The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Greativity.sk, 2019-04-18 03:39:08

Danubewine.sk - Results 2018

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine
Competition

Hodnotiace komisie

Komisia
Predseda: ĆRUć /DGLVODY ,QJ 3K'
ýOHQRYLD: %XFKHU 0DUHN ,QJ .HFVNpV 3HWHU .RYiFVRYi .DULQ 0DUWYRĖ $QGUHM

Komisia
Predseda: *UDQþLþ 0LORã
ýOHQRYLD: %HUNHã 3HWHU 'pNiQ\ -DURVODY 1DYDUD -R]HI 6OiGHþHN 7RPiã ,QJ

Komisia
Predseda: Mezey Ján, Ing. PhD.
ýOHQRYLD: ,YDQRYLF 7RPLVODY -DQtN -XUDM .ROOiU *DEULHO 5DãNRYLþ 6ODYRPtUD

Komisia
Predseda: Petrech Miroslav
ýOHQRYLD: %HK~Ė 0LFKDO -REEiJ\ 0LNOyV 1DJ\ 5yEHUW 5DGRFKD 1RUEHUW

Komisia
Predseda: Sánta Zoltán
ýOHQRYLD: &]DNR 3HWHU ,QJ 3K' )HUHQF]L =VROW *HOHQFVpU *HUJĘ 6]LWiV &VDED

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

3DUDPHWUH V~ĢDåH Y þtVODFK 3RþHW YêUREFRY 31
3RþHW KRGQRWHQêFK YtQ 155
96 61.9 %
Typ ocenenia 3 1.9 %
Medaila 6 3.9 %
Šampión
Kolekcia 14 9.0 %
Iné
21 13.5 %
Medaile 75 48.4 %
Zlatá medaila
Strieborná mediala 103 66.5 %
31 20.0 %
Farby 18 11.6 %
Biele 3 1.9 %
ýHUYHQp
Ružové 155 100.0 %
Oranžové 92 59.4 %
29 18.7 %
Tiché 27 17.4 %
Suché
Polosladké 7 4.5 %
Polosuché
Sladké 114 73.5 %
19 12.3 %
5RþQtN\ 17 11.0 %
2017
2016 2 1.3 %
2015 2 1.3 %
2011 1 0.6 %
2013
2003

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

Kategórie 51 32.9 %
vína tiché biele, suché 37 23.9 %
vína tiché biele, polosuché a polosladké 31 20.0 %
YtQD WLFKp þHUYHQp 11 7.1 %
vína tiché ružové, polosuché a polosladké
vína tiché prírodne sladké 7 4.5 %
vína naturálne 7 4.5 %
vína tiché ružové, suché 6 3.9 %
vína tiché klarety a blanc de noir 5 3.2 %

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

Odrody 13 8.4 %
Rizling vlašský 11 7.1 %
Cabernet Sauvignon 10 6.5 %
Pálava 10 6.5 %
Rizling rýnsky 9 5.8 %
Chardonnay 9 5.8 %
Veltlínske zelené 8 5.2 %
Frankovka modrá 8 5.2 %
Rulandské šedé 7 4.5 %
Sauvignon 7 4.5 %
Muškát žltý 7 4.5 %
Rulandské modré 6 3.9 %
Dunaj 5 3.2 %
Merlot 5 3.2 %
7UDPtQ þHUYHQê 4 2.6 %
Muškát moravský 4 2.6 %
Svätovavrinecké 3 1.9 %
Müller - Thurgau 3 1.9 %
Hibernal 3 1.9 %
Devín 2 1.3 %
Cabernet franc 2 1.3 %
Furmint 2 1.3 %
Modrý Portugal 2 1.3 %
Syrah 2 1.3 %
Zweigeltrebe 1 0.6 %
Neronet 1 0.6 %
Neuburské 1 0.6 %
Noria 1 0.6 %
Svojsen 1 0.6 %
Rkatsiteli 1 0.6 %
Milia 1 0.6 %
Juhfark 1 0.6 %
Kerner 1 0.6 %
Lipovina 1 0.6 %
Cabernet Morávia 1 0.6 %
Alibernet 1 0.6 %
André 1 0.6 %
Feteasca regala

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

Regióny 62 40.0 %
-XåQRVORYHQVNi YLQRKUDGQtFND REODVĢ 34 21.9 %
Morava 15 9.7 %
0DORNDUSDWVNi YLQRKUDGQtFND REODVĢ 14 9.0 %
1LWULDQVND YLQRKUDGQtFND REODVĢ 11 7.1 %
Neuvedené
Balaton 9 5.8 %
7RNDM YLQRKUDGQtFND REODVĢ 8 5.2 %
6HYHUQp 0DćDUVNR 1 0.6 %
Kvareli 1 0.6 %

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

Použité skratky
6~ĢDåQp NDWHJyULH
A1 1 vína tiché biele, suché
A2 2 vína tiché biele, polosuché a polosladké
B1 3 YtQD WLFKp þHUYHQp
C1 5 vína tiché ružové, suché
C2 6 vína tiché ružové, polosuché a polosladké
C3 7 vína tiché klarety a blanc de noir
D 9 vína tiché prírodne sladké
F 12 vína naturálne

Ocenenia âDPSLyQ V~ĢDåH 'DQXEH :LQH &KDOOHQJH Y NDWHJyULL $1 âDPSLyQ V~ĢDåH
ChA1 Danube Wine Challenge biele vína v kategórii A1.
O šampiónovi sa rozhoduje vo zvláštnom kole hodnotenia (tzv. Master Tasting)
ChB1 do ktorého postupuje 6 najvyššie hodnotených vín z kategórie A1.

VZM âDPSLyQ V~ĢDåH 'DQXEH :LQH &KDOOHQJH NDWHJyULD þHUYHQp YtQR %1
ZM âDPSLyQ V~ĢDåH 'DQXEH :LQH &KDOOHQJH þHUYHQp YtQD Y NDWHJyULL %1.
SM O šampiónovi sa rozhoduje vo zvláštnom kole hodnotenia (tzv. Master Tasting)
VkA1 do ktorého postupuje 6 najvyššie hodnotených vín z kategórie B1.
VkA2
VkB1 9HĐNi ]ODWi PHGDLOD 92 ± bodov
VkC1
VkC2 Zlatá medaila 89 ± bodu
VkC3
VkD Strieborná mediala 84 ± bodu
VkF
DWT VZ 9tĢD] NDWHJyULH $ 9tĢD] NDWHJyULH $ YtQD WLFKp ELHOH VXFKp QDMY\ããLH
DWT FM hodnotené víno kategórie.

DWT Co 9tĢD] NDWHJyULH $ 9tĢD] NDWHJyULH $ YtQD WLFKp ELHOH SRORVXFKp D SRORVODGNp
- najvyššie hodnotené víno kategórie.

9tĢD] NDWHJyULH % 9tĢD] NDWHJyULH % YtQD WLFKp þHUYHQp VXFKp QDMY\ããLH
hodnotené víno kategórie.

9tĢD] NDWHJyULH & 9tĢD] NDWHJyULH & YtQD WLFKp UXåRYp VXFKp QDMY\ããLH
hodnotené víno kategórie.

9tĢD] NDWHJyULH & 9tĢD] NDWHJyULH & YtQD WLFKp UXåRYp SRORVXFKp D
polosladké - najvyššie hodnotené víno kategórie.

9tĢD] NDWHJyULH & 9tĢD] NDWHJyULH & YtQD WLFKp NODUHW\ D EODQF GH QRLU VXFKp
- najvyššie hodnotené víno kategórie.

9tĢD] NDWHJyULH ' 9tĢD] NDWHJyULH ' YtQD WLFKp SUtURGQH VODGNp QDMY\ããLH
hodnotené víno kategórie.

9tĢD] NDWHJyULH ) 9tĢD] NDWHJyULH ) YtQD QDWXUiOQH QDMY\ããLH KRGQRWHQp YtQR
kategórie.

