The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หน่วยที่ 5 ศึกษาเอกสาร หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by neeno_ict, 2021-11-02 04:56:31

หน่วยที่ 5 ศึกษาเอกสาร หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

หน่วยที่ 5 ศึกษาเอกสาร หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี | หน้า 1

แนวทางการศึกษาชุดการเรยี นรู้

การศกึ ษาเนอ้ื หาสาระของหน่วยน้ีให้นกั เรียนปฏิบัตดิ งั นี้
1. ศกึ ษาขอบข่ายเนื้อหา สาระสำคัญ และจดุ ประสงค์การเรียนรู้
2. ทำแบบทดสอบก่อนเรยี น
3. ศกึ ษาเนื้อหาสาระโดยละเอียดในแต่ละเรื่องและทำกิจกรรม
4. ทำแบบทดสอบหลงั เรียน เพื่อตรวจสอบผลการเรยี นรู้

ถ้าได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 80 ให้กลบั ไปศกึ ษาใหม่
จนกวา่ จะได้คะแนนไม่ต่ำกวา่ รอ้ ยละ 80
5. ไมค่ วรเปดิ ดเู ฉลยก่อนทำแบบทดสอบ

ศกึ ษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี | หน้า 2

ขอบข่ายของเน้ือหา สาระสำคัญและจดุ ประสงค์การเรียนรู้

➢ ขอบข่ายของเนอ้ื หา
เรอ่ื งท่ี 1 จุดมุ่งหมายของการศกึ ษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี
เรือ่ งท่ี 2 หลักการเลอื กเอกสารท่เี ก่ียวข้อง
เรอ่ื งท่ี 3 สืบค้นและการจดบันทึกเอกสารทเ่ี กย่ี วขอ้ ง
เรอ่ื งที่ 4 การเสนอรายงานเอกสารที่เกย่ี วข้อง

➢ สาระสำคัญ
1. การศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำโครงงานมีความสำคัญ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การวางแผนการทำโครงงาน และนำไปใช้ในการดำเนินการทำ
โครงงานให้มคี วามถูกตอ้ งสมบรู ณ์

2. หลักการเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ควรเป็นเอกสารที่ทันสมัย เหมาะสม มีเนื้อหาที่
เก่ียวข้องกบั เร่อื งที่ทำและเช่ือถือได้ อ่านเขา้ ใจง่ายมบี รรณานุกรมที่สามารถตรวจสอบได้

3. วิธีค้นหาเอกสารมี 2 วิธี คือการสืบค้นจากเอกสารโดยตรง และการสืบค้นด้วย
คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดหรอื ทางอินเทอรเ์ น็ตและจดบันทกึ เกบ็ ข้อมูลอยา่ งเปน็ ระบบ

4. การเสนอรายงานเอกสารท่ีเก่ยี วข้องกบั โครงงานเปน็ ขนั้ ตอนสดุ ท้ายของการศึกษา
เอกสารที่เกย่ี วข้องประกอบด้วยสว่ นของ บทนำ เนือ้ เรื่อง สรปุ อภปิ ราย และการอ้างอิง
➢ จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้
เมื่อศึกษากจิ กรรมการเรียนร้โู ครงงานวทิ ยาศาสตร์แลว้ ผูเ้ รยี นสามารถ

1. อธิบาย สรปุ ความสำคัญของการศกึ ษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้ ง
2. อธิบาย สรปุ หลกั การเลือกเอกสารทเี่ ก่ยี วขอ้ ง
3. สบื ค้น และจดบนั ทึกเอกสารทเ่ี กย่ี วขอ้ ง
4. สรุป อธบิ ายและเสนอรายงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ ง

ศกึ ษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี | หน้า 3

เร่อื งที่ 1 จุดมุ่งหมายของการศกึ ษาเอกสาร หลกั การ ทฤษฎี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นนักวิจัยน้อย ฝึก
ค้นคว้า คิด อ่าน เขียน การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียนเพื่อให้ได้
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำโครงงานและดำเนินการทำโครงงานให้ได้ผลงานที่มี
คุณภาพการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่
นกั เรียนกำลังทำโครงงานโดยมีจดุ มงุ่ หมายดงั นี้

