The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-07-25 05:25:18

Czas na remont v9 LDST_Flat

;=(%2-) 1EKE^]R VIQSRXS[S FYHS[PER] 1 (

'RWNQLM L SRF]XM RGURELQÇ OXNVXVX

2Ï:,(7/(1,( '(.25$&<-1( 9


12:2&=(61< :<*/Â'

:<62.$ -$.2ÏÄ/'67 6FLHQFH

7HFKQRORJ\


%LXUR
XO 3RSU]HF]QD D
0DOERUNZZZ OGVW SO

QZe
PQ P m [ U QcT
3 _\aZ \a ` c `UO
[W c kX[
X U [O` ^
[ W^

'RWNQLM L SRF]XM RGURELQÇ OXNVXVX 1DV]H SURGXNW\ VWRVRZDQH VÃ GR SXQNWRZHJR RÐZLHWOHQLD JRVSRGDUVWZ GRPRZ\FK EXG\QNµZX×\WHF]QRÐFL SXEOLF]QHM L FLÃJµZ NRPXQLNDF\MQ\FK
2Ï:,(7/(1,( '(.25$&<-1( 9 /'67 G]LDÊD QD U\QNX RG URNX 2G WHJR F]DVX ]DXIDÊ\ QDP MX× VHWNL NOLHQWµZ 1DV]H SURGXNW\
FKÇWQLH Z\NRU]\VW\ZDQH VÃ ]DUµZQR Z 3ROVFH MDN L ]D JUDQLFÃ
12:2&=(61< :<*/Â' :\UD]HP QDV]HJR WZµUF]HJR WHPSHUDPHQWX SDVML L ]DSDÊX GR SUDF\ NWµUÃ Z\NRQXMHP\ VÃ SURGXNW\

SUH]HQWRZDQH Z QDV]HM RIHUFLH /'67 6FLHQFH 7HFKQRORJ\
:<62.$ -$.2ÏÄ/'67 6FLHQFH

7HFKQRORJ\%LXUR ZZZ OGVW SO
XO 3RSU]HF]QD D
0DOERUN

ELXUR#OGVW SO

QZe
PQ P m [ U QcT
3 _\aZ \a ` c `UO
[W c kX[
X U [O` ^
[ W^

'RWNQLM L SRF]XM RGURELQÇ OXNVXVX 1DV]H SURGXNW\ VWRVRZDQH VÃ GR SXQNWRZHJR RÐZLHWOHQLD JRVSRGDUVWZ GRPRZ\FK EXG\QNµZX×\WHF]QRÐFL SXEOLF]QHM L FLÃJµZ NRPXQLNDF\MQ\FK
2Ï:,(7/(1,( '(.25$&<-1( 9 /'67 G]LDÊD QD U\QNX RG URNX 2G WHJR F]DVX ]DXIDÊ\ QDP MX× VHWNL NOLHQWµZ 1DV]H SURGXNW\
FKÇWQLH Z\NRU]\VW\ZDQH VÃ ]DUµZQR Z 3ROVFH MDN L ]D JUDQLFÃ
12:2&=(61< :<*/Â' :\UD]HP QDV]HJR WZµUF]HJR WHPSHUDPHQWX SDVML L ]DSDÊX GR SUDF\ NWµUÃ Z\NRQXMHP\ VÃ SURGXNW\

