The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2019-03-26 05:36:33

MP Tutiki

îóƖƙóơǞóŤǔ ėŲ Ŧóơ ƖŲ ėƙĞǎŦŃóŦĞ
Ń ĞėƵŘóĐǔŕŦĞ ǞóďóǎŘŃɋ ƙǞĞĐǞǔ
ŦŃĞǞďijėŦĞ ǎ ŘóǡėĞŕ ǎǔƖƙóǎĐĞ

tóśƵơǞŘó ŲƙóǞ ƖŲ ŤĞďĞśŘŃ Ń ėŲėóƭŘŃ
ėŲ ėǞŃĞĐŃijĐǔĐľ ƖŲŘŲŃŘųǎɐ
ǎǎǎɐƭƵƭŃŘŃɐƖś


ŃŦĶŲʻƭƵƭŃŘŃɐƖś

¾ĞśɐɊ ʠȐȔ ȑȌȐ ȕȒȒ ȏȑȒ

îóƖƙóơǞóŤǔ ėŲ Ŧóơ ƖŲ ėƙĞǎŦŃóŦĞ Ń ĞėƵŘóĐǔŕŦĞ ǞóďóǎŘŃɋ ƙǞĞĐǞǔ ŦŃĞǞďijėŦĞ
ǎ ŘóǡėĞŕ ǎǔƖƙóǎĐĞ tóśƵơǞŘó ŲƙóǞ ƖŲ ŤĞďĞśŘŃ Ń ėŲėóƭŘŃ ėŲ ėǞŃĞĐŃijĐǔĐľ ƖŲŘŲŃŘųǎɐ

ǎǎǎɐƭƵƭŃŘŃɐƖśŃŦĶŲʻƭƵƭŃŘŃɐƖś

¾ĞśɐɊ ʠȐȔ ȑȌȐ ȕȒȒ ȏȑȒ

îóƖƙóơǞóŤǔ ėŲ Ŧóơ ƖŲ ėƙĞǎŦŃóŦĞ Ń ĞėƵŘóĐǔŕŦĞ ǞóďóǎŘŃɋ ƙǞĞĐǞǔ ŦŃĞǞďijėŦĞ
ǎ ŘóǡėĞŕ ǎǔƖƙóǎĐĞ tóśƵơǞŘó ŲƙóǞ ƖŲ ŤĞďĞśŘŃ Ń ėŲėóƭŘŃ ėŲ ėǞŃĞĐŃijĐǔĐľ ƖŲŘŲŃŘųǎɐ

ǎǎǎɐƭƵƭŃŘŃɐƖśŃŦĶŲʻƭƵƭŃŘŃɐƖś

¾ĞśɐɊ ʠȐȔ ȑȌȐ ȕȒȒ ȏȑȒ

tĞďśĞɋ ǎǔƖŲơóǡĞŦŃĞ ơǞŘųţ Ń ƖƙǞĞėơǞŘŲśŃ

¦ƙǞĞėơƭóǎŃóŤǔ ŲĶĞƙƭij ȇƙŤǔ ÞĞƙơóśŃŦ ơƖĞĐŕóśŃǞƵŕĉĐĞŕ ơŃij ǎ ėǔơƭƙǔďƵĐŕŃ ŘŲŤƖśĞŘơŲǎĞķŲ
ǎǔƖŲơóǡĞŦŃó ŲďŃĞŘƭųǎ ŲƢǎŃóƭŲǎǔĐľɐ ‚ĶĞƙƵŕĞŤǔ ơŲśŃėŦĞ ŤĞďśĞ ơǞŘŲśŦĞ Ń ƖƙǞĞėơǞŘŲśŦĞɋ

ǎ ƭǔŤ ţóǎŘŃɋ ŘƙǞĞơţóɋ ó ƭóŘǡĞ ƭóďśŃĐĞɋ ƖŲŤŲĐĞ ėǔėóŘƭǔĐǞŦĞɋ ƵƙǞĉėǞĞŦŃó ŤƵśƭŃŤĞėŃóśŦĞ

ĐǞǔ ơƖƙǞijƭ ơƖŲƙƭŲǎǔɐ

ÞĐŃĉǡ ƖŲơǞƵŘƵŕĞŤǔ ŦŲǎǔĐľ ƙŲǞǎŃĉǞóŧɋ óďǔ ǎóĐľśóƙǞ ŦóơǞǔĐľ ƭŲǎóƙųǎ Ń ƵơţƵķ ďǔţ
Þ
óƭƙóŘĐǔŕŦǔ Ń ơƖĞţŦŃóţ ŲĐǞĞŘŃǎóŦŃó hśŃĞŦƭųǎɐ (ŲơƭijƖŦĞ ǎ ŦóơǞĞŕ ŲĶĞƙĐŃĞ ŤĞďśĞ ėśó ơǞŘųţ

ơĉ ǞóƖƙŲŕĞŘƭŲǎóŦĞ Ǟ ŤǔƢśĉ Ų ǎǔķŲėǞŃĞ Ń ƖŲƭƙǞĞďóĐľ ƵǡǔƭŘŲǎŦŃŘųǎ ɮ ǞóƙųǎŦŲ

ŦóŕŤţŲėơǞǔĐľɋ ŕóŘ Ń ƭǔĐľ ơƭóƙơǞǔĐľɐ ¦ŲśĞĐóŤǔ ƖƙóŘƭǔĐǞŦĞ ŘƙǞĞơţó ėƙĞǎŦŃóŦĞ ơŘţóėóŦĞ
ŲƙóǞ ŦŲǎŲƢđ ɮ ǞóƢśĞƖŘŃ ƖśóơƭŃŘŲǎĞ ėŲ ơƭŲţųǎ Ń ŘƙǞĞơĞţ ĐľƙŲŦŃĉĐǔĐľ ƖŲėţŲķij ƖƙǞĞė

ǞŦŃơǞĐǞĞŦŃĞŤɐ


Þ ȇƙŤŃĞ ÞĞƙơóśŃŦ ǞŦóŕėǞŃĞĐŃĞ ¦óŧơƭǎŲ ƖĞţŦĞ ėŲƙóėǞƭǎŲ Ń ŘŲŦŘƵƙĞŦĐǔŕŦĞ ĐĞŦǔɐ
f
fĞǡĞśŃ ŤóĐŃĞ ƖǔƭóŦŃó Ŧó ĞǡĞśŃ ŤóĐŃĞ ƖǔƭóŦŃó Ŧó ƭĞŤóƭ ƖƙŲėƵŘƭųǎɋ ĶŲƙŤǔ ǞóŘƵƖƵ ĐǞǔ ėŲơƭóǎǔɋ ǞóƖƙóơǞóŤǔ
ėŲ ŘŲŦƭóŘƭƵɐ
sssɌ ɌV=

¦ɐPɐÅɐ Þ1©± jUv

(ŲďŲơǞŲǎŃĐĞ Ȑɋ ȑȓɮȎȏȌ hóŤŃĞŦŃĞĐ îĉďŘŲǎŃĐŘŃ

¾ĞśɐɖĶóǓɊ ȓȐ Ȕȍȓ Ȕȓ ȔȎ ˃ ďŃƵƙŲʻǎĞƙơóśŃŦɐƖś

tĞďśĞɋ ǎǔƖŲơóǡĞŦŃĞ ơǞŘųţ Ń ƖƙǞĞėơǞŘŲśŃ

¦ƙǞĞėơƭóǎŃóŤǔ ŲĶĞƙƭij ȇƙŤǔ ÞĞƙơóśŃŦ ơƖĞĐŕóśŃǞƵŕĉĐĞŕ ơŃij ǎ ėǔơƭƙǔďƵĐŕŃ ŘŲŤƖśĞŘơŲǎĞķŲ
ǎǔƖŲơóǡĞŦŃó ŲďŃĞŘƭųǎ ŲƢǎŃóƭŲǎǔĐľɐ ‚ĶĞƙƵŕĞŤǔ ơŲśŃėŦĞ ŤĞďśĞ ơǞŘŲśŦĞ Ń ƖƙǞĞėơǞŘŲśŦĞɋ

ǎ ƭǔŤ ţóǎŘŃɋ ŘƙǞĞơţóɋ ó ƭóŘǡĞ ƭóďśŃĐĞɋ ƖŲŤŲĐĞ ėǔėóŘƭǔĐǞŦĞɋ ƵƙǞĉėǞĞŦŃó ŤƵśƭŃŤĞėŃóśŦĞ

