The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เก็บคะแนนกลางภาค

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by teerarattana555, 2021-03-21 04:07:17

แบบทดสอบ

เก็บคะแนนกลางภาค

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

ข้อสอบวชิ าภาษาไทย ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2563

๑. ขอ้ ใดเป็นบทพระราชนิพนธ์ใน ข. เงินค่าใชส้ อยในต่างประเทศ จะใชเ้ งินพระคลงั

พระบาทสมเดจ็ พระจุลจอมเกลา้ เจา้ อยหู่ วั ขา้ งที่คือเงินที่เป็นสิทธ์ิขาดแก่ตวั ของพระองคเ์ อง

ก. ลิลิตนิทราชาคริต ข. สุภาษิตสอนหญิง ไม่ ใชเ้ งินสาหรับจ่ายราชการแผน่ ดิน

ค. สังขท์ อง ง. ไกรทอง ค. ทรงเตือนให้เป็ นคนอ่อนนอ้ ม วา่ นอนสอนง่าย
อย่าถือทิฐิมานะในทางที่ผิดอยา่ เผลอตวั หลงไป
๒. ขอ้ ใดเป็นลกั ษณะคาประพนั ธ์เรื่อง พระบรม ทาชว่ั ท้งั ปวงเป็นอนั ขาด
ง. ทรงหา้ มไวย้ ศอยา่ งเจา้ ใหถ้ ือศกั ด์ิเสมอดว้ ยลูก
ราโชวาท ผดู้ ีมีตระกูลในเมืองไทยเพราะทรงเห็นวา่ การไว้
ยศวา่ เป็น เจา้ ฟ้าเจา้ แผน่ ดิน จะไมเ่ กิดประโยชน์
ก. เป็นร้อยแกว้ รูปแบบจดหมาย ใชเ้ ทศนาโวหาร มากนกั เม่ือใชช้ ีวติ อยตู่ า่ งประเทศ
๕. คาสอนในเร่ือง พระบรมราโชวาท ขอ้ ท่ี ๒ มี
ข. ร้อยแกว้ รูปแบบความเรียง ใชอ้ ุปมาโวหาร คลอดคลอ้ งกบั สานวนในขอ้ ใด
ก. ฝนตกไมท่ วั่ ฟ้า
ค. ร้อยกรอง รูปแบบจดหมาย ใชเ้ ทศนาโวหาร ข. รักววั ใหผ้ กู รักลูกใหต้ ี
ค. ตาน้าพริกละลายแมน่ ้า
ง. ร้อยกรอง รูปแบบความเรียง ใชอ้ ุปมาโวหาร ง. ปัญญาประเสริฐกวา่ ทรัพย์
๖. ขอ้ ใดกล่าวไมถ่ ูกตอ้ งเกี่ยวกบั พระโอรสท้งั 4
๓. ขอ้ ใดไม่ใช่เน้ือหาสาระเร่ืองพระบรมราโชวาท ก. พระองคเ์ จา้ กิติยากรวรลกั ษณ์ กลบั มาดารง
ตาแหน่งกรมพระยาจนั ทบุรีนฤนาท
ก. ทรงสอนใหพ้ ระโอรสมีความอุตสาหะเพยี ร ข. พระองคเ์ จา้ รพีพฒั นศกั ด์ิ กลบั มาดารงตาแหน่ง
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ
พยายามในการศึกษาใหม้ ากๆ ค. พระองคเ์ จา้ ประวติ รวฒั โนดม ทรงวางรากฐาน
กระทรวงการคลงั และกระทรวงพานิชย์
ข. ทรงสอนวา่ อยา่ ถือตวั วาเป็นลูกพระเจา้ แผน่ ดิน ง. พระองคเ์ จา้ จิรประวตั ิวรเดช ทรงวางรากฐาน
กระทรวงกลาโหมและบญั ชาการกองทพั บก
แลว้ เกะกะข่มเหงผอู้ ื่น

ค. ทรงสอนใหร้ ู้จกั การผกู มิตรไมตรีเช่ือม

ความสัมพนั ธ์ระหวา่ งประเทศ

ง. ทรงตกั เดือนใหป้ ระหยดั และทรงคาดโทษวา่

ถา้ เป็นหน้ีจะไม่ทรงใชห้ น้ีให้

๔. คาสอนในเร่ือง พระบรมราโชวาท ขอ้ ที่ ๔ มี

เน้ือหาสาระวา่ อยา่ งไร

ก. การประพฤติตนเป็นคนเกียจคร้านจะไม่ตา่ ง

อะไรกบั พวก สตั วเ์ ดียรฉานอยา่ งเลวเลย และ

อาจจะต่ายง่ิ ไปกวา่ สตั วเ์ ดียรฉานบางจาพวกเสีย

ดว้ ยซ้า

๗. ขอ้ ใดไม่ใช่คุณคา่ ดา้ นสงั คมที่สะทอ้ นจากเรื่อง ก.กระดุกกระดิก มะขาม ข.กระโจน ผกั

