The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการสอน2-2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NFE Pahung, 2022-05-14 07:39:03

รายงานผลการสอน2-2564

รายงานผลการสอน2-2564

คํานาํ

สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 สถานท่ีจัดกิจกรรม
กศน.ตําบลปา หงุ ม.9 ตําบลปา หงุ อาํ เภอพาน จังหวัดเชียงราย ข้ึนตามแผนประจําป 2564 ของ กศน. ตําบลปาหุง
สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพาน โดยการประชุมและการสํารวจความตองการ
ของผูเรยี น ทั้งนก้ี ารจดั การเรียนการสอนไดยืดหยนุ ตามสภาพในการดํารงชวี ิตของผเู รียน โดยครผู ูสอนมกี ระบวนการ
ในการถายทอดความรู ไดเ ปน อยางดี

ผูจัดทํา หวังเปนอยางย่ิงวาการจัดการเรียนการสอนในครั้งน้ี ผูเรียนจะไดรับความรูนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน หรือพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน ไดเปนอยางดี หากมีขอผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ท่ีนี้ และ
ขอขอบคุณผูเ กี่ยวขอ งทุกคน

นางสาวปณณทษั ข โชคบญุ ญะสวสั ด์ิ
ผจู ัดทาํ

รายงานผลการดําเนนิ งานการจดั การศกึ ษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตาํ บลปาหุง หนา 2

สารบญั

หนา

คาํ นาํ ................................................................................................................................... ก
สารบญั ................................................................................................................................ ข
แบบรายงานผลกจิ กรรมการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน ....................................................................... 5
10
1. แบบสํารวจความตองการผูเรยี น/รายงานผลการสาํ รวจความตอ งการผเู รยี น 11
2. แบบวเิ คราะหผ เู รยี น /รายงานผลการวิเคราะหผ ูเรียน 13
3. สญั ญาการเรียนรู 14
4. แผนการจัดการเรียนรรู ายสปั ดาห /แผนการเรียนรรู ายบุคคล 15
5. สรปุ ผลการลงทะเบียน 16
6. ปฎิทนิ การพบกลุม /แผนที่สถานทพี่ บกลุม 17
7. ภาพการจดั การเรยี นการสอน ภาคเรยี นท่ี 2/2564 18
8. รายชือ่ ผมู ีสิทธ์ิสอบปลายภาค 18
9. สรปุ ผลการเขา สอบปลายภาค/N-Net และ E-Exam 20
10. ผลสมั ฤทธใ์ิ นวิชาบังคบั 21
11. ภาพการเขาใช /สมคั ร ETV 22
12. รายงานผลการตดิ ตามผเู รยี นที่ไมมาพบกลมุ 23
13. บญั ชลี งเวลาผูเรยี น 23
14. รายงานการประเมินคุณธรรม จริยธรรมของผูเรยี น 24
15. รายงานการทํากิจกรรมพฒั นาคุณภาพชวี ติ (กพช.) 24
16.รายงานผลตดิ ตามผสู ําเรจ็ การศึกษา 25
17.รายงานผลการตรวจสขุ ภาพของผูเรียน 25
18.การสรา งสอ่ื สาํ หรบั การเรยี นการสอน 26
19.งานวิจยั ในชนั้ เรยี น 27
20.รายงานผลสาํ รวจความพงึ พอใจผูเรียน

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายงานสรุปการลงทะเบียนผูเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2564
ภาคผนวก ข รายงานสรปุ ผลการเรียน(สอบปลายภาค) ภาคเรียนท่ี 2/2564

รายงานผลการดําเนนิ งานการจัดการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน ภาคเรยี นที่ 1/2564 กศน.ตําบลปาหุง หนา 3

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

รายงานผลการจดั กิจกรรมงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

“งานการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึ ษา 2564 กศน.ตาํ บลปาหงุ ”
สงั กดั ศนู ยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน

หลกั สูตร งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กศน.ตาํ บลปาหุง
สถานท่ดี าํ เนนิ การ กศน.ตาํ บลปาหุง ม. 9 บา นเหมอื งหลวง ตาํ บลปาหงุ อาํ เภอพาน

จงั หวดั เชยี งราย
ระยะเวลา ภาคเรยี นที่ 2 /2564
จาํ นวนนกั ศกึ ษา 52 คน
ประเภทกลุม เปา หมาย เยาวชน และประชาชนตําบลปา หงุ
ครู กศน.ตาํ บล นางสาวปณ ณทษั ข โชคบุญญะสวสั ดิ์
งบประมาณ - บาท
บทบาทหนาท่ีครู เปนผูประสาน จัดกิจกรรม ควบคุม ดูแล กํากับงานใหเปนไปตามแผนงาน
สรปุ ผลและรายงานผลการดําเนินงาน
ผลท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรม เยาวชนและประชาชนท่ัวไปไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สามารถพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน ไดอยางถูกตอง สามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชใน
ชวี ติ ประจําวนั ไดอยา งเหมาะสม

ลงช่ือ ....................................................ผูรายงาน
(นางสาวปณ ณทษั ข โชคบุญญะสวัสด์ิ)
ตาํ แหนง ครู กศน.ตําบล

รายงานผลการดาํ เนินงานการจดั การศึกษาข้นั พ้ืนฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตําบลปาหุง หนา 4

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กศน.ตาํ บลปาหุง ภาคเรยี นท่ี 2 ปก ารศึกษา 2564

หลกั การและเหตผุ ล
การศกึ ษา เปน ปจ จยั ในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคม

และบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะกับทุกๆ ดาน สังคมและบานเมืองน้ันก็จะมี
พลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญม่นั คงของประเทศชาติไวและพฒั นาใหกา วหนาตอ ไปไดตลอด"
(พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว รัชกาลท่ี 9 พระราชทานแกค ณะครแู ละนกั เรียน ณ ศาลาดุสิดา
ลยั เม่อื วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔)

ยทุ ธศาสตรช าติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ไดกาํ หนดแผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิต โดยมีแผนยอยที่เก่ียวของกับการใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนไดแก แผนยอยประเด็นการ
พฒั นาการเรยี นรู และแผนยอ ยประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ท่ีมุงเนนการสรางภาพแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพมนุษย การพัฒนาเด็กต้ังแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย การพัฒนาชวงวัย
เรียน/วัยรุน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย
ประกอบกับแผนการปฏิรูป ประเทศดานการศึกษา นโยบายรัฐบาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพ คนตลอดชวงชีวิต และนโยบายเรงดวนเร่ืองการเตรียมคนไทยสู
ศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนแผนพัฒนาประเทศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี
12 (พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2562 2568) โดย
คาดหวังวาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ประชาชนจะไดรับ การพัฒนาการเรียนรูใหเปนคนดี คนเกงมี
คุณภาพ และมีความพรอ มรวมขบั เคล่อื นการพัฒนาประเทศสูความมนั่ คง มัง่ คัง่ และย่ังยืน และหากจะใหบรรลุตาม
แผนการศึกษาชาติทีก่ ําหนดรัฐบาลตอ งมีการผลักดันสงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนคนไทยไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน
นบั ต้งั แตการกา วเขา สูศตวรรษที่ 21 เปนตนมา โลกมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอยางอยางรวดเร็วมาก ตั้งแต
เร่ืองของการปฎิวัติเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ไปจนถึงเรื่องของการปฎิวัติอาชีพ (Career Disruption)
หลายสงิ่ หลายอยา งทําใหว ถิ ีชวี ิตของมนุษยเ ปลีย่ นไปเพ่อื กาวใหท ันโลกทีเ่ ปล่ยี นแปลง รวมไปถึงเรื่องการศึกษาที่เร่ิม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดจนมีสาขาวิชาใหมๆ ที่นาสนใจเกิดขึ้นมามากมาย การกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 น้ันแมแต
องคกรเองก็ตองปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงแรงงานท้ังหลายท่ีก็ตองพัฒนาตัวเองใหกาวทัน
ความกาวหนา ดวย หลายประเทศเรมิ่ มกี ารสงเสรมิ การศึกษาในการเตรยี มความพรอมเพื่อพัฒนาประชากรใหเหมาะ
สําหรับโลกในยุคใหม ไปจนถึงพัฒนาศักยภาพประชากรและแรงงานใหกาวทันการเปล่ียนแปลงนี้ดวย ซ่ึงวากันวา
ทกั ษะแหง ศตวรรษที่ 21 ทีม่ คี วามจําเปนและเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรชาติในทุกระดับนั้นก็คือทักษะ 8C
แตผลลัพททางการศึกษาปจจุบันพบวา การพัฒนาความรูและทักษะแรงงานไมตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ในขณะที่คนไทยจาํ นวนไมนอยยังไมสามารถปรับตัวในการเลือกรับวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในโลกยุค
ปจจุบนั ไดอ ยา งเหมาะสม สงผลไปถึงคานิยมและทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตในระยะยาว ดังน้ันจึง
ตอ งใหความสาํ คญั กบั การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหม ีความสมบรู ณ ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล สามารถเรียนรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิผล มีสุขภาวะท่ีดีท้ังทางรางกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณ สงผลท่ีดีตอการพัฒนาสังคมประเทศชาติตอไปในอนาคต โดยขอมูลปการศึกษาเฉล่ียของ
ประชากรไทยวัยแรงงาน (กลุมอายุ 15 - 59 ป) ซ่ึงเปนผูอยูในกําลังแรงงานปจจุบัน หรือเปนผูถูกจัดจําแนกอยูใน

รายงานผลการดาํ เนินงานการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตําบลปาหุง หนา 5

ประเภทกาํ ลงั แรงงานตามการสํารวจของสาํ นักงานสถติ ิแหงชาติ มแี นวโนม เพ่มิ ขนึ้ ทุกปโดยเฉล่ีย 0.1 ป ตั้งแต พ.ศ.
2558 จนถึง พ.ศ. 2563 ซ่ึงในพ.ศ. 2563 มีจํานวนปการศึกษาเฉล่ียเทากับ 9.86 ป หรือมีการศึกษาอยูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และจากเปาหมายใน พ.ศ. 2579 ตามแผนการศึกษาแหงชาติอยูท่ี 12.5 ป หรือมี
การศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐานเปนอยางตํ่า ซ่ึงปจจุบัน พ.ศ. 2563 พบวายังหางจากคาเปาหมายถึง 2.64 ป ซ่ึงแนวโนมจะ
ถงึ คา เปาหมายไดยาก เน่ืองจากตอ งเพ่มิ โดยเฉลย่ี ปละ 0.15 ป แตป จจุบนั สามารถผลักดันไดโดยเฉลี่ย 0.1 ป ที่ทํา
ใหก ารคาดการณจาํ นวนปการศึกษาเฉลยี่ เม่ือสิน้ สดุ แผนการศึกษาแหง ชาตใิ น พ.ศ. 2579 อยูท่ปี ระมาณ 11.25 ป
หางจากคาเปาหมายท่ีต้ังไว ดังน้ันทุกภาคสวนตองรวมกันผลักดันประชากรไทยกลุมอายุ 15-39 ป เปน
กลุมเปา หมายท่กี ระทรวงศกึ ษาธกิ ารสามารถพฒั นาสง เสริมเพ่ือยกระดบั การพัฒนาใหมีความรูที่สามารถตอยอดวุฒิ
การศึกษาใหส ูงข้นึ เพอ่ื สรางโอกาสใหเ พ่ิมพูนความรู และเพ่มิ โอกาสความกาวหนาในอาชีพการงาน โดยในป 2563
มีปการศึกษาเฉล่ีย เทากับ 10.97 ป และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ียปละ 0.07 ป และกลุมอายุ 40-59 ป เปน
กลุมเปาหมายท่ีดําเนินการพัฒนาใหความรูท่ีไมเนนการเพิ่มวุฒิการศึกษาแตเปนการใหความรูแกประชาชนในดาน
อ่ืนๆ เชน การใหความรใู นการอบรมทกั ษะอาชีพ โดยในป 2563 มีปการศึกษาเฉลี่ย เทากับ 8.59 และมีแนวโนม
เพมิ่ ข้นึ โดยเฉลย่ี ปละ 0.16 ป

