The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-11-10 08:20:06

MP StageMan

+FTUFĐNZǯGJSNÄ ǯLU²SBǯ

LPNQMFLTPXPǯ[BKNVKFǯTJÖǯ
"OJNBDKÄǯ$[BTVǯ8PMOFHP ǯ

ï V]NROLP\

ï UHNUXWXMHP\
ï ]DWUXGQLDP\ $QLPDWRUµZ &]DVµZ :ROQHJR
+FTUFĐNZǯEVNOJǯ[ǯOBT[ZDIǯ&SNȚȀɄȢW·ɒ

XXX TUBHFNBO QMǯ]ǯT[LPMFOJB!TUBHFNBO QMǯ

+FTUFĐNZǯEVNOJǯ[ǯOBT[ZDIǯ&SNȚȀɄȢW·ɒ
+FTUFĐNZǯGJSNÄ ǯLU²SBǯLPNQMFLTPXPǯ[BKNVKFǯTJÖǯ"OJNBDKÄǯ$[BTVǯ8PMOFHP ǯ

ï V]NROLP\ 4[LPMFOJBǯEMBǯHSVQǯ[PSHBOJ[PXBOZDIǯ

ï UHNUXWXMHP\ 0DV] JUXSÇ RVµE NWµUD FKFLDÊDE\ VLÇ SU]HV]NROLÅ ] ]DNUHVX DQLPDFML D QLH PDFLH PR×OLZRÐFL
ï ]DWUXGQLDP\ $QLPDWRUµZ &]DVµZ :ROQHJR GRMD]GX OXE FKFLHOLE\ÐFLH RGSRZLHGQL WHUPLQ W\ONR GOD :DV" 7R GREU]H WUDĆOLÐFLH

:LHLHP\ ×H VHWNL PÊRG\FK OXG]L SU]\FKRG]L QD V]NROHQLD 67$*(0$1 SRV]XNXMÃF VZRMHM GURJL 67$*(0$1 VSHFMDOL]XMH VLÇ WDN×H Z V]NROHQLDFK ]DPNQLÇW\FK F]\OL RUJDQL]RZDQ\FK GOD
:
:LHP\ WH× ×H ]DWUXGQLDMÃF LFK GDMHP\ LP V]DQVÇ UR]ZRMX SU]\JRG\ L GDUPRZ\FK SRGUµ×\ NRQNUHWQ\FK JUXS ĆUPRZ\FK DNDGHPLFNLFK V]NROQ\FK F]\ RUJDQL]DFML *UXSD PR×H OLF]\Å RG
-HVWHÐP\ GXPQL ] QDV]\FK $QLPDWRUµZ -HVWHÐP\ GXPQL ] WHJR MDN VLÇ ]PLHQLDMÃ L MDN VDPL GR RVµE Z ]DOH×QRÐFL RG WHPDWX L ZDUXQNµZ V]NROHQLRZ\FK 6]NROHQLH PR×H RGE\Å VLÇ Z VDOL
VSHÊQLDMÃ VZRMH PDU]HQLD -HÐOL L 7\ FKFHV] VSHÊQLÅ VZRMH PDU]HQLH ]DSUDV]DP\ &LÇ GR 1DV V]NROH ]DNÊDG]LH SUDF\ RUJDQL]DFML .OLHQWD OXE Z QDV]\FK VDODFK QD WHUHQLH FDÊHJR NUDMX
:V]\VWNLH WHPDW\ VÃ V]\WH QD PLDUÇ ZHGÊXJ :DV]\FK RF]HNLZDÌ

4[LPMFOJFǯ"OJNBUPS²Xlj


6]NROHQLD DQLPDWRUµZ 67$*(0$1 WR QDMOHSV]D RND]MD QD ]GRE\FLH QRZHJR ]DZRGX
L SRV]HU]HQLH XPLHMÇWQRÐFL SUDNW\F]Q\FK -HÐOL FKFHV] QDXF]\Å VLÇ WDÌFµZ DQLPDF\MQ\FK JLHU
]DEDZ Z\VWÇSµZ VFHQLF]Q\FK RUD] SR]QDÅ SUDFÇ DQLPDWRUD RG $ GR = ]DSUDV]DP\ QD MHG\QH
WHJR W\SX V]NROHQLH Z NUDMX SU]\JRWRZDQH SU]H] DXWRUD SLHUZV]HM Z 3ROVFH NVLÃ×NL QD WHPDW
DQLPDFML F]DVX ZROQHJR
;PSHBOJ[VKǯTX²Kǯ&WFOU


3RWU]HEXMHV] NRJRÐ NWR ]DGED R NRPIRUW 7ZRMHJR .OLHQWD ]DSHZQL Z\OX]RZDQÃ L V\PSDW\F]QÃ

.RQWDNW DWPRVIHUÇ D GR WHJR GRVWDUF]\ PRF QLH]DSRPQLDQ\FK SU]H×\Å" 3U]HND× VSUDZÇ QDP L ]DPµZ
6DUD .ZLHN 0DQDJHU ']LDÊX 6]NROHÌ $QLPDWRUµZ 67$*(0$1 RUD] NRPSOHNVRZÃ REVÊXJÇ VZRMHJR Z\GDU]HQLD 2EVÊXJXMHP\
HYHQW\ WUZDMÃFH RG JRG]LQ\ GR GQL 6NRQWDNWXM VLÇ ] QDPL
XXX TUBHFNBO QMǯ]ǯT[LPMFOJB!TUBHFNBO QMǯ ? F U ȸ Ȁ ȼ _ ǽ Ț ə

+FTUFĐNZǯEVNOJǯ[ǯOBT[ZDIǯ&SNȚȀɄȢW·ɒ
+FTUFĐNZǯGJSNÄ ǯLU²SBǯLPNQMFLTPXPǯ[BKNVKFǯTJÖǯ"OJNBDKÄǯ$[BTVǯ8PMOFHP ǯ

ï V]NROLP\ 4[LPMFOJBǯEMBǯHSVQǯ[PSHBOJ[PXBOZDIǯ

ï UHNUXWXMHP\ 0DV] JUXSÇ RVµE NWµUD FKFLDÊDE\ VLÇ SU]HV]NROLÅ ] ]DNUHVX DQLPDFML D QLH PDFLH PR×OLZRÐFL
ï ]DWUXGQLDP\ $QLPDWRUµZ &]DVµZ :ROQHJR GRMD]GX OXE FKFLHOLE\ÐFLH RGSRZLHGQL WHUPLQ W\ONR GOD :DV" 7R GREU]H WUDĆOLÐFLH

