The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-08-23 09:30:23

MP Mayabel_Flat

BE8 N-LZ ] #4HB#E8X 4

B8LE] 3# 3 .NH]-9X

Üçãü°Üüˀâ°ē°»ÄÝȩñÝ
đđđȮâ°ē°»ÄÝȮñÝ

ç ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝ° Ė

3°ē°»ÄÝ üç ñôçÀþÜüē Ė°Ñã÷ñÑôçđ°ãÄ ñçüôĖÄ»°âÑ 3°Ýþ÷ĖÜèđȤ þâÑÝ°Û·¼Ä
çÀÜôēđ°ãÑÄ øđÑ°ü° çô°Ė ÷ñçÜçÛãē ÷Äãȩ 8ÍÄôþÛÄâē âÑÌÀĖē ÑããēâÑ

đēñç÷°ęÄãÑÄ ñçÜçÑ ÀĖÑļÑ̼ē¼ÐȤ đ üēâ Üç¼ēÜÑȤ ñçÀþ÷ĖÜÑȤ ñçø¼ÑÄÝȤ ° ü°ÜęÄ
°Ü¼Ä÷çôÑ° Àç đèĖÜ°Ȥ ¼Ė°ñÜÑȤ ÷Ė°ÝÑÜÑȤ ñôĖēüþÝ°ãÜÑȩ

4°÷ĖÄ ñôçÀþÜüē đēÜçã°ãÄ ÷· Ė ã°ÛđÑÌÜ÷Ė· ÷ü°ô°ããçø¼Ñ· Ñ À»°áçø¼Ñ· ç Ü°ęÀē
÷Ė¼ĖÄÎèáȤ Ė đē÷çÜÑÄÛ Û°Üçø¼Ñ ¼ÄôüēķÜçđ°ãē¼Ð üÜ°ãÑã ñç¼ÐçÀĖ·¼ē¼Ð ĖÄ
÷ñô°đÀĖçãē¼Ð ėôèÀÄáȤ ÀĖÑÌÜÑ ¼ĖÄâþ ÷· »ÄĖñÑļĖãÄ ã°đÄü ÀÝ° ãÑÄâçđÝ°Üèđȩ
X÷Ėē÷üÜÑÄ ñôçÀþÜüē üđçôĖçãÄ ÷· Ė âēøÝ· Ñ ã°ÛâáçÀ÷Ėē¼ÐȤ °»ē Ė°ñÄđãѽ Ñâ
ÜçâÍçôüȤ đēÎçÀÌ Ñ »ÄĖñÑļĖÄä÷üđçȤ ° ü°ÜęÄ ÷ñÄáãѽ đēâ°Î°ãÑ° ôçÀĖѼèđ
çÀãçøãÑÄ ÍþãܼÛçã°Ýãçø¼Ñȩ
]°ôÄÛÄ÷üôþÛ ÷ÑÌȤ ° çüôĖēâ°÷Ė

ƾʙ ô°»°üþ

HĖēÜþÛÄ÷Ė đēñô°đÜÌ Àç
ã° ñÑÄôđ÷ĖÄ Ė°âèđÑÄãÑÄ ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝ° Ýþ» ęáç»Ü°ȯBôĖÄÀâÑçüēȤ Üüèôē¼Ð ÀĖÑļÜç »ÌÀĖÑÄ þęēđ°áç
đ ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝþ ¼Ėē ęáç»Üþ ñçđÑããē »ē½ ñôĖÄĖ ãÑÄ
ôçĖñçĖã°đ°ÝãÄȩ -þñþÛ·¼ ĖÄ÷ü°đ đçôÜèđ çô°Ė ñçø¼ÑÄÝ
đ
đ üēâ ÷°âēâ đĖçôĖÄ þá°üđÑ°âē ÀĖÑļÜþ ĖÑÀÄãüēķÜçđ°ãÑÄ
đá°÷ãē¼Ð ôĖļĖēȩ 8ÍÄôþÛÄâē ñÄáãÄ ĖÄ÷ü°đē đēñô°đÜçđÄ
ÀÝ° ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝ°Üèđ Ɏ đçôÜÑ ã° Ü°ñ¼ÑÄȤ ã° ñçø¼ÑÄÝȤ
Üçãü°Üüˀâ°ē°»ÄÝȩñÝ ñç÷ĖÄđÜÑȤ Üç¼ēÜÑ Ñ ñçÀþ÷ĖÜÑȩ °áē ĖÄ÷ü°đ âçęÄâē þ÷Ėē½
đđđȮâ°ē°»ÄÝȮñÝ Ė°âèđÑÄãÑ° đÄÀáþÎ ñçâē÷áèđ ã°÷Ėē¼Ð -ÝÑÄãüèđȦ
đ ü°ÜÑÄÛ ÷°âÄÛ ÜçÝçôē÷üē¼Äȩ EÄ°ÝÑĖþÛÄâē ôèđãÑÄę

ç ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝ° Ė

3°ē°»ÄÝ üç ñôçÀþÜüē Ė°Ñã÷ñÑôçđ°ãÄ ñçüôĖÄ»°âÑ 3°Ýþ÷ĖÜèđȤ þâÑÝ°Û·¼Ä
çÀÜôēđ°ãÑÄ øđÑ°ü° çô°Ė ÷ñçÜçÛãē ÷Äãȩ 8ÍÄôþÛÄâē âÑÌÀĖē ÑããēâÑ

