The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vedio4nk, 2021-11-05 04:54:06

สารสนเทศ2563

สารสนเทศ2563

โรงเรียนมธียมวดีหนองแขม

สานีกงานเขตพีนทีการศกีษามธียมศกีษาเขต1
สานีกงานคณะกรรมการการศีกษาขนีพนีฐาน

กระทรวงศีกษาธีการ

facebook.com : 02-429-3402 ผลีตโดย
งานสารสนเทศโรงเรยีน
โรงเรียนมธียมวดีหนองแขม

สารสนเทศ

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ประจาปีการศกึ ษา 2563

สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน

คานา

สารสนเทศโรงเรียนฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั้ง4กลุ่มงาน

และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีดาเนินงานภายใน ปีการศึกษา 2563 เป็นการรวบรวมโครงการต่างๆ

การดาเนินงาน ผลการปฏบิ ตั งิ าน ความก้าวหนา้ ของหน่วยงานผลงานทแี สดงถึงความภาคภมู ใิ จ อัน

นาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล โดยการเก็บรวบรวม

ข้อมูล มกี ารนาเสนอในรปู แบบตา่ ง ๆ เช่น ตาราง แผนภมู ิ กราฟ และภาพ เป็นต้น

ผู้จัดทาขอขอบคุณสารสนเทศกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทาและให้ข้อมูลเพ่ือให้สารสนเทศโรงเรียนฉบับนี้สาเร็จได้

ด้วยดี

………………………….…………
( นางสาวอญั ชลี ชูช่วย )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารท่วั ไป

………………………….…………
(นางเปรมกมล เสวกดรุณทร)

งานสารสนเทศโรงเรียน

สารบัญ หนา้

เร่อื ง 1
14
ขอ้ มูลโรงเรยี นมธั ยมวดั หนองแขม 18
ข้อมลู นักเรยี น 24
แผนผังการบริหารงานโรงเรยี น 43
ข้อมูลบุคลากร
อตั รากาลัง 55
กลุม่ บริหารวชิ าการ 65
72
โครงสร้างหลกั สตู รโรงเรยี นมัธยมวดั หนองแขม 78
สารสนเทศกิจกรรมชุมนุม 82
ผลการเรียนของนกั เรยี นชน้ั ม.1-6 84
ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนทไี่ ด้คณุ ภาพระดับดีข้นึ ไป 85
กจิ กรรมพัฒนาผ้เู รยี น 86
ผลการประเมนิ คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ 87
ผลการประเมนิ อ่าน คดิ วิเคราะห์และเขยี น 94
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผเู้ รยี น 95
ผลการประเมนิ คุณภาพการศกึ ษาระดับชาติ ( O-NET) 99
ผลงานวิจัยของครู 101
สารสนเทศด้านแหล่งเรียนรู้ 109
สารสนเทศด้านปราชญช์ าวบ้าน 115
สารสนเทศห้องสมดุ
สารสนเทศงานแนะแนว
สารสนเทศด้านการศึกษาต่อของนกั เรียนช้นั ม.3 และ ม.6

เรอ่ื ง หนา้

กลมุ่ บริหารงานบคุ คล 123
กจิ กรรมสง่ เสรมิ วินัยขัน้ พื้นฐาน ชัน้ ม.1-6 127
สรุปผลการดูแลช่วยเหลอื นักเรียน
135
กลมุ่ บริหารงบประมาณ 143
ข้อมูลการใชจ้ ่ายเงนิ 146
สรปุ ค่าไฟฟ้า 149
สรปุ ค่าน้าประปา 152
สรปุ คา่ โทรศัพท์ 155
สรุปค่าน้ามัน
สรปุ ค่าบริการอนิ เทอรเ์ นต็ 159
161
กล่มุ บริหารงานท่วั ไป 163
สถิตหิ นงั สือราชการ 165
สถติ ิการใชร้ ถยนต์ 167
สถิติการใชบ้ ริการโสตทัศนปู กรณ์ 168
สถิติการใชบ้ รกิ ารงานสมั พันธ์ชุมชน 171
สถติ กิ ารใช้บรกิ ารงานสวัสดกิ ารต่างๆ 172
สถิติการใช้บริการอาคารสถานท่ี 174
สถิตกิ ารใชห้ อ้ งพยาบาล 175
สรุปคา่ ประกนั อุบัตเิ หตุ
ผลการตรวจสขุ ภาพของนกั เรียน

ผลงานดีเดน่ ของโรงเรยี น

ขอ้ มูล
โรงเรียน

2

ข้อมลู โรงเรยี นมัธยมวดั หนองแขม

สญั ลักษณ์ของโรงเรยี นเป็นรปู เสมามอี ักษรย่อ น.ข. อย่ตู รงกลาง

ช่อื โรงเรยี นมธั ยมวัดหนองแขม
ทต่ี ง้ั เลขที่ 443 ถนนเลยี บคลองภาษีเจริญฝัง่ ใต้
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
ประเภท กรงุ เทพมหานคร 10160
มัธยมศกึ ษาขนาดใหญ่ (พเิ ศษ)
ผูอ้ านวยการ เปิดสอนระดบั ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 1 - 6
Website โรงเรียน: นายขวัญชยั ไกรธรรม
E-mail: www.nk.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ [email protected]
เบอร์ FAX 0-2429-3402
0-2429-3160

สารสนเทศ ปกี ารศึกษา2563

3

วิสยั ทศั น์
มงุ่ เน้นพฒั นาผู้เรียนใหม้ ีคุณธรรมนาความรู้ กา้ วสูส่ ากล ภายใตห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

พันธกิจ
1. พัฒนาผเู้ รยี นให้มศี ักยภาพเปน็ พลโลก (เปน็ เลิศวชิ าการ สอ่ื สารสองภาษา กา้ วหนา้ ทางความคิด
ผลิตงานอย่างสรา้ งสรรค)์
2. ส่งเสริมผูเ้ รยี นใหม้ ีคุณธรรม จรยิ ธรรม สขุ ภาพพลานามัย มคี ณุ ภาพชวี ิตบนพนื้ ฐานความเปน็ ไทย
ภายใต้หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
3. พัฒนาหลกั สตู รและกระบวนการเรยี นร้เู ทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. พฒั นาแหล่งเรียนรู้ ศนู ยก์ ารเรียน เทคโนโลยีทางการศึกษาใหท้ ันสมัย ครบวงจรและเอือ้ ตอ่ การเรียนรู้
5. สง่ เสรมิ ศักยภาพครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาสคู่ วามเป็นมอื อาชีพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
6. ส่งเสรมิ การมสี ว่ นร่วมในการจดั การศกึ ษา และการสรา้ งเครือขา่ ยการเรียนรู้ ให้เกดิ ชมุ ชนแหง่ การเรยี นรู้
7. พัฒนาระบบการบริหารและการจดั การทีด่ ี

กลยุทธ์
โรงเรียนมัธยมวดั หนองแขม ไดก้ าหนดกลยทุ ธห์ ลกั 5 กลยทุ ธ์ ดงั น้ี
กลยทุ ธท์ ี่ 1 พัฒนาคณุ ภาพนกั เรียน
กลยทุ ธ์ท่ี 2 พฒั นาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 พฒั นาการให้บริการทางการศึกษา
กลยุทธท์ ่ี 4 พัฒนาคณุ ภาพครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา
กลยุทธท์ ี่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจดั การ

คา่ นยิ มองค์กรของโรงเรียนมธั ยมวัดหนองแขม
กาหนดตามอักษรชอ่ื โรงเรียนเปน็ NONGKHAEM ดังนี้

N - National Responsibility ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
O - Organization รกั องคก์ ร
N - Nobility ยึดมัน่ คณุ ธรรม / Novel สรา้ งสรรค์ส่งิ ใหม่
G - Globalization ก้าวสู่สากล
K - Knowledge Management จัดการความรู้
H - Habile คล่องแคลว่
A - Achievement มงุ่ ผลสัมฤทธ์ิ
E - Economic sufficiency เศรษฐกิจพอเพยี ง