: 67$*(0$1 VSHFMDOL]XMH VLÇ WDN×H Z V]NROHQLDFK ]DPNQLÇW\FK F]\OL RUJDQL]RZDQ\FK GOD
:LHLHP\ ×H VHWNL PÊRG\FK OXG]L SU]\FKRG]L QD V]NROHQLD 67$*(0$1 SRV]XNXMÃF VZRMHM GURJL
:LHP\ WH× ×H ]DWUXGQLDMÃF LFK GDMHP\ LP V]DQVÇ UR]ZRMX SU]\JRG\ L GDUPRZ\FK SRGUµ×\ NRQNUHWQ\FK JUXS ĆUPRZ\FK DNDGHPLFNLFK V]NROQ\FK F]\ RUJDQL]DFML *UXSD PR×H OLF]\Å RG
-HVWHÐP\ GXPQL ] QDV]\FK $QLPDWRUµZ -HVWHÐP\ GXPQL ] WHJR MDN VLÇ ]PLHQLDMÃ L MDN VDPL GR RVµE Z ]DOH×QRÐFL RG WHPDWX L ZDUXQNµZ V]NROHQLRZ\FK 6]NROHQLH PR×H RGE\Å VLÇ Z VDOL
VSHÊQLDMÃ VZRMH PDU]HQLD -HÐOL L 7\ FKFHV] VSHÊQLÅ VZRMH PDU]HQLH ]DSUDV]DP\ &LÇ GR 1DV V]NROH ]DNÊDG]LH SUDF\ RUJDQL]DFML .OLHQWD OXE Z QDV]\FK VDODFK QD WHUHQLH FDÊHJR NUDMX
:V]\VWNLH WHPDW\ VÃ V]\WH QD PLDUÇ ZHGÊXJ :DV]\FK RF]HNLZDÌ

4[LPMFOJFǯ"OJNBUPS²Xlj


6]NROHQLD DQLPDWRUµZ 67$*(0$1 WR QDMOHSV]D RND]MD QD ]GRE\FLH QRZHJR ]DZRGX
L SRV]HU]HQLH XPLHMÇWQRÐFL SUDNW\F]Q\FK -HÐOL FKFHV] QDXF]\Å VLÇ WDÌFµZ DQLPDF\MQ\FK JLHU
]DEDZ Z\VWÇSµZ VFHQLF]Q\FK RUD] SR]QDÅ SUDFÇ DQLPDWRUD RG $ GR = ]DSUDV]DP\ QD MHG\QH
WHJR W\SX V]NROHQLH Z NUDMX SU]\JRWRZDQH SU]H] DXWRUD SLHUZV]HM Z 3ROVFH NVLÃ×NL QD WHPDW
DQLPDFML F]DVX ZROQHJR
;PSHBOJ[VKǯTX²Kǯ&WFOU


3RWU]HEXMHV] NRJRÐ NWR ]DGED R NRPIRUW 7ZRMHJR .OLHQWD ]DSHZQL Z\OX]RZDQÃ L V\PSDW\F]QÃ

.RQWDNW DWPRVIHUÇ D GR WHJR GRVWDUF]\ PRF QLH]DSRPQLDQ\FK SU]H×\Å" 3U]HND× VSUDZÇ QDP L ]DPµZ
6DUD .ZLHN 0DQDJHU ']LDÊX 6]NROHÌ $QLPDWRUµZ 67$*(0$1 RUD] NRPSOHNVRZÃ REVÊXJÇ VZRMHJR Z\GDU]HQLD 2EVÊXJXMHP\
HYHQW\ WUZDMÃFH RG JRG]LQ\ GR GQL 6NRQWDNWXM VLÇ ] QDPL
XXX TUBHFNBO QMǯ]ǯT[LPMFOJB!TUBHFNBO QMǯ ? F U ȸ Ȁ ȼ _ ǽ Ț ə

2'=,(Ö '=,(&,Æ&$ +$1' 0$'(

)URVW 5DYHQ SURGXNXMH Z\VRNLHM MDNRÐFL VW\ORZÃ RG]LH× G]LHFLÇFÃ 6ZRMÃ RIHUWÇ NLHUXMHP\ GR G\QDPLF]Q\FK PDP

NWµUH SUDJQÃ XELHUDÅ VZRMH SRFLHFK\ Z Z\JRGQH XEUDQLD SURMHNWRZDQH ZHGÊXJ QDMQRZV]\FK WUHQGµZ PRG\
'R SURGXNFML Z\NRU]\VWXMHP\ G]LDQLQ\ L WNDQLQ\ SR]\VNDQH RG 3ROVNLFK SURGXFHQWµZ L NRQWUDKHQWµZ
1DV]H XEUDQLD SURGXNXMHP\ Z 3ROVFH SLHF]RÊRZLFLH GEDMÃF R LFK Z\VRNÃ MDNRÐÅ L Z\JRGÇ .UµWNLH NROHNFMH
L UÇF]QH Z\NRQDQLH SR]ZDODMÃ QD RNUHÐODQLH QDV]\FK SURGXNWµZ PLDQHP çKDQG PDGHè

6ZRMÃ RIHUWÇ NLHUXMHP\ ]DUµZQR GR NOLHQWµZ LQG\ZLGXDOQ\FK VSUDZGÕ QDV]H DXNFMH QD DOOHJUR L SROXE QDV QD çIHMVLHè
MDN L ZÊDÐFLFLHOL VNOHSµZ L EXWLNµZ NWµU\P SURSRQXMHP\ EDUG]R DWUDNF\MQH FHQ\

::: )5267 5$9(1 &20 7(/

ELXUR#IURVW UDYHQ FRP

2'=,(Ö '=,(&,Æ&$ +$1' 0$'(

)URVW 5DYHQ SURGXNXMH Z\VRNLHM MDNRÐFL VW\ORZÃ RG]LH× G]LHFLÇFÃ 6ZRMÃ RIHUWÇ NLHUXMHP\ GR G\QDPLF]Q\FK PDP

NWµUH SUDJQÃ XELHUDÅ VZRMH SRFLHFK\ Z Z\JRGQH XEUDQLD SURMHNWRZDQH ZHGÊXJ QDMQRZV]\FK WUHQGµZ PRG\
'R SURGXNFML Z\NRU]\VWXMHP\ G]LDQLQ\ L WNDQLQ\ SR]\VNDQH RG 3ROVNLFK SURGXFHQWµZ L NRQWUDKHQWµZ
1DV]H XEUDQLD SURGXNXMHP\ Z 3ROVFH SLHF]RÊRZLFLH GEDMÃF R LFK Z\VRNÃ MDNRÐÅ L Z\JRGÇ .UµWNLH NROHNFMH
L UÇF]QH Z\NRQDQLH SR]ZDODMÃ QD RNUHÐODQLH QDV]\FK SURGXNWµZ PLDQHP çKDQG PDGHè

6ZRMÃ RIHUWÇ NLHUXMHP\ ]DUµZQR GR NOLHQWµZ LQG\ZLGXDOQ\FK VSUDZGÕ QDV]H DXNFMH QD DOOHJUR L SROXE QDV QD çIHMVLHè
MDN L ZÊDÐFLFLHOL VNOHSµZ L EXWLNµZ NWµU\P SURSRQXMHP\ EDUG]R DWUDNF\MQH FHQ\

::: )5267 5$9(1 &20 7(/

ELXUR#IURVW UDYHQ FRP

/DOND 0HWRR WR VNOHS LQWHUQHWRZ\ Z NWµU\P ]QDMG]LHV] ÐSLÃFH ODONL ] XV]NDPL L SLÇNQH
R]GRE\ GR G]LHFLÇF\FK SRNRLNµZ 3R]QDM QDV]H QLHWX]LQNRZH SURGXNW\ L RGZLHGÕ QDV
QD ZZZ ODONDPHWRR SO

