The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชรบุรีปัญญานุกูล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cmorganicfarm1, 2021-11-22 03:35:07

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชรบุรีปัญญานุกูล

รายงานสมั ฤทธิผลการปฏิบตั ิงานในหนา้ ทีเ่ พอื่ พฒั นาสถานศึกษา
ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา ( คร้งั ที่ ๒ )
สงั กดั สานกั บริหารงานการศึกษาพเิ ศษ

นางสาวทิพวรรณ วงษาลาภ

ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

คำนำ

รายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฉบับน้ีจัดทำข้ึน
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
กรรมการการประเมิน และวิธีการประเมนิ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้นั พืน้ ฐาน ครง้ั ท่ี 2 (รอบ 6 เดือน) ประกอบดว้ ย องค์ประกอบ 3 องคป์ ระกอบ ได้แก่ การบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และหรือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เพ่อื พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ไดต้ ามมาตรฐานทกี่ ำหนด

ขอขอบคุณนายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเพชรบรุ ีปัญญานกุ ูล ทใี่ ห้คำแนะนำ ตลอดจนผูท้ ่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ให้
ความรว่ มมือในการพัฒนาคุณภาพของผ้เู รียนและสถานศกึ ษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และประสบผลสำเร็จ
ด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

นางสาวทพิ วรรณ วงษาลาภ
รองผอู้ ำนวยการโรงเรยี นเพชรบุรปี ญั ญานุกลู

สารบญั

คำนำ หน้า
สารบญั
ข้อมูลของผู้รบั การประเมิน 1
1.1 การบรหิ ารจัดการสถานศกึ ษาทมี่ ีประสิทธภิ าพ
2
1.1.1 การบรหิ ารงานวิชาการ 2
1) มกี ารดำเนนิ กจิ กรรมทางวิชาการ 2
(1) จัดทำแผนการพัฒนาคณุ ภาพ และยกระดับผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น 3
4
(๒) ดำเนินการตามแผนการพัฒนาคณุ ภาพ และยกระดบั ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน 4

(๓) จดั ทำฐานขอ้ มลู คณุ ภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล 5

(๔) มกี ารพัฒนาครดู ว้ ยกจิ กรรมทห่ี ลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้อง 5
6
กบั ความตอ้ งการ
6
(๕) มกี ารพัฒนานกั เรยี นด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม และ
7
สอดคล้องกบั ความต้องการ 8
8
(๖) มีแหลง่ เรยี นร้ทู ่เี หมาะสมและเอื้อตอ่ การเรยี นรู้ของผู้เรยี น 9
9
(๗) มกี ารทดสอบและประเมินผลการเรยี นรู้ด้วยเครอ่ื งมือที่มมี าตรฐานดว้ ยวิธแี ละ 9
11
รูปแบบท่ีหลากหลาย
12
(๘) มรี ะบบนเิ ทศ กำกบั ติดตาม ประเมนิ และรายงานผลการดำเนนิ งานทีช่ ดั เจน 13

2) มีการดำเนินกจิ กรรมการพัฒนาทกั ษะดา้ นการอ่านและการเขยี นภาษาไทย 13

(1) มกี ารสง่ เสรมิ สนับสนุนในการสรา้ งความตระหนกั และใหค้ วามร้แู ก่ครู

(๒) มีการสง่ เสริม สนบั สนุนการนำความรู้สกู่ ารปฏิบตั ิ

(๓) มกี ารส่งเสริม สนบั สนนุ ใหม้ กี ารจดั ทำส่ือ หรือนวตั กรรม

(๔) มกี ารวางแผนนเิ ทศ และติดตาม

(๕) มกี ารสรุป ติดตาม รายงานผล และพฒั นาอย่างต่อเน่ือง

๑.๑.๒ การบริหารงบประมาณ การระดมทรพั ยากรและการลงทุนเพอื่ การศกึ ษา
๑.๑.๓ การบรหิ ารงานบคุ คล การสง่ เสริมวินัย การรักษาวนิ ัย จรรยาบรรณวิชาชพี และ

การพัฒนาทางวชิ าชีพ
๑.๑.๔ การบรหิ ารงานทั่วไป และการมีส่วนรว่ มของสถานศกึ ษากบั ผูป้ กครองและชุมชน
1.2 ผลการดำเนนิ การตามนโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการ และหรือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน
๑.๒.๑ มกี ารวางแผนและกระบวนการทำงานทมี่ ีความเหมาะสมและสอดคลอ้ งตอ่ การ
ปฏิบัตงิ านในหน้าที่

