The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2018-07-24 04:11:52

MD ItoDesign

á


Š


444ǽ&1,!"0&$+ǽ-)
!"0&$+ ! ĺ0( Ȓ ǚǕǛ ǛǕǚ ǗǕǕ Ȣ &2/,ȯ&1,!"0&$+ǽ-)

"Š)& /"*,+1 *&"07( +& (,' /76 & 0&Ė 7 % ,0"*Ǿ ĸ $ +"* & +&"(,ĺ 7û 6*& 0&Ė 46! 1( *&Ǿ 7 0 7*&"+&þ
-2+(1 4&!7"+& Ȃ 6(,+2'"*6 (,*-)"(0,4" /"*,+16 *&"07( ĺǾ !,*Ń4 & ),( )& 2Ɠ61(,46 %ǽ #"/2'"*6
20ĸ2$& -/,'"(1,4 +& 4+Ė1/7Ǿ !,01 / 7 *6 * 1"/& ĸ6 46(,ĺ 7"+&,4" ,/ 7 /" )&72'"*6 407601(&" +&"7 Ė!+"
-/ " 2!,4) +"ǽ ,Ɠ"07 *&"þ -"4+,ŠþǾ Ɠ" -/7"-/,4 !7,+6 7 + 07û -,*, û /"*,+1 7 -"4+& & !,(ĸ !+&"
1 (& "#"(1Ǿ ' (&"$, , 7"(2'"07ǽh
"01"Š*6 ,14 / & & ") 016 7+&ǽ &" ,&*6 0&Ė ,!4 Ɠ+6 %Ǿ +,4, 7"0+6 % /,74&û7 ĺǾ )"

* *6 ,$/,*+6 07 2+"( !, 1/ !6 '&ǽ Ɠ!6 -/,'"(1 '"01 !) + 0 (,)"'+6*Ǿ 4 (1Ń/6* /,'"(12'"*6 !,*6 4"!ĸ2$ &+!64&!2 )+6 % -,1/7" Ǿ 7 '*2'"*6 0&Ė 2!,4û + 407601(& % '"' "1 - % ,!
01 / *6 0&Ė -,ĸû 76þ 4&7'Ė &+4"01,/ Ǿ #2+( ',+ )+,Šþ & -&Ė(+,Ǿ 4 0-Ń'+û (,+ "- 'Ėǽ , /7" -,74,)"+& + 2!,4Ė -, /" )&7 'Ė !, 01 +2 02/,4"$,Ǿ !"4"),-"/0(&"$, & -,! ()2 7ǽ 1,02'"*6
46(,+ +6Ǿ + 01Ė-+&" 7/" )&7,4 +6 -/,'"(1Ǿ 1, + 07 !2* & ,$/,*+ 0 160# ( ' ǽ "(,),$& 7+" * 1"/& ĸ6 & (,/7601 *6 7 +,4, 7"0+6 % 1" %+,),$&&ǽ
! -/,'"(12Ǿ -/7"7 !,/ !714, -, /" )&7 'Ėǽ '*2'"*6 0&Ė 407601(&*& "1 - *& -,401 4 +& 4,'"$,
+,4"$, *&"07( +& )2 !,*2ǽ / * % 7 4 /1"' 2*,46 ,-/ ,42'"*6 #,1,/" )&016 7+"

