The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการสมัครแอป Bitkub

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by araya.jawana, 2022-01-06 19:48:06

คู่มือการสมัครแอป Bitkub

คู่มือการสมัครแอป Bitkub

คู่มือ
วธิ ีการสมัครแอป Bitkub

จดั ทำโดย
นางสาววธิ วดี อน่ิ ฟั่น เลขท่ี 17 สบจ.64.1
นางสาวอรญา จะวะนะ เลขที่ 20 สบจ.64.1
นางสาวอริสรา อนิ ต๊ะแสน เลขท่ี 22 สบจ.64.1

แผนกวชิ าการจดั การสำนักงาน
วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

คมู่ อื
วธิ ีการสมัครแอป Bitkub

เสนอ
ครปู รียา ปันธิยะ

จัดทำโดย
นางสาววิธวดี อนิ่ ฟั่น เลขท่ี 17 สบจ.64.1
นางสาวอรญา จะวะนะ เลขที่ 20 สบจ.64.1
นางสาวอริสรา อนิ ตะ๊ แสน เลขท่ี 22 สบจ.64.1

ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564
แผนกวิชาการจัดการสำนกั งาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

สงั กดั สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา
กระทรวงศกึ ษาธิการ

ค่มู อื การสมัครแอป Bitkub

บิตคอยน์ จัดเป็นประเภทหนึ่งของสกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ซึ่งมี
ความหมายถึงสกุลเงินทีผ่ ่านการเข้ารหัส (Cryptography) และอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งคุณสมบัตทิ ั้ง 2 ข้างตน้
ที่ทำให้เหรียญคริปโทเคอร์เรนซีไม่สามารถปลอมแปลงได้ และสามารถโอนย้ายได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
โดยผ่านระบบของบล็อกเชน (Blockchain) ที่คอยทำหน้าที่บันทึกรายการโอนเงินดิจิทลั และยืนยันว่ารายการ
นั้น ๆ เกิดขึ้นจริงและถูกต้อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้การโอนย้ายมูลค่าในรูปแบบดิจิทัล บนเครือข่าย
อินเทอร์เนต็ สามารถเกิดขึ้นได้ บติ คอยน์ เป็นเหรยี ญครปิ โทเคอรเ์ รนซีเหรยี ญแรก ทไ่ี ด้เกิดขึ้นมาบนโลกน้ี ในปี
2008 ได้มี White Paper ของบิตคอยน์ออกสู่สาธารณะ และมีการโอนเหรียญขึ้นจริงครั้งแรก บนบล็อกเชน
บล็อกแรก ในปี 2009 และบิตคอยน์ ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนี้ยังไม่เคยถูกแฮ็คหรือ
ฉอ้ โกงไปจากระบบได้เลย นับตัง้ แต่วันแรกที่มันปรากฏขนึ้ มาบนโลกใบนี้

วธิ ีการสมัคร Bitkub

ขนั้ ตอนการสมัครแอป Bitkub มีดังนี้
1. ดาวน์โหลดแอปพลเิ คชั่น Bitkub สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store

ภาพที่ 1.1 ดาวน์โหลดแอปพลเิ คชนั่ Bitkub

2

2. เมื่อติดตงั้ เสรจ็ แล้ว เข้าสู่แอปพลเิ คชนั่ Bitkub แลว้ กดท่ี “ดูตวั เลอื ก”

ภาพท่ี 1.2 เข้าสแู่ อปพลเิ คช่ัน Bitkub
3. เลือก “เข้าสู่ระบบสมาชิก”

ภาพที่ 1.3 เลือกเข้าสู่ระบบ

3

4. เลือก “ต้องการเปิดบัญชี”

ภาพที่ 1.4 เลือก ต้องการเปิดบัญชี
5. กรอก “อีเมลและรหัสผ่าน” โดยรหัสผ่านต้องประกอบไปด้วย

ภาษาอังกฤษตัวอักษรใหญ่ (A,B,C~)
ภาษาอังกฤษตัวอักษรเล็ก (a,b,c~)
ตัวเลขอารบิก (1,2,3~)

ภาพที่ 1.5 กรอกอเี มลและรหัสผ่าน

4

6. เลอื ก “สมัครสมาชกิ ”

ภาพที่ 1.6 เลือก สมัครสมาชิก
7. กดยอมรับขอ้ ตกลงและเงื่อนไข

ภาพท่ี 1.7 กดยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไข

5

8. เลือก “สมัคร Bitkub”

ภาพที่ 1.8 เลือก สมัคร Bitkub
9. เลือก “ตกลง”

ภาพที่ 1.9 เลอื ก ตกลง

6

10. กดปุ่ม “Home” และตรวจสอบกล่องจดหมายขาข้าวของอีเมล์ท่ีใช้สมัคร

ภาพท่ี 1.10 ตรวจสอบกล่องอีเมล์ขาเขา้
11. เปิดอีเมล์จาก Bitkub.com

ภาพที่ 1.11 เปดิ อเี มลจ์ าก Bitkub.com

7

12. เลือก ยนื ยันอีเมล์

ภาพท่ี 1.12 เลือก ยนื ยันอเี มล์
13. เลือก ยืนยัน เป็นอันเสร็จส้ินขั้นตอนการสมัครบัญชี Bitkub โดยใช้อีเมล์