1. เพื่อช่วยในการกำหนดปัญหาการทำโครงงานและทำให้ผู้ทำโครงงานมีความรู้และเข้าใจ
อยา่ งชัดเจน

2. เพื่อให้ได้แนวคิดและนำไปใช้ในการกำหนดสมมติฐาน ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาจะทำให้
ผู้ทำโครงงานสามารถนำไปใช้ในการกำหนดตัวแปรท่ีศึกษาได้

3. เพอื่ นำไปใช้ในการวางแผนการทำโครงงาน
3.1 ขอบเขตการทำโครงงาน ขอ้ มลู จากการศึกษาเอกสารท่เี กย่ี วข้องสามารถนำไปกำหนด
ขอบขา่ ยประชากร และกล่มุ ตวั อย่าง ให้ครอบคลมุ ตวั แปร
3.2 การออกแบบการทำโครงงาน การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจะทำให้ผู้ทำโครงงาน
สามารถออกแบบการทดลองได้อยา่ งถกู ตอ้ งเหมาะสมย่ิงข้นึ
3.3 การเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล การศกึ ษาเอกสารที่เกย่ี วข้องจะทำให้ผู้ทำโครงงานทราบว่าจะ
เก็บรวบรวมข้อมูลและบนั ทึกผลการศกึ ษา สำรวจทดลองอย่างไรบ้าง จึงจะได้ข้อมูล
ท่ีสอดคลอ้ งกบั วัตถุประสงคข์ องการทำโครงงาน
3.4 เพ่อื หลีกเล่ียงการทำซ้ำกับผอู้ ื่น
3.3 การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้ทำ
โครงงานได้ทราบว่าควรใช้วิธีการ ใดในการแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมลู
อยา่ งไร
3.4 การอภปิ รายผลและขอ้ เสนอแนะ การศกึ ษาเอกสารรายงานโครงงานที่เกี่ยวข้องทำให้
ผทู้ ำโครงงานได้คนั พบแนวคิดต่างๆท่ีจะนำมาใช้ในการอภิปรายผลและได้แนวทางใน
การเขยี นข้อเสนอแนะได้
3.5 การนำเสนอรายงานโครงงาน เป็นการนำเสนอที่แตกต่างจากการเขียนรายงาน
เนื่องจากการทำโครงงานใช้ วิธีการทางวทิ ยาศาสตร์ ในการค้นหาคำตอบ ดังนั้นการ
เขียนรายงานจึงต้องเขียนตามรปู แบบให้ถกู ต้อง การอ่านรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กบั โครงงานเพื่อเปรียบเทยี บจงึ จำเป็น อยา่ งย่งิ สำหรบั ผ้ทู ำโครงงานวทิ ยาศาสตร์

ศกึ ษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี | หน้า 4

เรือ่ งที่ 2 หลักการเลอื กเอกสารทีเ่ ก่ียวข้อง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำโครงงานมีความสำคัญ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการทำโครงงาน และนำไปใช้ในการ
ดำเนินการทำ โครงงานให้มีความถูกต้องสมบูรณ์การเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
นกั เรียนควรมีหลกั การใน การพจิ ารณาเลอื กเอกสารทเี่ ก่ียวข้องดงั น้ี