SUH]HQWRZDQH Z QDV]HM RIHUFLH /'67 6FLHQFH 7HFKQRORJ\
:<62.$ -$.2ÏÄ/'67 6FLHQFH

7HFKQRORJ\%LXUR ZZZ OGVW SO
XO 3RSU]HF]QD D
0DOERUN

ELXUR#OGVW SO

.2/252:< 3$1(/ '27<.2:< .1; /&' = &20 = )81.&-Â
:,'(2'202)218 :,'(2'202)21 *(7)$&(,3 /$85($7 +20(=21(

= &20 ĆUP\ =HQQLR MHVW SDQHOHP GRW\NRZ\P ] HNUDQHP SRMHPQRÐFLRZ\P Z\SRVD×RQ\P Z GRGDWNRZH
IXQNFMH NRPXQLNDF\MQH WDNLH MDN ZVSµÊSUDFD ] ZLGHRGRPRIRQHP *HW)DFH,3 ]JRGQ\P ] SURWRNRÊHP 6,3 3DQHO
= &20 ] PLNURIRQHP L JÊRÐQLNDPL ]LQWHJURZDQ\ ] ZLGHRGRPRIRQHP *HW)DFH,3 ] NDPHUÃ +' XPR×OLZLD
GRVNRQDÊ\ RGELµU GÕZLÇNX L REUD]X REV]DUX Z ]DVLÇJX NDPHU\
0LQLPDOLVWLQLPDOLVW\F]QD HVWHW\ND RUD] PR×OLZRÐFL VWHURZDQLD MDN Z SR]RVWDÊ\FK SDQHODFK ] URG]LQ\ = PDNV\PDOQLH MHVW
0
GRVWÇSQ\FK IXQNFML UR]V]HU]RQD R IXQNFMH NRPXQLNDF\MQH SDQHO = &20 XPR×OLZLD OXNVXVRZH ]DU]ÃG]DQLH
LQWHOLJHQWQ\P GRPHP :V]\VWNLH WH IXQNFMH VÃ GRVWÇSQH ]H VPDUWIRQµZ L WDEOHWµZ SRSU]H] EH]SÊDWQÃ DSOLNDFMÇ
PRELOQÃ = 5HPRWH 'RGDWNRZ\ PRGXÊ %OXHWRRWK ]DPRQWRZDQ\ Z SDQHOX ZLGHRGRPRIRQX
VSUDZLD ×H RWZLHUDQLH ZHMÐFLD GR GRPX VWDMH VLÇ Z\JRGQLHMV]H L VSUDZQH EH] NOXF]\ EH] NRGX 3,1
,' (OHFWURQLFV 6S ] R R RSFMRQDOQH PRGXÊ\ 9LJLN F]\WQLN 5),' ,QGXFWLRQ /RRS OLVWD ORNDOL PLHV]NDÌFµZ NODZLDWXUD QXPHU\F]QD

,' (OHFWURQLFV UR]SRF]ÇÊD VZRMÃ G]LDÊDOQRÐÅ Z URNX L RG VDPHJR SRF]ÃWNX VWDÊD VLÇ DNW\ZQ\P
SRGPLRWHP NV]WDÊWXMÃF\P UR]ZµM EUDQ×\ WHFKQLF]QHM RFKURQ\ PLHQLD Z 3ROVFH 3RQDG GZDG]LHÐFLD ODW
GRÐZLDGF]HÌ Z EUDQ×\ F]\QL ] QDV ZLDU\JRGQHJR SDUWQHUD Z ]DNUHVLH NRPSOHNVRZHJR ]DEH]SLHF]HQLD
EXG\QNµZ FR ]RVWDÊR GRFHQLRQH WDN×H SU]H] 3ROVNL .RPLWHW 1RUPDOL]DF\MQ\ NWµU\ SRZRÊDÊ ,'(
QD F]ÊRQND .RPLWHWX 7HFKQLF]QHJR 3.1

: NROHMQ\FK ODWDFK ,'( UR]V]HU]\ÊD RIHUWÇ R XU]ÃG]HQLD DXWRPDW\NL EXG\QNRZHM LQWHOLJHQWQ\ GRP
:
RUD] ERJDWÃ JDPÇ LQWHUIHMVµZ NWµUH SR]ZDODMÃ QD Z\PLDQÇ LQIRUPDFML SRPLÇG]\ XU]ÃG]HQLDPL
Z\SRVD×RQ\PL Z Uµ×QH VWDQGDUG\ NRPXQLNDF\MQH .1; (,% 02'%86 %$&1(7 /21:25.6
(12&($1 0 %86 56 56 86% ,3 'RVWÇSQ\ MHVW WDN×H LQWHUIHMV LQWHJUXMÃF\ V\VWHP
DODUPRZ\ &21&(37 ,17(*5,7, ] GRZROQÃ LQVWDODFMÃ DXWRPDW\NL .1;

