The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สมุดบันทึกการฝึกงานของนักศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by coop.sbc, 2019-11-20 03:37:15

สมุดบันทึกการฝึกงานของนักศึกษา 3/2562

สมุดบันทึกการฝึกงานของนักศึกษา

สมดุ บนั ทึกการฝก งาน

Internship

รหัสนักศึกษา __________________________
ชอ่ื -นามสกลุ __________________________
คณะ __________________________
สาขาวิชา __________________________

[email protected]

02-7447356-65 ตอ 181

วิทยาลัยเซาธอ ีสทบางกอก

ข้อมลู การฝึกงาน รปู ถา่ ย
1.5 น้ิว

ขอ้ มลู นกั ศึกษา

ชือ่ -สกุล รหสั นักศกึ ษา 2

คณะ สาขาวิชา

เบอร์โทรศพั ท์ 2

ที่อยูป่ จั จบุ ันของนกั ศกึ ษา และผู้ท่สี ามารถติดตอ่ ได้

บ้านเลขที่ หมู่ ตรอก/ซอย

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต

จังหวัด รหสั ไปรษณยี ์

ผทู้ ี่ตดิ ตอ่ ได้

เก่ยี วข้องเป็น โทรศพั ท์

สถานทฝ่ี กึ งาน (ช่ือหนว่ ยงาน สถานที่ตง้ั และผตู้ ิดต่อได้

ช่อื สถานประกอบการ

บา้ นเลขที่ หมู่ ตรอก/ซอย

ถนน ตําบล/แขวง อาํ เภอ/เขต

จังหวดั รหสั ไปรษณยี ์

ผู้ท่ตี ดิ ตอ่ ได้

โทรศัพท์ อีเมล์

อาจารยผ์ รู้ ับผดิ ชอบ และประสานงาน

หวั หน้าสาขาวิชา โทรศพั ท์ 525

อาจารยท์ ่ปี รกึ ษา โทรศัพท์ 25

ระยะเวลาฝึกงาน ตง้ั แต่วันที่ เดอื น พ.ศ. 5

ถึงวันที่ เดอื น พ.ศ. 1

หมายเหตุ ในกรณเี รง่ ดว่ น นักศึกษาสามารถติดตอ่ 02-7447356-65 ต่อ 181
กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ ช้นั 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 2

คาํ นาํ

กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนการทํางานเชิง
บูรณาการกับการทํางาน (WIL) โดยได้กําหนดหลักสูตรให้นักศึกษา ต้องฝึกงานกับสถานประกอบการในภาคฤดู
ร้อน เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนที่จะออกสู่การทํางานจริง สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ภาค
ปกต)ิ เพอื่ ให้กระบวนการฝกึ งานนักศกึ ษา (Internship) วทิ ยาลยั ฯ มคี วามครบถ้วนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึง
ได้กําหนดรูปแบบคู่มือการฝึกงานนักศึกษา เพื่อให้คณะ/สาขาวิชา ตลอดจนนักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนนิ งานต่อไป

กลมุ่ งานมาตรฐานวชิ าการ

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 3

สารบญั หน้า

ขอ้ มลู การฝึกงาน 1
คํานาํ 2
สารบัญ 3
วตั ถุประสงค์ของการฝึกงาน 4
การวัดผลและการประเมนิ ผลการฝึกงาน 4
รายละเอียดของการประเมินผลการฝึกงาน 5
ข้อควรปฏิบตั กิ อ่ นฝกึ งาน 6
ข้อควรปฏิบตั ขิ ณะฝกึ งาน 6
ขนั้ ตอนการฝกึ งาน 7
แบบรายงานการฝกึ งาน 8
แสดงผงั โครงสร้างการบรหิ ารงานสายบังคบั บญั ชาของนักศึกษา 9
บันทึกประจําวนั 13-44
ระเบียบว่าดว้ ยการฝึกงานนักศกึ ษา 46
การบริการประกันอบุ ัติเหตุ 47