สารสนเทศ ปีการศกึ ษา2563

4

 อกั ษรยอ่ ของโรงเรียน คอื น.ข.
 ตราประจาโรงเรยี น

สัญลกั ษณข์ องโรงเรยี นเป็นรูปเสมามอี ักษรย่อ น.ข. อยตู่ รงกลาง

 ปรชั ญาประจาโรงเรยี น
โรงเรียนยอ่ มประกอบไปดว้ ย ร่างกาย ชีวติ จิตใจ
โรงเรยี น คือ ร่างกาย วิชาการ คือ ชีวิต กจิ กรรม คือ จิตใจ

 คติธรรมประจาโรงเรียน
ธมเฺ ม ฐติ น วิชฺหาติ กติ ฺติ เกยี รติยอ่ มไมล่ ะผู้ต้ังอยใู่ นธรรม

 สปี ระจาโรงเรียน นา้ เงนิ เหลอื ง

 คาขวญั ประจาโรงเรียน
มารยาทงาม ความรดู้ ี กีฬาเดน่ คิดเปน็ ทาเปน็ แกป้ ัญหาเปน็ มองเหน็ การณ์ไกล

 เอกลกั ษณ์
ลูกหนองแขม ย้มิ ไหว้ ทกั ทาย ให้เกียรตกิ ัน

 อตั ลักษณข์ องโรงเรียน
สภุ าพชน คนดี ศรีหนองแขม

 ต้นไม้ประจาโรงเรียน คอื ตน้ แขม

 สิ่งศักดสิ์ ิทธิ์ท่เี คารพนับถือประจาโรงเรียน

พระพุทธรปู ประจาโรงเรยี น (หอพระ) พระพุทธเขมามนุ ี จิรคหปตานสี ิสสาจารย์

พหชุ นวชริ ปธานอุบตั ิ

พระพทุ ธรปู ประจาโรงเรียน (หนา้ ประตโู รงเรียน) พระพทุ ธปฏมิ เขมา มหาสริ ิมงคลนมิ ิต

พระภมู ิเจ้าท่ี ศาล ตา-ยาย

อนสุ าวรยี ์ หลวงดรุณกจิ วฑิ ูร

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

5

โรงเรียนมธั ยมวดั หนองแขมมีผู้บรหิ ารโรงเรียนต้งั แต่ก่อตงั้ จนถึงปจั จุบันรวม 11 คน ดงั นี้

1. นายแสวง สขุ ะหุต พ.ศ. 2490 – 2511 ดารงตาแหนง่ ครูใหญโ่ รงเรยี น
2. นายวิเชยี ร กัณหะยวู ะ พ.ศ. 2511 – 2533 วดั หนองแขม กอ่ นเกษียณอายรุ าชการ

3. นายประสก มนุญญวงศ์ พ.ศ. 2533 – 2538 ดารงตาแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรียน
มัธยมวดั หนองแขม และ
4. นายธงชัย สขุ สวัสดิ์ พ.ศ. 2538 – 2541 ผู้ตรวจราชการกรมสามญั ศึกษา ระดบั 9

5. นายบญุ ยัง แสงวิรณุ พ.ศ. 2541 – 2543 ดารงตาแหนง่ ผ้อู านวยการโรงเรยี น
มัธยมวัดหนองแขม ระดับ 9
6. นายเจรญิ เลื่อนธรรมรตั น์ พ.ศ. 2543 – 2548
ดารงตาแหนง่ ผอู้ านวยการโรงเรียน
7. นายธนวฐั นาคนคร พ.ศ. 2548 –2549 มัธยมวดั หนองแขม ระดบั 8

8. นางสุภาณี โลหิตานนท์ พ.ศ. 2549 – 2554 ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียน
มธั ยมวัดหนองแขม ระดับ 9
9. นายโสภณ กมล พ.ศ. 2554 – 2556
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรยี น
10. นายวนั ชัย ทองเกิด พ.ศ.2557 – 2561 มัธยมวดั หนองแขม ระดบั 9
11. นายขวญั ชัย ไกรธรรม พ.ศ.2561– ปัจจุบนั
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน คือ มธั ยมวัดหนองแขม ระดบั คศ.4
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คอื
นายกสมาคมนักเรยี นเก่าโรงเรยี นมัธยมวดั หนองแขม คือ ดารงตาแหน่งผอู้ านวยการโรงเรยี น
มัธยมวัดหนองแขม ระดับ คศ.4

ดารงตาแหนง่ ผอู้ านวยการโรงเรียน
มธั ยมวดั หนองแขม ระดบั คศ.3

ดารงตาแหน่งผอู้ านวยการโรงเรยี น
มัธยมวดั หนองแขม ระดบั คศ.3
ดารงตาแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรยี น
มธั ยมวดั หนองแขม ระดับ คศ.3
นางสาวจงกล ทรพั ย์สมบูรณ์
นายนิกร ชมิ รส
นายสพุ ัฒน์ ศรมี งคล

สารสนเทศ ปกี ารศึกษา2563

6

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน โรงเรียนมธั ยมวัดหนองแขม

1. นางสาวจงกล ทรัพยส์ มบูรณ์ ผู้ทรงคณุ วฒุ ิ ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพนั ธ์ ผทู้ รงคุณวฒุ ิ กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมลกั ษณ์ คงเมือง ผู้ทรงคุณวฒุ ิ กรรมการ

4. วา่ ที่ ร.ต.อนันต์ โพธิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

5. ดร.อดิศร สินประสงค์ ผู้ทรงคณุ วุฒิ กรรมการ

6. แพทยห์ ญิงสุนีย์ ธรี ะการุณวงศ์ ผทู้ รงคุณวุฒิ กรรมการ

7. นางสาวน้อย สุวรรณมณี ผู้ทรงคุณวฒุ ิ กรรมการ

8. นางจนิ ดา จันทร์โรจน์ ผู้แทนผปู้ กครอง กรรมการ

9. นางชไมพร งามยง่ิ ยวด ผ้แู ทนครู กรรมการ

10. นางสาวทองสขุ วชิรปัทมา ผแู้ ทนศิษยเ์ ก่า กรรมการ

11. นายเจือ สุวรรณเจรญิ ผ้แู ทนองค์กรชุมชน กรรมการ

12. พระปลัดสถติ กิตฺติญาโณ ผแู้ ทนพระภกิ ษสุ งฆ์ กรรมการ

13. พระมหาประสิทธิ์ ปสิทธิโธ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ

14. นายสรยุทธ์ เดน่ ดารงกุล ผู้แทนองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถนิ่ กรรมการ

15. ผอู้ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรรมการและเลขานุการ

สารสนเทศ ปีการศึกษา2563

7

สภาพทัว่ ไปของโรงเรยี นมัธยมวดั หนองแขม

ประวัตกิ ารก่อต้งั โรงเรียน
โรงเรียนตง้ั ข้ึนเมอ่ื วนั ท่ี 1 กนั ยายน พ.ศ.2490 ใชช้ ื่อว่า “โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม” ต่อมาในวันที่

1มิถุนายน พ.ศ. 2494 ใช้ช่ือว่า“โรงเรียนวัดหนองแขม” ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการให้ตัดคาว่า
“มัธยม” ออกจากชื่อโรงเรียนทุกโรงเรียน และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2528จึงได้เปล่ียนกลับมาใช้
ชือ่ เดิม คือ “โรงเรียนมธั ยมวดั หนองแขม” อกี ครงั้

การศกึ ษาในทอ้ งถิน่ หนองแขม เรมิ่ ต้ังแตป่ ี พ.ศ.2446 ไดม้ ีโรงเรยี นเกิดขน้ึ เป็นโรงเรยี นแรกคอื โรงเรียน
ประถมวดั หนองแขมจัดสอน 4 ชั้นเรยี นไมม่ ีภาษาตา่ งประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 จดั เปน็ โรงเรียนอาชพี จกั สาน
มีการเรยี กเก็บคา่ เล่าเรียน จึงไมเ่ ปน็ ท่นี ยิ มของนกั เรยี นและผปู้ กครอง