Danube Wine Trophy odrody veltlínske zelené Danube Wine Trophy odrody
veltlínske zelené, najvyššie hodnotené víno odrody veltlínske zelené

Danube Wine Trophy odrody frankovka modrá Danube Wine Trophy odrody
frankovka modrá, najvyššie hodnotené víno odrody frankovka modrá

Najlepšia kolekcia vín Ocenenie za najlepšiu kolekciu 6 vín jedného
V~ĢDåLDFHKR EXGH XGHOHQi ]D QDMY\ããt V~þHW WLFK QDMOHSãLH KRGQRWHQêFK YtQ ]
celej prihlásenej kolekcie.

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

Ocenenia The Best of Region Nitra Najlepšie víno z Nitrianskeho samosprávneho kraja
NSK pre najvyššie hodnotené víno vinára so sídlom v Nitrianskom samosprávnom
kraji, ktoré bolo vyrobené z hrozna pochádzajúceho z Nitrianskeho
NVPVC1 samosprávneho kraja.
NVPVC2
NVPVC3 PLHVWR URþQtN R SXWRYQê SRKiU 1DM YtQR 3RGXQDMVNHM YtQQHM FHVW\ 6.
URþQtN R SXWRYQê SRKiU 1DM YtQR 3RGXQDMVNHM YtQQHM FHVW\ RFHQHQLH SUH QDMY\ããLH
KRGQRWHQp YtQR þOHQD ]GUXåHQLD 3RGXQDMVNi YtQQD FHVWD

PLHVWR URþQtN R SXWRYQê SRKiU 1DM YtQR 3RGXQDMVNHM YtQQHM FHVW\ 6.
URþQtN R SXWRYQê SRKiU 1DM YtQR 3RGXQDMVNHM YtQQHM FHVW\ RFHQHQLH SUH
QDMY\ããLH KRGQRWHQp YtQR þOHQD ]GUXåHQLD 3RGXQDMVNi YtQQD FHVWD

PLHVWR URþQtN R SXWRYQê SRKiU 1DM YtQR 3RGXQDMVNHM YtQQHM FHVW\ 6.
URþQtN R SXWRYQê SRKiU 1DM YtQR 3RGXQDMVNHM YtQQHM FHVW\ RFHQHQLH SUH
QDMY\ããLH KRGQRWHQp YtQR þOHQD ]GUXåHQLD 3RGXQDMVNi YtQQD FHVWD

Prívlastky Slovensko
ao Akostné víno odrodové
az $NRVWQp YtQR ]QDþNRYp
bv %REXĐRYê YêEHU
hv Hrozienkový výber
kab Kabinetné víno
ĐY ďDGRYp YtQR
nz Neskorý zber
tve Tokajská výberová esencia
3p 7RNDMVNê YêEHU SXWĖRYê
vzh Výber z hrozna

Prívlastky Taliansko
IGT Indicazione geografica tipica

Prívlastky ýHVNR

KV Kabinetní víno

MZV Moravské zemské víno

PS 3R]GQt VEČU

VzB 9êEČU ] EREXOt

VzH 9êEČU ] KUR]QĤ

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

Ocenené vína
âDPSLyQ V~ĢDåH 'DQXEH :LQH &KDOOHQJH Y NDWHJyULL $

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

415 Rizling rýnsky 2015 SK Biele Suché nz A1 89.67 ZM Château Belá / Château Belá,
s.r.o.

âDPSLyQ V~ĢDåH 'DQXEH :LQH &KDOOHQJH NDWHJyULD þHUYHQp YtQR %

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

224 Magnus Balatonfüred- 2011 HU ýHUYHQp Suché B1 90.00 ZM Canter Borház Kft.
Csopaki Merlot B1 89.00

124 Dunaj 2015 SK ýHUYHQp Suché bv ZM Velkeer / VÍNO VELKEER
1113, s.r.o.

9tĢD] NDWHJyULH $

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

415 Rizling rýnsky 2015 SK Biele Suché nz A1 89.67 ZM Château Belá / Château Belá,
s.r.o.

9tĢD] NDWHJyULH $

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

313 7UDPtQ þHUYHQê 2017 SK Biele Polosladké vzh A2 89.67 ZM HR Winery / Profmat, s.r.o.

9tĢD] NDWHJyULH %

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

224 Magnus Balatonfüred- 2011 HU ýHUYHQp Suché B1 90.00 ZM Canter Borház Kft.
Csopaki Merlot

9tĢD] NDWHJyULH &

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

112 Cabernet Sauvignon 2017 SK Ružové Suché ao C1 87.33 SM Vinárstvo Berta, s.r.o.

9tĢD] NDWHJyULH &

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

325 Rosé Amálie 2017 CZ Ružové Polosuché KV C2 89.00 ZM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
v.o.s.

9tĢD] NDWHJyULH &

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

214 Rulandské modré 2017 CZ Biele Polosladké KV C3 89.33 ZM 9LQDĜVWYt 8 .DSOLþN\ V U R
klaret

9tĢD] NDWHJyULH '

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

432 Tokajská výberová 2003 SK Biele Sladké tve D 89.33 ZM Tokaj & CO, s.r.o.
esencia

9tĢD] NDWHJyULH )

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

527 Rizling vlašský 2013 SK Oranžové Suché vzh F 85.67 SM 'XERYVNê D *UDQþLþ
'XERYVNê D *UDQþLþ V U R

Danube Wine Trophy odrody veltlínske zelené

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

507 Veltlínske zelené 2017 SK Biele Suché kab A1 86.33 SM &KkWHDX 5~EDĖ 9LHQQD '&
a. s.

Danube Wine Trophy odrody frankovka modrá

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

326 Frankovka rosé 2017 CZ Ružové Polosladké C2 85.67 SM Víno Zborovský / Lubomír
MZV Zborovský

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

Najlepšia kolekcia vín

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

202 Rizling vlašský 2017 CZ Biele Polosuché PS A2 86.00 SM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
2017 CZ Biele Polosladké PS A2 89.00 v.o.s.

307 Sauvignon ZM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
v.o.s.

309 Rulandské šedé 2017 CZ Biele Polosladké PS A2 86.67 SM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
v.o.s.

314 7UDPtQ þHUYHQê 2017 CZ Biele Polosladké PS A2 89.00 ZM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
2017 CZ Biele Polosladké VzH A2 87.00 v.o.s.
2017 CZ Ružové Polosuché KV C2 89.00
318 Pálava SM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
v.o.s.

325 Rosé Amálie ZM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
v.o.s.

The Best of Region Nitra

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

313 7UDPtQ þHUYHQê 2017 SK Biele Polosladké vzh A2 89.67 ZM HR Winery / Profmat, s.r.o.

PLHVWR URþQtN R SXWRYQê SRKiU 1DM YtQR 3RGXQDMVNHM YtQQHM FHVW\

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

313 7UDPtQ þHUYHQê 2017 SK Biele Polosladké vzh A2 89.67 ZM HR Winery / Profmat, s.r.o.

PLHVWR URþQtN R SXWRYQê SRKiU 1DM YtQR 3RGXQDMVNHM YtQQHM FHVW\

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

415 Rizling rýnsky 2015 SK Biele Suché nz A1 89.67 ZM Château Belá / Château Belá,
s.r.o.

PLHVWR URþQtN R SXWRYQê SRKiU 1DM YtQR 3RGXQDMVNHM YtQQHM FHVW\

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

315 Milia 2017 SK Biele Polosladké vzh A2 89.33 ZM &KkWHDX 5~EDĖ 9LHQQD '&
a. s.

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

Ak ste vinárom nitrianskeho regiónu, tak
doprajte všetkých návštevníkom kraja
PRåQRVĢ RFKXWQDĢ YDPL GRSHVWRYDQê
NUiĐRYVNê PRN YR VYRMLFK SLYQLþNiFK D
KDMORFKRFK 1DMOHSãLH URþQtNRYp YtQD NYDOLWQp
odrody hrozna a vaša tradícia pestovania
YLQLþD MH Wi VSUiYQD ]PHV SUH RULJLQiOQX
degustáciu Regiónu Nitra.

Propagujte svoje produkty cielene na portáli
www.regionnitra.sk NUDM YtQD 6WDþt DN QD
portáli www.vinko.sk uvediete služby ktoré
SRVN\WXMHWH D XGDORVWL NWRUp RUJDQL]XMHWH &LHĐRP
MH SURSDJiFLD D GRVWXSQRVĢ ]iåLWNRYHM WXULVWLN\
Región Nitra ± NUDM YtQD SUH ãLURN~ YHUHMQRVĢ

Registrácia je bezplatná.

