The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ฮารูมิ โคบายาชิ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nichapaearth, 2022-05-28 02:26:12

ฮารูมิ โคบายาชิ

ฮารูมิ โคบายาชิ

HI ! สวัสดี

นั ก ด า ร า ศ า ส ต ร์ ฟิ สิ ก ส์

โ ป ร ไ ฟ ล์ ส่ ว น ตั ว อ า ชี พ โ ด ย สั ง เ ข ป

ฉันเป็นนักฟิสิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องการ ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสุริยะ
ฉันมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการสอนกว่าสิบปี โกลบอล แอร์โรนอติกส์ เอเจนซี | กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน
ดูแลบริหารหลายแผนกที่อยู่ภายใต้บริษัทสเปซ รีเสิร์ช คลัสเตอร์
ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ที่ สำ คั ญ ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเอกและผู้เข้าอบรม
อนุมัติข้อเสนอการวิจัยและงบประมาณโครงการ
พลศาสตร์ดาวฤกษ์
การก่อกำเนิดของดาราจักร หัวหน้านักดาราศาสตร์ฟิสิกส์
จักรวาลวิทยาจากทฤษฎีเส้นเชือก
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาค สเปซ โนมิกซ์ | มิถุนายน 2543 - กรกฎาคม 2558
แม่เหล็กอุทกพลศาสตร์ ดูแลบริหารแผนกฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาค
โครงสร้างของสสาร ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเอก
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป เขียนสรุปข้อเสนอที่ได้รับและตรวจทานงานวิจัย
ดำเนินงานวิจัยอิสระ
ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ
ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า
โทรศัพท์: 08-1234-5678
อีเมล: [email protected] มหาวิทยาลัยเบลล์ตรอน
ที่ตั้งสำนักงาน: 9436 ถนนฟีเธอร์ อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 50265 นักวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขาฟิสิกส์อนุภาค
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น.
มหาวิทยาลัยไคลน์เบิร์ก

นักวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขาดาราฟิสิกส์
จบการศึกษาเดือนเมษายน 2542
ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไคลน์เบิร์ก
ตีพิมพ์เอกสารเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องกระจุกดาว 172บี: ระบบดวงดาว
ที่ค้นพบใหม่

บ ท ค ว า ม ด้ า น ก า ร วิ จั ย

ทฤษฎีหลุมดำและทฤษฎีสัมพัทธภาพ กระจุกดาว 172บี: ระบบ
ดวงดาวที่ค้นพบใหม่ในเซกเตอร์ 9แซด
ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี: องค์ประกอบและชั้นบรรยากาศ

ข้อมูลสรุป แอรอน โลบ

ฉันเป็นช่างไม้อาวุโสที่เพี ยบพร้อม ช่างไม้อาวุโส
ด้วยประสบการณ์อันโดดเด่นในการ
สร้างโครงสร้างตามข้อกำหนดการ ประสบการณ์การทำงาน

ออกแบบและความต้องการของ ช่างไม้อาวุโส
ลูกค้า นอกจากนี้ ฉันยังเป็นผู้จัดการ
ฟอลคอนบอร์น คอนสตรักชั่น | พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน
ทีมช่างไม้ด้วย
1.รับผิดชอบในการวางและถอดแบบ การขึ้นแบบ และการเท
ทักษะและความ คอนกรีต
เชี่ยวชาญ
2.กำกับดูแลและฝึกอบรมช่างไม้อื่น ๆ
งานช่างไม้และงานไม้ 3. รับผิดชอบงานซ่อมโครงสร้าง
งานพื้ นและการล้อมรั้ว
การอ่านแบบพิ มพ์ เขียว ช่างไม้ชำนาญงาน
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์
การกำกับดูแลทีมและโครงการ รีส แอนด์ ซุลลิแวน | ส.ค. 2554 - ก.ย. 2557