ในปี พ.ศ.2447 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ ดั ตง้ั โรงเรยี นประชาบาล ตาบลหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ) เปดิ สอน
วิชาสามัญ ไมเ่ กบ็ คา่ เล่าเรยี นและไดส้ ัง่ ยบุ โรงเรยี นประถมวัดหนองแขมใน ปพี .ศ.2447 คงเหลอื แตโ่ รงเรียน
ประชาบาลคอื โรงเรยี นวัดหนองแขม (สหราษฎรบ์ ูรณะ) สังกดั กรุงเทพมหานคร ในขณะนน้ั นกั เรียนที่เรียนจบโรงเรียน
ประชาบาลแลว้ หาสถานท่เี รียนตอ่ ในขัน้ สงู ไดย้ าก เพราะอยู่ไกล จงึ นิยมออกไปประกอบอาชพี แทน

ในปี พ.ศ.2490 บรรดาพ่อค้า คหบดี ข้าราชการ และประชาชนชาวหนองแขม ชาวกระทุ่มแบน และ
ชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมใจกันตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการจัดสร้างโรงเรียนมัธยม”
มีหลวงดรุณกิจวิฑูรเป็นประธาน ดาเนินการจัดหาทุนสร้างโรงเรียนมัธยมจนประสบผลสาเร็จ
กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้จัดตั้งเม่ือวันท่ี 1กันยายน พ.ศ.2490ต่อมากรมสามัญศึกษาร่วมกับสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมได้จัดซื้อท่ีดินเพ่ิมเติมอีก 8ไร่รวมเป็นเน้ือที่ประมาณ16 ไร่เศษ.
ปี พ.ศ.2538 ทางโรงเรียนและคณะครูได้ซื้อท่ีดินเพิ่มเติมอีก 3 ไร่เศษ ในปี พ.ศ.2556 สมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ได้ดาเนินการทอดผ้าป่าการศึกษาหาทุนจัดซื้อท่ีดินเพื่อทาประตูทางออก
บริเวณหลังโรงเรียนด้านถนนทางเข้าโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ จานวน 145 ตารางวา ในปี
พ.ศ.2558 สมาคมผู้ปกครองและครโู รงเรยี นมัธยมวดั หนองแขม ไดด้ าเนนิ การทอดผา้ ปา่ การศึกษาหาทุนจัดซ้ือ
ทด่ี ินเพิ่มเตมิ อีก 297.40 ตารางวา ปจั จุบันโรงเรยี นมธั ยมวดั หนองแขมมที ดี่ นิ รวมทง้ั ส้ิน 21ไร่ 82.19 ตารางวา

เมอื่ กระทรวงศึกษาธิการอนมุ ัติให้จัดต้งั โรงเรียนมัธยมวดั หนองแขมแลว้ ไดแ้ ต่งต้งั ให้นายแสวง สุขะหตุ ครตู รี
โรงเรยี นมัธยมวดั รางบวั รักษาการในตาแหนง่ ครใู หญต่ รีโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมและดารงตาแหนง่ ผบู้ รหิ ารเร่อื ยมา
จนเกษยี ณอายรุ าชการ เม่อื วนั ท่ี 9 กันยายนพ.ศ. 2511 ต่อมานายวิเชยี ร กัณหะยูวะได้รบั ตาแหน่งผู้บริหาร ปจั จบุ นั
นายขวัญชยั ไกรธรรม ดารงตาแหน่งผอู้ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

สารสนเทศ ปีการศึกษา2563

8

อาคารเรียนหลงั แรกเปิดสอนไดเ้ มอ่ื วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2491 (ก่อนหนา้ น้นั ใชส้ ถานทโี่ รงเรียน
ประชาบาล) มนี กั เรยี นทง้ั หมด 17คน เปน็ นักเรียนชาย 13คน นักเรยี นหญิง 4คน ตอ่ มาหลวงดรณุ กจิ วฑิ ูรได้เปน็
ประธานจัดต้ัง คณะกรรมการผอู้ ุปถัมภ์โรงเรยี นมีกรรมการ 27คน คณะกรรมการชดุ นี้ มหี นา้ ทีใ่ นการอุปถัมภ์โรงเรียน
ในเรื่องต่าง ๆ ตามกาลัง และโอกาสท่จี ะกระทาได้

วนั ท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2499 อาจารยแ์ สวง สขุ ะหตุ ได้เชิญผปู้ กครองมาประชมุ เพือ่ ก่อตัง้ สมาคมผู้ปกครอง
ครู และนักเรียนเก่าโรงเรียนมัธยมวดั หนองแขม ไดด้ าเนนิ การจดั ตัง้ และจดทะเบียนในวนั ท่ี 8มถิ นุ ายน พ.ศ.2499โดย
มนี ายยอด อ่อนโอภาส ซงึ่ เปน็ นายอาเภอหนองแขมในขณะนั้นเปน็ นายกสมาคมคนแรก ในปี พ.ศ.2507คณะนักเรียน
เกา่ ไดข้ อแยกตัวออกจากสมาคมเพอ่ื จัดตั้ง “สมาคมนกั เรยี นเกา่ วัดหนองแขม”ส่วนสมาคมผปู้ กครองและครูโรงเรยี น
มัธยมวดั หนองแขม มนี ายเสงย่ี ม นาควชั ระ เปน็ นายกสมาคมคนแรก

ปัจจบุ นั โรงเรยี นมัธยมวดั หนองแขมมี 2 สมาคม คอื
- สมาคมผปู้ กครองและครโู รงเรียนมธั ยมวดั หนองแขม

มนี ายนกิ ร ชมิ รส เป็นนายกสมาคม
- สมาคมนกั เรียนเก่าโรงเรยี นมัธยมวดั หนองแขม

มีนายสพุ ฒั น์ ศรีมงคลเปน็ นายกสมาคม

สภาพชุมชน
สภาพชมุ ชนรอบบรเิ วณโรงเรยี นเปน็ ท่ีราบลุม่ สภาพเศรษฐกิจดั้งเดมิ ข้ึนอยกู่ ับการเกษตรกรรม แตใ่ น

ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากชุมชนเมืองขยายตัวจากพ้ืนท่ีช้ันใน มีผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่
อาศยั และประกอบอาชีพมากขึ้น พืน้ ทีก่ ารเกษตรจงึ เร่มิ ถูกเปล่ียนแปลงเปน็ โรงงานอุตสาหกรรม มีประชากร
ประมาณ 156,267 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดหนองแขม วัดศรีนวลธรรมวิมล
วัดหลักสาม สถานีอนามัย สถานีตารวจนครบาลหนองแขม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
ท่ที าการไปรษณียห์ นองแขม สถานโี ทรทัศน์ไทยทีวีสชี ่อง 3 มหาวทิ ยาลยั ธนบุรี มหาวทิ ยาลัยเอเชียอาคเนย์
ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ประเพณ/ี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่รี ูจ้ ักโดยทวั่ ไป คอื ประเพณชี าวพุทธ

ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลักคือ รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 180,000 บาท จานวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครวั 4 – 5 คน และแนวโน้มความต้องการของผ้ปู กครองและชมุ ชน คือ ผปู้ กครองตอ้ งการใหโ้ รงเรียน
จดั ทนุ การศกึ ษาใหก้ บั นกั เรยี น เนอ่ื งจากรายได้ไม่เพยี งพอกับรายจ่าย

นักเรยี นโรงเรยี นมธั ยมวัดหนองแขม สว่ นใหญ่เป็นนกั เรยี นในเขตพน้ื ท่บี ริการของโรงเรยี น คือ
– เขตหนองแขม แขวงหนองแขม และแขวงหนองค้างพลู
– ตาบลสวนหลวง อาเภอกระทมุ่ แบน จงั หวดั สมุทรสาคร

โรงเรียนประถมศึกษาทีอ่ ยใู่ นเขตพื้นท่ีบริการ คอื โรงเรียนวดั หนองแขม (สหราษฎรบ์ รู ณะ) โรงเรียน
วดั อดุ มรังสี โรงเรยี นประชาบารุง โรงเรียนวดั ศรีนวลธรรมวมิ ล โรงเรยี นมนต์จรัสสิงหอ์ นสุ รณ์ โรงเรียนบา้ นขุน
ประเทศ โรงเรียนจันทศริ วิ ิทยา โรงเรยี นเลิศหลา้ โรงเรยี นวรี สนุ ทรโรงเรยี นกรพทิ กั ษ์ศกึ ษา โรงเรยี นสารสาสน์
วเิ ทศหนองแขม