3UH]HQWiFLD MH XUþHQi SUH

Výrobcov, producentov vína
Vinohradníkov
Vinárne, Vínne pivnice, Reštaurácie (ponuka vín od výrobcov z NSK)
Vinotéky, predajne (podmienka ponuky vín od výrobcov NSK)
Vinárske a vinohradnícke združenia (sídlo v NSK)
Vínne cesty
Elektronické obchody (s ponukou vín od výrobcov NSK)
Kultúrne pamiatky spojené s vínom a vinohradníctvom
Ubytovanie v spojení s produkciou a degustáciou vín z regiónu Nitra

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

30 najlepších vín v absolútnom poradí bez rozdielu kategórií

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

224 Magnus Balatonfüred- 2011 HU ýHUYHQp Suché B1 90.00 ChB1, Canter Borház Kft.
Csopaki Merlot ZM

313 7UDPtQ þHUYHQê 2017 SK Biele Polosladké vzh A2 89.67 ZM HR Winery

317 Pálava 2017 SK Biele Polosladké ao A2 89.67 ZM Velkeer

308 Hibernal 2017 CZ Biele Polosladké PS A2 89.67 ZM 9LQDĜVWYt %XFKWRYL
415 Rizling rýnsky 2015 SK Biele Suché nz
306 Cuvée Pereg 2017 SK Biele Polosladké ao A1 89.67 ChA1, Château Belá
ZM

A2 89.67 ZM Pereg

320 Devín 2017 SK Biele Polosladké ao A2 89.33 ZM Velkeer

310 Chardonnay 2017 CZ Biele Polosladké PS A2 89.33 ZM 9LQDĜVWYt %XFKWRYL

315 Milia 2017 SK Biele Polosladké vzh A2 89.33 ZM &KkWHDX 5~EDĖ
2017 CZ Biele Suché MZV A1 89.33 ZM Víno Zborovský
505 Prosincové cuvée
Anežka

432 Tokajská výberová 2003 SK Biele Sladké tve D 89.33 ZM Tokaj & CO, s.r.o.
esencia

214 Rulandské modré 2017 CZ Biele Polosladké KV C3 89.33 ZM 9LQDĜVWYt 8 .DSOLþN\ V U R
klaret 2017
2017
515 Hibernal CZ Biele Suché PS A1 89.00 ZM 9LQDĜVWYt 8 .DSOLþN\ V U R

325 Rosé Amálie CZ Ružové Polosuché KV C2 89.00 ZM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
v.o.s.

314 7UDPtQ þHUYHQê 2017 CZ Biele Polosladké PS A2 89.00 ZM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
228 Cabernet Sauvignon 2015 SK ýHUYHQp Suché ao B1 89.00 v.o.s.

ZM Bona Winery

311 Múza 2017 SK Biele Polosladké az A2 89.00 ZM Chateau Grand Bari
307 Sauvignon 2017 CZ Biele Polosladké PS
205 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Polosladké vzh A2 89.00 ZM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
124 Dunaj 2015 SK ýHUYHQp Suché bv v.o.s.
217 Rulandské modré 2015 SK ýHUYHQp Suché nz
A2 89.00 ZM Château Belá

B1 89.00 ChB1, Velkeer
ZM

B1 89.00 ZM Château Belá

321 7UDPtQ þHUYHQê 2015 SK Biele Polosladké bv A2 87.67 SM Navara Vinárstvo s. r. o.

327 Tri Ruže 2017 SK Ružové Polosuché az C2 87.67 SM Velkeer

412 Sauvignon 2017 SK Biele Suché ao A1 87.67 SM Vinárstvo Berta, s.r.o.

509 Sauvignon 2017 SK Biele Suché A1 87.33 SM HR Winery

201 Hibernal 2017 CZ Biele Polosuché A2 87.33 SM 9LQDĜVWYt /DFLQD

112 Cabernet Sauvignon 2017 SK Ružové Suché ao C1 87.33 SM Vinárstvo Berta, s.r.o.
CZ Biele Polosladké VzH A2 87.00
318 Pálava 2017 CZ Biele Polosuché KV C3 87.00 SM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
v.o.s.

211 6YDWRYDYĜLQHFNp NODUHW 2017 SM 9LQDĜVWYt %XFKWRYL

127 Cabernet Sauvignon 2015 SK ýHUYHQp Suché vzh B1 87.00 SM HR Winery

222 Mystique Woman 2016 SK ýHUYHQp Suché az B1 87.00 SM HR Winery

204 Kerner 2017 CZ Biele Polosuché PS A2 87.00 SM 9LQDĜVWYt %XFKWRYL
309 Rulandské šedé 2017 CZ Biele Polosladké PS A2 86.67
429 Ryzlink rýnský 2017 CZ Biele Sladké VzH D 86.67 SM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
v.o.s.

SM 9LQDĜVWYt 8 .DSOLþN\ V U R

425 Pálava 2017 CZ Biele Suché A1 86.67 SM 9LQDĜVWYt /DFLQD

514 Rizling rýnsky 2016 SK Biele Suché nz A1 86.67 SM &KkWHDX 5~EDĖ

312 7UDPtQ þHUYHQê 2017 CZ Biele Polosladké PS A2 86.67 SM 9LQDĜVWYt %XFKWRYL

302 Muškát žltý 2017 SK Biele Polosuché ao A2 86.67 SM Chateau Grand Bari

216 Rulandské modré 2015 SK ýHUYHQp Suché vzh B1 86.33 SM &KRZDQLHF .UDMþtURYLþ

301 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Polosladké vzh A2 86.33 SM Bacchus Róbert Jahodník

319 Pálava 2017 SK Biele Polosladké A2 86.33 SM Vinárstvo Vinoma

507 Veltlínske zelené 2017 SK Biele Suché kab A1 86.33 SM &KkWHDX 5~EDĖ
2017 HU Biele Suché A1 86.33
511 Magnus Balatoni 2017 SK Biele Suché vzh A1 86.33 SM Canter Borház Kft.
Sauvignon Blanc

418 Pinot Gris SM VPS - Vinohradníctvo Pavelka
a syn, s. r. o.

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

522 Muškát moravský 2017 SK Biele Suché ao A1 86.33 SM Ing. Jozef Šándor
208 Pálava 2017 SK Biele Polosuché vzh A2 86.00
SM VPS - Vinohradníctvo Pavelka
202 Rizling vlašský 2017 CZ Biele Polosuché PS A2 86.00 a syn, s. r. o.
305 Lipovina 2017 SK Biele Polosladké nz A2 86.00
SM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
v.o.s.

SM Chateau Grand Bari

212 Zweigeltrebe 2017 SK Ružové Polosuché C3 86.00 SM 'XERYVNê D *UDQþLþ
521 Chardonnay 2017 SK Biele Suché vzh A1 86.00
423 Muškát moravský 2017 CZ Biele Suché MZV A1 86.00 SM VPS - Vinohradníctvo Pavelka
a syn, s. r. o.

