The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ทวีตล่าสุดจากทั้งหมด วิเคราะห์บอล at https://kin-tem.com/%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5/

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

โปรแกรมบอลล่วงหน้า

ทวีตล่าสุดจากทั้งหมด วิเคราะห์บอล at https://kin-tem.com/%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5/

โปรแกรมบอลลวงหนา

kin-tem.com

โปรแกรมบอล

โปรแกรมฟุตบอลคืนนี้ ตารางบอลโลก พรีเมียรล ีก

อัพเดทโปรแกรมฟุตบอลทุกคืนหลังเที่ยงคืน 00.00 ทาํ ใหผ ูร บั ชมไมพ ลาด
ทุกการเคล่อื นไหวของโปรแกรมฟตุ บอล ท่ีจะอัพเดทตารางบอลโลก
ตลอดเวลา ไมวา จะเป็ นพรีเมียรล กี ยูฟา อ่นื ๆท่มี กี ารแขงขันวนั น้ันๆ ราย
ละเอยี ดการอัพเดทจะมี ราคาบอล โปรแกรมบอล ลกี บอล วเิ คราะหบอล
ทรรศนะบอล ทเี ดด็ บอล โดยสามารถดตู ารางบอลลว งหนาได1 วัน ทําใหผู
ชมรกู อ นใคร สามารถติดตามพวกเราเวบ็ kin-tem.com ครบเคร่อื งเร่ือง
ฟุตบอล

kin-tem.com

ตารางบอลวันนี้

โปรแกรมฟุตบอล หนาน้ีเกี่ยวกบั ตารางบอล ท่ีจะยกโปรแกรมการ
แขงขันฟตุ บอล คนื นี้หรือวนั นี้ มารวบรวมอยใู นตารางเดยี วกันโดยจะมี
ตารางชอ งแยกหมวดหมแู ตล ะคู แตละลกี ราคาบอล เวลาเตะ วิเคราะห
บอล อยางชดั เจน ในศัพทภ าษาไทย ใหผูรบั ชมสามารถดูไดอยา งเต็ม
อรรถรส พรอมมขี อ มลู วเิ คราะหบ อล ทรรศนะบอล ทเี ดด็ โดยผูช ม
สามารถเชค็ ตารางบอลโลก ทุกคู ทกุ ลกี ท่วั โลก ใหรบั ชมอยา งเต็ม
อรรถรส พรอมเปรยี บเทยี บราคาใหน ักพนนั ลงทุน ท่ีช่นื ชอบ เลน กันอกี
ดวย เพียงเขาสเู ว็บ  ทานก็จะพบ โปรแกรมฟุตบอล ตารางบอล รวมทกุ ลีก
พรีเมียรล ีก ลาลกิ า เซเรียอา บนุ เดสลีกา ลกี เอิง ยูโรปา ยูฟา บอทไทย
และลีกอ่ืนๆท่วั โลก ไดงา ยๆและไมพ ลาดการตดิ ตามโปรแกรมบอล และ
วิเคราะหบ อลจากเซียนดงั อกี ดวย ขอมลู นี้ถกู ตองเหมือนเวบ็ นอก ทางเรา
ไมสนับสนนุ การพนันหรอื เกี่ยวของอะไรทงั้ สิ้น อยทู คี่ ณุ ผูชมตดั สนิ เทาน้นั
ทางเราจะขอไมรบั ความผิดชอบ เพราะบอลแตล ะคสู ามารถพลกิ แผง ได
เสมอ หรอื ขอมูลอาจชว ยไดส วนหน่ึงเทาน้นั โดยผชู มสามารถรับชมผาน
คอมพวิ เตอรและโทรศัพท ไดทัง้ หมด ทงั้ หมดน้ีเว็บกินเตม็ ถาอยากรูเร่อื ง
ฟุตบอล แบบครบเคร่ืองทุกฝีเทานักเตะ ตดิ ตามท่ี kin-tem.com เทาน้นั

kin-tem.com

ขาวบอล

“เป ป” ยืนยันคมุ “แมนซิตี้” ตอ แมอ ุทธรณโ ทษแบนไมสําเร็จ
เป ป กวารดิโอลา ยนื ยนั วาจะยังคงอยกู ับ แมนเชสเตอร ซติ ี้ ตอ ไปใน
ฤดูกาลหนา อยางแนนอน ไมวา “เรือใบ” จะประสบความสําเร็จในการย่นื
อทุ ธรณโ ทษแบนหามแขงบนเวทียุโรปหรือไมก็ตาม
“โดยสว นตวั ผมแลว ไมวาจะเกิดอะไรขึน้ ผมจะอยูที่น่ีตอไปในฤดูกาลหนา
เวนแตวา สโมสรจะปลดผมออก ซ่งึ น่ันสามารถเกดิ ขนึ้ ได แตถ า ไมแลวผม
จะอยูตอแนนอน 100% ชดั เจนยง่ิ กวา ทเ่ี คย . อยา งแรกเลยเพราะผมอยาก
ชว ยสโมสร มนั จะเป็ นอะไรทีพ่ ิเศษ ผมอยากชวยใหสโมสรรกั ษาระดบั นี้
เอาไวต อ ไปใหนานทส่ี ดุ เทาที่จะเป็ นไปได ผมเพิง่ พูดไปเม่อื เดือนกอ นวา
ผมรักสโมสรแหง น้ี