-HVWHÐP\ 2ĆFMDOQ\P '\VWU\EXWRUHP RU\JLQDOQ\FK ODOHN 0HWRR35202&-$
.2$/$ &0 3/86 /$/.$ = 86=.$0, : %,$É(- 68.,(1&(


3URPRF\MQ\ SDNLHW /DOND NRDOD FP ] LPLHQLHP SOXV QDV] EHVWVHOOHU ODOND ] XV]NDPL Z ELDÊHM

VXNLHQFH ] LPLHQLHP

1D ODONDFK ] LPLHQLHP QD ×\F]HQLH XPLHV]F]DP\ GRZROQ\ QDSLV : W\P FHOX Z RNLHQNX QDOH×\ ZSLVDÅ LPLÇ RUD]
Z\EUDÅ NRORU F]FLRQNL L LQIRUPDFMÇ QD MDNLHM ODOFH NWµUH LPLÇ PDP\ XPLHÐFLÅ 1S .RDOD =RVLD 8V]DWND 0DU\VLD
&]DV RF]HNLZDQLD QD ODONÇ ] LPLHQLHP WR RN GQL URERF]H ]DPµZLHÌ Z\V\ÊDP\ MX× QD GUXJL G]LHÌ

/DOHF]NL ĆUP\ 0HWRR VÃ RU\JLQDOQH L SRVLDGDMÃ V\PERO &( FR R]QDF]D ×H SURGXNW MHVW ]JRGQ\ ] SRGVWDZRZ\PL
Z\PDJDQLDPL ]GURZLD EH]SLHF]HÌVWZD L ÐURGRZLVND \PDJDQLDPL ]GURZLD EH]SLHF]HÌVWZD L ÐURGRZLVND
Z

3/1


::: /$/.$0(722 3/
8OLFD :LHU]ELFND D _ 5DGRP :RMHZµG]WZR PD]RZLHFNLH 7HOHIRQ _ H PDLO KHOOR#ODONDPHWRR SO

/DOND 0HWRR WR VNOHS LQWHUQHWRZ\ Z NWµU\P ]QDMG]LHV] ÐSLÃFH ODONL ] XV]NDPL L SLÇNQH
R]GRE\ GR G]LHFLÇF\FK SRNRLNµZ 3R]QDM QDV]H QLHWX]LQNRZH SURGXNW\ L RGZLHGÕ QDV
QD ZZZ ODONDPHWRR SO

-HVWHÐP\ 2ĆFMDOQ\P '\VWU\EXWRUHP RU\JLQDOQ\FK ODOHN 0HWRR35202&-$
.2$/$ &0 3/86 /$/.$ = 86=.$0, : %,$É(- 68.,(1&(


3URPRF\MQ\ SDNLHW /DOND NRDOD FP ] LPLHQLHP SOXV QDV] EHVWVHOOHU ODOND ] XV]NDPL Z ELDÊHM

VXNLHQFH ] LPLHQLHP

1D ODONDFK ] LPLHQLHP QD ×\F]HQLH XPLHV]F]DP\ GRZROQ\ QDSLV : W\P FHOX Z RNLHQNX QDOH×\ ZSLVDÅ LPLÇ RUD]
Z\EUDÅ NRORU F]FLRQNL L LQIRUPDFMÇ QD MDNLHM ODOFH NWµUH LPLÇ PDP\ XPLHÐFLÅ 1S .RDOD =RVLD 8V]DWND 0DU\VLD
&]DV RF]HNLZDQLD QD ODONÇ ] LPLHQLHP WR RN GQL URERF]H ]DPµZLHÌ Z\V\ÊDP\ MX× QD GUXJL G]LHÌ

/DOHF]NL ĆUP\ 0HWRR VÃ RU\JLQDOQH L SRVLDGDMÃ V\PERO &( FR R]QDF]D ×H SURGXNW MHVW ]JRGQ\ ] SRGVWDZRZ\PL
Z\PDJDQLDPL ]GURZLD EH]SLHF]HÌVWZD L ÐURGRZLVND \PDJDQLDPL ]GURZLD EH]SLHF]HÌVWZD L ÐURGRZLVND
Z

3/1


::: /$/.$0(722 3/
8OLFD :LHU]ELFND D _ 5DGRP :RMHZµG]WZR PD]RZLHFNLH 7HOHIRQ _ H PDLO KHOOR#ODONDPHWRR SO

ANGIELSKI DLA DZIECI PIOSENKI KAPITAN
NAUKA, OPRACOWANIE ZBIOROWE

NNNN NhN NNNNNN NNNNNNNNNN NN NNNNNN
3N NNNN dN NdNNć, dNNNNN NNóNNN
NNchNNNNN NNżNN NNNNNNN N żNcNN
WWW.FABRYKAWAFELKOW.PL NNNNNgN NNNNNNNNN


MARKOWE PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI. NASZ SKLEP INTERNETOWY POSIADA 29,90
NAJBOGATSZĄ OFERTĘ W POLSCE. ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!


NATURALNA PASTA DO ZĘBÓW,
ORGANICZNY BANAN I XYLITOL, SKIP HOP, STALOWY BIDON SOWA ZOO

50G, JACK N'JILL ChcN NN NNN NNć! TN NłNNN NNNcN
NNNNNNNN NNNNN NNgNNN N XNNNNNNN NNNNNNNdNNNNN N NNNNóżNNNNNNNch
NNNNNcNNch, NNNNch dNNN N NNNNNNNłNch NNNNNcNchN
ONgNNNcNNN NNłNdNNNN NNNNNNNNNą
NNNNNNcNNńNNNN N NdNNNNNN 108,00
29,90

PLECAK LITTLELIFE SPIDERMAN LASSIG, PLECAK WOREK

ZNNNNNN N NNNNNNN NNNNNNNN NNNcNN LITTLE MONSTER GRANAT
NNNdNNNNN N NNNNN N�NN NNN NNNN NNNNNNNcNNNN ŁNdNN N NNNNNNcNNN NNNNN NNNcNN
dNN NNNNchóN Nd NN 3 NNNN żNcNNN NNNNNNcNNNN NNNNN NNNIGN DNNNNNNłN
NN NNNóN NNNNNNNN NNN NNNNNN NN NNNNNNN
139,00
79,00
SKIP HOP, PLECAK ZOO JANOD, KLOCKI DREWNIANE Z MATĄ DO

PACKS ŻYRAFA ZABAWY KUBIX 40 SZTUK LITERY I CYFRY

NNcNN NNN NNcNN NNNN NdNNNNN NNNN ZNNNNN NNNNNNNNch, dNNNNNNNNch NNNcNóN
NNNNNNNN NNNcNN dNN NNNNdNNNNNNNN KNNNx N NNNą dN NNNNNN NNNNcNNNNNN NNNNN
N NdNNNNNN NNdNNN NNN NNcNNcNNN cNN NNż NNNNNNN Nż NN NNNNNNNóN – NNNścNNNóN
NNNNcNNNN NNNNNdNN N NNNNNNcNNNNNN NN Nch ścNNNNch NNNNNNN FABRYKAWAFELKOW.PL SALON

99,00 N cNNNNNNN NNN NNNN NNNNNNN NNN N NNNNNN NNNNNNNN
149,00 NNNNNNNNNN NNN N NNNNN NNN NN NNN NN NN
NNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

ANGIELSKI DLA DZIECI PIOSENKI KAPITAN
NAUKA, OPRACOWANIE ZBIOROWE

NNNN NhN NNNNNN NNNNNNNNNN NN NNNNNN
3N NNNN dN NdNNć, dNNNNN NNóNNN
NNchNNNNN NNżNN NNNNNNN N żNcNN
WWW.FABRYKAWAFELKOW.PL NNNNNgN NNNNNNNNN


MARKOWE PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI. NASZ SKLEP INTERNETOWY POSIADA 29,90
NAJBOGATSZĄ OFERTĘ W POLSCE. ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!