SM Víno Zborovský

331 Dunaj Rosé 2017 SK Ružové Polosladké ao C2 85.67 SM HR Winery

102 Muškát moravský 2017 SK Biele Polosuché ao A2 85.67 SM HR Winery
326 Frankovka rosé 2017 C2 85.67 SM Víno Zborovský
408 Veltlínske zelené 2017 CZ Ružové Polosladké A1 85.67 SM &KRZDQLHF .UDMþtURYLþ
MZV

SK Biele Suché nz

206 Chardonnay 2017 SK Biele Polosladké vzh A2 85.67 SM Chateau Marco, s.r.o.

527 Rizling vlašský 2013 SK Oranžové Suché vzh F 85.67 SM 'XERYVNê D *UDQþLþ

411 Sauvignon 2017 SK Biele Suché nz A1 85.33 SM VVD - Dvory nad Žitavou

125 Cabernet Franc 2016 SK ýHUYHQp Suché nz B1 85.33 SM Kovil, s.r.o.

329 Cabernet Sauvignon 2017 SK Ružové Polosuché nz C2 85.33 SM &KkWHDX 5~EDĖ

215 Modrý Portugal 2017 SK ýHUYHQp Suché nz B1 85.33 SM Bacchus Róbert Jahodník

120 Frankovka modrá 2015 SK ýHUYHQp Suché nz B1 85.33 SM Kovil, s.r.o.

103 Muškát Moravský 2017 SK Biele Polosuché ao A2 85.33 SM Vinárstvo Berta, s.r.o.

428 Ryzlink vlašský 2017 CZ Biele Sladké PS D 85.00 SM 9LQDĜVWYt 8 .DSOLþN\ V U R

332 Cabernet Sauvignon 2017 SK Ružové Polosladké ao C2 85.00 SM Pereg

118 Neronet 2017 SK ýHUYHQp Suché nz B1 85.00 SM Navara Vinárstvo s. r. o.
2015 HU ýHUYHQp Suché B1 85.00 SM Canter Borház Kft.
223 Magnus Balatonfüred- 2016 SK ýHUYHQp Suché nz B1 85.00 SM Kovil, s.r.o.
Csopaki Merlot

226 RH+

218 Frankovka 2015 CZ ýHUYHQp Suché B1 85.00 SM 9LQDĜVWYt /DFLQD

529 Veltlínske zelené 2015 SK Oranžové Suché vzh F 85.00 SM 'XERYVNê D *UDQþLþ

221 Merlot 2016 CZ ýHUYHQp Suché PS B1 85.00 SM 9LQDĜVWYt %XFKWRYL

304 Rulandské šedé 2016 SK Biele Polosladké nz A2 84.67 SM Golguz

508 Veltlínske zelené 2015 SK Biele Suché ao A1 84.67 SM Pivnica Palík

106 Pálava 2017 SK Biele Polosuché vzh A2 84.67 SM Golguz

513 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Suché ao A1 84.67 SM Velkeer

422 Chardonnay 2016 SK Biele Suché nz A1 84.67 SM Golguz

323 Svatovavrinecké 2017 SK Ružové Polosuché ao C2 84.67 SM HR Winery

431 Tokajský výber 3 - 2011 SK Biele Sladké 3p D 84.33 SM Tokaj & CO, s.r.o.
SXWĖRYê

108 Svätovavrinecké rosé 2017 SK Ružové Suché ao C1 84.33 SM Navara Vinárstvo s. r. o.

523 Magnus Balatonfüred- 2017 HU Biele Suché A1 84.33 SM Canter Borház Kft.
Csopaki sárgamuskotáj

330 Mystique Woman 2017 SK Ružové Polosladké az C2 84.33 SM HR Winery

104 7UDPtQ þHUYHQê 2017 SK Biele Polosuché vzh A2 84.33 SM VPS - Vinohradníctvo Pavelka
a syn, s. r. o.

Magnus Balatonfüred-

227 Csopaki Cabernet 2015 HU ýHUYHQp Suché B1 84.33 SM Canter Borház Kft.
SK Biele Suché A1 84.00
Sauvignon

407 Veltlínske zelené 2017 SM Vinárstvo Borvin

401 Müller Thurgau 2017 SK Biele Suché ao A1 84.00 SM Velkeer
524 Pálava 2017 CZ Biele Suché PS A1 84.00
414 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Suché A1 84.00 SM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
v.o.s.

SM Vinárstvo Vinoma

517 Rulandské šedé 2017 SK Biele Suché A1 84.00 SM 'XERYVNê D *UDQþLþ

126 Cabernet Sauvignon 2017 SK ýHUYHQp Suché vzh B1 84.00 SM Château Belá

220 Syrah 2013 SK ýHUYHQp Suché ao B1 84.00 SM Pivnica Palík

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

107 Pálava 2017 SK Biele Polosuché ao A2 84.00 SM Pereg
C3
210 Frnakovka blanc 2017 CZ Biele Suché PS 84.00 SM 9LQDĜVWYt /DFLQD
84.00
430 Rizling vlašský 2017 CZ Biele Sladké VzB D SM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê
v.o.s.

122 Dunaj 2017 SK ýHUYHQp Suché vzh B1 84.00 SM VVD - Dvory nad Žitavou
2016 SK ýHUYHQp Polosladké hv B1
129 Dunaj 2017 CZ Biele Polosladké PS A2 84.00 SM Chateau Marco, s.r.o.

209 Pálava 84.00 SM 9LQDĜVWYt %XFKWRYL

501 Magnus Balatoni 2017 HU Biele Suché A1 83.67 Canter Borház Kft.
olaszrizling

421 Chardonnay 2017 CZ Biele Suché A1 83.67 9LQDĜVWYt /DFLQD
2017 SK Ružové Polosuché nz C2 83.67 VVD - Dvory nad Žitavou
322 Cabernet Sauvignon 2016 CZ ýHUYHQp Suché PS B1 83.33 9LQDĜVWYt 8 .DSOLþN\ V U R

117 Rulandské modré

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

6~ĢDå EROD XVNXWRþQHQi V SRGSRURX LQIRUPDþQpKR V\VWpPX SUH
organizáciu výstav a hodnotenie vín

9ãHWN\ V~ĢDåQp YtQD QiMGHWH QD MHGQRP PLHVWH NGH VL P{åHWH Y\VN~ãDĢ
KRGQRWHQLH SULGiYDĢ ± Y\WYiUDĢ YODVWQp SR]QiPN\ N YtQDP DOHER VD
GR]YHGLHĢ YLDFHM SRGUREQRVWt R YtQH MHKR S{YRGH R YLQiUVWYH þL YLQiURYL
Vyskúšajte si MojeVínko.
9ćDND 9tQNR VN ]tVNDWH PRåQRVĢ GRVWDĢ VD þL Xå YLUWXiOQH DOHER I\]LFN\
na tie najlepšie degustácie.

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

9é6/('.< 32'ď$ .(7$*Ï5,Ë $ 2'5Ð'

A1 vína tiché biele, suché

Müller - Thurgau

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

505 Prosincové cuvée 2017 CZ Biele Suché MZV 89.33 ZM Víno Zborovský
Anežka

401 Müller Thurgau 2017 SK Biele Suché ao 84.00 SM Velkeer
2017 SK Biele Suché ao
402 Müller Thurgau 82.67 Pereg

Rizling vlašský

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

501 Magnus Balatoni 2017 HU Biele Suché 83.67 Canter Borház Kft.
olaszrizling

502 Rizling vlašský 2017 SK Biele Suché nz 82.67 Bacchus Róbert Jahodník
2017 SK Biele Suché 82.67 Vinárstvo Vinoma
403 Rizling vlašský 2016 SK Biele Suché nz 80.33 HR Winery
2017 SK Biele Suché 79.67 Vinárstvo Borvin
503 Rizling vlašský 2015 SK Biele Suché nz 75.00 Pivnica Palík

404 Rizling vlašský

405 Rizling vlašský

Veltlínske zelené

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

507 Veltlínske zelené 2017 SK Biele Suché kab 86.33 DWT VZ, &KkWHDX 5~EDĖ
SM

408 Veltlínske zelené 2017 SK Biele Suché nz 85.67 SM &KRZDQLHF .UDMþtURYLþ
508 Veltlínske zelené 2015 SK Biele Suché ao
407 Veltlínske zelené 2017 SK Biele Suché 84.67 SM Pivnica Palík
506 Veltlínske zelené 2017 SK Biele Suché nz
84.00 SM Vinárstvo Borvin

79.00 Kovil, s.r.o.

Neuburské

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

409 Neuburské 2016 CZ Biele Suché MZV 83.33 Víno Zborovský

Sauvignon

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

412 Sauvignon 2017 SK Biele Suché ao 87.67 SM Vinárstvo Berta, s.r.o.

509 Sauvignon 2017 SK Biele Suché 87.33 SM HR Winery

511 Magnus Balatoni 2017 HU Biele Suché 86.33 SM Canter Borház Kft.
Sauvignon Blanc

411 Sauvignon 2017 SK Biele Suché nz 85.33 SM VVD - Dvory nad Žitavou
2017 CZ Biele Suché PS
510 Sauvignon 79.33 9LQDĜVWYt %XFKWRYL