พระบรมราโชวาท กระเฉด

ก. ระบบบริหารแผน่ ดิน ค.นกกระจอก ผกั กระสัง ง.ตะวนั ลูก

ข. ความเช่ือในเรื่องบาปบุญ กระทอ้ น

ค. ความสมั พนั ธ์ระหวา่ งประเทศ ๑๒. ขอ้ ใดเป็นคาไทยแทท้ ุกคา

ง. ค่านิยมการไปศึกษาตา่ งประเทศ ก.บิดา มารดา เมตตา

๘. คาศพั ทข์ อ้ ใดมีความหมายถูกตอ้ ง ข.ระฆงั สาเภา ศึก

ก. เงินกลางปี หมายถึงเบ้ียหวดั ที่จ่ายเป็นเงิน ค.พยายาม กรุณา ทุกข์
แผน่ ดินส่วนท่ีถวายพระมหากษตั ริยเ์ พื่อทรงใช้
ใน พระราชกิจต่างๆกลางปี ง.พน โลก ชน
ข.เงินพระคลงั ขา้ งท่ี หมายถึงเงินท่ี
พระมหากษตั ริยพ์ ระราชทานเป็นรายปี ใหแ้ ก่ ๑๓. ขอ้ ใดไม่ใช่ลกั ษณะคายมื ภาษาเขมร
เจา้ นาย หรือ ผทู้ ี่รับราชการสนองพระเดชพระคุณ
ค. เอสไควร์ หมาถึงเป็นคานาหนา้ พระนาม ก. ใชต้ วั สะกดตรงตามมาตรา

ข. ใช้ บงั บนั บา นาหนา้ คาต่าง ๆ

ค. คาเขมรจะไมป่ ระวสิ รรชนีย์

พระราชโอรสและพระราชนดั ดาพระมหากษตั ริย์ ง. มกั เป็นคาควบกล้าและคาที่ใชอ้ กั ษรนา