สารบญั (ตอ่ ) หนา้
14
๑.๒.๒ มผี ลงานทแี่ สดงให้เห็นถึงความคดิ รเิ รม่ิ สร้างสรรค์ สะท้อนภาวะผู้นำ และเปน็
ประโยชน์ตอ่ การยกระดับคุณภาพการศกึ ษา 15

1.3 ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศกึ ษา

สว่ นที่ ๑ ขอ้ มลู ทัว่ ไป

๑. ข้อมูลของผู้รับการประเมิน

ช่ือ นางสาวทิพวรรณ นามสกุล วงษาลาภ

อายุ 45 ปี อายุราชการ 12 ปี

คุณวฒุ ิทางการศึกษา

1. วุฒปิ ริญญาตรี ครุศาสตรบณั ฑิต วิชาเอก ภาษาองั กฤษ

จากสถาบนั ราชภฎั กาญจนบรุ ี

2. วฒุ ิปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑติ วชิ าเอก การบรหิ ารการศกึ ษา

จากสถาบันการศึกษา มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎกาญจนบรุ ี

ปจั จบุ ันดำรงตำแหน่ง รองผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา วทิ ยฐานะรองผ้อู ำนวยการชำนาญการพเิ ศษ

ตำแหน่งเลขท่ี 8939

สถานศึกษา โรงเรียนเพชรบุรีปญั ญานุกลู ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวดั เพชรบุรี

สังกัด สำนกั บริหารงานการศึกษาพิเศษ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

รับเงินเดือนอนั ดบั คศ.3 ขัน้ 34,990.- บาท

2. ประวัติการรับราชการ

เร่ิมรบั ราชการในตำแหน่ง ครูผ้ชู ว่ ย เม่อื วันที่ ๑ เดอื น เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เคยดำรงตำแหน่งทีส่ ำคญั ดังน้ี

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง รับเงนิ เดอื น
ระดบั /อันดบั ข้ัน (บาท)

๑ เมษายน ๒๕๕๒ ครูผู้ช่วย โรงเรยี นโสตศกึ ษาจังหวัดกาญจนบรุ ี ครผู ู้ชว่ ย ๗,๙๔o

๒ เมษายน ๒๕๕๔ ครูโรงเรยี นโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คศ.๑ ๑๐,๗๗๐

25 สิงหาคม 2558 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ.2 22,940

มีวิทยฐานะครูชำนาญการ แก้ไขคำสั่ง สพฐ.

ที่ 1542/58 ส่ัง 22 ตลุ าคม 2558

27 พฤศจกิ ายน 2562 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา คศ.3 28,190.-

ขั้นพื้นฐาน ที่ 2110/2562 ให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครู

ชำนาญการพเิ ศษ สั่ง ณ วนั ที่ 27 พฤศจกิ ายน

พ.ศ. 2562

5 ตลุ าคม 2563 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา รองผู้อำนวยการ 31,440.-

ขั้นพื้นฐาน ที่ 1693/2563 เรื่อง เปลี่ยน สถานศึกษา

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ชำนาญการพเิ ศษ

ศกึ ษา ทง้ั น้ี ต้งั แตว่ นั ท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สัง่ ณ วนั ท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

3. ที่อยปู่ ัจจบุ นั โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานกุ ูล ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวดั เพชรบรุ ี
E-mail. [email protected] เบอร์โทรศพั ทเ์ คลือ่ นที่ 087-1608985รายงานผลการประเมนิ ผลสมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่
เพ่ือพฒั นาการศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ 2)

ตำแหนง่ รองผูอ้ ำนวยการสถานศกึ ษา โรงเรยี นเพชรบรุ ีปัญญานุกูล
สงั กัดสำนกั บรหิ ารงานการศกึ ษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน

ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1693/2563 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่ง
ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ทัง้ นี้ ตงั้ แตว่ ันท่ี 5 ตลุ าคม พ.ศ. 2563 สัง่ ณ วันที่ 30 ตุลาคม
พ.ศ. 2563 ข้าพเจ้านางสาวทิพวรรณ วงษาลาภ ได้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ข้าพเจ้าได้ทำบันทึกข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานหน้าที่รองผู้บริหารสถานศึกษากับโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ให้รับผิดชอบกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน และสนับสนุน ช่วยเหลือ ในกลุ่มงาน
งบประมาณ กลุ่มงานทั่วไป และกลุ่มงานบุคคล ตามแผนการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา
สอดคลอ้ งกับนโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่อื สร้างโอกาสและ
ยกระดับคณุ ภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สูงขนึ้ พร้อมทจี่ ะรบั การประเมนิ ผลสมั ฤทธ์ิผลการปฏบิ ัตงิ านในหน้าที่ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมิน
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรบุรปี ญั ญานุกลู

จากการทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตามท่ีไดร้ บั มอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบรุ ีปัญญานกุ ลู ตามองค์ประกอบ และตัวช้ีวดั ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในหนา้ ท่ีตามข้อตกลง ดังนี้

1.1 การบริหารจดั การสถานศกึ ษาที่มีประสทิ ธิภาพ

๑.๑.๑ การบรหิ ารงานวชิ าการ
๑) มีการดำเนนิ กจิ กรรมทางวิชาการ
(๑) จัดทำแผนพฒั นาคณุ ภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียน

ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ ับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพฒั นา
คุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิชาการ ประชุมชี้แจงการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เช่น
จดั กจิ กรรมการเรียนการสอนแบบ On hand และ On demand เพือ่ พัฒนาคณุ ภาพการศึกษาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยกำหนดให้ครูผู้สอนทุกคนรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
On hand และ On demand ทุกวันเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้โปรแกรม PowerPoint กิจกรรมอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารจดั ทำสื่อและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 ประชุมชี้แจงการวัดผลประเมนิ ผลของนกั เรยี น เป็นตน้ประชมุ คณะกรรมการพฒั นาหลักสูตรสถานศกึ ษา

ประชุมช้ีแจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเช้อื ไวรัสโคโรนา่ 2019

(๒) ดำเนินการตามแผนพฒั นาคณุ ภาพและยกระดบั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น
ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ดำเนินการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน เพื่อการ

ขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้เป็นอย่างมี
ประสทิ ธภิ าพในการช่วงสถานการณแ์ พร่ระบาดเชอื้ ไวรัสโคโรน่า 2019 ไดแ้ ก่ การประสานงานกบั ศกึ ษาธิการ

จังหวดั เพชรบุรีในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนนิ งานวิชาการ(๓) จัดทำฐานขอ้ มลู คณุ ภาพ และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนผู้เรยี นเป็นรายบคุ คล
ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
๒๕๖3 ในระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรยี นเพชรบรุ ี
ปัญญานุกูล พบว่า สถานศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจาก 6 ทักษะ
เปล่ยี นเป็นการจัดการการเรียนการสอน 8 กล่มุ สาระการเรยี นรู้ โดยโรงเรยี นไดจ้ ัดทำหลกั สูตรสถานศึกษา
และเอกสารประเมินระดบั ความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียน
เป็นรายบุคคล อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป และโรงเรียนยังมีดำเนินการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคลอ้ งกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่าง
ต่อเนอ่ื ง

(๔) มกี ารพฒั นาครดู ว้ ยกจิ กรรมทีห่ ลากหลายตามความสอดคล้องกับความต้องการ
เนือ่ งจากสถานการณแ์ พรร่ ะบาดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนได้จดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน 2
รูปแบบหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On demand ดังนั้นกลุ่มงานวิชาการได้จัด
โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม พัฒนาครูด้วยกจิ กรรมท่ีหลากหลายตามความสอดคล้องกบั ความตอ้ งการของ
ครู เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ประชมุ เชงิ ปฏบิ ัติการพัฒนาหลกั สตู รสถานศึกษา กจิ กรรมประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ ารจดั ทำแบบบันทึก
ผลการเรยี นรู้ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ (ปพ.5) เปน็ ตน้(๕) มีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการ

เนื่องจากสถานการณแ์ พรร่ ะบาดเชอ้ื ไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนได้จัดกจิ กรรมการเรียนการสอน 2
รูปแบบหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On demand ดังนั้นกลุม่ งานวิชาการได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมและพัฒนานักเรียน และการช่วยนักเรยี น ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตาม
ความสอดคล้องกับความตอ้ งการของนักเรียนและสถานการณแ์ พร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 เชน่ การ
จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ใบงาน และแบบฝึกหัด ให้กับนักเรียนครบทั้ง 8 กลุ่มสาะการ
เรียนรู้ ท่ีตรงกบั ระดับความสามารถของนกั เรียนเปน็ รายบุคคล และจดั ทำคลิปวิดีโอการเรียนการสอนท้ัง 8
กลุ่มสาะการเรียนรู้ ส่งให้กับนักเรียนผ่านช่องทาง You tube พบ.ป channel. และทางกลุ่ม Line ของทกุ
หอ้ งเรียน เปน็ ต้น

