The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ระบบสนับสนุนครู SST

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NFE Pahung, 2022-04-20 05:48:56

ระบบสนับสนุนครู SST

ระบบสนับสนุนครู SST

ระบบสนับสนุนการจัดการสอนสาหรบั ครู Online
( Supporting system for teacher : SST )

โดย ครปู ณั ณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดิ์

ช่ือผลงาน Best Practice “หอ้ งเรียนนวตั กรรมดจิ ทิ ัล กศน.ตาบลป่าหงุ่ ”

ระบบสนับสนนุ การจัดการสอนสาหรับครู Online ( Supporting system for teacher : SST )

หนว่ ยงาน/ สถานศึกษา/ กศน.ตาบล
: กศน.ตาบลป่าหงุ่ ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอพาน
สานกั งาน กศน.จงั หวัดเชยี งราย

คณะทางานพฒั นาแนวปฏิบัตทิ ่ดี ี
นางสาวปณั ณทัษข์ โชคบญุ ญะสวัสดิ์ ครู กศน.ตาบลปา่ ห่งุ

ท่มี าและความสาคัญของผลงาน
รฐั บาลมนี โยบายด้านการศกึ ษาการจัดการศกึ ษาชว่ งการระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือสร้าง

โอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคานึงถึงการสร้างความเสมอภาค ความเป็น

ธรรมให้เกิดขึ้นแกประชากรทุกกลุม รวมถึงผู้ยากไรผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผูบกพรองทางกาย/ทางการเรียนรูชนกลุ่ม

น้อย โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และ การจัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิตนั้น เพ่ือให้การจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าอย่างมี ประสิทธิภาพ สานักงาน กศน.จึงกาหนดกรอบ

การจดั การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามนโยบายการจดั การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดเพิ่มเติมจากการ

เรียนปกติใหก้ ับนักศึกษา กศน.ตามหลักสูตรการศกึ ษานอกระบบข้นั พนื้ ฐาน 2551

กศน.ตาบลป่าห่งุ ในฐานะสถานศกึ ษาในพน้ื ที่ ให้บริการจดั การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย
ให้กับนักศึกษา กศน.ตาบลป่าหุ่ง จึงได้จัดทา ระบบสนับสนุนการจัดการสอนสาหรับครู Online ( Supporting
system for teacher : SST ) เป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจดั การเรยี นรู้ ใหเ้ ทา่ ทนั การเปล่ยี นแปลง สื่อดิจิทัล
และสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทางานให้กับครูผู้สอน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทางาน รวมถึงช่วยเพิ่มทักษะความรู้ด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ร้ใู ห้เทา่ ทันการเปล่ียนแปลง สื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ และมีทักษะหรือความสามารถพื้นฐานท่ี
จาเป็น สามารถนาความรูไปปรบั ใช้ในชีวิตประจาวันในยคุ ดิจทิ ัลไดอยา่ งเหมาะสม

วตั ถปุ ระสงค์
เพ่อื เป็นเครอื่ งมือสนบั สนุนการทางานให้กับครผู สู้ อน เพิม่ ประสิทธภิ าพ และประสิทธิผลในกาทางาน รวมถึง

ช่วยเพ่ิมทักษะความรู้ด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รู้ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ส่ือดิจิทัล
และสือ่ สังคมออนไลน์ และมที กั ษะหรือความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น สามารถนาความรูไปปรบั ใช้ในชวี ิตประจาวันใน
ยคุ ดจิ ิทัลไดอย่างเหมาะสม


ระบบสนบั สนุนการจัดการสอนสาหรับครู Online
( Supporting system for teacher : SST )

เปา้ หมาย โดย ครปู ณั ณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดิ์

เชิงปริมาณ

- ครผู ู้สอน จานวน 1 ทา่ น

เชงิ คุณภาพ

- เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทางานให้กับครูผู้สอน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในกาทางาน
รวมถึงช่วยเพิ่มทักษะความรู้ด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สื่อ
ดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ และมีทักษะหรือความสามารถพื้นฐานท่ีจาเป็น สามารถนาความรูไปปรับใช้ใน