NATURALNA PASTA DO ZĘBÓW,
ORGANICZNY BANAN I XYLITOL, SKIP HOP, STALOWY BIDON SOWA ZOO

50G, JACK N'JILL ChcN NN NNN NNć! TN NłNNN NNNcN
NNNNNNNN NNNNN NNgNNN N XNNNNNNN NNNNNNNdNNNNN N NNNNóżNNNNNNNch
NNNNNcNNch, NNNNch dNNN N NNNNNNNłNch NNNNNcNchN
ONgNNNcNNN NNłNdNNNN NNNNNNNNNą
NNNNNNcNNńNNNN N NdNNNNNN 108,00
29,90

PLECAK LITTLELIFE SPIDERMAN LASSIG, PLECAK WOREK

ZNNNNNN N NNNNNNN NNNNNNNN NNNcNN LITTLE MONSTER GRANAT
NNNdNNNNN N NNNNN N�NN NNN NNNN NNNNNNNcNNNN ŁNdNN N NNNNNNcNNN NNNNN NNNcNN
dNN NNNNchóN Nd NN 3 NNNN żNcNNN NNNNNNcNNNN NNNNN NNNIGN DNNNNNNłN
NN NNNóN NNNNNNNN NNN NNNNNN NN NNNNNNN
139,00
79,00
SKIP HOP, PLECAK ZOO JANOD, KLOCKI DREWNIANE Z MATĄ DO

PACKS ŻYRAFA ZABAWY KUBIX 40 SZTUK LITERY I CYFRY

NNcNN NNN NNcNN NNNN NdNNNNN NNNN ZNNNNN NNNNNNNNch, dNNNNNNNNch NNNcNóN
NNNNNNNN NNNcNN dNN NNNNdNNNNNNNN KNNNx N NNNą dN NNNNNN NNNNcNNNNNN NNNNN
N NdNNNNNN NNdNNN NNN NNcNNcNNN cNN NNż NNNNNNN Nż NN NNNNNNNóN – NNNścNNNóN
NNNNcNNNN NNNNNdNN N NNNNNNcNNNNNN NN Nch ścNNNNch NNNNNNN FABRYKAWAFELKOW.PL SALON

99,00 N cNNNNNNN NNN NNNN NNNNNNN NNN N NNNNNN NNNNNNNN
149,00 NNNNNNNNNN NNN N NNNNN NNN NN NNN NN NN
NNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

7TIGNEPM^YNIQ] WMʚ [ WTV^IHE˵] []WSOMIN NEOS˒GM EVX]OYɹ[ W^OSPR]GL >ESTEXVYNIQ]
TV^IHW^OSPE M W^OS] RE XIVIRMI GEIKS OVENY
+[EVERXYNIQ] EXVEOG]NRI GIR] W^]FOʈ HSWXE[ʚ SVE^ W^IVSOM EWSVX]QIRX TVSHYOXɹ[
W^OSPR]GL VIRSQS[ER]GL TVSHYGIRXɹ[ %WXVE &EQFMRS *MSVIPPS 7X 1ENI[WOM (IVJSVQ
; REW^]Q WOPITMI OYTMW^ FPSOM XIGLRMG^RI M V]WYROS[I JEVF] OVIHOM OPINI FMFY] TʚH^PI
XSVRMWXV] TMɹVRMOM M [MIPI MRR]GL
4V^] HY˵]GL ^EQɹ[MIRMEGL TVSTSRYNIQ] EXVEOG]NRI VEFEX] SVE^ TVI^IRX]
2
2MI GMI G^IOEN [INH˳ RE WXVSRʚ [[[ FMYV[E TP M ^VɹF ^EOYT] NY˵ H^M˒7TIGNEPRE SJIVXE HPE W^Oɸ M TV^IW^OSPM


/E˵HE W^OSE M TV^IHW^OSPI OXɹVI Y REW ^VSFM ^EOYT] QS˵I PMG^]ʊ RE
HSHEXOS[] VEFEX [ []WSOSˑGM E˴

7/328%/89. 7-ʘ > 2%1- &= >=7/%ʈ 7;ɝ. -2(=;-(9%02= /3(
RMI HSX]G^] XS[EVɹ[ SFNʚX]GL TVSQSGNʈ


8IP /SQ

[[[ FMYV[E TP


FMYVS$FMYV[E TP

7TIGNEPM^YNIQ] WMʚ [ WTV^IHE˵] []WSOMIN NEOS˒GM EVX]OYɹ[ W^OSPR]GL >ESTEXVYNIQ]
TV^IHW^OSPE M W^OS] RE XIVIRMI GEIKS OVENY
+[EVERXYNIQ] EXVEOG]NRI GIR] W^]FOʈ HSWXE[ʚ SVE^ W^IVSOM EWSVX]QIRX TVSHYOXɹ[
W^OSPR]GL VIRSQS[ER]GL TVSHYGIRXɹ[ %WXVE &EQFMRS *MSVIPPS 7X 1ENI[WOM (IVJSVQ
; REW^]Q WOPITMI OYTMW^ FPSOM XIGLRMG^RI M V]WYROS[I JEVF] OVIHOM OPINI FMFY] TʚH^PI
XSVRMWXV] TMɹVRMOM M [MIPI MRR]GL
4V^] HY˵]GL ^EQɹ[MIRMEGL TVSTSRYNIQ] EXVEOG]NRI VEFEX] SVE^ TVI^IRX]
2
2MI GMI G^IOEN [INH˳ RE WXVSRʚ [[[ FMYV[E TP M ^VɹF ^EOYT] NY˵ H^M˒7TIGNEPRE SJIVXE HPE W^Oɸ M TV^IW^OSPM


/E˵HE W^OSE M TV^IHW^OSPI OXɹVI Y REW ^VSFM ^EOYT] QS˵I PMG^]ʊ RE
HSHEXOS[] VEFEX [ []WSOSˑGM E˴

7/328%/89. 7-ʘ > 2%1- &= >=7/%ʈ 7;ɝ. -2(=;-(9%02= /3(
RMI HSX]G^] XS[EVɹ[ SFNʚX]GL TVSQSGNʈ