สํานักงาน กศน. เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ไดมุงมั่นขับเคล่ือนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาประเทศ
และนโยบาย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีคํานึงถึงหลักการบริหารจัดการทั้งในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
หลักการกระจาย อํานาจ การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ และ
ปฏิบัติการดานขอมูลขาวสาร การสรางบรรยากาศในการทํางานและการเรียนรู ตลอดจนการใชทรัพยากรดานการ
จดั การศกึ ษาอยางมีคุณภาพ โดยเนน การพฒั นาคณุ ภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษา
ตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ใน 4 ประเด็นใหญ ประกอบดวย การจัดการเรียนรูคุณภาพ การสราง
สมรรถนะและทักษะคุณภาพ องคกร สถานศึกษา และแหลงเรียนรูคุณภาพ และการบริหารจัดการคุณภาพ อันจะ
นําไปสูการสรางโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบรกิ ารสาํ หรับทกุ กลุมเปาหมาย และสรา งความพงึ พอใจ ใหกับผูรบั รกิ าร

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในฐานะเปนหนวยงาน
ภาครัฐท่ีทําหนาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหกับผูเรียน ผูรับบริการ ที่ขาดโอกาสใหไดรับการศึกษาภาคปกติตองจัด
การศกึ ษาท่ีมีคณุ ภาพตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูดวยตนเองไดอ ยา งตอเนอ่ื งและมปี ระสทิ ธิผล มีสุขภาวะท่ีดี
ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สงผลที่ดีตอการพัฒนาสังคมประเทศชาติ รูเทาทันสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี เปนประชาชนคุณภาพตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดย
บูรณาการการจัดการศึกษารวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่ เปนการจัดการศึกษาที่ยืดหยุนตามหลักกระบวนการ คิด
เปน ในการกาํ หนดจดุ มุงหมาย รูปแบบ และวิธีการจดั การศึกษา ระยะเวลาในการจัดการศึกษา ตลอดจนการวัดผล
ประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ มีเน้ือหาหลักสูตรท่ีถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของอําเภอพาน และจังหวัด
เชียงราย โดยมงุ เนนความตองการของผูเรียนเปนสําคัญในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้ง 3 ระดับ ไดแก 1)ระดับ
ประถมศกึ ษา 2)ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ 3)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้ง 3 ระดับ เทียบเทา กับการจดั การศึกษาขัน้ พ้นื ฐานในระบบหรือในโรงเรยี น

ดังนั้น หลักสูตรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพาน หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ที่ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพาน ไดปรับปรุงพัฒนาข้ึนจึงเปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุน มี
เนื้อหาหลักสูตรในรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก ที่มุงเนนนําบริบทของอําเภอพาน และจังหวัดเชียงราย ให
ผูเรียนไดศ กึ ษา เพ่อื ใหม ีความรู ทกั ษะ คา นิยมและทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมในการดาํ เนินชวี ิตในระยะยาว เปนการ

รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน ภาคเรยี นที่ 1/2564 กศน.ตาํ บลปาหุง หนา 6

วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความสมบูรณ ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถ
เรียนรดู วยตนเองไดอยางตอ เนอ่ื งและมปี ระสิทธผิ ล มีสขุ ภาวะท่ดี ีท้งั ทางรา งกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สงผลที่ดี
ตอการพัฒนาสังคมประเทศชาติ สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูรับบริการที่ไมสามารถเขาศึกษาใน
ระบบได

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและบริบท

ของชุมชนสังคม
2. เพือ่ พฒั นายกระดับปก ารศกึ ษาเฉลีย่ ของประชากรไทยใหเพิ่มขึน้ ตามคา เปาหมาย

เปา หมาย
1. ผูเรยี นรอยละ 80 ของผเู รียนทงั้ หมดมผี ลสมั ฤทธ์ิทางการศึกษาทีด่ ขี ึน้
2. ผเู รยี นรอ ยละ 75 ของผูเรียนที่คาดวา จะจบ เขาสอบ N-Net และ E-Exam
3. ผเู รียนรอยละ 70 ของผูเรยี นท้ังหมดเขารว มกิจรรมพฒั นาผเู รียน
4. ผเู รยี นรอ ยละ 80 ของผูเรียนทัง้ หมดมีสขุ ภาวะทางกายและสนุ ทรียภาพ
5. ผูเ รียนรอ ยละ 90 ของผูเรยี นทั้งหมดมีคุณธรรม จรยิ ธรรม คานิยมและคณุ ลักษณะทด่ี ี
6. ผเู รียนรอยละ 80 รจู กั แสวงหาความรูจากส่อื และแหลง เรียนรตู างๆท้งั ในและนอกสถานศกึ ษา
7. ผูเกย่ี วของรอยละ 80 มีความพึงพอใจในการดําเนนิ งานตามกจิ กรรมของ กศน.ตําบลปาหุง

