The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Best Practice ไตรมาส1-2 ปี 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NFE Pahung, 2022-04-20 05:43:41

Best Practice ไตรมาส1-2 ปี 2565

Best Practice ไตรมาส1-2 ปี 2565

เอกสารประกอบการประเมินพนกั งานราชการ นางสาวปัณณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดื ครู กศ.ตาบลป่ าหงุ่ หนา้ 1

ผลงาน/นวตั กรรมการปฏิบตั ทิ ่เี ป็นเลศิ ( Best Practice )
ประจาปีงบประมาณ 2565

กศน.ตาบลป่าหงุ่
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอพาน

ชือ่ ผลงาน
“ห้องเรียนนวัตกรรมดิจทิ ัล กศน.ตาบลปา่ หุง่ ”

1. นวตั กรรมการเรียนการสอนชว่ งสถานการณโ์ ควดิ -19 ผา่ น Digital Learning Platform
2. ระบบดแู ลชว่ ยเหลือผู้เรียน Online (STU Care Solution : SCS)
3. ระบบสนับสนนุ การจัดการสอนสาหรับครู ( Supporting System for Teacher : SST)

ช่ือผ้เู สนอผลงาน

นางสาวปณั ณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวัสดิ์
ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล
กศน.ตาบลป่าหงุ่

โทรศัพท์ 081-3586436 e-mail : [email protected]

เอกสารประกอบการประเมินพนกั งานราชการ นางสาวปัณณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดื ครู กศ.ตาบลป่ าหงุ่ หนา้ 2

คานา

การจัดทารายงานผลการปฎบิ ัตงิ านท่ีดี (Best Practice) เรื่อง“ห้องเรยี นนวัตกรรมดจิ ทิ ัล กศน.ตาบลป่าหุ่ง
(นวตั กรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่าน Digital Learning Platform /ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน Online และระบบสนับสนุนการจัดการสอนสาหรับครู Online)”เล่มน้ีเขียนข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
นาเสนอแนวคดิ แนวทางเก่ียวกบั การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ของผู้สอนที่
นาไปสูก่ ารสรา้ งสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน และเป็นการดาเนินงานภายใต้นโยบายของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอพาน ถือเป็นภารกิจสาคัญประการหนงึ่ ของ ครู กศน.ตาบล ในการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในการน้ีข้าพเจ้าได้สรุปและนาเสนอผลงานเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั ให้สามารถเผยแพรป่ ระชาสัมพนั ธ์ ตอบสนองความต้องการของผู้สนใจต่อไป

หวังเป็นอยา่ งยิง่ ว่าผลงานเลม่ นจ้ี ะเปน็ ประโยชนต์ อ่ ผทู้ ่เี ก่ียวขอ้ ง ได้มากพอสมควร

ปณั ณทัษข์ โชคบญุ ญะสวัสด์ิ
ครู กศน.ตาบลปา่ หงุ่
มีนาคม 2565

เอกสารประกอบการประเมนิ พนกั งานราชการ นางสาวปัณณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดื ครู กศ.ตาบลป่ าหงุ่ หนา้ 3

สารบญั

เรอื่ ง
หน้า

1. Best Practice “หอ้ งเรียนนวัตกรรมดจิ ิทัล กศน.ตาบลปา่ หุ่ง”

- นวตั กรรมการเรยี นการสอนชว่ งสถานการณโ์ ควดิ -19 ผา่ น Digital Learning Platform

- ระบบดูแลชว่ ยเหลือผเู้ รียน Online

- ระบบสนับสนุนการจดั การสอนสาหรบั ครู Online 4

2. ความสาคัญของผลงานหรือนวตั กรรมทีน่ าเสนอ 4

3. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดาเนินงาน 4

4. กระบวนการผลิตผลงาน หรอื ข้นั ตอนการดาเนนิ งาน 5

5. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธ/ิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ 7

6. ปัจจยั ความสาเรจ็ 7

7. ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนา 7

8. การเผยแพร่/การไดร้ บั การยอมรับ/รางวลั ทไี่ ดร้ ับ 7

ภาคผนวก (ภาพถ่าย/นวตั กรรม/หลกั ฐานการเผยแพรผ่ ลงาน ฯลฯ)

- ภาพการเผยแพรก่ จิ กรรมผ่าน Website และ Social Media

- แบบสารวจ/สรปุ ความต้องการของผู้เรยี นการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน

- แบบสอบถาม/สรุปผลประเมนิ ความพึงพอใจของผเู้ รียน

เอกสารประกอบการประเมนิ พนกั งานราชการ นางสาวปัณณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดื ครู กศ.ตาบลป่ าหงุ่ หนา้ 4

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอพาน

กศน.ตาบลป่ าหงุ่

ชอื่ ผลงาน Best Practice “ห้องเรียนนวัตกรรมดจิ ทิ ลั กศน.ตาบลป่าหุ่ง”
- นวตั กรรมการเรียนการสอนชว่ งสถานการณโ์ ควดิ -19 ผ่าน Digital Learning Platform
- ระบบดแู ลชว่ ยเหลอื ผ้เู รียน Online
- ระบบสนบั สนนุ การจัดการสอนสาหรบั ครู Online

1. ความสาคญั ของผลงานหรอื นวัตกรรมท่นี าเสนอ
(ระบุเหตุผล ความจาเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิดหลักการสาคัญในการออกแบบ ผลงานหรือ

นวตั กรรมทนี่ าเสนอ)

กศน.ตาบลป่าหุ่ง ได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในฐานะสถานศึกษาในพื้นท่ี ให้บริการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับนักศึกษา
กศน.ตาบลปา่ หุง่ จึงไดจ้ ดั ทา นวัตกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตาบลป่าหุ่งในรูปแบบ แพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ,ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน Online และระบบสนับสนุนการ
จัดการสอนสาหรับครู Online เป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
ใหผ้ ู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก ส่ือดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรูความเข้าใจ และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรดู้ ้วยตนเองจาก สอ่ื ดจิ ทิ ลั และสื่อสงั คมออนไลน์ มกี ารปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมข้ันพ้ืนฐานใน
การดาเนินชีวิต มีเจตคติ คานิยมท่ีถูกต้อง และมีทักษะหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จาเป็น มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์
ในการอยูร่วมกับผู้อื่นในสังคมไดอย่างมีความสุข สามารถนาความรูไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันในยุคดิจิทัลไดอย่าง
เหมาะสม

2. จดุ ประสงคแ์ ละเป้าหมาย ของการดาเนินงาน
(ระบุจุดประสงคแ์ ละเป้าหมายของการดาเนนิ งานอย่างชัดเจน สอดคล้องกบั ปญั หา ความต้องการจาเป็น)

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรูความเข้าใจ และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก สื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ มีการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีด้าน
คุณธรรม จริยธรรมข้ันพ้ืนฐานในการดาเนินชีวิต มีเจตคติ คานิยมที่ถูกต้อง และมีทักษะหรือความสามารถพ้ืนฐานท่ี
จาเป็น มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ในการอยูร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมไดอย่างมีความสุข สามารถนาความรูไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวนั ในยคุ ดจิ ทิ ลั ไดอยา่ งเหมาะสม

เอกสารประกอบการประเมินพนกั งานราชการ นางสาวปัณณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดื ครู กศ.ตาบลป่ าหงุ่ หนา้ 5

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอพาน

กศน.ตาบลป่ าหงุ่

3. กระบวนการผลติ ผลงาน หรอื ข้นั ตอนการดาเนินงาน
(ระบุกระบวนการ หรอื วธิ กี ารในการผลติ การนาไปใช้ และการพฒั นาผลงานโดยมขี ั้นตอน ต่อเน่อื งสมั พนั ธ์

กัน และสอดคลอ้ งกบั วัตถปุ ระสงค)์

การดาเนินการ (Act) การวางแผน (Plan)
สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
(นาผลการประเมนิ ไปปรับปรงุ และพฒั นาการ ประชุมปรึกษาหารือ ,วางแผนออกแบบ
จัดกจิ กรรมคร้งั ต่อไป) เครื่องมือ กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ
จัดทาเครื่องมือและดาเนินการจัดทาเครื่องมือ
Act หาแนวทางในการดาเนินกิจกรรม(ประสาน
และดาเนินงานรว่ มกับฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง)

Plan

Check Do

การตดิ ตาม ( Check) การนาไปปฎบิ ตั ิ (Do)
การกากับติดตามประเมินผล นาเครอ่ื งมือมาดาเนนิ งานตามวตั ถปุ ระสงค์
(เพ่ือให้ทราบผลและหาแนวทาง
แก้ไขปรับปรงุ และเพือ่ พฒั นางาน)

เอกสารประกอบการประเมินพนกั งานราชการ นางสาวปัณณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดื ครู กศ.ตาบลป่ าหงุ่ หนา้ 6