đēñç÷°ęÄãÑÄ ñçÜçÑ ÀĖÑļÑ̼ē¼ÐȤ đ üēâ Üç¼ēÜÑȤ ñçÀþ÷ĖÜÑȤ ñçø¼ÑÄÝȤ ° ü°ÜęÄ
°Ü¼Ä÷çôÑ° Àç đèĖÜ°Ȥ ¼Ė°ñÜÑȤ ÷Ė°ÝÑÜÑȤ ñôĖēüþÝ°ãÜÑȩ

4°÷ĖÄ ñôçÀþÜüē đēÜçã°ãÄ ÷· Ė ã°ÛđÑÌÜ÷Ė· ÷ü°ô°ããçø¼Ñ· Ñ À»°áçø¼Ñ· ç Ü°ęÀē
÷Ė¼ĖÄÎèáȤ Ė đē÷çÜÑÄÛ Û°Üçø¼Ñ ¼ÄôüēķÜçđ°ãē¼Ð üÜ°ãÑã ñç¼ÐçÀĖ·¼ē¼Ð ĖÄ
÷ñô°đÀĖçãē¼Ð ėôèÀÄáȤ ÀĖÑÌÜÑ ¼ĖÄâþ ÷· »ÄĖñÑļĖãÄ ã°đÄü ÀÝ° ãÑÄâçđÝ°Üèđȩ
X÷Ėē÷üÜÑÄ ñôçÀþÜüē üđçôĖçãÄ ÷· Ė âēøÝ· Ñ ã°ÛâáçÀ÷Ėē¼ÐȤ °»ē Ė°ñÄđãѽ Ñâ
ÜçâÍçôüȤ đēÎçÀÌ Ñ »ÄĖñÑļĖÄä÷üđçȤ ° ü°ÜęÄ ÷ñÄáãѽ đēâ°Î°ãÑ° ôçÀĖѼèđ
çÀãçøãÑÄ ÍþãܼÛçã°Ýãçø¼Ñȩ
]°ôÄÛÄ÷üôþÛ ÷ÑÌȤ ° çüôĖēâ°÷Ė

ƾʙ ô°»°üþ

HĖēÜþÛÄ÷Ė đēñô°đÜÌ Àç
ã° ñÑÄôđ÷ĖÄ Ė°âèđÑÄãÑÄ ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝ° Ýþ» ęáç»Ü°ȯBôĖÄÀâÑçüēȤ Üüèôē¼Ð ÀĖÑļÜç »ÌÀĖÑÄ þęēđ°áç
đ ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝþ ¼Ėē ęáç»Üþ ñçđÑããē »ē½ ñôĖÄĖ ãÑÄ
ôçĖñçĖã°đ°ÝãÄȩ -þñþÛ·¼ ĖÄ÷ü°đ đçôÜèđ çô°Ė ñçø¼ÑÄÝ
đ
đ üēâ ÷°âēâ đĖçôĖÄ þá°üđÑ°âē ÀĖÑļÜþ ĖÑÀÄãüēķÜçđ°ãÑÄ
đá°÷ãē¼Ð ôĖļĖēȩ 8ÍÄôþÛÄâē ñÄáãÄ ĖÄ÷ü°đē đēñô°đÜçđÄ
ÀÝ° ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝ°Üèđ Ɏ đçôÜÑ ã° Ü°ñ¼ÑÄȤ ã° ñçø¼ÑÄÝȤ
Üçãü°Üüˀâ°ē°»ÄÝȩñÝ ñç÷ĖÄđÜÑȤ Üç¼ēÜÑ Ñ ñçÀþ÷ĖÜÑȩ °áē ĖÄ÷ü°đ âçęÄâē þ÷Ėē½
đđđȮâ°ē°»ÄÝȮñÝ Ė°âèđÑÄãÑ° đÄÀáþÎ ñçâē÷áèđ ã°÷Ėē¼Ð -ÝÑÄãüèđȦ
đ ü°ÜÑÄÛ ÷°âÄÛ ÜçÝçôē÷üē¼Äȩ EÄ°ÝÑĖþÛÄâē ôèđãÑÄę

–—š·–” ‘š ¤‘NJ


¸¯·•—™£·°
.ORFNL WR QDMVWDUV]D L SUDZGRSRGREQLH QDMZDēQLHMV]D ]DEDZND Z RNUHVLH
UR]ZRMX G]LHFND =DU´ZQR NORFNL ] GUHZQD /HJR MDN L NORFNL PDJQHW\F]QH
SU]\F]\QLDMÆ VLÔ GR UR]ZRMX PRWRU\NL NUHDW\ZQRþFL L IDQWD]ML G]LHFL

&]\ ZLHG]LHOL 3DìVWZR ēH ]Z\NêH ]DEDZNL W\SX NORFNL PDMÆ OHSV]\ ZSê\Z QD
UR]Z´M G]LHFL QLē ]DEDZNL HOHNWURQLF]QH NW´UH SR QDFLþQLÔFLX JX]LND Z\GDMÆ
GđZLÔNL MHēGēÆ OXE SU]HPLHV]F]DMÆ VLÔ"


͏ Í$

TLMFQ!BJOTUFJO QM

–—š·–” ‘š ¤‘NJ


¸¯·•—™£·°
.ORFNL WR QDMVWDUV]D L SUDZGRSRGREQLH QDMZDēQLHMV]D ]DEDZND Z RNUHVLH
UR]ZRMX G]LHFND =DU´ZQR NORFNL ] GUHZQD /HJR MDN L NORFNL PDJQHW\F]QH
SU]\F]\QLDMÆ VLÔ GR UR]ZRMX PRWRU\NL NUHDW\ZQRþFL L IDQWD]ML G]LHFL