4&72 )&7 '"Ǿ !,(ĸ !+6 (,071,/60 & 2!7&") *6 $4 / + '& + 7/" )&7,4 +" -/ " 2!,4) +"ǽ
% & ĸ 6Š ' ( + '076 &"' 7 *&"07( þ 4 *&"07( +&2 )2 !,*2 4,& % * /7"ĺȄ 7&Ė(& 40-Ńĸ-/ 6 7 !"0&$+
7 ,07 7Ė!7&07 +&" 16)(, 7 0Ǿ )" 1 (Ɠ" -&"+&û!7"ǽ 0-Ńĸ-/ 2'"*6 "7-,Š/"!+&, 7 -/,!2 "+1 *& & !601/6 21,/ *&
7+ +6 % & "+&,+6 % * /"(Ǿ !7&Ė(& 7"*2 ,#"/2'"*6 07"/,(û $ *Ė -/,!2(1Ń4 46(,ĺ 7"+&,46 % & (,/7601+" "+6ǽ ,
! '" -"4+,Šþ /" )&7 '& -/,'"(12 7 + ')"-076 % !,01Ė-+6 % * 1"/& ĸŃ4 + /6+(2 *&"07 7û 6 % 0&Ė 4 7 ĸ,Ɠ,+6*
2!Ɠ" &"ǽ 7& ĸ *6 (,*-)"(0,4,Ǿ 1, ,7+ 7 20ĸ2$Ė ,! -/,'"(12 4+Ė1/7 Ǿ -,-/7"7 ĸ6 -/, "0 &+4"016 6'+6Ǿ
0(,ĺ 764076 + ,!" / +&2 !,0(,+ )" 46(,ĺ 7,+"$, 4ĸ 0+"$, ȍ ȋǽá h/,'"(1,4 +&" 4+Ė1/7 1, ,#"/1 0(&"/,4 + !, 16 % 7 ĺ014 Ǿ (1Ń/76 -) +2'û /"*,+1 )2 46(,ĺ 7"+&" !,*2 76
*&"07( +& ǽ ")2 2-,/7û!(,4 +& ĺ014 4&7'& & 46(/",4 +& 0-Ń'+"$, 016)&016 7+&" 4+Ė1/7 Ǿ -/,-,+2'"*6 0"/&Ė
0-,1( ĺǾ -,! 7 0 (1Ń/6 % ,1/76* &" ,-&06Ǿ 07(& " & #,1,/" )&016 7+" 4&72 )&7 '" +&"7 Ė!+" !, -/7"-/,4 !7"+& 7*& +ǽ
0& -/,'"(1 + & -,*,$û 7 -) +,4 þ /"*,+1Ǿ 46(4 )&#&(,4 +" "(&-6 46(,+ 4 7" 7 ! 'û , /" )&7 'Ė -/,'"(12 +
+ '46Ɠ076* -,7&,*&"ǽ
ǽ ǽ +% 11 + )"' /2+4 )!7( ǝǗǾ -ǽ Ȣ ǝǕȒǗǙǙ ! ĺ0(Ȓ /7"07 7 Ȣ &2/, 76++"ǿ -,+&"!7& ĸ"( Ȓ -&û1"( ǞǽǕǕȒǖǜǽǕǕǽ 444ǽ&1,!"0&$+ǽ-) Ȣ &2/,ȯ&1,!"0&$+ǽ-)

"Š)& /"*,+1 *&"07( +& (,' /76 & 0&Ė 7 % ,0"*Ǿ ĸ $ +"* & +&"(,ĺ 7û 6*& 0&Ė 46! 1( *&Ǿ 7 0 7*&"+&þ
-2+(1 4&!7"+& Ȃ 6(,+2'"*6 (,*-)"(0,4" /"*,+16 *&"07( ĺǾ !,*Ń4 & ),( )& 2Ɠ61(,46 %ǽ #"/2'"*6
20ĸ2$& -/,'"(1,4 +& 4+Ė1/7Ǿ !,01 / 7 *6 * 1"/& ĸ6 46(,ĺ 7"+&,4" ,/ 7 /" )&72'"*6 407601(&" +&"7 Ė!+"
-/ " 2!,4) +"ǽ ,Ɠ"07 *&"þ -"4+,ŠþǾ Ɠ" -/7"-/,4 !7,+6 7 + 07û -,*, û /"*,+1 7 -"4+& & !,(ĸ !+&"
1 (& "#"(1Ǿ ' (&"$, , 7"(2'"07ǽh
"01"Š*6 ,14 / & & ") 016 7+&ǽ &" ,&*6 0&Ė ,!4 Ɠ+6 %Ǿ +,4, 7"0+6 % /,74&û7 ĺǾ )"