ง. นายรองหุม้ แพร หมายถึง ตาแหน่งยศมหาดเลก็ ๑๔. ขอ้ ใดเป็นคายมื ภาษาเขมรทุกคา

รองจ่าลงมา ก. ผลาญ เพญ็ เดิน ข. ภาย เศร้า เธอ

๙. ขอ้ ใดกล่าวถึงลกั ษณะคาไทยแท้ ค. เรือน ตรัส โปรด ง. โลก ชน กาย

ก. นิยมใชค้ ามูลพยางคเ์ ดียว ๑๕. ขอ้ ใดไม่เป็ นคายมื ภาษาเขมร

ข. นิยมใชต้ วั การันต์ ก.สาเร็จ สาเภา สาราญ

ค. นิยมใชค้ าควบกล้า ข.กาบงั กาเนิด กาหนด

ง. นิยมใช้ ไ ใ ค.จาเลย จาหน่าย จาแนก

๑๐. คาใดที่เกิดจากการแทรกเสียง ง.ตารวจ ตารา ตาหนิ

ก. กระจุ๋มกระจ๋ิม ข. ดวงตะวนั ๑๖. ขอ้ ใดคือลกั ษณะของภาษาบาลี

ค. ผกั กระเฉด ง. กระโดด ก.นิยมใชต้ วั การันต์ ข.นิยมใช้ ฬ

๑๑. คาไทยแทใ้ นขอ้ ใดเกิดจากการเติมคาหนา้ คา ค.นิยมใช้ ฑ ง.นิยมใช้ ศ

มูลและการกร่อนเสียง ๑๗. ขอ้ ใดคือพยญั ชนะทา้ ยวรรค

ก. จ ฉ ช ฌ ญ ข. ง ญ ณ น ม

ค. ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ง. ก ข ค ฆ ง

๑๘. ขอ้ ใดเป็นคาภาษาบาลี ง.ฟังกช์ นั ฟาร์ม แชมเปญ
๒๕. ขอ้ ใดมีคายมื จากภาษาองั กฤษมากท่ีสุด
ก.โกรธ ข.ครุฑ ก.แมท่ าโดนทั และซูชิไปขายท่ีตลาดทุกวนั หยดุ
ข.พอ่ ทานแซนตว์ ชิ ครีมทูน่า และแฮม คูก่ บั บรั่นดี
ค.เจดีย์ ง.ศูนย์ ค.เคก้ หนา้ ช็อกโกแลตและแยม หาซ้ือไดง้ ่ายตาม
ทอ้ งตลาด
๑๙. ขอ้ ใดไม่ใช่คาบาลี ง. สมชอบทานสลดั กบั น้าซุป โจก๊ กบั บะหมี่
และปิ ดทา้ ยดว้ ยไอศกรีม
ก. อาญา ข. บุปผา ขอ้ ๒๖-๒๘ ขอ้ ใดบอกความหมายของคาท่ียมื
จากภาษาต่างประเทศผดิ
ค. อศั จรรย์ ง.วติ ถาร ๒๖.ก.โสหุย้ คา่ ใชจ้ ่าย ข.คะนา้ ช่ือผกั สวนครัว
ค.อ้งั ย่ี เตาไฟขนาดโหญ่ ง. ฮวงซุย้ ท่ีฝังศพชาว
๒๐. ขอ้ ใดเป็นคาที่มาจากภาษาบาลีทุกคา จีน
๒๗. ก. บรรจถรณ์ ท่ีนงั่
ก.เนตร ทรัพย์ อคั คี ข.วตั ถุ บุปผา สัญญา ข. สถลมารค ทางบก
ค. พระราชดาริ ความคิด
ค.พฤกษ์ สปั ดาห์ สตรี ง.กีฬา ภิกษุ เกษตร ง. ทรงปรารถนา ความประสงค์
๒๘ . ก.บุหรง นกยงู
๒๑. คาในขอ้ ใดยมื มาจากภาษาบาลีทุกคา ข.บดั กรี เชื่อมโลหะ
ค.แป๊ ะเจ๊ียะ ซองแดงใส่เงิน
ก.ศาสนา ราตรี สวสั ดี ข.เศวต อิทธิ สุริยะ ง.ขนั ที คนรับใชใ้ นราชสานกั
๒๙. ขอ้ ใดเป็นชื่ออาหารที่มาจากภาษาจีนทุกคา
ค.สตรี วทิ ยุ วชิ า ง.กีฬา อิจฉา ขนั ติ ก.บะหมี่ บิงซู เตา้ ส่วน
ข.จนั อบั บะจ่าง สุกียาก้ี
๒๒. ขอ้ ใดมีคายมื มาจากภาษาบาลีมากท่ีสุด ค.จบั ฉ่าย เปาะเป๊ี ยะ เฉากว๊ ย
ง.ซาลาเปา เทม็ ปุระ เยน็ ตาโฟ
ก. กรีฑาเป็นกีฬาชนิดหน่ึง ๓๐. ขอ้ ใดมีคาที่ยมื มาจากภาษาองั กฤษทุกคา
ก. ทีวี บดั กรี ชอลก์ ข. เกียร์ ดีเซล จบั กงั
ข.พระสงฆเ์ ป็นผทู้ ี่ช่วยดบั ทุกข์

ค.วชิ าภาษาไทยตอ้ งฝึกเพอื่ ความชานาญ

ง.เราตอ้ งมีความศรัทธาต่อวชิ าชีพของเรา

๒๓. คาประพนั ธ์ในขอ้ ใดไม่มีศพั ทท์ ่ีมาจากภาษา

บาลี-สนั สกฤต

ก. ดว้ ยกาลงั ร้ีพลเขม้ แขง็

ข.เราจะตดั ศึกใหญ่ใหย้ น่ ยอ่

ค.เห็นหกั ไดไ้ ม่แคลงวญิ ญาณ์

ง.แมน้ ไพรีหนีมือออกกลางแปลง

๒๔. ขอ้ ใดเป็นคายมื ภาษาองั กฤษทุกคา

ก. เทคโนโลยี คูปอง กงสุล

ข. ลิปสติก เลเซอร์ คาเฟ่

ค.วติ ามิน ไวโอลิน วดั ซีน

ค. คอนเสิร์ต แทก็ ซี่ แยม ง. จาระบี เรดาห์ ง.เคียงบา่ เคียงไหล

สักหลาด เติมคาลงในช่องวา่ งใหถ้ ูกตอ้ งตามฉนั ทลกั ษณ์

๓๑. ขอ้ ใดเป็นสานวนท่ีเกิดจากวรรณคดี และเหมาะสมกบั เน้ือความ

ก. น้าลดตอผดุ ข. สิบแปดมงกฎุ ๓๕. เสียงลือเสียงเล่าอา้ ง อนั ใด พเี่ อย

ค. พระมาลยั มาโปรด ง. น้าพ่งึ เร่ือเสือพ่ึงป่ า เสียงยอ่ มยอยศใคร

.....................