(๖) มีแหล่งเรียนรทู้ ่เี หมาะสมและเอ้อื ตอ่ การเรียนรขู้ องผูเ้ รยี น
ไดด้ ำเนินงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเออ้ื ต่อผู้เรียน มีส่วนรว่ ม พร้อมทั้งช่วยส่งเสริม
และสนับสนุน งานของสถานศึกษาในการจัดทำ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อผู้เรียน
ทั้งภายในและภายนอก และส่งเสรมิ การจัดบรรยากาศในช้ันเรียน เพื่อช่วยสง่ เสรมิ การเรยี นรู้ของผู้เรียนและ
ส่งเสริมให้ผ้เู รียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเอง ได้ในอนาคต จดั สภาพแวดลอ้ มในห้องเรียนทั้งการจัด
ตกแต่งในหอ้ งเรยี น จดั ทน่ี ั่ง จดั มมุ เสรมิ ความรตู้ ่างๆ ให้สะดวกตอ่ การเรยี นการสอน นอกจากน้ีได้มีส่วนร่วมใน
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้ กิดความสุขแก่ผู้เรียนซึ่งเปน็ องค์ประกอบท่ีสำคัญประการหนึง่ ที่จะช่วยสร้าง
คุณลักษณะนิสยั ของการใฝ่เรียนรู้ การมนี สิ ัยรักการเรยี นรู้ การเป็นคนดี และการมสี ุขภาพจิตท่ีดีสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขทั่งในปัจจุบันและอนาคตต่อไปสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับครูในการจัด
กิจกรรมให้เด็กได้สร้างความรู้ผ่านการปฏสิ ัมพันธ์กับเพื่อน กับครู และสิ่งแวดล้อม และจัดให้ผู้เรียนมีแหลง่
เรียนรู้ตามธรรมชาติ/ในชุมชน มีเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมใช้งานและมีความหลากหลายตามความต้องการ
ให้การสนับสนุนในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดแทรกกับเนื้อหาและ
เหมาะสมกบั วัยของผ้เู รียน ทำใหเ้ กิดการเรยี นรู้ได้ง่ายและมปี ระสิทธภิ าพ โดยผา่ นโครงการ/กิจกรรม ได้แก่
โครงการสร้างสวนกระตุ้นพัฒนาการ (Sensory garden) ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ พอเพยี ง และชอ่ ง You tube พบ.ป channel. เป็นต้นการจัดการเรยี นการสอน On demand ผ่านช่อง You Tube พบ.ป channel.

(๗) มกี ารทดสอบและประเมนิ ผลการเรยี นรู้ดว้ ยเครื่องมือท่ีมมี าตรฐานดว้ ยวิธแี ละรปู แบบที่
หลากหลาย

ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางและสร้างความความเข้าใจกับครูผู้รับผิดชอบงานวัดผล
ประเมินผลในการออกแบบเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับผู้เรียน สอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะบุคคล และสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ประชุมชี้แจงและสรา้ งความเข้าใจ
ให้ครูผู้สอน พร้อมทั้งกำหนดให้ครูจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรสั โคโรน่า 2019 ประชมุ ชแ้ี จงการวดั ผลประเมินผลของนกั เรยี น เป็นตน้

(๘) มรี ะบบนิเทศ กำกบั ตดิ ตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานท่ีชัดเจน
ประชุมชี้แจงระบบนิเทศ การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน
วิชาการ จัดทำปฏิทินการกำกับ ติดตาม สรุปรายงานผลการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่ว ง
สถานการณแ์ พรร่ ะบาดเช้อื ไวรัสโคโรน่า 2019 ทุกเดือน (ต้ังแต่เดือนมถิ นุ ายน - กนั ยายน 2564) นิเทศ
การจดั เตรียมความพรอ้ มของหอ้ งเรียนในการเรยี น ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำวัน และรายงานการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะ
ของครูผู้สอนทกุ สัปดาห์ เป็นต้นนิเทศ กำกับ ตดิ ตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนนิ งาน

๒) มีการดำเนินกจิ กรรมการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขยี นภาษาไทย ดงั น้ี
(๑) มกี ารส่งเสรมิ สนบั สนุนให้การสรา้ งความตระหนักและให้ความรูแ้ กค่ รู

ดำเนินการและมสี ว่ นร่วมในการสง่ เสรมิ สนับสนนุ กำกบั และการสร้างความตระหนกั และให้ความรู้