8IP /SQ

[[[ FMYV[E TP


FMYVS$FMYV[E TP

%GPVTWO DCLMK VQ PQYQE\GUPC RNCEȡYMC ȰE\ȰEC GFWMCELɂ


MWNVWTCNPȰ \ TQ\T[YMȰ K \CDCYȰ

9 %GPVTWO $CLMK ȰE\[O[ GFWMCELɂ MWNVWTCNPȰ \ TQ\T[YMȰ K \CDCYȰ 0C F\KGEK E\GMC $CLMQY[ /C[ VGCVT
ɹYKCV ť OCIKE\PC MTCKPC MVȡTC LGUV RQȰE\GPKGO PKG\Y[MGIQ OW\GWO \ KPVGTCMV[YPȰ
Y[UVCYȰ /QʝPC VCO \QDCE\[Ȳ RTCYF\KYG \KCTPMQ ITQEJW MVȡTG PKG FCYCQ URCȲ /C[ VGCVT VQ MCOGTCNPC UEGPC NCNMQYC RTG\GPVWLȰEC \PCPG K NWDKCPG DCɺPKG Y RKɂMP[EJ
MUKɂʝPKE\EG RKGIK \ #MCFGOKK 2CPC -NGMUC RT\GLGEJCȲ UKɂ RQEKȰIKGO MVȡT[ NGEK Y MQUOQU CTCPʝCELCEJ ,GL \CNGVȰ LGUV DNKUMK MQPVCMV YKF\ȡY \ NCNMCOK K CPKOCVQTCOK 2WDNKE\PQɺȲ
URQVMCȲ /CGIQ -UKɂEKC D[ PCING \CPWT\[Ȳ UKɂ Y OQTUMȰ IɂDKPɂ Y MVȡTGL RT\G\ QMPC \ITQOCF\QPC Y OCGL RT\[VWNPGL UCNEG PKG WU\V[YPKQPC T\ɂFCOK HQVGNK YE\WYC UKɂ Y
OCIKE\PGL MQNGLMK \QDCE\[O[ U[TGP[ VT[VQP[ K RT\Gʝ[LGO[ CVCM OQTUMKEJ RQVYQTȡY QINȰFCPȰ JKUVQTKɂ K RT\Gʝ[YC LȰ YTC\ \ DQJCVGTCOK
2Q URGMVCMNW YKF\QYKG WE\GUVPKE\Ȱ Y MTȡVMKGL RTGNGMELK Q VGCVT\G NCNMQY[O 1INȰFCLȰ NCNMK
2
9[RTCYC FQ MTCKP[ DCɺPK FQYKCFWLȰ UKɂ LCM F\KCCLȰ K LCM PC\[YCLȰ UKɂ TȡʝPG VGEJPKMK KEJ WTWEJCOKCPKC 2Q VCMKO
URQVMCPKW TȡYPKGʝ VQYCT\[U\ȰE[ F\KGEKQO TQF\KEG K QRKGMWPQYKG RT\GUVCLȰ O[NKȲ MWMKGMK \
RCE[PMCOK E\[ OCTKQPGVMCOK

Ů$CLMQY[ ɹYKCVŭ VQ WPKMCNPC GMURQ\[ELC ȰE\ȰEC PCLPQYU\G \FQD[E\G VGEJPKM
OWNVKOGFKCNP[EJ \ VTCF[E[LP[OK GMURQPCVCOK OW\GCNP[OK 6Q UVYQT\QPC URGELCNPKG \ O[ɺNȰ
Q F\KGEKCEJ YURȡNPC RQFTȡʝ RT\G\ DCɺPKQYG MTCKP[ ť RGPC QDTC\ȡY FʛYKɂMȡY DCTY #VTCMELG %GPVTWO $CLMK Y 2CECPQYKG \QDCE\[U\ V[NMQ \C YE\GɺPKGLU\Ȱ TG\GTYCELȰ
\CUMQE\Gɧ 9 VGL RT\[IQF\KG RQɺTGFPKMCOK OKɂF\[ ɺYKCVGO DCLMK C T\GE\[YKUVQɺEKȰ UȰ
RT\GYQFPKE[ &\YQPGE\GM %\GTYQP[ -CRVWTGM NWD -TȡNGYPC ɹPKGʝMC 9U\[UVMQ \CE\[PC UKɂ 'WTQRGLUMKG %GPVTWO $CLMK KO -Q\KQMC /CVQMC
Y $CLMQY[O 2T\GFRQMQLW RQVGO \FCT\GPKC PCDKGTCLȰ VGORC \YCU\E\C Y \CE\CTQYCP[O WN -QTPGNC /CMWU\[ɧUMKGIQ 2CECPȡY
RQEKȰIW MVȡT[ RQT[YC RCUCʝGTȡY FQ ɺYKCVC Y[QDTCʛPK 0CU\C Y[RTCYC TQ\IT[YC UKɂ PC YKGNW GED"RCECPQY GW TG\GTYCELC"RCECPQY GW
R
RCUCU\E\[\PCEJ KPVGTCMV[YPQɺEK ,GUV VQ TȡYPKGʝ RQFTȡʝ RT\G\ MTCKP[ IGQITCƓE\PG 'WTQR[
PKQUȰEC URQVMCPKG \ \COKGU\MWLȰE[OK LG UVYQTCOK &\KɂMK VGOW F\KGEK \CWYCʝCLȰ YYY EGPVTWODCLMK RN
RQFQDKGɧUVYC K TȡʝPKEG OKɂF\[ DCɺPKQY[OK ɺYKCVCOK TȡʝP[EJ PCTQFȡY

%GPVTWO DCLMK VQ PQYQE\GUPC RNCEȡYMC ȰE\ȰEC GFWMCELɂ


MWNVWTCNPȰ \ TQ\T[YMȰ K \CDCYȰ

9 %GPVTWO $CLMK ȰE\[O[ GFWMCELɂ MWNVWTCNPȰ \ TQ\T[YMȰ K \CDCYȰ 0C F\KGEK E\GMC $CLMQY[ /C[ VGCVT
ɹYKCV ť OCIKE\PC MTCKPC MVȡTC LGUV RQȰE\GPKGO PKG\Y[MGIQ OW\GWO \ KPVGTCMV[YPȰ
Y[UVCYȰ /QʝPC VCO \QDCE\[Ȳ RTCYF\KYG \KCTPMQ ITQEJW MVȡTG PKG FCYCQ URCȲ /C[ VGCVT VQ MCOGTCNPC UEGPC NCNMQYC RTG\GPVWLȰEC \PCPG K NWDKCPG DCɺPKG Y RKɂMP[EJ
MUKɂʝPKE\EG RKGIK \ #MCFGOKK 2CPC -NGMUC RT\GLGEJCȲ UKɂ RQEKȰIKGO MVȡT[ NGEK Y MQUOQU CTCPʝCELCEJ ,GL \CNGVȰ LGUV DNKUMK MQPVCMV YKF\ȡY \ NCNMCOK K CPKOCVQTCOK 2WDNKE\PQɺȲ
URQVMCȲ /CGIQ -UKɂEKC D[ PCING \CPWT\[Ȳ UKɂ Y OQTUMȰ IɂDKPɂ Y MVȡTGL RT\G\ QMPC \ITQOCF\QPC Y OCGL RT\[VWNPGL UCNEG PKG WU\V[YPKQPC T\ɂFCOK HQVGNK YE\WYC UKɂ Y
OCIKE\PGL MQNGLMK \QDCE\[O[ U[TGP[ VT[VQP[ K RT\Gʝ[LGO[ CVCM OQTUMKEJ RQVYQTȡY QINȰFCPȰ JKUVQTKɂ K RT\Gʝ[YC LȰ YTC\ \ DQJCVGTCOK
2
2Q URGMVCMNW YKF\QYKG WE\GUVPKE\Ȱ Y MTȡVMKGL RTGNGMELK Q VGCVT\G NCNMQY[O 1INȰFCLȰ NCNMK
9[RTCYC FQ MTCKP[ DCɺPK FQYKCFWLȰ UKɂ LCM F\KCCLȰ K LCM PC\[YCLȰ UKɂ TȡʝPG VGEJPKMK KEJ WTWEJCOKCPKC 2Q VCMKO
URQVMCPKW TȡYPKGʝ VQYCT\[U\ȰE[ F\KGEKQO TQF\KEG K QRKGMWPQYKG RT\GUVCLȰ O[NKȲ MWMKGMK \
RCE[PMCOK E\[ OCTKQPGVMCOK