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากชุมชนในท้องถิ่น คหบดี สมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ มูลนิธิต่าง ๆ ของโรงเรียน หน่วยงานและองค์กรเอกชนต่าง ๆ
โรงเรยี นจงึ สามารถพัฒนาให้เจริญข้นึ มาโดยลาดับ

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

9
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สามารถผา่ นเข้า-ออกได้ ทั้งทางรถและทางเรือ ดังน้ี
1. รถโดยสารประจาทาง ขสมก.สาย 80 (สนามหลวง –หนองแขม)
2. รถโดยสารประจาทางขนาดเล็ก (สองแถว)

- สายกระทุ่มแบน – แคราย – หนองแขม ,
- สายกระทุ่มแบน – สวนหลวง – หนองแขม
- สาย พระราม 2 – หนองแขม
- สายวัดม่วง – หนองแขม ,
- สาย บางบอน 4– หนองแขม
3. รถรบั จ้างต่างๆ

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

10
แผนท่ตี ั้งโรงเรยี น

สารสนเทศ ปีการศกึ ษา2563

11

แผนผงั โรงเรยี นมัธยมวัดหนองแขม

มรี ายละเอียดดงั นี้
1. อาคาร 1 เปน็ อาคารอเนกประสงค์ 4 ชัน้ ประกอบด้วยหอ้ งสมุดและหอ้ งเรียนคอมพิวเตอร์
2. อาคาร 2 เป็นอาคารเรยี น 4 ช้ัน ประกอบด้วย หอ้ งเรียนจานวน 5 หอ้ ง มีสานกั งานผู้อานวยการ
สานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ สานักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ สานักงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ห้อง
ประชมุ ดอกแขม และห้องประชุมแฉลม้ ชุนถนอม
3. อาคาร 3 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนจานวน 18 ห้อง ห้องพักครูกลุ่มสาระ
การเรียนรคู้ ณิตศาสตร์ หอ้ งสมาคมนักเรียนเกา่ วดั หนองแขม ห้องงานแนะแนว หอ้ งงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และห้องช่อแขมใช้สาหรับเรียนคอมพิวเตอร์
4. อาคาร 4 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนจานวน 19 ห้อง ห้องปฎิบัติการทาง
ภาษา(ภาษาญีป่ ุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหล)ี หอ้ งส่อื การเรยี นรูภ้ าษาต่างประเทศ หอ้ งพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สงั คมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ห้องอาเซยี น ห้องสอื่ การเรียนรู้สงั คมฯ ห้องปฎบิ ตั กิ ารคณิตศาสตร์ หอ้ งพัก
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องพกั ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องสานักงานกลุ่มบริหาร
บคุ คล ห้องแผนงาน และธนาคารโรงเรยี น
5. อาคาร 5 เป็นอาคารอเนกประสงค์ 4 ช้ัน ประกอบด้วยห้อง Lab ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิ ยาศาสตร์จานวน 14 หอ้ ง หอ้ งพกั ครกู ลุ่มสาระการเรียนร้วู ิทยาศาสตร์ ห้องสบื คน้ ของกลมุ่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และชั้นล่างเปน็ โรงอาหาร
6. อาคาร 6 เป็นโรงฝึกงาน 3 ชั้น ประกอบด้วย ห้องปฎิบัติการคหกรรมอาหาร ห้องปฎิบัติการค
หกรรมประดิษฐ์ หอ้ งงานไฟฟ้า หอ้ งงานธุรกิจ และห้องงานอตุ สาหกรรม
7. อาคาร 7 เปน็ เปน็ อาคารหอประชุม 2 ช้ัน ประกอบด้วย หอ้ งประชมุ ที่บริเวณช้นั บน ส่วนชั้นลา่ ง
เปน็ หอ้ งเรียนจานวน 8 ห้อง
8. อาคาร 8 เป็นเป็นอาคารศูนย์กีฬา 2 ชั้น ประกอบด้วยสถานท่ีเรียนวิชาพลศึกษา ห้องเรียนวิชา
สขุ ศึกษา และห้องพกั ครกู ลุ่มสาระการเรยี นรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา

สารสนเทศ ปีการศึกษา2563

12

9. อาคาร 9 เป็นอาคารเรียน 2 ช้ัน ประกอบด้วย ห้องเรียนโครงการพิเศษ(Gifted)จานวน 9 ห้อง
และห้องพกั ครโู ครงการพิเศษ(Gifted)

10. อาคาร 10 เป็นอาคารเรียน 2 ช้ัน ประกอบด้วย ห้องเรียนจานวน 3 ห้อง ห้องปฎิบัติการคหกร
รมประดษิ ฐ์ หอ้ งปฎบิ ัติการเกษตร ห้องปฎบิ ตั ิการงาน และหอ้ งพักครกู ลุ่มสาระการเรียนร้กู ารงานอาชีพ

11. อาคาร 11 เปน็ อาคารเรยี น 4 ช้ัน ประกอบด้วย หอ้ งปฏิบัติการดนตรีสากล หอ้ งเกบ็ เคร่ือง
ดนตรี หอ้ งซ้อมดนตรขี นาดใหญ่ 3 หอ้ ง ห้องซ้อมดนตรขี นาดเล็ก 9 ห้อง ห้องปฏบิ ตั ิการดนตรีไทย หอ้ งดนตรี
พน้ื เมือง หอ้ งนาฏศลิ ป์ สากล ลูกทงุ่ หอ้ งเกบ็ เคร่ืองแต่งกาย 2 หอ้ ง ห้องซักผา้ 1 หอ้ ง ห้องเรยี นนาฏศลิ ป์
ไทย ห้องสมุดสืบค้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ หอ้ งเรียนศิลปะ 3 หอ้ ง หอ้ งแสดงผลงาน ห้องสานกั งาน
และ หอ้ งพกั ครขู องกลุ่มสาระการเรยี นรูศ้ ลิ ปะ 5 หอ้ ง

12. อาคารประชาสมั พนั ธ์ เป็นท่ีรับรองผูม้ าติดต่อราชการ และทที่ าการงานประชาสมั พนั ธ์
13. อาคารพยาบาลเปน็ อาคารชน้ั เดียว 1อาคาร จัดไว้เฉพาะเป็นทีป่ ฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เปน็ ห้องที่
พกั ผู้ปว่ ยชาย และหญิง รวม4ห้อง 8เตียง ใหบ้ รกิ ารท้ังครู นักเรียน และชมุ ชน
14. สนามฟุตบอล ขนาดมาตรฐาน สนามบาสเกตบอล สนามอเนกประสงค์

ดา้ นบรรยากาศส่งิ แวดล้อม
พ้ืนท่ีโดยท่ัวไป ร่มรื่นด้วยพันธ์ุไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งปลูกไว้ด้านหน้าของอาคารเรียนทุกอาคาร โดยเฉพาะ
บริเวณสวนปาล์มน้ามัน ลานไทร ลานพิกุล มีโต๊ะ เก้าอี้ให้นักเรียนนั่งทาการบ้านทากิจกรรมสวนหย่อมขนาด
ใหญ่ เล็กตามจุดต่าง ๆ ท่ัวบริเวณโรงเรียน ให้ความสวยงามเพลิดเพลินท้ังไม้ดอก และไม้ใบ ตามฤดูกาล ใน
เวลาเช้าโรงเรียนเป็นสถานท่ีออกกาลังกายของชมรมผู้สูงอายุตอนเย็นเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้เข้ามา
พกั ผอ่ น ออกกาลงั กาย เลน่ กีฬา และใชบ้ รกิ ารอ่นื ๆ

ด้านการจดั การศกึ ษาและกจิ กรรม

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหง่ ชาติ พทุ ธศกั ราช 2542 และตามหลกั สตู รสถานศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2553 องิ หลกั สูตรแกนกลาง
การศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบบั ปรบั ปรุง 2560)