,' (OHFWURQLFV RSLHUD VZRMÃ RIHUWÇ VSU]ÇWRZÃ L UR]ZLÃ]DQLD V\VWHPRZH VLÇ QD XU]ÃG]HQLDFK
UHQRPRZDQ\FK SURGXFHQWµZ ÐZLDWRZ\FK FR Z SRÊÃF]HQLX ] ERJDWÃ ZLHG]Ã L GRÐZLDGF]HQLHP
S SUDFRZQLNµZ SR]ZDOD QD RVLÃJQLÇFLH EDUG]R GREUHM UHODFML X]\VNDQHM IXQNFMRQDOQRÐFL 35=<&,6., '27<.2:( .1; 728&+0< '(6,*1 64 70' '2:2/1< '(6,*1
GR SRQLHVLRQ\FK NRV]WµZ '2 .$Ö'(*2 :1Æ75=$ '/$ .$Ö'(*2 *8678

6470' L 70' ĆUP\ =HQQLR WR Z SHÊQL SHUVRQDOL]RZDQH SU]\FLVNL ] Z\ÐZLHWODF]HP OXE EH] VWRVRZDQ\P
3$1(/ '27<.2:< .1; = .2/252:<0 :<Ï:,(7/$&=(0 :,), .$0(5< ,3 Z LQWHOLJHQWQ\FK LQVWDODFMDFK .1; 3U]\ Z\NRU]\VWDQLX GRVWÇSQ\FK SU]\FLVNµZ IXQNF\MQ\FK PR×QD UHJXORZDÅ
WHPSHUDWXUÇ VWHURZDÅ RÐZLHWOHQLHP NOLPDW\]DFMÃ ZHQW\ODFMÃ F]\ UROHWDPL =DSURJUDPRZDQH IXQNFMH ZLGRF]QH
:,=8$/,=$&-$ 60$57)21 ! &25/2 728&+ .1; ,1 :/ MDNR QDGUXNRZDQH LNRQ\ QD V]NODQHM SÊ\WFH MDN L QD Z\ÐZLHWODF]X 3HUVRQDOL]DFMD SU]HGQLHM V]\E\ SU]\FLVNX MHVW

3DQHO GRW\NRZ\ .1; &RUOR 7RXFK .1; LQ :/ ĆUP\ (OVQHU (OHNWURQLN ] NRORURZ\P Z\ÐZLHWODF]HP L EDUG]R GRZROQD Z REV]DU]H Z\EµU LNRQ L SRGSLVµZ NRORUX WÊD ORJR ]GMÇFLD LWS ]D SRPRFÃ EH]SÊDWQHM DSOLNDFML RQ OLQH
F]XÊÃ SRZLHU]FKQLÃ GRW\NRZÃ SU]H]QDF]RQ\ MHVW GR VWHURZDQLD IXQNFMDPL L XU]ÃG]HQLDPL LQWHOLJHQWQHJR GRPX
RSDUWHJR QD SURWRNROH .1;
:\ÐZLHWODF] R Z\VRNLHM UR]G]LHOF]RÐFL MHVW LGHDOQ\ GR Z\ÐZLHWODQLD WHNVWX REUD]µZ UµZQLH× ] NDPHU ,3 OXE
JUDĆNL 2SUµF] ELH×ÃF\FK RGF]\WµZ SRPLDUµZ L NRPXQLNDWµZ V\VWHP PDJLVWUDOL .1; PR×H UµZQLH× Z\ÐZLHWODÅ
]GMÇFLD -HGQRF]HÐQLH &RUOR 7RXFK .1; LQ PR×QD VNRQĆJXURZDÅ MDNR FHQWUXP VWHURZDQLD GR DXWRPDW\F]QHJR
]DFLHQLHQLD UROHW\ ×DOX]MH UHJXODFML ZHQW\ODFML L NOLPDW\]DFML
%H]SÊDWQD DSOLNDFMD L26 $QGURLG XPR×OLZLD Z\JRGQH L HODVWH]SÊDWQD DSOLNDFMD L26 $QGURLG XPR×OLZLD Z\JRGQH L HODVW\F]QH ]DU]ÃG]DQLH GRPHP ] WDEOHWX F]\ VPDUWIRQD
%,' (/(&7521,&6 63 = 2 2
XO 3U]\ %D×DQWDUQL :DUV]DZD
WHO WHO
H PDLO NQ[#LGH FRP SO
::: ,'( $8720$7<.$ 3/