แกค่ รู พรอ้ มทง้ั กำหนดแนวทาง สร้างความเข้าใจ และประชมุ ชีแ้ จงสร้างความตระหนกั เรอื่ งการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในการสร้างความตระหนักและ

ใหก้ บั ครู และผ่านวธิ ีการต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบฝกึ เสริมทกั ษะ การจัดทำคลิป
วีดีโอของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนำเสนอผ่านช่องทาง You Tube พบ.ป channel. เพื่อให้
นักเรยี นไดเ้ ข้าถงึ และพัฒนาทกั ษะด้านการอา่ นและการเขียนภาษาไทย โดยใชร้ ปู แบบของการจดั การเรียนการ

สอบแบบ On hand และ On demand ในช่วงสถานการณแ์ พร่ระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา่ 2019

(๒) มีการส่งเสรมิ สนับสนนุ การนำความรู้สกู่ ารปฏิบตั ิ

ได้มกี ารส่งเสริมใหค้ รูผ้สู อน ทง้ั 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดม้ ีผลิตส่ือประกอบการเรียนการสอนและใช้
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน ประกอบด้วย เอกสารประกอบการการเรียนการสอน สื่อ CAI
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย

การสบื คน้ ข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ หอ้ งปฏบิ ตั ิการต่าง ๆ และจัดกจิ กรรมการเรียนรโู้ ดยใช้ ภมู ปิ ญั ญา ธรรมชาติ
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูนำความรู้ไปสู่การ

ปฏิบัติจริงในชัน้ เรียนดว้ ยวิธีการท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง และในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า
2019 ได้กำหนดให้ครูผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการการเรียนการสอน สื่อ CAI ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
และคลิปวดี โี อการเรียนการสอนทั้ง 8 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้(๓) มกี ารส่งเสริม สนบั สนนุ ใหม้ กี ารจดั ทำสอื่ หรือนวตั กรรม
ดำเนินการส่งเสรมิ สนับสนุน ครูใหม้ กี ารจัดทำสื่อประกอบการเรยี นการสอนและนวตั กรรมการเรียนรู้

ได้อย่างเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการส่งเสริมทักษะด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย ผา่ นกระบวนการการบรหิ ารงานคุณภาพ (PDCA) โดยกลุ่มงานวิชาการ มกี ารจดั กิจกรรมจัดแสดง
นิทรรศการผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. วางแผน จัดประชุม
และช้แี จง วัตถปุ ระสงคก์ ารดำเนนิ งาน 2. กำหนดให้ครูจัดทำส่ือหรอื นวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การ
เขียน ภาษาไทย 3. จัดนิทรรศการสื่อหรือนวัตกรรม และนำเสนอผลงานการผลิตสื่อ เผยแพร่สื่อหรือ
นวัตกรรมหลากหลายช่องทางและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อหรือนวัตกรรม 4. สรุปผลการ
ดำเนินงานและไดน้ ำผลไปพฒั นางานในคร้ังตอ่ ไป ที่สำคญั ครูผู้สอนครใู ช้สื่อหรอื นวัตกรรมการสอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม สนับสนุน ครูในการจัดสื่อหรือนวัตกรรม
อยา่ งน้อย ภาคเรียนละ 2 ช้ิน ประกอบดว้ ยแบบฝกึ เสริมทักษะ และส่อื มัลตมิ ีเดีย

อบรมเชิงปฏบิ ตั กิ ารจดั ทำส่ือและเอกสารประกอบการเรียนการสอนและส่อื CAI โดยใช้โปรมแกรม Power Point


(๔) มีการวางแผนนิเทศ และติดตาม

ดำเนินการจัดทำคำสัง่ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการนเิ ทศ และตดิ ตาม การวางแผนการนิเทศ
และติดตามอย่างเปน็ ระบบและตอ่ เนอื่ งตามความเหมาะสม โดยกำหนดแผนงานโครงการกิจกรรม ปฏิทินการ
นิเทศ ติดตาม ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน ดำเนินการสร้างเครื่องมือสำหรับการนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบ บันทึกผลการนิเทศและการนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
และปรับรูปแบบการนิเทศ ติดตาม ให้เหมาะสมกับในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เพอื่ ใหก้ ารดำเนินการนิเทศ ตดิ ตาม เปน็ ไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย โดยการบรหิ ารงานแบบมสี ว่ นร่วม

(๕) มกี ารสรปุ ตดิ ตาม รายงานผลและพฒั นาอยา่ งตอ่ เนือ่ ง
นิเทศ ติดตามสรุปผลการดำเนินงาน สรุปผลการนิเทศการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน มกี ารติดตามและรายงานผลเพอ่ื นำมาวางแผนพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา ในปกี ารศึกษาต่อไป

