The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือราชการ6ชนิด
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ
-คำสั่ง
-ระเบียบ
-ข้อบังคับ
หนังสือประชาสัมพันธ์
-ประกาศ
-แถลงการณ์
-ข่าว
หนังสือที่เจ้ากน้าที่ทำขึ้นหรือรับไ้เป็นหลังฐานในราชการ
-หนังสือรับรอง
-รายงานการประชุม
-บันทึก
-หนังสืออื่นๆ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nutthawut massuk, 2019-11-07 03:18:56

หนังสือราชการ6ชนิด

หนังสือราชการ6ชนิด
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ
-คำสั่ง
-ระเบียบ
-ข้อบังคับ
หนังสือประชาสัมพันธ์
-ประกาศ
-แถลงการณ์
-ข่าว
หนังสือที่เจ้ากน้าที่ทำขึ้นหรือรับไ้เป็นหลังฐานในราชการ
-หนังสือรับรอง
-รายงานการประชุม
-บันทึก
-หนังสืออื่นๆ

หนงั สอื ราชการ 6 ชนิด

เสนอ

อาจารยพ์ ชั นิยา ชุมผอม

จัดทาโดย

นายณัฐวฒุ ิ มาศสขุ
ชั้นประกาศนยี บตั รวชิ าชีพชนั้ ปที ่ี 3
ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2562

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีระนอง

คานา

เอกสารฉบบั น้ีเปน็ ส่วนหนงึ่ ของวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชพี เพ่อื ใหไ้ ดศ้ ึกษาหาความรู้
ในเรอ่ื งประเภทหนงั สือราชการ 6 ชนิด เช่น หนังสอื ภายนอก หนังสอื ภายนอก หนงั สอื ประทบั ตรา
หนงั สือสง่ั การ หนงั สอื ประชาสมั พันธ์ หนังสอื ทีเ่ จ้าหน้าทท่ี าขนึ้ หรอื รบั ไวเ้ ปน็ หลกั ฐานในราชการและไดศ้ ึกษา
อย่างเขา้ ใจเพื่อเปน็ ประโยชน์กบั การเรียน

ผู้จัดทาหวังวา่ รายงานเลม่ นจ้ี ะเปน็ ประโยชนก์ บั ผ้อู า่ น ทก่ี าลังหาข้อมลู เรอื่ งนี้อยหู่ ากมขี ้อแนะนา
หรือขอ้ ผดิ พลาดประการใด ผจู้ ดั ทาขอนอ้ มรบั ไว้และขออภยั ไว้ ณ ทน่ี ดี้ ้วย

จดั ทาโดย

นายณัฐวุฒิ มาศสุข

สารบญั หน้า

เรอื่ ง 1
คานา 4
หนงั สอื ภายนอก 6
หนงั สือภายใน 9
หนังสอื ประทับตรา 9
หนงั สอื สงั่ การ 11
13
- คาส่งั 15
- ระเบียบ 15
- ขอ้ บังคบั 17
หนังสอื ประชาสมั พันธ์ 19
- ประกาศ 20
- แถลงการณ์ 20
- ขา่ ว 22
หนงั สือทเ่ี จ้าหนา้ ทีท่ าข้นึ หรือรับไวเ้ ป็นหลกั ฐานในราชการ 24
- หนงั สือรบั รอง 25
- รายงานการประชุม 26
- บนั ทึก
- หนงั สอื อื่นๆ
ตวั อยา่ งหนังสอื ราชการ 6 ชนิด

ประเภทหนังสือราชการ

1. หนังสือภายนอก

หนงั สือภายนอก คือหนงั สือติดต่อราชการที่เป็นแบบพธิ ีโดยใชก้ ระดาษตราครุฑ เป็นหนงั สือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถงึ หน่วยงานอน่ื ใดซ่ึงมใิ ช่ส่วนราชการหรือท่ีมถี ึง
บุคคลภายนอก

2. หนังสือภายใน

หนงั สือภายใน คือหนงั สือติดต่อราชการที่เป็นแบบพธิ ีการนอ้ ยกว่าหนงั สือภายนอก เป็นหนงั สือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจงั หวดั เดียวกนั ใชก้ ระดาษบนั ทกึ ขอ้ ความ

