The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Zulirfan Irfan, 2019-05-08 11:10:15

BUKU PENGURUAN SKPK 2019

BUKU PENGURUAN SKPK 2019

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019
1

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

PERIHAL MS
Amanat Guru Besar 6

1. MAKLUMAT AM 2019 7
Falsafah Pendidikan 8
Misi dan Visi Kementerian Pendidikan Malaysia 9
Piagam Pelanggan 10
Objektif Sekolah 11
11 Anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 12
Sejarah Sekolah 13
Lencana & Maksud Lambang Sekolah 14
Lagu Sekolah 15
Maklumat Asas Sekolah 16
Pelan Sekolah 17
Hari Kelepasan Am 2019 18
Takwim Persekolahan 2019
19
2. PENTADBIRAN 20-27
Carta Organisasi Pengurusan Sekolah
Dasar Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah 28
Carta Organiaasi Pentadbiran Sekolah 29
Jawatankuasa Pengurusan Tertinggi Sekolah 29
Jawatankuasa Pengurusan Data & Dashboard Sekolah 29
Jawatankuasa Kewangan dan Audit Sekolah 30
Jawatankuasa Perpaduan Sekolah 30
Jaatantankuasa Kerja Perancangan Strategik 31
Jaatantankuasa SKPMg2 31
Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) 32
Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP/ e-Prestasi) 32
Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah 32
Jawatankuasa Pembangunan Aset/Inventori 33
Jawatankuasa Pembangunan Fizikal dan Perabot Sekolah 33
Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) 33
Jawatankuasa Lawatan Masuk dan Keluar 33
Jawatankuasa Catatan Mesyuarat danTaklimat Guru 34
Jawatankuasa Bencana dan Payung Sekolah 34
Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) 34
Jawatankuasa Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti (PIBK) 35
Jawatankuasa Kelab Guru & Staf 35
Jawantakuasa Kajian Tindakan & Inovasi 35
Jawantankuasa Buku Pengurusan Sekolah 35
Jawantankuasa Bilik-Bilik Khas 37
Senarai Nama Guru, Jawatan, Gred dan Opsyen 38
Senarai Nama Kakitangan Swasta 38
Senarai Nama Guru Kelas 38
Jadual Semakan Buku / Hasil Kerja Murid 39
Jadual Pencerapan PdPC 40-42
Jadual Tugasan Mingguan

2

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

3. KURIKULUM 44-51
Dasar-Dasar Kurikulum 52
Carta Organisasi Kurikulum 2019 53
Jawatankuasa Induk Kurikulum
Ketua Panitia Mata Pelajaran dan Jawatankuasa Panitia Kurikulum 54-56
Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan 57-58
Jawatankuasa Kajian Tindakan dan Inovasi
Jawatankuasa Jadual Waktu /Jadual Guru Ganti 59
Carta Organisasi Pusat Sumber Sekolah 2018 59
Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 60
Jawatankuasa ICT 61-62
Jawatankuasa Program Linus 2.0 63
Jawatankuasa Program Pemulihan Khas 63
Jawatankuasa Prasekolah 63
Jawatankuasa PAK21 63
64
4. HAL EHWAL MURID (HEM)
Dasar-Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid (HEM) 66-80
Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 2019 81
Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid 82
Jawatankuasa Disiplin Murid 83
Jawatankuasa Lembaga Pengawas 83
Jawatankuasa Unit Bimbingan & Kaunseling 84
Jawatankuasa PPDa 84
Jawatankuasa Program Bebas Aedes & Denggi 85
Rawatan Dan Kesihatan 85
Jawatankuasa Keselamatan, Kebersihan dan Keceriaan (3K) 86
Jawatankuasa Unit Kantin 87
Unit Pembangunan Fizikal Sekolah 87
Jawatankuasa APDM/SSDM/SPKS 88
Jawatankuasa Unit Pendaftaran Tingkatan 1/SBP/SK Kawalan 88
Jawatankuasa Pelaksana Program Guru Penyayang 89
Jawatankuasa Buku Pendaftaran Murid 89
Jawatankuasa Unit Skim Simpanan & Insuran Murid 89
Jawatankuasa Unit Dakwah/Makdis 90
Jawatankuasa Unit BAKP1M 90
Jawatankuasa Unit KWAPM 91
Jawatankuasa Unit RMT 91
Jawatankuasa Unit PS1M 92
Jawatankuasa Unit SPBT 92
Jawatankuasa Unit Kebajikan & Bantuan Murid 93
Jawatankuasa Bencana dan Payung 93

5. KO KURUKULUM 95-102
Dasar-Dasar Pengurusan Kokurikulum 103
Penyeragaman Hari Pertama Minggu ke tiga Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 104
Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 2019 105
Jawatankuasa Induk Kokurikulum 2019 105
Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Srkolah 106
Jawatankuasa Ko Akademik
3

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

Jawatankuasa Unit Beruniform 106
Jawatankuasa Sukan Permainan 107
Jawatankuasa Pentaksiran Amali Jasmani Sukan Dan Kokurikulum (PAJSK) 108
Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah 108
Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah 109
Jawatankuasa Teknik Sukan Sekolah 109
Jawatankuasa Ruma Sukan Sekolah 110
Jawatankuasa Kem Bestari Solat 110
Jawatankuasa Lawatan Sekolah 110
Jawatankuasa Perayaan Sekolah 111
Jawatankuasa Pasukan Sekolah 111
Jawatankuasa Kecil Rumah Saujana (Hijau) 112
Jawatankuasa Kecil Rumah Mentari (Merah) 112
Jawatankuasa Kecil Rumah Purnama(Kuning) 112
Jawatankuasa Kecil Rumah Samudera(Biru) 112
Jawatankuasa Kecil Bola Sepak 113
Jawatankuasa Kecil Bola Jaring 113
Jawatankuasa Kecil Bola Baling 113
Jawatankuasa Kecil Bola Tampar 113
Jawatankuasa Kecil Olahraga 114
Jawatankuasa Kecil Persatuan Bahasa Melayu 114
Jawatankuasa Kecil Persatuan Bahasa Inggeris 114
Jawatankuasa Kecil Persatuan Matematik dan Sains 114
Jawatankuasa Kecil Persatuan Pendidikan Islam 115
Jawatankuasa Kecil Pengakap 115
Jawatankuasa Kecil Puteri Isalm 115
Jawatankuasa Kecil Pasukan Nyasid 115

TAKWIM SEKOLAH 2019 116-128
Takwim Aktiviti 2019

4

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

MAKLUMAT DIRI

NAMA :………………………………………………………………………......................

JAWATAN :................................................................................................

NO. K/P :……………………………….. TARIKH LAHIR : ……………………………..

ALAMAT :………………………………………………………………………......................

TELEFON RUMAH :………………………………………………………………….........................

TELEFON BIMBIT :………………………………………………………………….........................

E-MAIL :………………………………………………………………………......................

E-MAIL YES : ..............................................................................................

NO. FAIL JPNJ :……………………………………………………………………….....................

NO. FAIL SPP :……………………………………………………………………….....................

TARIKH LANTIKAN :…………………………………………………………………........................

TARIKH SAH JAWATAN :………………………………………………………….........................

NO. GAJI :………………………………………………………………………......................

NO. AKAUN BANK (GAJI) :……………………………………………………….........................

NO. CUKAI PENDAPATAN:……………………………………………………….........................

5

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

AMANAT GURU BESAR

DARI MEJA PENGURUS SEKOLAH 2019

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.

Syukur ke hadrat Allah atas limpah dan kurnia-Nya memberikan kita kesempatan untuk terus
menjalankan tugas sebagai pendidik yang akan terus menjana kecemerlangan yang kita cita-citakan bagi
tahun 2019 ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua guru dan kakitangan
Sekolah Kebangsaan Parit Kasan yang telah banyak menyumbangkan tenaga, masa dan wang ringgit bagi
murid dan sekolah ini untuk kecemerlangan tahun 2018. Saya amat percaya bahawa usaha ini akan
diteruskan dengan lebih giat lagi bagi tahun 2019 agar kejayaan kita akan dapat dipertingkat bagi menjana
kejayaan anak-anak murid seterusnya menjulang nama Sekolah Kebangsaan Parit Kasan di persada
pendidikan.

Kecemerlangan sekolah merupakan aset kepada kecemerlangan masyarakat setempat dan
negara dalam membentuk insan-insan yang seimbang. Guru perlu bersedia untuk menerima perubahan-
perubahan yang sejajar dengan perkembangan keperluan pendidikan global yang lebih mencabar.
Penambahbaikan kemahiran dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi
(TMK) dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan cabaran kepada guru untuk menghadapi
Gelombang Kedua di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dengan berpegang kepada motto
sekolah “ILMU PENYULUH HIDUP”, kita perlu sederap dengan Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah
membina modal insan yang berkualiti.

Semoga segala pengorbanan dan usaha guru akan membawa kejayaan. Sama-samalah kita
menggembeling tenaga, sepakat, seia sekata melakukan perubahan dan peningkatan prestasi untuk
menggalas tugas murni ini.
Sekian, terima kasih.
Saya yang menjalankan amanah,

……………………………………
Guru Besar,

Sekolah Kebangsaan Parit Kasan,
84800 Bukit Gambir,

6

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk Malaysia yang digubal pada 1988
dan disemak semula pada 1996, termaktub dalam visi kementerian dan
kerajaan yang berhasrat melahirkan generasi holistik dari segi intelek,

rohani, emosi, dan jasmani.
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.”

7

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

VISI & MISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

VISI
Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestari Sistem Pendidikan

Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

8

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Sekolah Kebangsaan Parit Kasan, dengan ini menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk;
* Memastikan pelajar dapat belajar dengan sempurna pada setiap hari persekolahan bermula daripada

Prasekolah hingga tamat Tahun 6.
 Memastikan pelajar bergiat aktif dan cergas dalam kegiatan kokurikulum.
 Menangani segala aduan salah laku pelajar sebaik aduan diterima.
 Membimbing dan memandu pelajar dalam memajukan dirinya dalam bidang yang diminati.
 Menjalinkan hubungan mesra sesama para guru dan kakitangan untuk mewujudkan suasana kerja

Yang harmonis.
 Menyediakan kemudahan terbaik bagi melicinkan proses kerja.
 Memastikan ibubapa dilayan dengan mesra semasa berurusan rasmi di sekolah.
* Memberi layanan mesra dan perkhidmatan yang cekap terhadap aktiviti kemasyarakatan mengikut

keperluan semasa.
 Sentiasa bersedia menerima cadangan dan teguran yang membina daripada pihak Kementerian

Pendidikan Malaysia, Jabatan Negeri Johor , Pejabat Pendidikan Daerah dan komuniti sekolah
untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan akademik.
* Menyediakan tenaga kerja yang mempunyai jati diri, integriti,dan bertanggungjawab untuk
Memenuhi tuntutan agama, bangsa dan negara.

9

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

OBJEKTIF SEKOLAH

Pada tahun 2019, Sekolah Kebangsaan Parit Kasan akan:
 Berusaha meningkatkan peratus kelulusan UPSR daripada 85.00% ke 87.00%
 Memastikan semua murid Sekolah Kebangsaan Parit Kasan, 0% LINUS bagi Bahasa Malaysia,
Matematik dan Bahasa Inggeris di akhir Tahun 3.
 Melaksanakan program Headcount iaitu semua prestasi akademik Tahun 1 hingga Tahun 6 dapat di
audit.
 Meningkatkan tahap keupayaan murid supaya setiap penyertaan murid di semua peringkat
pertandingan kokurikulum berada dalam kedudukan sekurang-kurangnya tempat ke tiga.
 Memastikan Kelas j-QAF dapat diberikan perhatian utama agar 100% murid j-QAF Tahun 6 dan lebih
50% murid Tahun 5 khatam Al-Quran.
 Meningkatkan disiplin murid ke arah salah laku sifar.
 Menyediakan prasarana di sekolah dengan lebih kondusif.
 Berusaha meningkatkan penggunaan ICT ( khasnya Frog-vle ) dalam semua pengurusan sekolah.
 Memastikan proses pembelajaran dan pengajaran dapat dijalankan dengan berkesan.
 Berusaha mendapat Laporan Audit Tanpa Teguran dengan prestasi Cemerlang.
 Berusaha ke arah Sekolah Kebangsaan Parit Kasan Cemerlang Top 5 di kalangan sekolah-sekolah
Parlimen Ledang.

10

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

11 ANJAKAN DALAM PPPM 2013-2025

11 ANJAKAN UTAMA
UNTUK TRANSFORMASI SISTEM

1 • MENYEDIAKAN KESAMARATAAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN
BERKUALITI BERTARAF ANTARABANGSA

2 • MEMASTIKAN SETIAP MURID PROFESIEN DALAM BAHASA
MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS

3 • MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA DENGAN PENGHAYATAN NILAI

4 • TRANSFORMASI KEGURUAN SEBAGAI PROFESIEN PILIHAN

• MEMASTIKAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI DITEMPATKAN DI

5 SETIAP SEKOLAH

• MENGUPAYA JPN, PPD DAN SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN

6 PENYELESAIAN KHUSUS BERASASKAN KEPERLUAN

7 • MEMANFAATKAN ICT BAGI MENINGKATKAN KUALITI
PEMBELAJARAN DI MALAYSIA

8 • MENTRANSFORMASIKAN KEBOLEHUPAYAAN DAN KAPASITI
PENYAMPAIAN KEMENTERIAN

9 • BEKERJASAMA DENGAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR
SWASTA SECARA MELUIAS

10 • MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN MURID BAGI SETIAP RINGGIT

11 • MENINGKATKAN KETELUSAN UNTUK AKAUNTABILITI AWAM
SECARA LANGSUNG

11

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah ini mula dibina pada tahun 1954 hasil dari sumbangan orang kampung yang sedar akan
kepentingan sekolah kepada masyarakat. Hasil dari sumbangan yang berbentuk wang ringgit, bahan binaan
dan juga tenaga, sebuah bangunan kayu beratapkan zink telah dapat didirikan dengan cara bergotong
royong. Tidak lama selepas itu kerajaan telah memberikan bantuan sejumlah RM1,960.00 dan hasilnya
sebuah bangunan berukuran 70 kaki panjang dan 20 kaki lebar telah dapat disiapkan dan telah di rasmikan
oleh Nazir Sekolah -Sekolah Melayu Muar pada 11 Januari 1955 dan sekolah ini telah dinamakan sebagai
Sekolah Rakyat Parit Kasan dengan jumlah muridnya seramai 150 orang dan tenaga pengajar seramai 6
orang.