วธิ ดี ําเนินงาน กจิ กรรม ระยะเวลา ผรู บั ผิดชอบ
สงิ หาคม 64
1. วางแผนออกแบบกจิ กรรมตามนโยบายของ กศน.อําเภอ 1 ตลุ าคม 64 ปณณทัษข โชคบญุ ญะสวัสด์ิ
2. ดาํ เนินงานกจิ กรรมงานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน – 31 มนี าคม ปณ ณทษั ข โชคบุญญะสวสั ดิ์

3. ประเมินความพึงพอใจเยาวชนและประชาชนตาํ บลปาหงุ 65 ปณณทษั ข โชคบญุ ญะสวัสดิ์
1 ตุลาคม 64
4. สรุปและรายงานผลการจดั กจิ กรรม – 31 มีนาคม ปณณทัษข โชคบุญญะสวัสด์ิ

65
เมษายน 65

งบประมาณ จาํ นวน - บาท

รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตําบลปาหุง หนา 7

การติดตามและประเมนิ ผล

ตัวชีว้ ัดความสาํ เรจ็ วิธปี ระเมนิ เคร่อื งมอื ทีใ่ ชใ นการประเมิน
1. ผูเรียนรอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมด 1. ใบงาน/โครงงาน 1. ผลการเรยี นของผูเรยี น
มีผลสัมฤทธ์ทิ างการศึกษาทดี่ ีข้ึน 2. สอบกลางภาค
3.สอบปลายภาค สรปุ รายช่อื ผเู รียนท่ีเขา สอบ N-Net
2.รอยละ 75 ของผูเ รียนท่ีคาดวา จะจบ รายชอ่ื ผูเรียนทเ่ี ขา สอบ N- สรปุ รายช่อื ผเู รียนท่ีเขารว มกิจกรรม
เขาสอบ N-Net และ E-Exam Net แบบรายงานผลตรวจสุขภาพผูเรยี น
3.ผูเรียนรอยละ 70 ของผูเรียนทั้งหมด รายชอ่ื ผูเ รยี นทเี่ ขา รว ม รายงานการประเมินคณุ ธรรม
เขา รวมกิจรรมพัฒนาผูเรยี น กิจกรรม จริยธรรม
4.ผูเรียนรอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดมี ตรวจสขุ ภาพผูเรียน แบบตรวจการบนั ทึกความรูจากสอ่ื
สุขภาวะทางกายและสนุ ทรยี ภาพ และแหลง เรียนรูตางๆ(ชนิ้ งานผเู รียน)
5.เรียนรอยละ 90 ของผูเรยี นทงั้ หมดมี แบบประเมินคุณธรรม แบบสอบถาม
คณุ ธรรม จริยธรรม คานยิ มและ จริยธรรม ความพึงพอใจของผูเ รียน
คุณลกั ษณะที่ดี
6.รอ ยละ ของผูเรยี น ทแ่ี สวงหาความรู ตรวจการบันทึกความรจู าก
จากสื่อและแหลงเรยี นรูต า งๆท้ังในและ ส่อื และแหลง เรยี นรูตา งๆ
นอกสถานศกึ ษา (ช้นิ งานผเู รียน)
7. รอยละของ ผเู รียน มคี วามพึงพอใจใน สอบถามความพึงพอใจ
การดาํ เนนิ งานตามกจิ กรรมการศกึ ษาขัน้ ความพงึ พอใจของผูเรยี น
พ้นื ฐาน กศน.ตาํ บลปาหงุ

ผลทคี่ าดวาจะไดรับ

1. ผเู รียนมีผลสมั ฤทธท์ิ างการศึกษาทด่ี ขี นึ้
2. ผูเรียนทีค่ าดวา จะจบ เขา สอบ N-Net และ E-Exam ตามเกณฑทสี่ ถานศกึ ษากําหนด
3. ผเู รยี นทง้ั หมดเขา รว มกจิ รรมพัฒนาผเู รียน
4. ผูเรียนทงั้ หมดมสี ุขภาวะทางกายและสนุ ทรยี ภาพที่ดี
5. ผเู รียนท้ังหมดมีคุณธรรม จรยิ ธรรม คา นิยมและคณุ ลักษณะที่ดี
6. ผูเรยี นรูจ ักแสวงหาความรูจ ากสอื่ และแหลงเรยี นรูตา งๆทงั้ ในและนอกสถานศึกษา
7. ผูเ รยี นมคี วามพงึ พอใจในการดําเนนิ งานตามกิจกรรมของ กศน.ตาํ บลปาหุง

ลงช่อื
(นางสาวปณ ณทัษข โชคบญุ ญะสวสั ด์)ิ
ครู กศน.ตาํ บลปา หงุ

รายงานผลการดาํ เนินงานการจัดการศึกษาขนั้ พื้นฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตาํ บลปาหุง หนา 8

รายงานผลการจัดกิจกรรมงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
“งานการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน กศน.ตาํ บลปา หงุ ไตรมาส 1-2 ปง บประมาณ 2565”