แผนการจัดชนั้ เรยี น ปกี ารศึกษา 2561 – ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2561 2562 2563

ชั้นมธั ยมศึกษาตอนตน้ 14-12-12 14-14-12 14-14-14

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 12-10-10 12-12-10 12-12-12

2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ และ
ความสามารถของนักเรียนมีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย มีวงดนตรีไทย วงดนตรีสากล วงโยธวาทิต การ
ส่งเสริมด้านกีฬาท้ังในและนอกโรงเรียน มีการเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(Gifted) การเสริมความสามารถพิเศษทางด้านภาษา(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี)
กิจกรรมการสอนในวันเสาร์ การสอนเสริมติวเข้มเพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัย การทา MOU กับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ดังน้ี

- มหาวทิ ยาลยั ศลิ ปกร (คณะศึกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะอกั ษรศาสตร์ คณะวทิ ยาศาสตร์)
- มหาวิทยาลัยศรีนครนิ ทรวโิ รฒ (คณะวิทยาศาสตร์)

สารสนเทศ ปีการศึกษา2563

13

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ ทหารลาดกระบัง (คณะบรหิ ารธุรกิจ)
- มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตั นโกสนิ ทร์
- มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎนครปฐม
3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน ประกวดทั้งด้านวิชาการ และ
ดา้ นทักษะต่าง ๆ ทงั้ ในโรงเรยี น และนอกโรงเรียน
4. ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาได้เท่าเทียมกัน
โดยการจัดหาทนุ การศึกษาให้ ดว้ ยความรว่ มมือจากครู ผูป้ กครอง สมาคมฯ มลู นิธิฯและผู้มอี ุปการคุณ
5. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันภายใน ทั้งด้านวิชาการ และด้านอ่ืน ๆ โดยแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรูต้ า่ งๆ เชน่ การแข่งขนั การประกวดมารยาท การเปิดสารานกุ รม การประกวดโครงงานฯ
6. กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาทั้งระดับตรี โท และเอก ร่วมกับวัดหนองแขม ซึ่งนักเรียนสมัคร
สอบ และสอบได้เปน็ จานวนมากทกุ ปี การสวดสรภญั ญะในช่วงเชา้ ของวนั พฤหสั บดีนอกจากน้ันยังจดั ให้มีการ
บรรพชาอปุ สมบท ซ่ึงนกั เรียนใหค้ วามร่วมมือเป็นจานวนมาก
7. กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้อ่านเรื่องราว สาระน่ารู้ต่างๆทุก
วันพุธ และเชิญชวนนักเรียนให้สมัครเป็นยอดนักอ่านประจาปี ซ่ึงนักเรียนก็ให้ความร่วมมือและได้รับรางวัล
เปน็ จานวนมาก

สภาพความพรอ้ มของบคุ ลากร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน ในด้านความสามารถด้านการสอน ครูได้ทาหน้าที่การสอนตรงตามความรู้
ความสามารถ และวุฒิการศึกษา มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแหง่ การเรียนรู้ โดยการอบรมสัมมนา ทักษะ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การประเมินผลตามสภาพจริง รู้จักเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
และกว้างไกล นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน โดยการสร้างสื่อการสอนใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ส่ิงประดิษฐ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครูมีความรู้ด้าน ICT มี E-mail address เป็นของตนเองซึ่ง
เห็นไดจ้ ากรางวลั และผลงานทไ่ี ด้รบั

สภาพผู้เรยี นในเชงิ ปริมาณและคณุ ภาพ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 2,975 คน (ข้อมูล 18 กรกฏาคม 2563)
เปิดรับนักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตพื้นท่ีบริการ และการรับสมัครนักเรียนจากนอกพื้นท่ีบริการ
อีกส่วนหน่ึง เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ส่วนนักเรียนที่เข้าศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4ส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ของ
โรงเรียนจงึ เป็นนกั เรียนจากชมุ ชนในเขตพน้ื ที่บริการและเขตพืน้ ทีใ่ กลเ้ คยี ง
เมอ่ื พิจารณาอัตราสว่ นระหว่างครู : นกั เรียนเท่ากับ 1 : 19 คานวณจากจานวนนกั เรียนทั้งหมดหาร
ดว้ ยจานวนข้าราชการคร(ู ไม่รวมผบู้ รหิ าร) แสดงให้เหน็ ว่า อัตราสว่ นระหวา่ งครูเพยี งพอกบั จานวนนกั เรียนใน
การจดั ระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรยี นอย่างใกลช้ ิด และมีประสทิ ธิภาพ

สารสนเทศ ปีการศึกษา2563

14

ขอ้ มลู นักเรยี น

สารสนเทศ ปีการศกึ ษา2563

15

สารสนเทศด้านนักเรยี น

จานวนนักเรียนระดบั มธั ยมศึกษา ปีการศกึ ษา 2563

ระดบั ชนั้ เพศ รวม จานวน
ชาย หญงิ หอ้ งเรยี น
ม.1 248 302
ม.2 242 300 550 14
ม.3 209 322 542 14
รวม ม.ต้น 531 14
ม.4 163 293
ม.5 157 293 42
ม.6 170 276
รวม ม.ปลาย 456 12
1189 1786 450 12
รวมจานวนนักเรยี นทั้งหมด 446 12

36

2,975 78

ข้อมูลวนั ที่ 18 กรกฎาคม 2563

แผนภมู ิแสดงจานวนนกั เรยี นระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2563

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

16

การเปรียบเทียบจานวนนกั เรียนปีการศกึ ษา 2561 – 2563

ระดบั ชัน้ ปีการศึกษา2561 จานวนนักเรียน ปกี ารศึกษา2563
550 ปกี ารศกึ ษา2562 549
ม.1 566 541
ม.2 554 550 530
ม.3 1,670 540
รวม ม.ต้น 466 549 1,620
ม.4 464 1,639 456
ม.5 442 455 448
ม.6 1,372 452 446
รวม ม.ปลาย 455
รวมนักเรยี นท้ังหมด 3,042 1,362 1,350

3,001 2,970

แผนภมู แิ สดงการเปรยี บเทยี บจานวนนกั เรยี น ปกี ารศกึ ษา 2561 – 2563

สารสนเทศ ปีการศกึ ษา2563

17
แผนการเรียนตามโครงสรา้ งหลักสตู ร

ระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาตอนต้น

กลุ่มการเรียน ชัน้ รวม
ม.1 ม.2 ม.3
หอ้ งเรยี นพิเศษ 2 226
หอ้ งเรียนทั่วไป 12 12 12 36
14 14 14 42
รวม

ระดบั ช้นั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย

กลมุ่ การเรียน ช้ัน รวม
ม.4 ม.5 ม.6
หอ้ งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณติ ศาสตร์ 1 113
วิทยาศาสตร์-คณติ ศาสตร์ 4 4 4 12
ศิลป์-คานวณ 3 339
ศิลป์-จนี /เกาหล/ี ญ่ีปนุ่ 3 339
ศลิ ป์-ท่ัวไป 1 113
รวม 12 12 12 36

สารสนเทศ ปีการศึกษา2563

18

แผนผัง
การบริหารงาน

สารสนเทศ ปีการศกึ ษา2563

19

แผนภูมกิ ารบรหิ ารงานโรงเรยี นมัธยมวัดหนองแขม

คณะกรรมการสถานศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน

ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวดั หนองแขม
นายขวญั ชัย ไกรธรรม

สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรยี นมธั ยมวดั หนองแขม ………. กลุม่ โรงเรียน สพม.1 กลมุ่ ที่ 6
สมาคมนกั เรียนเก่ามธั ยมหนองแขม ………. มลู นิธิ กองทนุ การศกึ ษา

ชมรมครเู กา่ มธั ยมวัดหนองแขม ……….. เครือขา่ ยผู้ปกครอง

กลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ กล่มุ บริหารงบประมาณ กลมุ่ บรหิ ารงานบุคคล กล่มุ บริหารทว่ั ไป
นางสาวนภาพร วงศพ์ ทุ ธา นางศริ ริ ัตน์ ยอดโตมร นายมงคล อรณุ ฉาย นางศิรริ ัตน์ ยอดโตมร