ภาคผนวก 48
ตวั อยา่ งการทาํ เลม่ รายงานการฝึกงาน

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 4

วัตถปุ ระสงค์ของการฝึกงาน
1. เพ่อื ให้นักศกึ ษาได้เรียนรูป้ ระสบการณก์ ารปฏบิ ตั ิงานในสถานประกอบการ
2. เพ่อื ใหน้ กั ศกึ ษาไดม้ โี อกาสทํางานรว่ มกับผูอ้ ่ืน และเขา้ ใจลักษณะงานจะเป็นประโยชนต์ ่อการปฏบิ ตั งิ าน
3. เพ่อื ใหน้ กั ศกึ ษามคี วามรบั ผิดชอบ มีระเบยี บวนิ ัย มมี นุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ตา่ งๆ ได้อยา่ งเหมาะสม
4. เพื่อใหน้ กั ศกึ ษาได้เหน็ ตวั อยา่ ง และรูปแบบในการนําความร้ทู ้ังภาคทฤษฏแี ละปฏบิ ตั มิ าประยกุ ต์ใชใ้ นการ
ทํางานดา้ นตา่ งๆ

การวดั ผลและการประเมนิ ผลการฝกึ งาน
1. การใหค้ ะแนนแบบประเมนิ ผลการฝึกงาน

ระดบั A หมายถงึ ดีเย่ียม
ระดับ B+ หมายถึง ดีมาก
ระดับ B หมายถึง ดี
ระดับ C+ หมายถงึ ดีพอใช้
ระดับ C หมายถึง พอใช้
ระดับ D+ หมายถงึ ออ่ น
ระดบั D หมายถงึ ออ่ นมาก
ระดับ F หมายถงึ ไม่ผา่ น

2. แนวทางเกณฑก์ ารวดั และประเมนิ ผล

สถานประกอบการ 50 คะแนน (จากแบบประเมนิ ผลนักศกึ ษาฝกึ งาน)

สถานศึกษา 50 คะแนน (โดยแบง่ ออกเปน็ สว่ นต่าง ๆ ดังน้ี)

 อาจารยน์ เิ ทศ 20 คะแนน

 สมดุ บนั ทกึ การฝกึ งาน 10 คะแนน
 รายงานการฝกึ งาน 15 คะแนน

 การนาํ เสนอผลการฝึกงาน 5 คะแนน

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 5

3. การกาํ หนดคะแนนคา่ เฉล่ีย

ชว่ งคะแนน ระดับ คะแนน
80 A 4.0
75-79 B+ 3.5
70-74 B 3.0
65-69 C+ 2.5
60-64 C 2.0
55-59 D+ 1.5
50-54 D 1
F 0
ตาํ่ กว่า 49

รายละเอียดของการประเมนิ ผลการฝกึ งาน แบง่ คะแนนออกเปน็ 2 สว่ น คอื
สว่ นท่ี 1 คะแนนของสถานฝกึ งาน 50 คะแนน

คะแนนสว่ นน้ี พนักงานพ่เี ลยี้ ง หัวหนา้ งาน หรอื ผ้ปู ระกอบการ เปน็ ผปู้ ระเมินผลในแบบประเมินผล
การฝกึ งาน
สว่ นท่ี 2 คะแนนของสถานศึกษา 50 คะแนน แบ่งออกเป็น

คะแนนของอาจารย์นิเทศ 20 คะแนน
นกั ศึกษาจะไดร้ ับการนเิ ทศจากอาจารย์นเิ ทศ โดยอาจารยน์ ิเทศจะนิเทศโดยนัดหมายกบั นกั ศกึ ษา และ
สถานฝึกงาน คะแนนสว่ นนอี้ าจารยน์ เิ ทศจะประเมินผลในแบบประเมนิ ผลการฝกึ งาน
คะแนนสมุดบนั ทกึ การฝกึ งาน 10 คะแนน
นักศึกษา จะตอ้ งทาํ บันทึกรายการต่างๆ และปฏบิ ตั ติ ามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคู่มอื และรายงานฝึกงาน
และสง่ กลบั มายังสาขาวชิ า โดยมาพรอ้ มกบั ผลการประเมินของสถานฝกึ งาน
คะแนนรายงานการฝกึ งาน 15 คะแนน
นักศึกษาจะตอ้ งทาํ รายงานผลการฝกึ งานไปพร้อมๆ กบั การฝกึ งาน ซ่ึงเนือ้ หารายงานประกอบดว้ ย
1. ปกนอก (สสี ม้ กลมุ่ งานมาตรฐานวชิ าการเป็นผ้กู ําหนด)
2. ปกใน
3. สารบญั เรอ่ื ง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 6

4. ส่วนเน้อื หา
- บทท่ี 1 บทนาํ
- บทที่ 2 รายละเอียดของการฝกึ งาน
- บทที่ 3 สรุปผลการฝกึ งาน