ภาคเรียนท่ี 2 ปก ารศกึ ษา 2564
สังกัด ศูนยก ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาํ เภอพาน
1. แบบสาํ รวจความตองการผูเรยี น/รายงานผลการสาํ รวจความตอ งการผเู รยี น
2. แบบวเิ คราะหผ เู รยี น /รายงานผลการวิเคราะหผูเรียน
3. สญั ญาการเรยี นรู
4. แผนการจัดการเรยี นรรู ายสปั ดาห /แผนการเรยี นรรู ายบุคคล
5. สรุปผลการลงทะเบียน
6. ปฎทิ ินการพบกลุม /แผนท่สี ถานทีพ่ บกลมุ
7. ภาพการจดั การเรยี นการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
8. รายชือ่ ผมู สี ทิ ธ์ิสอบปลายภาค
9. สรปุ ผลการเขา สอบปลายภาค/N-Net และ E-Exam
10. ผลสัมฤทธิ์ในวิชาบังคบั
11. ภาพการเขาใช /สมคั ร ETV
12. รายงานผลการตดิ ตามผเู รียนท่ีไมมาพบกลมุ
13.บัญชลี งเวลาผูเรยี น
14. รายงานการประเมินคุณธรรม จริยธรรมของผเู รยี น
15. รายงานการทาํ กิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ (กพช.)
16. รายงานผลตดิ ตามผสู าํ เร็จการศึกษา
17.รายงานผลการตรวจสขุ ภาพของผูเรียน
18.การสรางส่อื สาํ หรบั การเรยี นการสอน
19.งานวจิ ัยในช้ันเรียน
20.รายงานผลสาํ รวจความพงึ พอใจผเู รียน

รายงานผลการดําเนนิ งานการจัดการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตําบลปา หุง หนา 9

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

1. แบบสํารวจความตองการผเู รยี น/รายงานผลการสํารวจความตอ งการผเู รยี น
แบบสํารวจความตอ งการเรียนรูการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน ภาคเรยี นที่ 2/2564

Scan แบบสาํ รวจความ
ตองการของผเู รยี น

รายงานผลสาํ รวจความตองการเรยี นรกู ารศึกษาขั้นพนื้ ฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564

Scan เพื่ออา นผลการสาํ รวจความ หนา 10
ตอ งการของผเู รียน

รายงานผลการดําเนนิ งานการจดั การศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตําบลปา หุง

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

2. แบบวเิ คราะหผเู รียน /รายงานผลการวิเคราะหผ ูเรียน
แบบวิเคราะหผูเรยี น /รายงานผลการวเิ คราะหผูเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

แบบวิเคราะหผเู รียนรายบุคคล (สาํ หรบั ครู) กศน.ตาํ บลปาหุง
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ดงั นี้

เอกสารประกอบ รปู เลม รายงานผลการวเิ คราะหผูเ รียน ภาคเรียนท่ี 2/2564 หนา 11
รายงานผลการดาํ เนนิ งานการจดั การศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน ภาคเรยี นที่ 1/2564 กศน.ตาํ บลปาหุง

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน

กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

รายงานผลวเิ คราะหผ ูเรยี นรายบุคคล กศน.ตาํ บลปา หงุ
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ดังน้ี

1. ดา นความรู ความสามารถและประสบการณ
ผลการประเมินระดับดี คิดเปนรอ ยละ.....................80............ของผเู รยี นท้ังหมด
ผลการประเมนิ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ..........20.........ของผูเรยี นทง้ั หมด
ผลการประเมินระดบั ปรบั ปรงุ คิดเปนรอ ยละ............-.............ของผเู รยี นทั้งหมด

2. ความพรอ มดา นสตปิ ญญา
ผลการประเมินระดบั ดี คดิ เปน รอยละ.................95..............ของผูเรียนทง้ั หมด
ผลการประเมนิ ระดบั ปานกลาง คิดเปนรอยละ.......5..............ของผูเ รยี นทงั้ หมด
ผลการประเมินระดับปรบั ปรุง คดิ เปน รอ ยละ...........-............ของผูเรียนท้งั หมด

3. ความพรอมดา นพฤตกิ รรม
ผลการประเมนิ ระดบั ดี คดิ เปน รอ ยละ...................75............ของผเู รยี นท้งั หมด
ผลการประเมนิ ระดับปานกลาง คิดเปนรอ ยละ.........25........ของผเู รียนทัง้ หมด
ผลการประเมินระดับปรบั ปรงุ คดิ เปนรอ ยละ...........-............ของผูเ รียนทงั้ หมด

4. ความพรอ มดา นรา งกาย
ผลการประเมินระดบั ดี คิดเปนรอ ยละ...............80................ของผูเรียนทัง้ หมด
ผลการประเมินระดบั ปานกลาง คดิ เปน รอ ยละ.........20........ของผูเรียนทงั้ หมด
ผลการประเมนิ ระดับปรบั ปรงุ คิดเปน รอยละ...........-............ของผเู รยี นทงั้ หมด

5. ความพรอมดา นสงั คม
ผลการประเมินระดับดี คิดเปน รอ ยละ.................85............ของผเู รียนทงั้ หมด
ผลการประเมนิ ระดบั ปานกลาง คิดเปน รอยละ.........15.......ของผูเ รยี นทงั้ หมด
ผลการประเมนิ ระดับปรบั ปรุง คิดเปน รอ ยละ...........-...........ของผเู รียนทงั้ หมด

รายงานผลการดําเนินงานการจดั การศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตาํ บลปาหุง หนา 12

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

รายงานผลวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล กศน.ตําบลปา หุง
ประจาํ ภาคเรียนท่ี 2 ปก ารศึกษา 2564 ดงั นี้

