The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2018-06-13 02:31:30

MD Elektronika

-HVWHĝ G\VWU\EXWRUHP OXE SURGXFHQWHP DUW\NXĄµZ Z\SRVDľDMÇF\FK GRP L PLHV]NDQLH"
-HVWHĝ JRWRZ\ QD QRZH ]OHFHQLD ZLÛNV]H ]DPµZLHQLD"
-HĝOL 7$. WR ]JĄRĝ VLÛ GR QRZHJR Z\GDQLD NDWDORJX ˾8U]ÇG]DP\ 6W\ORZH :QÛWU]D˽'RFLHUDP\ GR SUHF\]\MQLH GREUDQHM JUXS\ GRFHORZHM ̰ EOLVNR RGELRUFµZ GOD NWµU\FK
MHVWHĝP\ ZLDU\JRGQ\P ļUµGĄHP LQIRUPDFML

3URPXMHP\ QDMQRZV]H WUHQG\ ZQÛWU]DUVNLHJR ĝZLDWD
3U]\F]\QLDP\ VLÛ GR UR]ZRMX ILUP SURSDJXMHP\ VW\ORZH SURGXNW\ RUD] SUH]HQWXMHP\
UR]ZLMDMÇF\ VLÛ U\QHN ZQÛWU]DUVNL
'RFLHUDP\ GR VW\OLVWµZ GHNRUDWRUµZ SURMHNWDQWµZ ZQÛWU] LQZHVWRUµZ D WDNľH RVµE
LQG\ZLGXDOQ\FK ]DLQWHUHVRZDQ\FK ]PLDQÇ Z\SRVDľHQLD GRPX OXE PLHV]NDQLD
0 0DJD]\Q ZVSLHUD ZLWU\QD LQWHUQHWRZD ZZZ PDJD]\QGHZHORSHUD SO ,QWHUQDXFL RGQDMGXMÇ Z
QLHM EH]SĄDWQH Z\GDQLD LQIRUPDWRU\ ] QRZLQNDPL U\QNRZ\PL RUD] ERJDWÇ JDOHULÛ ]GMÛFLRZÇ

-DNR SDWURQ PHGLDOQ\ WDUJµZ ̺7ZµM GRP 7ZµM RJUµG̹ PDP\ ZLHG]Û QD WHPDW DNWXDOQ\FK
WUHQGµZ Z EUDQľ\ Z\NRĆF]HQLD ZQÛWU]

%OLVNR ILUP RJĄDV]DMÇF\FK VLÛ Z QDV]\FK PDJD]\QDFK SRZUDFD GR QDV Z NROHMQ\FK
NDPSDQLDFK D WR R]QDF]D ľH MHVWHĝP\ VNXWHF]QL


ZZZ PDJD]\QGHZHORSHUD SO


Zmieniamy wizję w rzeczywistość!
Przygotowujemy bezpłatnie profesjonalny projekt oświetlenia zgodny z obowiązującymi

normami, zoptymalizowany kosztowo i energetycznie.
Realizujemy zamówienia nietypowe oraz modyfikujemy produkty na potrzeby danego projektu.
Produkty „szyte na miarę”stanowią znaczący udział w naszym portfelu zamówień.

Każda inwestycja/projekt ma dedykowanego doradcę.
Udostępniamy bibliotekę modeli 3D dla programu Revit.

Udostępniamy bibliotekę plików LDT dla programu Dialux – dla projektantów
chcących wykonać projekt oświetleniowy samodzielnie.
POLSKIE OŚWIETLENIE LEDOWE

Firma Lena Lighting S.A. to 28 lat doświadczenia w projekto-
waniu i produkcji opraw oświetleniowych. Jesteśmy wiodącym
polskim producentem systemów i opraw oświetleniowych, jed-
nym z pierwszych, który zainwestował w rozwój i promocję tech-
nologii LED. Nasze laboratorium pomiarowe wyposażone jest
w najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający na ciągłe doskonalenie
i rozwój oferty produktowej. Jakość naszych produktów jest Lena Lighting S.A.
doceniana zarówno w kraju, jak też na 70 rynkach zagranicznych. ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wlkp.
tel. +48 61 28 60 478, [email protected], www.lenalighting.pl


Zmieniamy wizję w rzeczywistość!
Przygotowujemy bezpłatnie profesjonalny projekt oświetlenia zgodny z obowiązującymi

normami, zoptymalizowany kosztowo i energetycznie.
Realizujemy zamówienia nietypowe oraz modyfikujemy produkty na potrzeby danego projektu.
Produkty „szyte na miarę”stanowią znaczący udział w naszym portfelu zamówień.