(ดรู ายละเอยี ดเพิม่ เติมในภาคผนวก)
5. สว่ นประกอบตอนท้าย (เอกสารอา้ งองิ /ภาคผนวก/ภาพถ่าย) ถ้ามี
คะแนนการนาํ เสนอผลการฝกึ งานหลังฝึกงาน 5 คะแนน
สว่ นนีใ้ หน้ กั ศึกษานาํ เสนอผลการฝึกงาน ตอ่ อาจารนเิ ทศ และคณาจารยภ์ ายในสาขา

ขอ้ ควรปฏิบตั กิ ่อนการฝกึ งาน
1. ศึกษาข้อมลู และรายละเอยี ดตา่ ง ๆ ของหนว่ ยงานทจ่ี ะไปฝึกงานลว่ งหน้า ใหเ้ ขา้ ใจ
2. เตรยี มความพร้อมในดา้ นความรแู้ ละทฤษฎีตา่ ง ๆ ท่จี ะนาํ ไปใชใ้ นขณะฝกึ งาน
3. ตรวจสอบความสะดวกในเรอ่ื งของทีพ่ ักระหว่างฝึกงาน
4. รกั ษาสขุ ภาพใหแ้ ขง็ แรง

ข้อควรปฏบิ ตั ิขณะฝกึ งาน
1. ตอ้ งไปฝึกงาน ณ สถานท่ฝี กึ งาน ที่ทางคณะและสาขาวิชาของนกั ศกึ ษา อนมุ ัติใหเ้ ท่านนั้
2. ต้องเข้าฝึกงานในระยะเวลาท่ีวิทยาลัยฯ กําหนด และให้ถือวันและเวลาทํางานของสถานที่น้ันเป็น
ข้อบงั คบั อย่างเคร่งครัด
3. ผูใ้ ดทําส่งิ ของ ของสถานที่ฝึกงานชํารุด ใหถ้ ือเปน็ ความรับผิดชอบของนกั ศึกษาเอง
4. การปฏิบัติตนและการแต่งกาย ต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกฎข้อบังคับของสถานท่ีฝึกงาน เสมือนหนึ่ง
ว่านักศึกษาสงั กดั อยู่ ณ สถานท่ี นั้น ๆ อย่างเครง่ ครดั
5. มมี นุษยสมั พันธท์ ดี่ แี ละเคารพสิทธิของผอู้ น่ื
6. ปรับตัวให้เข้ากบั สภาพแวดลอ้ มอย่างรวดเรว็ และพยายามแก้ไขขอ้ บกพรอ่ งขณะปฏิบตั งิ าน

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 7

ขน้ั ตอนการฝึกงาน

1. สมคั รเข้ารว่ มโครงการฝกึ งาน ทก่ี ลมุ่ งานมาตรฐานวิชาการเปน็ ผูก้ าํ หนด
2. ตดิ ตอ่ ดว้ ยวาจากับสถานประกอบการท่จี ะทาํ การฝึกงาน
3. ขอหนังสอื ขอความอนุเคราะหเ์ พือ่ นาํ ไปยนื่ ให้กบั สถานประกอบการ ทําการตอบรับ
4. เม่ือสถานประกอบการได้ยื่นยันแบบตอบรับ ให้นักศึกษาขอหนังสือส่งตัวกับทางกลุ่มงานมาตรฐาน

วชิ าการ
5. เริ่มฝึกงานตามวันและเวลาท่ีทางวิทยาลัย หรือ สถานประกอบการเป็นผู้กําหนด (พร้อมถือหนังสือส่งตัว

ไปในวนั เรมิ่ งาน)
6. ระหวา่ งการฝึกงานให้นกั ศึกษาเขียนรายงานการฝึกงานลงใน “สมดุ บนั ทึกการฝกึ งานนกั ศกึ ษา”
7. ระหว่างการฝกึ งานจะมีการเข้าประเมนิ ของอาจารย์นิเทศประจําสาขาวชิ าฯ
8. เมือ่ ฝึกงานเสร็จนกั ศกึ ษาตอ้ งนาํ เสนอสรปุ การฝึกงานดว้ ย Power point
9. เม่ือเสร็จส้ินการฝึกงานให้นักศึกษานําแบบประเมินผลฝึกงานให้หัวหน้างาน หรือ พ่ีเล้ียงผู้รับ ประเมิน

แล้วใส่ซองปิดผนึก ให้นักศึกษาเป็นผู้นําส่งมายังอาจารย์ท่ีปรึกษา หรือสถานประกอบการสามารถ
สง่ ตรงมายงั