kin-tem.com

ขาวฟตุ บอลตา งประเทศ
และผมชอบการไดอ ยูท่นี ่ี แลว ทาํ ไมผมถึงควรตอ งยา ยออกไป เราไดค ุย
กับนักเตะแลว และในชวง 3 เดอื นจากน้ีเราจะโฟกัสถงึ สงิ่ ท่เี ราตองทํา
แลว เร่อื งอ่นื หลงั จากน้ันคอ ยมาวา กนั ” เป ป กวารด ิโอลา เผย  
โดยเดมิ ที กวารด ิโอลา กม็ ขี า วเก่ยี วกบั การบอกลาทีมตง้ั แตห ลายเดือน
กอนหนาน้ีแลว เพราะเขาจะหมดสัญญากับทมี ในชว งซัมเมอร ปี 2021
และจนถึงตอนนี้กย็ ังไมมที ีทา วาจะมีการตอ สญั ญากนั เลย
“เลสเตอร” ไลล า หวังควาตวั “ลัลลานา” มารวมทีมในชวงซมั เมอรน ี้
สกายสปอรต ส่อื ดงั ของประเทศองั กฤษ รายงานยืนยัน อดัม ลลั ลานา วัย
31 ปี จะเก็บขา วของอําลา ลเิ วอรพลู หลังจากจะหมดสัญญาในซมั เมอรน้ี
อยา งแนนอน ภายหลงั สโมสรไดแจงใหนักเตะทราบแลว วา จะไมทาํ การ
ตอสัญญาใหม โดย เลสเตอร ซติ ี้ เป็ นตัวเต็งทจ่ี ะไดตัวไปรวมทีม หลังจาก
เริ่มตน เปิ ดฉากทาบทามไปยงั ตัวแทนแลวในเวลาน้ี  

kin-tem.com

ขา วบอลวันน้ี
สาํ หรับ เบรนดัน รอดเจอรส กุนซือของ เลสเตอร ซิต้ี คนปัจจบุ นั ในอดีต
คือคนท่ซี ้ือตัว ลลั ลานา มารวมทมี ลเิ วอรพ ูล จาก เซาธแฮมปตนั เม่อื ปี
2014 ซึ่งนับต้ังแตน ้ัน ลัลลานา ไดล งเลน ให “หงสแดง” ไป 175 นดั และยิง
ไป 22 ประตู โดยเป็ นผเู ลน สําคัญตลอด 3 ฤดกู าลแรกในถ่นิ แอนฟิลด กอน
ที่จะประสบปัญหาบาดเจบ็ หนกั ในปี 2017  
โดยสถติ ิ ลลั ลานา ในพรเี มยี รลีก ฤดูกาลน้ี ลงเลน 13 นัด 3 ตวั จรงิ 339
นาที 1 ประตู 1 แอสซิสต  
แตอ ยางไรก็ตามเลสเตอร ไมใ ชทมี เดียวทใี่ หความสนใจ เน่ืองจากยังมี
อารเซนอล, ทอตแนม ฮอตสเปอร และ เวสตแฮม ยูไนเต็ด แสดงความ
สนใจอยูเชน กนั

kin-tem.com

ขา วฟุตบอลตางประเทศลาสดุ
“กอ็ งเต” เจบ็ ขาหนีบ ตอ งพักประมาณ 3 สปั ดาห
“เลกิป๊ ” รายงานความคบื หนา ปัญหาบาดเจ็บขาหนีบของ เอน็ โกโล ก็อง
เต มิดฟิลดจอมขยันจากเกมที่ เชลซี เปิ ดบานแพ แมนเชสเตอร ยไู นเตด็ 0-
2 เผยผลตรวจเบ้ืองตน ระบุกองกลางทมี ชาตฝิ ร่งั เศสมอี าการกลา มเน้ือ
“เกรด 2” ฉีกขาด และนาจะตอ งพกั ประมาณ 3 สปั ดาห ซึง่ จะทาํ ใหตอ ง
พลาดเกมสําคัญทั้งกับ สเปอรส, บาเยิรน มวิ นิค และ ลเิ วอรพ ูล  
ทั้งน้ี กอ็ งเต มอี าการบาดเจบ็ รบกวนตลอดฤดูกาลนี้ และเพ่งิ ไดเ ลน ให
เชลซี ไปแค 17 นดั ในซีซันน้ีรวมทุกรายการ โดยพลาดลงเลน เกมพรเี มียร
ลกี ไปแลว ถงึ 9 นดั  
ดาน แลมพารด ผจู ัดการทมี เชลซี ออกมายอมรบั กอ็ งเต นาจะฟืตไมทัน
กลบั มาชวยทมี ในเกมพรเี มียรล กี นดั บกุ ไปเยือร สเปอรส วนั เสารน ้ี

kin-tem.com

ขาวฟุตบอล
“สาํ หรบั เอ็นโกโล ก็องเต จากอาการบาดเจ็บ เขานาจะไมร อ มสําหรับเกม
วันเสาร มันเป็ นอาการเจ็บกลามเน้ือขาหนีบ และเราจะประเมนิ อาการ
ของเขาอีกครัง้ แตเทา ท่ีดแู วบแรกมันไมสูดีนกั สวน คัลลัม และพูลซิ ิช ก็
ยงั ลงไมไดเ ชนกนั ” แลมพารด เผย
โซลชาเผยแรชฟอรด เจ็บหนัก! อาจปิ ดฉากซซี ่ันนี้ สอแววชวด ศึกยโู ร

