The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

e-book แนะนำหนังสือน่าอ่าน กศน.อำเภอบางมูลนาก

e-book แนะนำ....

เรอื่ ง หน้า

“ฉันรกั ในหลวง” เขียนเรื่องโดย น้านกฮกู เขียนภาพโดย อะตอม 1

“น้าตกในสวน” เขยี นโดย ขวญั ชยั จิตสารวย 2

“ผีเสื้อแสนสวย” เขียนโดย นิดดา หงสว์ ิวฒั น์ 3

“พนั หน่ึงทิวา” เขียนโดย เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 4

“In my Life” เขียนโดย วงศท์ ะนง ชยั ณรงคส์ ิงห์ 5

“ซีรสี ย์ อดรกั นักขาย บษุ บาข้างท่งุ ” เขียนโดย ปองวฒุ ิ 6

“เขียนนิยาย ศาสตรแ์ ละศิลป์ สู่เส้นทางนักประพนั ธ”์ เขียนโดย รตชา 7

1

“ฉันรกั ในหลวง”

เขยี นเรอ่ื งโดย น้านกฮกู เขยี นภาพโดย อะตอม
เรอ่ื งราวพระราชกรณยี กจิ ของ "พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยู่หวั "
ซง่ึ แสดงถงึ ความรกั ของพระองค์ทม่ี ตี ่อปวงชนชาวไทย พร้อมภาพประกอบ
สสี นั สวยงาม ถ่ายทอดดว้ ยภาษาทเ่ี ขา้ ใจง่ายใหเ้ ดก็ ๆ ไดร้ จู้ กั ในหลวงของเรา
ซาบซ้ึงกับพระราชกรณียกิจ และร่ืนรมย์กับบทเพลงพระราชนิพนธ์อัน
ทรงคณุ ค่าในรปู แบบ "แอพพลเิ คชนั่ AR" ทกุ หน้า

2

“น้าตกในสวน” เขียนโดย ขวญั ชยั จิตสารวย

หนังสือเล่มน้ี ว่าด้วยเร่อื งราวเก่ียวกบั การจัดสวนและการ
ก่อสรา้ งน้าตกทล่ี ะเอยี ดทุกขนั้ ตอน ปญั หาหลายประการทจ่ี ะชว่ ยคลค่ี ลาย
ใหท้ ่าน เชน่ หลกั การเลอื กใชเ้ ครอ่ื งสบู น้า การประมาณราคาการก่อสรา้ ง
น้าตกในสวน ฯลฯ

น้าตกในสวนเพมิ่ เสยี งและความเคลอ่ื นไหว
ชว่ ยใหส้ วนสวยงามและสรา้ งบรรยากาศธรรมชาติ

ทส่ี มบูรณ์แบบ เขยี นโดยขวญั ชยั จติ สารวย
ผเู้ ชย่ี วชาญดา้ นการทาน้าตกมามากกวา่ 20 ปี

3

“ผเี สื้อแสนสวย” เขยี นโดย นิดดา หงษ์วิวฒั น์

ผเี สอ้ื แสนสวย เป็นหนงั สอื ทร่ี วบรวมภาพผเี สอ้ื ทงั้ ใหข้ อ้ มลู
เก่ยี วกบั ผเี ส้อื ในรายละเอียด ตลอดจนต้นพชื อาหารของหนอนผเี ส้อื
นนั้ ๆ รวมถงึ ชอ่ื วงศ์ ชอ่ื วทิ ยาศาสตร์ และชอ่ื สายพนั ธมุ์ คี รบครนั

4

“พนั หน่ึงทิวา” เขียนโดย เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ในบรรณพภิ พอมตะนิทานของโลก หากเอ่ยช่อื อาหรบั ราตรี
มกั หลกี ไม่พน้ ต้องเอ่ยช่อื พนั หน่ึงทวิ า ควบค่กู นั ไป เน่ืองเพราะเคา้ โครง
เรอ่ื งทงั้ สองคลา้ ยภาคต่อของกนั และกนั ความสนุกสนานแล กลวธิ กี ารเล่า
เรอ่ื งแบบนิทานซอ้ นนิทานทาให้ พนั หน่ึงทวิ า ไดร้ บั ความนิยมแพร่หลาย
ไปในหลายชาตหิ ลายภาษา และยงั คงไดร้ บั ความนิยมมาจนทกุ วนั น้ี