Ů$CLMQY[ ɹYKCVŭ VQ WPKMCNPC GMURQ\[ELC ȰE\ȰEC PCLPQYU\G \FQD[E\G VGEJPKM
OWNVKOGFKCNP[EJ \ VTCF[E[LP[OK GMURQPCVCOK OW\GCNP[OK 6Q UVYQT\QPC URGELCNPKG \ O[ɺNȰ
Q F\KGEKCEJ YURȡNPC RQFTȡʝ RT\G\ DCɺPKQYG MTCKP[ ť RGPC QDTC\ȡY FʛYKɂMȡY DCTY #VTCMELG %GPVTWO $CLMK Y 2CECPQYKG \QDCE\[U\ V[NMQ \C YE\GɺPKGLU\Ȱ TG\GTYCELȰ
\CUMQE\Gɧ 9 VGL RT\[IQF\KG RQɺTGFPKMCOK OKɂF\[ ɺYKCVGO DCLMK C T\GE\[YKUVQɺEKȰ UȰ
RT\GYQFPKE[ &\YQPGE\GM %\GTYQP[ -CRVWTGM NWD -TȡNGYPC ɹPKGʝMC 9U\[UVMQ \CE\[PC UKɂ 'WTQRGLUMKG %GPVTWO $CLMK KO -Q\KQMC /CVQMC
Y $CLMQY[O 2T\GFRQMQLW RQVGO \FCT\GPKC PCDKGTCLȰ VGORC \YCU\E\C Y \CE\CTQYCP[O WN -QTPGNC /CMWU\[ɧUMKGIQ 2CECPȡY
RQEKȰIW MVȡT[ RQT[YC RCUCʝGTȡY FQ ɺYKCVC Y[QDTCʛPK 0CU\C Y[RTCYC TQ\IT[YC UKɂ PC YKGNW GED"RCECPQY GW TG\GTYCELC"RCECPQY GW
R
RCUCU\E\[\PCEJ KPVGTCMV[YPQɺEK ,GUV VQ TȡYPKGʝ RQFTȡʝ RT\G\ MTCKP[ IGQITCƓE\PG 'WTQR[
PKQUȰEC URQVMCPKG \ \COKGU\MWLȰE[OK LG UVYQTCOK &\KɂMK VGOW F\KGEK \CWYCʝCLȰ YYY EGPVTWODCLMK RN
RQFQDKGɧUVYC K TȡʝPKEG OKɂF\[ DCɺPKQY[OK ɺYKCVCOK TȡʝP[EJ PCTQFȡY

(38(SX XS QRMINW^] TV^]NEGMIP (EWLE
(SX WXERS[M Y^YTIRMIRMI
M VS^W^IV^IRMI QS˵PM[S˒GM
VSFSXE (EWL


^ W^X4VSKVEQS[ERMI XS [WTɹG^IWRE WYTIVQSG

4SQEKE ^VS^YQMIʊ NEO H^MEENʈ V^IG^] [SOɹ REW YG^]
REW RMIWXERHEVHS[IKS Q]˒PIRME M XIKS NEO TI[RMI
TSVYW^Eʊ WMʚ [ G]JVS[]Q ˒[MIGMI
(%7,(EWL XS TSHWXE[S[] TVSHYOX QEVOM ;SRHIV (^MʚOM PMG^R]Q WIRWSVSQ VIEKYNI RE
KSW SHRENHYNI TV^IHQMSX] TSVYW^E WMʚ M []HENI H˳[MʚOM E [W^]WXOS XS ^ TS^MSQY
OMPOY ETPMOEGNM HS []FSVY

(EWL XS RENTVE[H^M[W^] VSFSX HPE H^MIGM SH VSOY ˴]GME (^MʚOM PMG^R]Q WIRWSVSQ 437-%(%7> 63&38% (%7, -
QS˵RE KS ^ETVSKVEQS[Eʊ RE [MIPI WTSWSFɹ[ (EWL QS˵I VIEKS[Eʊ RE KSW ','-%Ž&=ː (3/94-ʈ 63&38% (38#
SHRENHS[Eʊ TV^IHQMSX] XEʿG^]ʊ M ˒TMI[Eʊ 6SFSXIQ OMIVYNI WMʚ ^E TSQSGʈ 8)6%> .)78 83 13˳0-;)
MRXYMG]NR]GL KVEJMG^R]GL HEVQS[]GL ETPMOEGNM OXɹVI H^MIGOS ^ EX[S˒GMʈ SFWY˵] (SX XS QSHW^] TV^]NEGMIP (EWLE (^MʚOM PMG^R]Q
^ XEFPIXE PYF WQEVXJSRE WIRWSVSQ QS˵RE KS ^ETVSKVEQS[Eʊ RE [MIPI
^ W^X WTSWSFɹ[ (SX VIEKYNI RE ^QMERʚ TSS˵IRME

TSWMEHE ˵]VSWOST YW]W^] KSW PYF OPE˒RMʚGMI
TSXVEJM XI˵ Qɹ[Mʊ (SX RMI QE REXSQMEWX OɹIO
[MʚG RMI TSXVEJM WMʚ WEQSH^MIPRMI TSVYW^Eʊ (PE
(SXE ^RENH^MIW^ SHVʚFRI ^EHERME [ WEQSYG^OY
ETPMOEGNM &PSGOP] M TPMOEGNM &PSGOP] M ;SRHIV (EWL M (SX XS NIW^G^I
E
[MʚGIN QS˵PM[S˒GM ^EFE[] ^EQMIʿ (SXE [
TMPSXE HS WXIVS[ERME (EWLIQ SVE^ REYG^
(EWLE TV^][MXEʊ WMʚ ^ (SXIQ
;SRHIV 4SPWOE 7T ^ S S

YP /SVHIGOMIKS
6SFSX QE GLEVEOXIV IHYOEG]NR]
TSRMI[E˵ TSTV^I^ ^EFE[ʚ ^ VSFSXIQ 4S^REʿ
H^MIGM [GLSH^ʈ [ ˑ[MEX TVSKVEQS[ERME [[[ [SRHIVTSPWOE TP
X[SV^IRMI ^HEV^Iʿ EPKSV]XQɹ[ FYHS[ERMI
WIO[IRGNM M TʚXPM M [MIPI MRR]GL WOPIT$[SRHIVTSPWOE TP 8IP

(38(SX XS QRMINW^] TV^]NEGMIP (EWLE
(SX WXERS[M Y^YTIRMIRMI
M VS^W^IV^IRMI QS˵PM[S˒GM
VSFSXE (EWL


^ W^X4VSKVEQS[ERMI XS [WTɹG^IWRE WYTIVQSG

4SQEKE ^VS^YQMIʊ NEO H^MEENʈ V^IG^] [SOɹ REW YG^]
REW RMIWXERHEVHS[IKS Q]˒PIRME M XIKS NEO TI[RMI
TSVYW^Eʊ WMʚ [ G]JVS[]Q ˒[MIGMI
(%7,(EWL XS TSHWXE[S[] TVSHYOX QEVOM ;SRHIV (^MʚOM PMG^R]Q WIRWSVSQ VIEKYNI RE
KSW SHRENHYNI TV^IHQMSX] TSVYW^E WMʚ M []HENI H˳[MʚOM E [W^]WXOS XS ^ TS^MSQY
OMPOY ETPMOEGNM HS []FSVY