กลุม่ งานมาตรฐานวชิ าการ
298 วทิ ยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ถ.สรรพาวธุ แขวง/เขตบางนา กทม.10260
โทร.02-7447356-65 ต่อ 181 หรอื แฟกซ์ : 02-7447370
วงเล็บมุมซอง “(ประเมนิ ฝึกงาน)”

10.เม่ือเสร็จส้ินการฝึกงานแล้ว นักศึกษาต้องส่งเอกสารตามวัน เวลา ตามท่ีกลุ่มงานมาตรฐานวิชาการเป็นผู้
กาํ หนด ซงึ่ ประกอบด้วยเอกสารดงั ต่อไปนี้
 สมุดบนั ทกึ การฝกึ งานของนกั ศึกษา
 รายงานฝกึ งานฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD (รปู เล่มตามที่ฝา่ ยสหกิจศึกษาเป็นผูก้ ําหนด)
 เอกสารนาํ เสนอการฝึกงาน (Power point)
 อ่ืนๆ (หากมี)

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 8

แบบรายงานการฝกึ งาน

ช่ือสถานทฝี่ กึ งาน หมู่ ตรอก/ซอย ถนน
สถานทต่ี ้งั อาํ เภอ/เขต จังหวดั
เลขที่ โทรสาร
ตําบล/แขวง โทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์
E-mail

ประวตั คิ วามเปน็ มาโดยสังเขปของสถานทฝี่ กึ งาน

ลกั ษณะกจิ การ สนิ ค้า ผลติ ภณั ฑ์ หรอื บรกิ าร

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 9
แสดงผงั โครงสร้างการบริหารงาน ถงึ สายบังคับบญั ชาของนักศกึ ษา

รายละเอียดในแผนก หรอื สว่ นท่ีนกั ศกึ ษาไปฝึกงาน

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 10

งานที่นักศึกษาได้รบั มอบหมาย

ปญั หาหรืออุปสรรคทพ่ี บในระหว่างการฝกึ งาน

ปัญหา (การผลิต ผลติ ภัณฑ์ กระบวนการ) ที่สามารถนาํ มาเปน็ หวั ข้อโครงงานได้
ความคิดเหน็ ตอ่ สถานทฝ่ี ึกงาน
ขอ้ เสนอแนะเพม่ิ เติม

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 11

รหัสนกั ศกึ ษา ตารางลงเวลาปฏิบตั ิงาน (ฝกึ งาน)
คณะ ชอื่ -สกลุ

ที่ ว/ด/ป สาขาวิชา

เวลาเขา้ เวลาออก ลายเซน็ หัวหนา้ งาน หมายเหตุ

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 12

รหัสนกั ศกึ ษา ตารางลงเวลาปฏิบตั ิงาน (ฝกึ งาน)
คณะ ชอื่ -สกลุ

ที่ ว/ด/ป สาขาวิชา

เวลาเขา้ เวลาออก ลายเซน็ หัวหนา้ งาน หมายเหตุ

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 13

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 14

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ท่ี เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 15

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 16

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ท่ี เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 17

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 18

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ท่ี เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 19

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 20

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 21

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 22

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ท่ี เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 23

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 24

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ท่ี เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 25

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 26

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ท่ี เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 27

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 28

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 29

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 30

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ท่ี เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 31

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 32

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ท่ี เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 33

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 34

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ท่ี เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 35

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 36

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 37

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 38

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 39

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 40

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ท่ี เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 41

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 42

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ท่ี เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 43

บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานประจําวนั

สัปดาห์ที่ ที่ เดือน พ.ศ.
วนั

วัน ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ที่ เดอื น พ.ศ.

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 44

วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

วัน ท่ี เดอื น พ.ศ.

บนั ทกึ

ลงช่อื )
(
หวั หน้างาน/พเ่ี ลี้ยง

ข้าพเจ้า ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 45
นักศกึ ษาสาขาวิชา
ขอนําสง่ สมดุ บันทกึ การฝึกงานใหก้ ับอาจารยท์ ่ปี รกึ ษาฝึกงาน รหสั นักศึกษา
เมือ่ ในวนั ท่ี คณะ

()
........../................./............
อาจารย์ท่ีปรกึ ษาฝึกงาน

()
........../................./............
กลุม่ งานมาตรฐานวิชาการ

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 46

ระเบยี บวา่ ดว้ ยการฝกึ ของนกั ศกึ ษา
กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้กําหนดให้การฝึกระหว่างปิดภาคฤดูร้อนเป็น

วิชาบังคับในหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ภาคปกติ) นักศึกษาต้องเข้าปฐมนิเทศการฝึก ตามวัน เวลา ที่กลุ่มงาน
มาตรฐานวชิ าการกําหนด

1. นักศกึ ษาต้องไปฝึก ณ สถานทท่ี ่ที างกลุ่มงานฯ หรอื คณะ/สาขาวิชาเปน็ ผ้อู นุมตั ิใหเ้ ทา่ นัน้
2. นักศึกษาทมี่ สี ทิ ธล์ิ งทะเบียนฝึกงานต้องเปน็ นักศกึ ษาชั้นปที ่ี 3 ขน้ึ ไป ของหลกั สูตร 4 ปี เทียบโอน

(ภาคปกต)ิ และมีคะแนนเฉลย่ี สะสมก่อนออกฝึกงาน ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ภาคฤดูร้อน) ทั้งนี้ถ้าวันเร่ิมฝึก

ตรงกับวันหยุดของหน่วยงาน ให้เล่ือนวันเร่ิมต้นออกไปจนถึงวันทํางานตามปกติ หรือระยะเวลาที่
กาํ หนดไวใ้ นหนังสือสง่ ตัว
4. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกฎข้อบังคับของสถานที่ท่ีฝึก เสมือนว่านักศึกษาสังกัดอยู่ ณ
สถานทีน่ ้ัน
5. นกั ศกึ ษาทลี่ งทะเบยี นเรียนวิชาฝกึ จะไม่สามารถถอนวิชาเรียนฝึกงานได้
6. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกในภาคฤดูร้อนไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา อื่น ๆ
เพิม่ เติม
7. ระหว่างการฝึก ห้ามนกั ศึกษาขาดการฝกึ โดยพลการอย่างเด็ดขาด ในกรณีที่ ลาป่วยต้องมีใบรับรอง
แพทย์ย่ืนต่อหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกโดยมีลายเซ็นอนุมัติจากผู้รับผิดชอบ และให้แนบสําเนา
เอกสารดังกล่าวทัง้ หมดสง่ คณะ/สาขาวชิ า พร้อมกับรายงานการฝึกภายหลังหมดกําหนดฝกึ งานแลว้
8. เมื่อฝึกครบกําหนดระยะเวลาการฝึกงานแล้วต้องส่งรายงานการฝึกมายังอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 10
วันทาํ การ ถา้ พ้นกําหนดดังกล่าวถอื ว่า “ไมผ่ า่ น”การฝกึ

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 47

การบรกิ ารประกันอุบัติเหตุ

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้จัดทําประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษาทุกคน ซ่ึงจะให้ความคุ้มครองตลอด 24

ช่วั โมง ท้งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ฯ โดยมีเงอ่ื นไข การค้มุ ครอง เม่ือประสบอุบตั ิเหตุ ดังน้ี

1. กรณีเสียชีวติ 100,000 บาท

2. กรณีบาดเจ็บ 12,000 บาทตอ่ ครง้ั

กรณบี าดเจ็บ

1. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจรงิ )
2. สาํ เนาบัตรประจําตัวนักศกึ ษา
3. ใบเสร็จรบั เงนิ (ฉบบั จรงิ )
4. สําเนาแจ้งความจากสน. (ทะเลาะวิวาท/อบุ ตั ิเหตจุ ราจร) (ถา้ ม)ี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ ท่ี : สํานักการคลัง วทิ ยาลยั เซาธอ์ ีสท์บางกอก
โทรศัพท์ 02-7447356-65 ตอ่ 110-112

เวลาทาํ การ อา-พฤ 08.00-19.00 น. ศ-ส 08.00-17.00 น.

*************************************************

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 48

ภาคผนวก

ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร ฝึ ก ง า น นั ก ศึ ก ษ า | 49

การตั้งคา่ หน้ากระดาษ
ตั้งคา่ ขอบกระดาษ เวน้ ขอบระยะห่างจากรมิ กระดาษ
- ขอบกระดาษด้านบน และ ดา้ นซ้าย ใหเ้ วน้ 3.81 เซนตเิ มตร (1.5 น้ิว)
- ขอบกระดาษดา้ นล่าง และ ด้านขวา ใหเ้ ว้น 2.54 เซนตเิ มตร (1 นิ้ว)

3.81 ซม.

3.81 ซม. 2.54 ซม.

2.54 ซม.


Click to View FlipBook Version