๑.๑.๒ การบริหารงบประมาณ การระดมทรพั ยากรและการลงทุนเพอ่ื การศึกษา
1) มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณ มีส่วนร่วมในการการดำเนินกิจกรรมการบริหาร

งบประมาณ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ ได้ดำเนินการร่วมกับคณะครูและบุคลากร ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของการใช้งบประมาณ บริหาร
จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา ให้
คำปรกึ ษาแนะนำ และสง่ เสริมพฒั นาบคุ ลากรในการดำเนินงานด้านงบประมาณ

(1) จดั ทำแผนการบรหิ ารงบประมาณ
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ ได้

ดำเนนิ การร่วมกับคณะครูและบุคลากร ดำเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
ได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของการใชง้ บประมาณ

๑๐

(2) ดำเนนิ การตามแผนการบรหิ ารงบประมาณ
ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานกิจการ

นักเรียน อย่างมปี ระสิทธิภาพเกิดประโยชน์สงู สดุ ตอ่ สถานศึกษาและนกั เรยี น และจดั วางระบบการควบคุมการ
ใชจ้ ่ายงบประมาณท่รี ัดกมุ เกิดประสทิ ธผิ ลมากท่ีสุดแก่นกั เรียนและสถานศึกษา ได้แก่ เงินคา่ หนังสือ อุปกรณ์
การเรยี น ค่าเครอื่ งแตง่ กาย เป็นต้น

(3) มีการบรหิ ารจัดการงบประมาณทีม่ ีประสิทธภิ าพ และเกิดประโยชนส์ งู สุดตอ่ สถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

สถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการดำเนินการจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามโครงการทีว่ างแผนไว้ ในส่วนของ
การบริหารงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand การจัดสรรเงิน
ค่าอาหารให้กับนักเรียน และการจัดสรรเงินงบประมาณช่วยลดภาระให้กับผู้ปกครอง ๒,๐๐๐ บาท ในช่วง
สถานการณแ์ พร่ระบาดเชอื้ ไวรสั โคโรนา่ 2019 เปน็ ต้น

(4) จัดทำรายงานการเงินของสถานศกึ ษา
มีสว่ นรว่ มในการจัดทำรายงานการเงนิ ของสถานศกึ ษา และรายงานการเงินของกลุ่มงานวิชาการ

และกลุ่มงานกิจการนักเรียน เป็นไตรมาส เพื่อรายงานสถานะทางการเงินของกลุ่มงานต่อผู้อำนวยการ
สถานศกึ ษา

(5) มกี ารดำเนินการตามระเบียบพัสดแุ ละการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศกึ ษา
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา โดยจัดทำคำส่ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ /ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ในรูปแบบของ
คณะกรรมการ/การดำเนินงานโปรง่ ใส ตรวจสอบได้

ประชมุ คณะกรรมการกลุม่ งานวิชาการ จัดซือ้ และตรวจสอบการจัดซื้อหนงั สอื เรียน อปุ กรณ์การเรียน

คณะกรรมการจดั ซ้ือและตรวจสอบการจัดซื้อหนงั สอื เรียน

๑๑

๑.๑.๓ การบริหารงานบุคคล การส่งเสรมิ วนิ ยั

การรักษาวนิ ยั จรรยาบรรณวิชาชพี และการพัฒนาทางวชิ าชีพ
1) มสี ่วนรว่ มในการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคล การสง่ เสริมวนิ ัยและรกั ษาวนิ ัยจรรยาบรรณ
วิชา มีส่วนร่วมประชุมวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ในพัฒนาการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล การ
ส่งเสรมิ วินัยและการรักษาวนิ ัย จรรยาบรรณวชิ าชพี ดังนี้
(1) จดั ทำแผนการบรหิ ารงานบคุ คล

มีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล สนับสนุนการจัดโครงการ/
กจิ กรรม เกย่ี วกับการบริหารงานบคุ คล เชน่

(2) ดำเนินการตามแผนการบรหิ ารงานบคุ คล
มีส่วนร่วมในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานบุคคล เช่น

การกำหนดอัตรากำลัง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรของโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกลู
ให้ตรงกับความรู้ความสามารถ มีส่วนร่วมนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน และการสรา้ งขวญั กำลังใจ