1. เอกสารมีความทนั สมยั เหมาะสมกับโครงงานทน่ี ักเรียนทำไม่ควรใช้เอกสารทีเ่ ก่าเกนิ ไป
2. เนื้อหาสาระสอดคลอ้ งกบั เรือ่ งท่ีทำโครงงาน
3. มีตาราง รปู ภาพ กราฟ ท่ีถูกต้องชดั เจน
4. มบี รรณานุกรมทีส่ ามารถตรวจสอบได้
5. ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย สมเหตสุ มผลไม่ลำเอียง
6. หนังสือหรือเอกสารท่ีนำมาใช้อ้างอิงมเี น้ือหาความรู้ทีถ่ ูกต้องเชือ่ ถือได้
7. ผู้แต่งหนังสอื เป็นผู้มีประสบการณ์หรอื มคี วามเชีย่ วชาญในเรอ่ื งท่ีเขียนเป็นอย่างดี
8. หนงั สอื หรอื เอกสารส่ิงพิมพ์ พิมพท์ สี่ ำนักพิมพ์ทีเ่ ชือ่ ถือได้เนื่องจากจะมีผู้เชย่ี วชาญ

ตรวจสอบก่อนจะตีพิมพ์

ศึกษาเอกสาร หลกั การ ทฤษฎี | หน้า 5

เร่ืองที่ 3 สบื ค้นและจดบนั ทกึ เอกสารท่เี กี่ยวข้อง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องมี 2 วิธี คือ การสืบค้นเอกสารอ้างอิงทั่วไปโดยตรง

และการสืบค้น ด้วยคอมพิวเตอร์และเมื่อได้เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วนักเรียนต้องอ่านและจด
บนั ทกึ ขอ้ มูลจากการศกึ ษาให้ เปน็ ระบบซึง่ มวี ิธกี ารดังนี้

1. อ่านครา่ ว ๆ เป็นการอ่านเพอื่ เลือกเอกสารที่เกีย่ วข้องกับเร่อื งท่ีทำโครงงาน เชน่
1.1 รายงานโครงงานหรอื รายงานวิจยั ให้อา่ นบทคดั ย่อ บทนำ และบทสรปุ
1.2 หนังสือ ให้อา่ นจากบทนำ สารบญั และบทสรปุ
1.3 บทความ ให้อา่ น หวั ขอ้ บทนำ และบทสรุป

2. อ่านแบบวเิ คราะห์ มหี ลักสำคญั 2 ประการคือ
2.1 อา่ นประเด็นสำคัญ ประเดน็ ที่สำคญั ของเอกสารปรากฏที่ บทนำ บทสรปุ เนือ้ หา
นกั เรียนควรขดี เสน้ ไดป้ ระเด็นสำคญั ไว้
2.2 อ่านรายละเอียด ควรอ่านหลายๆ ครั้งแล้วสรุป หรอื ยอ่ ใหเ้ ปน็ ข้อความที่เปน็
ความคิดของตนเองส้ันหรือยาวกว่าเดิมกไ็ ด้
3. การจดบันทึก ควรเตรียมกระดาษจดบันทึกขนาด 5 x 8 นิว้ ไวเ้ พื่อจดบันทึก
เอกสารท่ีอ่าน หรือสืบคน้ มาโดยดำเนนิ การตามลำดบั ดังน้ี
3.1 บนั ทกึ เพ่ือทำบัตรบรรณานกุ รม โดยใสห่ มายเลขการค้นไวเ้ รียงตามลำดบั ไว้มุมขวา
ตั้งแต่ 001 เป็นต้นไปดงั ตวั อย่าง

003

002
001

สถาบนั สง่ เสรมิ การสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี. แบบฝกึ กิจกรรม
วิชาวิทยาศาสตร์ ว017 โครงงานวิทยาศาสตรก์ บั คุณภาพชีวิต.
กรงุ เทพฯ : สำนักพมิ พค์ ุรุสภาลาดพร้า , 2536.

ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี | หนา้ 6

3.2 บนั ทึกข้อมลู ที่เป็นเน้อื หาสาระลงในบัตรเนื้อหาโดยมีวิธีการบันทกึ รายละเอยี ด
เก่ียวกบั เร่อื งทส่ี บื คันมา โดยการบนั ทึกควรใสห่ มายเลขเอกสารกำกับเพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ในการอา้ งอิงตอ่ ไป ดังน้ี

003

002
โครงงานวทิ ยาศาสตร์ประเภทการสำรวจขอ้ มูล (หน้า 17 - 27)

001

โครงงานวทิ ยาศาสตรป์ ระเภทการทดลอง (หนา้ 4 - 16)เน้ือหาสาระ
............................................................................................................
.............................................................................................................