ĐǞǔ ơƖƙǞijƭ ơƖŲƙƭŲǎǔɐ

ÞĐŃĉǡ ƖŲơǞƵŘƵŕĞŤǔ ŦŲǎǔĐľ ƙŲǞǎŃĉǞóŧɋ óďǔ ǎóĐľśóƙǞ ŦóơǞǔĐľ ƭŲǎóƙųǎ Ń ƵơţƵķ ďǔţ
Þ
óƭƙóŘĐǔŕŦǔ Ń ơƖĞţŦŃóţ ŲĐǞĞŘŃǎóŦŃó hśŃĞŦƭųǎɐ (ŲơƭijƖŦĞ ǎ ŦóơǞĞŕ ŲĶĞƙĐŃĞ ŤĞďśĞ ėśó ơǞŘųţ

ơĉ ǞóƖƙŲŕĞŘƭŲǎóŦĞ Ǟ ŤǔƢśĉ Ų ǎǔķŲėǞŃĞ Ń ƖŲƭƙǞĞďóĐľ ƵǡǔƭŘŲǎŦŃŘųǎ ɮ ǞóƙųǎŦŲ

ŦóŕŤţŲėơǞǔĐľɋ ŕóŘ Ń ƭǔĐľ ơƭóƙơǞǔĐľɐ ¦ŲśĞĐóŤǔ ƖƙóŘƭǔĐǞŦĞ ŘƙǞĞơţó ėƙĞǎŦŃóŦĞ ơŘţóėóŦĞ
ŲƙóǞ ŦŲǎŲƢđ ɮ ǞóƢśĞƖŘŃ ƖśóơƭŃŘŲǎĞ ėŲ ơƭŲţųǎ Ń ŘƙǞĞơĞţ ĐľƙŲŦŃĉĐǔĐľ ƖŲėţŲķij ƖƙǞĞė

ǞŦŃơǞĐǞĞŦŃĞŤɐ


Þ ȇƙŤŃĞ ÞĞƙơóśŃŦ ǞŦóŕėǞŃĞĐŃĞ ¦óŧơƭǎŲ ƖĞţŦĞ ėŲƙóėǞƭǎŲ Ń ŘŲŦŘƵƙĞŦĐǔŕŦĞ ĐĞŦǔɐ
f
fĞǡĞśŃ ŤóĐŃĞ ƖǔƭóŦŃó Ŧó ĞǡĞśŃ ŤóĐŃĞ ƖǔƭóŦŃó Ŧó ƭĞŤóƭ ƖƙŲėƵŘƭųǎɋ ĶŲƙŤǔ ǞóŘƵƖƵ ĐǞǔ ėŲơƭóǎǔɋ ǞóƖƙóơǞóŤǔ
ėŲ ŘŲŦƭóŘƭƵɐ
sssɌ ɌV=

¦ɐPɐÅɐ Þ1©± jUv

(ŲďŲơǞŲǎŃĐĞ Ȑɋ ȑȓɮȎȏȌ hóŤŃĞŦŃĞĐ îĉďŘŲǎŃĐŘŃ

¾ĞśɐɖĶóǓɊ ȓȐ Ȕȍȓ Ȕȓ ȔȎ ˃ ďŃƵƙŲʻǎĞƙơóśŃŦɐƖś

w s i r a a l u c h y
p e m

w s i r a a l u c h y
p e m

=Ýà’ĒĹõîàËî“Ĺ’ĻŇĒËÝö


ʹ˜˥ˠ˔ ˇˈ˃ʼʾ˂ ˣˢ˪˦˧˔·˔ʟ ˔˕ˬ ˗˔˪˔͙ ˗˭˜˘˖˜ˢˠ ˧ˢ ˖ˢ ˡ˔˝˟˘ˣ˦˭˘ ʠ ˢ˚˥ˢˠˡ͗ ˥˔˗ˢΝ͙ ˭ ˭˔˕˔˪ˬʡ


ʽ˘˦˧˘Νˠˬ ˙˜˥ˠ͗ Ϣ˖ͅ˥˞͗ϡ ˢ˥˔˭ ˪ˬ·͗˖˭ˡˬˠ ˗ˬ˦˧˥ˬ˕˨˧ˢ˥˘ˠ ˭ˡ˔ˡ˘˝ ˡ˔ ˥ˬˡ˞˨ ˕˥˔ˡκˢ˪ˬˠ ˙˜˥ˠˬ ˣ˥ˢ˗˨˞˖ˬ˝ˡ˘˝ Ϣˍʴʵʴˊʾʴ˅ˆˇˊ˂ ˊˢ˝˖˜˘˖˛
ʵ͗˖˭˘˞ϡʡ ˊ˦ˣͅ·ˣ˥˔˖˨˝˘ˠˬ ˭ ˪·ˢ˦˞˜ˠ ˣ˥ˢ˗˨˖˘ˡ˧˘ˠ ˭˔˕˔˪˘˞ Ϣʴʷ˅ʼʴˇʼʶϡ ˢ˥˔˭ ˖˭˘˦˞͗ ˙˜˥ˠ͗ Ϣʸʹʾ˂ϡ ˡ˔ ˞˧ͅ˥ˬ˖˛ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ˬ ˣˢ˦˜˔˗˔ˠˬ

˪ˬ·͗˖˭ˡˢΝ͙ ˡ˔ ˥ˬˡ˞˨ ˣˢ˟˦˞˜ˠʡ ˁ˔˦˜ ˗ˢ˦˧˔˪˖ˬ ˧ˢ ˥˘ˡˢˠˢ˪˔ˡ˜ ˣ˥ˢ˗˨˖˘ˡ˖˜ʟ ˞˧ͅ˥˭ˬ ˭ ˣ˘˪ˡˢΝ˖˜͗ ˗ˢ˦˧˔˥˖˭͗ ˡ˔˦˭ˬˠ ˞˟˜˘ˡ˧ˢˠ ˦˔˧ˬ˦˙˔˞˖˝˜
˭ ˭˔˞˨ˣ˨ ˪ˬ˦ˢ˞˜˘˝ ˝˔˞ˢΝ˖˜ ˭˔˕˔˪˘˞ʡ


ˁ˔˦˭˘ ˢ˕˜˘ ˙˜˥ˠˬ ˦˞˨ˣ˜˔˝͗ ˦˜ͩ ˡ˔ ˖˜͗˚·ˬˠ ˗ˢ˦˞ˢˡ˔˟˘ˡ˜˨ ˦˪ˢ˜˖˛ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪ʡ ʶ˜͗˚·˘ ˔ˡ˔˟˜˭ˢ˪˔ˡ˜˘ ˢ˖˭˘˞˜˪˔Ή ˡ˔˦˭ˬ˖˛ ˡ˔˝˪˔κˡ˜˘˝˦˭ˬ˖˛ ˔˦˭˘ ˢ˕˜˘ ˙˜˥ˠˬ ˦˞˨ˣ˜˔˝͗ ˦˜ͩ ˡ˔ ˖˜͗˚·ˬˠ ˗ˢ˦˞ˢˡ˔˟˘ˡ˜˨ ˦˪ˢ˜˖˛ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪ʡ ʶ˜͗˚·˘ ˔ˡ˔˟˜˭ˢ˪˔ˡ˜˘ ˢ˖˭˘˞˜˪˔Ή ˡ˔˦˭ˬ˖˛ ˡ˔˝˪˔κˡ˜˘˝˦˭ˬ˖˛
ˁ
˞˟˜˘ˡ˧ͅ˪ ʠ ˗˭˜˘˖˜ ʠ ˣ˥ˢ˪˔˗˭˜ ˗ˢ ˡ˜˘˨˦˧˔ˡˡ˘˚ˢ ˨˟˘ˣ˦˭˔ˡ˜˔ ˜ ˣˢ˦˭˘˥˭˔ˡ˜˔ ˔˦ˢ˥˧ˬˠ˘ˡ˧˨ʡ ʷ˭˜ͩ˞˜ ˭˔˦˧ˢ˦ˢ˪˔ˡ˜˨ ˭˔˨˧ˢˠ˔˧ˬ˭ˢ˪˔ˡ˘˝ ˣ˥ˢ˗˨˞˖˝˜

ˡ˔˦˭˘ ˭˔˕˔˪˞˜ ˖˛˔˥˔˞˧˘˥ˬ˭˨˝͗ ˦˜ͩ ˪ˬ˦ˢ˞͗ ˝˔˞ˢΝ˖˜͗ʟ ˭˔˖˛ˢ˪˨˝͗˖ ˣ˥˭ˬ ˧ˬˠ ˔˧˥˔˞˖ˬ˝ˡ͗ ˜ ˞ˢˡ˞˨˥˘ˡ˖ˬ˝ˡ͗ ˖˘ˡͩʡ