3. หนังสือประทับตรา

หนงั สือประทบั ตรา คือหนงั สือที่ใชป้ ระทบั ตราแทนการลงชื่อของหวั หนา้ ส่วนราชการระดบั กรม
ข้ึนไป โดยใหห้ วั หนา้ ส่วนราชการระดบั กองหรือผทู้ ่ีไดร้ ับมอบหมายจากหวั หนา้ ส่วนราชการระดบั กรมข้ึน
ไปเป็นผรู้ ับผดิ ชอบลงช่ือยอ่ กากบั ตรา หนงั สือประทบั ตราใหใ้ ชไ้ ดท้ ้งั ระหวา่ งส่วนราชการและระหว่างส่วน
ราชการกบั บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องสาคญั ไดแ้ ก่ การขอรายละเอียดเพม่ิ เติม การส่งสาเนา
หนงั สือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณาสาร การตอบรับทราบท่ีไม่เกี่ยวกบั ราชการสาคญั หรือการเงิน การแจง้
ผลงานท่ีไดด้ าเนินงานไปแลว้ ใหส้ ่วนราชการท่ีเกี่ยวขอ้ งทราบ การเตือนเรื่องที่คา้ ง เรื่องซ่ึงหวั หนา้ ส่วน
ราชการระดบั กรมข้ึนไปกาหนดโดยทาเป็นคาสง่ั ใหใ้ ชห้ นงั สือราชการ โดยใชก้ ระดาษตราครุฑ

4. หนังสือสั่งการ

หนงั สือสง่ั การ ใหใ้ ชต้ ามแบบท่ีกาหนดไว้ หนงั สือสงั่ การมี 3 ชนิด ไดแ้ ก่ คาสงั่ ระเบียบ และขอ้ บงั คบั

คาสง่ั คือบรรดาขอ้ ความที่ผบู้ งั คบั บญั ชาสงั่ การใหป้ ฏบิ ตั ิโดยชอบดว้ ยกฏหมาย ใชก้ ระดาษตราครุฑ
ระเบียบ คือบรรดาขอ้ ความที่ผมู้ ีอานาจหนา้ ที่ไดว้ างไวโ้ ดยจะอาศยั อานาจของกฏหมายหรือไม่ก็ได้ เพอ่ื ถือ
เป็นหลกั ปฏิบตั ิงานเป็นการประจา ใชก้ ระดาษตราครุฑ

ขอ้ บงั คบั คือบรรดาขอ้ ความที่ผมู้ อี านาจหนา้ ที่กาหนดใหใ้ ชโ้ ดยอาศยั อานาจของกฏหมายที่บญั ญตั ิให้
กระทาได้ ใชก้ ระดาษตราครุฑ

5. หนังสือประชาสัมพนั ธ์

หนังสือประชาสัมพนั ธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3ชนิด ได้แก่ ประกาศ
แถลงการณ์และข่าว

ประกาศ คือบรรดาขอ้ ความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ ราบหรือแนะแนวทางปฏิบตั ิ ใชก้ ระดาษ
ตราครุฑ

แถลงการณ์ คือบรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือทาความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรื อ
เหตุการณ์ หรือในกรณีใด ๆ ใหท้ ราบชดั เจนโดยทว่ั กนั ใชก้ ระดาษตราครุฑ

ข่าว คือบรรดาขอ้ ความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ใหท้ ราบ

6. หนังสือทเ่ี จ้าหน้าที่ทาขนึ้ หรือรับไว้เป็ นหลักฐานในราชการ

หนงั สือที่เจา้ หน้าท่ีทาข้ึนหรือรับไวเ้ ป็นหลกั ฐานในราชการ คือหนงั สือที่ทางราชการทาข้ึนนอกจากท่ีกลา่ ว
แลว้ ขา้ งตน้ หรือหนงั สือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมมี าถงึ ส่วนราชการและ
ส่วนราชการรับไวเ้ ป็ นหลกั ฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บนั ทึก
และหนงั สืออนื่

หนังสือรับรอง คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงาน เพ่ือ
วตั ถปุ ระสงคอ์ ยา่ งหน่ึงอยา่ งใดใหป้ รากฏแก่บุคคลโดยทวั่ ไปไม่จาเพาะเจาะจง ใชก้ ระดาษตราครุฑ

รายงานการประชุม คือ การบนั ทึกความคิดเห็นของผมู้ าประชุม ผเู้ ขา้ ร่วมประชุม และมติของท่ีประชุมไว้
เป็นหลกั ฐาน

ตัวอย่างหนังสือราชการทงั้ 6ชนิด

1. หนังสือภายนอก

2.

