The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เรขาคณิตล่าสุด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chanakansrisuttho, 2021-03-16 22:42:20

เรขาคณิตล่าสุด

เรขาคณิตล่าสุด

รายวชิ า คณิตศาสตร์

เ อง รูปเรขาคณิตสองมิติ
นประถมศึกษา 3รปทืช่ีีั่้

จุดประสงค์ เ อให้นั กเรยี นสามารถ
การเรียนรู ้ จ แนกและบอกลักษณะของ

รูปเรขาคณิตสองมติ ิ

พื่ำ

รู ปเรขาคณิ ตสองมิติ

มอี ะไรบ้าง?

รูปเรขาคณิตสองมติ ิ

รูปสามเห ยม
มดี ้าน 3 ด้าน และมีมุม 3 มมุ

ลี ่

รูป เห ยม
มดี ้าน 4 ดา้ น และมมี มุ 4 มมุ

สลีี่่

รูปห้าเห ยม
มดี ้าน 5 ด้าน และมีมุม 5 มมุ

ลี ่

รูปหกเห ยม
มดี ้าน 6 ดา้ น และมมี มุ 6 มมุ

ลี ่

รู ปวงกลม

รู ปวงรี

วงกลมและวงรี
เหมือนกนั และแตกตา่ ง

กนั อย่างไร?

วงกลมและวงรี เหมอื นกันคือ ไมม่ ีด้าน
และไม่มีมมุ และมขี อบของรูปมีลักษณะ
โค้งเรียบเหมือนกนั

แตต่ า่ งกันคือ
วงรีมลี ักษณะโค้งยาวกวา่ วงกลม

พิจารณาจากจ นวนดา้ น การจ แนก
ของรูปหลายเห ยม นๆ รู ปหลายเห ยม
จ นวนดา้ น นั บไดจ้ ะเ น พิจารณาจาก งใด?
ชนิ ดของรูปหลายเห ยม น

่ ิ้้ัั
นน
สปทลล็ีีีล่่่ีำำ่ำ

THANK YOU
THANK YOU
THANK YOU

นางสาวชนากานต์ ศรสี ุทโธ 630610189

นายธนกฤต วฒั นสุนทร 630610191

นางสาวนรภทั ร มาเ ยม 630610192

นางสาวปวณี ์กร สนกนกพรชยั 630610194

นางสาวอศิ รยิ า บ รุงเขต 630610198

นางสาวปาเจรา ไชยแก้ว 630610587

นางสาววรรณประภา ชา้ งชาวนา 630610590

นางสาวอาภชิ ญา พิพัฒน์ 630610595
ปี่ำ


Click to View FlipBook Version