1.งานสานกั งานกลุ่มบรหิ ารวิชาการ 1. งานสานกั งาน 1. งานสานกั งาน 1. งานสานกั งาน
2.งานพฒั นาหลักสูตรสถานศกึ ษา 2. งานวิเคราะห์และจัดทา 2. งานแผนงานและสารสนเทศ 2. งานแผนงานและสารสนเทศ
3.งานจัดการเรียนการสอน 3. งานวางแผนอตั รากาลงั และ 3. งานอาคารสถานท่ีและ
4.งานวิจยั พัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา แผนของสถานศกึ ษา
5.งานนเิ ทศการศกึ ษา 3. งานสานกั งาน การกาหนดตาแหน่ง ส่งิ แวดลอ้ ม
6.งานประกนั คณุ ภาพภายใสถานศึกษา 4. งานสรรหา บรรจุ แต่งตงั้ 4. งานสง่ เสรมิ และประสานงาน
7.งานกจิ กรรมพัฒนาผ้เู รยี น ผอู้ านวยการ
8.งานพฒั นาส่อื นวัตกรรมและ 4. งานระดมทรพั ยากรและ ยา้ ย ลาและการออกจาก การศกึ ษาในระบบ นอกระบบ
เทคโนโลยที างการศึกษา ราชการ และตามอธั ยาศยั
9.งานพฒั นาแหล่งเรยี นรู้ การลงทนุ เพ่ือการศกึ ษา 5. งานทะเบียนประวตั ิและ 5. งานประชาสมั พนั ธ์
10.งานห้องสมดุ 5. งานบรหิ ารการเงิน บาเหน็จความชอบ 6. งานยานพาหนะและบรกิ าร
11.งานแนะแนว 6. งานบริหารบญั ชี 6. งานวนิ ยั และการรกั ษาวินยั สาธารณะ
12.งานรับนักเรียน 7. งานบริหารพสั ดแุ ละ 7. งานสง่ เสริมงานกิจการ 7. งานสมั พนั ธช์ มุ ชน
13.งานพัฒนาระบบเครอื ข่าย นกั เรียน 8. งานโภชนาการ
ข้อมูลสารสนเทศ สนิ ทรพั ย์ 8. งานระบบดแู ลช่วยเหลอื 9. งานอนามยั โรงเรยี น
14.งานวดั ผลประเมนิ ผลและ 8. งานจดั ทาขอ้ ตกลง นกั เรียน 10. งานสวสั ดกิ าร
เทียบโอนผลการเรยี น 9. งานส่งเสรมิ คณุ ธรรม 11. งานวทิ ยุส่อื สาร
15.งานทะเบยี นนักเรียน การปฏิบตั ิราชการ จรยิ ธรรมนกั เรียน 12. งานโสตทศั นศกึ ษา
16.งานประสานสง่ เสริมและสนบั สนนุ 9. งานตรวจสอบภายใน 10. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 13. งานสารสนเทศ
งานวชิ าการ แกค่ รอบครัว ชมุ ชน 10. งานจดั ระบบ 11. งานระดบั ชนั้ และ 14. ง า น อ่ื น ๆ
องคก์ รหนว่ ยงานและสถาบันอื่น ครูท่ีปรกึ ษา
ที่จัดการศึกษา ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 12. ง า น ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข
17.งานโครงการพเิ ศษ หน่วยงาน ปั ญห าส่ิง เ สพ ติ ด เ อด ส์
- โครงการส่งเสริมความเปน็ เลศิ 11. งานประสานงาน และอบายมขุ
ดา้ นวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ คณะกรรมการสถานศกึ ษา 13. งานวินยั และ
ภาษาองั กฤษ(Gifted) ขนั้ พืน้ ฐาน ความประพฤตนิ กั เรยี น
- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 12. งานอ่นื ๆ 14. งานประสานและพัฒนา
- โครงการโครงงานและนวตั กรรม เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
- โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง เครือข่ายผปู้ กครอง
วิชาชพี (PLC) 15. งานรักษาความปลอดภัย
18.งานอ่นื ๆ และเวรยาม
16. งานธนาคารโรงเรยี น
17. งานอ่นื ๆ

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

20

โครงสร้างการบรหิ ารงานกลุ่มบริหารวิชาการ

ผูอ้ านวยการโรงเรยี นมธั ยมวัดหนองแขม
นายขวญั ชยั ไกรธรรม

รองผู้อานวยการ
กล่มุ บริหารวิชาการ
นางสาวนภาพร วงศพ์ ทุ ธา

ผู้ช่วยรองผูอ้ านวยการ ผ้ชู ว่ ยรองผูอ้ านวยการ ผู้ช่วยรองผ้อู านวยการ ผชู้ ่วยรองผอู้ านวยการ
กลุ่มบริหารวชิ าการ 1 กลุ่มบริหารวิชาการ 2 กลุม่ บริหารวิชาการ 3 กลุ่มบริหารวชิ าการ 4
นายวทิ ยา จนั ทรด์ าเรอื ง
นางไพจิตร ปานบารุง นายศิลปชยั หิมะกลสั นางชไมพร งามยง่ิ ยวด
1.งานวัดผลประเมนิ ผลและ
1.งานสานักงานกล่มุ 1.งานกจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น เทยี บโอนผลการเรยี น 1.งานประสานส่งเสรมิ และ
บริหารวิชาการ 2.งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 2.งานทะเบียนนกั เรยี น สนับสนนุ งานวิชาการ
2.งานพัฒนาหลักสูตร และเทคโนโลยี แกค่ รอบครวั ชุมชน องคก์ ร
สถานศึกษา ทางการศกึ ษา หนว่ ยงานและสถาบนั อืน่
3.งานจัดการเรยี นการสอน 3.งานพัฒนาแหลง่ เรียนรู้ ท่จี ัดการศกึ ษา
4.งานวจิ ยั พฒั นาคณุ ภาพ 4.งานห้องสมุด 2.งานโครงการพเิ ศษ
การศกึ ษา 5.งานแนะแนว - สง่ เสริมความเปน็ เลิศ ด้าน
5.งานนิเทศการศกึ ษา 6.งานรับนักเรยี น วทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
6.งานประกนั คณุ ภาพ 7.งานพัฒนาระบบเครอื ข่าย และภาษาองั กฤษ(Gifted)
ภายในสถานศกึ ษา ข้อมูลสารสนเทศ - โรงเรยี นมาตรฐานสากล
- โครงงานและนวตั กรรม
- ชมุ ชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC)

สารสนเทศ ปกี ารศึกษา2563

21

โครงสรา้ งการบริหารงานกลุ่มบรหิ ารงานบุคคล

ผอู้ านวยการโรงเรียนมัธยมวดั หนองแขม
นายขวญั ชัย ไกรธรรม

รองผู้อานวยการ
กลมุ่ บริหารงานบุคคล
นายมงคล อรุณฉาย

ผ้ชู ่วยรองผู้อานวยการ ผู้ชว่ ยรองผ้อู านวยการ ผู้ช่วยรองผูอ้ านวยการ
กลมุ่ บริหารงานบุคคล 1 กล่มุ บริหารงานบุคคล 2 กล่มุ บริหารงานบุคคล 3

