The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RBTS3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by adnf81, 2018-03-30 02:26:00

RBTS3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran (1)

RBTS3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran (1)

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kursus/Modul Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Digital Innovation in Teaching and Learning

2. Kod Kursus

RBTS3152

3. Nama Staf Muhammad bin Ibrahim
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menghasilkan inovasi berbentuk digital
Kursus/Modul dalam pengajaran dan pembelajaran bagi bidang Reka Bentuk dan Teknologi
dalam Program dengan menggunakan alat-alat digital yang sesuai.

5. Semester dan Semester 2 Tahun 3
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Bersemuka Bukan Bersemuka Jumlah Jam Pembelajaran
Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah KT A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 81
P = Pentaksiran
10 13 - 1 10 26 - 21

7. Nilai Kredit 2

8. Prasyarat (jika ada) EDUP3053 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:
Kursus (Course

Learning Outcomes, 1. Menjelaskan konsep-konsep berkaitan inovasi melalui penyampaian idea

CLO) dengan terang dan berkesan secara lisan dan bertulis. (C2, A2, PLO1, PLO4,

CS3)

2. Mengaplikasikan model pembelajaran trialogical dalam aktiviti pembangunan
projek atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (C3, A1, PLO2)

3. Menghasilkan inovasi berasaskan masalah pengajaran dan pembelajaran untuk
tujuan pemasaran. (C6, A3, PLO2, PLO7, KK1)

4. Menilai penciptaan inovasi dan impaknya terhadap kualiti pengajaran dan
pembelajaran dengan mencadangkan idea dan penyelesaian alternatif. (C5, A3,
PLO1, PLO3, CTPS3)

DOMAIN KOGNITIF ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF
DOMAIN PSIKOMOTOR

CLO Mengingat
Memahami
Mengapikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Persepsi
Set
Respons berpandu
Mekanisme
Respons ketara kompleks
Adaptasi
Lakuan tulen
Menerima
Memberi maklum balas
Menilai
Mengorganisasi
Menghayati nilai

C C CC C C P P P P P P P A A A A A
1 2 34 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

1x x

2x x

3x x
x
x
4x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

1

10. Kemahiran Boleh Kemahiran Berkomunikasi (CS3)
Pindah Kemahiran Keusahawanan (KK1)
(Transferable Skills, Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS3)
TS):
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:
11. Strategi Pengajaran Kuliah, tutorial dan pembelajaran teradun.
dan Pembelajaran Strategi Pentaksiran:
serta Pentaksiran Pentaksiran adalah berasaskan kepada Kerja Kursus (100%).
Kerja kursus terdiri daripada kuiz, laporan projek, projek, dan pembentangan.

Programme Learning Outcome Strategi Pengajaran Jenis Pentaksiran
(PLO) dan Pembelajaran Kuiz

PLO1 - Pengetahuan Kuliah Laporan projek
Tutorial Projek
PLO2 - Kemahiran Praktikal Pembelajaran
Teradun Projek
PLO3 - Pemikiran Kritis dan
kemahiran Tutorial Pembentangan
menyelesaikan masalah Projek
Kuliah
PLO4 - Berkomunikasi Tutorial
Pembelajaran
PLO7 - Keusahawanan dan Teradun
Pengurusan Tutorial
Pembelajaran
Teradun

Kuliah
Tutorial

12. Sinopsis Melalui kursus ini, pelajar mampu menjelaskan konsep dan proses inovasi; menjana
idea dalam menghasilkan projek inovasi; menyedia, membangun dan
melaksanakan projek inovasi untuk pengajaran dan pembelajaran;
melaksanakan promosi dan pemasaran inovasi serta menilai projek inovasi.

Through the course, a student is able to explain the concepts and the
processes of innovation; generate ideas in developing innovation project; prepare,
develop and implement innovation project for teaching and learning; promote,
market and evaluate innovation project.

13. Mod Penyampaian Kuliah, tutorial dan pembelajaran teradun

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 100%
Pentaksiran

Jenis Kaedah Pentaksiran Peratusan
Pentaksiran
Kuiz 10
Kerja kursus Projek 70
Laporan projek 10
Pembentangan 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

2

15. Pemetaan Hasil PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Pembelajaran x x x x
Kursus (Course CLO1 x
Learning CLO2
Outcomes, CLO) CLO3 x
dengan CLO4 x
Objektif Pendidikan
Program
(Programme
Educational
Objectives, PEO)

PEO1 Objektif Pendidikan Program (PEO)
PEO2 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO3 keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan.
PEO4 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO5 pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8).
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
PEO6 Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris.
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
sumber (LO6).
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5).