˃ˢ˦˜˔˗˔ˠˬ ˦˭˘˥ˢ˞˜ ˔˦ˢ˥˧ˬˠ˘ˡ˧ ˭˔˕˔˪˘˞ ˭ ˣ˟˔˦˧˜˞˨ ˜ ˗˥˘˪ˡ˔ ϛ ˢ˙˘˥˨˝˘ˠˬ ˭˔˕˔˪˞˜ ˭˔˥ͅ˪ˡˢ ˡ˔ ˦˘˭ˢˡ ˟˘˧ˡ˜ ˝˔˞
˜ ˭˜ˠˢ˪ˬʡ ˍ˔˕˔˪˞˜ ˧˪ˢ˥˭ˢˡ˘ ˦͗ ˪ˬ·͗˖˭ˡ˜˘ ˪ ˢˣ˔˥˖˜˨ ˢ ˔˧˘˦˧ˢ˪˔ˡ˘ ˦˨˥ˢ˪˖˘ ˗ˢˣ˨˦˭˖˭ˢˡ˘ ˗ˢ ˞ˢˡ˧˔˞˧˨ ˭ ˗˭˜˘͙ˠ˜ʡ


ʺ˪˔˥˔ˡ˧˨˝˘ˠˬ ˨Νˠ˜˘˖˛ʟ ˕˘˭˧˥ˢ˦˞͗ ˭˔˕˔˪ͩ ˢ˥˔˭ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭˘Ή˦˧˪ˢ ˇ˪ˢ˝˘˝ ˣˢ˖˜˘˖˛ˬʔ

=Ýà’ĒĹõîàËî“Ĺ’ĻŇĒËÝö


ʹ˜˥ˠ˔ ˇˈ˃ʼʾ˂ ˣˢ˪˦˧˔·˔ʟ ˔˕ˬ ˗˔˪˔͙ ˗˭˜˘˖˜ˢˠ ˧ˢ ˖ˢ ˡ˔˝˟˘ˣ˦˭˘ ʠ ˢ˚˥ˢˠˡ͗ ˥˔˗ˢΝ͙ ˭ ˭˔˕˔˪ˬʡ


ʽ˘˦˧˘Νˠˬ ˙˜˥ˠ͗ Ϣ˖ͅ˥˞͗ϡ ˢ˥˔˭ ˪ˬ·͗˖˭ˡˬˠ ˗ˬ˦˧˥ˬ˕˨˧ˢ˥˘ˠ ˭ˡ˔ˡ˘˝ ˡ˔ ˥ˬˡ˞˨ ˕˥˔ˡκˢ˪ˬˠ ˙˜˥ˠˬ ˣ˥ˢ˗˨˞˖ˬ˝ˡ˘˝ Ϣˍʴʵʴˊʾʴ˅ˆˇˊ˂ ˊˢ˝˖˜˘˖˛
ʵ͗˖˭˘˞ϡʡ ˊ˦ˣͅ·ˣ˥˔˖˨˝˘ˠˬ ˭ ˪·ˢ˦˞˜ˠ ˣ˥ˢ˗˨˖˘ˡ˧˘ˠ ˭˔˕˔˪˘˞ Ϣʴʷ˅ʼʴˇʼʶϡ ˢ˥˔˭ ˖˭˘˦˞͗ ˙˜˥ˠ͗ Ϣʸʹʾ˂ϡ ˡ˔ ˞˧ͅ˥ˬ˖˛ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ˬ ˣˢ˦˜˔˗˔ˠˬ

˪ˬ·͗˖˭ˡˢΝ͙ ˡ˔ ˥ˬˡ˞˨ ˣˢ˟˦˞˜ˠʡ ˁ˔˦˜ ˗ˢ˦˧˔˪˖ˬ ˧ˢ ˥˘ˡˢˠˢ˪˔ˡ˜ ˣ˥ˢ˗˨˖˘ˡ˖˜ʟ ˞˧ͅ˥˭ˬ ˭ ˣ˘˪ˡˢΝ˖˜͗ ˗ˢ˦˧˔˥˖˭͗ ˡ˔˦˭ˬˠ ˞˟˜˘ˡ˧ˢˠ ˦˔˧ˬ˦˙˔˞˖˝˜
˭ ˭˔˞˨ˣ˨ ˪ˬ˦ˢ˞˜˘˝ ˝˔˞ˢΝ˖˜ ˭˔˕˔˪˘˞ʡ


ˁ˔˦˭˘ ˢ˕˜˘ ˙˜˥ˠˬ ˦˞˨ˣ˜˔˝͗ ˦˜ͩ ˡ˔ ˖˜͗˚·ˬˠ ˗ˢ˦˞ˢˡ˔˟˘ˡ˜˨ ˦˪ˢ˜˖˛ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪ʡ ʶ˜͗˚·˘ ˔ˡ˔˟˜˭ˢ˪˔ˡ˜˘ ˢ˖˭˘˞˜˪˔Ή ˡ˔˦˭ˬ˖˛ ˡ˔˝˪˔κˡ˜˘˝˦˭ˬ˖˛ ˔˦˭˘ ˢ˕˜˘ ˙˜˥ˠˬ ˦˞˨ˣ˜˔˝͗ ˦˜ͩ ˡ˔ ˖˜͗˚·ˬˠ ˗ˢ˦˞ˢˡ˔˟˘ˡ˜˨ ˦˪ˢ˜˖˛ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪ʡ ʶ˜͗˚·˘ ˔ˡ˔˟˜˭ˢ˪˔ˡ˜˘ ˢ˖˭˘˞˜˪˔Ή ˡ˔˦˭ˬ˖˛ ˡ˔˝˪˔κˡ˜˘˝˦˭ˬ˖˛
ˁ
˞˟˜˘ˡ˧ͅ˪ ʠ ˗˭˜˘˖˜ ʠ ˣ˥ˢ˪˔˗˭˜ ˗ˢ ˡ˜˘˨˦˧˔ˡˡ˘˚ˢ ˨˟˘ˣ˦˭˔ˡ˜˔ ˜ ˣˢ˦˭˘˥˭˔ˡ˜˔ ˔˦ˢ˥˧ˬˠ˘ˡ˧˨ʡ ʷ˭˜ͩ˞˜ ˭˔˦˧ˢ˦ˢ˪˔ˡ˜˨ ˭˔˨˧ˢˠ˔˧ˬ˭ˢ˪˔ˡ˘˝ ˣ˥ˢ˗˨˞˖˝˜

ˡ˔˦˭˘ ˭˔˕˔˪˞˜ ˖˛˔˥˔˞˧˘˥ˬ˭˨˝͗ ˦˜ͩ ˪ˬ˦ˢ˞͗ ˝˔˞ˢΝ˖˜͗ʟ ˭˔˖˛ˢ˪˨˝͗˖ ˣ˥˭ˬ ˧ˬˠ ˔˧˥˔˞˖ˬ˝ˡ͗ ˜ ˞ˢˡ˞˨˥˘ˡ˖ˬ˝ˡ͗ ˖˘ˡͩʡ

˃ˢ˦˜˔˗˔ˠˬ ˦˭˘˥ˢ˞˜ ˔˦ˢ˥˧ˬˠ˘ˡ˧ ˭˔˕˔˪˘˞ ˭ ˣ˟˔˦˧˜˞˨ ˜ ˗˥˘˪ˡ˔ ϛ ˢ˙˘˥˨˝˘ˠˬ ˭˔˕˔˪˞˜ ˭˔˥ͅ˪ˡˢ ˡ˔ ˦˘˭ˢˡ ˟˘˧ˡ˜ ˝˔˞
˜ ˭˜ˠˢ˪ˬʡ ˍ˔˕˔˪˞˜ ˧˪ˢ˥˭ˢˡ˘ ˦͗ ˪ˬ·͗˖˭ˡ˜˘ ˪ ˢˣ˔˥˖˜˨ ˢ ˔˧˘˦˧ˢ˪˔ˡ˘ ˦˨˥ˢ˪˖˘ ˗ˢˣ˨˦˭˖˭ˢˡ˘ ˗ˢ ˞ˢˡ˧˔˞˧˨ ˭ ˗˭˜˘͙ˠ˜ʡ