๓๒. ขอ้ ใดใชส้ านวนไมถ่ ูกตอ้ ง สองเขือพ.่ี .............. ลืมต่ืน ฤๅพี่
ก. คุณป่ ูเล่าวา่ แตก่ ่อนเรามีฐานะดีมากขนาดขา้ ว สองพค่ี ิดเองอา้ อยา่ ไดถ้ ามเผอื
เหลือเกลืออิ่ม ก.ทว่ั หลา้ หลบั ใหล ข.เกียรติกอ้ ง แกไ้ ข
ข. เพอ่ื นๆ คิดวา่ เขาเป็นนกสองหวั จึงพากนั
รังเกียจ ไมค่ บคา้ สมาคมดว้ ย ค.ยกยอ่ ง เหตุไหน ง.ยง่ิ ใหญ่ สงสัย
ค. เธอเกลียดเขามาก สุดทา้ ยกต็ อ้ งมาเล้ียงลูก
ใหเ้ ขา เขา้ ตาราปากวา่ ตาขยบิ ๓๖. หญิงรักใครตอ้ ง ทาตาม แบบนา
ง. กีฬามหาวทิ ยาลยั แต่ละคร้ัง สถาบนั ท่ีมีไม่
ทีมชาติมกั เป็นหมูสนามใหเ้ ขาตอ้ น ขอสู่ตวั .................. ถูกตอ้ ง
๓๓. สานวนขอ้ ใดมีความหมายใกลเ้ คียงกบั
สานวน “ เอามือซุกหีบ ” หมนั่ หมายแต่งงานงาม สมเกียรติ สกลุ แฮ
ก. เสือซ่อนเลบ็ ข. หนามยอกตอ้ งเอาหนาม
บ่ง ผใู้ หญม่ อบ............. เยย่ี งน้ีถูกการ
ค. แกวง่ เทา้ หาเส้ียน ง. คางคกข้ึนวอ
๓๔. “ คนเคยคบกนั มาประสาเพื่อน ก. นงราม หอหอ้ ง ข. แมพ่ อ่ สินทรัพย์
กลบั คิดเฉือนเชือดกนั กระน้นั หรือ
เป็นเจา้ ถอ้ ยร้อยความตามเสียงลือ ค. นวลนอ้ ง เงินทอง ง. บา้ นเรือน เงินทอง
ใหเ้ สียช่ือเพ่อื นทายา่ ยบั ลง ” บทประพนั ธ์ขา้ งตน้
สอดคลอ้ งกบั สานวนในขอ้ ใด ๓๗.บรรทมยามหน่ึงให้ ทรงฤทธ์ิ
ก. เพอ่ื นกินหาง่าย เพอ่ื นตายหายาก
ข. คบคนพาลพาลพาไปหาผดิ ยามสามพวก............. ทว่ั แท้
ค. หนา้ ไหวห้ ลงั หลอก
ยามสามพวก.............. นรชาติ

นอนสียามนน่ั แล้ เที่ยงแทเ้ ดียรฉาน

ก. บณั ฑิต พานิช ข. ศิษยไ์ ซร้ พลไกร

ค. คนพาล คนขลาด ง.มารมิตร พร่ังพร้อม

๓๘.ความจริงอยา่ ยอ่ ทอ้ ถอยใคร

ถึงโทษเท่าใดใด ..........................

จกั ผดิ กแ็ ตใ่ น ขณะหน่ึง นาพอ่

สวนสืบความจริงไซร้ ...........................

ก.ยอ่ มรู้ จกั ไดค้ ืนมา ข.แสกให้ จะไดเ้ ห็น

จริง

ค.ไม่วา่ เพ่ือไดค้ วามจริง ง. เท่ียงแท้ เพื่อให้

กลบั คืน

๓๙.การแตง่ โคลงสี่สุภาพควรคานึงถึงเรื่องใด

ก.คาสร้อย ข.เสียงส้นั -ยาว ครุ ลหุ

ค.รูปวรรณยกุ ต์ เอก โท ง. เสียงวรรณยกุ ตเ์ อก

โท

๔๐.โคลงสี่สุภาพบงั คบั เอกโทอยา่ งไร

ก. เอก ๔ โท ๗ ข. เอก ๗ โท ๔

ค. เอก ๗ โท ๕ ง. เอก ๗ โท ๗


Click to View FlipBook Version