Malangnya pada 1 April 1955 sekolah ini telah roboh kerana ditiup angin ribut. Bagaimanapun
pengajaran dan pembelajaran tetap dijalankan di pondok-pondok yang dibina oleh orang kampong secara
bergotong royong dengan bahan-bahan dari kayu gelam, buluh dan atap rembia yang didapati di sekeliling
kampong. Dan pada 14 Ogos 1955 kerajaan telah membina semula sebuah bangunan baru. Bangunan baru ini
telah di resmikan oleh En. Khalid Bin Hj. Ahmad selaku Guru Pelawat Sekolah-sekolah Pasukan Serom, Muar.
Pada Tahun 1960 sekolah ini telah mendapat bantuan untuk pemasangan siling dan jaring besi. Setahun
kemudian sekolah ini telah diambil alih sepenuhnya oleh kerajaan dan diberikan taraf sekolah bantuan penuh
kerajaan.

Pada tahun 1963 sebuah bangunan yeng mengandungi 3 buah bilik darjah dan sebuah pejabat telah
dibangunkan. Bangunan itu telah dirasmikan oleh Menteri Besar ketika itu iaitu YAB Allahyarhan Dato' Haji
Hasan Bin Yunos. Tidak lama selepas itu Ahli Parlimen kawasa Ledang YB Dato' Ngah Bin Abd. Rahman telah
memberikan peruntukan sejumlah RM2,500.00 bagi pembesaran perpustakaan dan pemasangan elektrik.
Pada tahun 1980, Kementerian Pendidikan telah memperuntukan sejumlah RM15,000.00 bagi pembinaan 3
buah tandas guru dan 4 buah tandas murid beserta 8 sinki basuh tangan. Di masa yang sama YB En. Embong
Bin Yahya telah memberikan peruntukan untuk pembesaran perpustakaan kepada 40 kaki lebar dan 16 kaki
panjang. Pada tahun 1988, sekolah ini sekali lagi telah mendapat peruntukan sejumlah RM350,000.00 dan
hasilnya sebuah bangunan 2 tingkat terdiri dari 3 buah bilik darjah, sebuah bilik solat, bilik wuduk, tandas
murid, pejabat, bilik guru, perpustakaan bilik tayangan dan
Tandas guru telah disiapkan.

12

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

LENCANA & MAKSUD LAMBANG SEKOLAH

Lencana Sekolah Kebangsaan Parit Kasan mempunyai maknanya yang
tersendiri.
Buku :

Bersedia Belajar Pada Bila-Bila Masa
Obor :

Semangat Yang Gigih Untuk Berjaya
Pena Bulu Ayam:

Kemahiran Belajar, Kemahiran Berfikir dan Daya Kreativiti Yang Tinggi
Kuning :

Cemerlang, Gemilang Dalam Bidang Akademik Kokurikulum dan Sasiah
Hitam :

Hati Yang Cekal
Putih :

Suci, Jujur, keikhlasan Masa Depan Yang Cerah

13

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

LAGU SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Parit Kasan
Namamu harum mewangi
Tempat kami mencapai cita
Menjadi insan berguna

Pelajaran suluh kemajuan
Itu jadi amalan

Cita-cita bukannya mimpi
Wawasan menjadi realiti

Pada guru dan Ibu bapa
Kami akan taat dan setia
Pengorbananmu tinggi nilainya
Mendidik kami akan berjaya

Sekolah Kebangsaan Parit Kasan
Kami akan buktikan

Budaya ilmu budaya kami
Semoga Tuhan berkati

Pada guru dan Ibu bapa
Kami akan taat dan setia
Pengorbananmu tinggi nilainya
Mendidik kami akan berjaya

14

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

Sekolah : JBA9035 - SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT KASAN

Alamat : KG PARIT KASAN Poskod : 84800

Bandar : BUKIT GAMBIR Negeri : JOHOR

No Telefon : 069764970 No Faks : 069764970

PGB/PGK/PCM : MISLINAH BINTI MESRAL No Telefon : 0135094781

Guru Data : MUSTAFA BIN OTHMAN No Telefon : 0197621204

JPN : JOHOR Status : Beroperasi

PPD : PPD TANGKAK Jenis Sekolah : SK

Daerah : Tangkak Jenis Bantuan : Sekolah Kerajaan
Pentadbiran

Lokasi Pendaftaran : Luar Bandar Jenis Murid : Lelaki dan Perempuan

Sumber Bekalan : 24 jam 3 fasa - TNB/SESCO/SESB Sumber Bekalan Air : Bekalan Air Awam
Elektrik

Jenis Asrama : Tiada Asrama Peringkat : Prasekolah dan Rendah

Kantin Sekolah : Tetap dan Berdapur Sesi : Pagi Sahaja

Rumah Guru/Staf : Tiada Bahasa : Bahasa Melayu

Bilangan Murid Keseluruhan (tidak : 208 Bilangan Murid Inklusif : TIADA
termasuk prasekolah) :8
Bilangan Kelas Terapung : TIADA
Bilangan Bilik Darjah

Bil. Bilik Darjah Prasekolah :2 Bil. Bilik Darjah Pendidikan Khas : TIADA

Bilangan Kelas Perdana :8 Bilangan Murid Kelas Terapung : TIADA

Bilangan Guru : 22 Bilangan Kelas Cantum : TIADA

Bilangan Bukan Guru :5 Bilangan Murid Kelas Cantum : TIADA

15

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

PELAN SEKOLAH

16

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

HARI KELEPASAN AM 2019

HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI
05.02.2019 SELASA
TahunBaruCina 06.02.2010 RABU
21.02.2019 ISNIN
Hari Thaipusam **
Hari Keputeraan D.Y.M.M Sultan Johor ** 23.03.2019 SABTU

Hari Pekerja 01.05.2019 RABU
Awal Ramadan *
06.05.2019 ISNIN
Hari Wesak
19.05.2019 AHAD
Hari Raya Aidilfitri * 05.06.2019 RABU
Hari Raya Aidiladha 06.06.2019 KHAMIS
11.08.2019 AHAD
Hari Kebangsaan 31.08.2019 SABTU
Awal Muharram 01.09.2019 AHAD
Hari Keputeraan Seri Paduka Yang DiPertuanAgong 09.09.2019 ISNIN

Hari Malaysia 16.09.2019 ISNIN
Hari HolAlmarhum Sultan Iskandar ** 05.10.2019 SABTU

Hari Deepavali* 27.10.2019 AHAD
Hari KeputeraanNabi Muhammad S.A.W (MaulidurRasul)
09.11.2019 SABTU
Hari Krismas
25.12.2019 RABU

17

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di Negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu

PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN AKHIR PERSEKOLAHAN JUMLAH HARI MINGGU
1 12
01.01.2019 31.01.2019 23 1
01.02.2019 28.02.2019 20 8
01.03.2019 21.03.2019 15 2
9
JUMLAH HARI 54 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 9 14

22.03.2019 30.03.2019 1 5
22
31.03.2019 31.03.2019 17
01.04.2019 30.04.2019
01.05.2019 23.05.2019

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 16
16
24.05.2019 08.06.2019 23
6
09.06.2019 30.06.2019 40
01.07.2019 31.07.2019
01.08.2019 08.08.2019 9

JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

09.08.2019 17.08.2019

2 18.08.2019 31.08.2019 10

01.09.2019 30.09.2019 22

01.10.2019 31.10.2019 23

01.11.2019 21.11.2019 15

JUMLAH HARI 70
40
CUTI AKHIR TAHUN

22.11.2019 31.12.2019

Jumlah hari persekolahan termasuk Cuti Am :
Jumlah hari Cuti Penggal

18

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN PBAURKITUKPAESNAGNURTUASNAGNKSAKKPK 2019
TAHUN 2019

GURU BESAR
Pn. Mislinah Binti Mesral

(DG42)

GURU PENOLONG KANAN HEM GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
En Khudhairi Bin Jais En Zulkarnain Bin Md said Pn. Masleeyaton Binti Yusof

(DG34) (DG42) (DG34)

SETIAUSAHA HEM SETIAUSAHA KURIKULUM SETIAUSAHA PENGURUSAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Pn Azalina Binti Kassim Pn Muizzah Binti Mohamad Pn Farhanaislah Binti Mohd Saleh Pn Zainab Binti Ismail
SETIAUSAHA SUKAN
UNIT PENGAWAS & DISIPLIN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN AUDIT DALAMAN
Pn. Nor Zakiah Binti Abdullah Pn Zainab Binti Ismail Pn Siti Nor Malah Binti Maaruf En Abd Rashid Bin Ahamd

UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING PANITIA BAHASA MELAYU ASET ALIH / INVENTORI PENYELARAS UNIT BERUNIFORM
En Ismail Bin Mohamed Pn. Yusmarina Binti Mohd Yusof En Zulkarnain Bin Md Said Pn Azalina Binti Kassim

JADUAL KEDATANGAN/KEHADIRAN PANITIA BAHASA INGGERIS PEMBANGUNAN, PENYELARAS PERSATUAN & KELAB
Pn Farhanislah Binti Md Saleh Cik Nur Atiqah Binti Abdullah PENYELENGGARAAN&PERABOT Pn Mahani Binti Jais

UNIT 3K PANITIA MATEMATIK Pn. Masleeyaton Binti Yusof PENYELARAS SUKAN & PERMAINAN
KESELAMATAN – En Sahlan Bin Bukil En Mustafa Bin Othman
KEBERSIHAN - En Sulaiman B Rahmat PENYELARAS BESTARI/MEDIA
KESIHATAN – PANITIA SAINS En. Ismail Bin Mohamed PERSATUAN PENGAKAP
Pn Zainab Binti Ismail Pn Zainab Binti Ismail
UNIT KWAMP PENYELARAS PERPUSTAKAAN
Pn Mahani Binti Jais PANITIA PENDIDIKAN ISLAM Pn Ruhana Binti Wakis PERSATUAN PUTERI ISLAM
Pn Azalina Binti Kassim Pn Farhanaislah Binti Mohd Saleh
UNIT RMT DATA SPS/EMIS
Pn Muizzah Binti Mohamad PANITIA RBT & TMK En Mustafa Bin Othman PASUKAN BOLA TAMPAR
En Sulaiman Bin Rahmat Pn Rahmah Binti Kandir
UNIT SPBT JADUAL WAKTU
En Mustafa Bin Othman PANITIA PENDIDIKAN KESENIAN Pn Muizzah Binti Mohamad PASUKAN BOLA BALING
Pn. Nor Zakiah Binti Abdullah Pn Azalina Bint Kassim
UNIT SMM/APDM PENYELARAS MBMMBI
En. Mustafa Bin Othman PANITIA PJPK Pn. Yusmarina Binti Mohd Yusof PASUKAN BOLA SEPAK
En Abd Rashid Bin Ahmad En Sulaiman Bin Rahmat
UNIT PENCEGAHAN DADAH PANITIA BAHASA ARAB PENYELARAS LINUS PASUKAN BOLA JARING
Pn Rahmah Binti Kandir Pn. Muizah Binti Mohamad Pn Mahani Binti Jais Pn Yusmarina Binti Mohd Yusof
PANITIA PENDIDIKAN MUZIK PASUKAN SEKOLAH
UNIT PAYUNG & BENCANA Pn Yusmarina Binti Mohd Yusof PENYELARAS KAJIAN TINDAKAN/ En Abd Rashid Bin Ahmad
En Sahlan Bin Bukil INOVASI
PANITIA SEJARAH JURULATIH SEKOLAH
PS1M/VITAMIN En Ismail Bin Mohamed Cik Nur Atiqah Binti Abdullah Olahraga - En Abd Rashid Bin Ahmad
Pn Ruhana Binti Wakis B. Tampar - En Ismail Bin Mohamed
PENYELARAS PRASEKOLAH PENYELARAS ICT B. Baling - En Mustafa Bin Othman
UNIT KANTIN Pn Rahmah Binti Kandar En.Ismail Bin Mohamed B. Sepak - Tn Hj Sahlan Bin Bukil
Cik Nur Atiqah Binti Abdullah PEMULIHAN KHAS B. Jaring - Pn Ruhana Binti Wakis
Pn Hatimah Binti Aris PENYELARAS TAHUN 6
PROGRAM PENYAYANG & TRANSISI En Sulaiman Bin Rahmat BAHASA
Pn Mahani Binti Jais Cik Maisarah Binti Akbal
PENYELARAS LDP
UNIT RAWATAN & KESIHATAN Pn Hatimah Binti Aris AGAMA ISLAM
Pn Zainab Binti Ismail PENYELARAS j-QAF Pn Muizzah Binti Mohamad
Pn Farahanaislah Binti Md Saleh
UNIT DAFTAR TING 1/SBP/KAWALAN MATEMATIK/SAINS
En. Sulaiman Bin Rahmat KAKITANGAN SK PARIT KASAN, TANGKAK Pn Hatimah Binti Aris