Każda inwestycja/projekt ma dedykowanego doradcę.
Udostępniamy bibliotekę modeli 3D dla programu Revit.

Udostępniamy bibliotekę plików LDT dla programu Dialux – dla projektantów
chcących wykonać projekt oświetleniowy samodzielnie.
POLSKIE OŚWIETLENIE LEDOWE

Firma Lena Lighting S.A. to 28 lat doświadczenia w projekto-
waniu i produkcji opraw oświetleniowych. Jesteśmy wiodącym
polskim producentem systemów i opraw oświetleniowych, jed-
nym z pierwszych, który zainwestował w rozwój i promocję tech-
nologii LED. Nasze laboratorium pomiarowe wyposażone jest
w najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający na ciągłe doskonalenie
i rozwój oferty produktowej. Jakość naszych produktów jest Lena Lighting S.A.
doceniana zarówno w kraju, jak też na 70 rynkach zagranicznych. ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wlkp.
tel. +48 61 28 60 478, [email protected], www.lenalighting.pl


'PSCP 'MPPSJOH KFTU ǴXJBUPXZN MJEFSFN X QSPEVLDKJ XZL’BE[JO MJOPMFVN PSB[ KFEOZN
[ OBKXJǗLT[ZDI QSPEVDFOUØX XZL’BE[JO 17$ PSB[ EZXBOPXZDI 8ZL’BE[JOZ 'PSCP ’njD[nj X TPCJF
GVOLDKPOBMOPǴǎ LPMPSZTUZLǗ J X[PSOJDUXP J UXPS[nj HPUPXF SP[XJnj[BOJB EP LBȈEFHP XOǗUS[B
X LBȈEZN TFHNFODJF SZOLV 8ZL’BE[JOZ 'PSCP Tnj QSPEVLPXBOF [HPEOJF [ [BTBEBNJ
[SØXOPXBȈPOFHP SP[XPKV J FLPMPHJJ B JDI [BTUPTPXBOJF QP[ZUZXOJF XQ’ZXB OB EPCSF
TBNPQPD[VDJF J LPNGPSU QSBDZ PTØC
QS[FCZXBKnjDZDI X CVEZOLV ;BTUPTPXBOJF
XZZL’BE[JO 'PSCP QPEXZȈT[B SØXOJFȈ
X
QVOLUBDKǗ X DFSUZöLBDKJ -&&% J #3&&".


%PXJFE[ TJǗ XJǗDFK XXX GPSCP øPPSJOH QM
XXX GPSCP øPPSJOH QM


'PSCP 'MPPSJOH 1PMTLB
VM +FMFOJPHØSTLB t 1P[OBǩ 1PMTLB
5FMFGPO


'PSCP 'MPPSJOH KFTU ǴXJBUPXZN MJEFSFN X QSPEVLDKJ XZL’BE[JO MJOPMFVN PSB[ KFEOZN
[ OBKXJǗLT[ZDI QSPEVDFOUØX XZL’BE[JO 17$ PSB[ EZXBOPXZDI 8ZL’BE[JOZ 'PSCP ’njD[nj X TPCJF
GVOLDKPOBMOPǴǎ LPMPSZTUZLǗ J X[PSOJDUXP J UXPS[nj HPUPXF SP[XJnj[BOJB EP LBȈEFHP XOǗUS[B
X LBȈEZN TFHNFODJF SZOLV 8ZL’BE[JOZ 'PSCP Tnj QSPEVLPXBOF [HPEOJF [ [BTBEBNJ
[SØXOPXBȈPOFHP SP[XPKV J FLPMPHJJ B JDI [BTUPTPXBOJF QP[ZUZXOJF XQ’ZXB OB EPCSF
TBNPQPD[VDJF J LPNGPSU QSBDZ PTØC
QS[FCZXBKnjDZDI X CVEZOLV ;BTUPTPXBOJF
XZZL’BE[JO 'PSCP QPEXZȈT[B SØXOJFȈ
X
QVOLUBDKǗ X DFSUZöLBDKJ -&&% J #3&&".