ชีวติ ประจาวนั ในยุคดจิ ทิ ลั ไดอยา่ งเหมาะสม

ตัวช้วี ัดความสาเรจ็
ตัวชี้วดั ผลผลติ
- เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทางานให้กับครูผู้สอน เพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในกาทางาน รวมถึง

ช่วยเพ่ิมทักษะความรู้ด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ส่ือดิจิทัล
และส่ือสังคมออนไลน์ และมีทกั ษะหรอื ความสามารถพนื้ ฐานทจ่ี าเป็น สามารถนาความรูไปปรับใช้ในชวี ติ ประจาวันใน
ยคุ ดจิ ิทัลไดอย่างเหมาะสม

ตวั ชี้วัดผลลัพธ์

- เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการทางานให้กับครูผู้สอน เพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในกาทางาน รวมถึง
ช่วยเพิ่มทักษะความรู้ด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รู้ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สื่อดิจิทัล
และสอ่ื สังคมออนไลน์ และมีทกั ษะหรอื ความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น สามารถนาความรูไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันใน
ยุคดจิ ทิ ัลไดอย่างเหมาะสม

การประเมินผลและเคร่ืองมอื การประเมนิ ผล
รอ้ ยละ 90 ของกลมุ่ เป้าหมายมีความพงึ พอใจต่อการจดั กจิ กรรม
รอ้ ยละ 90 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถ และนาเทคโนโลยมี าใช้

สรุปผลการดาเนนิ งาน

เปน็ เคร่อื งมอื สนับสนุนการทางานใหก้ บั ครูผูส้ อน เพมิ่ ประสิทธภิ าพ และประสิทธิผลในกาทางาน รวมถึงช่วย
เพ่ิมทักษะความรู้ด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รู้ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ส่ือดิจิทัล และ
สื่อสังคมออนไลน์ และมีทกั ษะหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จาเป็น สามารถนาความรูไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันในยุค
ดิจทิ ัลไดอยา่ งเหมาะสม


ระบบสนับสนนุ การจัดการสอนสาหรบั ครู Online
( Supporting system for teacher : SST )

โดย ครปู ณั ณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดิ์

ระบบสนบั สนนุ การจัดการสอนสาหรับครู Online ( Supporting system for teacher : SST )

เป็นระบบที่เน้นกระบวนการ วิธีการดาเนินงานสนับสนุนการทางานของผู้สอนอย่างมีขั้นตอนพร้อม
เครอ่ื งมือการทางานที่ชัดเจน โดยดาเนินงานผ่านเคร่ืองมือ Online และ Application เพ่ืออานวยความสะดวก
ให้กับครูในช่วงโควิด-19 โดยได้จัดทาเครื่องมือ Online และ Application ได้แก่ แบบประเมินผู้เรียนผ่านทาง
ออนไลน์ /แจ้งเตือนการลงชื่อเข้าเรียนออนไลน์ผ่านทาง Line /แจ้งเตือนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านทาง
Line / แจ้งเตือนผู้เข้าใช้บริการ กศน.ตาบลป่าหุ่ง ผ่านทาง Line /บันทึกหลังสอนผ่าน Application
“Teaching Note”พร้อมรายงานผลทาง Pdf / บันทึกผลการดาเนินงานต่างๆ ผ่าน Application “List
Work”พร้อมรายงานผลทาง Pdf และ Application “NFE PAHUNG STU”หรือระบบข้อมูลนักศึกษา ที่ใช้
บันทึกข้อมูลต่างๆของนักศึกษา ที่อยู่ พิกัด เบอร์โทรศัพท์ วิชาที่ลงทะเบียน จานวนช่ัวโมง กพช. และ เกรด
เฉลย่ี และมตี ัวสแกน Qr code ลงชือ่ เขา้ เรยี นของนกั ศึกษา อกี ทั้งแจง้ เตือนผา่ นทาง Line