.2/252:< 3$1(/ '27<.2:< .1; /&' = &20 = )81.&-Â
:,'(2'202)218 :,'(2'202)21 *(7)$&(,3 /$85($7 +20(=21(

= &20 ĆUP\ =HQQLR MHVW SDQHOHP GRW\NRZ\P ] HNUDQHP SRMHPQRÐFLRZ\P Z\SRVD×RQ\P Z GRGDWNRZH
IXQNFMH NRPXQLNDF\MQH WDNLH MDN ZVSµÊSUDFD ] ZLGHRGRPRIRQHP *HW)DFH,3 ]JRGQ\P ] SURWRNRÊHP 6,3 3DQHO
= &20 ] PLNURIRQHP L JÊRÐQLNDPL ]LQWHJURZDQ\ ] ZLGHRGRPRIRQHP *HW)DFH,3 ] NDPHUÃ +' XPR×OLZLD
GRVNRQDÊ\ RGELµU GÕZLÇNX L REUD]X REV]DUX Z ]DVLÇJX NDPHU\
0LQLPDOLVWLQLPDOLVW\F]QD HVWHW\ND RUD] PR×OLZRÐFL VWHURZDQLD MDN Z SR]RVWDÊ\FK SDQHODFK ] URG]LQ\ = PDNV\PDOQLH MHVW
0
GRVWÇSQ\FK IXQNFML UR]V]HU]RQD R IXQNFMH NRPXQLNDF\MQH SDQHO = &20 XPR×OLZLD OXNVXVRZH ]DU]ÃG]DQLH
LQWHOLJHQWQ\P GRPHP :V]\VWNLH WH IXQNFMH VÃ GRVWÇSQH ]H VPDUWIRQµZ L WDEOHWµZ SRSU]H] EH]SÊDWQÃ DSOLNDFMÇ
PRELOQÃ = 5HPRWH 'RGDWNRZ\ PRGXÊ %OXHWRRWK ]DPRQWRZDQ\ Z SDQHOX ZLGHRGRPRIRQX
VSUDZLD ×H RWZLHUDQLH ZHMÐFLD GR GRPX VWDMH VLÇ Z\JRGQLHMV]H L VSUDZQH EH] NOXF]\ EH] NRGX 3,1
,' (OHFWURQLFV 6S ] R R RSFMRQDOQH PRGXÊ\ 9LJLN F]\WQLN 5),' ,QGXFWLRQ /RRS OLVWD ORNDOL PLHV]NDÌFµZ NODZLDWXUD QXPHU\F]QD

,' (OHFWURQLFV UR]SRF]ÇÊD VZRMÃ G]LDÊDOQRÐÅ Z URNX L RG VDPHJR SRF]ÃWNX VWDÊD VLÇ DNW\ZQ\P
SRGPLRWHP NV]WDÊWXMÃF\P UR]ZµM EUDQ×\ WHFKQLF]QHM RFKURQ\ PLHQLD Z 3ROVFH 3RQDG GZDG]LHÐFLD ODW
GRÐZLDGF]HÌ Z EUDQ×\ F]\QL ] QDV ZLDU\JRGQHJR SDUWQHUD Z ]DNUHVLH NRPSOHNVRZHJR ]DEH]SLHF]HQLD
EXG\QNµZ FR ]RVWDÊR GRFHQLRQH WDN×H SU]H] 3ROVNL .RPLWHW 1RUPDOL]DF\MQ\ NWµU\ SRZRÊDÊ ,'(
QD F]ÊRQND .RPLWHWX 7HFKQLF]QHJR 3.1

: NROHMQ\FK ODWDFK ,'( UR]V]HU]\ÊD RIHUWÇ R XU]ÃG]HQLD DXWRPDW\NL EXG\QNRZHM LQWHOLJHQWQ\ GRP
:
RUD] ERJDWÃ JDPÇ LQWHUIHMVµZ NWµUH SR]ZDODMÃ QD Z\PLDQÇ LQIRUPDFML SRPLÇG]\ XU]ÃG]HQLDPL
Z\SRVD×RQ\PL Z Uµ×QH VWDQGDUG\ NRPXQLNDF\MQH .1; (,% 02'%86 %$&1(7 /21:25.6
(12&($1 0 %86 56 56 86% ,3 'RVWÇSQ\ MHVW WDN×H LQWHUIHMV LQWHJUXMÃF\ V\VWHP
DODUPRZ\ &21&(37 ,17(*5,7, ] GRZROQÃ LQVWDODFMÃ DXWRPDW\NL .1;