UNIT DAKWAH PEMBANTU PENGURUSAN SOKONGAN KONTRAK SWASTA LAWATAN
Pn Azalina Binti Kassim MURID Pn Zainab Binti Ismail
1. Pn Siti Nor Malah Binti Maaruf 1. Sa’dah Binti Abd Rahim
UNIT KEBJIKAN & BANTUAN 1. Pn Mahani Binti Manap 2. Pn Nor Daliyah Binti Nor 2. Zalina Bt Abd Rahman 19
Pn Farhanislah Binti Md Saleh 2. Pn Nor Shahlinda Binti 3. Suhana Bt Jani
Rahman 4. Mohd Rafie’e B.A Hamid
Abdullah 3. En.Shahrul Anuar Bin Sulaiman

SEMUA MURID SEKOLAH KEBANGAAN PARIT KASAN, TANGKAK JOHOR

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

DASAR PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH
DASAR 1: KOMITMEN GURU

i) Semua guru sentiasa menjadikan Panduan Perkhidmatan Cemerlang
dan Tatasusila Profesion Perguruan sebagai panduan dan amalan.

ii) Membaca dan memahami falsafah, matlamat dan objektif sekolah serta berusaha
mencapainya.

iii) Sentiasa ingat bahawa guru adalah profesion dan berusaha menjaga imejnya.
iv) Murid yang diajar dan dididik ibarat anak sendiri, masa hadapan mereka adalah amanah yang

dipertanggungjawabkan kepada guru.
v) Sentiasa menunjukkan dan mengamalkan imej kepimpinan dinamis dan kecekapan

menjalankan tugas.
vi) Elakkan perilaku yang melanggar tatasusila profesion seperti ponteng tugas, pecah amanah,

penyelewengan, cuai dan sebagainya.
vii) Berusaha meningkatkan prestasi dan nama baik sekolah dengan sedia bekerjasama dengan

seluruh warga sekolah, masyarakat dan komuniti.
DASAR 2: MASA

i) Semua guru mestilah berada di sekolah 10 minit sebelum sesi pdpc bermula.
ii) Loceng akan dibunyikan pada pukul 7.10 pagi bagi sesi pagi untuk membolehkan murid-

murid beratur di tempat yang ditetapkan.
iii) Masa mengajar hendaklah tepat mengikut Jadual Waktu yang telah ditetapkan.
iv) Semua guru dan kakitangan bertanggungjawab dan wajib mengetik kad perakam waktu

semasa datang dan pulang dari bertugas.
DASAR 3: PAKAIAN

i) Pakaian pada waktu persekolahan hendaklah kemas dan mengikut surat pekeliling ikhtisas
Bil.6/1985 dan surat pekelilingam kerajaan negeri Johor bil 5 tahun 2018, serta
ii) melambangkan disiplin dan imej profesion perguruan.
iii) Semua guru dan kakitangan hendaklah memakai tanda nama semasa bertugas di sekolah,
majlis rasmi di dalam dan di luar sekolah.
iv) Pakaian pada waktu Pendidikan Jasmani hendaklah mengikut surat daripada Pejabat KPPPM
v) bertarikh 26 Julai 2010 bertajuk Kebenaran Khas kepada guru-guru dan murid-murid yang
DASAR 4: melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Jasmani memakai pakaian rasmi sukan sepanjang
hari berkenaan.
Guru-guru di kehendaki memakai uniform lengkap pada hari perhimpunan bulanan
kokurikulum. (minggu ke-3 setiap bulan)
Pakaian dan personaliti guru dan kakitangan termasuk rambut hendaklah sentiasa dalam
keadaan kemas supaya menjadi contoh yang baik kepada murid.
KELUAR MASUK

i) Semua guru dan kakitangan hendaklah berada di kawasan sekolah semasa bertugas kecuali
atas sebab-sebab perlu seperti arahan PPD/JPN atau hal-hal peribadi yang tidak dapat
dielakkan.

ii) Sekiranya ada hal atau kecemasan yang memaksa seseorang itu keluar maka perlu
mendapatkan kebenaran daripada Guru Besar atau wakilnya serta mencatatkan nama ke
dalam Buku Keluar Masuk / mengisi borang kebenaran keluar waktu bertugas.

iii) Guru hanya dibenarkan keluar semasa waktu bertugas selepas sekurang-kurang 4 jam berada
di sekolah.

20

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

DASAR 5: PERHIMPUNAN RASMI
i)
ii) Semua guru diwajibkan hadir perhimpunan rasmi sekolah dan perhimpunan bulanan
iii) kokurikulum.
iv) Perhimpunan sekolah diadakan setiap hari Ahad bermula pada pukul 7.10 pagi yang
v) dikelolakan oleh pengawas bertugas dengan bimbingan guru bertugas.
Guru bertugas bertanggungjawab memastikan perhimpunan berjalan mengikut prosedur
DASAR 6: yang ditetapkan meliputi segala kelengkapan seperti pembesar suara, lagu dan bendera.
i) Guru bertugas minggu lepas memberikan laporan ringkas dan padat mengandungi maklumat
ii) aktiviti, kehadiran, kebersihan dan sisiplin.
iii) Guru bertugas memberikan ucapan ringkas dan padat menerangkan tajuk yang disediakan.
iv)
KEGIATAN KOKURIKULUM
DASAR 7: Pada setiap minggu perjumpaan kokurikulum bermula pada pukul 8.50-9.50 pagi pada hari
i) Selasa dan 12:10-1:10 petang pada hari Rabu.
Semua murid tahun 4 hingga 6 dan semua guru penasihat diwajibkan hadir.
ii) Aktiviti yang dijalankan adalah perjumpaan kelab atau persatuan, sukan dan badan
beruniform.
Kegiatan kokurikulum pada hari Jumaat dan Sabtu bergantung kepada pengumuman dari
semasa ke semasa.

REKOD-REKOD RASMI
Buku atau Fail Persediaan Mengajar

a) Buku atau fail merupakan bukti penting barkaitan tugas dan tanggungjawab guru-
guru sekolah ini.

b) Formatnya hendaklah mengikut pekeliling ikhtisas 3/99.
c) Buku atau fail ini hendaklah diserahkan kepada guru besar atau pentadbir di pejabat

untuk disahkan pada setiap hari Khamis.
d) Buku atau fail ini hendaklah sentiasa dikemaskini. Segala butiran hendaklah

dilengkapkan dengan sepenuhnya.
e) Guru yang telah maklum tidak hadir atau berkursus hendaklah menyediakan aktiviti

atau lembaran kerja dan menyerahkannya kepada GPK 1 untuk diberikan kepada
guru pengganti.
f) Buku atau fail ini akan digunakan untuk tujuan rekod dan pencerapan pdpc guru.

Buku Jadual Kedatangan Murid

a) Sila patuhi peraturannya seperti yang tertera pada buku tersebut.
b) Kedatangan murid hendaklah ditanda pada setiap hari persekolahan.
c) Semua butiran hendaklah diisi dengan lengkap dan kemas.
d) Guru bertugas atau guru masa pertama mestilah mengisi jadual kedatangan ini

sekiranya ada guru kelas yang tidak hadir.
e) Buku jadual kedatangan ini hendaklah diserahkan ke pejabat sebelum atau pada

pukul 9.00 pagi setiap hari persekolahan.

21

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

iii) Jadual Waktu
a) Jadual waktu individu atau jadual waktu kelas hendaklah disahkan oleh Guru Besar.
b) Jadual waktu induk dipamerkan di pejabat dan jadual waktu kelas dipamerkan di bilik
darjah.

iv) Buku Resit Bayaran Keperluan Persekolahan dan PIBG
a) Semua rekod bayaran murid hendaklah dibuat dan resit penerimaan wang hendaklah
dikeluarkan kepada murid.
b) Wang kutipan hendaklah diserahkan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang
ditetapkan dan wang PIBG hendaklah diserahkan kepada Bendahari PIBG.
c) Buku resit yang telah digunakan bendaklah diserahkan kepada Pembantu Tadbir atau
Bendahari PIBG.

v) Rekod Penilaian Murid
a) Markah pentaksiran murid hendaklah diisi oleh guru mata pelajaran dalam SAPS
pada setiap kali ujian dengan lengkap.
b) Rekod pentaksiran (PBS) hendaklah dilengkapkan oleh guru matapelajaran dan
disimpan oleh guru kelas. Buku pelaporan SBOA, PLBS, PEKA, PAFA dan J-Qaf
hendaklah dikemaskini dan disimpan oleh guru mata pelajaran. Setelah disiapkan dan
ditandatangani oleh ibu bapa, buku laporan hendaklah di simpan dalam Fail Peribadi
Murid di bilik GPK HEM.

vi) Buku Catatan Guru Bertugas
a) Guru bertugas hendaklah melaporkan atau mencatat perjalanan hari persekolahan
sepanjang beliau bertugas.
b) Perkara-perkara yang perlu dicatat termasuklah ringkasan ucapan Guru Besar dan
pentadbir, perjalanan semasa perhimpunan, peristiwa yang berlaku di sekolah, selain
yang telah ditetapkan dalam buku tersebut.
c) Buku ini hendaklah diserahkan kepada Guru Besar dan GPK HEM untuk
ditandatangani.
d) Papan info guru bertugas perlu sentiasa dikemaskini.

viii) Buku Rampaian Murid/Lembaran Kerja.
a) Setiap murid mesti mempunyai buku rampaian yang sesuai dan mencukupi.
b) Pastikan buku bersih dan kemas.
c) Setiap latihan hendaklah mempunyai tarikh dan tajuknya.
d) Latihan yang diberikan hendaklah mencukupi dan sesuai untuk murid yang berlainan
aras pencapaiannya.
e) Lembaran kerja yang telah disiapkan dan ditanda hendaklah dimasukkan ke dalam
fail (jika ada).
f) Setiap nota dan latihan murid hendaklah disemak dengan teliti, ditandatangani,
dituliskan tarikhnya, markah/gred/kata-kata perangsang/nasihat atau komen dan
dikembalikan dengan segera.
g) Guru mengarahkan murid membuat pembetulan kepada kesalahan yang dilakukan.
h) Guru Besar dan GPK akan menyemak fail lembaran kerja / buku rampaian murid
mengikut jadual yang ditetapkan sebelum disemak oleh ibu bapa.

22

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

ix) Buku-buku stok sekolah.
a) Buku ini diselenggarakan oleh guru-guru dan kakitangan yang ditetapkan seperti
DASAR 8:
i) dalam jadual JK Inventori.
ii) b) Buku ini dikemaskini terutama rekod keluar dan masuk.
c) Guru Besar dan GPK akan menyemak dan menandatangani.
DASAR 9:
i) BUKU PANDUAN GURU (DASH COPY)
Guru yang meminjam adalah bertanggunjawab ke atas buku-buku tersebut.
ii) Buku-buku akan diagihkan pada awal tahun dan dikembalikan kepada Penyelaras SPBT pada
iii) penghujung sesi persekolahan.
iv)
v) SUMBER PENDIDIKAN/RADIO/TV/CHROME BOOK
vi) Pihak sekolah dibekalkan dengan pelbagai alatan mengajar. Adalah menjadi tanggungjawab
guru menggunakan pelbagai kaedah dan alatan mengajar dalam PdPc mengikut peraturan
DASAR 10: ditetapkan semasa menggunakannya.
i) Semua peralatan yang digunakan hendaklah dicatat pada buku rekod penggunaan /pinjaman
ii) yang ditetapkan.
iii) Alatan yang digunakan atau dipinjam hendaklah mendapat kebenaran guru penyelarasnya
iv) dan dipulangkan dengan segera setelah digunakan.
Guru perlu memaklum dan mengganti/membaiki kerosakan alatan/ sumber pendidikan yang
v) diguna/dipinjam.
DASAR 11: Guru pusat sumber dan AJK mestilah berusaha menambah koleksi alatan di samping
menjaganya.
i) Guru tidak dibenarkan membawa pulang alatan/ sumber pendidikan sekolah untuk kegunaan
peribadi.
ii)
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
Guru-guru mestilah mengajar mengikut konsep KSSR.
Pdpc mestilah berpusatkan kepada murid.
Kreativiti dan inovasi hendaklah ditingkatkan.
Amalan PAK21 seperti KBAT, iThink, kemahiran berfikir, komunikasi dan kolaboratif,
kemahiran hidup dan kerjaya dan kemahiran maklumat, media dan teknologi (4K),
jugapenggabungjalinan, nilai murni, pemulihan, pengayaan, nilai patriotik dan alam sekitar,
TMK, EMK, dll, perlu diterapkan dalam pdpc.
Program LINUS, Transisi hendaklah diguna pakai dan disesuaikan seawal Tahun 1.

SIKAP GURU DAN KAKITANGAN
Menepati Masa
a) Menghadirkan diri sekurang-kurangnya 10 minit sebelum waktu bertugas.
b) Sesuatu tugas yang diberikan hendaklah diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan

tanpa perlu diberi ingatan atau tindakan susulan.
c) Guru atau kakitangan yang tidak hadir bertugas kerana sakit mesti mendapat

kebenaran Guru Besar atau pentadbir pada hari tersebut.
Budi Bahasa
a) Sentiasa menghormati Guru Besar, GPK dan rakan sejawat. Sentiasa bekerjasama

untuk mewujudkan hubungan baik antara warga sekolah, masyarakat, komuniti dan
NGO.
b) Sentiasa memberi layanan baik kepada semua pelanggan sekolah.

