The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Bank Supachai Nopparite, 2022-07-10 07:21:33

แนำนำตังเอว

PPT trifold

วินัยและกำรรักษำวนิ ยั | คณุ ธรรม จรยิ ธรรม | จรรยำบรรณวชิ ำชีพครู กำรจดั กำรเรียนกำรสอน | กำรบริหำรจัดกำรชน้ั เรียน | กำรพัฒนำตนเอง เอกสารประกอบการประเมนิ
กำรดำรงชวี ติ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพียง กำรทำงำนเป็นทมี | งำนกิจกรรมตำมภำรกจิ บริหำรงำนของสถำนศกึ ษำ
กำรเตรยี มควำมพร้อมพัฒนำอย่ำงเข้ม ตำแหน่งครูผชู้ ่วย
จิตวญิ ญำณควำมเป็นครู | จิตสำนกึ ควำมรบั ผดิ ชอบในวชิ ำชพี กำรใช้ภำษำและเทคโนโลยี
นายศภุ ชยั นพฤทธิ์

Mr.Supachai Nopparite

รำยงำนผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอยำ่ งเข้มของครูผู้ช่วย รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนกำรเตรียมควำมพรอ้ มและพัฒนำอย่ำงเข้มของครผู ้ชู ว่ ย โรงเรียนบ้านหว้ ยต้มชัยยะวงศาอปุ ถมั ภ์

ผูร้ ับกำรประเมิน : นำยศุภชัย นพฤทธิ์ ครูผ้ชู ่วย ผู้รบั กำรประเมิน : นำยศุภชยั นพฤทธิ์ ครูผู้ชว่ ย อำเภอลี้ จงั หวดั ลำพูน
โรงเรียนบำ้ นหว้ ยต้มชยั ยะวงศำอุปถมั ภ์ โรงเรยี นบำ้ นหว้ ยต้มชยั ยะวงศำอปุ ถมั ภ์
สำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศกึ ษำประถมศกึ ษำลำพูน เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นทกี่ ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำลำพูน เขต 2 สำนักงำนเขตพื้นทกี่ ำรศกึ ษำประถมศึกษำลำพูน เขต 2
สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน กระทรวงศึกษำธกิ ำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขนั้ พื้นฐำน กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้นั พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธกิ ำร

ปจั จบุ ัน = 1 ชว่ัโมง

นายศภุ ชัย นพฤทธ์ิ กำลังศึกษำต่อ - ภำษำไทย : 3 ช่วั โมง/สปั ดำห์
( แบงค์ ) คณติ ศำสตร์ : 5 ชว่ั โมง/สัปดำห์
ระดับอุดมศกึ ษา ภำษำองั กฤษ : 5 ชวั่ โมง/สปั ดำห์
เกิดเม่อื วันที่ : 23 สิงหาคม 2534 พ.ศ. 2557 สงั คมศึกษำ : 1 ชัว่ โมง/สัปดำห์
ปจั จุบนั อายุ : 30 ปี วทิ ยำศำสตร์ : 1 ชว่ั โมง/สปั ดำห์
จบกำรศกึ ษำระดับปรญิ ญำตรี ประวัติศำสตร์ : 1 ชั่วโมง/สปั ดำห์
ภมู ลิ าเนา : บา้ นเลขที่ 119 หมู่ 4 พระคงฤาษี ครุศำสตรบัณฑติ แนะแนว : 1 ชั่วโมง/สัปดำห์
ตาบลในเมือง อาเภอเมอื ง จงั หวัดลาพูน สำขำ กำรประถมศึกษำ กิจกรรมลูกเสอื -เนตรนำรี : 1 ชว่ั โมง/สัปดำห์
จำก มหำวทิ ยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ กจิ กรรมชุมนมุ : 1 ชว่ั โมง/สัปดำห์
วิทยำเขตเวยี งบวั จังหวัดเชียงใหม่ อ่ำนออก เขยี นได้ : 2 ชว่ั โมง/สัปดำห์

ระดบั มธั ยมศึกษา 1. ผ้ชู ว่ ย งำนระบบดแู ลชว่ ยเหลือนักเรยี น
พ.ศ. 2552 2. ผู้ชว่ ย งำนระบบประกนั คณุ ภำพภำยใน
3. ผู้ช่วย งำนธรุ กำรสำยช้นั
จบกำรศกึ ษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 4. ผ้ชู ว่ ย งำนวัดผลประเมินผลและเทยี บโอนผลกำรเรยี น
จำก โรงเรียนจกั รคำคณำทร
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน งำนทะเบยี นนกั เรยี น นกั เรียนยำ้ ย
5. ผ้ชู ่วย งำนโปรแกรมกำรจดั กำรศึกษำ ประกอบด้วย
บรรจรุ บั ราชการ : เมอื่ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง : ครผู ชู้ ว่ ย - โปรแกรมหลักฐำนทำงกำรศกึ ษำ
- โปรแกรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร
094-9458592 [email protected] ณ โรงเรยี นบ้านห้วยตม้ ชยั ยะวงศาอปุ ถมั ภ์ - โปรแกรมสำรสนเทศ
6. ผชู้ ว่ ย งำนฝำ่ ยปกครองนกั เรยี น ดแู ลควำมประพฤตขิ องนกั เรยี น
สงั กดั สำนักงำนเขตพ้ืนทกี่ ำรศกึ ษำประถมศึกษำลำพูน เขต 2 7. ผูช้ ่วย งำนขอ้ มลู SMIS EMIS DMC และระบบข้อมูลอ่ืนๆ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร 8. เวรยำมรกั ษำควำมปลอดภยั อำคำรสถำนท่แี ละทรพั ย์สนิ
ของทำงรำชกำร
9. ครูเวรประจำวนั พุธ


Click to View FlipBook Version