ʺ˪˔˥˔ˡ˧˨˝˘ˠˬ ˨Νˠ˜˘˖˛ʟ ˕˘˭˧˥ˢ˦˞͗ ˭˔˕˔˪ͩ ˢ˥˔˭ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭˘Ή˦˧˪ˢ ˇ˪ˢ˝˘˝ ˣˢ˖˜˘˖˛ˬʔ

5VYQT\QPQ \ TCFQʋEKɁ FNC 6YQLGL TCFQʋEK

> REW^IKS HSVSW]GL TVEKRMIRME YW^G^ʚ˒PM[MIRME (^MIGM SVE^ ^ ^EQMS[ERME HS TV^IHQMSXɹ[ RMIXY^MROS[]GL S SV]KMREPR]Q

HIWMKRMI TS[WXE] REW^I FEWIRMOM

2S[SG^IWRI TEWYNʈGI HS OE˵HIKS [RʚXV^E E ^EVE^IQ HENʈGI (^MIGMSQ QRɹWX[S VEHS˒GM SVE^ HSWOSREPI WX]QYPYNʈGI MGL

VS^[ɹN 7OSQTSRYN W[ɹN []QEV^SR] ^IWXE[ M GMIW^ WMʚ ^ VEHS˒GM 8[SNIKS (^MIGOE SVE^ ^ []NʈXOS[IKS HIWMKRY OXɹV] HPE 2MIKS

WX[SV^]I˒
56914<101 < 4#&1ʊ%+ɀ &.# 691,', 4#&1ʊ%+1,(32:7$5=$/1< '(6,*11$ 5<1.8 2' 52.8
%$6(1< : 5“ĸ1<&+ 2'&,(1,$&+


321$'&=$62:(- 6=$52ę&,


3,ā., : .2/25$&+


52=0,$5< %$6(1“:


[[[ QMRMFI TP

;EPM^OE &IH&S\o NIWX RMI^EWXʈTMSR]Q XS[EV^]W^IQ TSHVɹ˵] HPE H^MIGM 8S FEKE˵

TSHVʚG^R] [EPM^OE HS NE^H] SVE^ ɹ˵OS TSHRɹ˵IO HS WEQSPSXY [ NIHR]Q QMRMFI$QMRMFI TP

5VYQT\QPQ \ TCFQʋEKɁ FNC 6YQLGL TCFQʋEK

> REW^IKS HSVSW]GL TVEKRMIRME YW^G^ʚ˒PM[MIRME (^MIGM SVE^ ^ ^EQMS[ERME HS TV^IHQMSXɹ[ RMIXY^MROS[]GL S SV]KMREPR]Q

HIWMKRMI TS[WXE] REW^I FEWIRMOM

2S[SG^IWRI TEWYNʈGI HS OE˵HIKS [RʚXV^E E ^EVE^IQ HENʈGI (^MIGMSQ QRɹWX[S VEHS˒GM SVE^ HSWOSREPI WX]QYPYNʈGI MGL

VS^[ɹN 7OSQTSRYN W[ɹN []QEV^SR] ^IWXE[ M GMIW^ WMʚ ^ VEHS˒GM 8[SNIKS (^MIGOE SVE^ ^ []NʈXOS[IKS HIWMKRY OXɹV] HPE 2MIKS

WX[SV^]I˒
56914<101 < 4#&1ʊ%+ɀ &.# 691,', 4#&1ʊ%+1,(32:7$5=$/1< '(6,*11$ 5<1.8 2' 52.8
%$6(1< : 5“ĸ1<&+ 2'&,(1,$&+


321$'&=$62:(- 6=$52ę&,


3,ā., : .2/25$&+


52=0,$5< %$6(1“:


[[[ QMRMFI TP

;EPM^OE &IH&S\o NIWX RMI^EWXʈTMSR]Q XS[EV^]W^IQ TSHVɹ˵] HPE H^MIGM 8S FEKE˵

TSHVʚG^R] [EPM^OE HS NE^H] SVE^ ɹ˵OS TSHRɹ˵IO HS WEQSPSXY [ NIHR]Q QMRMFI$QMRMFI TP

ˁˢ˪ˢ˖˭˘˦ˡ˘ ·ͅκ˞˔ʟ ˪ˬ˞ˢˡ˔ˡ˘ ˭ ˪ˬ˦ˢ˞˜˘˝ ˝˔˞ˢΝ˖˜ ˣ·ˬ˧ˬ ˠ˘˕˟ˢ˪˘˝ʡ ˂˥ˬ˚˜ˡ˔˟ˡ˘

˪˭ˢ˥ˡ˜˖˧˪ˢ ˢ˥˔˭ ˞ˢ˟ˢ˥ˢ˪ˬ ˗˘˦˜˚ˡ ˦ˣ˥˔˪˜˔˝͗ʟ κ˘ ·ͅκ˞˔ ˦͗ ˜˗˘˔˟ˡˬˠ ˠ˜˘˝˦˖˘ˠ ˗ˢ

˦ˣ˔ˡ˜˔ ˝˔˞ ˥ͅ˪ˡ˜˘κ ˗ˢ ˭˔˕˔˪ˬʡ ˍ˔ˢ˞˥͗˚˟ˢˡ˘ ˞˥˔˪ͩ˗˭˜˘ ·ͅκ˞˔ ˭˔ˣ˘˪ˡ˜˔˝͗
˕˘˭ˣ˜˘˖˭˘Ή˦˧˪ˢ ˗˭˜˘˖˜ˢˠʡ ʷˢ ˞˔κ˗˘˚ˢ ·ͅκ˞˔ ˗ˢ·͗˖˭ˢˡˬ ˝˘˦˧ ˠ˔˧˘˥˔˖ ˣ˜˔ˡ˞ˢ˪ˬʡ

ʽ˘˦˧˘Νˠˬ ˙˜˥ˠ͗ ˭˔˝ˠ˨˝͗˖͗ ˦˜ͩ ˣ˥ˢ˗˨˞˖˝͗ ˠ˘˕˟˜ ˜ ·ͅκ˘˞ ˗˭˜˘˖˜ͩ˖ˬ˖˛ʡ ˂˙˘˥ˢ˪˔ˡ˘

ˣ˥˭˘˭ ˡ˔˦ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ˬ ˦͗ ˡ˔˝˪ˬκ˦˭˘˝ ˝˔˞ˢΝ˖˜ ˜ ˦ˣ˘·ˡ˜˔˝͗ ˪˦˭ˬ˦˧˞˜˘ ˪ˬˠˢ˚˜ ˜ ˡˢ˥ˠˬʡ
ˁ˔˦˭˔ ˙˜˥ˠ˔ ˦˨˞˖˘˦ˬ˪ˡ˜˘ ˕˨˗˨˝˘ ˭˔˨˙˔ˡ˜˘ ʾ˟˜˘ˡ˧ͅ˪ ˗˭˜ͩ˞˜ ˪ˬ˦ˢ˞˜˘˝ ˝˔˞ˢΝ˖˜

ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪ʟ ˧˘˥ˠ˜ˡˢ˪ˢΝ˖˜ ˗ˢ˦˧˔˪ʟ ˞ˢˡ˞˨˥˘ˡ˖ˬ˝ˡˬˠ ˖˘ˡˢˠ ˝˔˞ ˥ͅ˪ˡ˜˘κ ˝˘˗ˬˡˬˠ

˪ ˦˪ˢ˜ˠ ˥ˢ˗˭˔˝˨ ˔˦ˢ˥˧ˬˠ˘ˡ˖˜˘ʡ ˊ˦˭ˬ˦˧˞˜˘ ˗ˢ˦˧ͩˣˡ˘ ˪ ˔˦ˢ˥˧ˬˠ˘ˡ˖˜˘ ˠˢ˗˘˟˘

·ͅκ˘˞ʟ ˭˔ˣ˥ˢ˝˘˞˧ˢ˪˔ˡ˘ ˭ˢ˦˧˔·ˬ ˭ ˠˬΝ˟͗ ˢ ˡ˔˝ˠ·ˢ˗˦˭ˬ˖˛ʟ ˜˖˛ ˦ˣˢ˦ˢ˕˜˘
˙˨ˡ˞˖˝ˢˡˢ˪˔ˡ˜˔ ˢ˥˔˭ ˣˢ˧˥˭˘˕˔˖˛ʡ Άͅκ˞˔ ʾ˂ʵʼ ˧ˢ ˪ˬ˚ˢ˗˔ʟ ˞ˢˠ˙ˢ˥˧ʟ ˙˨ˡ˞˖˝ˢˡ˔˟ˡˢΝ͙ʡˣ˥ˢ˗˨˖˘ˡ˧ ˠ˘˕˟˜ ˗˭˜˘˖˜ͩ˖ˬ˖˛