5

“In my Life” เขียนโดย วงศท์ ะนง ชยั ณรงคส์ ิงห์

เรอ่ื งราวของเดก็ ขายผอู้ าศยั อย่ใู นหอ้ งไดห้ ลงั คา และเดก็ หญงิ
ผเู้ กลยี ดวนั อาทติ ย์ เมอ่ื สองคนมาเจอกนั จงึ เกดิ เป็นบนั ทกึ ชวี ติ ฉบบั สนี ้า
ทล่ี ะเมยี ดตา ละมนุ ใจ

วยั เยาวไ์ มอ่ ย่กู บั เรานาน มนั ผ่านมาแลว้ กผ็ า่ นไป...
แต่ความทรงจาทป่ี วดรา้ ว

ไดท้ ง้ิ ความเศรา้ ไวก้ บั ชวี ติ ยาวนานกวา่ ทใ่ี ครคาดคดิ

6

“ซีรสี ย์ อดรกั นักขาย บษุ บาขา้ งท่งุ ” เขียนโดย ปองวฒุ ิ

เร่อื งราวโรแมนตกิ คอเมดสี นุกสนาน ชวนลุน้ ระหว่างพนักงาน
ขายระดบั แนวหน้าของบรษิ ทั สค่ี นท่ตี อ้ งขบั เคย่ี วกนั เพ่อื เป็นผูช้ นะในการ
แขง่ ขนั "ซเู ปอรเ์ ซลสแ์ ห่งศตวรรษ"

ลลี ดา สุดยอดนกั ขายสาวสวย โพรไฟลเ์ รดิ แต่ใครจะคดิ ว่าสาวไฮโซจะได้รบั
โจทย์ให้ขายรถไถนา! เธอเล็งเป้ าหมายไปท่ีศิลา ชายหนุ่มรูปหล่อทายาทบริษัท
จดั จาหน่ายข้าวยกั ษ์ใหญ่โดยไม่ลงั เล ซเู ปอร์เซลส์เกริ ์ลอย่างเธอมนั่ ใจว่าต้องทาสาเร็จ
เหมือนท่ีเคยทาได้ตลอดมา แต่ปรากฏว่าชายหนุ่มกลับไม่หมูอย่างท่คี ิด ภายใต้คราบ
ตดิ ดนิ เรยี บงา่ ย เขาซ่อนความฉลาดเป็นกรดเอาไว้

7

“เขียนนิยาย ศาสตรแ์ ละศิลป์ ส่เู ส้นทางนักประพนั ธ”์
เขียนโดย รตชา

สาหรบั ผู้ท่อี ยากเขยี นนิยายสกั เล่ม หนังสอื เล่มน้ีไดร้ วบรวม
แนวทางการเขยี นนิยายฉบบั สมบรู ณ์ ตงั้ แต่ประโยคแรกจนถงึ บทสุดทา้ ย
โดยนาวธิ คี ดิ และปฏบิ ตั ิดว้ ยทฤษฎกี ารเขยี นนิยายของนักประพนั ธท์ งั้ ใน
อดีตและปจั จุบนั เป็นลาดบั ขนั้ ตอน เขา้ ใจง่าย ตงั้ แต่การสร้างตวั ละคร,
การใชม้ มุ มองผเู้ ล่า, สรา้ งฉากเหตุการณ์, พลอ็ ต, บทสนทนา, จดั ฉาก,
บทบรรยาย, ธมี เร่อื ง, สรา้ งสไตลก์ ารเขยี น จนถงึ การตงั้ ชอ่ื เรอ่ื ง และการ
เขยี นบทจบ

ท่านท่ีสนใจอ่านหนังสือ
สามารถเข้ามา รบั บริการยืมหนังสือ

ได้ท่ีห้องสมดุ ประชาชน
กศน.อาเภอบางมลู นาก จงั หวดั พิจิตร

ห้องสมุดประชาชน กศน.อาเภอบางมลู นาก
ยินดีต้อนรบั ทุกท่านคะ่

โทร.​056-631700​​ แฟกซ.​์ ​056-633597


Click to View FlipBook Version