&]\ ZLHG]LHOL 3DìVWZR ēH ]Z\NêH ]DEDZNL W\SX NORFNL PDMÆ OHSV]\ ZSê\Z QD
UR]Z´M G]LHFL QLē ]DEDZNL HOHNWURQLF]QH NW´UH SR QDFLþQLÔFLX JX]LND Z\GDMÆ
GđZLÔNL MHēGēÆ OXE SU]HPLHV]F]DMÆ VLÔ"


͏ Í$

TLMFQ!BJOTUFJO QM

,-0$,* ."(/&5:$;/&


¸œš‘Ÿ–ž£ "*/45&*/ #6*-%&3


=HVWDZ ]DZLHUD HOHPHQW´Z
[ NORFHN NZDGUDWRZ\ [ NORFHN
$LQVWHLQ WR NORFNL GR ]DGDì VSHFMDOQ\FK ']LÔNL QLHRGS\FKDMÆF\P VLÔ PDJQHVRP WU´MNÆWQ\ RUD] [ NORFHN SURVWRNÆWQ\ Z NRORU]H
NORFNL PDMÆ PDJLF]QÆ PRF SU]\FLÆJDQLD VLÔ ] NDēGHM VWURQ\ 1LH LVWQLHMÆ WX ēDGQH ē´êW\P F]HUZRQ\P QLHELHVNLP RUD] ]LHORQ\P
UHJXê\ ]DVDG\ LQVWUXNFMH EXGRZ\ -HG\Q\P RJUDQLF]HQLHP MHVW NUHDW\ZQRþÈ
$,167(,1 G\GDNW\F]QLH ZDUWRþFLRZD ]DEDZND >Ă

:V]\VWNLH SURGXNW\ $,167(,1 SRVLDGDMÆ FHUW\ILNDW &( RUD] 79 $XVWULD
SRWZLHUG]DMÆF\ ]JRGQRþÈ ] HXURSHMVNÆ QRUPÆ EH]SLHF]HìVWZD (1
:\SURGXNRZDQR Z $XVWULL 3URGXNW SU]H]QDF]RQ\ GOD G]LHFL RG URNX ē\FLD ,-0$,* ."(/&5:$;/&

"*/45&*/ ,*("4&5

=HVWDZ ]DZLHUD HOHPHQW\
[ NORFHN NZDGUDWRZ\ RUD] [ NORFHN
WU´MNÆWQ\ Z NRORU]H F]HUZRQ\P ]LHORQ\P
ē´êW\P ELDê\P RUD] QLHELHVNLP

=HVWDZ ]DZLHUD HOHPHQW´Z >Ă

[ NORFHN NZDGUDWRZ\ RUD] [ NORFHN
WU´MNÆWQ\ Z NRORU]H ē´êW\P RUD] F]HUZRQ\P
͏ Í$,-0$,* ."(/&5:$;/&

"*/45&*/ $3&"503


=HVWDZ ]DZLHUD HOHPHQWyZ
[ NORFHN NZDGUDWRZ\ RUD] [ NORFHN
WUyMNąWQ\ Z NRORU]H ĪyáW\P RUD] F]HUZRQ\P,-0$,* ."(/&5:$;/&


"*/45&*/ "3$)*5&$5

=HVWDZ ]DZLHUD HOHPHQW´Z

[ NORFHN NZDGUDWRZ\ RUD] [ NORFHN
WU´MNÆWQ\ Z NRORU]H ē´êW\P ]LHORQ\P RUD] F]HUZRQ\P
,-0$,* ."(/&5:$;/&


¸œš‘Ÿ–ž£ "*/45&*/ #6*-%&3


=HVWDZ ]DZLHUD HOHPHQW´Z
[ NORFHN NZDGUDWRZ\ [ NORFHN
$LQVWHLQ WR NORFNL GR ]DGDì VSHFMDOQ\FK ']LÔNL QLHRGS\FKDMÆF\P VLÔ PDJQHVRP WU´MNÆWQ\ RUD] [ NORFHN SURVWRNÆWQ\ Z NRORU]H
NORFNL PDMÆ PDJLF]QÆ PRF SU]\FLÆJDQLD VLÔ ] NDēGHM VWURQ\ 1LH LVWQLHMÆ WX ēDGQH ē´êW\P F]HUZRQ\P QLHELHVNLP RUD] ]LHORQ\P
UHJXê\ ]DVDG\ LQVWUXNFMH EXGRZ\ -HG\Q\P RJUDQLF]HQLHP MHVW NUHDW\ZQRþÈ
$,167(,1 G\GDNW\F]QLH ZDUWRþFLRZD ]DEDZND >Ă

:V]\VWNLH SURGXNW\ $,167(,1 SRVLDGDMÆ FHUW\ILNDW &( RUD] 79 $XVWULD
SRWZLHUG]DMÆF\ ]JRGQRþÈ ] HXURSHMVNÆ QRUPÆ EH]SLHF]HìVWZD (1
:\SURGXNRZDQR Z $XVWULL 3URGXNW SU]H]QDF]RQ\ GOD G]LHFL RG URNX ē\FLD ,-0$,* ."(/&5:$;/&

"*/45&*/ ,*("4&5

=HVWDZ ]DZLHUD HOHPHQW\
[ NORFHN NZDGUDWRZ\ RUD] [ NORFHN
WU´MNÆWQ\ Z NRORU]H F]HUZRQ\P ]LHORQ\P
ē´êW\P ELDê\P RUD] QLHELHVNLP