(EWL XS RENTVE[H^M[W^] VSFSX HPE H^MIGM SH VSOY ˴]GME (^MʚOM PMG^R]Q WIRWSVSQ 437-%(%7> 63&38% (%7, -
QS˵RE KS ^ETVSKVEQS[Eʊ RE [MIPI WTSWSFɹ[ (EWL QS˵I VIEKS[Eʊ RE KSW ','-%Ž&=ː (3/94-ʈ 63&38% (38#
SHRENHS[Eʊ TV^IHQMSX] XEʿG^]ʊ M ˒TMI[Eʊ 6SFSXIQ OMIVYNI WMʚ ^E TSQSGʈ 8)6%> .)78 83 13˳0-;)
MRXYMG]NR]GL KVEJMG^R]GL HEVQS[]GL ETPMOEGNM OXɹVI H^MIGOS ^ EX[S˒GMʈ SFWY˵] (SX XS QSHW^] TV^]NEGMIP (EWLE (^MʚOM PMG^R]Q
^ XEFPIXE PYF WQEVXJSRE WIRWSVSQ QS˵RE KS ^ETVSKVEQS[Eʊ RE [MIPI
^ W^X WTSWSFɹ[ (SX VIEKYNI RE ^QMERʚ TSS˵IRME

TSWMEHE ˵]VSWOST YW]W^] KSW PYF OPE˒RMʚGMI
TSXVEJM XI˵ Qɹ[Mʊ (SX RMI QE REXSQMEWX OɹIO
[MʚG RMI TSXVEJM WMʚ WEQSH^MIPRMI TSVYW^Eʊ (PE
(SXE ^RENH^MIW^ SHVʚFRI ^EHERME [ WEQSYG^OY
ETPMOEGNM &PSGOP] M TPMOEGNM &PSGOP] M ;SRHIV (EWL M (SX XS NIW^G^I
E
[MʚGIN QS˵PM[S˒GM ^EFE[] ^EQMIʿ (SXE [
TMPSXE HS WXIVS[ERME (EWLIQ SVE^ REYG^
(EWLE TV^][MXEʊ WMʚ ^ (SXIQ
;SRHIV 4SPWOE 7T ^ S S

YP /SVHIGOMIKS
6SFSX QE GLEVEOXIV IHYOEG]NR]
TSRMI[E˵ TSTV^I^ ^EFE[ʚ ^ VSFSXIQ 4S^REʿ
H^MIGM [GLSH^ʈ [ ˑ[MEX TVSKVEQS[ERME [[[ [SRHIVTSPWOE TP
X[SV^IRMI ^HEV^Iʿ EPKSV]XQɹ[ FYHS[ERMI
WIO[IRGNM M TʚXPM M [MIPI MRR]GL WOPIT$[SRHIVTSPWOE TP 8IP

1$6=( 35(0,(5<,JQDÐ .LWHN DUFKLWHNW

$QGUHD %HDW\ LOXVWUDWRU 'DYLG 5REHUWV

3U]H]DEDZQD L QLHSRNRUQD NVLÃ×ND

9Ü«ˆĂ¹« ôØãÊύ«Êô— ¼«ã—؁¹Ê R UHDOL]RZDQLX VZRLFK SDVML ZEUHZ
SU]HFLZQRÐFLRP« Õ« ¹Ã«— «¼èÜãØÊôÃ— =É
5µ]LD 5HZHOND LQ×\QLHUND

1DV]H Z\GDZQLFWZR VSHFMDOL]XMH VLÇ Z VWDUDQQ\P GRERU]H RIHUW\ L SURSRQXMH $QGUHD %HDW\ LOXVWUDWRU 'DYLG 5REHUWV
URG]LFRP L G]LHFLRP Z\VRNLHM MDNRÐFL NVLÃ×NL ]DUµZQR ZDUWRÐFLRZH OLWHUDFNR =DEDZQD L PÃGUD RSRZLHÐÅ R

MDN L SLÇNQLH LOXVWURZDQH 7R ìSLFWXUHERRNVë å NVLÃ×NL Z NWµU\FK WHNVW L REUD] UHDOL]RZDQLX SDVML L QLH]UD×DQLX
ZVSµÊJUDMà ]H VREà WZRU]ÃF XQLNDOQà MDNRÐÅ NWµUHM QLH GDÊRE\ VLÇ RVLÃJQÃÅ EH] VLÇ QLHSRZRG]HQLDPL
KDUPRQLL PLÇG]\ QLPL 6Ã WR SXEOLNDFMH GOD Z\PDJDMÃF\FK å SRXF]DMÃFD
L MHGQRF]HÐQLH HNVF\WXMÃFD OLWHUDWXUD G]LHFLÇFD =É
7HN 1RZRF]HVQ\ MDVNLQLRZLHF

3DWULFN 0F'RQQHOO


=DEDZQ\ VSRVµE PµZLHQLD R ]QDF]HQLX Z\ÊÃF]HQLD
RWDF]DMÃF\FK QDV XU]ÃG]HÌ L FLHV]HQLD VLÇ XURNDPL

SLÇNQHJR ÐZLDWD GRRNRÊD

$GD %DPELQL 1DXNRZF]\QL

$QGUHD %HDW\ LOXVWUDWRU 'DYLG 5REHUWV


=$32:,('Ô

#.LQGHUNXOND
:6=<67.,( .6,ÂÖ., '267Æ31( 1$ ::: .,1'(5.8/.$ 3/

1$6=( 35(0,(5<,JQDÐ .LWHN DUFKLWHNW

$QGUHD %HDW\ LOXVWUDWRU 'DYLG 5REHUWV

3U]H]DEDZQD L QLHSRNRUQD NVLÃ×ND

9Ü«ˆĂ¹« ôØãÊύ«Êô— ¼«ã—؁¹Ê R UHDOL]RZDQLX VZRLFK SDVML ZEUHZ
SU]HFLZQRÐFLRP« Õ« ¹Ã«— «¼èÜãØÊôÃ— =É
5µ]LD 5HZHOND LQ×\QLHUND

1DV]H Z\GDZQLFWZR VSHFMDOL]XMH VLÇ Z VWDUDQQ\P GRERU]H RIHUW\ L SURSRQXMH $QGUHD %HDW\ LOXVWUDWRU 'DYLG 5REHUWV
URG]LFRP L G]LHFLRP Z\VRNLHM MDNRÐFL NVLÃ×NL ]DUµZQR ZDUWRÐFLRZH OLWHUDFNR =DEDZQD L PÃGUD RSRZLHÐÅ R