ˡ˔˝˪ˬκ˦˭˔ ˝˔˞ˢΝ͙

ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪
ʾ˂ʵʼ ˦ʡ˖ʡ

˨˟ʡ ˃˥˭˘ˠˬ˦·ˢ˪˔ ʤʪʶʟ ʦʪʠʧʨʣ ˆ˧˔˟ˢ˪˔ ˊˢ˟˔ ˊˊˊʡʾ˂ʵʼˆʶʡ˃ʿ

˧˘˟ʡʭ ʞʧʫ ʨʦʪ ʤʥʫ ʤʣʣʟ ʸʠˠ˔˜˟ʭ ˕˜˨˥ˢʳ˞ˢ˕˜˦˖ʡˣ˟

ˁˢ˪ˢ˖˭˘˦ˡ˘ ·ͅκ˞˔ʟ ˪ˬ˞ˢˡ˔ˡ˘ ˭ ˪ˬ˦ˢ˞˜˘˝ ˝˔˞ˢΝ˖˜ ˣ·ˬ˧ˬ ˠ˘˕˟ˢ˪˘˝ʡ ˂˥ˬ˚˜ˡ˔˟ˡ˘

˪˭ˢ˥ˡ˜˖˧˪ˢ ˢ˥˔˭ ˞ˢ˟ˢ˥ˢ˪ˬ ˗˘˦˜˚ˡ ˦ˣ˥˔˪˜˔˝͗ʟ κ˘ ·ͅκ˞˔ ˦͗ ˜˗˘˔˟ˡˬˠ ˠ˜˘˝˦˖˘ˠ ˗ˢ

˦ˣ˔ˡ˜˔ ˝˔˞ ˥ͅ˪ˡ˜˘κ ˗ˢ ˭˔˕˔˪ˬʡ ˍ˔ˢ˞˥͗˚˟ˢˡ˘ ˞˥˔˪ͩ˗˭˜˘ ·ͅκ˞˔ ˭˔ˣ˘˪ˡ˜˔˝͗
˕˘˭ˣ˜˘˖˭˘Ή˦˧˪ˢ ˗˭˜˘˖˜ˢˠʡ ʷˢ ˞˔κ˗˘˚ˢ ·ͅκ˞˔ ˗ˢ·͗˖˭ˢˡˬ ˝˘˦˧ ˠ˔˧˘˥˔˖ ˣ˜˔ˡ˞ˢ˪ˬʡ

ʽ˘˦˧˘Νˠˬ ˙˜˥ˠ͗ ˭˔˝ˠ˨˝͗˖͗ ˦˜ͩ ˣ˥ˢ˗˨˞˖˝͗ ˠ˘˕˟˜ ˜ ·ͅκ˘˞ ˗˭˜˘˖˜ͩ˖ˬ˖˛ʡ ˂˙˘˥ˢ˪˔ˡ˘

ˣ˥˭˘˭ ˡ˔˦ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ˬ ˦͗ ˡ˔˝˪ˬκ˦˭˘˝ ˝˔˞ˢΝ˖˜ ˜ ˦ˣ˘·ˡ˜˔˝͗ ˪˦˭ˬ˦˧˞˜˘ ˪ˬˠˢ˚˜ ˜ ˡˢ˥ˠˬʡ
ˁ˔˦˭˔ ˙˜˥ˠ˔ ˦˨˞˖˘˦ˬ˪ˡ˜˘ ˕˨˗˨˝˘ ˭˔˨˙˔ˡ˜˘ ʾ˟˜˘ˡ˧ͅ˪ ˗˭˜ͩ˞˜ ˪ˬ˦ˢ˞˜˘˝ ˝˔˞ˢΝ˖˜

ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪ʟ ˧˘˥ˠ˜ˡˢ˪ˢΝ˖˜ ˗ˢ˦˧˔˪ʟ ˞ˢˡ˞˨˥˘ˡ˖ˬ˝ˡˬˠ ˖˘ˡˢˠ ˝˔˞ ˥ͅ˪ˡ˜˘κ ˝˘˗ˬˡˬˠ

˪ ˦˪ˢ˜ˠ ˥ˢ˗˭˔˝˨ ˔˦ˢ˥˧ˬˠ˘ˡ˖˜˘ʡ ˊ˦˭ˬ˦˧˞˜˘ ˗ˢ˦˧ͩˣˡ˘ ˪ ˔˦ˢ˥˧ˬˠ˘ˡ˖˜˘ ˠˢ˗˘˟˘

·ͅκ˘˞ʟ ˭˔ˣ˥ˢ˝˘˞˧ˢ˪˔ˡ˘ ˭ˢ˦˧˔·ˬ ˭ ˠˬΝ˟͗ ˢ ˡ˔˝ˠ·ˢ˗˦˭ˬ˖˛ʟ ˜˖˛ ˦ˣˢ˦ˢ˕˜˘
˙˨ˡ˞˖˝ˢˡˢ˪˔ˡ˜˔ ˢ˥˔˭ ˣˢ˧˥˭˘˕˔˖˛ʡ Άͅκ˞˔ ʾ˂ʵʼ ˧ˢ ˪ˬ˚ˢ˗˔ʟ ˞ˢˠ˙ˢ˥˧ʟ ˙˨ˡ˞˖˝ˢˡ˔˟ˡˢΝ͙ʡˣ˥ˢ˗˨˖˘ˡ˧ ˠ˘˕˟˜ ˗˭˜˘˖˜ͩ˖ˬ˖˛