(3) มีการบริหารจดั การบรหิ ารงานบคุ คลท่ีมีประสิทธภิ าพ และเกดิ ประโยชน์สงู สดุ
รว่ มประชมุ วางแผนการบรหิ ารจดั การบริหารงานบคุ คลทม่ี ีประสทิ ธภิ าพ และเกดิ ประโยชน์สูงสุด

ได้แก่ วางแผนอัตรากำลงั และกำหนดตำแหนง่ การส่งเสรมิ สนับสนนุ การมหี รอื เลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนขั้น

เงินเดอื น การสง่ เสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิ าชีพ และการ
ส่งเสรมิ วนิ ัย คณุ ธรรมและจริยธรรมสำหรบั ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(4) จดั ทำแผนการส่งเสรมิ วนิ ยั และการรักษาวนิ ยั จรรยาบรรณวชิ าชีพ
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการประชุม

เพอ่ื จดั ทำเปน็ แผนงาน

(๕) มีการดำเนนิ การตามแผนการส่งเสรมิ และการรักษาวนิ ัย จรรยาบรรณวิชาชพี ครู

ร่วมประชุมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงาน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียนการลา การจัดทำ

บนั ทึกรายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน

2) มกี ารดำเนนิ กจิ กรรมการสง่ เสรมิ ให้ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาไดร้ บั การพฒั นาทางวิชาชพี
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ มีการศึกษา

เรียนรู้งานทีห่ ลากหลาย นอกเหนือจากงานประจำท่ีทำ การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง และ
นำผลการเขา้ รว่ มอบรม การศกึ ษาดงู าน มาขยายผลในการประชุมประจำเดือนทกุ ครงั้

(2) การประเมนิ ผลการปฏบิ ัตงิ านของช้าราชการครู และพนกั งานราชการ เพื่อนำผลการประเมิน
ไปพฒั นาตนเองในการปฏิบตั ิหนา้ ท่ีที่รบั ผิดชอบ

การประเมินขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาให้มวี ิทยะฐานะชำนาญการ

๑๒

ประเมินผลการปฏิบัตติ นและการปฏิบตั ิงานของครผู ู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวธิ ีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนกั งานราชการ

๑.๑.๔ การบรหิ ารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบั ผปู้ กครองและชุมชน

1) มีการดำเนนิ กิจกรรมการบรหิ ารงานทวั่ ไป ดงั นี้
มสี ว่ นรว่ มในการจัดทำแผนการบริหารงานท่ัวไป ประจำปีการศึกษา 2564 การดำเนินการตาม

แผนการบรหิ ารงานทวั่ ไป มกี ารบริหารงานธุรการสถานศกึ ษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตอ่ สถานศกึ ษา การจัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่ และการดำเนินการใหส้ ถานศึกษามสี ่วนร่วมกับผูป้ กครอง
และชมุ นุม

๑๓

2) มกี ารดำเนินการให้สถานศกึ ษาจัดทำแผนโครงการหรือกิจกรรมทป่ี ฏิบัตงิ านร่วมกับผู้ปกครองและ
ชุมชน

มีส่วนร่วมประชมุ วางแผนจดั ทำแผนโครงการหรือกิจกรรมทีป่ ฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนมี
ดำเนินการตามแผนจัดทำแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ได้รับความ
ร่วมมือผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
ศกั ยภาพและจดั ทำรายงานผลการดำเนนิ งานและมกี ารรายงานผลการดำเนนิ งานตอ่ ผ้เู ก่ียวข้อง

ติดตาม ช่วยเหลือ นกั เรยี นดา้ นการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของ
โรคตดิ เชอื้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

๑.๒ ผลการดำเนนิ การตามนโยบายกระทรวงศึกษาธกิ าร และหรือสำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษา
ข้ันพืน้ ฐาน
๑.๒.๑ มีการวางแผนและกระบวนการทำงานท่ีมคี วามเหมาะสมและสอดคล้องตอ่ การปฏิบัตงิ านในหน้าท่ี

ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีการวางแผนการดำเนินอย่างมี
ขั้นตอน ด้วยความทุ่มเท อุทิศตน เต็มที่กับงานทุกอย่าง และมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอสำหรับทุก
สถานการณ์ ท่ีสำคญั มวี สิ ัยทัศนม์ ุ่งสคู่ วามสำเร็จขององค์กร ซึง่ จะเปน็ แบบอยา่ งท่ดี ีใหก้ ับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ปฏิบัตติ าม มีวธิ ีและทกั ษะสอ่ื สารทีด่ ี ปอ้ งกนั การทำงานซำ้ ซ้อน มคี วามเช่ือม่ันในศักยภาพของข้าราชการ
ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา แนะนำ ให้การสนับสนุน สร้างแรงจงู ใจในการทำงานใหด้ ีและสำเรจ็ และมี
ความยุติธรรมในการประเมินผลงานของครู และได้มีการวิเคราะห์ปญั หาจากการทำงาน เพื่อหาทางแก้ไข
ปัญหา และนำมาปรับใช้สำหรับการทำงานในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กรใหเ้ ปน็ ทส่ี ถานศึกษาท่มี มี าตรฐาน

