The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pi Rada, 2022-07-10 04:36:13

นางวิสาขา ม.1/2

10/07/65

ประวัติของนางวิสาขา

เริ่มทำตั้งแต่ 08/07/22-09/07/22

ผู้จัดทำ

1. ด.ช.ก้องภพ ศรีอุทธา ชั้น ม.1/2 เลขที่ 1

2. ด.ช.ชวิศ ศักดิ์สุภาพ ชั้น ม.1/2 เลขที่ 2

3. ด.ช.ปุญญพัฒน์ พารา ชั้น ม.1/2 เลขที่ 11

4. ด.ญ.กิตติ์นภัส ตลับทอง ชั้น ม.1/2 เลขที่ 18

5. ด.ญ.ธัญชนก ณ ถลาง ชั้น ม.1/2 เลขที่ 23

6. ด.ญ.พรรณวรท วุฒิพิริยะอังกูร ชั้น ม.1/2 เลขที่ 28

7. ด.ญ.อภิญญา นนเลาพล ชั้น ม.1/2 เลขที่ 33

เนื้อเรื่องย่อ

วิสาขา เป็นสาวิกาของพระโคตมพุทธเจ้า ได้บรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุได้ 7 ขวบ เป็นผู้

สร้างวัดบุพพาราม เป็นผู้ริเริ่มถวายผ้าอาบน้ำฝน และได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้


เป็นเอตทัคคะฝ่ายทายิกา

เนื้อหา 1

ธัมมปทัฏฐกถาได้กล่าวถึงประวัตินางวิสาขาไว้ว่า นางวิสาขาเป็นบุตรสาวของธนญชัยเศรษฐี กับนาง

สุมนาเทวี ภูมิลำเนาอยู่ภัททิยนคร แคว้นอังคะ มีน้องสาวคนหนึ่งชื่อสุชาดา เมื่ออายุได้ 7 ขวบ ปู่ของ

ท่านได้มอบหมายให้ท่านและบริวาร 500 คนไปต้อนรับพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมจนนาง

วิสาขาและบริวารทั้งหมดได้บรรลุโสดาบัน

เนื้อหา 2

ต่อมาพระเจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จมาหาพระเจ้าพิมพิสาร

ทูลขอเศรษฐีคนหนึ่งไปอยู่ประจำแคว้นโกศล พระเจ้าพิมพิ

สารจึงโปรดให้ธนัญชัยเศรษฐีย้ายตามพระเจ้าปเสนทิ

โกศลไป เมื่อถึงสถานที่เหมาะสมแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากกรุง

สาวัตถี 7 โยชน์ เศรษฐีได้กราบทูลพระเจ้าโกศลว่ากรุงสา

วัตถีคับแคบไป ขอตั้งเมืองอยู่ที่นี่ พระเจ้าโกศลจึงให้สร้าง

เมืองสาเกต พระราชทานแก่ธนญชัยเศรษฐี

เนื้อหา 3

ทางเมืองสาวัตถีมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อมิคาระ ประสงค์จะหาคู่ครองให้

ปุณณวัฒนะบุตรชายของตน ปุณณวัฒนะขอให้หาหญิงสาวที่เพียบ

พร้อมด้วยเบญจกัลยาณี มิคารเศรษฐีจึงส่งพราหมณ์ 8 คน ไปหา

หญิงสาวที่มีคุณสมบัติตามนั้น แล้วฝากพวงมาลัยทองคำไปเป็น

ของหมั้น เมื่อพวกพราหมณ์ได้พบนางวิสาขามีคุณสมบัติตามที่ตาม

หา จึงได้มอบมาลัยทองคำและเดินทางไปสู่ขอนางวิสาขากับธนญ

ชัยเศรษฐีจนเป็นที่ตกลง พระเจ้าโกศลและมิคารเศรษฐีจึงเดินทางไป

รับนางวิสาขามาอยู่เมืองสาวัตถี

เนื้อหา 4

สมันตปาสาทิการะบุว่านางวิสาขามีบุตรชาย 10 คน บุตรสาว 10 คน บุตรแต่ละคนก็มีบุตรชาย

บุตรสาวอย่างละ 10 คนเช่นกัน นางวิสาขาจึงมีหลานรวมทั้งหมด 400 คน

สุมังคลวิลาสินีระบุว่านางวิสาขามีอายุยืนถึง 120 ปีจึงถึงแก่กรรมส่วนปรมัตถทีปนีระบุว่าหลัง

จากนั้นนางได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดี เป็นชายาของท้าวสุนิมมิต

คุณธรรมที่ควรยกย่อง

นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นอุบาสิกาที่ได้รับยกย่องจาก

พระพุทธเจ้าว่าเป็น เอตทัคคะในด้านการถวายทาน เป็น

ชาวพุทธแบบอย่างที่มีบทบาทโดดเด่นให้ความอุปถัมภ์

บำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยการถวายปัจจัย 4 อันสมควรแก่

สมณบริโภค มีศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนา

ชักชวนญาติ คนรับใช้และบริวารให้หันมานับถือพระพุทธ

ศาสนา ให้ความ ช่วยเหลือสังคมและคนรอบข้างด้วย

ความเต็มใจและเสียสละ

เพิ่มเติม ชื่ออื่น มิคารมาตา

นามของบิดา ธนญชัย

นามมารดา สุมนาเทวี

สถานที่เกิดท ภัทิยนคร แคว้นอังคะ

ขอขอบคุณ!

เครดิต กูเกิล(วิกิพีเดีย)


Click to View FlipBook Version