2020

โอเล กุนนาร โซลชา เผยขา วรา ยวา มารค สั แรชฟอรด อาจจะไมไดกลับ
มาชว ยทมี ในฤดกู าลน้ี และยังไมแนวาจะฟิตทนั ไปลยุ ยโู ร 2020 กบั ทมี ชาติ
อังกฤษหรอื ไม

kin-tem.com

ขาวบอล
แรชฟอรด วัย 22 ปี ไดร ับบาดเจ็บจากเกมเอฟเอ คัพ นัด รเี พลย ทช่ี นะวลู ฟ
แฮมปตันมา 1-0 เม่อื เดอื นมกราคมท่ผี า นมา โดยในตอนแรกคาดการณว า
เขานาจะตองพักเพียงไมก ีส่ ปั ดาหกอนจะกลบั มาลงสนามอีกครั้ง ทวาดู
เหมอื นวาอาการบาดเจ็บจะรนุ แรงกวาท่คี ิดไว และกุนซอื ชาวนอรเวย เผย
วา  
“ผมอยากใหเ ขาจะลงเลน ไดอ กี ครงั้ ในฤดกู าลน้ี มนั เป็ นอะไรทีไ่ มช ัวร, ผม
ไมใชห มอ แตหวังวาเขาจะฟ้ืนตวั เรว็ กวาที่เราเหน็ วาเขาตองหายไปนาน
ขนาดนี้”  
“เขาเขารบั การสแกน และอาจรนุ แรงกวาท่เี ราคาดเอาไว ผมไมรวู ามนั จะ
ตอ งใชเวลาในการฟ้ืนตวั อกี เทา ไหร เม่อื หายดี เขาก็จะแข็งแกรง ขึ้น สิ่ง
สําคัญกค็ อื เราจะไมร บี รอ นอะไร”
“รอย คีน” แนะนํา “แมนฯย”ู ควรขาย “ป็ อกบา” พน ทมี ในซัมเมอรน ้ี

kin-tem.com

ขาวฟตุ บอลตางประเทศ
รอย คีน อดีตกองกลางกปั ตนั ทีม แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ออกโรงแนะนํา
ให “ปี ศาจแดง” ขาย ปอล ป็ อกบา กองกลางทีมชาติฝร่งั เศส ออกจากถิน่
โอลด แทร็ฟฟอรด ในซัมเมอรน ้ี หลัง มิโน ไรโอลา เอเยนตจอมแสบ
พยายามยุยงใหน กั เตะในความดูแลยายกลบั ไปเลนให ยเู วนตุส
โดย คนี ซึง่ มาทําหนา ทีเ่ ป็ นนกั วเิ คราะหเ กมใหก ับสถานีโทรทศั น สกาย
สปอรตส ในเกมที่ แมนฯ ยไู นเตด็ บกุ ไปชนะ เชลซี 2-0 เม่อื วนั จนั ทรที่ 17
ก.พ. ทีผ่ านมา ไดแ สดงความเหน็ วา  
“เรากําลงั พดู ถงึ สโมสรทีย่ ิ่งใหญอยาง แมนเชสเตอร ยูไนเตด็ อยาไปงอ ไล
ตามเอเยนต หรอื นกั เตะท่ีไมอ ยากมาเลนทีน่ ี่ สวนตวั ผมคิดวา ปอล ป็ อก
บา เองไมอยากอยทู นี่ ่ีดวย ท่สี โมสรควรทาํ คือจบั มอื เชค็ -แฮนด แลวบอก
‘ไสหวั ไป'”

kin-tem.com

ข่าวฟุตบอลต่างประเทศ

อุปกรณก์ ารฝึกอบรมทมี่ คี ุณภาพสูงเหลา่ นี้ทาให้
การฝึกอบรมของทมี มปี ระสิทธภิ าพและดมี าก มี
สถาบนั การศึกษาหลายแหง่ ทใ่ี ห้การฝึกอบรมที่
ยอดเยยี่ มแกผ่ ู้เลน่ เยาวชนของพวกเขาเพอ่ื ให้พวก
เขาสามารถเรยี นรแู้ ละเขา้ ใจเกมไดด้ ี ส่ิงนีย้ งั ช่วย
ให้พวกเขาปรบั ตวั และเป็ นผู้นาของทมี ขา่ วบอล.

https://kin-tem.com


Click to View FlipBook Version