The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-03-07 03:56:51

Firma Przyjazna Maluchom_Flat

$ @ >

:<'$1,( 63(&-$/1( =1$. -$.26&, , %(=3,(&=(167:$ÑôâēȤ Üüèôēâ đô̼Ė°âē Ėã°Ü


Ñôâ° BôĖēÛ°Ėã° 3°Ýþ¼Ðçâ
Hñô°đÀĖçãē °÷çôüēâÄãü

ÀÝ° ñÝ°¼èđÄÜ çøđÑ°üçđē¼Ð
üô°Ü¼ēÛãÄ ñôçÀþÜüē

ÀÝ° â°â Ñ â°Ýþ¼Ðèđ[ ? > > @ >[ @

)LUPD 3U]\MD]QD 0DOXFKRP
=QDN MDNRĞFL L EH]SLHF]HĔVWZD
>= =P = ?


7DNR
6]DQRZQL 5RG]LFH 'URG]\ &]\WHOQLF\

= SU]\MHPQRĞFLą PDP PRĪOLZRĞü ]DSUH]HQWRZDQLD 3DĔVWZX QRZHJR

0DPD SRWUDƬ Z\GDQLD PDJD]\QX Ä )LUPD 3U]\MD]QD 0DOXFKRP´
.ROHMQ\ QXPHU QDV]HJR F]DVRSLVPD SU]HGVWDZLD Z\MąWNRZH ILUP\
] EUDQĪ\ G]LHFLĊFHM
0DJD]\Q JáyZQLH SU]H]QDF]RQ\ MHVW GOD SU]\V]á\FK URG]LFyZ URG]LFyZ - ?=
G]LHFL QDMPáRGV]\FK SRFLHFK RUD] RVyE ]DLQWHUHVRZDQ\FK DUW\NXáDPL = @ =
7RWR GHVLJQ QLHPRZOĊF\PL
-HVWHVW WR Z\GDQLH SRV]HU]RQH L Z]ERJDFRQH R SUH]HQWDFMĊ RUD] ]GMĊFLD
-
SURGXNWyZ
7UDG\F\MQLH ]DSUDV]DP\ UyZQLHĪ GR ]DSR]QDQLD VLĊ ] QDV]ą VWURQD
.LQGHUNUDIW 3LQLR PHEOH
LQWHUQHWRZą ZZZ ILUPDSU]\MDQ]DPDOXFKRP SO
%ĊG]LH QDP QLH]PLHUQLH PLáR MHĞOL SRĞZLĊFLFLH WURV]NĊ F]DVX OHNWXU]H
QDV]HJR PDJD]\QX
&
&]HNDP\]HNDP\ UyZQLHĪ QD :DV]H XZDJL L VXJHVWLH NWyUH ]DZV]H EDUG]R
$P\
:KLVEHDU FHQLP\ 'R ]REDF]HQLD Z NROHMQ\P Z\GDQLX QDV]HJR L :DV]HJR SLVPD
3R]GUDZLDP VHUGHF]QLH

1M`MXUM /QVW[c_WM
/DONDPHWRR 6SODVK DERXW'RğàF] MXŕ G]LVLDM GR SURJUDPX )LUPD 3U]\MD]QD 0DOXFKRP D ]\VNDV]

%HOOH SHWLWH
=LDMD
5R]SR]QDZDOQRĞü PDUNL 3UHVWLĪ
/DPSV &R 6WDQGOHUIRUP
=ZLĊNV]HQLH VSU]HGDĪ\ :\UyĪQLHQLH

.LGG\
Ŕ\UDID VRSKLH 'REU\ ZL]HUXQHN :]PRFQLHQLH PDUNL
6WRNNH
@? >P
[ ? > > @ >[ @

)LUPD 3U]\MD]QD 0DOXFKRP
=QDN MDNRĞFL L EH]SLHF]HĔVWZD
>= =P = ?