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menjelaskan konsep-konsep berkaitan inovasi melalui penyampaian
CLO1 idea dengan terang dan berkesan secara lisan dan bertulis. (C2, A2,

PLO1, PLO4, CS3)

Mengaplikasikan model pembelajaran trialogical dalam aktiviti
CLO2 pembangunan projek atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (C3, A1,

PLO2)

CLO3 Menghasilkan inovasi berasaskan masalah pengajaran dan pembelajaran
untuk tujuan pemasaran. (C6, A3, PLO2, PLO7, KK1)

Menilai penciptaan inovasi dan impaknya terhadap kualiti pengajaran dan
CLO4 pembelajaran dengan mencadangkan idea dan penyelesaian alternatif. (C5,

A3, PLO1, PLO3, CTPS3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

3

16. Pemetaan Hasil PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
Pembelajaran
Kursus (Course CLO1 x x
Learning
Outcomes, CLO) CLO2 x
dengan Hasil
Pembelajaran CLO3 x x
Program
(Programme CLO4 x x
Learning
Outcomes, PLO)

PLO1 Hasil Pembelajaran Program (PLO)
Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori dan
PLO2 prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Reka Bentuk dan
PLO3 Teknologi.
PLO4 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
PLO5 bidang Reka Bentuk dan Teknologi bagi membina pengalaman pembelajaran
PLO6 yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar.
PLO7 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
PLO8 kemahiran saintifik, dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan.
PLO9 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan
pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat.
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen perubahan
dalam bidang keguruan.

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menjelaskan konsep-konsep berkaitan inovasi melalui penyampaian
CLO1 idea dengan terang dan berkesan secara lisan dan bertulis. (C2, A2,

PLO1, PLO4, CS3)

Mengaplikasikan model pembelajaran trialogical dalam aktiviti
CLO2 pembangunan projek atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (C3, A1,

PLO2)

CLO3 Menghasilkan inovasi berasaskan masalah pengajaran dan pembelajaran
untuk tujuan pemasaran. (C6, A3, PLO2, PLO7, KK1)

Menilai penciptaan inovasi dan impaknya terhadap kualiti pengajaran dan
CLO4 pembelajaran dengan mencadangkan idea dan penyelesaian alternatif. (C5,

A3, PLO1, PLO3, CTPS3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

4

Interaksi Bersemuka Interaksi
Bukan Bersemuka

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Kuliah
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time, Tutorial
Amali
SLT) setiap tajuk Pentaksiran
Kuliah
Tutorial
Amali
Pentaksiran

Jumlah SLT

1. Konsep dan Proses Inovasi 2 1 22 7
 Definisi dan konsep inovasi 2 34 12
 Proses inovasi 2 14 8
 Model-model inovasi pendidikan 2 14 8
 Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi 2 14 8
 Penerimaan inovasi 14 8
 Hak cipta inovasi 5

2. Pengenalan Pembelajaran Trialogical 3
 Konsep pemikiran Trialogical
 Model Generik untuk Proses
Pembelajaran Trialogical
- Explicating real purpose and need
- Framing
- Drafting and Versioning
- Examining and Reflecting On
- Finalising and Specifying
- Reusing
 Alat-alat untuk pembelajaran Trialogical

3. Penjanaan Idea 1
 Menganalisis keperluan dan kehendak
 Menggunakan alat-alat penjanaan idea
 Mengenal pasti dan memilih projek
 Menyediakan kertas cadangan

Pembentangan : Proposal projek

4. Penyediaan dan Pembangunan 1
Projek Inovasi
 Memilih kaedah dan strategi.
 Membangunkan inovasi.
 Membuat semakan, ujilari dan
penambahbaikan.

5. Pelaksanaan Projek Inovasi 1
 Melaksanakan inovasi.
 Menilai perkembangan projek.
 Menilai keberkesanan dan
peluang penambahbaikan.

 Pengumpulan data dan
dokumentasi laporan.