Noria Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

Vzorka 2017 SK Biele Suché ao 81.33 Mezey & Kovalík
512 Noria

Rizling rýnsky

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

415 Rizling rýnsky 2015 SK Biele Suché nz 89.67 ChA1, Château Belá
VkA1, ZM

514 Rizling rýnsky 2016 SK Biele Suché nz 86.67 SM &KkWHDX 5~EDĖ
513 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Suché ao
414 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Suché 84.67 SM Velkeer
413 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Suché nz
84.00 SM Vinárstvo Vinoma

83.00 Kovil, s.r.o.

Hibernal

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

515 Hibernal 2017 CZ Biele Suché PS 89.00 ZM 9LQDĜVWYt 8 .DSOLþN\ V U R

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

Svojsen

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

416 Svojsen 2017 SK Biele Suché ao 82.67 Mezey & Kovalík

Rulandské šedé

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

418 Pinot Gris 2017 SK Biele Suché vzh 86.33 SM VPS - Vinohradníctvo Pavelka a syn,
84.00 s. r. o.

517 Rulandské šedé 2017 SK Biele Suché SM 'XERYVNê D *UDQþLþ
516 Rulandské šedé 2017 SK Biele Suché nz
518 Rulandské šedé 2016 SK Biele Suché nz 80.67 Kovil, s.r.o.

76.67 Château Belá

Chardonnay

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

521 Chardonnay 2017 SK Biele Suché vzh 86.00 SM VPS - Vinohradníctvo Pavelka a syn,
s. r. o.

422 Chardonnay 2016 SK Biele Suché nz 84.67 SM Golguz
421 Chardonnay 2017 CZ Biele Suché
419 Chardonnay 2017 SK Biele Suché 83.67 9LQDĜVWYt /DFLQD
519 Chardonnay 2017 SK Biele Suché ao
420 Chardonnay 2017 SK Biele Suché 83.33 'XERYVNê D *UDQþLþ

81.00 Vinárstvo Vinoma

81.00 &KRZDQLHF .UDMþtURYLþ

Muškát moravský

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

522 Muškát moravský 2017 SK Biele Suché ao 86.33 SM Ing. Jozef Šándor

423 Muškát moravský 2017 CZ Biele Suché MZV 86.00 SM Víno Zborovský

Muškát žltý

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

523 Magnus Balatonfüred- 2017 HU Biele Suché 84.33 SM Canter Borház Kft.
Csopaki sárgamuskotáj

424 Muškát žltý 2017 SK Biele Suché ao 77.67 Chateau Grand Bari

Pálava

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

425 Pálava 2017 CZ Biele Suché 86.67 SM 9LQDĜVWYt /DFLQD

524 Pálava 2017 CZ Biele Suché PS 84.00 SM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê Y R V

Devín

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

525 Devín 2017 SK Biele Suché ao 83.00 Mezey & Kovalík

426 Devín 2017 SK Biele Suché vzh 80.67 VVD - Dvory nad Žitavou

A2 vína tiché biele, polosuché a polosladké

Feteasca regala

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

303 Pesecká leánka 2017 SK Biele Polosladké ao 81.00 Pivnica Palík

Lipovina

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

305 Lipovina 2017 SK Biele Polosladké nz 86.00 SM Chateau Grand Bari

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

Rizling vlašský

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

306 Cuvée Pereg 2017 SK Biele Polosladké ao 89.67 ZM Pereg

202 Rizling vlašský 2017 CZ Biele Polosuché PS 86.00 SM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê Y R V

203 Rizling vlašský 2017 SK Biele Polosuché nz 80.00 VVD - Dvory nad Žitavou

Sauvignon

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

307 Sauvignon 2017 CZ Biele Polosladké PS 89.00 ZM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê Y R V

Milia Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

Vzorka

315 Milia 2017 SK Biele Polosladké vzh 89.33 NVPVC3, &KkWHDX 5~EDĖ
ZM

Kerner

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

204 Kerner 2017 CZ Biele Polosuché PS 87.00 SM 9LQDĜVWYt %XFKWRYL

Rizling rýnsky

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

205 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Polosladké vzh 89.00 ZM Château Belá

301 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Polosladké vzh 86.33 SM Bacchus Róbert Jahodník

Hibernal

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

308 Hibernal 2017 CZ Biele Polosladké PS 89.67 ZM 9LQDĜVWYt %XFKWRYL

201 Hibernal 2017 CZ Biele Polosuché 87.33 SM 9LQDĜVWYt /DFLQD

Rulandské šedé

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

309 Rulandské šedé 2017 CZ Biele Polosladké PS 86.67 SM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê Y R V

304 Rulandské šedé 2016 SK Biele Polosladké nz 84.67 SM Golguz

101 Rulandské šedé 2017 SK Biele Polosuché ao 83.00 Navara Vinárstvo s. r. o.

Chardonnay

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

310 Chardonnay 2017 CZ Biele Polosladké PS 89.33 ZM 9LQDĜVWYt %XFKWRYL

206 Chardonnay 2017 SK Biele Polosladké vzh 85.67 SM Chateau Marco, s.r.o.

Muškát moravský

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

102 Muškát moravský 2017 SK Biele Polosuché ao 85.67 SM HR Winery

103 Muškát Moravský 2017 SK Biele Polosuché ao 85.33 SM Vinárstvo Berta, s.r.o.

Muškát žltý

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

311 Múza 2017 SK Biele Polosladké az 89.00 ZM Chateau Grand Bari

302 Muškát žltý 2017 SK Biele Polosuché ao 86.67 SM Chateau Grand Bari

316 Muškát žltý 2017 SK Biele Polosladké ao 82.00 Chateau Grand Bari

207 Muškát žltý 2017 SK Biele Polosuché ao 79.67 Chateau Grand Bari

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

7UDPtQ þHUYHQê

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

313 7UDPtQ þHUYHQê 2017 SK Biele Polosladké vzh 89.67 NVPVC1, HR Winery
ZM

314 7UDPtQ þHUYHQê 2017 CZ Biele Polosladké PS 89.00 ZM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê Y R V
321 7UDPtQ þHUYHQê 2015 SK Biele Polosladké bv
312 7UDPtQ þHUYHQê 2017 CZ Biele Polosladké PS 87.67 SM Navara Vinárstvo s. r. o.

86.67 SM 9LQDĜVWYt %XFKWRYL
84.33
104 7UDPtQ þHUYHQê 2017 SK Biele Polosuché vzh SM VPS - Vinohradníctvo Pavelka a syn,
s. r. o.

Pálava

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

317 Pálava 2017 SK Biele Polosladké ao 89.67 ZM Velkeer

318 Pálava 2017 CZ Biele Polosladké VzH 87.00 SM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê Y R V

319 Pálava 2017 SK Biele Polosladké 86.33 SM Vinárstvo Vinoma

208 Pálava 2017 SK Biele Polosuché vzh 86.00 SM VPS - Vinohradníctvo Pavelka a syn,
84.67 s. r. o.

106 Pálava 2017 SK Biele Polosuché vzh SM Golguz
107 Pálava 2017 SK Biele Polosuché ao
209 Pálava 2017 CZ Biele Polosladké PS 84.00 SM Pereg
105 Pálava 2017 SK Biele Polosuché
84.00 SM 9LQDĜVWYt %XFKWRYL

81.00 'XERYVNê D *UDQþLþ

Devín

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca
89.33 ZM Velkeer
320 Devín 2017 SK Biele Polosladké ao