=HVWDZ ]DZLHUD HOHPHQW´Z >Ă

[ NORFHN NZDGUDWRZ\ RUD] [ NORFHN
WU´MNÆWQ\ Z NRORU]H ē´êW\P RUD] F]HUZRQ\P
͏ Í$,-0$,* ."(/&5:$;/&

"*/45&*/ $3&"503


=HVWDZ ]DZLHUD HOHPHQWyZ
[ NORFHN NZDGUDWRZ\ RUD] [ NORFHN
WUyMNąWQ\ Z NRORU]H ĪyáW\P RUD] F]HUZRQ\P,-0$,* ."(/&5:$;/&


"*/45&*/ "3$)*5&$5

=HVWDZ ]DZLHUD HOHPHQW´Z

[ NORFHN NZDGUDWRZ\ RUD] [ NORFHN
WU´MNÆWQ\ Z NRORU]H ē´êW\P ]LHORQ\P RUD] F]HUZRQ\P
PROGRAMY EDUKACYJNE


TWORZONE W OPARCIU O TEORIĘ INTELIGENCJI
DLA PRZEDSZKOLI WIELORAKICH HOWARDA GARDNERAJAK OBUDZIĆ ZAMEK?
Nierzeczywista wędrówka poprzez uśpiony klątwą
zamek, pełen magicznych sideł i niebezpieczeństw.
Konstruowanie zamkowych wież, budowanie magicz-
nych urządzeń i tworzenie barw. Ci, którzy zgłębią taj-
niki działania zamkowych pułapek i poznają, co kryje
FABULARNE w sobie okoliczny las, przezwyciężą klątwę i szczęśli-
GRY ZESPOŁOWE wie zakończą swoją misję. Program opiera się na miej-
scowej legendzie o zdobyciu milickiego zamku.

Zespołowe gry wyobraźni, w których przedszkolaki 20‒30 2 h 20 zł/os.
osób
uczniowie klas I-III
uczestnicy wcielają się w role fikcyjnych
bohaterów opowieści. Składają
się z wprowadzenia, rozwinięcia MAGICZNY SZNUR PEREŁ
w zadaniach i celu, który ostatecznie W fabule programu występują fantastyczne postaci,
ma być osiągnięty przez uczestników skrzaty i trolle. Wykorzystując metaforę rozerwane-
gry. Kolejne zadania są sekwencją go naszyjnika, którego każdy koral reprezentuje inną
przyczynowo – skutkową, tworzącą umiejętność, budujemy pasjonujące, pachnące przy-
logiczną całość. godą uzasadnienie dla zadań stojących przed dzieć-
mi. Fascynująca legenda, zdobywanie mocy zaklętych
w kolejnych koralikach magicznego naszyjnika, tropie-
nie dzikich zwierząt i budowanie instrumentów, któ-
rych kształt i brzmienie ogranicza tylko fantazja.
przedszkolaki 20‒30 2 h 20 zł/os.
NATURALNIE W LESIE uczniowie klas I-III osób
Ekologiczny program prowadzi przez leśną ścieżkę w Do-
linie Baryczy, dając uczestnikom wyprawy możliwość
poznawania gatunków drzew, ptaków, tropów zwierząt
oraz owoców leśnych. Lekcja w lesie umożliwia bliskie
obcowanie z przyrodą – doświadczanie jej wszystki-
mi zmysłami. Poznawanie przyrody w terenie nie tylko
wzbogaca wiedzę przyrodniczą, stymuluje wrażliwość
estetyczną (uczy odczuwania i podziwiania naturalne-
go piękna), ale sprzyja również rozwojowi umysłowemu
i emocjonalnemu.
przedszkolaki
uczniowie klas I-VI 20‒100 2,5 20 zł/os.
PROGRAMY
gimnazjaliści osób h
POZNAWCZE
NA GROBLI
Geograficzno-przyrodnicza wycieczka edukacyjnymi Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy.
ścieżkami Doliny Baryczy, podczas której odwiedzamy Pobudzają ciekawość poznawczą
najcenniejsze przyrodniczo miejsca. Uczestnicy zdoby- i rozwijają zainteresowania z różnych
wają umiejętności obserwowania przyrody w środowi- dziedzin życia i nauki.Poszerzają
sku naturalnym. Dowiadują się, jakie warunki geologicz- wiedzę, uczą spostrzegawczości,
ne miały wpływ na zróżnicowanie krajobrazu w regionie stawiania tez i wyciągania wniosków.
Doliny Baryczy. Poznają genezę powstawania stawów, Składają się z części zdobywania
występującą tu faunę i florę oraz specyfikę hodowli ryb. wiedzy i doświadczenia. Wspierają
ministerialną podstawę
przedszkolaki
uczniowie klas I-VI 20‒100 2,5 20 zł/os. programową.
gimnazjaliści osób h

PROGRAMY EDUKACYJNE


TWORZONE W OPARCIU O TEORIĘ INTELIGENCJI
DLA PRZEDSZKOLI WIELORAKICH HOWARDA GARDNERAJAK OBUDZIĆ ZAMEK?
Nierzeczywista wędrówka poprzez uśpiony klątwą
zamek, pełen magicznych sideł i niebezpieczeństw.
Konstruowanie zamkowych wież, budowanie magicz-
nych urządzeń i tworzenie barw. Ci, którzy zgłębią taj-
niki działania zamkowych pułapek i poznają, co kryje
FABULARNE w sobie okoliczny las, przezwyciężą klątwę i szczęśli-
GRY ZESPOŁOWE wie zakończą swoją misję. Program opiera się na miej-
scowej legendzie o zdobyciu milickiego zamku.