นางสภุ าพร เพญ็ อมั พร นายสมคั ร หงษท์ อง นายศิริวัฒน์ หาญตระกูล

1.งานสานักงานกลมุ่ บรหิ ารงานบคุ คล 1.งานระดบั ชัน้ และครทู ีป่ รึกษา 1.งานส่งเสรมิ กิจการนกั เรยี น
2.งานประชาสัมพันธ์ 2.งานวินัยและความประพฤติ 2.งานระบบดแู ลชว่ ยเหลือนกั เรียน
3.งานประสานและพฒั นาเครอื ข่าย นกั เรียน 3.งานส่งเสรมิ ประชาธิปไตยใน
ผปู้ กครอง 3.งานป้องกันแกไ้ ขปญั หา สถานศึกษา
4.งานการลงเวลาปฏบิ ัตริ าชการ/การลา สง่ิ เสพตดิ เอดส์ อบายมุข 4.งานส่งเสรมิ คุณธรรมจริยธรรม
5.งานวางแผนอตั รากาลังและการกาหนด และเกม 5.งานคณะสี
ตาแหน่ง/เตรียมความพร้อมและพฒั นา 4.งานสารวัตรนกั เรียน 6.งานธนาคารโรงเรยี น
6.งานสรรหา บรรจุ แต่งตง้ั ยา้ ย โอน และ 5.งานรักษาความปลอดภยั 7.โครงการสถานศกึ ษาสีขาวปลอด
การออกจากราชการ และเวรยาม ยาเสพตดิ และอบายมขุ
7.งานทะเบยี นประวตั /ิ ประเมินผล 8.โครงการ TO BE NUMBER ONE
การปฏิบัติงาน และบาเหน็จความชอบ
8.งานเครอื่ งราชอสิ ริยาภรณ/์ บัตรประจาตัว
ข้าราชการ/ใบประกอบวิชาชพี ครู
9.งานพฒั นาบุคลากรและเสรมิ สรา้ ง
ประสทิ ธภิ าพการปฏบิ ัติราชการ
10.งานสง่ เสริมวินยั และการรักษาวินยั
ขา้ ราชการครแู ละบุคลากร

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

22

โครงสร้างการบรหิ ารกลุ่มบริหารงบประมาณ

ผอู้ านวยการโรงเรยี นมธั ยมวัดหนองแขม
นายขวัญชัย ไกรธรรม

รองผู้อานวยการ
กลุม่ บริหารงบประมาณ
นางศริ ิรตั น์ ยอดโตมร

ผชู้ ว่ ยรองผู้อานวยการ ผ้ชู ่วยรองผอู้ านวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ 1 กลุ่มบริหารงบประมาณ 2

นางอนั ธกิ า เสรีวฒั นา นางบุญรอด ปนั่ โภชา

1.งานแผนงานกลมุ่ บรหิ ารงบประมาณ 1.งานจัดทาขอ้ ตกลงการปฏบิ ตั ริ าชการ
2.งานวเิ คราะหแ์ ละจดั ทาแผนของสถานศึกษา 2.งานบรหิ ารเงิน
3.งานจัดตงั้ เสนอขอและจดั สรรงบประมาณ 3.งานบริหารบญั ชี
4.งานตรวจสอบ ตดิ ตาม ประเมนิ ผล 4.งานระดมทรัพยากรและการลงทนุ
และรายงานผลการใชเ้ งินและผลการ เพอื่ การศึกษา
ดาเนินงาน 5.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
5.งานสานักงานผู้อานวยการ 6.งานจัดระบบการควบคุมภายในหนว่ ยงาน
6.งานสานกั งานกล่มุ บรหิ ารงบประมาณ 7.งานตรวจสอบภายใน
8.งานคณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน
9.งานกลมุ่ บรหิ ารงบประมาณ

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

23

โครงสรา้ งการบรหิ ารงานกลมุ่ บริหารทว่ั ไป

ผู้อานวยการโรงเรยี นมัธยมวัดหนองแขม
นายขวัญชยั ไกรธรรม

รองผู้อานวยการ
กล่มุ บริหารท่ัวไป
นางศริ ิรัตน์ ยอดโตมร

ผชู้ ว่ ยรองผู้อานวยการ ผชู้ ่วยรองผู้อานวยการ ผชู้ ่วยรองผ้อู านวยการ ผชู้ ว่ ยรองผู้อานวยการ
กลมุ่ บริหารท่ัวไป 1 กลุ่มบริหารทั่วไป 2 กล่มุ บริหารท่ัวไป 3 กล่มุ บริหารท่วั ไป 4
นายวรี ะ วรรณคา นายวฒุ ินันท์ สีดจี ริง นายสมชาย สุวรรณพงษ์
นางมยรุ ี วรวรรณ
1.งานอาคารสถานท่แี ละ 1.งานยานพาหนะและ 1.งานโสตทัศนศกึ ษา
1.งานสานักงานกลุ่ม สง่ิ แวดล้อม บริการสาธารณะ 2.งานสง่ เสรมิ และ
บรหิ ารทั่วไป 2.งานสมั พนั ธช์ ุมชน 2.งานประชาสมั พันธ์ ประสานงานการศกึ ษาใน
2.งานสารสนเทศ 3.งานวทิ ยุสอ่ื สาร ระบบ นอกระบบ และตาม
3.งานโภชนาการ อัธยาศยั
4.งานอนามยั โรงเรยี น
5.งานสวัสดิการ
6.งานแผนงานกลมุ่
บรหิ ารท่ัวไป

สารสนเทศ ปกี ารศึกษา2563

24

ขอ้ มลู บคุ ลากร

สารสนเทศ ปกี ารศึกษา2563

25
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา2563

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชาย หญิง รวม ร้อยละ

1. ผ้บู ริหาร 2 2 4 1.95

2. ขา้ ราชการครู 59 94 153 74.63

3. พนกั งานราชการ 1 2 3 1.46

4. ครูอัตราจ้าง 6 4 10 4.88

5. ครูชาวต่างชาติ 3 2 5 2.44

6. ลูกจ้างประจา 7 0 7 3.41

7. ลูกจา้ งชัว่ คราว 6 7 13 6.34

8. พนกั งานทาความสะอาด 0 10 10 4.88

รวม 84 121 205 100

ร้อยละ 40.98 59.02 100

ขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 10 มิถุนายน 2563

แผนภูมิแสดงรอ้ ยละของจานวนครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา2563

74.63

1.95 4.88
6.34 3.412.44 4.88

1. ผู้บรหิ าร 1.46
3. พนกั งานราชการ 2. ขา้ ราชการครู
5. ครูชาวตา่ งชาติ 4. ครูอัตราจ้าง
7. ลกู จา้ งชัว่ คราว 6. ลูกจ้างประจา
8. พนกั งานทาความสะอาด

สารสนเทศ ปีการศกึ ษา2563

26

จานวนครตู ามกลุม่ บรหิ ารและกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ปีการศกึ ษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขา้ ราชการครู พนักงานราชการ ครอู ตั ราจา้ ง รวม รอ้ ยละ
4
ผ้บู ริหาร 17 - - 4 2.29
ภาษาไทย 21 - 1 18 10.29
คณติ ศาสตร์ 34 - - 21 12.00
กลุ่มสาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์ 19 2 3 39 22.29
สงั คมศึกษา 9 - - 19 10.86
สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 10 - - 9 5.14
ศิลปะ 1 2 13 7.43
15
การงานอาชพี - - 15 8.57
ภาษาต่างประเทศ 25 - 9 34 19.43
แนะแนว 3 - - 3 1.71

รวม 157 3 15 175 100
ขอ้ มลู ณ วันท่ี 10 มถิ นุ ายน 2563 (รวมครตู ่างชาติ)

แผนภูมแิ สดงรอ้ ยละของจานวนครูแยกตามกลุ่มสาระการเรยี นรู้ ปีการศึกษา2563

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

27

จานวนข้าราชการและบคุ ลากรครู จาแนกตามวุฒิการศกึ ษาสงู สดุ ปีการศึกษา 2563

ท่ี กลุม่ สาระ/งาน วุฒิการศึกษาสูงสุด รวม
ปรญิ ญาโท ปริญญาตรี อ่นื ๆ

1 บริหาร 4 0–4

2 ภาษาไทย 1 17 – 18

3 คณิตศาสตร์ 7 14 – 21

4 วิทยาศาสตร์ 13 26 – 39

5 สังคมศึกษา 1 18 – 19

6 สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 1 8–9

7 ศิลปะ 0 13 – 13

8 การงานอาชีพ 1 14 – 15

9 ภาษาต่างประเทศ 3 31 – 34

10 แนะแนว 1 2–3

รวม 32 143 – 175

ร้อยละ 18.29 81.71 – 100

ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 10 มถิ นุ ายน 2563

ข้าราชการครแู ละครูอน่ื ๆ(รวมครตู า่ งชาติ)