ร่วมประชมุ ผ้บู ริหารสถานศึกษา สถานศกึ ษากลุ่ม 1 สำนกั บริหารงานการศกึ ษาศกึ ษาพเิ ศษ

๑๔
ประชมุ สรปุ ขอ้ มูลการตรวจตดิ ตามเพื่อสนบั สนุนการจดั การศึกษาในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของ

โรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

๑.๒.๒ มีผลงานที่แสดงให้เหน็ ถงึ ความคิดริเริ่มสรา้ งสรรค์ สะท้อนภาวะผู้นำ และเป็นประโยชน์ต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ดงั นี้

๑) โรงเรียนไดร้ บั ประกาศจากกระทรวงศกึ ษาธิการ “สถานศกึ ษาแบบอยา่ งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และบริหารจดั การตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง ( สถานศึกษาพอเพียง ) ประจำปีการศึกษา 2563”

2) โรงเรยี นไดร้ บั รางวลั ชนะเลศิ “ระบบการดูแลชว่ ยเหลือนักเรยี น ประจำปีการศกึ ษา 2563”
ระดับ ภาคกลาง ภาคตะวนั ออก สำนกั บริหารงานการศึกษาพเิ ศษ กลมุ่ สถานศึกษา กลุม่ 1

3) เป็นวิทยากร “โครงการพฒั นาศกั ยภาพด้านการปฏิบตั ิงานของครผู ู้ชว่ ยในสถานศึกษา”
4) เป็นวทิ ยากร “อบรมเชงิ ปฏบิ ัติการจดั ทำสื่อและเอกสารประกอบการเรยี นการสอน”
5) เปน็ วิทยากร “การจัดทำแบบบนั ทึกผลการพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน บันทกึ ผลการเรยี นเปน็ รายวชิ า”
6) แนะนำ ช่วยเหลือ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สตปิ ญั ญา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
7) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามระดับความสามารถของ
นักเรียน ในรูปแบบ On hand และ On demand ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่
2019 (Covid-19)

๑๕

วิทยากร “อบรมเชิงปฏบิ ตั ิการจดั ทำส่อื และเอกสารประกอบการเรยี นการสอน”

การจดั ทำหลักสูตรสถานศึกษา สำหรบั นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้

๑.๓ ผลงานทเ่ี กดิ จากการบริหารจดั การของผบู้ รหิ ารสถานศึกษา

ผลที่เกิดจาการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วม และพัฒนา พร้อมทั้งการวางแผน
ปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ติดตามดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน โดยมีศึกษาหาข้อมูล
ของโรงเรียนจากชุมชนในท้องถิน่ จากประชาชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาบริหารจัดการ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับนโยบายและวัตถปุ ระสงค์ของโรงเรียนโดยใชโ้ รงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา มีแผนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนและดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏบิ ัติการประจำปีของโรงเรียน และกำหนดแผนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
โดยใชก้ ระบวนการบรหิ ารคณุ ภาพ (PDCA) รายงานผลการปฏิบตั งิ านท่ีเกดิ การบริหารจดั การ มกี ารปรบั ปรุง
และพัฒนางานของโรงเรียน และมผี ลงานทเ่ี ปน็ แบบอย่างทเี่ กิดจากการบริหารจัดการของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา

ลงชื่อ...............................................ผูร้ บั การประเมนิ
(นางสาวทิพวรรณ วงษาลาภ)

รองผูอ้ ำนวยการสถานศกึ ษา วิทยฐานะชำนาญการพเิ ศษ

ความเห็นของผู้บังคบั บัญชาชนั้ ตน้
ขอรับรองวา่ แบบรายงานผลการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏิบตั งิ าน เพ่อื พัฒนาการศกึ ษาในระยะเวลา

๑ ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ถูกตอ้ งและเปน็ ความจริง

ลงชื่อ......................................................
(นายวรี ะ กิ่งแกว้ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบรุ ปี ญั ญานุกลู

โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

สานักบริหารงานการศกึ ษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร


Click to View FlipBook Version