ภาพที่ 1.13 เลือก ยนื ยัน

8

การเข้าสู่ระบบแอปพลิเคช่ัน Bitkub

1. เข้าสู่แอปพลิเคชน่ั Bitkub

ภาพที่ 1.14 เข้าสแู่ อปพลเิ คชั่น Bitkub
2. เลือก “เข้าสู่ระบบสมาชิก”

ภาพที่ 1.15 เลอื ก เข้าสรู่ ะบบสมาชกิ

9

3. กรอกอีเมล์และรหัสผ่านตามท่ีสมัครไว้

ภาพที่ 1.16 กรอกอเี มลแ์ ละรหสั
4. เลือก “เข้าสู่ระบบ”

ภาพที่ 1.17 เข้าสรู่ ะบบ

10

5. กำหนด PIN 6 หลัก โดยใส่ 2 รอบเพ่ือยืนยัน PIN

ภาพท่ี 1.18 กำหนด PIN 6 หลกั

6. ตั้งค่า Face ID หรือ Touch ID (ข้ึนอยู่กับสมาร์ทโฟนท่ีใช้) หากไม่ต้องการต้ัง Face ID
หรือ Touch ID สามารถข้ามข้ันตอนน้ีได้ โดยเลือก “ข้าม” มุมขวาล่าง

ภาพท่ี 1.19 ต้ังค่า Face ID หรือ Touch ID

11
7. เลือก “ถัดไป” เป็นอันเสร็จส้ินข้ันตอนการเข้าสู่ระบบ และยังไม่สามารถซ้ือขายได้
จนกว่าจะทำการยืนยันตัวตน (KYC)

ภาพที่ 1.20 เลอื กถัดไป

การยืนยันตัวตน (KYC)

1. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วจะข้ึน Pop-up สอบถามว่าต้องการยืนยันตัวหรือไม่ ให้เลือก
“Verify Now”

ภาพที่ 1.21 เลอื ก Verify Now

12

2. เลือก “สัญชาติ”

ภาพท่ี 1.22 เลือกสญั ชาติไทย
3. ยืนยันว่าท่านไม่ติดสถานะ FATCA

ภาพที่ 1.23 ยืนยันว่าท่านไม่ติดสถานะ FATCA

13
4. กรอกข้อมูลและตอบแบบทดสอบตามจริง เม่ือเล่ือนลงมาสุดแล้วให้เลือก “ถัดไป”
(สามารถเลือก “บันทึก” เพื่อบันทึกความคืบหน้าในการตอบข้อมูลของท่าน เผ่ือกรณีเน็ตหลุดหรือติดปัญหา
อื่น ๆ ได้) ข้อมูลในส่วนนี้มีความสำคัญมาก ควรอ่านแต่ละคำถามให้ละเอียดก่อนตอบ และตอบตามความท่ี
เป็นจริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถยืนยันตัวตนให้ท่านได้อย่างรวดเรว็

ภาพที่ 1.24 กรอกข้อมลู และตอบแบบสอบถามตามความจรงิ
5. เมื่อกรอกข้อมูลและทำแบบทดสอบครบ จะเข้าสู่ข้ันตอนการยืนยันตัวตนดว้ ยบัตร
ประชาชน ให้เลือก “ถัดไป”

ภาพท่ี 1.25 เลือกถดั ไป

14
6. เริ่มจากด้านหน้าบัตรประชาชน โดยพยายามเล็งให้หนา้ บัตรอยู่ในกรอบสีขาว หากทำ
ถูกต้องโทรศัพท์จะจับภาพโดยอัตโนมัติ จากน้ันเลือก CONTINUE หรือ กดยืนยัน

ภาพที่ 1.26 ถ่ายด้านหนา้ บตั รประชาชน
7. เปล่ียนมาเป็นด้านหลังบัตรบัตรประชาชนและทำตามข้ันตอนก่อนหน้า

ภาพที่ 1.27 ถา่ ยด้านหลงั บตั รประชาชน

15

8. ถัดมาจะเป็นการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า เลือก TAP TO CONTINUE

ภาพที่ 1.28 ยืนยนั ตัวตนด้วยใบหนา้

9. หากสำเร็จ แอปพลิเคช่ันจะทำการส่งข้อมูลยืนยันตัวตนมาให้ทางบริษัทฯโดยอัตโนมตั ิ
ระยะเวลาท่ีใช้ตรวจสอบจะอยู่ที่ประมาณ 3–4 วัน และจะมีอีเมลส่งไปเพ่ือแจ้งความคืบหน้าของท่านอีกครั้ง

ภาพที่ 1.29 เลอื ก กลับสหู่ นา้ หลักรอยนื ยันภายใน 1-15 วัน

16

แหลง่ อ้างอิง

https://bit.ly/3elslgY
https://bit.ly/3mPkcGj
https://bit.ly/3JelaoL


Click to View FlipBook Version