7DNR
6]DQRZQL 5RG]LFH 'URG]\ &]\WHOQLF\

= SU]\MHPQRĞFLą PDP PRĪOLZRĞü ]DSUH]HQWRZDQLD 3DĔVWZX QRZHJR

0DPD SRWUDƬ Z\GDQLD PDJD]\QX Ä )LUPD 3U]\MD]QD 0DOXFKRP´
.ROHMQ\ QXPHU QDV]HJR F]DVRSLVPD SU]HGVWDZLD Z\MąWNRZH ILUP\
] EUDQĪ\ G]LHFLĊFHM
0DJD]\Q JáyZQLH SU]H]QDF]RQ\ MHVW GOD SU]\V]á\FK URG]LFyZ URG]LFyZ - ?=
G]LHFL QDMPáRGV]\FK SRFLHFK RUD] RVyE ]DLQWHUHVRZDQ\FK DUW\NXáDPL = @ =
7RWR GHVLJQ QLHPRZOĊF\PL
-HVWHVW WR Z\GDQLH SRV]HU]RQH L Z]ERJDFRQH R SUH]HQWDFMĊ RUD] ]GMĊFLD
-
SURGXNWyZ
7UDG\F\MQLH ]DSUDV]DP\ UyZQLHĪ GR ]DSR]QDQLD VLĊ ] QDV]ą VWURQD
.LQGHUNUDIW 3LQLR PHEOH
LQWHUQHWRZą ZZZ ILUPDSU]\MDQ]DPDOXFKRP SO
%ĊG]LH QDP QLH]PLHUQLH PLáR MHĞOL SRĞZLĊFLFLH WURV]NĊ F]DVX OHNWXU]H
QDV]HJR PDJD]\QX
&
&]HNDP\]HNDP\ UyZQLHĪ QD :DV]H XZDJL L VXJHVWLH NWyUH ]DZV]H EDUG]R
$P\
:KLVEHDU FHQLP\ 'R ]REDF]HQLD Z NROHMQ\P Z\GDQLX QDV]HJR L :DV]HJR SLVPD
3R]GUDZLDP VHUGHF]QLH

1M`MXUM /QVW[c_WM
/DONDPHWRR 6SODVK DERXW'RğàF] MXŕ G]LVLDM GR SURJUDPX )LUPD 3U]\MD]QD 0DOXFKRP D ]\VNDV]

%HOOH SHWLWH
=LDMD
5R]SR]QDZDOQRĞü PDUNL 3UHVWLĪ
/DPSV &R 6WDQGOHUIRUP
=ZLĊNV]HQLH VSU]HGDĪ\ :\UyĪQLHQLH

.LGG\
Ŕ\UDID VRSKLH 'REU\ ZL]HUXQHN :]PRFQLHQLH PDUNL
6WRNNH
@? >P
[ ? > > @ >[ @

#SZUZKTLJF QSPEVLUZ EP Q’ZXBOJBEMB E[JFDJ J OJFNPXMBU
ZZZ VSODVKDERXW SO :<âć&=1< '<675<%8725 1$ 7(5(1,( 32/6.,
%0 &RQVXOWLQJ %HDWD 0RUDZVND
2NXOLFNLHJR 3LDVHF]QR
LQIR#VSODVKDERXW SO _ WHO

:LHORUD]RZD SLHOXV]ND
+DSS\ 1DSS\‡ :\NRQDQD ] HODVW\F]QHJR QHRSUHQX
R JUXERĤFL PP ² FKURQL SU]HG Z\]LčELHQLHP
‡ 0LčNNLH ĤFLĈJDF]H DE\ ]DWU]\PDþ
ZV]\VWNLH QLHF]\VWRĤFL
‡ âDWZH ]DNãDGDQLH L ]GHMPRZDQLH
‡ 1DMOHSV]H HIHNW\ JG\ Xİ\ZDQD UD]HP
] EDZHãQLDQ\PL PDMWHF]NDPL 1DSS\ :UDS EDZHãQLDQ\PL PDMWHF]NDPL 1DSS\ :UDS
]
RUD] ZNãDGNDPL 1DSS\ /LQHUV


$FOB [’.RVWLXP ] SLHOXV]NĈ

+DSS\ 1DSS\


‡ 8V]\W\ ] PLčNNLHJR Q\ORQ O\FUD L QHRSUHQX
R JUXERĤFL PP ² FKURQL SU]HG Z\]LčELHQLHP
‡ 0LčNNLH ĤFLĈJDF]H DE\ ]DWU]\PDþ ZV]\VWNLH
QLHF]\VWRĤFL
‡ âDWZH ]DNãDGDQLH L ]GHMPRZDQLH
‡ 1DMOHSV]H HIHNW\ JG\ Xİ\ZDQ\ UD]HP
] EDZHãQLDQ\PL PDMWHF]NDPL 1DSS\ :UDS EDZHãQLDQ\PL PDMWHF]NDPL 1DSS\ :UDS
]
RUD] ZNãDGNDPL 1DSS\ /LQHUV


$FOB [’3LDQND QHRSUHQRZD
] SLHOXV]NĈ +DSS\ 1DSS\‡:\NRQDQD ] PLčNNLHJR L HODVW\F]QHJR
QHRSUHQX R JUXERĤFL PP SRGZyMQLH
REV]\WHJR PRFQ\P Q\ORQHP
‡3RãĈF]RQD ] SLHOXV]NĈ GR Sã\ZDQLD +DSS\ 1DSS\
‡=DSLQDQD ] W\ãX QD VXZDN
‡âDWZLHMV]H WU]\PDQLH G]LHFND Z ZRG]LH

‡=DSHZQLD Z\VRNĈ RFKURQč 63) =DSHZQLD Z\VRNĈ RFKURQč 63)


$FOB [’