ระบบสนบั สนนุ การจดั การสอนสาหรับครู Online
( Supporting system for teacher : SST )

โดย ครปู ณั ณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดิ์

นางสาวปัณณทัษข์ โชคบุญญะสวัสดิ์ ครู กศน.ตาบลป่าหุ่ง ได้สร้าง Application “NFE PAHUG
STU : NPS “ มาใช้กับผู้เรียนและครู กศน.ตาบลป่าหุ่ง เพ่ือเป็นการอานวยความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลนักศึกษา /ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาที่ลงทะเบียน /กพช. /เกรดเฉลี่ย /ตรวจสอบคะแนนเก็บ
ระหวา่ งเรยี น /สแกนลงชือ่ เขา้ เรียน (เป็นตน้ แบบ Application ทจ่ี ะพฒั นาต่อยอดใหด้ ใี นขนั้ ตอ่ ไป)

ภาพประกอบการใช้ Application “ NFE PAHUNG STU : NPS”

Application “NFE PAHUG STU : NPS เป็นการทางานร่วมกัน

ระหว่าง App Sheet และ Google Sheet

Application “NFE PAHUG STU : NPS “ สามารถใช้ได้เพียงแค่ติดต้ัง
ผ่าน Qr code หรือ Link เทา่ นั้น

วธิ ใี ชง้ าน ตดิ ตัง้ Application “NFE PAHUG STU : NPS “ รปู ของ
App จะเป็นแบบนี้

เม่ือเข้ามาภายใน จะปรากฏหน้าหลักของ Application “NFE PAHUG
STU : NPS “ จะมีการใช้งานหลกั ๆ 8 เมนู คอื
1.ห้องเรียนออนไลน์
2.งานทะเบียนนักศกึ ษา
3.ระบบงานเอกสารผเู้ รียน
4.แนะแนวการศกึ ษา
5.ติดตามขา่ วสาร กศน.ตาบล
6.ติดตอ่ ครู กศน.ตาบล
7.ข้อมูลผเู้ รียนรายบุคคล
8.บันทกึ ข้อมูลผู้เรียน (สาหรับคร)ู


ระบบสนบั สนุนการจดั การสอนสาหรบั ครู Online
( Supporting system for teacher : SST )

Application Teaching Note

โดย ครปู ณั ณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดิ์

นางสาวปัณณทัษข์ โชคบุญญะสวัสดิ์ ครู กศน.ตาบลป่าหุ่ง ได้สร้าง Application “Teaching
Note “ มาใช้บันทึกหลังการสอน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลการสอนใน
แต่ละสัปดาห์ โดยไม่ต้องมาพิมพ์เป็นเอกสาร เพียงกรอกข้อมูล และแนบภาพถ่ายลงไป App จะ
ทาการบนั ทึกออกมาเป็น ไฟล์งาน PDF ให้ทนั ที

ภาพประกอบการใชง้ าน “Application Teaching Note”

แปลงขอ้ มูล

” Application “Teaching Note File PDF


ระบบสนับสนุนการจดั การสอนสาหรับครู Online
( Supporting system for teacher : SST )

Application List Work โดย ครปู ณั ณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ด์ิ

นางสาวปัณณทัษข์ โชคบุญญะสวัสดิ์ ครู กศน.ตาบลป่าหุ่ง ได้สร้าง Application “List Work “

มาใช้บันทึกผลการดาเนินงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และงานภาคีเครือข่าย เพ่ือเป็นการอานวย

ความสะดวกในการเก็บข้อมูลผลการปฎิบัติงาน โดยไม่ต้องมาพิมพ์เป็นเอกสาร เพียงกรอกข้อมูล