Zespołowe gry wyobraźni, w których przedszkolaki 20‒30 2 h 20 zł/os.
osób
uczniowie klas I-III
uczestnicy wcielają się w role fikcyjnych
bohaterów opowieści. Składają
się z wprowadzenia, rozwinięcia MAGICZNY SZNUR PEREŁ
w zadaniach i celu, który ostatecznie W fabule programu występują fantastyczne postaci,
ma być osiągnięty przez uczestników skrzaty i trolle. Wykorzystując metaforę rozerwane-
gry. Kolejne zadania są sekwencją go naszyjnika, którego każdy koral reprezentuje inną
przyczynowo – skutkową, tworzącą umiejętność, budujemy pasjonujące, pachnące przy-
logiczną całość. godą uzasadnienie dla zadań stojących przed dzieć-
mi. Fascynująca legenda, zdobywanie mocy zaklętych
w kolejnych koralikach magicznego naszyjnika, tropie-
nie dzikich zwierząt i budowanie instrumentów, któ-
rych kształt i brzmienie ogranicza tylko fantazja.
przedszkolaki 20‒30 2 h 20 zł/os.
NATURALNIE W LESIE uczniowie klas I-III osób
Ekologiczny program prowadzi przez leśną ścieżkę w Do-
linie Baryczy, dając uczestnikom wyprawy możliwość
poznawania gatunków drzew, ptaków, tropów zwierząt
oraz owoców leśnych. Lekcja w lesie umożliwia bliskie
obcowanie z przyrodą – doświadczanie jej wszystki-
mi zmysłami. Poznawanie przyrody w terenie nie tylko
wzbogaca wiedzę przyrodniczą, stymuluje wrażliwość
estetyczną (uczy odczuwania i podziwiania naturalne-
go piękna), ale sprzyja również rozwojowi umysłowemu
i emocjonalnemu.
przedszkolaki
uczniowie klas I-VI 20‒100 2,5 20 zł/os.
PROGRAMY
gimnazjaliści osób h
POZNAWCZE
NA GROBLI
Geograficzno-przyrodnicza wycieczka edukacyjnymi Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy.
ścieżkami Doliny Baryczy, podczas której odwiedzamy Pobudzają ciekawość poznawczą
najcenniejsze przyrodniczo miejsca. Uczestnicy zdoby- i rozwijają zainteresowania z różnych
wają umiejętności obserwowania przyrody w środowi- dziedzin życia i nauki.Poszerzają
sku naturalnym. Dowiadują się, jakie warunki geologicz- wiedzę, uczą spostrzegawczości,
ne miały wpływ na zróżnicowanie krajobrazu w regionie stawiania tez i wyciągania wniosków.
Doliny Baryczy. Poznają genezę powstawania stawów, Składają się z części zdobywania
występującą tu faunę i florę oraz specyfikę hodowli ryb. wiedzy i doświadczenia. Wspierają
ministerialną podstawę
przedszkolaki
uczniowie klas I-VI 20‒100 2,5 20 zł/os. programową.
gimnazjaliści osób h