ใบขับขี่ที่ยังใช้ได้ 1.ดำเนินการงานก่อสร้างที่หลากหลาย เช่น งานช่างไม้ งาน
ซ่อมแซม และรายการงานแก้ไข
ติดต่อฉันที่:
2. ปฏิบัติตามพิ มพ์ เขียวและภาพร่าง
อีเมล: [email protected] 3. สร้างตู้และชั้นวางของ
โทรศัพท์: 08-1234-5678
โรงเรียนที่เข้ารับการศึกษา
เว็บไซต์: www.deesite.co.th
ที่อยู่สำนักงาน: 123 ถนนเลี่ยง สมาคมการค้าแห่งควาดชา

เมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น การฝึกงาน | ม.ค. 2551 - พ.ค. 2553
50410 ประเทศไทย โปรแกรมฝึกงานช่างไม้ ได้รับพื้นฐานที่มั่นคงใน
งานช่างไม้ผ่านการฝึกอบรมในการก่อสร้างอาคาร
การวางผังไซต์งานและวัสดุต่าง ๆ

วิทยาลัยราโลว์วิลล์

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ | ม.ค. 2548 - ธ.ค. 2549

อนุปริญญาสาขาการก่อสร้าง
มุ่งเน้นไปที่การจัดการการก่อสร้างและงานช่างไม้ สมาชิกและ
ผู้อำนวยความสะดวก, ชมรมการก่อสร้างของนักศึกษา RLC

โอลิเวีย วิลสัน

ผู้ จั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ไ อ ที

ติ ด ต่ อ ฉั น ที่ โ ป ร ไ ฟ ล์ ส่ ว น ตั ว

ที่อยู่สำนักงาน: 123 ถ.เลี่ยงเมือง ดิฉันเป็นผู้จัดการโครงการด้านไอทีที่มีความรู้แบบองค์รวมเรื่องการพัฒนา
อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย และการออกแบบซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ดิฉันยังมีประสบการณ์ในการ
41000 ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย
[email protected]
www.deesite.co.th ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ทำ ง า น
@deesite
ผู้จัดการโครงการ
ส รุ ป ทั ก ษ ะ เวสต์ธีออน เอฟจีดับเบิลยู | ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน

การจัดการโครงการ ทำการประสานงานโครงการประจำวัน การวางแผน และการลงมือทำ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระหว่างทีมมากมาย
สร้างเอกสารการประยุกต์ใช้เชิงหน้าที่และเชิงเทคนิค
การทำงบประมาณและวิเคราะห์ต้นทุน
การวางแผนทรัพยากรทั่วทั้งองค์กร นักออกแบบ UX อาวุโส
การฝึกอบรมพนักงานและผู้ใช้ พิกเซลพอยต์ ไฮฟ์ | ม.ค. 2557 - ก.ย. 2560
การปรับปรุงกระบวนการ
จัดการโครงการที่ซับซ้อนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
ร า ง วั ล ที่ ไ ด้ รั บ ประสานงานกับนักออกแบบคนอื่น ๆ
แปลความสิ่งต้องการให้กลายเป็นการออกแบบระดับสูงที่ประณีต
พนักงานที่โดดเด่นที่สุดแห่งปี,
พิกเซลพอยต์ ไฮฟ์ (2558) ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า
การออกแบบแอปมือถือที่ดีที่สุด, ศูนย์
บัณฑิตศึกษาเอชจีเอฟแซด (2557) ศูนย์บัณฑิตศึกษาเอชจีเอฟแซด
รางวัลการออกแบบ, วิทยาลัย ปริญญาโทสาขาการบริหารโครงการ | ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2557
คลิฟฟ์มอร์ (2555)
ศึกษาการวางแผนโครงการ การประสานงาน และจริยธรรม
ทำงานร่วมกับหลากหลายสตาร์ทอัพในการเปิดตัวแอปและการบริการ
ใหม่

วิทยาลัยคลิฟฟ์มอร์
ศศ.บ. สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | ธ.ค. 2551 - ธ.ค. 2555

ผลการเรียนเฉลี่ย: 3.26
วิชาโทการจัดการ
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการศึกษาหลากหลายบริษัทเทคโนโลยีและปรับปรุง
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของพวกเขาให้ได้ประโยชน์สูงสุด


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานผลการอบรมการจัดการเรียนรู้ coding
Next Book
เอกสารเผยแพร่-ร่างรัฐธรรมนูญคนจน-11-12-2564 (1)