ˡ˔˝˪ˬκ˦˭˔ ˝˔˞ˢΝ͙

ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪
ʾ˂ʵʼ ˦ʡ˖ʡ

˨˟ʡ ˃˥˭˘ˠˬ˦·ˢ˪˔ ʤʪʶʟ ʦʪʠʧʨʣ ˆ˧˔˟ˢ˪˔ ˊˢ˟˔ ˊˊˊʡʾ˂ʵʼˆʶʡ˃ʿ

˧˘˟ʡʭ ʞʧʫ ʨʦʪ ʤʥʫ ʤʣʣʟ ʸʠˠ˔˜˟ʭ ˕˜˨˥ˢʳ˞ˢ˕˜˦˖ʡˣ˟

3/$16=( 3/(1(52:(


5(*,3,2 WR Z\GDZQLFWZR HGXNDF\MQ\FK JLHU

SODQV]RZ\FK L NDUFLDQ\FK GR QDXNL MÇ]\NµZ

REF\FK NWµUH Z QLHNRQZHQFMRQDOQ\ VSRVµE

Z\NRU]\VWXMÃ LGHÇ QDXNL SRSU]H] ]DEDZÇ
:V]\VWNLH QDV]H JU\ SRZVWDMÃ ] LQVSLUDFML


OHNWRUµZ L ZHGÊXJ LFK SRP\VʵZ 2SLHUDMà VLÇ
QD GRÐZLDGF]HQLX Z SUDF\ ]DUµZQR ] G]LHÅPL


M
MDN L GRURVÊ\PL :\DN L GRURVÊ\PL :\NRU]\VWXMÃ QLHRJUDQLF]RQÃ
NUHDW\ZQRÐÅ QDMOHSV]\FK QDXF]\FLHOL


1DV]H JU\ VÃ =$%$:1(


0(5<725<&=1( , ()(.7<:1(

7R JU\ SRZVWDMÃFH ] SDVML ]DDQJD×RZDQLD

L RJURPQHM ZLHG]\ PHWRG\F]QHM *UDMÃF

Z QDV]H JU\ XF]HÌ Z W\P VDP\P F]DVLH UR]ZLMD

XPLHMÇWQRÐFL ] ]DNUHVX JUDPDW\NL

VÊRZQLFWZD L PRZ\(GXNDF\MQH JU\ MÇ]\NRZH 5(*,3,2 WR

SU]HGH ZV]\VWNLP LGHD QDXF]DQLD

QDMEDUG]LHM SUREOHPDW\F]Q\FK DVSHNWµZ

MÇ]\ND Z DWUDNF\MQ\ L ÊDWZR SU]\VZDMDOQ\

VSRVµE /HNWRU]\ L OLQJZLÐFL VWRVXMÃF\

MÇ]\NRZH JU\ 5(*,3,2 RVLÃJDMÃ Z\VRNLH

Z
Z\QLNL QDXF]DQLD D XF]QLRZLH Z VSRVµE \QLNL QDXF]DQLD D XF]QLRZLH Z VSRVµE
QDWXUDOQ\ SU]\VZDMDMÃ MÇ]\N

_ 2)),&(#5(*,3,2 &20 _ ::: 5(*,3,2 &20

3/$16=( 3/(1(52:(


5(*,3,2 WR Z\GDZQLFWZR HGXNDF\MQ\FK JLHU

SODQV]RZ\FK L NDUFLDQ\FK GR QDXNL MÇ]\NµZ

REF\FK NWµUH Z QLHNRQZHQFMRQDOQ\ VSRVµE

Z\NRU]\VWXMÃ LGHÇ QDXNL SRSU]H] ]DEDZÇ
:V]\VWNLH QDV]H JU\ SRZVWDMÃ ] LQVSLUDFML


OHNWRUµZ L ZHGÊXJ LFK SRP\VʵZ 2SLHUDMà VLÇ
QD GRÐZLDGF]HQLX Z SUDF\ ]DUµZQR ] G]LHÅPL


M
MDN L GRURVÊ\PL :\DN L GRURVÊ\PL :\NRU]\VWXMÃ QLHRJUDQLF]RQÃ
NUHDW\ZQRÐÅ QDMOHSV]\FK QDXF]\FLHOL


1DV]H JU\ VÃ =$%$:1(


0(5<725<&=1( , ()(.7<:1(

7R JU\ SRZVWDMÃFH ] SDVML ]DDQJD×RZDQLD

L RJURPQHM ZLHG]\ PHWRG\F]QHM *UDMÃF

Z QDV]H JU\ XF]HÌ Z W\P VDP\P F]DVLH UR]ZLMD

XPLHMÇWQRÐFL ] ]DNUHVX JUDPDW\NL

VÊRZQLFWZD L PRZ\(GXNDF\MQH JU\ MÇ]\NRZH 5(*,3,2 WR

SU]HGH ZV]\VWNLP LGHD QDXF]DQLD

QDMEDUG]LHM SUREOHPDW\F]Q\FK DVSHNWµZ

MÇ]\ND Z DWUDNF\MQ\ L ÊDWZR SU]\VZDMDOQ\

VSRVµE /HNWRU]\ L OLQJZLÐFL VWRVXMÃF\

MÇ]\NRZH JU\ 5(*,3,2 RVLÃJDMÃ Z\VRNLH

Z
Z\QLNL QDXF]DQLD D XF]QLRZLH Z VSRVµE \QLNL QDXF]DQLD D XF]QLRZLH Z VSRVµE
QDWXUDOQ\ SU]\VZDMDMÃ MÇ]\N

_ 2)),&(#5(*,3,2 &20 _ ::: 5(*,3,2 &20

12:$ 2'6É21$ 0(025< *$0(
PR×OLZRÐÅ QDXNL GRGDWNRZ\FK VʵZ QD SODWIRUPLH /(51,


QRZH SURSR]\FMH ]DEDZOLVWD VʵZ Z MÇ]\NX SROVNLP DQJLHOVNLP F]HVNLP QLHPLHFNLP KLV]SDÌVNLP URV\MVNLP

::: 5(*,3,2 &20

12:$ 2'6É21$ 0(025< *$0(
PR×OLZRÐÅ QDXNL GRGDWNRZ\FK VʵZ QD SODWIRUPLH /(51,


QRZH SURSR]\FMH ]DEDZOLVWD VʵZ Z MÇ]\NX SROVNLP DQJLHOVNLP F]HVNLP QLHPLHFNLP KLV]SDÌVNLP URV\MVNLP

::: 5(*,3,2 &20

4°ÛđÑÌÜ÷Ėē đē»èô Ė°Îô°ãѼĖãē¼Ð Ü÷Ñ·ęÄÜ

ÄÀþÜ°¼ēÛãē¼Ð Ñ ã°þÜçđē¼Ð ã° ñçÝ÷ÜÑâ ôēãÜþȩ

ĖÑÌÜÑ đÑÄÝçÝÄüãÑÄâþ ÀçøđÑ°À¼ĖÄãÑþ ã° ôēãÜþ Ü÷Ñ·ęÜÑ Ɏ#BH Ė»þÀçđ°áç ôÄÝ°¼ÛÄ Ė ã°Ûđ°ęãÑÄÛ÷ĖēâÑ
đēÀ°đ¼°âÑ Ė ¼°áÄÎç øđÑ°ü°Ȥ đ üēâ ü°ÜęÄ Ė üēâÑȤ ÜüèôĖē ÷ñļ۰ÝÑĖþÛ· ÷ÑÌ đ đēÀ°đ°ãÑþ
ñçÀô̼ĖãÑÜèđ ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝãē¼Ð Ñ đ¼ĖÄ÷ãç÷ĖÜçÝãē¼Ð Û°Ü ãñȩȣ BÄ°ô÷çã Àþ¼°üÑçãȤ N÷»çôãÄȤ "°¼ÐÄüüÄȤ
"çþÎÐüçã 3ÑÍĸÑã "°ô¼çþôüȤ 3¼ ô°đɎ"ÑÝÝȩ ĖÑÌÜÑ üÄâþ ã°÷Ñ -ÝÑÄã¼Ñ âçη Ėã°ÝÄė½ Àç÷üÌñ Àç »çΰüÄÛ
»°Ėē ñôçÀþÜüèđ đ ÛÄÀãēâ âÑÄÛ÷¼þȩ

B Bç÷Ñ°À°âē đ çÍÄô¼ÑÄ ãÑÄ üēÝÜç ñçÀô̼ĖãÑÜÑȤ ÝļĖ ü°ÜęÄ Ü÷Ñ·ęÜÑ »ÄÝÄüôē÷üē¼ĖãÄ ÀÝ° Ü°ęÀÄÛ Îôþñē
đÑÄÜçđÄÛ çô°Ė ÑãüÄô°ÜüēđãÄ ñôçÎô°âē ÄÀþÜ°¼ēÛãÄ ÀÝ° ã°þ¼Ėē¼ÑÄÝÑȤ ñçâ°Î°Û·¼Ä đ ÄÍÄÜüēđãÑÄÛ÷Ėē
÷ñç÷è» ñôĖē÷đçѽ þ¼ĖãÑçâ đÑÄÀĖÌ Ė Ė°ÜôÄ÷þ âȩÑãȩ â°üÄâ°üēÜÑȤ ã°þÜÑ ñÑ÷°ãÑ° çô°Ė ¼Ėēü°ãÑ°Ȥ ã°þÜÑ
ÛÌĖēÜèđ 综ē¼ÐȤ ôçĖđÑ·Ėēđ°ãÑ° ñôç»ÝÄâèđȩ
X X ã°÷ĖÄÛ çÍÄô¼ÑÄ Ėã°ÛÀþÛ· ÷ÑÌ â°üÄôÑ°áē Àç÷üç÷çđ°ãÄ Àç °âÄôēÜ°ä÷ÜÑÄÎç çô°Ė âÑÌÀĖēã°ôçÀçđÄÎç
ñôçÎô°âþ ã°þ¼Ė°ãÑ°ȩ XÑÄÝÄ Ė ãѼРñç÷Ñ°À° »çΰü· ç»þÀçđÌ ÄÝÄÜüôçãѼĖã·Ȥ Üüèô° ¼ĖēãÑ ÛÄ
ãçđç¼ĖÄ÷ãēâÑ Ñ °üô°Ü¼ēÛãēâÑ ÀÝ° ÀĖÑÄ¼Ñ çô°Ė ã°þ¼Ėē¼ÑÄÝÑ ° ü°ÜęÄ ñçĖđ°Ý° đ ñÄáãÑ đēÜçôĖē÷ü°½
ñçüÄã¼Û°á Ü°ęÀÄÎç þ¼ĖãÑ°ȩ ç÷ü°ô¼Ė°âē Ü÷Ñ·ęÜÑȤ ÜüèôÄȣ