23

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

iii) Sikap Profesionalisme

a) Memahami tugas dan melaksanakan dengan komitmen yang tinggi.
b) Memahami dan menghayati Prinsip Etika Kerja, Visi, Misi Kementerian Pendidikan

Malaysia, Teras Perkhidmatan, Matlamat Pendidikan Negara, Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, matlamat dan objektif sekolah.
c) Sentiasa berusaha meningkatkan mutu perkhidmatan.
d) Sanggup berkorban masa, dan tenaga untuk kebajikan murid.
e) Menjalankan tugas penuh dedikasi dan tanggungjawab
f) Memberikan kerjasama penuh kepada Guru Baser, GPK, Ketua Painitia Pengerusi
Kelab Kebajikan, rakan sejawat dan kakitangan sekolah.
g) Menyelenggarakan buku persediaan mengajar, resit yuran, bilik khas, alatan -alatan,
sekolah, perabot, buku stok dan keperluan-keperluan lain yang ditetapkan.

DASAR 12. PANITIA. Memahami peranan dan tugas masing-masing seperti pada pekeliling Ikhtisas
i) Bil:4/1986 .
Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi mengajar yang inovatif dan
ii) boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan murid terhadap
pembelajaran.
iii) Memperbaiki prestasi pelajar dalam peperiksaan sekolah atau awam.
iv) Mewujudkan semangat bekerjasama antara panitia mata pelajaran dengan kelab
dan persatuan.
v) Memperoleh dokumen standard yang terbaharu dan kemaskini.
vi) Menyediakan rancangan pengajaran tahunan.
vii) Memilih dan mencadangkan buku rujukan, buku kerja yang sesuai untuk kegunaan
murid.
viii) Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan.
viii) Mengkaji dan menganalisis keputusan Peperiksaan Penggal dan Awam.
ix) Mengadakan mesyuarat panitia seperti yang ditetapkan sekurang-kurangnya 3 kali
setahun.
xi) Menyelenggara fail-fail panitia yang ditetapkan.
xii) Merancang dan melaksanakan Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP).
xiii) Membantu proses pencerapan guru dan pemantauan hasil kerja murid.
xiv) Menyediakan nota minta mengikut pcg yang diterima.

DASAR 12: GURU GANTI.
i) Pentadbir akan menyediakan Jadual Waktu Guru Ganti bagi guru- guru yang tidak hadir.
ii) Tugas Guru Ganti adalah rasmi dan wajib dipatuhi.
iii) PdPc yang perlu dijalankan oleh guru ganti hendaklan bersesuaian dengan mata pelajaran
yang diganti.
iv) Slip ganti hendaklah di tampal dalam buku atau fail rekod persedian mengajar.

DASAR 13: WAKTU REHAT/FREE PERIODS
i) Waktu rehat (free period) dalam Jadual Waktu sebenarnya adalah waktu persediaan
untuk penyediaan dan menyempurnakan tugas-tugas sekolah.
ii) Adalah di larang berbual-bual kosong atau keluar sekolah untuk urusan peribadi.
iii) Waktu rehat ini perlu dikendalikan dengan baik.

24

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

DASAR 14: URUSAN CUTI DAN TIDAK HADIR BERTUGAS

i) Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan mematuhi arahan - arahan/ pekeliling-
Pekeliling berkaitan kebenaran pelbagai jenis cuti dan tidak hadir bertugas.

ii) Guru layak cuti rehat 10 hari dengan syarat permohonan cuti mestilah dibuat sekurang-
kurangnya 3 hari sebelum tarikh bercuti.

ii) Semua permohonan cuti hendaklah dibuat menggunakan aplikasi hrmis dan maklumkan
kepada pentadbir/guru besar untuk disokong/diluluskan.

iv) Guru yang sakit perlu mendapat rawatan di hospital/klinik dan menyerahkan sijil sakit yang
sah dari klinik/hospital kerajaan/swasta kepada guru besar atau pentadbir.

v) Jika tidak dapat hadir bertugas atas sebab kecemasan, guru mesti menghubung sendiri guru
besar/pentadbir melalui telefon dengan segera antara jam 7:00 hingga 7:20 pagi.

vi) Guru yang mendapat cuti tanpa rekod, perlu mengemukakan surat kebenaran cuti tanpa
rekod dari pihak yang memberikan cuti untuk mendapatkan pengesahan guru
besar/pentadbir dan mengemukakan borang CTR yang telah dilengkapkan untuk kelulusan
guru besar.

vii) Guru wanita yang akan cuti bersalin perlu memaklumkan kepada guru besar/pentadbir tarikh
jangkaan cuti bersalin bagi tujuan rekod dan rujukan perkhidmatan.

DASAR 15: SURAT PEKELILING/ARAHAN

i) Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan pekeliling Kementerian
Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah

ii) Surat araham/salinannya yang diberikan kepada guru hendaklah dibaca, difahami dan diambil
tindakan sewajarnya. Urusan surat-menyurat rasmi sekolah hendaklah menggunakan sisitem fail
surat-menyurat sekolah

iii) Apabila di arah melaksanakan sesuatu tugas, guru hendaklah melaksanakan sendiri tugas
tersebut. Guru terlibat tidak dibenarkan mengarahkan orang lain melaksanakan tugas tersebut
bagi pihak dirinya

iv) Jika sesuatu tugas terpaksa diserahkan kepada orang lain atas sebab-sebab yang tidak dapat
dielakkan dan dipersetujui oleh pihak yang menggantikannya, Guru Besar/wakilnya hendaklah
diberitahu secara bertulis

v) Guru bertanggung jawab melaksanakan sendiri tugs-tugas yang dipertanggung jawabkan
kepadanya oleh guru besar seperti memegang kunci dan sebagainya.

vi) Guru bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh guru besar dengan
betul, sempurna, mengikut peraturan dan menepati waktu.

DASAR 14: PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PENYELIAAN BUKU MURID

i) Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melakasnakan arahan Kementerian
Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, berkaitan pencerapan PdP dan penyeliaan
buku murid

ii) Pencerapan penyeliaan dilaksanakan oleh Guru Besar, semua Penolong Kanan dan semua
Ketua Panitia.

iii) Pencerapan PdP akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
iv) Penyeliaan buku latihan murid dibuat secara berjadual. Guru diminta menyerahkan buku

murid pada masa ditetapkan kepada Guru Besar, semua Penolong Kanan berkenaan dengan
menyerahkan Borang Penyerahan Buku Murid.

25

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

DASAR 15: PENDAFTARAN KEMASUKAN MURID

i) Guru kelas bertanggung jawab merekodkan kemasukan dan semua butiran murid dalam Buku
Pendaftaran Sekolah dan Buku Kedatangan Tahunan kelas

ii) Guru kelas menyemak semua dokumen murid dan maklumat- maklumat yang berkaitan
disertakan dari sekolah asal. Kemukakan kepada guru besar sekolah asal melalui guru
besar sekolah jika dokumen dan maklumat-maklumat yang berkaitan tidak disertakan/tidak
lengkap.

iii) Guru kelas perlu memastikan maklumat peperiksaan jika murid berada ditahun 6. Maklumkan
kepada setiausaha peperiksaan untuk tindakan selanjutnya.

DASAR 16: PENDAFTARAN KELUAR/PERTUKARAN MURID

i) Guru kelas bertanggungjawab memastikan bahawa pengesahan hanya diterima atas
permintaan ibu bapa/penjaga yang datang sendiri membuat permohonan ke sekolah.

ii) Guru kelas hendaklah menyedia semua dokumen pertukaran, dokumen murid dan
sebagainya

iii) Guru kelas hendaklah memaklumkan perihal pertukaran murid kepada Setiausaha
peperiksaan untuk diambil tindakan selanjutnya jika terdapat perkara-perkara yang belum
selesai.

iv) Guru kelas hendaklah melaksanakan semua arahan guru besar/ wakilnya dari masa ke
semasa berhubung kemasukan pertukaran murid

v) Borang permohonan pertukaran dan kemasukan murid disahkan /ditandatangani oleh guru
besar

DASAR 17: KELAS

i) Sebelum memulakan pengajaran, guru bertanggung jawab menentukan dahulu kelas bersih
dan ceria dengan kerusi meja murid tersusun rapi.

ii) Guru waktu terakhir bertanggung jawab memastikan tingkap, pintu kelas ditutup selepas
waktu persekolahan.

DASAR 18: ORANG LUAR BERJUMPA GURU

i) Orang luar termasuk jurujual tidak dibenarkan berjumpa guru dan murid tanpa mendapat
kebenaran guru besar.

ii) Orang luar termasuk jurujual wajib mendapatkan Pas Pelawat dan Borang Kebenaran Masuk
ke kawasan sekolah dari pengawal keselamatan sebelum dibenarkan berurusan di pejabat.

iii) Guru hendaklah mengarahkan orang luar yang hendak berjumpa guru atau murid mendapat
kebenaran Guru Besar terlebih dahulu jika kebenaran belum diperolehi.

iv) Orang luar termasuk ibu bapa atau penjaga dilarang berjumpa guru atau murid semasa
proses PdP

26

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

DASAR 19: UJIAN DAN PEPERIKSAAN
i) Ujian dan peperiksaan hendaklah diadakan mengikut jadual dan jangka masa yang
ditetapkan.
ii) Soalan yang telah siap dibahagikan mengikut kelas hendaklah dihantar kepada
Unit Peperiksaan untuk disimpan sekurang-kurangnya 2 hari sebelum ujian/peperiksaan.
iii) Unit peperiksaam bertanggung jawab mengagihkan kertas soalan tersebut kepada guru pada
hari peperiksaan.
iv) Bagi peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun format soalan dan masa hendaklah
selaras dengan foramat UPSR sebenar.
v) Guru subjek hendaklah memeriksa dan markah hendaklah diserahkan kepada guru kelas
mengikut tarikh yang ditetapkan.
vi) Guru peperiksaan hendaklah menganalisis keseluruhan keputusan ujian dan peperiksaan dan
menyerahkan kepada Guru Besar.

DASAR 20. FAIL PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
i) Semua guru dikehendaki mempunyai Fail Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.
ii) Masukkan semua dokumen-dokumen yang berkaitan ke dalam fail berkenaan. Ini adalah
untuk memastikan semua dokumen yang diperolehi contohnya broucher program, minit
mesyuarat dan sebagainya dapat dimasukkan ke dalam fail berkenaan tanpa .
iii) Dicadang menggunakan fail kulit keras warna putih saiz ketebalan 2 Inci.

27

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT KASAN TANGKAK
TAHUN 2019

GURU BESAR
Pn. Mislinah Binti Mesral

(DG42)

GURU PENOLONG KANAN HEM GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
En Khudhairi Bin Jais En Zulkarnain Bin Md said Pn. Masleeyaton Binti Yusof

(DG34) (DG42) (DG34)

SETIAUSAHA
Pn. Farhanaislah Binti Mohd Saleh

(DG41)

JK PENGURUSAN TERTINGGI JK PENGURUSAN PENGURUSAN
DATA & DASBORD SEKOLAH
JK KEWANGAN DAN AUDIT SEKOLAH
JK SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH JK STADARAD KUALITI PENDIDIKAN
MALAYISA GELOMBANG 2 (SKPMg2)
KUALITI (SPSK)
JK PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI
JK PEMBANGUNAN SUKAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PBPPP)
JK PEMBANGUNAN ASET / IVNATORI
JK LEMBAGA TATETRTIB
JK LATIAHAN DALAM PERKHIDMATAN
JK PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN
JK CATATAN MESYUARAT DAN PERABOT
TAKLIMAT
JK LAWATAN KELUAR DAN MASUK
JK PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU
(PIBG) JK BENCANA DAN PAYUNG
J
JK PENGELIBATAN IBU BAPA DAN
K KAJIAN TINDAKAN DAN INOVATIF KOMUNITI (PIBK)

JK BILIK-BILIK KHAS JK KELAB GURU DAN STAF

JK BUKU PENGURUSAN

28

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

NIT KURIKULUMJAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH

Pengerusi MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)

Naib Pengerusi 2 MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

Setiausaha FARHANAISLAH BINTI MOHD SALEH S/U Pengurusan/Pentadbiran

MUIZZAH BINTI MOHMAD S/U Kurikulum

Ahli Jawatankuasa AZALINA BINTI KASSIM S/U Hem
ZAINAB BIN ISMAIL S/U Kokurikulum

ABD RASHID BIN AHMAD S/U SUKAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA & DASHBOARD SEKOLAH

Pengerusi MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)
Naib Pengerusi
ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA
Ahli Jawatankuasa KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)

MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

MUSTAFA BIN OTHMAN Guru Data

FARHANAISLAH BINTI MOHD SALEH S/U Pengurusan/Pentadbiran
MUIZZAH BINTI MOHAMAD
AZALINA BINTI KASSIM S/U Kurikulum
ZAINAB BIN ISMAIL S/U Hem
ABD RASHID BIN AHMAD S/U Kokurikulum
NOR DALIYAH BINTI NOR RAHMAN S/U Sukan
JURU TEKNIK KOMPUTER

JAWATANKUASA KEWANGAN & AUDIT SEKOLAH

Pengerusi MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)

Setiausaha KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)
Ahli Jawatankuasa
MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

SITI NOR MALAH BINTI MAARUF (Pt (Kew)