* *6 ,$/,*+6 07 2+"( !, 1/ !6 '&ǽ Ɠ!6 -/,'"(1 '"01 !) + 0 (,)"'+6*Ǿ 4 (1Ń/6* /,'"(12'"*6 !,*6 4"!ĸ2$ &+!64&!2 )+6 % -,1/7" Ǿ 7 '*2'"*6 0&Ė 2!,4û + 407601(& % '"' "1 - % ,!
01 / *6 0&Ė -,ĸû 76þ 4&7'Ė &+4"01,/ Ǿ #2+( ',+ )+,Šþ & -&Ė(+,Ǿ 4 0-Ń'+û (,+ "- 'Ėǽ , /7" -,74,)"+& + 2!,4Ė -, /" )&7 'Ė !, 01 +2 02/,4"$,Ǿ !"4"),-"/0(&"$, & -,! ()2 7ǽ 1,02'"*6
46(,+ +6Ǿ + 01Ė-+&" 7/" )&7,4 +6 -/,'"(1Ǿ 1, + 07 !2* & ,$/,*+ 0 160# ( ' ǽ "(,),$& 7+" * 1"/& ĸ6 & (,/7601 *6 7 +,4, 7"0+6 % 1" %+,),$&&ǽ
! -/,'"(12Ǿ -/7"7 !,/ !714, -, /" )&7 'Ėǽ '*2'"*6 0&Ė 407601(&*& "1 - *& -,401 4 +& 4,'"$,
+,4"$, *&"07( +& )2 !,*2ǽ / * % 7 4 /1"' 2*,46 ,-/ ,42'"*6 #,1,/" )&016 7+"

4&72 )&7 '"Ǿ !,(ĸ !+6 (,071,/60 & 2!7&") *6 $4 / + '& + 7/" )&7,4 +" -/ " 2!,4) +"ǽ
% & ĸ 6Š ' ( + '076 &"' 7 *&"07( þ 4 *&"07( +&2 )2 !,*2 4,& % * /7"ĺȄ 7&Ė(& 40-Ńĸ-/ 6 7 !"0&$+
7 ,07 7Ė!7&07 +&" 16)(, 7 0Ǿ )" 1 (Ɠ" -&"+&û!7"ǽ 0-Ńĸ-/ 2'"*6 "7-,Š/"!+&, 7 -/,!2 "+1 *& & !601/6 21,/ *&
7+ +6 % & "+&,+6 % * /"(Ǿ !7&Ė(& 7"*2 ,#"/2'"*6 07"/,(û $ *Ė -/,!2(1Ń4 46(,ĺ 7"+&,46 % & (,/7601+" "+6ǽ ,
! '" -"4+,Šþ /" )&7 '& -/,'"(12 7 + ')"-076 % !,01Ė-+6 % * 1"/& ĸŃ4 + /6+(2 *&"07 7û 6 % 0&Ė 4 7 ĸ,Ɠ,+6*
2!Ɠ" &"ǽ 7& ĸ *6 (,*-)"(0,4,Ǿ 1, ,7+ 7 20ĸ2$Ė ,! -/,'"(12 4+Ė1/7 Ǿ -,-/7"7 ĸ6 -/, "0 &+4"016 6'+6Ǿ
0(,ĺ 764076 + ,!" / +&2 !,0(,+ )" 46(,ĺ 7,+"$, 4ĸ 0+"$, ȍ ȋǽá h/,'"(1,4 +&" 4+Ė1/7 1, ,#"/1 0(&"/,4 + !, 16 % 7 ĺ014 Ǿ (1Ń/76 -) +2'û /"*,+1 )2 46(,ĺ 7"+&" !,*2 76
*&"07( +& ǽ ")2 2-,/7û!(,4 +& ĺ014 4&7'& & 46(/",4 +& 0-Ń'+"$, 016)&016 7+&" 4+Ė1/7 Ǿ -/,-,+2'"*6 0"/&Ė
0-,1( ĺǾ -,! 7 0 (1Ń/6 % ,1/76* &" ,-&06Ǿ 07(& " & #,1,/" )&016 7+" 4&72 )&7 '" +&"7 Ė!+" !, -/7"-/,4 !7"+& 7*& +ǽ
0& -/,'"(1 + & -,*,$û 7 -) +,4 þ /"*,+1Ǿ 46(4 )&#&(,4 +" "(&-6 46(,+ 4 7" 7 ! 'û , /" )&7 'Ė -/,'"(12 +
+ '46Ɠ076* -,7&,*&"ǽ
ǽ ǽ +% 11 + )"' /2+4 )!7( ǝǗǾ -ǽ Ȣ ǝǕȒǗǙǙ ! ĺ0(Ȓ /7"07 7 Ȣ &2/, 76++"ǿ -,+&"!7& ĸ"( Ȓ -&û1"( ǞǽǕǕȒǖǜǽǕǕǽ 444ǽ&1,!"0&$+ǽ-) Ȣ &2/,ȯ&1,!"0&$+ǽ-)