แผนภูมแิ สดงรอ้ ยละวุฒกิ ารศกึ ษาสูง ของครแู ต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปกี ารศกึ ษา 2563

100.00 ปรญิ ญาโท
90.00
80.00 ปรญิ ญาตรี
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

บ ิรหาร
ภาษาไทย
ค ิณตศาสต ์ร
วิทยาศาสตร์
สังคม ึศกษา
พลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษา ่ตางประเทศ

แนะแนว

สารสนเทศ ปีการศกึ ษา2563

28

จานวนตาแหน่งและอนั ดับข้าราชการครโู รงเรยี นมธั ยมวัดหนองแขม ปีการศกึ ษา 2563

ตาแหน่ง อันดับ วทิ ยฐานะ จานวนครู รอ้ ยละ
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ ค.ศ.3 ผอู้ านวยการชานาญการพิเศษ 1 0.64

ครู ค.ศ.3 รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ 3 1.91
ค.ศ.2 รองผู้อานวยการชานาญการ - 0.00
ครผู ชู้ ่วย
ค.ศ.3 ชานาญการพิเศษ 23 14.65

ค.ศ.2 ชานาญการ 19 12.10

ค.ศ.1 - 73 46.50

- - 38 24.20
รวม 157 100.00

ขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 10 มิถุนายน 2563

แผนภูมิแสดงรอ้ ยละของอนั ดบั ครู ปกี ารศกึ ษา 2563

12.10 46.50 ค.ศ.3
17.20 24.20 ค.ศ.2
ค.ศ.1
ครูผชู้ ่วย

สารสนเทศ ปีการศกึ ษา2563

29

จานวนขา้ ราชการครูจาแนกตามอนั ดับ ปีการศึกษา 2563

ที่ กลุ่มสาระ/งาน คศ.4 คศ.3 อันดับ คศ.1 ครูผู้ชว่ ย รวม รอ้ ยละ
คศ.2

1 บริหาร - 4 - - - 4 2.55

2 ภาษาไทย - 1 1 10 5 17 10.83

3 คณติ ศาสตร์ - 2 7 11 1 21 13.38

4 วทิ ยาศาสตร์ - 8 5 14 7 34 21.66

5 สงั คมศึกษา - 2 - 7 10 19 12.10

6 สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา - 3 - 4 2 9 5.73

7 ศลิ ปะ - 1 1 6 2 10 6.37

8 การงานอาชพี - 5 - 3 7 15 9.55

9 ภาษาต่างประเทศ - 1 4 16 4 25 15.92

10 แนะแนว - - 1 2 - 3 1.91

รวม - 27 19 73 38 157 100

รอ้ ยละ - 17.20 12.10 46.50 24.20 100

แผนภมู แิ สดงรอ้ ยละของจานวนขา้ ราชการครูจาแนกตามอนั ดบั ปกี ารศึกษา2563

100.00 คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครผู ชู้ ว่ ย

80.00

60.00

40.00

20.00

-

สารสนเทศ ปีการศึกษา2563

30

ขอ้ มูลครูและบุคลากร

ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลผูบ้ ริหารสถานศกึ ษา

1) ผู้อานวยการโรงเรียน

ชื่อ-สกุล นายขวญั ชัย ไกรธรรม วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 086 – 311 – 0878 Email : [email protected]

วฒุ กิ ารศกึ ษาสูงสุด ศษ.ม สาขาวิชาการบริหารการศกึ ษา

ดารงตาแหนง่ ทโ่ี รงเรยี นนีต้ ั้งแตว่ นั ท่ี 19 ตลุ าคม พ.ศ.2561 จนถึงปจั จุบนั

2) รองผู้อานวยการโรงเรียน

2.1 ช่ือ-สกุล นางสาวนภาพร วงศ์พุทธา วิทยฐานะ ชานาญการ

โทรศัพท์ 081 – 481 – 5180 Email : [email protected]

วฒุ ิการศึกษาสงู สุด ศษ.ม. สาขาการบรหิ ารการศึกษา

ดารงตาแหนง่ ทโี่ รงเรียนนต้ี ้ังแต่วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 จนถงึ ปจั จบุ ัน

รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ

2.2 ชื่อ-สกลุ นางศริ ิรัตน์ ยอดโตมร วิทยฐานะ ชานาญการพเิ ศษ

โทรศัพท์ 089 – 814 – 8124 Email : [email protected]

วุฒกิ ารศึกษาสงู สดุ ค.ม. สาขาการบรหิ ารการศึกษา

ดารงตาแหน่งทีโ่ รงเรียนน้ีต้ังแตว่ ันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 จนถึง ตุลาคม พ.ศ.2563

รบั ผดิ ชอบกลุม่ บริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารท่วั ไป

2.3 ชื่อ-สกุล นายมงคล อรุณฉาย วทิ ยฐานะ ชานาญการ

โทรศัพท์ 094 – 497 – 7599 Email : [email protected]

วุฒกิ ารศกึ ษาสูงสุด ค.ม. สาขาการบรหิ ารการศึกษา

ดารงตาแหน่งท่โี รงเรยี นนตี้ ้ังแตว่ นั ท่ี 19 ตลุ าคม พ.ศ.2561 จนถงึ ตุลาคม พ.ศ.2563

รับผิดชอบกลมุ่ บรหิ ารงานบุคคล

2.4 ช่ือ-สกลุ นางสาวอญั ชลี ชูช่วย วทิ ยฐานะ ชานาญการ

โทรศพั ท์ 081 – 980 – 9705 Email : [email protected]

วุฒิการศึกษาสงู สดุ ศษ.ม. สาขาการบรหิ ารการศึกษา

ดารงตาแหน่งท่ีโรงเรียนนีต้ ้ังแตว่ ันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถงึ ปจั จุบนั

รบั ผดิ ชอบกล่มุ บริหารท่วั ไป

สารสนเทศ ปีการศกึ ษา2563

31
ข้อมูลข้าราชการครู จาแนกตามกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ 153 คน โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรยี นรู้ ดังนี้

กลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

สารสนเทศ ปกี ารศึกษา2563

32

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ คณิตศาสตร์

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

33

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตร์

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

34
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตร์(ตอ่ )

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

35
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม

สารสนเทศ ปกี ารศึกษา2563

36
กล่มุ สาระการเรียนรู้ สุขศกึ ษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ศิลปะ

สารสนเทศ ปกี ารศึกษา2563

37
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ การงานอาชพี และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปกี ารศึกษา2563

38
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

39

กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น

สารสนเทศ ปกี ารศึกษา2563

40
พนักงานราชการและครูอตั ราจ้างทงั้ หมด 18 คน โดยแยกตามกล่มุ สาระการเรียนรู้ ดังน้ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา*

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

41

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ศิลปะ

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ การงานอาชพี และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ครตู ่างชาติ)

กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น*

สารสนเทศ ปีการศึกษา2563

42

ลกู จ้าง / ลกู จา้ งประจาทงั้ หมด 20 คน ดังน้ี

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

43

อตั รากาลัง

สารสนเทศ ปีการศกึ ษา2563

44

อัตรากาลงั ของโรงเรยี นมธั ยมวดั หนองแขม ปีการศกึ ษา2563

สาขาวิชา จานวน ภาระงานสอนเฉลย่ี ของครู ๑ คน
(คน) ในแต่ละสาขาวชิ า (ช.ม./ สัปดาห)์
1 ภาษาไทย 18 19
2 คณติ ศาสตร์ 21 20
3 วทิ ยาศาสตร์ 39 19
4 สงั คมศึกษา 19 20
5 สุขศกึ ษาและพละศึกษา 9 21
6 ศลิ ปะ 13 19
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15 18
8 ภาษาต่างประเทศ 34 21
9 กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น 3 23
171 20
รวม

แผนภมู แิ สดงอตั รากาลงั ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา2563

25
20
15
10
5
0

สารสนเทศ ปกี ารศกึ ษา2563

45

อัตรากาลัง

กล่มุ สาระการเรียนร้ภู าษาไทย

สารสนเทศ ปีการศึกษา2563


Click to View FlipBook Version