6. Promosi dan Pemasaran Inovasi 12
 Keusahawanan dalam inovasi
 Pameran dan kolokium Inovasi

Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

Interaksi Bersemuka Interaksi
Bukan Bersemuka

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Kuliah
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time, Tutorial
Amali
SLT) setiap tajuk Pentaksiran
Kuliah
Tutorial
Amali
Pentaksiran

Jumlah SLT

7. Penilaian Projek Inovasi 12 14 8
 Konsep penilaian inovasi 10 13 1 21 22
 Elemen dan kriteria dalam penilaian
1 10 26 21 81
Kerja Kursus

Amali

Peperiksaan

Jumlah

Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

6

Jumlah Jam Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran
Bersemuka dan Kuliah 10 10
Bukan Bersemuka
Tutorial 13 26
18. Rujukan Asas Amali --
Projek - 15
Kuiz 0.5 1.5
Pembentangan 0.5 1.5
Laporan projek (500 perkataan) -3
Jumlah 24 57
Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT)
81

Jam Kredit 2

Tan, S.C. (2014) Knowledge creation in education: Education innovation series.
Singapore: Springer.

Johnson, S. (2013). Digital tools for teaching: 30 e-tools for collaborating, creating, and
publishing across the curriculum. Gainesville, Florida: Maupin House Pub.

Mesquita, A. (Ed.). (2011). Technology for creativity and innovation. Hershey, Pennsylvania:
IGI Global

Rujukan Tambahan Buku Panduan Kreativiti dan Inovasi: Elemen Merentas Kurikulum Dalam KSSR. (2012).
Cetakan Ketiga, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian
Pelajaran Malaysia.

Yang, D. (2013). Understanding and Profiting from Intellectual Property: Strategies
Across Borders (2nd ed.) UK: Palgrave Macmillan.

Stim, R. (201 ). Patent, Copyright and Trademark: An Intellectual Property Desk
Reference (13th ed.). USA.

The NMC Horizon Report: 2014 K-12 Edition. (2014). The New Media Consortium.

19. Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

7

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
RBTS3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah
Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO dan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep-konsep x Kuliah Kuiz
Tutorial Laporan projek
berkaitan inovasi melalui Pembentangan

penyampaian idea dengan x
terang dan berkesan secara

lisan dan bertulis. (C2, A2,

PLO1, PLO4, CS3)

2. Mengaplikasikan model

pembelajaran trialogical dalam

aktiviti pembangunan projek x Kuliah Projek
Tutorial
atau aktiviti pengajaran dan

pembelajaran. (C3, A1, PLO2)

3. Menghasilkan inovasi

berasaskan masalah x x Tutorial Projek
Amali
pengajaran dan pembelajaran

untuk tujuan pemasaran. (C6,

A3, PLO2, PLO7, KK1)

4. Menilai penciptaan inovasi dan x Kuliah Kuiz
impaknya terhadap kualiti Tutorial Laporan projek
pengajaran dan pembelajaran x
dengan mencadangkan idea dan Kuliah Projek
penyelesaian alternatif. (C5, A3, Tutorial
PLO1, PLO3, CTPS3) Amali Kuiz
Laporan projek
KESELURUHAN xxxx- -x - -
Projek
Pembentangan

Ahli Panel Penggubal:

Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

8

Bil. Nama Kelayakan Akademik
1 Redzuan bin Radzi Sarjana Pengurusan (Pengurusan Pendidikan), UPM-IAB

Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dengan Pendidikan,

USM

2 Mimma Sayuti binti Mat Khalid Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan – Instructional

Design: Courseware and Authorware Development)

Sarjana Muda Pendidikan (TESL)

3 Mohd Huzaifah bin Diploma Penterjemahan (Komunikasi Massa)
Abdul Rahman Sarjana Pendidikan (Pendidikan Komputer),

UKM Sarjana Muda Seni Lukis Seni Reka,

UiTM) Diploma Pendidikan (Pendidikan Seni)

4 Mohd Maznihan bin Sarjana Sains (Teknologi Maklumat dan
Haji Mohamad Noor Komunikasi) Sarjana Muda Sains Pertanian

(Agronimi)

Diploma Pendidikan (Biologi dan Geografi).
*TMK – Teknologi Maklumat Komunikasi; TP – Teknologi Pendidikan

Pakar Rujuk: Jawatan Universiti/Bahagian
Pensyarah Kanan Ketua Pusat
Bil. Nama Pengajian Fakulti Seni Lukis dan Seni
1 Dr. Sharkawi bin Che Din Reka, Universiti Teknologi Mara

2 Norbaitee binti Talib Penolong Pengarah Unit Pendidikan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi Sektor Inovasi, Teknologi Maklumat
dan Komunikasi Bahagian Pembangunan
Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

9

Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

10


Click to View FlipBook Version