HJ ISMAIL BIN MOHAMED (Guru Ict)/ (Guru Ubk)

HATIMAH BINTI ARIS (Guru Pemulihan)

MAHANI BINTI JAIS (Penyelaras Linus)

RUHANA BINTI WAKIS (Guru Media)

RAHMAH BINTI KANDIR (Guru Prasekolah)

Semua Ketua Panitia

Semua Guru Kelas

29

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

JAWATANKUASA PERPADUAN

Pengerusi MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)
Setiausaha
AJK MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPKPentadbiran)

KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK HEM)

YUSMARINA BINTI MOHD YUSOF KP BAHASA MELAYU

NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH KP BAHASA INGGERIS

HJ SAHLAN BIN BUKIL KP MATEMATIK

ZAINAB BIN ISMAIL KP SAINS

SULAIMAN BIN RAHMAT KP RBT/TMK

ABD RASHID BIN AHMAD KP PJPK

HALIZA BINTI KADRI KP MUZIK

RAHMAH BINTI KANDIR PENYELARAS PRSEKOLAH

NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH GURU DISIPLIN

HJ ISMAIL BIN MOHAMED GURU BIMBINGAN & KAUNSELING

MOHD NAJIB BIN MOHD NASIR YDP PIBG

Pengerusi Pemuafakatan Tahun 6

Pengerusi Pemuafakatan Prasekolah

Wakil Alumi

JAWATANKUASA KERJA PERANCANGAN STARTEGIK

Pengerusi MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)

Setiausaha 1 KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)

Setiausaha 2 MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

AJK MUIZZAH BINTI MOHAMAD S/U PENTADBIRAN

AZALINA BINTI KASSIM S/U HEM

ZAINAB BINTI ISMAIL S/U KOKURIKULUM

MUSTAFA BIN OTHAMAN GURU DATA

HJ SAHLAN BIN BUKIL S/U PIBG

NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH PENYELARAS PAK21

HJ ISMAIL BIN MOHAMED GURU BIMBINGAN & KAUNSELING

HATIMAH BINTI ARIS PENYELARAS LDP

PEMEGANG INISIATIF HALIZAH BINTI KADRI PAK21

SULAIMAN BIN RAHMAT KrMJ

ABD RASHID BIN AHMAD BOLA SEPAK MSSJ-JDT

YUSMARINA BINTI MOHD YUSOF KOKURIKULUM IMPAK TINGGI

NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH SEKOLAH UNGGUL

RAHMAH BINTI KANDIR JAUHAR ULUNG

30

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

Pengerusi JAWATANKUASA SKPMg2 (Guru Besar)
TimbalanPengerusi MISLINAH BINTI MESRAL (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Hem)
KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Kokurikulum)
Setiausaha MASLEEYATON BIN YUSOF
Pen. Setiausaha 1
Pen. Setiausaha 2 ZULKARNAIN BIN MD SAID
Setiausaha Kurikulum KHUDHAIRI BIN JAIS
Setiausaha Hem MASLEEYATON BIN YUSOF
Setiausaha Kokurikulum MUIZZAH BINTI MOHAMAD
Setiausaha Sukan AZALINA BINTI KASSIM
Guru Data ZAINAB BINTI ISMAIL
Guru Bestari/ICT ABD RASHID BIN AHMAD
MUSTAFA BIN OTHMAN
HJ ISMAIL BIN MOHAMED

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

Pengerusi MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)

MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

Penyelaras HALIZAH BINTI KADRI

Setiausaha SULAIMAN BIN RAHMAT

Senarai Prosedur Pemegang Prosedur Catatan

Pk 01 Pengurusan Panitia ZULKARNAIN BIN MD SAID Ketua
Pk 02 Pengurusan Jadual Waktu ZULKARNAIN BIN MD SAID Ketua
Pk 03 Pengurusan PdPc MASLEEYATON BINTI YUSOF Ketua
Pk 04 Pengurusan Pencerapan KHUDHAIRI BIN JAIS Ketua
Pk 05 Pengurusan Peperiksaan ZAINAB BINTI ISMAIL Ketua
Pk 06 Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid MUIZZAH BINTI MOHAMAD Ketua
Pk 07 Pengurusan Mesyuarat HJ SAHLAN BIN BUKIL Ketua
Pk 08 Pengurusan Aduan Pelanggan RAHMAH BINTI KANDIR Ketua
Pk 09 Pengurusan Pusat Sumber RUHANA BINTI WAKIN Ketua
Pk 10 Pengurusan Perkembangan Staff HATIMAH BINTI ARIS Ketua
Pk 11 Pengurusan Perolehan dan Pembelian SITI NORMALAH BINTI MAARUF Ketua
Pk 12 Pengurusan Kawalan Dokumen FARHANAISLAH BINTI MOHD SALEH Ketua
Pk 13 Pengurusan Bimbingan HJ ISMAIL BIN MOHAMED Ketua
Pk 14 Pengurusan Audit Dalaman NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH Ketua

Pk 15 Perkhidmatan Yang Tidak Akur NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH Ketua

Pk 16 Pencegahan/ Pembetulan/ Penambahbaikan MAISARAH BINTI AKBAL Ketua
Pk 17 Kajian Semula Pengurusan HALIZAH BINTI KADRI Ketua
Pk 18 Pengurusan Pentaksiran Kokurikulum AZALINA BINTI KASSIM Ketua
Pk 19 Pengurusan Sukan Dan Permainan ABD RASHID BIN AHMAD Ketua

31

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP/ E-PRESTASI)

Pengerusi MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)

Setiausaha ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPk Pentadbiran)

Ahli Jawatankuasa 1 KHUDHAIRI BIN JAIS (GPk Hem)

Ahli Jawatankuasa 2 MASLEEYATON BIN YUSOF (GPk Kokurikulum)

Ahli Jawatankuasa 3 ISMAIL BIN MOHAMED

Urusetia SITI NOR MALAH BINTI MAARUF

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

Penasihat HJ ZAKARIA BIN HJ HAIYUN (PPD)
Pengerusi
Timbalan Pengerusi MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)
Naib Pengerusi
Ahli Jawatankuasa MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)

ZAINAB BIN ISMAIL

ABD RASHID BIN AHMAD

HJ SAHLAN BIN BUKIL

JAWATANKUASA LEMBAGA TATATERTIB

Pengerusi MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPk Pentadbiran)

Setiausaha KHUDHAIRI BIN JAIS (GPk Hem)
Ahli Jawatankuasa
MASLEEYATON BIN YUSOF (GPk Kokurikulum)

NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH

HJ ISMAIL BIN MOHAMED

SEMUA GURU

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN ASET/INVENTORI

Penasihat MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)
Pengerusi
Timbalan Pengerusi ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)

Setiausaha KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)
*Pegawai Pemverikasi
MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)
*Stor
SITI NOR MALAH BINTI MAARUF PEMBANTU TADBIR

MUSTAFA BIN OTHAMAN

ABD RASHID BIN AHAMD

RUHANA BINTI WAKIS PUSAT SUMBER SEKOLAH

MUSTAFA BIN OTHAMN BILIK SPBT

ZAINAB BINTI ISMAIL BILIK BOP

ABD RASHID BIN AHMAD BILIK SUKAN

YUSMARINA BINTI MOHD YUSOF BILIK MUZIK

NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH PEN SENI VISUAL

ZAINAB BINTI ISMAIL MAKMAL SAINS

SULAIMAN BIN RAHMAT BENGKEL TMK/RBT

RAHMAH BINTI KANDIR PRASEKOLAH

HJ ISMAIL BIN MOHAMED ICT (MAKMAL KOMUTER)

HALIZAH BINTI KADRI BILIK MESYUARAT

MAISARAH BINTI AKBAL BILIK SAL

AZALINA BINTI KASSIM MUSOLLAH

MAHANI BINTI MANAP

NOR SHAHLINDA BINTI ABDULLAH

SHAHRUL ANUAR BIN SULAIMAN

32

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN PERABOT

Penasihat MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)
Pengerusi
Timbalan Pengerusi ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)

Ahli Jawatankuasa KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)

MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

SULAIMAN BIN RAHMAT

ABD RASHID BIN AHMAD

HJ SAHLAN BIN BUKIL

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

Penasihat MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)
Pengerusi
Timbalan Pengerusi ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)

Setiausaha KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)
Ahli Jawatankuasa
MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

HATIMAH BINTI ARIS

HJ SAHLAN BIN BUKIL

HALIZAH BINTI KADRI

MAISARAH BINTI AKBAL

NOR ATIQAH BINTI ABDULLAH

JAWATANKUASA LAWATAN MASUK DAN KELUAR

Penasihat MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)
Pengerusi
Timbalan Pengerusi ZULKARNAIN BIN MD SAID (GK Pentadbiran)

Penyelaras KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

ZAINAB BINTI ISMAIL

HJ ISMAIL BIN MOHAMED

HATIMAH BINTI ARIS

NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH

RUHANA BINTI WAKIS

YUSMARINA BINTI MOHD YUSOF

JAWATANKUASA CATATAN MESYUARAT DAN TAKLIMAT GURU

Penasihat MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)

Pengerusi ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)

Timbalan Pengerusi KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)

MASLEEYATON BIN YUSOF (GPKKokurikulum)

Setiausaha Pengurusan/Pentadbiran FARHANAISLAH BINTI MOHD SALEH

Setiausaha Kurikulum MUIZZAH BINTI MOHAMAD

Setiausaha HEM AZALINA BINTI KASSIM

Setiausaha Kokurikulum ZAINAB BINTI ISMAIL

33

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

JAWATANKUASA BENCANA DAN PAYUNG SEKOLAH

Penasihat MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)
Pengerusi
Timbalan Pengerusi KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)
Naib Pengerusi
Setiausaha ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)
Ahli Jawatankuasa
MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

HJ SAHLAN BIN BUKIL

MAHANI BIN JAIS

NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH

RAHMAH BINTI KANDIR

JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)

Penasihat MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)
Yang Di-Pertua
Naib Yang Di-Pertua MOHD NAJIB BIN MOHD NASIR YDP PIBG
Setiausaha
Bendahari MUSA BIN BASAR
AJK GURU
HJ SAHLAN BIN BUKIL
AJK IBU BAPA
ZAINAB BINTI ISMAIL
Pemeriksa Kira-Kira
:MAHANI BINTI JAIS

:SULAIMAN BIN RAHMAT

:MUIZZAH BINTI MOHAMAD:

:SADELI BIN KATIMIN

:ZAHARUDIN BIN ARIP

:ISMAIL BIN HJ JANIS

:K. AFFENDI BIN IDRIS

:ABD RAZAK BIN MOHD SAM

:MOHD HISAM BIN WAGIMAN

:NORHAYATIM BINTI JAIMIN

:SUHANA BINI JANI

:ROZIAH BINTI MD SAM

(GURU) : ABD RASHID BIN AHMAD

(IBU BAPA) SAIFUDDIN

JAWATANKUASA PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI (PIBK)

Pengerusi MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)

Pengurus Program KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)

Setiausaha HJ SAHLAN BINTI BUKIL

Ahli Jawatankuasa ZULKARNAIN BIN MD SAID

MASLEEYATON BIN YUSOF

HI ISMAIL BIN MOHAMED

YDP PIBG KELIWONG BIN MOHAMED

WAKIL KOMUNITI HJ HAMZAH BIN BASAR

WAKIL RAKAN STARTEGIK HJ JANIS BIN ABU BAKAR

34

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

JAWATANKUASA KELAB GURU & STAF

Penasihat MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)
(Guru)
Pengerusi ABD RASHID BIN AHAMD

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi

Penyelaras

Setiausaha

Bendahari

Ahli Jawatankuasa

Keraian

Keceriaan

Kebajikan

Sukan

Lawatan

Rekreasi

Informasi

Kerohanian

Tugas-Tugas Khas

JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN & INOVASI

Penasihat MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)
Pengerusi
Timbalan Pengerusi ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)

Setiausaha KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)
Ahli Jawatankuasa
MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH

MAISARAH BINTI AKBAL

AZALINA BINTI KASSIM

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

Penasihat MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)

Pengerusi ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)

Timbalan Pengerusi KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)

MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

Setiausaha Pengurusan/Pentadbiran FARHANAISLAH BINTI MOHD SALEH

Setiausaha Kurikulum MUIZZAH BINTI MOHAMAD

Setiausaha HEM AZALINA BINTI KASSIM

Setiausaha Kokurikulum ZAINAB BINTI ISMAIL

35

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS

Penasihat MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)

Pengerusi ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)

Timbalan Pengerusi KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)

MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

PUSAT SUMBER SEKOLAH RUHANA BINTI WAKIS

MAKMAL KOMPUTER HJ ISMAIL BIN MOHAMED

MAKMAL SAINS ZAINAB BIN ISMAIL

BILIK RBT/TMK SULAIMAN BIN RAHMAT

BILIK SPBT MUSTAFA BIN OTHMAN

BILIK J-QAF FARHANAISLAH BINTI MOHD SALEH

BILIK MUZIK YUSMARINA BINTI MOHD YUSOF

BILIK PSV NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH

BILIK MESYUARAT HALIZAH BINTI KADRI

BILIK RAWATAN MAISARAH BINTI AKBAL

BILIK SUKAN ABD RASHID BIN AHMAD

BILIK BOP MUIZZAH BINTI MOHAMAD

BILIK SAL NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH

MUSOLLAH AZALINA BINTI KASSIM

WAR ROOM RAHMAH BINTI KANDIR

DEWAN MAHANI BINTI JAIS/HJ SAHLAN BIN BUKIL

KEDAI BUKU HATIMAH BINTI ARIS

BILIK BBM HJ SAHLAN BIN BUKIL

JAWATANKUASA PROGRAM TRANFOMASI SEKOLAH (TS25)