ผลวเิ คราะหผ ูเรยี นรายบุคคล กศน.ตําบลปา หงุ
ประจําภาคเรยี นท่ี 2 ปการศึกษา 2564

1945387261000000000000%%%%%%%%%%% 1. ดา นความรู 2. ความพรอม 3. ความพรอม 4. ความพรอ ม 5. ความพรอ ม
ความสามารถและ ดา นสตปิ ญญา ดานพฤติกรรม ดา นรา งกาย ดา นสงั คม
ประสบการณ
95% 75% 80% 85%
ระดับดี 80% 5% 25% 20% 15%
0% 0% 0% 0%
ระดบั ปานกลาง 20%

ระดบั ปรับปรุง 0%

3. สญั ญาการเรยี นรู

สญั ญาการเรียนรู ภาคเรยี นท่ี 2/2564

Scan เพื่ออานสัญญาการเรียนรู
รายบุคคล

รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตําบลปาหุง หนา 13

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

4. แผนการเรยี นรูรายบคุ คล /แผนการจัดการเรียนรูรายสัปดาห
แผนการเรยี นรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 2/2564

แผนการจัดการเรยี นรูร ายสัปดาห ภาคเรยี นท่ี 2/2564

เอกสารประกอบ รูปเลมแผนการเรียนรายบุคคล /รูปเลม แผนการจดั การเรียนรูรายสัปดาห ภาคเรยี นท่ี 2/2564 หนา 14
รายงานผลการดาํ เนนิ งานการจัดการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตําบลปา หุง

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

5. สรปุ ผลการลงทะเบยี น

สรปุ ผลการลงทะเบียน ภาคเรยี นท่ี 2/2564

หลักสตู ร/ประเภท จาํ นวนผเู รยี น คาเปา หมาย รวม รอยละ
- ระดบั ประถมศกึ ษา ชาย หญิง ตามแผน 2 -
- ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน การศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐานภาคเรยี นท่ี 2/๒๕๖4 15 -
- ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย 2- - 35 -
11 4 - 52
25 10 - 130
รวมจาํ นวน 38 14 40

6. ปฎิทินการพบกลมุ /แผนท่สี ถานท่พี บกลมุ
ปฎทิ นิ การพบกลมุ ภาคเรยี นที่ 2/2564

รายงานผลการดาํ เนินงานการจดั การศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน ภาคเรยี นที่ 1/2564 กศน.ตาํ บลปา หุง หนา 15

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

แผนที่พบกลมุ ภาคเรยี นท่ี 2/2564

7. ภาพการจดั การเรยี นการสอน ภาคเรยี นที่ 2/2564
ภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคเรยี นท่ี 2/2564

รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตาํ บลปาหุง หนา 16

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

ภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

รายงานผลการดาํ เนินงานการจัดการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน ภาคเรยี นที่ 1/2564 กศน.ตาํ บลปาหุง หนา 17

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

8. รายชือ่ ผมู ีสทิ ธ์ิสอบปลายภาค

รายชื่อผูมีสิทธิส์ อบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564

9. สรปุ ผลการเขา สอบปลายภาค /N-Net และ E-Exam

ตารางสรุปจํานวนผูเ รียนเขา สอบสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564

ภาคเรยี น จํานวนผูเ รยี นทล่ี งทะเบียน จํานวนผูเ รยี นทเ่ี ขาสอบปลายภาค รอยละ
2/2564 (คน) (คน) ของการ
เขา สอบ
ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม 84.61
2 15 35 52 1 13 30 44

ตารางสรุปจํานวนผูเรยี นเขา สอบระดบั ชาติดานการศกึ ษานอกโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2/2564

ภาคเรยี น จาํ นวนผเู รียนทมี่ สี ทิ ธสิ์ อบ(คน) จํานวนผเู รยี นที่เขาสอบ(คน) รอ ยละ
2/2564 ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม ของการ
เขา สอบ
- 4 9 13 - 3 79 76.92

รายงานผลการดาํ เนนิ งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตาํ บลปาหุง หนา 18

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

รายชือ่ ผูม ีสิทธ์สิ อบ N-Net ภาคเรียนที่ 2/2564

นักศึกษาทคี่ าดวาจะจบในภาคเรยี นที่ 2 ปการศึกษา 2564 และมีสิทธิส์ อบวัดมาตรฐานผูเรียนกอนจบ N-Net
จํานวน 13 ราย ดงั รายช่อื ตอไปนี้

ลําดบั รหสั นกั ศึกษา ชือ่ – สกลุ ระดบั ชั้น
1 5922-00025-7 นายสมพงษ อภิรกั ษส มยั ม.ตน
2 6122-00041-4 นายธรี วฒั น เชยี งพรหม ม.ตน
3 6212-00044-7 นายชนิ พัฒน แสนเหลา ม.ตน
4 6322-00039-9 นางสาวพลอยมณี อินสภุ า ม.ตน
5 5923-00091-5 นายจักรภัทร จนั ทรคาํ ม.ปลาย
6 6313-00010-8 ม.ปลาย
7 6313-00011-7 นายชยาทติ ติดรักษ ม.ปลาย
8 6313-00012-6 นายกันตวิชญ กนั ตา ม.ปลาย
9 6313-00014-4 นายนพวิชญ ยาสมดุ ม.ปลาย
10 6313-00015-3 นายศตวรรษ ราชคม ม.ปลาย
11 6313-00016-2 นางสาววาธิณี อทุ ัย ม.ปลาย
12 6413-00007-1 นายวชริ าวธุ ชา งสรอย ม.ปลาย
13 6413-00112-6 นายกฤติพงค มาลา ม.ปลาย
นางสาวธณชั ชา สพุ รรณ