N¼Ė· ÀĖÑÄ¼Ñ Û°Ü ¼ÑÄ÷Ėē½ ÷ÑÌ ÄÀþÜ°¼Û· BçÀô̼ĖãÑÜÑ Àç ã°þÜÑ Îô°â°üēÜÑȤ ñçñô°đãÄÛ đēâçđē çô°Ė
÷áçđãѼüđ° âçüēđþÛ· þ¼ĖãÑèđ Àç Ė°°ãΰęçđ°ãÑ° ɍ ÑãüÄô°ÜüēđãÄ ôçĖđÑ·Ė°ãÑ° Ė°¼Ð̼°Û· Àç
½đѼĖÄãÑ° ãçđē¼Ð þâÑÄÛÌüãçø¼Ñ çô°Ė ÷°âçÀç÷Üçã°ÝÄãÑ°ȩ
E EçĖđÑÛ°Û· đēç»ô°ėãÑÌ ç÷üÌñ Àç ÷ĖÄôçÜÑÄÛ Î°âē ñçĖē¼ÛÑ ÄÀþÜ°¼ēÛãē¼Ð Ñ »ÄÝÄüôē÷üē¼Ėãē¼Ð ñçĖđ°Ý°
ã° đĖ»çΰ¼ÄãÑÄ ÷áçđãѼüđ°Ȥ ñç÷ĖÄôĖ° ÐçôēĖçãüēȤ ôçĖđÑÛ° þâÑÄÛÌüãçø¼Ñ Ñ ñ°÷ÛÄȩ


-çâñÝÄüãē Ü°ü°ÝçÎ ñôçÀþÜüèđȤ °ÀôÄ÷ē Ü÷ÑÌΰôãÑ ÷ü°¼Ûçã°ôãē¼Ð çô°Ė ÑãÍçôâ°¼ÛÄ ç ķôâÑÄ Ėã°ÛÀ·
B°ä÷üđç ã° ÷üôçãÑÄȣ °»ÄȮñÝ

]°ñô°÷Ė°âē Àç Ė°ñçĖã°ãÑ° ÷ÑÌ Ė çÍÄôü·ȩ
ɓ#BH HñȮ Ė çȮçȮ

þÝȩ ôĖē»çđ÷Ü° Ʒƻ Ȥ ƴƴɎƼƹƹ X°ô÷Ė°đ°
üÄÝȩ ʖƸƼ ƶƶ ƺƹƸ ƴƺ ƻƹȤ Í°Ē ʖƸƼ ƶƶ ƺƹƶ ƴƻ ƺƻ
ÑãÍçÝÑãÑ° ƼƴƵ ƻƻƻ ƶƶƷȤ ÑãÍçˀ°»ÄȩñÝ đđđȮ°»ÄȮñÝ

аâñÑçã÷ XÐçÝÄ H¼ÐççÝ B°¼Ü

LÄ°¼Ð B đÑüÐ ¼çãķÀÄã¼ÄȤ đÑüÐ ĸÄĒÑ»ÝÄ ÷üÄñɎ»ēɎ÷üÄñ ÝÄ÷÷çã ñÝ°ã÷
°ãÀ ȭÐçđɎüçȭ ĐÑÀÄç÷ °ÝÝ ÀÄÝÑĐÄôÄÀ çãÝÑãÄ ĐÑ° 3ē EÑ÷ÑãÎ Hü°ô÷ȩ
Xаü÷ Ñã¼ÝþÀÄÀȪ
BÄôâ°ãÄãü đÐçÝÄɎ÷¼ÐççÝ °¼¼Ä÷÷ üç аâñÑçã÷
8ãÝÑãÄ ZÄ°ô÷ ƵɎƺ ĐÑ° 3ē EÑ÷ÑãÎ Hü°ô÷ B.NH ñôÑãüÄÀ
¼çñÑÄ÷ çÍ ZÄ°ô÷ ƵɎƺ LÄ°¼ÐÄôȭ÷ ççÜ÷
ǁƾ
Ƽƽƽƹ

ÑÎÑü°Ý EÄ÷çþô¼Ä÷ W ɓE83 ô°ÀÄ -


BôçÀþ¼ü 4°âÄȨ ÑÎÑü°Ý EÄ÷çþô¼Ä÷ W ɎE83 ô°ÀÄ -
#ãĐçÑ¼Ä LÑüÝÄȨ 3L"Ƶƺ L. EHE W E83 Eȩ -
#H 4ɓƺƹȨ ƴƷƶƼƼƸƽƹƴƶ
#H 4ɓƺƼȨ ƽƻƼƴƷƶƼƼƸƽƹƴƹ
çãü°Ñã÷ °ÝÝ ñôçÎô°â ôÄ÷çþô¼Ä÷ Íçô çÍĸÑãÄ þ÷Äȩ
ƻƾƾƺ
ƹƻ.3 °ôÝē ÐÑÝÀÐççÀ ĒñôÄ÷÷

LÐÑ÷ ÄĒ¼ÑüÑãÎ Ä°ôÝē ¼ÐÑÝÀÐççÀ ñôçÎô°â ÎþÑÀÄ÷ ¼ÐÑÝÀôÄã °ÝçãÎ üÐÄ
ñôçĐÄã üô°¼Ü üç °¼°ÀÄâѼ ÷þ¼¼Ä÷÷Ȧ LÐÄ .3 °ôÝē
ÐÑÝÀÐççÀ ĒñôÄ÷÷˄ çÍÍÄô÷ ° ¼çâñôÄÐÄã÷ÑĐÄ ¼ÐÑÝÀɎ
¼ÄãüÄôÄÀ ¼þôôѼþÝþâ đÑüÐ üÄ°¼ÐÄô ÷þññçôü °ãÀ
ƶƵ÷ü ¼Äãüþôē üļÐãçÝçÎēȩ
ǀƾ
ƺƺƻǁW EZ Z 8NLH

ç ēçþ ñôÄÍÄô üç üÄ°¼Ð ¼Äôü°Ñã ¼çâñçãÄãü÷ çã ēçþô
ÑãüÄô°¼üÑĐÄ đÐÑüÄ»ç°ôÀ °ãÀ çüÐÄô÷ çã ° »þÝÝÄüÑã
»ç°ôÀȪ N÷Ä üÐÄ #ãüÄô°¼üÑĐÄ XÐÑüÄ»ç°ôÀ
NñÎô°ÀÄ đÑüÐ ēçþô ñôÑãü ÜÑü üç аĐÄ °¼¼Ä÷÷
üç »çüÐ ÀÄÝÑĐÄôē çñüÑçã÷ȩ
ǁƼǁ
ǁƿ"çþÎÐüçã 3ÑÍĸÑã "°ô¼çþôü "°ãÀđôÑüÑãÎ çãüÑãþçþ÷
HüôçÜÄ çâñÝÄüÄ B°¼Ü°ÎÄȩ .ÄĐÄÝ ô°ÀÄ ƻ

LÐÄ ô°ÀÄ ƶ çãüÑãþçþ÷ HüôçÜÄ ¼Ý°÷÷ôççâ ñ°¼Ü
¼çâÄ÷ đÑüÐ ƶƴ HüþÀÄãü ÀÑüÑçã÷Ȥ Ƶ LÄ°¼ÐÄôȭ÷
ÀÑüÑçãȤ °ãÀ Ƶ ¼Ý°÷÷ôççâ ñç÷üÄôȩ
ƺƾƻǁ
ǁƹ

,çþôãÄē÷ ,çþôãÄē Íôçâ üç ] ÑÎ ççÜ
ô°ÀÄ - ° ççÜ çÍ Ȳ÷
¼çâñôÄÐÄã÷ÑĐÄ ÷çÝþüÑçã ÀÄ÷ÑÎãÄÀ ÷ñļÑķ¼°ÝÝē Íçô
ÄÀþ¼°üçô÷ ÑãüÄôÄ÷üÄÀ Ñã Ñã¼çôñçô°üÑãÎ ÄÝÄâÄãü÷ çÍ
° þÑÀÄÀ EÄ°ÀÑãÎ ñôçÎô°â Ñãüç üÐÄÑô ôÄ°ÀÑãÎ ¼Ý°÷÷ôççâȩ
ƽƹǂ
ƾƹ


3 L" ƻƹƺƿ 83384 8E HLN 4L #L#84
B - E -
LÐÄ -Ɏƹ ¼çã÷þâ°»ÝÄȤ üđçɎĐçÝþâÄ HüþÀÄãüɛ÷
ÀÑüÑçã ÄĒñ°ãÀ÷ ĐÑ÷þ°Ý ÝÄ°ôãÑãÎ °ãÀ ñôçĐÑÀÄ÷ °ã
ÄãΰÎÑãÎ đçôÜüÄĒü Íçô ÷üþÀÄãü÷ üç ôļçôÀ üÐÄÑô
÷çÝþüÑçã °ãÀ üÐÑãÜÑãÎȩ
ǀƹ
ǂǁ