และแนบภาพถ่ายลงไป App จะทาการบนั ทึกออกมาเปน็ ไฟล์งาน PDF ให้ทันที

ภาพประกอบการใชง้ าน Application List Work

แปลงขอ้ มลู

Application “List Work” File PDF
Note


ระบบสนบั สนนุ การจัดการสอนสาหรับครู Online
( Supporting system for teacher : SST )

Application List Work โดย ครปู ณั ณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ด์ิ

นางสาวปัณณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวัสดิ์ ครู กศน.ตาบลป่าหุ่ง ได้สร้าง Application “NFE Pahung
News “ มาใชบ้ ันทึกผลการดาเนนิ งานตา่ งๆ ท่ีได้รับมอบหมาย และงานภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลผลการปฎิบัติงาน โดยไม่ต้องมาพิมพ์เป็นเอกสาร เพียงกรอก
ข้อมลู และแนบภาพถา่ ยลงไป App จะทาการบันทึกออกมาเปน็ ไฟลง์ าน PDF ให้ทันที

ภาพประกอบการใชง้ าน Application NFE PAHUNG NEWS

แปลงขอ้ มลู

Application “nfe pahung news” File PDF
Note


ระบบสนับสนุนการจดั การสอนสาหรบั ครู Online
( Supporting system for teacher : SST )

Application List Work โดย ครปู ณั ณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ด์ิ

นางสาวปัณณทัษข์ โชคบุญญะสวัสดิ์ ครู กศน.ตาบลป่าหุ่ง ได้สร้าง Application “ระบบยืม-คืน

หนังสือผ่าน Barcode “ มาใช้บันทึกผลการดาเนินงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และงานภาคี

เครือข่าย เพ่ือเป็นการอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลผลการปฎิบัติงาน โดยไม่ต้องมาพิมพ์

เป็นเอกสาร เพียงกรอกข้อมูล และแนบภาพถ่ายลงไป App จะทาการบันทึกออกมาเป็น ไฟล์งาน

PDF ใหท้ ันที

ภาพประกอบการใชง้ าน Application ระบบยมื -คืนหนงั สอื ผา่ น Barcode

Application “ระบบยมื -คนื ”
Note


ระดบั ม.ต้น ระบบสนบั สนนุ การจัดการสอนสาหรบั ครู Online
( Supporting system for teacher : SST )
ระดับ ม.ปลาย
โดย ครปู ณั ณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ด์ิ

ระบบตดิ ตามความกา้ วหน้าในชั้นเรยี นออนไลน์

นางสาวปัณณทัษข์ โชคบุญญะสวัสดิ์ ครู กศน.ตาบลป่าหุ่ง ได้สร้างระบบลง
ติดตามความก้าวหน้าในช้ันเรียนออนไลน์ มาใช้กับผู้เรียน กศน.ตาบลป่าหุ่ง เพื่อ
อานวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ผู้เรียนสามารถเข้ามาตรวจสอบการ
ส่งงานในทุกๆสัปดาห์ ว่าส่งครบหรือไม่ ค้างส่งงานอะไรบ้าง มีงานอะไรใหม่ๆบ้าง
สามารถเข้าผ่าน Link งานทีค่ รูลงไว้ให้ในแต่ละสัปดาห์ในระบบนีไ้ ด้ทันที

ภาพประกอบการใช้ ระบบตดิ ตามความกา้ วหนา้ ในชน้ั เรยี น

เป็นการสร้างระบบงานผ่าน Google sheet ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน เพียงครูผู้สอนสร้างฟอร์ม , กรอกข้อมูล
ผ้เู รยี น ,กรอกงานที่ผเู้ รียนไดท้ าส่งแลว้ และคา้ งส่ง และสร้าง Link งานจาก Google Classroom มาแปะไว้ให้ผู้เรียน
ได้เขา้ มาทางานที่คา้ งสง่ หรอื งานใหมๆ่ ทีค่ รูลงในแตล่ ะสัปดาห์ผ่านทางระบบนี้