จํานวนผเู รียนทส่ี ําเร็จการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2564

ภาคเรยี น จาํ นวนผเู รยี นคาดวา จะจบ(คน) จํานวนผเู รียนท่สี าํ เรจ็ การศกึ ษา(คน) รอยละ
2/2564 ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม ของการ

- 4 9 13 เขาสอบ
- 3 8 11 84.61

รายงานผลการดาํ เนนิ งานการจัดการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน ภาคเรยี นที่ 1/2564 กศน.ตาํ บลปา หุง หนา 19

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

10. ผลสัมฤทธ์ใิ นวิชาบังคบั

ผลสัมฤทธิใ์ นวชิ าบังคับ ภาคเรยี นท่ี 2/2564

การศึกษาข้ันพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับเฉพาะภาคเรียนในรอบการประเมินมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลยี่ 2.00 ขึ้นไป (จํานวนผเู รยี นท่ลี งทะเบียนเรยี น)

- ผเู รียนระดับ ม.ตน มผี ลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนเฉลยี่ 2.00 ขึน้ ไป จาํ นวน 10 คน คิดเปนรอยละ 76.92
- ผูเรียนระดับ ม.ปลาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ

67.74

ระดับการศกึ ษา/รายวิชา จาํ นวนผูเรียน รอ ยละของ
ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน ลงทะเบยี น ผลสัมฤทธ์ิ
ทักษะการเรยี นรู (ทร21001)
คณิตศาสตร (พค21001) (คน) 2.00 ข้ึนไป
ภาษาไทย (พท21001)
วทิ ยาศาสตร (พว21001) - -
ภาษาองั กฤษในชวี ิตประจําวนั (พต21001) 3(1) 33.33
ชอ งทางการพฒั นาอาชพี (อช21001) 14(9) 64.28
ทักษะการพฒั นาอาชพี (อช21002)
การพฒั นาอาชีพใหมีความเขมแขง็ (อช21003) - -
เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) - -
สขุ ศึกษา พลศกึ ษา (ทช21002) 11(9) 81.81
ศิลปศกึ ษา (ทช21003) 12(9) 75
สังคมศึกษา (สค21001) 13(10) 76.92
ศาสนาและหนา ทีพ่ ลเมือง (สค21002) - -
การพฒั นาเอง ชมุ ชน สังคม (สค21003) - -
- -
1(1) 100
1(1) 100
1(1) 100

รายงานผลการดําเนนิ งานการจดั การศึกษาข้ันพน้ื ฐาน ภาคเรยี นที่ 1/2564 กศน.ตาํ บลปาหุง หนา 20

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

ระดบั การศึกษา/รายวิชา จํานวนผเู รยี น รอยละของ
ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบยี น ผลสัมฤทธ์ิ
ทกั ษะการเรียนรู (ทร31001)
คณติ ศาสตร (พค31001) (คน) 2.00 ขน้ึ ไป
ภาษาไทย (พท31001)
วิทยาศาสตร (พว31001) - -
ภาษาอังกฤษเพ่ือชวี ติ และสังคม (พต31001) - -
ชองทางการขยายอาชพี (อช31001) 34(20) 58.82
ทักษะการขยายอาชีพ (อช31002) - -
การพัฒนาอาชีพใหม คี วามมั่นคง (อช31003) 5(2) 40
เศรษฐกจิ พอเพียง (ทช31001) 34(23) 67.64
สขุ ศึกษา พลศึกษา (ทช31002) 35(24) 6857
ศลิ ปศึกษา (ทช31003) 35(25) 71.42
สังคมศึกษา (สค31001) - -
ศาสนาและหนาทพ่ี ลเมอื ง (สค31002) - -
การพฒั นาเอง ชุมชน สังคม (สค31003) - -
- -
- -
- -

รายงานผลการดาํ เนนิ งานการจัดการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตาํ บลปาหุง หนา 21

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

11. ภาพการเขาใช /สมคั ร ETV

ภาพการเขาใช /สมคั ร ETV ภาคเรยี นท่ี 2/2564

รายงานผลการดําเนนิ งานการจดั การศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตาํ บลปา หุง หนา 22

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

12. รายงานผลการติดตามผเู รยี นที่ไมมาพบกลุม

รายงานผลการตดิ ตามผเ รียนท่ไี มม าพบกลม ภาคเรียนท่ี 2/2564

บันทกึ ผลการติดตามผเู รยี น
กศน.ตําบลปาหงุ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564
มีจํานวน 7 คน ไดแ ก
1.นายเดช บญุ ทา ขาดเรยี น/ไมมาพบกลมุ ,ขาดสอบปลายภาค เน่ืองจากยายไปทํางานตา งจังหวดั
2.นายธนพร กรสวัสด์ิ ขาดเรียน/ไมมาพบกลมุ ,ขาดสอบปลายภาค เน่อื งจากยายไปทาํ งานตางจงั หวดั
3.นายนฤเบศวร ใหวเตม็ ลาออก เนื่องจากลาออกเพ่ือเดนิ ทางไปตางประเทศ
4.นายกนั ตวิชญ กนั ตา ขาดเรยี น/ไมมาพบกลมุ ,ขาดสอบปลายภาค เนอ่ื งจากทํางานตา งจงั หวดั
5.นายณัฐพล วิจญั ยา ขาดเรียน/ไมมาพบกลุม, ขาดสอบกลางภาค, ขาดสอบปลายภาค เน่ืองจากทํางาน
ตางจังหวดั
6.นายชัชวาล อายดี ขาดเรียน/ไมมาพบกลุม,ขาดสอบกลางภาค,ขาดสอบปลายภาค เนื่องจากทํางาน
ตา งจงั หวดั
7.นายอุบล จนั ทะวงค ขาดสอบปลายภาค เนื่องจากติดภาระงานผูนาํ ชุมชน /ตดิ งานตางจังหวดั