']LHFLčFH NRPELQH]RQ\

ZDUP LQ RQH L EDE\ ZUDS


‡ .RPELQH]RQ\ ]DSHZQLDMĈ FLHSãR Z ZRG]LH
‡ 8ãDWZLDMĈ WU]\PDQLH G]LHFND Z ZRG]LH

‡ 3LDQND QHRSUHQRZD EDE\ ZUDS R JUXERĤFL PP
EDUG]R ãDWZR VLč ]DNãDGD L GRSDVRZXMH GR G]LHFND

‡ :DUP LQ RQH XV]\W\ MHVW ] PLčNNLHJR SRGV]\WHJR
SRODUHP Q\ORQX
'
‡ 'ãXJLH UčNDZNL L QRJDZNL RJU]HMĈ QDZHW ãXJLH UčNDZNL L QRJDZNL RJU]HMĈ QDZHW
QDMZLčNV]HJR ]PDU]OXFKD


$FOB [’3LDQNL GOD ZLčNV]\FK G]LHFL

VKRUWLH 89 FRPELH
NDPL]HOND L VSRGHQNL‡=DSHZQLDMĈ G]LHFLRP NRPIRUW WHUPLF]Q\
Z ZRG]LH
‡'Xİ\ Z\EyU PRGHOL SLDQHN Z SLčNQ\FK
Z]RUDFK GOD G]LHFL ODW
‡ OXE PP QHRSUHQ ] PRFQ\P REV]\FLHP
]DSLQDQH QD VXZDN
‡3HãQD RFKURQD SU]HFLZVãRQHF]QD 3HãQD RFKURQD SU]HFLZVãRQHF]QD


$FOB [’8EUDQND UčF]QLNRZH‡:\NRQDQH ] QLH]Z\NOH PLčNNLHM EDZHãQ\
EDPEXVRZHM LPSUHJQRZDQHM ZčJOHP
‡0DWHULDã MHVW QDWXUDOQLH DQW\EDNWHU\MQ\
SU]HFLZJU]\ELF]Q\ L GRVNRQDOH RGSURZDG]D
ZLOJRþ
‡,GHDOQH GR RVXV]DQLD FLDãD SR NĈSLHOL
Z EDVHQLH PRU]X OXE ZDQQLH
‡'R Z\ERUX GXİH UčF]QLNL ] Z\JRGQ\P 'R Z\ERUX GXİH UčF]QLNL ] Z\JRGQ\P
NDSWXUHP OXE XEUDQND UčF]QLNRZH$FOB [’

.DPL]HONL Z\SRUQRĤFLRZH
GR QDXNL Sã\ZDQLD


‡ &KURQLĈ SU]HG Z\]LčELHQLHP VãRęFHP
]DSHZQLDMĈ Sã\ZDOQRĤþ

‡ :\NRQDQH ] HODVW\F]QHJR QHRSUHQX
R JUXERĤFL PP

‡ Z\MPRZDQ\FK Sã\ZDNyZ V]\ENLH
L SUHF\]\MQH GRVWRVRZDQLH SR]LRPX Z\SRUQRĤFL
RUD] REMčWRĤFL NDPL]HONL GR SRWU]HE G]LHFND UD] REMčWRĤFL NDPL]HONL GR SRWU]HE G]LHFND
R
‡ =DP\NDQH VROLGQ\P ]DPNLHP Eã\VNDZLF]Q\P
] ]DEH]SLHF]HQLHP

$FOB [’.RVWLXP\ Z\SRUQRĤFLRZH

)ORDW 6XLW

‡ 3RPDJDMĈ G]LHFLRP Z QDXFH Sã\ZDQLD
‡ Z\MPRZDQ\FK Sã\ZDNyZ SR GZD
Z NDİGHM ] NLHV]HQL
‡ 6]\ENLH L SUHF\]\MQH GRVWRVRZDQLH SR]LRPX
Z\SRUQRĤFL
‡ 'RVWčSQH PRGHOH IORDW VXLW 89 IORDW VXLW
RUD] VKRUW MRKQ UD] VKRUW MRKQ
R
‡ 8V]\WH ] WNDQLQ\ ] ILOWUHP SU]HFLZVãRQHF]Q\P
63) WHVWRZDQHM Z $XVWUDOLL SU]H] LQVW\WXW
$53$16$
$FOB [’8EUDQND 89 QD VãRęFH

‡ &KãRGQ\ L JãDGNL Z GRW\NX PDWHULDã

‡ =DSRELHJD SU]HJU]DQLX ZFKãDQLDMĈF SRW
]H VNyU\

‡ 7NDQLQD 6XQ %ORFN ] ILOWUHP 63) WHVWRZDQD
Z $XVWUDOLL SU]H] $53$16$ 63) NDWHJRULD
(;&(//(17
‡ âDWZH GR XWU]\PDQLD Z F]\VWRĤFL V]\ENR DWZH GR XWU]\PDQLD Z F]\VWRĤFL V]\ENR
â
VLč VXV]Ĉ
‡ : ]LPč PRJĈ E\þ Xİ\ZDQH MDNR VSRGQLD
ZDUVWZD XEUDQLD SRPRJĈ Z XWU]\PDQLX FLHSãD

$FOB [’


Click to View FlipBook Version