WARSZTATY
KREATYWNE PROGRAMY

OKOLICZNOŚCIOWE
Zajęcia zakładające rozwijanie kreatywności
na płaszczyźnie koncepcji, projektowania, Imprezy odnoszące się do aktualnych
doświadczania i tworzenia. i bliskich dzieciom wydarzeń
Celem warsztatów jest odkrywanie własnej kalendarzowych. Łączą zabawę
spontaniczności, siły twórczej oraz wspieranie z elementami zajęć poznawczych
zdolności interpersonalnych.W trakcie zajęć jest i warsztatów kreatywnych.
czasna teorię, dyskusję, refleksję i działanie. Są kreatywną formą zabawy integracyjnej,
Tematy warsztatów, formy i metody pracy opartej na samorozwoju i współpracy.
są dostosowywane do kategorii Rozwijają inwencję twórczą i pobudzają
wiekowej uczestników.
Stymulują rozwój w wybranych inicjatywę uczestników. Tworzą
obszarach inteligencji wielorakich. atmosferę relaksu i zabawy, zachęcając
do spontanicznej aktywności.
Zakładają wiele rodzajów
KARNAWAŁ aktywności, angażujących różne
Zabawa karnawałowa w KOM zawsze sprawia dzie- rodzaje inteligencji.
ciom wiele radości, bo jej czas jest wypełniony róż-
nymi atrakcjami, porywającą muzyką, pozytywną
energią i dobrymi emocjami. W ciągu dwóch godzin
uczestnicy współpracują przy realizacji zadań, ry- PROGRAM WIELKANOCNY
walizują biorąc udział w konkursach, bawią się śpie- DZWONY MAJĄ SKRZYDŁA
wając i tańcząc, relaksują się w kolorowo udekoro- Jak obchodzi się Święta Wielkanocne w Europie? Nie
wanej kawiarni przy bankietowym poczęstunku wszędzie, jak w Polsce, maluje się pisanki i chodzi
i uczą się zdobywając wiedzę o polskich Zapustach, do kościoła ze święconką. Lany poniedziałek nie za-
tradycyjnych tańcach i innych ciekawostkach zwią- wsze polega na oblewaniu się wodą, a przygotowania
zanych z tematem imprezy. do świąt mają różny wymiar religijny. Jest jednak coś,
przedszkolaki 20‒100 2 h 15 zł/os. co łączy Wielkanoc w różnych regionach – koncepcja
uczniowie klas I-III osób zmartwychwstania i nadziei, wyrażona symbolami
TWÓRCZO DZIAŁAM odnowy – jajkami, budzącą się do życia roślinnością,
Kreowanie świata wyobraźni za pomocą papieru, PROGRAM MIKOŁAJOWY żywiołami ognia i wody. W programie wskazujemy
na różnice i podobieństwa obchodzenia Świąt Wielka-
kamyków, piasku, tkanin, włóczki i innych materiałów. Już od połowy listopada do końca roku KOM za- nocnych w różnych kulturach europejskich, zachęcając
Badanie faktur, komponowanie przestrzennych obra- mieszkują elfy, które zapraszają przybyłych gości dzieci do refleksji nad znaczeniem świątecznych tra-
zów przy pomocy różnych technik łączenia materia- do krainy Świętego Mikołaja, gdzie wyczarowują dycji w ich życiu i odpowiedzi na intrygujące pytania:
łów. Zajęcia rozwijają dziecięcą fantazję, pozwalają najpiękniejsze ozdoby choinkowe. Uczestnicy trafia- Co kryje się w jajku? Czy dzwony mają skrzydła? I czy
inaczej spojrzeć na otaczający nas świat. Warsztatowe ją do zachwycającej KOMnaty Bombki, skrzącej się baby wielkanocne latają na miotłach?
techniki recyclingu kształtują ekologiczne postawy.
tysiącami szklanych kul. Tam na dzieci czeka ważne
przedszkolaki zadanie – odnalezienie magicznych bombek. W pro- przedszkolaki 20‒30 2 h 20 zł/os.
uczniowie klas I-VI 20‒30 1 h 10 zł/os. KREATYWNIE MYŚLĘ, uczniowie klas I-VI osób
gimnazjaliści osób gramie przewidziany jest również warsztat zdo-
TWÓRCZO DZIAŁAM bienia pierników, pokaz wydmuchiwania szklanych
Warsztat zorientowany na rozwój umiejętności XXI ozdób, interakcyjna lekcja muzealna oraz pisanie li-
wieku. Łączy techniki pobudzania kreatywności i roz- stów na poczcie Krainy Wyobraźni.
KREATYWNIE MYŚLĘ wijania twórczych talentów. Warsztaty dla starszych
Ćwiczenia zawarte w warsztacie mają na celu pobu- przebiegają w oparciu o elementy koncepcji Design przedszkolaki 20‒40 2 h 20 zł/os.
dzenie w uczestnikach różnorodnych operacji umysło- Thinking. Uczestnicy pracują w zespołach – ich zada- uczniowie klas I-VI osób
wych. Zajęcia są oparte na wykonywaniu zadań rozwi- niem jest stworzenie czegoś dla kogoś. Muszą rozpo-
jających kreatywne myślenie. Pokazują, jak pobudzać znać potrzeby osoby, dla której będą tworzyć produkt,
wyobraźnię oraz jak czerpać inspirację z otaczającej wykonać jego prototyp i sprawdzić, czy spełnia on KOM Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny
nas rzeczywistości. oczekiwania użytkownika. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, Milicz WIĘCEJ INFORMACJI
tel: 71/384 12 96, e-mail: [email protected] www.kom.edu.pl
przedszkolaki przedszkolaki
uczniowie klas I-VI 20‒30 1 h 10 zł/os. uczniowie klas I-VI 20‒30 2 h 20 zł/os. KOM niech się kręci
gimnazjaliści osób gimnazjaliści osób