Penasihat MISLINAH BINTI MESRAL (Guru Besar)

Pengerusi 1 ZULKARNAIN BIN MD SAID (GPK Pentadbiran)

Pengerusi 2 KHUDHAIRI BIN JAIS (GPK Hem)

Pengerusi 3 MASLEEYATON BIN YUSOF (GPK Kokurikulum)

PENYELARAS ABD RASHID BIN AHMAD

SETIAUSAHA HJ ISMAIL BIN MOHAMED

PENOLONG SETIAUSAHA MAHANI BINTI JAIS

BENDAHARI SITI NOR MALAH BINTI MAARUF

AHLI JAWATANKUASA EN. MOHD NAJIB BIN MD NASIR (YDP PIBG)

EN. ISMAIL BIN HJ JANIS (PIBG)

KETUA PANITIA YUSMARINA BINTI MOHD YUSOF (KP BAHASA MELAYU)

NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH (KP BAHASA INGGERIS)

HJ SAHLAN BIN BUKIL (KP MATEMATIK)

ZAINAB BIN ISMAIL (KP SAINS)

AZALINA BINTI KASSIM (KP PEND ISLAM)

MUIZZAH BINTI MOHAMAD (KP BAHASA ARAB)

SULAIMAN BIN RAHMAT (KP RBT/TMK)

HJ ISMAIL BIN MOHAMED (KP SEJARAH)

ABD RASHID BIN AHMAD (KP PJPK)

NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH (KP PENDIDIKAN SENI VISUAL)

HALIZAH BINTI KADRI (KP MUZIK)

HATIMAH BINTI ARIS (PENYELARAS PEMULIHAN)

RAHMAH BINTI KANDIR (PENYELARAS PRSEKOLAH)

36

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

SENARAI NAMA GURU, JAWATAN, GRED DAN OPSYEN

BIL NAMA NOKP KOD JAWATAN OPSYEN DOMINAN
1. MISLINAH BINTI MESRAL GURU BESAR
721123015318 PGB – GURU BESAR

2. ZULKARNAIN BIN MD SAID 700706015181 PK1 – PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
3. KHUDHAIRI BIN JAIS 650122015839
4. MASLEEYATON BINTI YUSOF 670617016276 PENTADBIRAN PENTADBIRAN
5. ABD RASHID BIN AHMAD 710720015873
6. MAHANI BTE JAIS 690903016144 PK2 – PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN HEM
7. NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH 850617075506
8. RUHANA BINTI WAKIS 691001016828 (HEM) (HEM)
9. SAHLAN BIN BUKIL 651220055193
10. SULAIMAN BIN RAHMAT 670218015233 PK3 – PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
11. ZAINAB BINTI ISMAIL 751028145736
12. AZALINA BT KASSIM 670406015054 KOKURIKULUM KOKURIKULUM

GAB – GURU AKADEMIK BIASA/GURU BAHASA MELAYU
PENOLONG

GAB – GURU AKADEMIK BIASA/GURU BAHASA MELAYU
PENOLONG

GAB – GURU AKADEMIK BIASA/GURU BAHASA INGGERIS
PENOLONG

GMA –GURU PERPUSTAKAAN DAN PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

MEDIA (BAHASA MELAYU)

GAB – GURU AKADEMIK BIASA/GURU BAHASA MELAYU
PENOLONG

GAB – GURU AKADEMIK BIASA/GURU BAHASA MELAYU
PENOLONG

GAB – GURU AKADEMIK BIASA/GURU MATEMATIK
PENOLONG

GPA – GURU PENOLONG AGAMA PENDIDIKAN ISLAM

13. FARHANAISLAH BINTI MD SALEH 860516235768 GPA – GURU PENOLONG AGAMA PENDIDIKAN ISLAM

14. MUIZZAH BINTI MOHAMAD 830817015972 GPA – GURU PENOLONG AGAMA BAHASA ARAB

15. ISMAIL BIN MOHAMED 811112025907 GIT – GURU PENYELARAS BESTARI GURU PENYELARAS BESTARI
(SEJARAH/P.ISLAM)
16. NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH 690624035000
17. HALIZAH BT KADRI 801110016354 GAB- GURU AKADEMIK BIASA/GURU BAHASA MELAYU
PENOLONG

GPRA – GURU PRASEKOLAH GURU PRASEKOLAH

18. RAHMAH BT KANDIR 800911015584 GPRA – GURU PRASEKOLAH GURU PRASEKOLAH

19. HATIMAH BINTI ARIS 761018016032 GPM – GURU PEMULIHAN GURU PEMULIHAN

20. MUSTAFA BIN OTHMAN 661009015347 GDM – GURU PENGURUSAN BAHASA MELAYU
21. YUSMARINA BINTI MOHD YUSOF DATA/MAKLUMAT
741231045176
GAB- GURU AKADEMIK BIASA/GURU BAHASA MELAYU
920114016580
860528236362 PENOLONG
670524015936
22. MAISARAH BINTI AKBAL 840320125227 GURU INTRIM BAHASA INGGERIS
23. NUR DALIYAH BINTI NOR RAHMAN
24. SITI NOR MALAH BT MAARUF 910709017268 0009 - JURUTEKNIK KOMPUTER
700807015084
0025 - PEMBANTU TADBIR (PT)

25. SHAHRUL ANUAR BIN SULAIMAN 0009 – PEMBANTU OPERASI

26. NAZRATUL FAREHA BINTI 0026 - PEMBANTU PENGURUSAN
OTHAMAN @ OTHMAN MURID (PRASEKOLAH)

27. MAHANI BINTI MANAP 0026 - PEMBANTU PENGURUSAN
MURID (PRASEKOLAH)

37

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

SENARAI NAMA KAKITANGAN SWASTA 2019

BIL PEMBERSIHAN BIL PENGAWAL KESELAMATAN

NAMA KO K/P NAMA KO K/P

1 ZALINA BINTI ABD RAHMAN 740511016180 1 HUSHAINI BIN HUSSIN 720421015151

2 SUHANA BINTI JANI 750120016318 2 MOHD RAFFIK BIN ABU 720514145297
SHAHIM

3 MOHD RAFIE’E BIN A HAMID 800309015207 3 NOOR ASMAHANIE BT ABDUL 840128025736
RAJI

4 SA’DAH BINTI ABD RAHIM 690925016292 4 MOHD SUKOR BIN ABD 811207015955

WAHAB

SENARAI NAMA GURU KELAS 2019

BIL. NAMA GURU KELAS

1. PN MAHANI BINTI JAIS 1 BIJAK
2. PN NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH 1 BESTARI
3. PN FARHANASILAH BINTI MOHD SALEH 2 BIJAK
4. PN AZALINA BINTI AHMAD 3 BIJAK
5. EN ABD RASHID BIN AHMAD 4 BIJAK
6. EN MUSTAFA BIN OTHMAN 5 BIJAK
7. EN SULAIMAN BIN RAHMAT 6 BESTARI
8. PN YUSMARINA BINTI MOHD YUSOF 6 BIJAK
9. PN RAHMAH BINTI KANDIR PRA SEKOLAH GEMILANG
10. PN HALIZAH BINTI KADRI PRA SEKOLAH CEMERLANG

JADUAL SEMAKAN BUKU / HASIL KERJA MURID TAHUN 2019
BULAN APRIL DAN JULAI

Penyemak Penyemak Kedua Mata Pelajaran Tahun
Pertama Semua mata pelajaran
Mislinah Binti Mesral 6 Bijak
Guru Besar 6 Bestari

Ketua Panitia Mata Zulkarnain Bin Md Said Semua mata pelajaran 5 Bijak
Pelajaran Guru Penolong Kanan Semua mata pelajaran 4 Bijak
Semua mata pelajaran
Khudhairi Bin Jais 3 Bijak
GPK Hal Ehwal Murid 2 Bijak

Masleeyaton Binti Yusof 1 Bijak
GPK Kokurikulum 1 Bestari

Mislinah Binti Mesral Semua mata pelajaran Prasekolah
Guru Besar

38

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

JADUAL PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN TAHUN 2019

Bil Nama Penilaian Kendiri Pegawai Pencerap 1 Pegawai Pencerap 2
(Januari) (Febuari – Mei) (Jun – Oktober)

1 Mislinah Binti Mesral Zulkarnain Bin Md Said Zulkarnain Bin Md Said
Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan

2 Zulkarnain Bin Md Said Mislinah Binti Mesral Mislinah Binti Mesral
Guru Penolong Kanan Guru Besar Guru Besar

3 Khudhairi Bin Jais Mislinah Binti Mesral Mislinah Binti Mesral
GPK Hal Ehwal Murid Guru Besar Guru Besar

4 Masleeyaton Binti Yusof Mislinah Binti Mesral Mislinah Binti Mesral
GPK Kokurikulum Guru Besar Guru Besar

5 Mustafa Bin Othman Zulkarnain Bin Md Said Khudhairi Bin Jais
Guru Penolong Kanan GPK Hal Ehwal Murid

6 Nor Zakiah Binti Abdullah Zulkarnain Bin Md Said Khudhairi Bin Jais
Guru Penolong Kanan GPK Hal Ehwal Murid

7 Hj Sahlan Bin Bukil Zulkarnain Bin Md Said Khudhairi Bin Jais
Guru Penolong Kanan GPK Hal Ehwal Murid

8 Sulaiman Bin Rahmat Zulkarnain Bin Md Said Khudhairi Bin Jais
Guru Penolong Kanan GPK Hal Ehwal Murid

9 Azalina Binti Kassim Zulkarnain Bin Md Said Khudhairi Bin Jais
Guru Penolong Kanan GPK Hal Ehwal Murid

10 Mahani Binti Jais Zulkarnain Bin Md Said Khudhairi Bin Jais
Guru Penolong Kanan GPK Hal Ehwal Murid

11 Zainab Bin Ismail Khudhairi Bin Jais Masleeyaton Binti Yusof
GPK Hal Ehwal Murid GPK Kokurikulum

12 Hj Ismail Bin Mohamed Khudhairi Bin Jais Masleeyaton Binti Yusof
GPK Hal Ehwal Murid GPK Kokurikulum

13 Abd Rashid Bin Ahmad Khudhairi Bin Jais Masleeyaton Binti Yusof
GPK Hal Ehwal Murid GPK Kokurikulum

14 Ruhana Binti Wakis Khudhairi Bin Jais Masleeyaton Binti Yusof
GPK Hal Ehwal Murid GPK Kokurikulum

15 Yusmarina Binti Mohd Yusof Khudhairi Bin Jais Masleeyaton Binti Yusof
GPK Hal Ehwal Murid GPK Kokurikulum

16 Muizzah Binti Mohamad Khudhairi Bin Jais Masleeyaton Binti Yusof
GPK Hal Ehwal Murid GPK Kokurikulum

17 Hatimah Binti Aris Masleeyaton Binti Yusof Zulkarnain Bin Md Said

GPK Kokurikulum Guru Penolong Kanan

18 Nur Atiqah Binti Abdullah Masleeyaton Binti Yusof Zulkarnain Bin Md Said

GPK Kokurikulum Guru Penolong Kanan

19 Farhanaislah Binti Mohd Masleeyaton Binti Yusof Zulkarnain Bin Md Said
Saleh
GPK Kokurikulum Guru Penolong Kanan

20 Rahmah Binti Kandir Masleeyaton Binti Yusof Zulkarnain Bin Md Said

GPK Kokurikulum Guru Penolong Kanan

21 Halizah Binti Kadri Masleeyaton Binti Yusof Zulkarnain Bin Md Said

GPK Kokurikulum Guru Penolong Kanan

22 Maisarah Binti Akbal Masleeyaton Binti Yusof Zulkarnain Bin Md Said

GPK Kokurikulum Guru Penolong Kanan

39

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

JADUAL TUGASAN MINGGUAN TAHUN 2019

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS TAJUK UCAPAN PENTADBIR
GURU BESAR
01.01.2019 PN RUHANA BINTI WAKIS Rajin
1 03.01.2019 PN RAHMAH BINTI KANDIR GPK 1
GPK HEM
06.01.2019 PN FARHANAISLAH BINTI MD SALEH Rajin GPK KOKU
2 10.01.2019 PN ZAINAB BINTI ISMAIL GURU BESAR

3 13.01.2019 EN ISMAIL BIN MOHAMED Sentiasa Mengutamakan GPK 1
17.01.2019 CIK NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH Keselamatan GPK HEM
GPK KOKU
20.01.2019 EN SULAIMAN BIN RAHMAT Sentiasa Mengutamakan GURU BESAR
4 24.01.2019 PN HATIMAH BINTI ARIS Keselamatan
GPK 1
5 27.01.2019 PN NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH Sentiasa Mengutamakan GPK HEM
31.01.2019 PN HALIZAH BINT KADRI Keselamatan
GPK KOKU
03.02.2019 CUTI SAMBUTAN HARI RAYA CINA GURU BESAR
6 07.02.2019
GPK 1
10.02.2019 EN MUSTAFA BIN OTHMAN Hormati Ibu Bapa GPK HEM
7 14.02.2019 PN MUIZZAH BINTI MOHAMAD GPK KOKU
GURU BESAR
17.02.2019 PN YUSMARINA BINTI MOHD YUSOF Kesederhanaan
8 21.02.2019 PN MAHANI BIN JAIS