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอพาน

กศน.ตาบลป่ าหงุ่

วิธดี าเนินงาน

กิจกรรม วตั ถปุ ระสงค์ เป้า พน้ื ที่ ระยะเวลา งบ

หมาย ดาเนินการ ประมาณ

1. ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือหาแนวทางในการกาหนด/ดาเนนิ ตาบลปา่ หงุ่ 1-31 ส.ค. -
กิจกรรม ระหว่างครูและผูเ้ รียน
2. วางแผนออกแบบเครื่องมือ เพือ่ ประสานและดาเนินงานรว่ มกับฝ่าย 2564 -
กาหนดระยะเวลาในการ งานทเ่ี กีย่ วข้อง ตาบลปา่ ห่งุ 1-31 ส.ค.
ดาเนนิ การจัดทาเคร่ืองมอื และ
ดาเนินการจดั ทาเคร่ืองมือ 2564

3. นาเคร่อื งมือมาดาเนินงาน - เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรูความเข้าใจ และ นกั ศกึ ษา กศน. ตลอดภาค -
ตามวตั ถปุ ระสงค์ นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ กศน. ต.ปา่ หงุ่ เรยี นท่ี -
ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมให้ ต.ป่าห่งุ 2/2564
4. การกากับตดิ ตามประเมินผล ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก จานวน กศน.
สอื่ ดจิ ิทลั และส่ือสังคมออนไลน์ ปลูกฝัง 52 คน ต.ป่าหุ่ง มีนาคม
ค่านิยมที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมขั้น 2565
พื้นฐานในการดาเนินชีวิต มีเจตคติ ฝ่ายนิเทศ
ค านิยมที่ถูกต้อง และมีทักษะหรือ ตดิ ตาม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ พ้ื น ฐ า น ที่ จ า เ ป็ น
มี คุ ณ ส ม บั ติ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร อ ยู
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมไดอย่างมีความสุข
ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู ไ ป ป รั บ ใ ช้ ใ น
เชพีวื่อิตทปรารบะผจลาแวลันะใหนาแยนุควดทิจาิทงัลได อย่าง
เแหกม้ไขาะปสรมบั ปรุงและเพ่ือพัฒนางาน

5. สรุปและรายงานผลการ เพอ่ื นาผลการประเมินไปปรับปรุงและ ครู กศน.อาเภอ มีนาคม -
กศน. พาน 2565
ดาเนนิ งาน พัฒนาการจดั กิจกรรมครง้ั ต่อไป ตาบล

เอกสารประกอบการประเมินพนกั งานราชการ นางสาวปัณณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดื ครู กศ.ตาบลป่ าหงุ่ หนา้ 7

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอพาน

กศน.ตาบลป่ าหงุ่

4. ผลการดาเนนิ การ/ผลสมั ฤทธ/ิ์ ประโยชน์ทีไ่ ด้รับ
(ระบุผลสาเร็จของการดาเนินงานท่เี กดิ จากการนาไปใช้ คณุ ค่าของผลงาน/นวัตกรรมทีส่ ่งผล ตอ่ การพัฒนา

ผ้เู รียน และประโยชน์ทไี่ ดร้ บั จากผลงาน/นวัตกรรม)

- ครูและผูเ้ รยี นไดร้ ับการพฒั นาดา้ นเทคโนโลยี และการใชส้ อื่ ดจิ ทิ ัล
- ครูและผู้เรยี นสามารถนาความรูไปปรับใช้ในชวี ิตประจาวันในยุคดิจทิ ลั ไดอย่างเหมาะสม
- ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ของตนเองและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
แบบการเรียนรู้ หรอื learning style ของตนเองได้
- ผู้เรียนสามารถเรียนรูผ้ า่ นเทคโนโลยดี จิ ทิ ัลไดอ้ ย่างมคี ณุ ภาพ
- ครผู สู้ อนมีประสทิ ธิภาพและประสทิ ธิผลในการทางานเพ่มิ ข้ึน
- ครูผ้สู อนมที กั ษะความรดู้ ้านเทคโนโลยีในการจดั การเรียนการสอน

5. ปจั จยั ความสาเร็จ
(ระบบุ ุคคล / หน่วยงาน / องคก์ ร หรอื วิธกี ารทช่ี ว่ ยใหง้ านประสบผลสาเรจ็ ตามจดุ ประสงค์ การดาเนินงาน

มีประสิทธิภาพ สง่ ผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวตั กรรม)

: ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอพาน, กศน.ตาบลปา่ หงุ่ , ครู กศน.ตาบลปา่ ห่งุ ,
นกั ศึกษา กศน.ตาบลปา่ หุง่ และผปู้ กครองนักศึกษา กศน.ตาบลป่าห่งุ

6. ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพฒั นา
(ระบขุ อ้ สรุป ข้อสังเกต /ขอ้ เสนอแนะ และข้อควรระวงั ทเี่ ป็นแนวทางในการนาผลงานไปใช้/ พฒั นาต่อ หรือ

ดาเนินการให้ประสบความสาเรจ็ มากย่ิงข้ึนตอ่ ไป)

- ผเู้ รยี นสามารถเข้าถงึ การใช้งานตา่ งๆไดเ้ ป็นอย่างดี
- ผเู้ รียนสามารถถา่ ยทอดองค์ความร้ทู ไ่ี ด้รบั เปน็ อยา่ งดี
- ควรพฒั นา ต่อยอด ระบบงานตา่ งๆให้มคี วามหลากหลาย และทนั สมัยอยู่เสมอ

7. การเผยแพร/่ การไดร้ บั การยอมรบั /รางวลั ที่ได้รับ
(ระบุข้อมูลทีท่ าให้เห็นร่องรอยหลกั ฐานการเผยแพร่ผลงาน/ นวัตกรรม และการยกย่องชมเชย)

- เผยแพรผ่ ลงานผ่าน Website และ สื่อ Social Media (แฟ้ม Best Practice เลม่ ท่ี 1-3)

ลงชื่อ.................................................................. หนา้ 8
(นางสาวปณั ณทัษข์ โชคบุญญะสวัสดิ์)
ครู กศน.ตาบลป่าหงุ่

เอกสารประกอบการประเมินพนกั งานราชการ นางสาวปัณณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดื ครู กศ.ตาบลป่ าหงุ่

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอพาน

กศน.ตาบลป่ าหงุ่

8. ภาคผนวก (ภาพถ่าย/นวัตกรรม/หลักฐานการเผยแพรผ่ ลงาน ฯลฯ)

ภาพถ่าย/นวตั กรรม/หลกั ฐานการเผยแพรผ่ ลงาน “ห้องเรียนนวัตกรรมดจิ ทิ ลั กศน.ตาบลปา่ หุ่ง”
“นวัตกรรมการเรียนการสอนชว่ งสถานการณ์โควดิ -19 ผ่าน Digital Learning Platform “

“แฟ้ม Best Practice เล่มที่ 1”

ภาพถา่ ย/นวัตกรรม/หลกั ฐานการเผยแพรผ่ ลงาน “หอ้ งเรียนนวตั กรรมดจิ ทิ ลั กศน.ตาบลปา่ หุง่ ”
“ระบบดูแลชว่ ยเหลือผเู้ รียน Online (STU CARE SOLUTION : SCS ) “

“แฟ้ม Best Practice เล่มท่ี 2”

ภาพถา่ ย/นวัตกรรม/หลักฐานการเผยแพรผ่ ลงาน “ห้องเรียนนวตั กรรมดจิ ทิ ลั กศน.ตาบลปา่ หงุ่ ”

“ระบบสนับสนุนการจดั การสอนสาหรบั ครู Online (SUPPORTING SYSTEM FOR TEACHER : SST ) “

“แฟ้ม Best Practice เลม่ ที่ 3”

เอกสารประกอบการประเมนิ พนกั งานราชการ นางสาวปัณณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดื ครู กศ.ตาบลป่ าหงุ่ หนา้ 9

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอพาน

กศน.ตาบลป่ าหงุ่

หรือ Scan Qr Code เพอ่ื เขา้ สู่ Website กศน.ตาบลป่าหุง่

Website เผยแพร่ หน้าผลงาน / นวตั กรรม E-Book ผลงาน / นวัตกรรมการปฏบิ ัตทิ ี่เป็น
การปฏิบตั ทิ เ่ี ปน็ เลศิ ( Best Practice ) เลศิ ( Best Practice )
ประจาปีงบประมาณ 2565 ประจาปีงบประมาณ 2565
กศน.ตาบลปา่ หุง่

เอกสารประกอบการประเมินพนกั งานราชการ นางสาวปัณณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดื ครู กศ.ตาบลป่ าหงุ่ หนา้ 10

เอกสารประกอบการประเมินพนกั งานราชการ นางสาวปัณณทษั ข์ โชคบญุ ญะสวสั ดื ครู กศ.ตาบลป่ าหงุ่ หนา้ 11


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM
Next Book
ฟิล์มเคลือบโลหะ OS 05