3.3 การอ่านเอกสารทเ่ี กีย่ วข้องควรเลือกเฉพาะเร่อื งทีน่ า่ สนใจ ตดิ ตามศึกษาเพมิ่ เตมิ ไว้
ในบัตรดัชนเี พื่อใชเ้ ป็นแนวทางในการสบื คน้ และหาเอกสารท่เี ก่ยี วข้องตอ่ ไป

ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี | หน้า 7

เรือ่ งที่ 4 การเสนอรายงานเอกสารท่ีเก่ยี วข้อง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเสนอรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษา
เอกสารทเ่ี กีย่ วข้องโดยมกี ารเสนอดงั น้ี

1. บทนำ เสนอเกีย่ วกบั ความเปน็ มาของปญั หา ปัญหา วตั ถุประสงคข์ องโครงงาน
2. เนื้อเรื่อง เสนอเกี่ยวกับ ความหมายหรือนิยามเชิงปฏิบัติการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรที่ศึกษา
3. สรปุ เสนอแนวความคิดเห็นของผทู้ ำโครงงานถงึ แนวทจี่ ะทำโครงงาน
4. อภิปราย เป็นการนำเอาผลจากการศึกษาของผู้ทำโครงงานมาเปรียบเทียบกับ
เน้อื หาสาระของเอกสารท่ีเก่ยี วขอ้ งว่ามีความสัมพนั ธ์สอดคลอ้ งกันหรือแตกตา่ งกนั อย่างไร
5. อา้ งองิ เปน็ การเสนอเกยี่ วกับบรรณานุกรมทงั้ หมดของเอกสารท่ีเกย่ี วข้องกับการ
ทำโครงงานโดยจำเป็นตอ้ งใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทีเ่ หมอื นกนั

การอ้างอิง 2 วิธีได้แก่ การเขียนเชิงอรรถ และการเขียนบรรณานุกรม ในการเขียน
รายงานโครงงานจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของความรู้ที่นักเรียนศึกษาค้นคว้ามา หรือ
คัดลอกมาเพื่อใหผ้ ู้อ่านทราบแหลง่ ที่มาสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้และเป็นมารยาทการเขียน
และการใหเ้ กยี รติเจ้าของงานซง่ึ การอ้างองิ ท่ีนยิ มใชม้ ี 2 แบบ คือ

1. การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ มีวิธีเขียน 2 แบบคือเชิงอรรถท้ายหน้า และเชิงอรรถ
ท้ายบทหรือท้ายเลม่

2. การอ้างองิ เชิงอรรถแบบแทรกปนกบั เน้ือหา แบบที่นยิ มใชค้ ือ แบบนาม-ปี
(การเขยี นเชงิ อรรถนักเรยี นต้องเลือกแบบใดแบบหน่งึ เท่านนั้ ในงานหนงึ่ เล่ม)

นอกจากการอ้างอิงในการเขียนเนื้อหาของรายงานแล้วนักเรียนจะต้องรวบรวม
แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาประกอบการเขียนรายงานโครงงานวทิ ยาศาสตร์ ไว้ท้ายเล่ม ซ่ึง
เรยี กว่า "บรรณานุกรม"

ศกึ ษาเอกสาร หลกั การ ทฤษฎี | หนา้ 8

วิธกี ารเขียนอา้ งอิง
1. การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ แบบทา้ ยหนา้ มีรูปแบบการเขียนดังน้ี

1 ช่อื สกุล, ชือ่ เรอื่ ง, (คร้ังทีพ่ ิมพ์.สถานที่พมิ พ์ : สำนกั พิมพ์,ปีที่พมิ พ์), หน้าทอ่ี ้างองิ
ตวั อย่างการเขียนเชงิ อรรถหนังสือ