24.02.2019 EN ABD RASHID BIN AHMAD Kesederhanaan
9 28.02.2019 PN AZALINA BINTI KASSIM

03.03.2019 HJ SAHLAN BIN BUKIL Menjaga Kebersihan Diri
10 07.03.2019 PN RAHMAH BINTI KANDIR

10.03.2019 PN FARHANAISLAH BINTI MD SALEH
11 14.03.2019 CIK NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH Menjaga Kebersihan Diri

17.03.2018 EN ISMAIL BIN MOHAMED Flora Dan Fauna
12 21.03.2018 PN HATIMAH BINTI ARIS

24.03.2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
28.03.2019

31.03.2019 EN SULAIMAN BIN RAHMAT Hormat Kepada Keluarga
13 04.04.2019 PN ZAINAB BIN ISMAIL

07.04.2019 PN NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH Hormat Kepada Keluarga
14 11.04.2019 PN MUIZZAH BINTI MOHAMAD Keihklasan

14.04.2019 PN AZALINA BINTI KASSIM
15 18.04.2019 HJ SAHLAN BIN BUKIL

21.04.2019 EN MUSTAFA BIN OTHMAN Keihklasan
16 25.04.2019 PN MAHANI BIN JAIS

17 28.04.2019 PN YUSMARINA BINTI MOHD YUSOF Tanggungjawab Terhadap
02.05.2019 EN ABD RASHID BIN AHAMD
Keluarga

05.05.2019 PN HALIZAH BINT KADRI Tanggungjawab Terhadap
18 09.05.2019 PN RUHANA BINTI WAKIS Keluarga

40

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

12.05.2019 PN FARHANAISLAH BINTI MD SALEH
19 16.05.2019 PN ZAINAB BINTI ISMAIL Peka Terhadap Komuniti GPK KOKU

19.05.2019 EN ISMAIL BIN MOHAMED
20 23.05.2019 CIK NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH Peka Terhadap Komuniti GURU BESAR

26.05.2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
30.05.2019

02.06.2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
06.06.2019

09.06.2019 EN SULAIMAN BIN RAHMAT Menghormati Guru GPK 1
21 13.06.2019 PN HATIMAH BINTI ARIS

16.06.2019 EN MUSTAFA BIN OTHMAN Berterima Kasih Kepada Ibu GPK KOKU
22 20.06.2019 PN MUIZZAH BINTI MOHAMAD Bapa

23 23.06.2019 PN YUSMARINA BINTI MOHD YUSOF Berterima Kasih Kepada Ibu GPK HEM

27.06.2019 PN MAHANI BIN JAIS Bapa

30.06.2019 EN ABD RASHID BIN AHMAD Menghargai Masa GURU BESAR
24 04.07.2019 PN AZALINA BINTI KASSIM

07.07.2019 PN NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH Menghargai Masa GPK KOKU
25 11.07.2019 CIK MAISARAH BINTI AKBAL

14.07.2019 HJ SAHLAN BIN BUKIL Kelestarian Alam GPK 1
26 18.07.2019 PN RAHMAH BINTI KANDIR

21.07.2019 PN HALIZAH BINT KADRI Kelestarian Alam GPK HEM
27 25.07.2019 PN RUHANA BINTI WAKIS

28.07.2019 PN FARHANAISLAH BINTI MD SALEH Menghormati Jiran GURU BESAR
28 01.08.2019 PN ZAINAB BINTI ISMAIL

04.08.2019 EN ISMAIL BIN MOHAMED Menghormati Jiran GPK KOKU
29 08.08.2019 CIK NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH

11.08.2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
15.08.2019

18.08.2019 EN SULAIMAN BIN RAHMAT Ramah Mesra GPK 1
30 22.08.2019 PN HATIMAH BINTI ARIS Ramah Mesra GPK HEM

25.08.2019 EN MUSTAFA BIN OTHMAN
31 29.08.2019 PN MUIZZAH BINTI MOHAMAD

32 01.09.2019 PN YUSMARINA BINTI MOHD YUSOF Menjaga Kebersihan Kawasan GPK KOKU

05.09.2019 PN MAHANI BIN JAIS Sekolah

08.09.2019 EN ABD RASHID BIN AHMAD Menjaga Kebersihan Kawasan GURU BESAR
33 12.09.2019 PN AZALINA BINTI KASSIM Sekolah

15.09.2019 PN NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH Cinta Kepada Negara GPK 1
34 19.09.2019 CIK MAISARAH BINTI AKBAL

23.09.2019 HJ SAHLAN BIN BUKIL Cinta Kepada Negara GPK HEM
35 26.09.2019 PN RAHMAH BINTI KANDIR

29.09.2019 PN HALIZAH BINT KADRI Memberi Sokongan Kepada GURU BESAR
36 03.10.2019 PN RUHANA BINTI WAKIS Rakan

41

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

37 06.10.2019 PN FARHANAISLAH BINTI MD SALEH Memberi Sokongan Kepada GPK KOKU

10.10.2019 PN ZAINAB BINTI ISMAIL Rakan

11.10.2019 EN ISMAIL BIN MOHAMED GPK 1
38 17.10.2019 CIK NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH Prihatin Kepada Keluarga

20.10.2019 EN SULAIMAN BIN RAHMAT Prihatin Kepada Keluarga GPK HEM
39 24.10.2019 PN HATIMAH BINTI ARIS

27.10.2019 EN MUSTAFA BIN OTHMAN Prihatin Kepada Keluarga GURU BESAR
40 31.10.2019 PN MUIZZAH BINTI MOHAMAD

03.11.2019 PN YUSMARINA BINTI MOHD YUSOF Jujur GPK KOKU
41 07.11.2019 PN MAHANI BIN JAIS

10.11.2019 EN ABD RASHID BIN AHMAD Jujur GPK 1
42 14.11.2019 PN AZALINA BINTI KASSIM

17.11.2019 PN NOR ZAKIAH BINTI ABDULLAH Menyayangi Keluarga GPK HEM
43 21.11.2019 CIK MAISARAH BINTI AKBAL

24.11.2019 CUTI AKHIR TAHUN
31.12.2019

42

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

KURIKULUM
SK PARIT KASAN BUKIT GAMBIR

TANGKAK JOHOR

43

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

DASAR KURIKULUM SEKOLAH

LATAR BELAKANG

Kuriulum adalah ‘core bussiness’ bagi setiap guru dan murid-murid yang belajar di sekolah. Penetapan
dasar ini mengambil kira kehendak, keperluan dan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia, aspirasi
Pelan Pambangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 ,aspirasi Jabatan Pendidikan Negeri Johor,
Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak serta matlamat, hala tuju dan piagam sekolah ini sebagai garis panduan
kepada warga Sekolah Kebangsaan Parit Kasan dalam memberi khidmat yang berkualiti kepada semua murid
yang merupakan pelanggan.

OBJEKTIF
Penetapan dasar ini adalah bertujuan ;
Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah
Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah
Memenuhi standard kualiti pengurusan akademik Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan
Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak.

DASAR
Dasar Kurikulum Sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan sistem arus perdana.
Kurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan
Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak.
Semua guru bertanggung jawab mendapat maklumat terkini dalam pelbagai cara yang sah dan beretika
mengenai pendidikan dan kurikulum semasa untuk memastikan guru berada di dalam arus dan kehendak
sistem pendidikan semasa agar dapat memberi khidmat kepada setiap murid selaras dengan hak mereka
sebagai pelanggan.
Pada sebilangan masa, program-program akademik diutamakan. Ini bermakna sekiranya program akademik
bertembung dengan program lain, laluan program akademik hendaklah diberi keutamaan.

DASAR 1: MESYUARAT

Jawatankuasa kurikulum akan bermesyuarat minimum 3 kali setahun mengikut standard piawaian
Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak.
1.2 Isi kandungan mesyuarat mengikut garis panduan yang diberikan
1.3 Mesyuarat panitia minimum 4 kali setahun dan minit mesyuarat hendaklah siap dan diedarkan

kepada semua ahli dalam tempoh 14 hari bekerja dan difailkan ke dalam fail panitia masing-
masing.
1.4 Surat panggilan mesyuarat diedarkan kepada semua guru minima 2 hari sebelum tarikh mesyuarat
dijalankan.
1.5 Kehadiran bagi setiap mesyuarat adalah wajib kecuali dengan pelepasan dan kebenaran guru besar
sahaja.
1.6 Setiap mesyuarat panitia perlulah dihadiri oleh salah seorang pentadbir.

DASAR 2: SISTEM FAIL

2.1 Jenis fail diselaraskan kepada ‘hard file’ bersaiz 2 inci
2.2 Nama fail hendaklah dilabel secara melintang pada tetulang fail dan nombor rujukan fail

hendaklah dilabelkan selaras dengan nombor dari buku daftar fail sekolah
2.3 Fail jawatankuasa kurikulum diurus dan disimpan oleh Penolong Kanan Pentadbiran & Kurikulum.
2.4 Semua fail panitia diletakkan di Bilik ‘WAR ROOM’.

44

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

DASAR 3: MATA PELAJARAN YANG DILULUSKAN

Sistem KSSR : Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Pendidikan Islam,
Modul Teras Asas PendidikanMoral, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, Sejarah,
Teknologi Maklumat & Komunikasi, Rekabentuk Teknologi.
Modul Teras Tema : Dunia Seni Visual, Dunia Sains Dan Teknologi dan Dunia Muzik.
Modul Elektif : Bahasa Arab.

DASAR 4: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PENDIDIKAN (DSKP), RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN (RPT), RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH) SERTA PENGURUSAN DOKUMEN
PERSEDIAAN MENGAJAR (DPM)

4.1 DSKP terkini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah diperolehi dan

disimpan dalam fail penitia oleh setiap guru.

4.2 Semua Rancangan Pelajaran Tahunan hendaklah disiapkan/ lengkap tidak lewat dari 15 Januari tahun

berkenaan.

4.3 DSKP dan Rancangan Pelajaran Tahunan hendaklah disahkan oleh Guru Besar.

4.4 Rancangan Pelajaran Harian mengandungi

4.4.1 Tajuk 4.4.6 Bahan

4.4.2 Kemahiran 4.4.7 EMK (Pengisian Kurikulum/KBAT/Nilai)

4.4.3 Objektif 4.4.8 Pentaksiran Sekolah (PS)

4.4.4 Pedagogi (Strategi/ 4.4.9 Impak/Refleksi Aktiviti)

4.4.5 Bahan

4.5 Dokumen Persediaan Mengajar (DPM) dihantar ke pajabat setiap hari Jumaat atau hari terakhir

persekolahan pada setiap minggu tanpa gagal.

4.6 Semua guru mesti membawa DPM, RPT dan DSKP setiap masuk ke kelas untuk tujuan pengajaran dan

pembelajaran

4.7 Rancangan Pelajaran Harian (RPH) hendaklah disediakan walaupun guru menghadiri kursus,

perancangan yang disediakan akan dijalankan oleh guru yang diarahkan mengganti kelas dan mata

pelajaran tersebut.

4.8 Menghabiskan DSKP

i. Sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum peperiksaan akhir tahun bagi tahun semasa.

ii. Tahun 6, minggu pertama bulan Mei tahun semasa

DASAR 5: JADUAL WAKTU

5.1 Jadual waktu setiap mata pelajaran mengikut ketetapakn Akta Pendidikan yang berkuatkuasa
semasa.

5.2 Tambahan waktu setiap mata pelajaran dibolehkan mengikut keperluan sekolah dengan
persetujuan mesyuarat kurikulum dan dilaksanakan diluar jadual waktu rasmi.

5.3 Dasar pengagihan mata pelajaran – keutamaan kepada guru opsyen dan kepakaran guru.
5.4 Jumlah waktu pengajaran maksimum guru ialah 30 waktu minggu tidak termasuk perhimpunan dan

bergantung kepada pengisian waran layak bagi tahun semasa.

45

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

DASAR 6: GURU GANTI

6.1 Mana-mana guru yang CRK/ berkursus perlu merekod dan memaklumkan kepada Guru Besar,
Penolong Kanan Pentadbiran dan mencatat nama pada papan notis.

6.2 Guru yang dipanggil berkursus dengan surat penggilan diterima lebih awal digalakkan menjual waktu
kepada guru-guru lain dengan membuat tawaran.

6.3 Mencari pengganti terlebih dahulu
6.4 Menyediakan bahan untuk pengajaran guru ganti
6.5 Menggantikan pelajaran tertinggal pada masa lain
6.6 Penyediaan guru ganti disediakan dan direkodkan. Guru hendaklah menandatangani rekod guru

ganti.

DASAR 7: WAKTU PERSEKOLAHAN

Tahun Hari Masa
Prasekolah Ahad hingga Khamis 07:20 pagi hingga 11:30 pagi
Tahun 1, 2 dan 3 Ahad, Isnin dan Khamis 07:20 pagi hingga 12:40 tengahari
Tahun 1, 2 dan 3 07:20 pagi hingga 01:10 Petang
Tahun 4, 5 dan Tahun 6 Selasa dan Rabu 07:20 pagi hingga 01:10 petang
Ahad hingga Khamis

Waktu boleh berubah mengikut keperluan atau situasi semasa dan akta/pekeliling ikhtisas yang berkuatkuasa
semasa

Guru mesti hadir ke sekolah sebelum atau pada pukul 7:10 pagi pada setiap hari persekolahan.

