The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การสร้าง Line official account

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NFE Pahung, 2021-11-07 04:34:21

การสร้าง Line official account

การสร้าง Line official account

การนา Line official account มาใช้ในการให้บริการผู้เรียน เป็นการนา Platform ทางดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือก่อให้เกิดความสะดวก และทันต่อเทคโนโลยีท่ีกาลังก้าวกระโดด การนา Line official account
มาประยกุ ต์ใชแ้ ละปรับให้เข้ากับบรบิ ทของกลมุ่ ผู้รับบรกิ ารทางการศกึ ษานั้นข้ึนอยู่กับครูผู้สอน ที่จะมีการออกแบบ
และวิธีการนาไปใช้เพ่ือให้ได้ซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ครูผู้สอนและผู้รับบริการทางการศึกษา ซ่ึงมีวิธีการขั้นตอน
ดังตอ่ ไปน้ี

แบ่งการทางานเป็น 2 หลักใหญๆ่ คือ
1.ผพู้ ฒั นาระบบ หรือ line developer

1.1 ครูผ้สู อนตอ้ งทาการสมัครเปน็ line developer ทาง https://developers.line.biz/en/

1.

1.2 ทาการลงชอ่ื ตรง Log in ผา่ นทาง Line

2.

1

1.3 สรา้ ง Providers คือการสร้างกลมุ่ และเราสามารถสร้างกลมุ่ ยอ่ ยๆในน้ไี ด้
- แต่เราจะสรา้ งกลุ่มใหญ่เพยี งกลุม่ เดยี ว เช่น สรา้ งกลุ่ม ช่ือ “กศน.ตาบลป่าหุ่ง” หรือ ชื่อภาษาอังกฤษ
- กดตรง “Create” เพ่อื ทาการสรา้ งหอ้ ง

3.

1.4 ต้งั ช่อื ห้องตามทเี่ ราตอ้ งการ เชน่ “กศน.ตาบลปา่ หงุ่ ” หรือ ชอื่ ภาษาอังกฤษ (ถ้ากากบาทสีแดงเปล่ียนเป็น
เครอ่ื งหมายถกู สเี ขียว ทัง้ 3 ช่อง นนั้ คือเราสามารถใชช้ ่อื นั้นได้ และ กด “ create” เพ่ือสรา้ งหอ้ งไดเ้ ลย

4.
4.

2

1.5 กดเลือก “create a messaging API channel” เพื่อเลือกใชก้ ับโทรศพั ทม์ อื ถือ

5.

1.6 เปล่ยี นรูปภาพ สาหรับเป็นโลโก้ ของหอ้ งเรา

6.

3

1.7 กรอกข้อมูล ทุกช่องให้ครบ

1.8 ยกเว้น 2 ชอ่ งน้ีไม่ต้องกรอก และ ติ๊ก √ เครื่องหมายถูกทชี่ ่องเลก็ ๆ2 ช่อง กด” create” เพ่อื สรา้ งห้อง

1.9 กด “ ok” และกด “ยอมรบั ”

4

1.10 เราจะได้กลุม่ ทเี่ ราตอ้ งขน้ึ มาแบบน้ี (ถือวา่ ถูกต้องตามขั้นตอน)

1.11 ขั้นตอนตอ่ ไป กด” Messsaging API” และ นา Qr code ทไ่ี ดไ้ ป สแกนเพื่อเป็นเพื่อนกันใน Line
เราสามารถนา Qr code อนั นี้ไปให้ผเู้ รียนแอดเป็นเพ่ือนไดเ้ ลยคะ่

1.12 แตข่ ั้นตอนของการพฒั นายังไม่เรียบร้อย ตอ้ งทาการต้ังค่า Auto-reply messages กด “ edit”

5

1.13 ทาการตัง้ คา่ ทกั ทายเพอ่ื นใหม่ กด”ต้งั คา่ ขอ้ ความทกั ทายเพ่ือนใหม่”

1.14 เราสามารถพิมพข์ ้อความท่ีต้องการ เพ่อื ทักทายเพื่อนใหม่ (จะมีจอแสดง วา่ ข้อความของเราเวลาปรากฏบน
โทรศัพท์จะออกมาแบบไหน) เสรจ็ แล้ว กด “บันทกึ การแก้ไข”

1.15 การทา “รชิ เมนู”

6

1.16 การสร้างรชิ เมนู กด”สรา้ งใหม่”
1.17 ใส่ชื่อ , ช่วงที่แสดง กรอกใหเ้ รยี บรอ้ ย วา่ เราจะใหแ้ สดงตั้งแตว่ ันไหน ถงึ วนั ไหน
1.18 เลกื เทมแพลต / อพั โหลดพื้นหลงั /กาหนดค่าประเภท

7

1.19 เลอื กเทมแพลตที่เราตอ้ งการจะให้แสดง ซงึ่ ต้องทารูปภาพใหส้ อดคลอ้ งกับขนาดที่เราเลอื ก
1.20 เลอื กรปู ภาพ ซ่ึงขนาดของภาพต้องเปน้ ไปตามท่ีกาหนดเท่านนั้
1.21 เม่อื ได้รปู ภาพตามตอ้ งการ เราจะตอ้ งกาหนด Action ให้แต่ละชอ่ ง ตามน้ี A ,B, C, D, E, F

8

1.22 เลอื ก “ล้งิ ค์ “ และนาล้ิงค์ต่างๆมากรอกใส่ตามภาพ ใสใ่ ห้ครบทีละชอ่ ง และใส่คาอธบิ ายดว้ ยนะคะ
1.23 กดบนั ทึก เสรจ็ เรยี บร้อย

9

หากตอ้ งการแก้ไข”รชิ เมนู”
1. กดทรี่ ชิ เมนู ตามภาพ

2. กด “แก้ไข”

3. เมอื่ ทาการแกไ้ ขเรรจ กด”บนั ทกึ ”

10

การสร้าง บรอดแคสตข์ อ้ ความ หรือ การส่งข่าวสารตา่ งๆในกลุม่ ของเรา
1. กด “สร้างบรอดแคสต์”
2.ตงั้ วนั เวลาท่เี ราจะใหร้ ะบบสง่ ขอ้ ความหรือขา่ วไป ที่กลมุ่ ของเรา ตามวันเวลาท่เี รากาหนดไว้
3. เลอื ก “โพสต์บนไทมไ์ ลน์ และเราสามารถเลอื กจะใหโ้ พสเปน็ ขอ้ ความ ,วิดโี อ, รูปภาพ หรอื อ่ืนๆได้

11

4. เม่ือเราออกแบบเรียบร้อยกก็ ด “สง่ ” (จะมีจอแสดงตวั อยา่ งเวลาไปแสดงบนกลุ่มของเรา)
5. การสร้างบรอดแคสต์ข้อความจะมจี านวนจากัดไมเ่ กนิ 1,000 ขอ้ ความตอ่ เดือน หากเกินจานวนทก่ี าหนดต้องเสยี
ค่าใช้จา่ ย

12

2. ผ้ใู ช้ Line Official account
2.1 เพม่ิ เพ่อื นจาก Qr code ท่ีครูผสู้ อนให้ หรือ ID line
2.2 สแกน Qr code จะปรากฏหนา้ จอนขี้ นึ้ กด “เพม่ิ เพ่อื น” และ เขา้ สู่ห้อง “ Nfe Pahung” ถอื ว่า เรียบร้อย

13

14


Click to View FlipBook Version