%PXJFE[ TJǗ XJǗDFK XXX GPSCP øPPSJOH QM
XXX GPSCP øPPSJOH QM


'PSCP 'MPPSJOH 1PMTLB
VM +FMFOJPHØSTLB t 1P[OBǩ 1PMTLB
5FMFGPO


Aluminiowe systemy balustradowe Mo-
rad obejmują szereg barierek które mo-
żemy podzielić na dwa podstawowe typy
AB oraz AB-S. Balustrady przeznaczo-
ne są do zastosowań wewnętrznych oraz
zewnętrznych, takich jak balkony, klatki
schodowe, tarasy, antresole oraz innych
obiektach, w których wymagane jest wy-
sokie bezpieczeństwo użytkowania, no-
woczesny wygląd i przede wszystkim wie-
loletnia trwałość konstrukcji.
Wszystkie systemy balustradowe Morad
zostały przebadane przez Instytut Techni-
ki Budowlanej, który potwierdził wytrzy- AB-RO1
małość balustrad do 1 kN/m.SYSTEM ABSystemy Morad AB dają możliwość kon-
struowania balustrad aluminiowych w wie-
lu kreatywnych konfiguracjach. Głównym
elementem nośnym są słupki i poręcze.
Jako wypełnienie balustrad można stoso-
wać szkło hartowane, laminowane, płytę
HPL, a także aluminiową blachę perforo-
waną. Wypełnienie może być mocowane
w listwach górą i dołem lub na okuciach AB-GO2
punktowych. System został zaprojekto-
wany mając na uwadze łatwy oraz szyb-
ki montaż, dlatego wszystkie elementy
balustrady są skręcane lub zatrzaskiwane.SYSTEM AB-SMorad AB-S to system balustrad alum-
iniowo-szklanych bezsłupkowych, zwa-
nych również samonośnymi. Elementem
nośnym jest szkło hartowane i laminowa-
ne 88.4 lub 1010.4. Wypełnienie moco-
wane jest za pomocą specjalnych klinów
w aluminiowej szynie. Dostępnych jest
kilka rodzajów poręczy aluminiowych mo-
cowanych do szkła. Zarówno poręcze jak i AB-S
szyna może być malowana proszkowo na
dowolny kolor RAL, a także anodowana
lub w wykończeniu aninox (imitacja sta-
li nierdzewnej). Szyna wykończona może ul. Kościerska 13,
83-300 Kartuzy
być także systemową osłonką aluminiową 58 694 91 51
lub osłonami ze stali nierdzewnej. morad@morad


www.morad.pl


Aluminiowe systemy balustradowe Mo-
rad obejmują szereg barierek które mo-
żemy podzielić na dwa podstawowe typy
AB oraz AB-S. Balustrady przeznaczo-
ne są do zastosowań wewnętrznych oraz
zewnętrznych, takich jak balkony, klatki
schodowe, tarasy, antresole oraz innych
obiektach, w których wymagane jest wy-
sokie bezpieczeństwo użytkowania, no-
woczesny wygląd i przede wszystkim wie-
loletnia trwałość konstrukcji.
Wszystkie systemy balustradowe Morad
zostały przebadane przez Instytut Techni-
ki Budowlanej, który potwierdził wytrzy- AB-RO1
małość balustrad do 1 kN/m.SYSTEM ABSystemy Morad AB dają możliwość kon-
struowania balustrad aluminiowych w wie-
lu kreatywnych konfiguracjach. Głównym
elementem nośnym są słupki i poręcze.
Jako wypełnienie balustrad można stoso-
wać szkło hartowane, laminowane, płytę
HPL, a także aluminiową blachę perforo-
waną. Wypełnienie może być mocowane
w listwach górą i dołem lub na okuciach AB-GO2
punktowych. System został zaprojekto-
wany mając na uwadze łatwy oraz szyb-
ki montaż, dlatego wszystkie elementy
balustrady są skręcane lub zatrzaskiwane.SYSTEM AB-SMorad AB-S to system balustrad alum-
iniowo-szklanych bezsłupkowych, zwa-
nych również samonośnymi. Elementem
nośnym jest szkło hartowane i laminowa-
ne 88.4 lub 1010.4. Wypełnienie moco-
wane jest za pomocą specjalnych klinów
w aluminiowej szynie. Dostępnych jest
kilka rodzajów poręczy aluminiowych mo-
cowanych do szkła. Zarówno poręcze jak i AB-S
szyna może być malowana proszkowo na
dowolny kolor RAL, a także anodowana
lub w wykończeniu aninox (imitacja sta-
li nierdzewnej). Szyna wykończona może ul. Kościerska 13,
83-300 Kartuzy
być także systemową osłonką aluminiową 58 694 91 51
lub osłonami ze stali nierdzewnej. morad@morad


www.morad.pl


205

Siedziba PXF Lighting Fabryka PXF Lighting SKUTECZNOŚĆ ŹRÓDEŁ DO
ul. Jutrzenki 73 ul. Jutrzenki 1
02-230 Warszawa 05-310 Kałuszyn 205
tel.: 22 33 44 000 tel.: 25 752 58 80
fax.: 22 33 44 044 fax.: 25 757 63 27


lm/WOPRAWY OŚWIETLENIOWE:

