The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 888

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mungkorn Chotinawanon, 2019-09-11 04:46:45

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 888

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 888

เมนเฟรมคอมพวิ เตอร์ (mainframe computer)

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์น้ี ความสามารถจะนอ้ ยกวา่ ประเภท ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
มากพอสมควร แต่ยงั มีความเร็วสูง และมีประสิทธิภาพสูงกวา่ มินิคอมพิวเตอร์หรือ
ไมโครคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประเภท เมนเฟรมนน้ีส่วนใหญ่จะใชง้ านดา้ น
ธนาคาร ซ่ึงคอมพิวเตอร์ประเภทน้ีสามารถใหบ้ ริการ ใหบ้ ริการผใู้ ชจ้ านวนหลายคน
พร้อม ๆ ได้ เช่น เช่น ธนาคาร จะใชค้ อมพิวเตอร์ประเภทน้ีในการทาบญั ชีลูกคา้ หรือ
การใหบ้ ริการจากเครื่องฝากและถอนเงินแบบอตั โนมตั ิ (automatic teller machine)
เป็น ซ่ึงเครื่องเมนเฟรมจะเหมือนเคร่ืองเซฟเวอร์ ท่ีทาหนา้ ท่ีใหบ้ ริการอพั ตโนมตั ิของ
ธนาคารน้นั เอง

เครื่องเมนเฟรมไดร้ ับการพฒั นาใหม้ ีหน่วยประมวลผลหลายหน่วยพร้อมๆ กนั
เช่นเดียวกบั ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แต่จะมีจานวนหน่วยประมวลท่ีนอ้ ยกวา่ และเคร่ือง

เมนเฟรมจะวดั ความเร็วอยใู่ นหน่วยของ เมกะฟลอป (Megaflop) หรือการคานวณหน่ึง
ลา้ นคร้ังในหน่ึงวนิ าที

ขอ้ เด่นของการใชเ้ มนเฟรมจึงอยทู่ ี่งานที่ตอ้ งการใหม้ ีระบบศูนยก์ ลาง และ
กระจายการใชง้ านไปเป็นจานวนมากเช่น ระบบเอทีเอม็ ซ่ึงเชื่อมต่อกบั ฐาน เคร่ือง
เมนเฟรมจะเกบ็ โปรแกรมของผใู้ ชเ้ หล่าน้นั ไวใ้ นหน่วยความจาหลกั และมีการ
สบั เปลี่ยนหรือสวิทชก์ ารทางานระหวา่ งโปรแกรมต่างๆ เหลา่ น้นั อยา่ งรวดเร็ว โดยที่
ผใู้ ชจ้ ะไม่รู้สึกเลยวา่ เคร่ืองเมนเฟรมที่ใช้ มีการสบั เปลี่ยนการทางานไปทางานของผใู้ ช้
คนอื่นๆ อยตู่ ลอดเวลา หลกั การท่ีเคร่ืองเมนเฟรมสามารถทางานหลายโปรแกรม
พร้อมๆ กนั น้นั เรียกวา่ มลั ติโปรแกรม-มิง (Multiprogramming)

สามารถเชื่อมต่อไปยงั อุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ เคร่ืองปลายทาง (Terminal) จานวนมาก
ได้ สามารถทางานไดพ้ ร้อมกนั หลายงาน (Multi Tasking) และใชง้ านไดพ้ ร้อมกนั
หลายคน (Multi User) ปกติเคร่ืองชนิดน้ีนิยมใชใ้ นธุรกิจขนาดใหญ่มีราคาต้งั แต่สิบ
ลา้ นบาทไปจนถึง หลายร้อยลา้ นบาทตวั อยา่ งของเครื่องเมนเฟรมที่ใชก้ นั แพร่หลายก็
คือ คอมพิวเตอร์ของธนาคารที่เชื่อมต่อไปยงั ตู้ ATM และสาขาของธนาคารทวั่
ประเทศนน่ั เอง

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาด
ใหญ่ มีความเร็วในการประมวลผลสูงรองลงมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ตอ้ งอยใู่ นหอ้ ง
ที่ควบคุมอุณหภูมิและปราศจากฝ่ นุ ละออง และไดร้ ับการพฒั นาใหม้ ีหน่วยประมวลผล
หลายหน่วยทางานพร้อม ๆ กนั เช่นเดียวกบั ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แต่มีจานวนหน่วย
ประมวลผลท่ีนอ้ ยกวา่ จึงทาใหส้ ามารถประมวลผลคาสง่ั ไดห้ ลายสิบลา้ นคาสงั่ ต่อ
วนิ าที ระบบคอมพิวเตอร์ของเคร่ืองเมนเฟรมส่วนมากจะมีระบบคอมพิวเตอร์ยอ่ ย ๆ
ประกอบอยดู่ ว้ ย เพ่ือช่วยในการทางานบางประเภทใหก้ บั เครื่องหลกั มีราคาแพงมาก
(แต่นอ้ ยกวา่ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์) เหมาะกบั งานท่ีมีขอ้ มูลท่ีมีปริมาณมากตอ้ ง
ประมวลผลพร้อมกนั โดยผใู้ ชน้ บั พนั คน (Multi-user) ใชก้ บั องคก์ รใหญ่ ๆ ทวั่ ไป เช่น
งานดา้ นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ การควบคุมระบบเครือข่าย งานพฒั นา
ระบบ งานดา้ นธุรกิจ ธนาคาร งานสามะโนประชากร งานสายการบิน งานประกนั ชีวิต
และมหาวทิ ยาลยั เป็นตน้


Click to View FlipBook Version
Previous Book
20 นพวรรณ เหมือนประสาท
Next Book
Jiangsu Yaodi New Material Co., Ltd.