ระบบสนบั สนนุ การจดั การสอนสาหรบั ครู Online
( Supporting system for teacher : SST )

ระบบเอกสารสาหรบั ผเู้ รยี นออนไลน์ โดย ครปู ณั ณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ด์ิ

นางสาวปัณณทัษข์ โชคบุญญะสวัสดิ์ ครู กศน.ตาบลป่าหุ่ง ได้สร้างระบบเอกสารสาหรับผู้เรียนออนไลน์
มาใช้กับผเู้ รยี น และผ้ทู สี่ นใจ ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ได้แก่

1. แบบวเิ คราะห์ผู้เรยี นรายบุคคล
2. แบบสารวจความตอ้ งการผเู้ รยี นการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน
3. สัญญาการเรยี นรู้
4. แบบประเมนิ ความพงึ พอใจผเู้ รยี นการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน
5. แบบตดิ ตามผลการดาเนินงานของผู้เข้ารว่ มโครงการ กศน.ตาบลป่าหุ่ง
6. แบบประเมนิ ความพงึ พอใจผู้เขา้ รว่ มโครงกา กสน.ตาบลป่าหุง่
7. แบบวิเคราะห์ผเู้ รยี นรายบุคคล สาหรบั ครูผสู้ อน
8. แบบสารวจความตอ้ งการการศกึ ษาตอ่ เน่ือง กศน.ตาบลปา่ หงุ่
9. แบบสารวจความพึงพอใจตอ่ การรบั บรกิ ารการศกึ ษาตามอัธยาศัย กศน.ตาบลป่าหุ่ง
10. แบบสารวจความตอ้ งการการศกึ ษาตอ่ เนือ่ ง กศน.ตาบลป่าห่งุ
11. บญั ชกี ารยมื – คืนสอื่ /หนงั สือ Online
12. บัญชรี ายชอ่ื ผเู้ ข้าใชบ้ รกิ าร กศน.ตาบลปา่ หงุ่

13. บญั ชลี งเวลาปฎบิ ตั ิงานครู กศน.ตาบล

ระบบเอกสารสาหรบั ผเู้ รยี นออนไลน์

1. แบบวเิ คราะห์ผู้เรยี นรายบุคคล


ระบบเอกสารสาหรบั ผเู้ รยี นออนไลน์

2. แบบสารวจความต้องการผู้เรียนการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน

3. สญั ญาการเรียนรู้

4. แบบประเมนิ ความพงึ พอใจผู้เรยี นการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน


ระบบเอกสารสาหรบั ผเู้ รยี นออนไลน์

5. แบบตดิ ตามผลการดาเนินงานของผู้เขา้ ร่วมโครงการ กศน.ตาบลป่าหงุ่

6. แบบประเมนิ ความพึงพอใจผเู้ ข้ารว่ มโครงกา กศน.ตาบลปา่ หงุ่

7. แบบวเิ คราะหผ์ ูเ้ รียนรายบคุ คล สาหรบั ครผู สู้ อน


ระบบเอกสารสาหรบั ผเู้ รยี นออนไลน์

8. แบบสารวจความต้องการการศกึ ษาตอ่ เน่ือง กศน.ตาบลป่าห่งุ

9. แบบสารวจความพึงพอใจต่อการรับบรกิ ารการศกึ ษาตามอธั ยาศัย กศน.ตาบลป่าหุ่ง

10. แบบสารวจความตอ้ งการการศกึ ษาตอ่ เนอื่ ง กศน.ตาบลปา่ หุ่ง


ระบบเอกสารสาหรบั ผเู้ รยี นออนไลน์

11. บญั ชีการยืม – คนื สอื่ /หนังสอื Online

12. บญั ชีรายช่ือผู้เขา้ ใชบ้ ริการ กศน.ตาบลปา่ หุ่ง

13. บัญชีลงเวลาครู กศน.ตาบลป่าหงุ่


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ระบบช่วยเหลือผู้เรียน SCS
Next Book
pdf_20220420_164758_0000