,' (OHFWURQLFV RSLHUD VZRMÃ RIHUWÇ VSU]ÇWRZÃ L UR]ZLÃ]DQLD V\VWHPRZH VLÇ QD XU]ÃG]HQLDFK
UHQRPRZDQ\FK SURGXFHQWµZ ÐZLDWRZ\FK FR Z SRÊÃF]HQLX ] ERJDWÃ ZLHG]Ã L GRÐZLDGF]HQLHP
S SUDFRZQLNµZ SR]ZDOD QD RVLÃJQLÇFLH EDUG]R GREUHM UHODFML X]\VNDQHM IXQNFMRQDOQRÐFL 35=<&,6., '27<.2:( .1; 728&+0< '(6,*1 64 70' '2:2/1< '(6,*1
GR SRQLHVLRQ\FK NRV]WµZ '2 .$Ö'(*2 :1Æ75=$ '/$ .$Ö'(*2 *8678

6470' L 70' ĆUP\ =HQQLR WR Z SHÊQL SHUVRQDOL]RZDQH SU]\FLVNL ] Z\ÐZLHWODF]HP OXE EH] VWRVRZDQ\P
3$1(/ '27<.2:< .1; = .2/252:<0 :<Ï:,(7/$&=(0 :,), .$0(5< ,3 Z LQWHOLJHQWQ\FK LQVWDODFMDFK .1; 3U]\ Z\NRU]\VWDQLX GRVWÇSQ\FK SU]\FLVNµZ IXQNF\MQ\FK PR×QD UHJXORZDÅ
WHPSHUDWXUÇ VWHURZDÅ RÐZLHWOHQLHP NOLPDW\]DFMÃ ZHQW\ODFMÃ F]\ UROHWDPL =DSURJUDPRZDQH IXQNFMH ZLGRF]QH
:,=8$/,=$&-$ 60$57)21 ! &25/2 728&+ .1; ,1 :/ MDNR QDGUXNRZDQH LNRQ\ QD V]NODQHM SÊ\WFH MDN L QD Z\ÐZLHWODF]X 3HUVRQDOL]DFMD SU]HGQLHM V]\E\ SU]\FLVNX MHVW

3DQHO GRW\NRZ\ .1; &RUOR 7RXFK .1; LQ :/ ĆUP\ (OVQHU (OHNWURQLN ] NRORURZ\P Z\ÐZLHWODF]HP L EDUG]R GRZROQD Z REV]DU]H Z\EµU LNRQ L SRGSLVµZ NRORUX WÊD ORJR ]GMÇFLD LWS ]D SRPRFÃ EH]SÊDWQHM DSOLNDFML RQ OLQH
F]XÊÃ SRZLHU]FKQLÃ GRW\NRZÃ SU]H]QDF]RQ\ MHVW GR VWHURZDQLD IXQNFMDPL L XU]ÃG]HQLDPL LQWHOLJHQWQHJR GRPX
RSDUWHJR QD SURWRNROH .1;
:\ÐZLHWODF] R Z\VRNLHM UR]G]LHOF]RÐFL MHVW LGHDOQ\ GR Z\ÐZLHWODQLD WHNVWX REUD]µZ UµZQLH× ] NDPHU ,3 OXE
JUDĆNL 2SUµF] ELH×ÃF\FK RGF]\WµZ SRPLDUµZ L NRPXQLNDWµZ V\VWHP PDJLVWUDOL .1; PR×H UµZQLH× Z\ÐZLHWODÅ
]GMÇFLD -HGQRF]HÐQLH &RUOR 7RXFK .1; LQ PR×QD VNRQĆJXURZDÅ MDNR FHQWUXP VWHURZDQLD GR DXWRPDW\F]QHJR
]DFLHQLHQLD UROHW\ ×DOX]MH UHJXODFML ZHQW\ODFML L NOLPDW\]DFML
%H]SÊDWQD DSOLNDFMD L26 $QGURLG XPR×OLZLD Z\JRGQH L HODVWH]SÊDWQD DSOLNDFMD L26 $QGURLG XPR×OLZLD Z\JRGQH L HODVW\F]QH ]DU]ÃG]DQLH GRPHP ] WDEOHWX F]\ VPDUWIRQD
%,' (/(&7521,&6 63 = 2 2
XO 3U]\ %D×DQWDUQL :DUV]DZD
WHO WHO
H PDLO NQ[#LGH FRP SO
::: ,'( $8720$7<.$ 3/

Prowadzisz firmę?Sprawdź, ile możesz zyskać!

