The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สำเนา ห่านกับไข่ทองคำ.กาญจนาพร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-11-02 05:42:26

สำเนา ห่านกับไข่ทองคำ.กาญจนาพร

สำเนา ห่านกับไข่ทองคำ.กาญจนาพร

คาํ นาํ

นิทานเรื(องห่านกบั ไข่ทองคาํ จดั ทาํ ข8ึนเพ(ือส่งเสริมการอ่าน โดยมีเน8ือหาสอนใจเก(ียวกบั คนท(ี
โลภมากมกั ลาภหาย ผจู้ ดั ทาํ หวงั เป็นอยา่ งยงิ( วา่ หนงั สือนิทานเล่มน8ีจะช่วยเสริมสร้าง จิตใจใหด้ ีงาม
ใหแ้ ก่ผอู้ ่านไดบ้ า้ งไม่มากกน็ อ้ ย

กาญจนาพร แพงศรี
ผจู้ ดั ทาํ

1

กาลคร'ังหนึ,งนานมาแล้ว มสี องตายายผู้
แสนยากจนอาศัยอยู่ทก,ี ระท่อมเก่า ๆ ในป่ า
กว้างอย่างสงบสุข แต่จู่ ๆ วนั หน,ึงกเ็ กดิ เร,ือง
ประหลาดขนึ' เม,ือตาเฒ่าพบว่าห่านทเี, ลยี' งไว้
น'ันออกไข่มาเป็ นสีทองอร่าม

“ยาย ๆ ดูน,ีสิตาเจออะไร ! ห่านของ
เราออกไข่มาเป็ นทองคาํ ด้วยล่ะ” ตาเฒ่าร้อง
เสียงดงั

“จริงหรือตาเฒ่า ? จู่ ๆ ห่านมนั จะ
ออกไข่มาเป็ นทองคาํ ได้ยงั ไงกนั ” ยายเฒ่าถาม
กลบั แบบไม่เชื,อหูตวั เอง

2

“ถ้ายายไม่เช,ือ เดยNี วตาเอาไข่ใบนีไ' ปให้ในเมืองดูก่อน
แล้วกนั จะได้รู้กนั ไปเลยว่านี,คือทองคาํ จริงหรือปลอม”
พูดจบตาเฒ่ากร็ ีบเดนิ ทางไปยงั ร้านทองในเมืองทนั ที

เมื,อตาเฒ่ามาถงึ ร้านทองจงึ ยื,นไข่ห่านปริศนาให้
ช่างทองตรวจดูอย่างละเอยี ด เมื,อช่างทองยืนยนั ว่านี,
แหละคือทองคาํ ของแท้ ตาเฒ่ากเ็ สนอขายไข่ทองคาํ ใบ
น'ันอย่างไม่รอช้า แล้วมุ่งหน้ากลบั บ้านไปบอกข่าวดกี บั
ยายด้วยความตื,นเต้น
“ยาย ๆ ไข่ใบน'ันคือทองคาํ ของจริง ตาได้เงนิ กลบั มา
ต'งั เยอะแน่ะ ต่อไปนีเ' ราจะรวยกนั แล้วนะ !”
พูดจบแล้วท'งั สองกก็ อดกนั อย่างมคี วามสุข

3

จากวนั น'ันเป็ นต้นมา สองตายาย
กห็ มนั3 เกบ็ ไข่ทองคาํ ไปขายทุกวนั
จนกลายเป็ นเศรษฐีและมเี งนิ ทองใช้
ไม่ขาดมือ แต่วนั หนึ3งตาเฒ่ากเ็ ริ3ม
รู้สึกไม่พอใจว่าทาํ ไมห่านของเขาถงึ
ออกไข่ได้เพยี งวนั ละฟองเท่าน'ัน จงึ
เกดิ ความคดิ ขนึ' มาว่า

“ยายเฒ่า.. วนั น+ีเราไปผา่
ทอ้ งห่านกนั ดีกวา่ จะไดเ้ อาไข่
ทองคาํ ท+งั หมดในน+นั ไปขายทีเดียว
มวั แต่เกบ็ วนั ละฟองแบบน+ี มนั จะ
ไปทนั กินอะไร” ตาเฒ่าเอ่ยชวน

4

"กด็ เี หมือนกนั นะตา เราจะได้ไม่ต้อง
เหน3ือยเดนิ ทางเข้าเมืองทุกวนั " ยายเฒ่าเห็น
ดเี ห็นงามไปด้วย

วา่ แลว้ กไ็ ม่รอชา้ สองตายายรีบจบั
ห่านมาผา่ ทอ้ งทนั ที แต่ปรากฏวา่ ในทอ้ งของ
ห่านน+นั ไม่มีไข่ทองคาํ อยเู่ ลยแมแ้ ต่ฟองเดียว
แถมท+งั สองยงั ตอ้ งสูญเสียห่านของพวกเขา
ไป โดยไม่มีโอกาสเกบ็ ไข่ทองคาํ ไปขายอีก
เลย..

นิทานเรื3องนีส' อนให้รู้ว่า ... 5

เวลาทOีเดก็ ๆ อยากไดอ้ ะไร ตอ้ งรู้จกั พยายาม รู้จกั ขวนขวาย เพราะในโลกของความจริงน+นั ไม่มีห่านทีOออกไข่ทองคาํ ใหเ้ รา
เหมือนในนิทาน ถา้ อยากมีฐานะรOํารวยกต็ อ้ งเรียนรู้ทีOจะประหยดั อดออม ไม่ใชช้ ีวติ ฟ่ ุมเฟื อย หรือถา้ อยากไดข้ องเล่นกต็ อ้ ง
รู้จกั เกบ็ หอมรอมริบ หมนัO หยอดกระปุกทุกวนั และสิOงทีOสาํ คญั ทOีสุด เมOือคุณหนู ๆ ไดส้ ิOงของทีOตอ้ งการแลว้ กค็ วรพอใจในสิOง
ทOีตวั เองมีกนั ดว้ ยนะคะ ไม่อยา่ งน+นั ชีวติ จะไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกบั สองตายาย หรือเป็นดงัO สุภาษิตไทยทOีวา่ "โลภมาก มกั
ลาภหาย" นนัO เองเป็นอยา่ งไรกนั บา้ ง...พออ่านจบแลว้ เดก็ ๆควร
รู้จกั หดั ฝึกความอดทน และไม่ควรโลภมาก
จนเกินตวั เอง เดFียวจะเป็นเหมือนคุณตานะคะ
เดก็ ๆ


Click to View FlipBook Version