B1 YtQD WLFKp þHUYHQp

Svätovavrinecké

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

114 6YDWRYDYĜLQHFNp 2016 CZ ýHUYHQp Suché PS 81.67 9LQDĜVWYt %XFKWRYL

Modrý Portugal

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

215 Modrý Portugal 2017 SK ýHUYHQp Suché nz 85.33 SM Bacchus Róbert Jahodník

115 Modrý Portugal 2016 CZ ýHUYHQp Suché MZV 83.33 Víno Zborovský

Rulandské modré

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

217 Rulandské modré 2015 SK ýHUYHQp Suché nz 89.00 ZM Château Belá

216 Rulandské modré 2015 SK ýHUYHQp Suché vzh 86.33 SM &KRZDQLHF .UDMþtURYLþ

117 Rulandské modré 2016 CZ ýHUYHQp Suché PS 83.33 9LQDĜVWYt 8 .DSOLþN\ V U R

116 Pinot noir 2016 SK ýHUYHQp Suché 82.00 'XERYVNê D *UDQþLþ

Neronet

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

118 Neronet 2017 SK ýHUYHQp Suché nz 85.00 SM Navara Vinárstvo s. r. o.

Frankovka modrá

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

120 Frankovka modrá 2015 SK ýHUYHQp Suché nz 85.33 SM Kovil, s.r.o.

218 Frankovka 2015 CZ ýHUYHQp Suché 85.00 SM 9LQDĜVWYt /DFLQD

119 Frankovka 2016 CZ ýHUYHQp Suché PS 83.00 9LQDĜVWYt 8 .DSOLþN\ V U R

219 Frankovka modrá 2015 SK ýHUYHQp Suché ao 80.67 Bona Winery

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

Syrah

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

220 Syrah 2013 SK ýHUYHQp Suché ao 84.00 SM Pivnica Palík

121 ýHUYHQê EDUyQ 2017 SK ýHUYHQp Suché 82.67 Bal&La winery

Merlot

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

224 Magnus Balatonfüred- 2011 HU ýHUYHQp Suché 90.00 ChB1, Canter Borház Kft.
Csopaki Merlot VkB1, ZM

222 Mystique Woman 2016 SK ýHUYHQp Suché az 87.00 SM HR Winery

223 Magnus Balatonfüred- 2015 HU ýHUYHQp Suché 85.00 SM Canter Borház Kft.
Csopaki Merlot

221 Merlot 2016 CZ ýHUYHQp Suché PS 85.00 SM 9LQDĜVWYt %XFKWRYL

229 Merlot 2017 HU ýHUYHQp Suché 81.33 Bal&La winery

Dunaj

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

124 Dunaj 2015 SK ýHUYHQp Suché bv 89.00 ChB1, Velkeer
ZM

122 Dunaj 2017 SK ýHUYHQp Suché vzh 84.00 SM VVD - Dvory nad Žitavou
129 Dunaj
225 Dunaj 2016 SK ýHUYHQp Polosladké hv 84.00 SM Chateau Marco, s.r.o.
123 Dunaj
2017 SK ýHUYHQp Suché ao 81.00 Vinárstvo Vinoma

2016 SK ýHUYHQp Suché 80.00 Vinárstvo Borvin

Cabernet franc

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca
85.33 SM Kovil, s.r.o.
125 Cabernet Franc 2016 SK ýHUYHQp Suché nz 85.00 SM Kovil, s.r.o.

226 RH+ 2016 SK ýHUYHQp Suché nz

Cabernet Sauvignon

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

228 Cabernet Sauvignon 2015 SK ýHUYHQp Suché ao 89.00 ZM Bona Winery

127 Cabernet Sauvignon 2015 SK ýHUYHQp Suché vzh 87.00 SM HR Winery

Magnus Balatonfüred-

227 Csopaki Cabernet 2015 HU ýHUYHQp Suché 84.33 SM Canter Borház Kft.

Sauvignon

126 Cabernet Sauvignon 2017 SK ýHUYHQp Suché vzh 84.00 SM Château Belá

Alibernet

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

128 Alibernet 2016 SK ýHUYHQp Suché nz 81.67 Bacchus Róbert Jahodník

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

C1 vína tiché ružové, suché

Svätovavrinecké

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

108 Svätovavrinecké rosé 2017 SK Ružové Suché ao 84.33 SM Navara Vinárstvo s. r. o.

Rulandské modré

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

109 Pinot noir rosé 2017 SK Ružové Suché ao 82.33 Ing. Jozef Šándor

Zweigeltrebe

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

110 Zweigeltrebe 2017 SK Ružové Suché 82.00 'XERYVNê D *UDQþLþ

Frankovka modrá

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

113 Frankovka rosé 2017 CZ Ružové Suché 82.67 9LQDĜVWYt /DFLQD

Cabernet Sauvignon

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

112 Cabernet Sauvignon 2017 SK Ružové Suché ao 87.33 VkC1, Vinárstvo Berta, s.r.o.
SM

111 Magnus Balatoni rozé 2017 HU Ružové Suché 80.67 Canter Borház Kft.

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

C2 vína tiché ružové, polosuché a polosladké

Svätovavrinecké

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

323 Svatovavrinecké 2017 SK Ružové Polosuché ao 84.67 SM HR Winery

Rulandské modré

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

324 Rulandské modré 2017 SK Ružové Polosuché ao 79.33 VVD - Dvory nad Žitavou

André

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

325 Rosé Amálie 2017 CZ Ružové Polosuché KV 89.00 VkC2, ZM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê Y R V

Frankovka modrá

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

327 Tri Ruže 2017 SK Ružové Polosuché az 87.67 SM Velkeer
2017
326 Frankovka rosé CZ Ružové Polosladké 85.67 DWT FM, Víno Zborovský
MZV SM

Dunaj

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

331 Dunaj Rosé 2017 SK Ružové Polosladké ao 85.67 SM HR Winery

Cabernet Morávia

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

328 Cabernet Moravia rosé 2017 CZ Ružové Polosuché 82.67 Víno Zborovský
MZV

Cabernet Sauvignon

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

329 Cabernet Sauvignon 2017 SK Ružové Polosuché nz 85.33 SM &KkWHDX 5~EDĖ

332 Cabernet Sauvignon 2017 SK Ružové Polosladké ao 85.00 SM Pereg

330 Mystique Woman 2017 SK Ružové Polosladké az 84.33 SM HR Winery

322 Cabernet Sauvignon 2017 SK Ružové Polosuché nz 83.67 VVD - Dvory nad Žitavou

C3 vína tiché klarety a blanc de noir

Svätovavrinecké

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

211 6YDWRYDYĜLQHFNp NODUHW 2017 CZ Biele Polosuché KV 87.00 SM 9LQDĜVWYt %XFKWRYL

Rulandské modré

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

214 Rulandské modré 2017 CZ Biele Polosladké KV 89.33 VkC3, ZM 9LQDĜVWYt 8 .DSOLþN\ V U R
klaret

Zweigeltrebe

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

212 Zweigeltrebe 2017 SK Ružové Polosuché 86.00 SM 'XERYVNê D *UDQþLþ

Frankovka modrá

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

210 Frnakovka blanc 2017 CZ Biele Suché PS 84.00 SM 9LQDĜVWYt /DFLQD

Cabernet Sauvignon

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

213 Cabernet Sauvignon 2017 SK Biele Polosuché ao 81.33 Chateau Marco, s.r.o.
klaret

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

D vína tiché prírodne sladké

Rizling vlašský

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

428 Ryzlink vlašský 2017 CZ Biele Sladké PS 85.00 SM 9LQDĜVWYt 8 .DSOLþN\ V U R

430 Rizling vlašský 2017 CZ Biele Sladké VzB 84.00 SM 9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê Y R V

Furmint

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

432 Tokajská výberová 2003 SK Biele Sladké tve 89.33 VkD, ZM Tokaj & CO, s.r.o.
esencia

431 Tokajský výber 3 - 2011 SK Biele Sladké 3p 84.33 SM Tokaj & CO, s.r.o.
SXWĖRYê

Veltlínske zelené

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

433 Veltlínske zelené 2015 SK Biele Sladké ĐY 83.00 Château Belá

Rizling rýnsky

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

429 Ryzlink rýnský 2017 CZ Biele Sladké VzH 86.67 SM 9LQDĜVWYt 8 .DSOLþN\ V U R

427 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Sladké bv 80.67 VVD - Dvory nad Žitavou