PODŁOGI DREWNIANE


 parkiet

 deski podłogowe
 mozaikaTARASY I BALKONY drewno naturalne
 kompozyt WPC

 drewno polimerowe

PODŁOGI PRZEMYSŁOWE


 modułowe płytki PCV

 szerokie zastosowanie, szybki montaż, bardzo wytrzymałewww.julomax.pl  +48 517 552 518  [email protected]

Ceramiczne Marella Design Moderno Swarovski
Nowoczesne Nogi
Gałki Ornamenty

Stylowe Listwy
Żelazne Kapitele00-238 Warszawa 31-141 Kraków
Akcesoria ul. Długa 8/14 ul. Krowoderska 29/2 Wieszaki

tel. 22 831 33 63 tel. 12 433 87 00

[email protected] [email protected]www.arte-msp.pl

MARKOWE SALONY SPRZEDAŻY:
Bonarka City Center Europa Centralna M1 Kraków Park Handlowy Bielany Galeria Jurajska
ul. Kamieńskiego 11, Kraków ul. Pszczyńska 315, Gliwice al. Pokoju 67, Kraków ul. Czekoladowa 9 al. Wojska Polskiego 207
tel. 32 721 07 68 tel. 32 721 07 66 tel. 32 508 60 55 Bielany Wrocławskie Częstochowa
tel. 32 508 60 52 tel. 32 508 60 51

Galeria Rzeszów Galeria Katowicka Salon sprzedaży Tescoma Galeria Sfera Gemini Park
al. Piłsudskiego 44, Rzeszów ul. 3 Maja 30, Katowice ul. Mickiewicza 7, Racibórz ul. Mostowa 5 ul. Leszczyńska 20
tel. 32 721 07 69 tel. 32 721 07 67 tel. 32 451 50 39 Bielsko-Biała Bielsko-Biała
tel. 32 508 60 50 tel. 32 508 60 56
www.tescoma.pl

MARKOWE SALONY SPRZEDAŻY:
Bonarka City Center Europa Centralna M1 Kraków Park Handlowy Bielany Galeria Jurajska
ul. Kamieńskiego 11, Kraków ul. Pszczyńska 315, Gliwice al. Pokoju 67, Kraków ul. Czekoladowa 9 al. Wojska Polskiego 207
tel. 32 721 07 68 tel. 32 721 07 66 tel. 32 508 60 55 Bielany Wrocławskie Częstochowa
tel. 32 508 60 52 tel. 32 508 60 51

Galeria Rzeszów Galeria Katowicka Salon sprzedaży Tescoma Galeria Sfera Gemini Park
al. Piłsudskiego 44, Rzeszów ul. 3 Maja 30, Katowice ul. Mickiewicza 7, Racibórz ul. Mostowa 5 ul. Leszczyńska 20
tel. 32 721 07 69 tel. 32 721 07 67 tel. 32 451 50 39 Bielsko-Biała Bielsko-Biała
tel. 32 508 60 50 tel. 32 508 60 56
www.tescoma.pl

2IHUXMHP\ NRPSOHNVRZH XVĄXJL ]ZLÇ]DQH ] ]DJRVSRGDURZDQLHP WHUHQµZ

3URMHNWXMHP\ XU]ÇG]DP\ L SLHOÛJQXMHP\
Ű 2TQLGMV[ K -QU\VQT[U[


Ű 9[MQPCYUVYQ
Ű /QFGTPK\CELC 1ITQFȕY


Ű +PYGPVCT[\CELC <KGNGPK
Ű #WVQOCV[E\PG 0CYCFPKCPKG


Ű 1ɮYKGVNGPKG 1ITQFȕY

Ű <CDWFQY[

Ű <KGNQPG ɭEKCP[ K &CEJ[
Ű 1ITQF\GPKC


Ű 4QɮNKP[ $KWTQYG2QNUMK )CTFGP
WN $KCQUVQEMC
9CTU\CYC

DKWTQ"RQNUMKICTFGP RN

RQNUMKICTFGP RN


Click to View FlipBook Version