Indywidualna opieka Specjalisty
ds. Kluczowych KlientówPartner dla Twojego biznesu Faktury VAT Oferty handlowe Indywidualna opieka Profesjonalne VIP
Zapłata przy odbiorze
Inforamcja o Twojej rmie
Rabaty
Szkolenia, prezentacje
Transport na budowę
od dostawcy
tablica, fachosfera
produkty

Bricoman to międzynarodowa sieć sklepów-składów Szkolenia, prezentacje Transport na budowę Faktury VAT Oferty handlowe Indywidualna opieka Inforamcja o Twojej rmie
Punkty
Zapłata przy odbiorze
Rabaty
tablica, fachosfera
VIP
budowlano-remontowych stworzona od dostawcy za zakupy program
www.bricoman.pl
z myślą o profesjonalistach
Karta lojalnościowa
VIP Zamówienia
www.bricoman.pl przez telefon i internet
Oferujemy wszystko
Karta lojalnościowa
do budowy i remontu Prezentacje, szkolenia
w najlepszych cenach. i spotkania tematyczneOferty handlowe
Faktury VAT
Transport na budowę
Świadczymy usługi transportowe Rabaty Zapłata przy odbiorze Szkolenia, prezentacje Dostawa towarów bezpośrednio Indywidualna opieka Inforamcja o Twojej rmie
od dostawcy
tablica, fachosfera
z możliwością płacenia za towar od producenta na budowę
przy odbiorze gotówką lub kartą.
VIP Transport z możliwością zapłaty
przy odbiorze (gotówka lub karta)
www.bricoman.pl
Umożliwiamy wjazd samochodem Karta lojalnościowa

na plac materiałów budowlanych. Rabaty Zapłata przy odbiorze Szkolenia, prezentacje Transport na budowę Faktury VAT Oferty handlowe Indywidualna opieka Inforamcja o Twojej rmie
od dostawcy
tablica, fachosferaVIP
Cały towar z naszej oferty www.bricoman.pl

jest dostępny od ręki. Karta lojalnościowaUmożliwiamy składanie zamówień
przez telefon i internet.

Prowadzisz firmę?Sprawdź, ile możesz zyskać!

Indywidualna opieka Specjalisty
ds. Kluczowych KlientówPartner dla Twojego biznesu Faktury VAT Oferty handlowe Indywidualna opieka Profesjonalne VIP
Zapłata przy odbiorze
Inforamcja o Twojej rmie
Rabaty
Szkolenia, prezentacje
Transport na budowę
od dostawcy
tablica, fachosfera
produkty

Bricoman to międzynarodowa sieć sklepów-składów Szkolenia, prezentacje Transport na budowę Faktury VAT Oferty handlowe Indywidualna opieka Inforamcja o Twojej rmie
Punkty
Zapłata przy odbiorze
Rabaty
tablica, fachosfera
VIP
budowlano-remontowych stworzona od dostawcy za zakupy program
www.bricoman.pl
z myślą o profesjonalistach
Karta lojalnościowa
VIP Zamówienia
www.bricoman.pl przez telefon i internet
Oferujemy wszystko
Karta lojalnościowa
do budowy i remontu Prezentacje, szkolenia
w najlepszych cenach. i spotkania tematyczneOferty handlowe
Faktury VAT
Transport na budowę
Świadczymy usługi transportowe Rabaty Zapłata przy odbiorze Szkolenia, prezentacje Dostawa towarów bezpośrednio Indywidualna opieka Inforamcja o Twojej rmie
od dostawcy
tablica, fachosfera
z możliwością płacenia za towar od producenta na budowę
przy odbiorze gotówką lub kartą.
VIP Transport z możliwością zapłaty
przy odbiorze (gotówka lub karta)
www.bricoman.pl
Umożliwiamy wjazd samochodem Karta lojalnościowa

na plac materiałów budowlanych. Rabaty Zapłata przy odbiorze Szkolenia, prezentacje Transport na budowę Faktury VAT Oferty handlowe Indywidualna opieka Inforamcja o Twojej rmie
od dostawcy
tablica, fachosferaVIP
Cały towar z naszej oferty www.bricoman.pl

jest dostępny od ręki. Karta lojalnościowaUmożliwiamy składanie zamówień
przez telefon i internet.