DASAR 8: PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

8.1 Bagi sistem KSSR dipersetujui Ujian dilaksanakan 2 kali setahun dan peperiksaan 2 kali setahun.
8.2 Semua murid di tahun 6 murid adalah berhak menduduki UPSR mengikut jadual dan kertas soalan

yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.
8.3 Bagi sistem KSSR kaedah Pentaksiran PBS KSSR dijalankan sepenuhnya tanpa gagal dengan

menggunakan instrumen dan borang-borang yang dikhususkan bagi setiap mata pelajaran dan
tahap murid itu sendiri.

8.4 FORMAT PEPERIKSAAN
8.4.1 Dalam sistem KSSR, JSU disediakan untuk menentukan aras soalan.
8.4.2 Masa mengikut kertas sebenar peperiksaan awam.
8.4.3 Format mengikut soalan kertas peperiksaan awam.
8.4.4 Semua pengendalian mengikut standard peperiksaan sebenar

8.5 JADUAL PENGAWASAN
8.5.1 Disediakan oleh Penolong Kanan Pentadbiran & Setiausaha Peperiksaan Dalaman.
8.5.2 Jadual pengawasan mengikut jadual peribadi.
8.5.3 Masa adalah mengikut keperluan peperiksaan awam.

8.6 REKOD MARKAH
8.6.1 Markah peperiksaan direkodkan ke dalam DPM.
8.6.2 Markah peperiksaan dimasukkan ke dalam sistem SAPS secara atas talian mengikut
tarikh yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri
Johor atau Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak.

46

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

8.6.3 Slip keputusan SAPS dilengkapkan dan diserah kepada semua ibu bapa bagi Peperiksaan

Semester 1 dan 2

8.7 SYARAT LULUS

8.7.1 Penetapan gred atau skor adalah sebagaimana berikut

A: 80 - 100 B: 65 -79 C: 50 - 64

D: 20 - 49 E: 00 - 19 TH : TH

8.8 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
8.8.1 Semua penyedia soalan pentaksiran diminta menyediakan JSU mengikut tahap
Kesukaran yang dipersetujui dalam panitia.
8.8.2 JSU yang disediakan akan dijadikan asas dalam penilaian pada ujian berikutnya.
8.8.3 Bagi objektif – analisis item mesti disediakan setiap kali selepas ujian/peperiksaan.
8.8.4 Semua soalan mesti disemak oleh Ketua Panitia dan disahkan oleh Penolong Kanan
Kurikulum & Pentadbiran (dibantu oleh SUP) sebelum dicetak.

8.9 POST MORTEM UNTUK PEPERIKSAAN
8.9.1 Post Mortem secara bertulis disediakan oleh Ketua Panitia setiap kali keputusan peperiksaan
Semester 1 dan 2 dan percubaan UPSR.
8.9.2 Kekuatan dan kelemahan hendaklah dikenal pasti secara individu.
8.9.3 Maklumat terperinci murid berkenaan perlu disalurkan kepada GPK Kurikulum, GPK HEM
dan Guru Bimbingan & Kaunseling sekolah.

8.10 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
8.10.1 Semua Ketua Panitia perlu memastikan pelaksanaan PBS mengikut tempoh yang ditetapkan.

DASAR 9: PEMANTAUAN

9.1 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)
9.1.1 PdP guru/murid di bilik darjah akan dicerap 2 kali dalam setahun secara rasmi.
9.1.2 Guru-guru akan dicerap oleh Guru Besar, Penolong Kanan dan Ketua Panitia.
9.1.3 Jadual pencerapan dikeluarkan setiap tahun.
9.1.4 Guru dinasihat berbincang untuk menetapkan tarikh dan masa yang sesuai untuk
pencerapan
9.1.5 Semua penolong kanan akan dicerap oleh Guru Besar

9.2 PENGURUSAN PANITIA
9.2.1 Pengurusan panitia diletakkan sepenuhnya di bawah pengawasan Ketua Panitia
mata pelajaran berkenaan.
9.2.2 Penolong kanan akan menyelia semua panitia 2 kali setahun.
9.2.3 Semua Fail Pengurusan Panitia akan disemak dari masa ke semasa dan diletakkan
di Bilik ‘WAR ROOM’.
9.2.4 Semua panitia perlu membuat Pelan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi
9.2.5 Semua panitia mesti menentukan sasaran tahunan berdasarkan TOV, ETR. Ini termasuk
mengambil kira OTI dan headcount murid
9.2.6 Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan
9.2.7 Ketua Panitia perlu memastikan panitia di bawah mereka membelanjakan
peruntukkan PCG secara berkesan dan mematuhi peraturan kewangan.

47

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

9.3 BILIK-BILIK KHAS

9.3.1 Semua bilik khas mesti diurus dengan sempurna oleh guru yangbertanggungjawab

berdasarkan Buku Panduan Pengurusan Sekolah.

9.3.2 Penyeliaan adalah seperti berikut :

a. Surau b. Bengkel RBT

c. Bilik Sains d. Bilik PSS

e. Bilik SPBT f. Stor Sukan

g. BIlik Pemulihan Khas h. Bilik ABM

i. Bilik SAL j. Bilik BOP

k. Makmal Komputer l. Pusat Akses

m.Bilik Seni n. Bilik RBT

o. Bilik Muzik p. Bilik Pemulihan

q. Bilik Mesyuarat r. Dewan

s. Bilik Guru

9.3.3 Rekod penggunaan dan peraturan penggunaan serta jawatankuasa mesti disediakan.
93.4 Arahan keselamatan, peraturan dan prosedur penggunaan perlu dipaparkan dengan jelas
bagi setiap bilik khas.
9.3.5 Bilik-bilik khas hendaklah sentiasa berada dalam keadaan yang kondusif, selamat dan sesuai
sebagai fungsi bagi setiap bilik khas itu.

9.4 JAWATANKUASA PEMANTAUAN
9.4.1 Guru Besar.
9.4.2 Penolong Kanan Pentadbiran & Kurikulum.
9.4.3 Penolong Kanan HEM.
9.4.4 Penolong Kanan Ko-kurikulum

9.5 PENYELIAAN BUKU LATIHAN MURID
9.5.1 Tugasan murid akan dicerap oleh pihak pengurusan 2 kali setahun bagi memastikan
penyemakan dilakukan secara konstruktif
9.5.2 Semua guru akan menyerahkan secara rawak 10 buah buku dari setiap kelas yang diajar
untuk semakan Pentadbir.

9.6 PENETAPAN DASAR DAN KUANTITI LATIHAN MURID.
9.6.1 Minima 2 komponen berfokus penulisan seminggu bagi matapelajaran bahasa.
9.6.2 Minima 20 latihan pelbagai format seminggu bagi aspek tatabahasa bagi matapelajaran
bahasa.
9.6.3 Minima 10 latihan peningkatan kosa kata bagi mata pelajaran bahasa seminggu.
9.6.4 Minima 4 latihan berbentuk kajiselidik/inferens/rumusan bagi mata pelajaran sains bagi
seminggu.
9.6.5 Minima 2 projek sains berkumpulan dan 2 projek sains individu yang bersesuaian
dengan tajuk/unit semasa yang sedang diajar dalam 1 semester.
9.6.6 Minima 20 soalan objektif seminggu bagi mata pelajaran Sains.
9.6.7 Minima 20 soalan objektif seminggu bagi mata pelajaran Matematik.
9.6.8 Minima 20 soalan penyelesaian masalah seminggu bagi mata pelajaran Matematik.
9.6.9 Minima 20 soalan seminggu bagi Pendidikan Islam merangkumi komponen Asuhan
Tilawah, Ulum As-Syariah, Adab dan Akhlak Islamiah, Jawi.

48

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

9.6.10 Minima 5 soalan pemahaman format subjektif dan 10 soalan pelbagai format
bagi matapelajaran Sejarah dalam seminggu.

9.6.11 Minima 2 penghasilan folio bagi satu tahun untuk mata pelajaran Sejarah.
9.6.12 Minima 10 latihan seminggu pelbagai format bagi mata pelajaran Rekabentuk

dan Teknologi merangkumi aspek peralatan, urusniaga, pengurusan dan teori.
9.6.13 Minima 2 projek kumpulan dan 2 projek individu 1 tahun bagi mata pelajaran

Rekabentuk dan Teknologi dan dipamerkan.
9.6.14 Minima 1 hasilan terbaik individu bagi setiap komponen dalam Dunia Seni

Visual sepanjang 1 bulan difailkan atau dipamerkan.
9.6.15 Minima 10 latihan teori pelbagai format soalan bagi matapelajaran Dunia /

Pendidkan Muzik dalam seminggu.
9.6.16 Lembaran kerja murid samada helaian yang dibuat sendiri atau menggunakan

buku kerja melalui tatacara yang dibenarkan sebagai eviden bagi setiap unit kemahiran
yang menunjukkan TAHAP PENCAPAIAN oleh murid bagi setiap
mata pelajaran dalam sistem KSSR bagi tujuan pencerapan.
9.6.17 Semua Penolong Kanan akan mencerap 10 buah buku dan Fail (JIKA ADA) bagi
setiap mata pelajaran mengikut kelas.
9.6.18 Rekod penyeliaan buku kerja murid, latihan murid setiap kelas hendaklah
diserahkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran.
9.6.19 Guru Besar dan Penolong Kanan Pentadbiran akan memastikan tindak susul
dibuat oleh Guru Mata Pelajaran dan Ketua Panitia Mata Pelajaran

DASAR 10: ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PANITIA

10.1 Dasar perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa Mesyuarat Kewangan
Sekolah

10.2 Dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaraan dan verifikasi tahunan mesti
mengikut Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuat kuasa.

10.3 Peruntukkan tahunan hendaklah digunakan pada tahun semasa.
10.3 Bajet hendaklah berdasarkan peruntukkan wang kerajaan dan wang suwa yang diturunkan.

DASAR 11: BUKU TEKS, PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BAHAN BACAAN

11.1 Buku teks yang dibekalkan dimaksimumkan penggunaannya.
11.2 Keselamatan dan keadaan buku teks hendaklah diselia 2 kali setahun.
11.3 PSS hanya dibenarkan penggunaannya pada waktu PdPc bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia,

Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab bagi Program NILAM.
11.4 Bagi mata pelajaran selain dari bahasa dibenarkan masuk ke PSS dengan tujuan pengajaran berfokus

dan rujukan sekiranya telah dirancang di dalam DPM dan PSS ditempah terlebih dahulu
11.5 Kebenaran khas diberi ketika waktu relief, guru ganti dibenarkan membawa murid ke PSS untuk

mencari maklumat atau menonton video berkaitan pembelajaran tetapi hendaklah secara terancang
dan terkawal.
11.6 Program NILAM PSS akan diselia sepenuhnya oleh guru NILAM
11.7 Penyemakan buku NILAM murid dilakukan 2 kali setahun oleh guru Bahasa (mengikut giliran).
11.8 Jadual penyemakan akan dikeluarkan oleh Guru NILAM atau Penyelaras PSS.
11.9 Buku-buku rujukan percuma (Naskah Guru) hendaklah dijadikan aset panitia.

49

BUKU PENGURUSAN SKPK 2019

DASAR 12: PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK (PRoD)

12.1 Semua program utama yang berlangsung dalam PdP dibuat berdasarkan keperluan panitia.
12.2 Dasar kurikulum menyokong penuh semua program peningkatan akademik yang bertunjang ke arah

kecemerlangan murid.
12.3 Jawatankuasa kecemerlangan akademik adalah nadi membantu semua panitia dalam merancang dan

melakasanakan program akademik.
12.4 Panitia diminta mengemukakan kertas cadangan yang relevan untuk program akademik panitia

berkenaan.
12.5 Penglibatan semua penolong kanan dan guru bim & kaunseling adalah wajib bagi penyelarasan

Program Akademik (PRoD).

DASAR 13: PERKEMBANGAN STAF

13.1 KURSUS DALAMAN
13.1.1 Semua guru yang menghadiri kursus mesti memberikan taklimat ringkas kepada Guru Besar
dan Penolong Kanan Pentadbiran apabila pulang berkursus menggunakan format minit curai.
13.1.2 Kursus dalaman akan dianjurkan oleh guru berkenaan keperluan dan budi bicara Guru Besar
dan Penolong Kanan apabila dirasakan perlu atau atas arahant penganjur kursus.
13.1.3 Bahan edaran kursus adalah aset sekolah. Failkan dalam fail panitia.Guru menyimpan salinan
untuk keperluan sendiri dan guru lain.

13.2 KURSUS PERKEMBANGAN STAF
13.2.1 Dirancang mengikut keperluan.
13.2.2 Lawatan ke sekolah yang cemerlang diadakan
13.2.3 Lawatan boleh diadakan oleh panitia

13.3 BAHAN-BAHAN ILMIAH KURSUS
13.3.1 Diperbanyakkan untuk kegunaan guru lain
13.3.2 Disimpan untuk rujukan panitia

DASAR 14: KAJIAN TINDAKAN

14.1 Semua panitia mata pelajaran disarankan membuat satu kajian tindakan setiaptahun.
14.2 Salinan Kajian tindakan yang berkualiti akan dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri (u.p : Ketua

Sektor Pengurusan Akademik).

DASAR 15: PENGGUNAAN KERTAS UNTUK PdP DAN PEPERIKSAAN

15.1 Guru-guru dinasihatkan mengamalkan dasar penjimatan dengan menggunakan Font Century Gothic
12 bagi Tahap 1 dan Times New Roman 12 bagi Tahap 2 dan set-up kertas left & right dan op &
bottom pada 0.5.

15.2 Percetakan lembaran kerja dan kertas soalan menggunaka mesin fotostat. Isi borang permohonan
fotostat dan dapatkan tandatangan pengesahan guru besar /penolong kanan

50


Click to View FlipBook Version