MDN L SLÇNQLH LOXVWURZDQH 7R ìSLFWXUHERRNVë å NVLÃ×NL Z NWµU\FK WHNVW L REUD] UHDOL]RZDQLX SDVML L QLH]UD×DQLX
ZVSµÊJUDMà ]H VREà WZRU]ÃF XQLNDOQà MDNRÐÅ NWµUHM QLH GDÊRE\ VLÇ RVLÃJQÃÅ EH] VLÇ QLHSRZRG]HQLDPL
KDUPRQLL PLÇG]\ QLPL 6Ã WR SXEOLNDFMH GOD Z\PDJDMÃF\FK å SRXF]DMÃFD
L MHGQRF]HÐQLH HNVF\WXMÃFD OLWHUDWXUD G]LHFLÇFD =É
7HN 1RZRF]HVQ\ MDVNLQLRZLHF

3DWULFN 0F'RQQHOO


=DEDZQ\ VSRVµE PµZLHQLD R ]QDF]HQLX Z\ÊÃF]HQLD
RWDF]DMÃF\FK QDV XU]ÃG]HÌ L FLHV]HQLD VLÇ XURNDPL

SLÇNQHJR ÐZLDWD GRRNRÊD

$GD %DPELQL 1DXNRZF]\QL

$QGUHD %HDW\ LOXVWUDWRU 'DYLG 5REHUWV


=$32:,('Ô

#.LQGHUNXOND
:6=<67.,( .6,ÂÖ., '267Æ31( 1$ ::: .,1'(5.8/.$ 3/=GURZH VWRS\ 'R SURGXNFML REXZLD 0HPR VWRVR

ZDQH VĈ QDMZ\İV]HM MDNRĤFL PDWHULDã\ :LHU
G]LHFND ]FKQLD L ZHZQčWU]QD F]čĤþ EXWD Z\NRQDQD
MHVW ] QDWXUDOQ\FK PLčNNLFK VNyU NR]LFK
LGHDOQ\FK GOD VWRS\ G]LHFND 6NyU\ WH Z
VSRVyE QDWXUDOQ\ GRVWRVRZXMĈ VLč GR
0HPR WR QDMZ\İV]HM MDNRĤFL REXZLH GOD
G]LHFL Z\NRQDQH Z NODV\F]Q\P VW\OX ] VWRS\ W\P VDP\P ]ZLčNV]DMĈ NRPIRUW Xİ\W
QDWXUDOQ\FK PDWHULDãyZ SU]\MD]Q\FK VWRSLH NRZDQLD 1LHNWyUH PRGHOH Z\SRVDİRQH
G]LHFND 8QLNDWRZĈ IXQNFMč GLDJQRVW\F]QĈ ]RVWDã\ Z VSHFMDOLVW\F]QĈ SRGV]HZNč
]DSHZQLD V\VWHP PRQLWRULQJX Z SRGHV]ZLH EH]FKURPRZĈ 1DWXUDOQH PDWHULDã\ R
0HPR :\SUDFRZDQD SU]H] ODWD NRQVWUXN ZãDĤFLZRĤFLDFK KLJURVNRSLMQ\FK VSUDZLDMĈ
FMD L WHFKQRORJLD PRQWDİX EXWyZ 0HPR İH EXW RGG\FKD D VWRSD QLH XOHJD
] ]DSRFHQLX
]\VNDãD\VNDãD X]QDQLH VSHFMDOLVWyZ MDNR
VNXWHF]QD PHWRGD SURILODNW\NL L OHF]HQLD
QDMF]čVWV]\FK ZDG SRVWDZ\

8QLNDWRZ\ V\VWHP G\QDPLF]QHM NRQWUROL
VWyS G]LHFND GDMĈF\ PRİOLZRĤþ ELHİĈFHJR
PRQLWRURZDQLD VWDQX VWyS RUD] QDW\FKPLD
VWRZHM UHDNFML 6SHFMDOQ\ RGVWDZLRQ\ NV]
WDãW SRGHV]Z\ GRGDWNRZR VWDELOL]XMH VWRSč
L ]DSHZQLD SUDZLGãRZH MHM XãRİHQLH SRG 6SHFMDOQD WHFKQRORJLD PRQWDİX
F]DV FKRGX 'LDJQRVW\F]QD SRGHV]ZD 9 WHFK SROHJDMĈFD QD SUDZLGãRZ\P XVW
0HPR 2EV]DUHP GLDJQRVW\F]Q\P REXZLD DZLHQLX FKROHZNL SRGF]DV SURFHVX PRQ
0HPR MHVW MHJR SRGHV]ZD 1D MHM SRZLHU WRZDQLD EXWD 7HFKQRORJLD WD JZDUDQWXMH
]FKQL RUD] QD REFDVLH ]RVWDãR Z\RGUčEQL ]DFKRZDQLH RVL V\PHWULL Z Z\SURGXNRZ
RQ\FK V]HĤþ SRQXPHURZDQ\FK VWUHI ] Z\ DQ\P EXFLH D W\P VDP\P ZUD] ] FKDUDNW
SXNã\PL SDVNDPL ELHİQLND VWUHID QRUP\ HU\VW\F]Q\P V]W\ZQ\P ]DSLčWNLHP L Z\VRNĈ
VWUHID U\]\ND RUD] F]WHU\ VWUHI\ GXİHM G\V FKROHZNĈ ZVSRPDJD SUDZLGãRZ\ UR]ZyM
IXQNFML 3RGF]DV Xİ\WNRZDQLD SDVNL XOHJDMĈ VWyS 2EXZLH 0HPR SR]EDZLRQH MHVW FHFK
ĤFLHUDQLX G]LčNL F]HPX VWDUWH IUDJPHQW\ NRQVWUXNF\MQ\FK PRJĈF\FK ]DNãyFLþ
XPRİOLZLDMĈ V]\ENĈ L SUHF\]\MQĈ GLDJQR]č REUD] U]HF]\ZLVWHM IL]MRORJLL L SRWU]HE VWyS Z
ZDG VWyS RUD] HZHQWXDOQH GREUDQLH RNUHVLH Z]UDVWDQLD ']LčNL WHPX REXZLH
ZNãDGHN : SU]\SDGNX EUDNX NRQLHF]QRĤFL 0HPR XMDZQLD LFK SUDZLGãRZRĤþ PRUIR
VWRVRZDQLD ZNãDGHN NRU\JXMĈF\FK EXW\ ORJLF]QRF]\QQRĤFLRZĈ OXE LVWQLHMĈFH
0HPR VSHãQLDMĈ IXQNFMč SURILODNW\F]QĈ ZDG\ EĈGĮ LFK V\PSWRP\
=HVWDZ ZNãDGHN ZFKRG]ĈF\FK Z VNãDG
V\VWHPX\VWHPX 0HPR ZUD] ] ZEXGRZDQ\P Z
V 3URGXNW X]\VNDã SR]\W\ZQĈ RSLQLč
SRGHV]ZLH REFDVHP 7KRPDV·D QDGDMH Å&HQWUXP =GURZLD ']LHFNDµ
EXWRP 0HPR FKDUDNWHU REXZLD NRUHNF\M
QHJR 2GSRZLHGQLD GOD G]LHFND ZNãDGND
PRİH E\þ GREUDQD EH]SRĤUHGQLR SU]H]
URG]LFD QD SRGVWDZLH ]DãĈF]RQHM LQVWUXNFML
Xİ\WNRZDQLD 6\VWHPX 0HPR OXE ZJ ZVND
]Dę VSHFMDOLVW\
ZZZ ]GURZHEXFLNL SO


Click to View FlipBook Version