เชงิ อรรถทา้ ยหนา้ จะเขียนไวล้ า่ งสุดของหน้าโดยใช้เลข 1,2,3 ไว้ท้ายข้อความที่
อา้ งองิ และยก ตัวเลขให้สงู เหนอื ข้อความประมาณครึ่งชว่ งบรรทดั พมิ พ์ โดยพมิ พ์แยกกับ
เนอ้ื หาโดยมี เส้นคนั่ ยาว ประมาณ 2 นิว้ ดังตัวอย่าง

โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมที่นักเรียนได้คิดทดลอง สำรวจเพื่อค้นหาคำตอบท่ี
นักเรียนสนใจโดยไดล้ งมอื ปฏิบตั ิจริงทำให้สามารถตอบปัญหา โดยนำวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ เจตคติทางวิทยาศาสตรม์ าใช้จนสำเร็จ1

2 น้ิว

1สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,แบบฝึกกิจกรรม ว017 โครงงาน
วิทยาศาสตร์,(พมิ พค์ รง้ั ท่ี 1 ,กรงุ เทพฯ : โรงพมิ พค์ รุ ุสภาลาดพรา้ ว, 2536), หนา้ 2

2. การอ้างองิ เชิงอรรถแทรกเนื้อหา แบบนาม-ปี มรี ปู แบบการเขียนดังน้ี
แบบที่ 1 ระบุแหล่งอา้ งองิ ไว้ทา้ ยข้อความทีอ่ ้างอิง

มะละกอ (Papaya) ชอ่ื วิทยาศาสตร์ Carica Papaya Linn. ลกั ษณะทางพฤกษศาสตร์
มีลำต้นสูง 36 เซนติเมตร ไม่มีแก่น ต้นอวบน้ำมียางขาว ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับรอบลำต้น
ใบรูปฝ่ามือเวา้ เปน็ แฉก ลึก 7 แฉก ขนาดใหญ่ ( กรมวชิ าการเกษตร,2549:10 )

ศึกษาเอกสาร หลกั การ ทฤษฎี | หนา้ 9

แบบที่ 2 ระบชุ ื่อผูเ้ ขียนไว้ก่อนข้อความที่อ้างอิง

กรมวิชาการเกษตร (2549 :10 ) สรปุ วา่ มะละกอ (Papaya) วา่ มี ชื่อ
วิทยาศาสตร์ Carica Papaya Linn. ลกั ษณะทางพฤกษศาสตรม์ ลี ำต้นสงู 36
เซนตเิ มตร ไมม่ ีแก่น ตน้ อวบนำ้ มยี าง ขาว ใบเป็นใบเดีย่ ว เรียงสลับรอบลำตน้ ใบรูปฝ่า
มอื เวา้ เปน็ แฉกลึก 7 แฉก ขนาดใหญ่

การเขยี นบรรณานุกรม
บรรณานุกรม หมายถงึ รายช่ือหนงั สือ เอกสาร สิ่งพิมพต์ ่างๆ รวมท้งั โสตทัศนวสั ดุ

ทกุ ประเภท และมสี ื่ออเิ ล็กทรอนกิ ส์ท่ใี ชป้ ระกอบการค้นคว้าเป็นหลกั ฐานอา้ งอิงในการเรียบ
เรียงเขยี นเอกสารรายงาน

รูปแบบการเขียนบรรณานกุ รมมีรายละเอียดดงั นี้
1. การเขยี นบรรณานกุ รมจากหนังสอื

ช่อื สกุล. ชื่อเรื่อง. ครัง้ ที่พิมพ์.สถานทพ่ี ิมพ์ : สำนักพมิ พ์,ปีท่พี มิ พ.์

ตวั อย่างการเขยี นบรรณานุกรมจากหนงั สือ

การอ้างองิ
กรมวชิ าการเกษตร (2549:10 )

บรรณานกุ รม
กรมวชิ าการเกษตร. ไม้ผลเมอื งไทย. พมิ พ์คร้ังที่ 1 .กรุงเทพฯ : ห้างหุน้ สว่ นจำกัด
รกั ษพ์ ิมพ,์ 2549.