WARSZTATY
KREATYWNE PROGRAMY

OKOLICZNOŚCIOWE
Zajęcia zakładające rozwijanie kreatywności
na płaszczyźnie koncepcji, projektowania, Imprezy odnoszące się do aktualnych
doświadczania i tworzenia. i bliskich dzieciom wydarzeń
Celem warsztatów jest odkrywanie własnej kalendarzowych. Łączą zabawę
spontaniczności, siły twórczej oraz wspieranie z elementami zajęć poznawczych
zdolności interpersonalnych.W trakcie zajęć jest i warsztatów kreatywnych.
czasna teorię, dyskusję, refleksję i działanie. Są kreatywną formą zabawy integracyjnej,
Tematy warsztatów, formy i metody pracy opartej na samorozwoju i współpracy.
są dostosowywane do kategorii Rozwijają inwencję twórczą i pobudzają
wiekowej uczestników.
Stymulują rozwój w wybranych inicjatywę uczestników. Tworzą
obszarach inteligencji wielorakich. atmosferę relaksu i zabawy, zachęcając
do spontanicznej aktywności.
Zakładają wiele rodzajów
KARNAWAŁ aktywności, angażujących różne
Zabawa karnawałowa w KOM zawsze sprawia dzie- rodzaje inteligencji.
ciom wiele radości, bo jej czas jest wypełniony róż-
nymi atrakcjami, porywającą muzyką, pozytywną
energią i dobrymi emocjami. W ciągu dwóch godzin
uczestnicy współpracują przy realizacji zadań, ry- PROGRAM WIELKANOCNY
walizują biorąc udział w konkursach, bawią się śpie- DZWONY MAJĄ SKRZYDŁA
wając i tańcząc, relaksują się w kolorowo udekoro- Jak obchodzi się Święta Wielkanocne w Europie? Nie
wanej kawiarni przy bankietowym poczęstunku wszędzie, jak w Polsce, maluje się pisanki i chodzi
i uczą się zdobywając wiedzę o polskich Zapustach, do kościoła ze święconką. Lany poniedziałek nie za-
tradycyjnych tańcach i innych ciekawostkach zwią- wsze polega na oblewaniu się wodą, a przygotowania
zanych z tematem imprezy. do świąt mają różny wymiar religijny. Jest jednak coś,
przedszkolaki 20‒100 2 h 15 zł/os. co łączy Wielkanoc w różnych regionach – koncepcja
uczniowie klas I-III osób zmartwychwstania i nadziei, wyrażona symbolami
TWÓRCZO DZIAŁAM odnowy – jajkami, budzącą się do życia roślinnością,
Kreowanie świata wyobraźni za pomocą papieru, PROGRAM MIKOŁAJOWY żywiołami ognia i wody. W programie wskazujemy
na różnice i podobieństwa obchodzenia Świąt Wielka-
kamyków, piasku, tkanin, włóczki i innych materiałów. Już od połowy listopada do końca roku KOM za- nocnych w różnych kulturach europejskich, zachęcając
Badanie faktur, komponowanie przestrzennych obra- mieszkują elfy, które zapraszają przybyłych gości dzieci do refleksji nad znaczeniem świątecznych tra-
zów przy pomocy różnych technik łączenia materia- do krainy Świętego Mikołaja, gdzie wyczarowują dycji w ich życiu i odpowiedzi na intrygujące pytania:
łów. Zajęcia rozwijają dziecięcą fantazję, pozwalają najpiękniejsze ozdoby choinkowe. Uczestnicy trafia- Co kryje się w jajku? Czy dzwony mają skrzydła? I czy
inaczej spojrzeć na otaczający nas świat. Warsztatowe ją do zachwycającej KOMnaty Bombki, skrzącej się baby wielkanocne latają na miotłach?
techniki recyclingu kształtują ekologiczne postawy.
tysiącami szklanych kul. Tam na dzieci czeka ważne
przedszkolaki zadanie – odnalezienie magicznych bombek. W pro- przedszkolaki 20‒30 2 h 20 zł/os.
uczniowie klas I-VI 20‒30 1 h 10 zł/os. KREATYWNIE MYŚLĘ, uczniowie klas I-VI osób
gimnazjaliści osób gramie przewidziany jest również warsztat zdo-
TWÓRCZO DZIAŁAM bienia pierników, pokaz wydmuchiwania szklanych
Warsztat zorientowany na rozwój umiejętności XXI ozdób, interakcyjna lekcja muzealna oraz pisanie li-
wieku. Łączy techniki pobudzania kreatywności i roz- stów na poczcie Krainy Wyobraźni.
KREATYWNIE MYŚLĘ wijania twórczych talentów. Warsztaty dla starszych
Ćwiczenia zawarte w warsztacie mają na celu pobu- przebiegają w oparciu o elementy koncepcji Design przedszkolaki 20‒40 2 h 20 zł/os.
dzenie w uczestnikach różnorodnych operacji umysło- Thinking. Uczestnicy pracują w zespołach – ich zada- uczniowie klas I-VI osób
wych. Zajęcia są oparte na wykonywaniu zadań rozwi- niem jest stworzenie czegoś dla kogoś. Muszą rozpo-
jających kreatywne myślenie. Pokazują, jak pobudzać znać potrzeby osoby, dla której będą tworzyć produkt,
wyobraźnię oraz jak czerpać inspirację z otaczającej wykonać jego prototyp i sprawdzić, czy spełnia on KOM Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny
nas rzeczywistości. oczekiwania użytkownika. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, Milicz WIĘCEJ INFORMACJI
tel: 71/384 12 96, e-mail: [email protected] www.kom.edu.pl
przedszkolaki przedszkolaki
uczniowie klas I-VI 20‒30 1 h 10 zł/os. uczniowie klas I-VI 20‒30 2 h 20 zł/os. KOM niech się kręci
gimnazjaliści osób gimnazjaliści osóbRola i znaczenia