F vína naturálne

Rkatsiteli

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

532 Asadeli 2016 GE Oranžové Suché 79.33 Asadeli wine

Rizling vlašský

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

527 Rizling vlašský 2013 SK Oranžové Suché vzh 85.67 VkF, SM 'XERYVNê D *UDQþLþ

526 Rizling vlašský 2017 SK Biele Polosuché ao 81.33 Bona Winery

Veltlínske zelené

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

529 Veltlínske zelené 2015 SK Oranžové Suché vzh 85.00 SM 'XERYVNê D *UDQþLþ

Rizling rýnsky

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

531 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Polosuché ao 75.67 Bona Winery

Muškát žltý

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie Výrobca

530 Golden Muskat 2017 SK Biele Polosuché az 81.67 Bona Winery

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:06

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOV
Asadeli wine / Davit Mikhelidze¶s Family Cellar

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
F 79.33
532 Asadeli, Qvevri 2016 GE Oranžové Suché

Bacchus Róbert Jahodník / Róbert Jahodník Bacchus

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
301 Rizling rýnsky A2 86.33 SM
215 Modrý Portugal 2017 SK Biele Polosladké vzh B1 85.33 SM
502 Rizling vlašský A1 82.67
128 Alibernet 2017 SK ýHUYHQp Suché nz B1 81.67

2017 SK Biele Suché nz

2016 SK ýHUYHQp Suché nz

Bal&La winery / PHARMED service,s.r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
121 ýHUYHQê EDUyQ B1 82.67
229 Merlot 2017 SK ýHUYHQp Suché B1 81.33

2017 HU ýHUYHQp Suché

Bona Winery / OFFICE TRADE s.r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
B1 89.00 ZM
228 Cabernet Sauvignon 2015 SK ýHUYHQp Suché ao F 81.67
F 81.33
530 Golden Muskat 2017 SK Biele Polosuché az B1 80.67
F 75.67
526 Rizling vlašský 2017 SK Biele Polosuché ao

219 Frankovka modrá 2015 SK ýHUYHQp Suché ao

531 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Polosuché ao

Canter Borház Kft.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie

224 Magnus Balatonfüred-Csopaki Merlot 2011 HU ýHUYHQp Suché B1 90.00 ChB1,
ZM

511 Magnus Balatoni Sauvignon Blanc 2017 HU Biele Suché A1 86.33 SM
2015 HU ýHUYHQp Suché
223 Magnus Balatonfüred-Csopaki Merlot 2017 HU Biele Suché B1 85.00 SM

523 Magnus Balatonfüred-Csopaki 2015 HU ýHUYHQp Suché A1 84.33 SM
sárgamuskotáj 2017 HU Biele Suché
2017 HU Ružové Suché
227 Magnus Balatonfüred-Csopaki Cabernet B1 84.33 SM
Sauvignon
A1 83.67
501 Magnus Balatoni olaszrizling C1 80.67

111 Magnus Balatoni rozé

'XERYVNê D *UDQþLþ 'XERYVNê D *UDQþLþ V U R

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
C3 86.00 SM
212 Zweigeltrebe, Klaret 2017 SK Ružové Polosuché F 85.67 SM
F 85.00 SM
527 Rizling vlašský 2013 SK Oranžové Suché vzh A1 84.00 SM
A1 83.33
529 Veltlínske zelené 2015 SK Oranžové Suché vzh C1 82.00
B1 82.00
517 Rulandské šedé 2017 SK Biele Suché A2 81.00

419 Chardonnay 2017 SK Biele Suché

110 Zweigeltrebe, rosé 2017 SK Ružové Suché

116 Pinot noir 2016 SK ýHUYHQp Suché

105 Pálava 2017 SK Biele Polosuché

Golguz / FOOD FARM, s.r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
304 Rulandské šedé A2 84.67 SM
106 Pálava 2016 SK Biele Polosladké nz A2 84.67 SM
422 Chardonnay A1 84.67 SM
2017 SK Biele Polosuché vzh

2016 SK Biele Suché nz

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:07

HR Winery / Profmat, s.r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
A2 89.67 ZM
313 7UDPtQ þHUYHQê 2017 SK Biele Polosladké vzh A1 87.33 SM
B1 87.00 SM
509 Sauvignon 2017 SK Biele Suché B1 87.00 SM
C2 85.67 SM
127 Cabernet Sauvignon 2015 SK ýHUYHQp Suché vzh A2 85.67 SM
C2 84.67 SM
222 Mystique Woman 2016 SK ýHUYHQp Suché az C2 84.33 SM
A1 80.33
331 Dunaj Rosé 2017 SK Ružové Polosladké ao

102 Muškát moravský 2017 SK Biele Polosuché ao

323 Svatovavrinecké 2017 SK Ružové Polosuché ao

330 Mystique Woman 2017 SK Ružové Polosladké az

503 Rizling vlašský 2016 SK Biele Suché nz

Château Belá / Château Belá, s.r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie

415 Rizling rýnsky 2015 SK Biele Suché nz A1 89.67 ChA1,
ZM

205 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Polosladké vzh A2 89.00 ZM
217 Rulandské modré 2015 SK ýHUYHQp Suché nz
126 Cabernet Sauvignon 2017 SK ýHUYHQp Suché vzh B1 89.00 ZM
433 Veltlínske zelené 2015 SK Biele Sladké ĐY
518 Rulandské šedé 2016 SK Biele Suché nz B1 84.00 SM

D 83.00

A1 76.67

Chateau Grand Bari / Chateau GRAND BARI, s.r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
311 Múza A2 89.00 ZM
302 Muškát žltý 2017 SK Biele Polosladké az A2 86.67 SM
305 Lipovina A2 86.00 SM
316 Muškát žltý 2017 SK Biele Polosuché ao A2 82.00
207 Muškát žltý A2 79.67
424 Muškát žltý 2017 SK Biele Polosladké nz A1 77.67

2017 SK Biele Polosladké ao

2017 SK Biele Polosuché ao

2017 SK Biele Suché ao

Chateau Marco, s.r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
A2 85.67 SM
206 Chardonnay 2017 SK Biele Polosladké vzh B1 84.00 SM
C3 81.33
129 Dunaj 2016 SK ýHUYHQp Polosladké hv

213 Cabernet Sauvignon klaret 2017 SK Biele Polosuché ao

&KkWHDX 5~EDĖ 9LHQQD '& D V

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
A2 89.33 ZM
315 Milia 2017 SK Biele Polosladké vzh A1 86.67 SM
A1 86.33 SM
514 Rizling rýnsky 2016 SK Biele Suché nz C2 85.33 SM

507 Veltlínske zelené 2017 SK Biele Suché kab

329 Cabernet Sauvignon 2017 SK Ružové Polosuché nz

&KRZDQLHF .UDMþtURYLþ 9tQQH SLYQLFH 6YlWê -XU V U R

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
B1 86.33 SM
216 Rulandské modré 2015 SK ýHUYHQp Suché vzh A1 85.67 SM
A1 81.00
408 Veltlínske zelené 2017 SK Biele Suché nz

420 Chardonnay 2017 SK Biele Suché

Ing. Jozef Šándor

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
A1 86.33 SM
522 Muškát moravský 2017 SK Biele Suché ao C1 82.33

109 Pinot noir rosé 2017 SK Ružové Suché ao

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:07

Kovil, s.r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
B1 85.33 SM
125 Cabernet Franc 2016 SK ýHUYHQp Suché nz B1 85.33 SM
B1 85.00 SM
120 Frankovka modrá 2015 SK ýHUYHQp Suché nz A1 83.00
A1 80.67
226 RH+ 2016 SK ýHUYHQp Suché nz A1 79.00

413 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Suché nz

516 Rulandské šedé 2017 SK Biele Suché nz

506 Veltlínske zelené 2017 SK Biele Suché nz

Mezey & Kovalík / MEZEY & KOVALÍK s.r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
525 Devín A1 83.00
416 Svojsen 2017 SK Biele Suché ao A1 82.67
512 Noria A1 81.33
2017 SK Biele Suché ao

2017 SK Biele Suché ao

Navara Vinárstvo s. r. o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
A2 87.67 SM
321 7UDPtQ þHUYHQê 2015 SK Biele Polosladké bv B1 85.00 SM
C1 84.33 SM
118 Neronet 2017 SK ýHUYHQp Suché nz A2 83.00