3 L" ƻƹƺƿ 83384 8E L " E #L#84
B - E -

LÐÄ ãÄđ çââçã çôÄ â°üÐ ñôçÎô°â LÐÄ ãÄđ
ÄãWÑ÷Ñçãâ°üÐƶȩƴ Íçô Îô°ÀÄ÷ -Ɏƺ Ñ÷ ÍþÝÝē ñçđÄôÄÀ Íçô
çââçã çôÄ üç ÷þññçôü ñôÑãüȤ »ÝÄãÀÄÀȤ °ãÀ ƵȣƵ
ÀÑÎÑü°Ý ÝÄ°ôãÑãÎ ÄĒñÄôÑÄã¼Ä÷ȩ ¼¼çâñÝÑ÷Ð âçôÄȤ
đçôôē ÝÄ÷÷ȩ LÐÄ ñôçÎô°âȭ÷ ãÄđ çôΰãÑĖ°üÑçã
ǀƹ
ñôçâçüÄ÷ Íç¼þ÷ °ãÀ ¼çÐÄôÄã¼Äȩ ƻƺǀǀ


4Äđ þôôѼþÝþâ Ѽü°üÑçã LÄ÷ü÷
4Äđ þôôѼþÝþâ Ѽü°üÑçã LÄ÷ü÷ аĐÄ »ÄÄã
ÀÄĐÄÝçñÄÀ üç Äã÷þôÄ °ÝÝ ¼ÐÑÝÀôÄã °ôÄ °»ÝÄ üç đôÑüÄ
Íôçâ âÄâçôē ÷ÑâñÝÄ ÷ÄãüÄã¼Ä÷ ÀѼü°üÄÀ »ē üÐÄ
üÄ°¼ÐÄô °÷ ôÄóþÑôÄÀ »ē üÐÄ ãÄđ ãÎÝÑ÷Ð BçHȩ 8ãÄ
LÄ°¼ÐÄôȭ÷ ççÜ Íçô ZÄ°ô÷ ƵɎƺ ¼çãü°Ñã÷ Ƶƹ ÀѼü°üÑçã
ü°÷Ü÷ ñÄô ēÄ°ôȩ ƾǀƼ
ƼƹEÄ°ÀÑãÎ ƻƹƺƺ EÄ°ÀÄô÷ °ãÀ XôÑüÄô÷ 4çüÄ»ççÜ ô°ÀÄ -
BôçĐÑÀÄ÷ ñô°¼üÑ¼Ä Ñã Îô°ââ°ô °ãÀ đôÑüÑãÎȤ °÷ đÄÝÝ °÷
ôÄÑãÍçô¼ÄâÄãü çÍ ÷ñÄÝÝÑãÎ ôþÝÄ÷ ¼çĐÄôÄÀ Ñã üÐÄ
LÄ°¼ÐÄô÷ ÀÑüÑçãȩ #ã¼ÝþÀÄ÷ ü°ÜÄɎÐçâÄ đçôÀ ÝÑ÷ü÷ °ãÀ
° ¼þâþÝ°üÑĐÄ ôÄĐÑÄđȩ 3°ē »Ä þ÷ÄÀ °÷ ° ¼çã÷þâ°»ÝÄ
đçôÜ»ççÜ çô ñÐçüç¼çñÑÄÀ °÷ »Ý°¼ÜÝÑãÄ â°÷üÄô÷ȩ
Ƽƹ
LÄ°¼ÐÄô³÷ 3°ãþ°Ý °Đ°ÑÝ°»ÝÄ ÷Äñ°ô°üÄÝēȩ ƽǁ

EÄ°ÀÑãÎ BÝ°ãÄü çâÄü HüôÄÄü -ÑÀ÷ BÑãÜ
üç 8ô°ãÎÄ þÑÀÄÀ EÄ°ÀÑãÎ B°¼Ü

çâÄü HüôÄÄü -ÑÀ÷ »ççÜ÷ °ãÀ üÄ°¼ÐÑãÎ ôÄ÷çþô¼Ä÷ ÍçÝÝçđ
üÐÄ °ÀĐÄãüþôÄ÷ çÍ E°ĐȤ ÷аȤ LÄ÷÷ °ãÀ ÑããȤ Íçþô çÍ üÐÄ
ôÄ÷ÑÀÄãü÷ çÍ çâÄü HüôÄÄüȩ LÐÄ÷Ä Íþã °ãÀ ÍÄÑ÷üē âçÀÄôã
¼Ð°ô°¼üÄô÷ ¼ôÄ°üÄ ÍôÄ÷ÐȤ ÄĒ¼ÑüÑãÎ ÷üçôÑÄ÷ üаü ¼ÐÑÝÀôÄãȤ ƿƻƽƽ
Ƽƾ
ñ°ôÄãü÷ °ãÀ üÄ°¼ÐÄô÷ đÑÝÝ ÝçĐÄȩ

EÄ°ÀÑãÎ BÝ°ãÄü Eç¼ÜÄü BÐçãѼ÷ BÑãÜ
üç EÄÀ #ãÀÄñÄãÀÄãü EÄ°ÀÑãÎ B°¼Ü
LÐÄ -Ɏƹ ¼çã÷þâ°»ÝÄȤ üđçɎĐçÝþâÄ HüþÀÄãüɛ÷
ÀÑüÑçã ÄĒñ°ãÀ÷ ĐÑ÷þ°Ý ÝÄ°ôãÑãÎ °ãÀ ñôçĐÑÀÄ÷ °ã
ÄãΰÎÑãÎ đçôÜüÄĒü Íçô ÷üþÀÄãü÷ üç ôļçôÀ üÐÄÑô
÷çÝþüÑçã °ãÀ üÐÑãÜÑãÎȩ
ǀƾƹ
ǀƾEÑλē H°ÑÝ÷ °ôÝē çâñÝÄüÄ B°¼Ü°ÎÄ ZÄÝÝçđ

H°ÑÝ÷ »ççÜ÷ »þÑÝÀ ĐÑ÷þ°Ý ÝÑüÄô°¼ē đÑüÐ ÄĒñç÷þôÄ üç °
Đ°ôÑÄüē çÍ Ý°ãÎþ°ÎÄ ÄĒñÄôÑÄã¼Ä÷ °ãÀ đôÑüüÄã Íçôâ÷ȩ
ççÜ÷ ÑââÄô÷Ä ÷üþÀÄãü÷ Ñã çô°ÝȤ đôÑüüÄãȤ °ãÀ
ĐÑ÷þ°Ý Ý°ãÎþ°ÎÄ đÐÑÝÄ »þÑÝÀÑãÎ ÷ÜÑÝÝ÷ Ñã ÝÑ÷üÄãÑãÎȤ
÷ñÄ°ÜÑãÎȤ ôÄ°ÀÑãÎȤ °ãÀ đôÑüÑãÎȩ
ƺƾ
ƺƼƻƾƽH°Ēçã BÐçãѼ÷ ƺ çâñÝÄüÄ

LÄ°¼ÐÄôȭ÷ 3°ãþ°ÝȤ đÐѼРñôçĐÑÀÄ÷ ēçþ đÑüÐ
ÀÑôļüÑçã÷ °ãÀ ÝÄ÷÷çã ÷¼ôÑñü÷Ȥ °ãÀ ñôÄñ°ô°üÑçã
Ñã÷üôþ¼üÑçã÷ȩ Ý÷ç Ñã¼ÝþÀÄ÷ ¼çÀÑãÎ ¼Ð°ôü÷Ȥ °
ÎÝç÷÷°ôēȤ °ãÀ ÀÄü°ÑÝÄÀ ΰâÄ ÀÑôļüÑçã÷ȩ

ǁƽǂ
ƽƾ


Hüçôēüçđã - BôçÎô°â


HüçôēLçđã Ñ÷ ° -ɍƺ EÄ°ÀÑãÎȯ.°ãÎþ°ÎÄ ôü÷ ñôçÎô°â
đÑüÐ ° ɘƶʖƶ üÐÄã EÄĐÑÄđə Ñã÷üôþ¼üÑçã°Ý ÀÄ÷ÑÎã Íçô ÷ÜÑÝÝ
°ãÀ ÷üô°üÄÎē ÀÄĐÄÝçñâÄãüȤ ñÝþ÷ ÀÑÍÍÄôÄãüÑ°üÄÀ
Ñã÷üôþ¼üÑçã üаü âÄÄü÷ üÐÄ ãÄÄÀ÷ çÍ °ÝÝ ÷üþÀÄãü÷ȩ
ƻƹƼǀƻ
ƺƹ


Click to View FlipBook Version