หนังสือภายใน

3. หนังสือประทบั ตรา

4. หนังสือส่ังการ

5. หนังสือประชาสัมพนั ธ์

6. หนังสือท่เี จ้าหน้าที่ทาขนึ้ หรือรับไว้เป็ นหลกั ฐานในราชการ

สตู รน้ำซำวขำ้ ว สตู รไล

1.น้ำซำวขำ้ ว(ประมำณ) 2 ลติ ร 1. ลกู ยอสุก
2. จุลนิ ทรยี ์ EM
2. จุลนิ ทรยี ์ EM 4 ชอ้ นโต๊ะ 3 กำกน้ำตำล
วธิ ที ำ
วธิ ที ำ นำลกู ยอสุกมำสบั ใหล้
ผสมจลุ นิ ทรยี ์ EM กำกน
* น้ำซำวขำ้ ว(น้ำเพอ่ื ลำ้ งฝ่นุ ขำ้ วและสงิ่ สกปก 10 วนั พอไดท้ ก่ี รองเอำแต
ออกก่อนนำไปหงุ ) ประมำร 2 ลติ รหำกไมถ่ งึ 2 วธิ ที ำ
ลติ รใหเ้ ตมิ น้ำสะอำดลงไปแลว้ กรองดว้ ยผำ้ ขำวบำง สำรไลแ่ มลง 1 แกว้ ผสม
ใหใ้ ส
วตั ถุทใ่ี ชแ้ ทน
* ใสจ่ ุลนิ ทรยี ์ Em 4 ชอ้ นโต๊ะ คนใหเ้ ขำ้ กนั  น้ำผง้ึ ,น้ำตำลทรำย
แลว้ บรรจุในขวด  น้ำผลไมส้ ดทกุ ชนิด
 น้ำซำวขำ้ ว
* เกบ็ ไว้ 4 วนั น้ำทไ่ี ดม้ สี เี หลอื งออ่ น  น้ำปัสสำวะ
 ฯลฯ
วธิ ที ำ

1. ใชแ้ ทนผงซกั ฟอก

2. ใชเ้ ป้นสเปรยด์ บั กลน่ิ

3. ใชผ้ สมน้ำถูพน้ื บำ้ น พน้ื ครวั

4. กรณีมตี ะกอนทก่ี นั ขวด

ลแ่ มลง

1 กก.
1 แกว้
1 แกว้

ละเอยี ด ใสน่ ้ำพอทว่ ม
น้ำตำลคนใหเ้ ขำ้ กนั หมกั ไว้
ต่น้ำมำใช้

มน้ำ 20 ลติ ร ฉีด พน่ รด
นกำกน้ำตำล
ย ,นม
เชน่ น้ำสม้

กำรขยำยจลุ นิ ทรยี E์ M กำรทำจุลลนิ ทร

1. จลุ นิ ทรยี ์ EM 2 ชอ้ นโต๊ะ 1.จุลินทรีย์ EM 1 ชอ้ นโต
2. กำกน้ำตำล 2 ชอ้ นโต๊ะ 2 กากน้าตาล 1 ชอ้ นโต
3. น้ำสะอำด 1 ลติ ร
วธิ ีทา นาจุลินทรีย์ EM กากน้าต
วธิ ที ำ ผสมจุลนิ ทรยี ์ EM กำกน้ำตำล และน้ำ วธิ ีใช้ พืช ผกั ใช้ ฉีด พน่ รด ร
เขำ้ ดว้ ยกนั เกบ็ ไว้ 5 วนั หรอื ขยำยตอ่ ไดอ้ กี
สูตรไล่แมลง (
(เกบ็ ไวไ้ ดน้ ำน 3 เดอื น)
1.จุลินทรินย์ EM 1 แกว้
กำรทำฮอรโ์ มนผลไม้
2. กากน้าตาล 1 แกว้
วธิ ที ำ หนั่ มะละกอ ฟักทอง กลว้ ยทงั้ เปลอื ก
และเมลด็ ใสภ่ ำชนะมฝี ำปิดผสม EM 3 น้าส้มสายชู5% 1 แกว้
วธิ ที ำ 4-5 ชอ้ นโต๊ะ ผสมน้ำ 10 ลติ รหรอื 1 ถงั
ฉดี พน่ รำด จะทำใหด้ อกตดิ ผลดก ขนำดโต 4 เหลา้ ขาว 28-40 ดีกรี 2

กำรทำฮอรม์ นยอดพชื 5 น้าสะอาด 10 ล

วธิ ที ำ นำใบยคู ำลปิ ตสั ยอดสะเดำมำผสม
วธิ ใี ช้ เหมอื นฮอรโ์ มนผลไม้

รยี น์ ้ำ (ใชท้ นั ท)ี กำรทำจุลนิ ทรแ๊ หง้ (โบกำฉ)ี

ตะ๊ 1. มลู สตั ว(์ ทกุ ชนิด) 1 สว่ น
ตะ๊
2. แกลบดบิ 1 สว่ น
ตาลมาผสมกนั
ราด ทุก 3วนั 3. รำละเอยี ด 1 สว่ น

(สุโตจู,EM5) 4. จุลนิ ทรยี ์ EM 20 ซซี ๊

2 แกว้ 5. กำกน้ำตำล 20 ซซี ี
ลิตร
6. น้ำสะอำด 10 ลติ ร

วธิ ที ำ

ขนั้ ท1่ี เตรยี มจุลนิ ทรยี ์ EM กำกน้ำตำล น้ำ
สะอำดผสมไวใ้ นถงั น้ำ

กำรเกบ็ รกั ษำ

เกบ็ รกั ษำเม่อื โบกำฉแิ หง้ สนิทควรเกบ็ รกั ษำในทร่ี ม่
ไมโ่ ดนฝนและไมโ่ ดนแดด


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Resumo Imprensa 07NOV19
Next Book
หนังสือราชการ 6 ชนิด