108 Svätovavrinecké rosé 2017 SK Ružové Suché ao

101 Rulandské šedé 2017 SK Biele Polosuché ao

Pereg / PEREG, spol. s r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
A2 89.67 ZM
306 Cuvée Pereg 2017 SK Biele Polosladké ao C2 85.00 SM
A2 84.00 SM
332 Cabernet Sauvignon, rosé 2017 SK Ružové Polosladké ao A1 82.67

107 Pálava 2017 SK Biele Polosuché ao

402 Müller Thurgau 2017 SK Biele Suché ao

Pivnica Palík / BIOCENTRUM, s.r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
508 Veltlínske zelené A1 84.67 SM
220 Syrah 2015 SK Biele Suché ao B1 84.00 SM
303 Pesecká leánka A2 81.00
405 Rizling vlašský 2013 SK ýHUYHQp Suché ao A1 75.00

2017 SK Biele Polosladké ao

2015 SK Biele Suché nz

Tokaj & CO, s.r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
D 89.33 ZM
432 Tokajská výberová esencia 2003 SK Biele Sladké tve D 84.33 SM

431 7RNDMVNê YêEHU SXWĖRYê 2011 SK Biele Sladké 3p

Velkeer / VÍNO VELKEER 1113, s.r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
317 Pálava, DSC
320 Devín, DSC 2017 SK Biele Polosladké ao A2 89.67 ZM

2017 SK Biele Polosladké ao A2 89.33 ZM

124 Dunaj 2015 SK ýHUYHQp Suché bv B1 89.00 ChB1,
ZM

327 Tri Ruže, Tri Ruže 2017 SK Ružové Polosuché az C2 87.67 SM
513 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Suché ao
401 Müller Thurgau 2017 SK Biele Suché ao A1 84.67 SM

A1 84.00 SM

Vinárstvo Berta, s.r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
A1 87.67 SM
412 Sauvignon 2017 SK Biele Suché ao C1 87.33 SM
A2 85.33 SM
112 Cabernet Sauvignon 2017 SK Ružové Suché ao
17. 4. 2018 15:07
103 Muškát Moravský 2017 SK Biele Polosuché ao

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition

Vinárstvo Borvin / BORVIN, s.r.o.

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
407 Veltlínske zelené A1 84.00 SM
123 Dunaj 2017 SK Biele Suché B1 80.00
404 Rizling vlašský A1 79.67
2016 SK ýHUYHQp Suché
Body Ocenenie
2017 SK Biele Suché A2 86.33 SM
A1 84.00 SM
Vinárstvo Vinoma / AGROPEST, spol. s r.o. A1 82.67
A1 81.00
Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti B1 81.00
319 Pálava
414 Rizling rýnsky 2017 SK Biele Polosladké Body Ocenenie
403 Rizling vlašský A2 89.67 ZM
519 Chardonnay 2017 SK Biele Suché A2 89.33 ZM
225 Dunaj C3 87.00 SM
2017 SK Biele Suché A2 87.00 SM
A2 86.67 SM
2017 SK Biele Suché ao B1 85.00 SM
A2 84.00 SM
2017 SK ýHUYHQp Suché ao B1 81.67
A1 79.33
9LQDĜVWYt %XFKWRYL (YD %XFKWRYi 9LQDĜVWYt %XFKWRYL
Body Ocenenie
Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti A2 87.33 SM
A1 86.67 SM
308 Hibernal 2017 CZ Biele Polosladké PS B1 85.00 SM
C3 84.00 SM
310 Chardonnay 2017 CZ Biele Polosladké PS A1 83.67
C1 82.67
211 6YDWRYDYĜLQHFNp NODUHW 2017 CZ Biele Polosuché KV
Body Ocenenie
204 Kerner 2017 CZ Biele Polosuché PS C3 89.33 ZM
A1 89.00 ZM
312 7UDPtQ þHUYHQê 2017 CZ Biele Polosladké PS D 86.67 SM
D 85.00 SM
221 Merlot 2016 CZ ýHUYHQp Suché PS B1 83.33
B1 83.00
209 Pálava 2017 CZ Biele Polosladké PS
Body Ocenenie
114 6YDWRYDYĜLQHFNp 2016 CZ ýHUYHQp Suché PS C2 89.00 ZM
A2 89.00 ZM
510 Sauvignon 2017 CZ Biele Suché PS A2 89.00 ZM
A2 87.00 SM
9LQDĜVWYt /DFLQD ,QJ 3DYHO /DFLQD A2 86.67 SM
A2 86.00 SM
Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti A1 84.00 SM
D 84.00 SM
201 Hibernal 2017 CZ Biele Polosuché
17. 4. 2018 15:07
425 Pálava 2017 CZ Biele Suché

218 Frankovka 2015 CZ ýHUYHQp Suché

210 Frnakovka blanc, klaret 2017 CZ Biele Suché PS

421 Chardonnay 2017 CZ Biele Suché

113 Frankovka rosé 2017 CZ Ružové Suché

9LQDĜVWYt 8 .DSOLþN\ V U R

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti

214 Rulandské modré klaret, Fresh Wine 2017 CZ Biele Polosladké KV

515 Hibernal, Fresh Wine 2017 CZ Biele Suché PS

429 Ryzlink rýnský, Vino Dalibor 2017 CZ Biele Sladké VzH

428 Ryzlink vlašský, Víno Dalibor 2017 CZ Biele Sladké PS

117 Rulandské modré, Víno Dalibor 2016 CZ ýHUYHQp Suché PS

119 Frankovka 2016 CZ ýHUYHQp Suché PS

9LQDĜVWYt 9 0 =ERURYVNê Y R V

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti

325 Rosé Amálie 2017 CZ Ružové Polosuché KV

314 7UDPtQ þHUYHQê 2017 CZ Biele Polosladké PS

307 Sauvignon 2017 CZ Biele Polosladké PS

318 Pálava 2017 CZ Biele Polosladké VzH

309 Rulandské šedé 2017 CZ Biele Polosladké PS

202 Rizling vlašský 2017 CZ Biele Polosuché PS

524 Pálava 2017 CZ Biele Suché PS

430 5L]OLQJ YODãVNê ERWULW\FNê VEČU 2017 CZ Biele Sladké VzB

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition

Víno Zborovský / Lubomír Zborovský

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti Body Ocenenie
A1 89.33 ZM
505 Prosincové cuvée Anežka 2017 CZ Biele Suché MZV A1 86.00 SM
C2 85.67 SM
423 Muškát moravský 2017 CZ Biele Suché MZV A1 83.33
B1 83.33
326 Frankovka rosé 2017 CZ Ružové Polosladké MZV C2 82.67

409 Neuburské 2016 CZ Biele Suché MZV Body Ocenenie
A1 86.33 SM
115 Modrý Portugal 2016 CZ ýHUYHQp Suché MZV A2 86.00 SM
A1 86.00 SM
328 Cabernet Moravia rosé 2017 CZ Ružové Polosuché MZV A2 84.33 SM

VPS - Vinohradníctvo Pavelka a syn, s. r. o. Body Ocenenie
A1 85.33 SM
Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti B1 84.00 SM
418 Pinot Gris C2 83.67
208 Pálava 2017 SK Biele Suché vzh D 80.67
521 Chardonnay A1 80.67
104 7UDPtQ þHUYHQê 2017 SK Biele Polosuché vzh A2 80.00
C2 79.33
2017 SK Biele Suché vzh

2017 SK Biele Polosuché vzh

VVD - Dvory nad Žitavou / VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo

Vzorka Názov 5RþQtN Pôvod Vlastnosti

411 Sauvignon 2017 SK Biele Suché nz

122 Dunaj 2017 SK ýHUYHQp Suché vzh

322 Cabernet Sauvignon, Vinitory premium 2017 SK Ružové Polosuché nz

427 Rizling rýnsky, Vinitory premium 2017 SK Biele Sladké bv

426 Devín, Vinitory premium 2017 SK Biele Suché vzh

203 Rizling vlašský, Vinitory premium 2017 SK Biele Polosuché nz

324 Rulandské modré 2017 SK Ružové Polosuché ao

Danube Wine Challenge 2018 | International Wine Competition 17. 4. 2018 15:07


Click to View FlipBook Version