The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-05-26 07:38:25

Czas na remont 16 Techniczny_Flat

Unikalne rozwiązanie:
Diabeł tkwi
funkcja
w szcze,ółach.
SOFT CLOSE.

Korzyści dla producentów
Nowa amortyzacja SOFT CLOSE to cał/
kowicie ukryte i atrakcyjne wizualnie, roz/
produkt, który może stanowić wartość
wiązanie dla wyma,ających. Wykorzysty/
dodaną do podstawowej palety roz/
wane z powodzeniem w wielu obszarach
wiązań bądź stanowić ofertę premium
współczesne,o życia, jest już dostępne dla
systemów podnoszono/przesuwnych HS. zastosowana sprężyna dopasowuje się
Mechanizm wyhamowuje ruch skrzydła, do każdej pozycji skrzydła i automa/
w końcowej fazie zamykania, a następnie tycznie wyrównuje tolerancje
ła,odnie wprowadza je w ramę zapobie/
prosty montaż i zakładanie skrzydeł
,ając w ten sposób ryzyku przytrzaśnięcia
i jednocześnie chroniąc okna przed skut/ łatwo wytłumaczyć klientom zasadę
kami nieprawidłowej obsłu,i. działania, ponieważ jest już ona znana
z różnych dostępnych rozwiązań ]szu/
Całkowicie ukryta w profi lu szyna prowa/ flady, szafki, klapa ba,ażnika,…_
dząca SOFT CLOSE ", zapewnia wyjąt/ rozwiązanie bezobsłu,owe
kowo komfortową obsłu,ę, łącząc płynny
ukryty montaż pozwala uniknąć kom/
ruch przesuwny z atrakcyjnym, desi,ner/
promisów w zakresie desi,nu
skim wy,lądem. Szyna SOFT CLOSE wy/
posażona jest w nowy, unikalny mecha/ dostępny do systemów drewnianych,
nizm rolkowy, dzięki czemu ruch skrzydła w przy,otowaniu wersja do profi li PCV
jest bardziej harmonijny i wyraźnie lżejszy.
Zastosowanie te,o rozwiązania, zdecydo/
wanie zmienia na korzyść odczucie towa/
rzyszące obsłudze skrzydeł przesuwnych.
Korzyści dla klientów
indywidualnych

łatwe przesuwanie dzięki maksymalnej
lekkości ruchu
prosta i intuicyjna obsłu,a

ryzyko przytrzaśnięcia od strony
klamki jest znacznie zredukowane,
możliwość zainstalowania dodatko/
we,o SOFT CLOSE także w kierunku
otwierania
zapobie,a uszkodzeniom wynikającym
z nieprawidłowej obsłu,i
wysoka funkcjonalność bez kompromi/
sów w zakresie desi,nuMateriały fi lmowe dostępne są na naszej stronie:
http://werkbank.siegenia.com

SIEGENIA GROUP /// ul. Ossowskie,o -. /// .-/012 Kluczbork /// Tel. +.9 :: ..: :: 11 /// info/pl@sie,enia.com /// www.sie,enia.com


Iraszka


Zaskakująco lekkie przesuwanie dużych drzwi tarasowych:
PORTAL HS z amortyzacją SOFT CLOSE
Dwa innowacyjne rozwiązania całkowicie odmieniające obsłuę dużych, ciężkich drzwi
przesuwnych. Górna szyna SOFT CLOSE w połączeniu ze specjalnymi cichobieżnymi
rolkami warantuje lekkie, bezszelestne przesuwanie skrzydła. Amortyzacja SOFT CLOSE
płynnie wyhamowuje ruch skrzydła w końcowej fazie zamykania i bezpiecznie domyka
drzwi. Instalacja dziecinnie łatwa, konserwacja brak. System w pełni kompensuje luzy
i tolerancje. Dzięki temu, że oba rozwiązania są całkowicie ukryte w profi lu okna za
chowują swoją atrakcyjną formę i kształt. A Państwu pozostawiamy już tylko przyjemność
otwierania i zamykania drzwi. Więcej informacji znajdą Państwo na www.sieenia.com
SIEGENIA Window systems · Door systems · Comfort systems


Click to View FlipBook Version