รายงานผลการดําเนินงานการจดั การศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตําบลปา หุง หนา 23

13. บญั ชีลงเวลาผูเรยี น ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

บัญชลี งเวลาผูเรียน ภาคเรยี นท่ี 2/2564

บันทึกหลังสอน บัญชลี งเวลาของผูเ รยี น

เอกสารประกอบ รูปเลมบันทึกหลังสอนและบัญชีลงเวลาเรยี น ภาคเรียนท่ี 2/2564

14. รายงานการประเมนิ คุณธรรม จริยธรรมของผเู รียน

รายงานการประเมนิ คุณธรรม จรยิ ธรรมของผูเ รยี น ภาคเรียนที่ 2/2564

รายงานผลการดาํ เนนิ งานการจดั การศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตาํ บลปาหุง หนา 24

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

15. รายงานการทาํ กิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพชวี ิต (กพช.) ภาคเรียนที่ 2/2564

รายงานการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชวี ิต ภาคเรยี นท่ี 2/2564

16. รายงานผลตดิ ตามผูสาํ เรจ็ การศกึ ษา

รายงานผลตดิ ตามผูสําเร็จการศกึ ษาในภาคเรยี นท่ี 1/2564
รายงานผลตดิ ตามผสู าํ เรจ็ การศึกษาในภาคเรยี นท่ี 1/2564 (ภาคเรียนท่ีผา นมา)

ลําดับ รหสั นกั ศกึ ษา ช่ือ – สกลุ ระดับชัน้ ผลการตดิ ตาม
1 5922-00034-1 นายธนาวธุ เปงเฟย ม.ตน เรยี นระดบั ม.ตน
2 6012-00034-8 นายสทุ ธพิ งษ ลําใยยอง ม.ตน เรียนตอ ระดบั ม.ปลาย
3 6222-00001-5 นายอายวุ ตั ใหวเขียว ม.ตน เรียนตอ ระดบั ม.ปลาย
4 6322-00004-5 นางสาวจริ ชั ญา อโนโพธิ ม.ตน เรียนตอ ระดับ ม.ปลาย
5 6322-00012-0 นางสาวขวญั พร ทํามะยา ม.ตน เรยี นตอ ระดับ ม.ปลาย
6 6013-00187-0 นายกฤติลกั ษณ เทศนาม ม.ปลาย ประกอบธุรกิจสว นตวั
7 6223-00001-8 นางสาวชยาภา สงิ หนุเคราะห ม.ปลาย ประกอบธุรกจิ สว นตัว
8 6223-00033-5 นายสรศักดิ์ เช้อื เมืองพาน ม.ปลาย รับราชการ(นักเรยี น
ม.ปลาย นายสิบ)
9 6323-00019-6 นายจักรกฤษณ อุปเสน ประกอบธุรกิจสว นตัว

รายงานผลการดาํ เนินงานการจดั การศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตําบลปา หุง หนา 25

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

17. รายงานผลการตรวจสขุ ภาพของผูเ รียน
รายงานผลการตรวจสขุ ภาพของผเู รยี น ภาคเรยี นท่ี 2/2564

18. การสรา งส่ือสาํ หรบั การเรยี นการสอน
การสรางสื่อสาํ หรับการเรียนการสอน ภาคเรยี นท่ี 2/2564

สื่อการสอนทาํ มือ ในรายวิชา ภาษาไทย ส่อื การสอนเผยแพรผ านชอ ง YOUTUBE

รายงานผลการดาํ เนินงานการจดั การศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตาํ บลปาหุง หนา 26

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

การสรา งสอ่ื สาํ หรบั การเรียนการสอน ภาคเรยี นท่ี 2/2564

สือ่ การสอน ทักษะพฒั นาอาชีพ ม.ตน สอ่ื การสอน ภาษาไทย ม.ปลาย

19.งานวจิ ยั ในชัน้ เรยี น ส่ือการสอน ภาษาไทย ม.ปลาย

งานวจิ ยั ในช้นั เรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

รายงานผลการดาํ เนนิ งานการจดั การศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน ภาคเรยี นที่ 1/2564 กศน.ตําบลปา หุง หนา 27

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอพาน
กศน.ตาํ บลป่ าหุ่ง

20. รายงานผลสาํ รวจความพึงพอใจผเู รียน
รายงานผลสาํ รวจความพึงพอใจผเู รียน ภาคเรยี นที่ 2/2564Scan เพ่อื อา นผลสํารวจ
ความพึงพอใจผเู รยี น

รายงานผลการดาํ เนนิ งานการจัดการศึกษาข้นั พื้นฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตาํ บลปา หุง หนา 28

ภาคผนวก

รายงานผลการดาํ เนินงานการจดั การศกึ ษาข้นั พื้นฐาน ภาคเรยี นที่ 1/2564 กศน.ตาํ บลปา หุง หนา 29

รายงานผลการดาํ เนนิ งานการจัดการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน ภาคเรยี นท่ี 1/2564 กศน.ตาํ บลปา หุง หนา 30


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Batendo Bola e Amigos - 119
Next Book
International Partners - 2022