2. การเขียนบรรณานุกรมจากวารสาร

ช่ือ สกุล."ชอ่ื บทความ" , ชอ่ื วารสาร. ปที ่ี, ฉบบั ท่ี (เดอื น พ.ศ.) : เลขหน้าของบทความ.

3. การเขยี นบรรณานกุ รมอินเทอร์เน็ต

ชอ่ื สกลุ , ชือ่ ตัว(แรก). "ชือ่ บทความ', ช่ือเร่ืองหลกั (ถา้ มี). ฉบับหรอื หมายเลขแฟ้มขอ้ มลู
วนั เดือน ปี ทเ่ี ผยแพร่ หรอื วนั เดอื นปี ทป่ี รับปรุง(ถา้ มี), ทีอ่ ยู่ทีใ่ ช้สบื ค้นในอนิ เทอรเ์ น็ต.
วัน เดือน ปีที่สืบคน้ .

ตัวอย่างการเขียนบรรณานกุ รมอินเทอรเ์ น็ต

เสวก วงษ์เจรญิ ผล. การพัฒนาชดุ ฝกึ อบรมการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูโรงเรยี น
ประถมศึกษา สงั กัดสำนกั งานประถมศึกษาอำเภอปะเหลยี น จงั หวดั ตรัง.
http//www.thaiedresearch.org/result/ result.php.?id=(4 Dec 2002

ศกึ ษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี | หน้า 10

การศึกษาเอกสารท่เี ก่ียวข้องมคี วามสำคญั สำหรบั การทำโครงงานวทิ ยาศาสตร์
ลำดบั การศึกษาเอกสารหลกั การ ทฤษฏที ่เี กี่ยวขอ้ งมีขน้ั ตอนเรียงตามลำดบั ดังนี้

หวั ข้อโครงงาน / ปัญหาโครงงาน
ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีทเี่ กี่ยวขอ้ งกับโครงงาน

ศึกษาจากเอกสารอ้างอิงท่ัวไป และคอมพิวเตอร์
บันทกึ ลงบตั รบรรณานกุ รม / บัตรเนอ้ื หา

เขยี นรายงานเอกสารหลกั การทฤษฎีท่เี กย่ี วขอ้ งกับโครงงาน

ศกึ ษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี | หน้า 11

บรรณานกุ รม

ถวลั ย์ มาศจรัส และมณี เรืองขำ. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Project)
เพอ่ื พฒั นาการเรยี นรผู้ เู้ รยี น. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพธ์ ารอักษร จำกดั , 2549.

บรู ชยั ศิรมิ หาสาคร. การทำโครงงานวทิ ยาศาสตร์. กรงุ เทพมหานคร: บคุ๊ พอยท์, 2548.
ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์. เทคนคิ การสอนและการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ

ประถมศกึ ษา และมัธยมศกึ ษา. กรงุ เทพมหานคร : บริษทั เซ็นเตอร์ ดีสคัฟเวอรี
จำกัด, 2542.
ภพ เลาหไพบลู ย.์ แนวการสอนวิทยาศาสตร.์ พิมพ์ครง้ั ที่ 3. กรงุ เทพมหานคร :
ไทยวัฒนาพานชิ จำกดั , 2542.
วิมลศรี สวุ รรณรัตน์. กระบวนการเรียนรโู้ ครงงานวทิ ยาศาสตร์. สารปฏริ ปู . ปที ี่ 2
ฉบับท่ี 15 (มิถุนายน), 2542.
สถาบันสง่ เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี. คมู่ อื วัดผลประเมินผลวทิ ยาศาสตร์.
กรุงเทพมหานคร : ซเี อ็ดยเู คชั่น, 2555.
สำนกั งานคณะกรรมการการมัธยมศึกษาแห่งชาติ. การจดั การเรยี นรสู้ คู่ วามเป็นเลศิ
ดา้ นวิทยาศาสตร์. กรงุ เทพมหานคร : โรงพมิ พก์ ารศาสนา, 2542.


Click to View FlipBook Version