Nasze sklepy-składy


!
Biała Podlaska
ul. Jana III Sobieskiego 7
godz. otwarcia:
pn.–sob. 6.30–20.30, niedz. 9–18
tel.: 501 695 286, 83 378 02 30 Szczecin
e-mail: [email protected] ul. Białowieska 1

Jaworzno godz. otwarcia:
pn.–pt. 6.30–21, sob. 6.30–20, niedz. 9–18
ul. Grunwaldzka 275 tel.: 506 303 808, 91 351 88 70
godz. otwarcia: e-mail: [email protected]
pn.–pt. 6.30–21, sob. 6.30–20, niedz. 9–19
tel.: 780 014 777, 32 661 17 30 Warszawa
e-mail: [email protected] ul. Europejska 125
godz. otwarcia:
Lublin pn.–pt. 6–21, sob. 7–20, niedz. 9–19
al. Kraśnicka 128 tel.: 797 999 349, 22 581 81 81
godz. otwarcia: e-mail: [email protected]
pn.–sob. 6.30–21, niedz. 9–20
tel.: 517 018 110, 81 454 63 20 Warszawa
e-mail: [email protected] ul. Połczyńska 121/125
Zawsze, gdy budujesz Łódź godz. otwarcia:
pn.–pt. 6.30–21, sob. 7–21, niedz. 9–19
ul. Przybyszewskiego 176/178
tel.: 513 165 071, 22 539 39 39
i remontujesz godz. otwarcia: e-mail: [email protected]
pn.–pt. 6.30–21, sob. 7–20, niedz. 9–18
tel.: 505 542 266, 42 239 29 39
e-mail: [email protected] wkrótce otwarcie

Poznań Gdańsk Kowale
ul. Wojciechowskiego 7/17 ul. Kominkowa 21
godz. otwarcia: godz. otwarcia:
pn.–pt. 6.30–21, sob. 7–20, niedz. 9–18 pn.–sob. 6–21, niedz. 9–19
tel.: 502 688 343, 61 821 21 21 tel.: 504 933 402, 58 770 20 60
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]
www.bricoman.pl

Nasze sklepy-składy


!
Biała Podlaska
ul. Jana III Sobieskiego 7
godz. otwarcia:
pn.–sob. 6.30–20.30, niedz. 9–18
tel.: 501 695 286, 83 378 02 30 Szczecin
e-mail: [email protected] ul. Białowieska 1

Jaworzno godz. otwarcia:
pn.–pt. 6.30–21, sob. 6.30–20, niedz. 9–18
ul. Grunwaldzka 275 tel.: 506 303 808, 91 351 88 70
godz. otwarcia: e-mail: [email protected]
pn.–pt. 6.30–21, sob. 6.30–20, niedz. 9–19
tel.: 780 014 777, 32 661 17 30 Warszawa
e-mail: [email protected] ul. Europejska 125
godz. otwarcia:
Lublin pn.–pt. 6–21, sob. 7–20, niedz. 9–19
al. Kraśnicka 128 tel.: 797 999 349, 22 581 81 81
godz. otwarcia: e-mail: [email protected]
pn.–sob. 6.30–21, niedz. 9–20
tel.: 517 018 110, 81 454 63 20 Warszawa
e-mail: [email protected] ul. Połczyńska 121/125
Zawsze, gdy budujesz Łódź godz. otwarcia:
pn.–pt. 6.30–21, sob. 7–21, niedz. 9–19
ul. Przybyszewskiego 176/178
tel.: 513 165 071, 22 539 39 39
i remontujesz godz. otwarcia: e-mail: [email protected]
pn.–pt. 6.30–21, sob. 7–20, niedz. 9–18
tel.: 505 542 266, 42 239 29 39
e-mail: [email protected] wkrótce otwarcie

Poznań Gdańsk Kowale
ul. Wojciechowskiego 7/17 ul. Kominkowa 21
godz. otwarcia: godz. otwarcia:
pn.–pt. 6.30–21, sob. 7–20, niedz. 9–18 pn.–sob. 6–21, niedz. 9–19
tel.: 502 688 343, 61 821 21 21 tel.: 504 933 402, 58 770 20 60
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]
www.bricoman.pl


Click to View FlipBook Version