BIUROWE


SZCZELNE (IP65)


ARCHITEKTONICZNE


PRZEMYSŁOWE
ZALETY OPRAW PXF LIGHTING:
WYDAJNE DIODY LED RENOMOWANI PRODUCENCI LEDENERGOOSZCZĘDNOŚĆ NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJIGWARANCJA 5 LAT PO ZAREJSETROWANIU INWESTYCJIPRODUKCJA W POLSCE FABRYKA PXF LIGHTING


205

Siedziba PXF Lighting Fabryka PXF Lighting SKUTECZNOŚĆ ŹRÓDEŁ DO
ul. Jutrzenki 73 ul. Jutrzenki 1
02-230 Warszawa 05-310 Kałuszyn 205
tel.: 22 33 44 000 tel.: 25 752 58 80
fax.: 22 33 44 044 fax.: 25 757 63 27


lm/WOPRAWY OŚWIETLENIOWE:

BIUROWE


SZCZELNE (IP65)


ARCHITEKTONICZNE


PRZEMYSŁOWE
ZALETY OPRAW PXF LIGHTING:
WYDAJNE DIODY LED RENOMOWANI PRODUCENCI LEDENERGOOSZCZĘDNOŚĆ NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJIGWARANCJA 5 LAT PO ZAREJSETROWANIU INWESTYCJIPRODUKCJA W POLSCE FABRYKA PXF LIGHTING


Zmieniamy wizję w rzeczywistość!
Przygotowujemy bezpłatnie profesjonalny projekt oświetlenia zgodny z obowiązującymi

normami, zoptymalizowany kosztowo i energetycznie.
Realizujemy zamówienia nietypowe oraz modyfikujemy produkty na potrzeby danego projektu.
Produkty „szyte na miarę”stanowią znaczący udział w naszym portfelu zamówień.

Każda inwestycja/projekt ma dedykowanego doradcę.
Udostępniamy bibliotekę modeli 3D dla programu Revit.

Udostępniamy bibliotekę plików LDT dla programu Dialux – dla projektantów
chcących wykonać projekt oświetleniowy samodzielnie.
POLSKIE OŚWIETLENIE LEDOWE

Firma Lena Lighting S.A. to 28 lat doświadczenia w projekto-
waniu i produkcji opraw oświetleniowych. Jesteśmy wiodącym
polskim producentem systemów i opraw oświetleniowych, jed-
nym z pierwszych, który zainwestował w rozwój i promocję tech-
nologii LED. Nasze laboratorium pomiarowe wyposażone jest
w najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający na ciągłe doskonalenie
i rozwój oferty produktowej. Jakość naszych produktów jest Lena Lighting S.A.
doceniana zarówno w kraju, jak też na 70 rynkach zagranicznych. ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wlkp.
tel. +48 61 28 60 478, [email protected], www.lenalighting.pl


Zmieniamy wizję w rzeczywistość!
Przygotowujemy bezpłatnie profesjonalny projekt oświetlenia zgodny z obowiązującymi

normami, zoptymalizowany kosztowo i energetycznie.
Realizujemy zamówienia nietypowe oraz modyfikujemy produkty na potrzeby danego projektu.
Produkty „szyte na miarę”stanowią znaczący udział w naszym portfelu zamówień.

Każda inwestycja/projekt ma dedykowanego doradcę.
Udostępniamy bibliotekę modeli 3D dla programu Revit.

Udostępniamy bibliotekę plików LDT dla programu Dialux – dla projektantów
chcących wykonać projekt oświetleniowy samodzielnie.
POLSKIE OŚWIETLENIE LEDOWE

Firma Lena Lighting S.A. to 28 lat doświadczenia w projekto-
waniu i produkcji opraw oświetleniowych. Jesteśmy wiodącym
polskim producentem systemów i opraw oświetleniowych, jed-
nym z pierwszych, który zainwestował w rozwój i promocję tech-
nologii LED. Nasze laboratorium pomiarowe wyposażone jest
w najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający na ciągłe doskonalenie
i rozwój oferty produktowej. Jakość naszych produktów jest Lena Lighting S.A.
doceniana zarówno w kraju, jak też na 70 rynkach zagranicznych. ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wlkp.
tel. +48 61 28 60 478, [email protected], www.lenalighting.pl


Click to View FlipBook Version