gier planszowych

w rozwoju dzieckaPlanszówki umacniają więzi rodzinne i wspomagają rozwój dziecka.Gry planszowe są doskonałym roz- wieku szkolnym, gra powinna być nymi elementami luzu, zabawy,
wiązaniem dla rodziców szukających bardziej stymulująca. Zanim doko- co przez odpowiednie zaangażo-
pomysłów na ciekawe spędzanie namy zakupu gry należy wiedzieć wanie emocjonalne pozwala prze-
czasu w rodzinnym gronie. Już dla przede wszystkim, ile osób będzie zwyciężyć obawy przed włącze-
trzyletniego dziecka, w zależności chętnych do grania i w jakim są one niem się do wspólnego działania.
od jego poziomu rozwoju i stopnia wieku. Warto również zastanowić
naszej cierpliwości możemy znaleźć się, ile czasu możemy przeznaczyć • Mają funkcję terapeutyczną (ko-
odpowiednią grę. Obecne na rynku na wspólną zabawę – dobieramy grę rekcyjną) - uwalniają od napięć
planszówki przeznaczone są dla gra- dopasowując czas jej trwania do na- i negatywnych emocji, pokazują
czy w każdym niemal wieku - zapew- szych możliwości. jak odczytywać i wyrażać uczucia,
niają wspaniałą rozrywkę dzieciom, uczą rozwiązywać problemy.
młodzieży oraz dorosłym. Zdarzają Gry planszowe są cenione przez na- • Pełnią funkcję projekcyjną - stwa-
się sytuacje, gdy najlepiej wypraco- uczycieli i psychologów, ponieważ rzają okazję do wykonywania za-
wane strategie najtęższych umysłów właściwie dobrane mogą mieć istot- dań, pełnienia różnych ról.
nie na wiele się zdają, gdy do gry sia- ne znaczenie w wychowaniu i na-
dają najmłodsi z otwartym umysłem uczaniu. Gry planszowe łatwo wpisują się w
i najprostszymi strategiami. codzienne rytuały, intensyfikują kon-
• Pełnią rolę wychowawczą - uczą takty interpersonalny, sprzyjają so-
Od czego zacząć przygodę z grami? kontrolować emocje, łapać dy- cjalizacji dzieci, a jednocześnie roz-
stans wobec porażek, uczą jak
Najmłodszym można podsuwać gry przeżywać radość zwycięstwa tak, wijają wyobraźnię. To jasne, że gry
klasyczne – domino, czy memo, ale aby nie pogrążać w rozpaczy i tak planszowe tak jak wszelkie inne słu-
już trzylatkom można zapropono- pokonanego przeciwnika. żą rozrywce, jednak w ich przypad-
wać coś nieco bardziej skompliko- ku, jak w żadnym innym, realizuje się
wanego – „Ratuj króliczki!” czy „Nogi • Wspomagają proces kształcenia zasada uczenia się przez zabawę.
stonogi”. - usprawniają myślenie strategicz- Nawet najprostsza gra daje rodzinie
ne, rozwijają spostrzegawczość, coś bezcennego – czas spędzony
Jak właściwie dopasować grę do koncentrację uwagi, pamięć, wy- razem. Jeśli do tego dodamy dobrą
wieku dziecka? obraźnię, wyrabiają orientację i zabawę i naukę, nie ma lepszego wy-
refleks
Producenci zazwyczaj zamieszcza- boru na wspólną rozrywkę!
ją na opakowaniu dokładne dane • Umożliwiają poznawanie kształ-
dotyczące wieku. Jednak to rodzic tów, kolorów, wielkości, elemen-
najlepiej zna swoje dziecko, wie, jak tów natury
długo potrafi skupić uwagę, jaki ma • Wspierają sferę motywacyjną -
zakres słownictwa, czy odróżnia ko- zachęcają do pracy, szczególnie
lory, czy zna nazwy zwierząt. Rodzic dzieci nieśmiałe lub przekonane
zna jego preferencje, umiejętności o swoim braku zdolności. Dziecko
i potrzeby. Dla młodszych dzieci kontaktuje się ze swoim kolegą,
warto wybrać grę z mniejszą liczbą czy rodzicem jako równorzędnym
elementów, większymi obrazkami, partnerem, co ogranicza stres i lęk.
o prostych zasadach. Dla dzieci w Gra planszowa kojarzy się z pew-

Pędzące ślimaki

Na jednej nodze!

Gracze rzucają kolorowymi kostkami i • Kontynuacja bestsellerowej gry
przemieszczają ślimaki na planszy. Po „Pędzące żółwie”!
drodze starają się spychać przeciwni- • Unikalne kości do gry!
ków i zdobyć jak najwięcej pysznych • Idealna gra dla całej rodziny!
grzybów. Do samego końca nie wia-
domo, którymi ślimakami grają prze- 2-5 graczy
ciwnicy, co gwarantuje wielkie emocje. wiek: 6+
Ten wyścig na jednej nodze to dobry Czas gry: 20 minut
sposób na spędzanie wolnego czasu z
dziećmi.


Słowostwory


Nowoczesne „państwa-miasta”!
Gra imprezowa polegająca na wymy- • Gra oparta na popularnej zabawie
ślaniu na czas słów pasujących do „państwa-miasta”!
kategorii wskazanej przez kostkę oraz • Pełna emocji gra imprezowa dla całej
zawierających litery widoczne na kar- rodziny!
tach. Na przykład, należy powiedzieć • Gra zawiera 2 warianty gry: dla
słowo z kategorii „muzyka” zawie rające młodszych i starszych graczy!
litery R i N. Na wymyślenie poprawnej
odpowiedzi gracze mają 30 sekund! 2-7 graczy
Tytułowe stwory pożerają zdobywane wiek: 8+
przez graczy karty, dostar czając w Czas gry: 30 minut
zamian punktów zwycięstwa.

Ratuj Króliczki


Pierwsza gra twojego dziecka!

Jest wspaniały letni dzień. Króliczki • Gra zawiera duże drewniane elementy!
bawią się w swojej norce. Nagle zaczyna • Nauka kolorów oraz liczenia!
padać deszcz i norka wypeł nia się • Idealna jako pierwsza gra dziecka!
wodą. Króliki bardzo nie chcą zamoczyć
futerka. Gracze rzucają kolo rową kostką 2-5 graczy
i starają się uratować jak najwięcej wiek: 3+
króliczków. To gra-zabawka, która uczy czas gry: 15 minut
rozpoznawania kolorów oraz liczenia.


Polowanie Na Robale

Rzucaj kostkami i zdobywaj robale!

Zadaniem graczy jest zdobycie jak na- • Doskonały element edukacyjny: nauka
jwiększej liczby robali znajdujących się liczenia!
na specjalnych płytkach. Gracze zdoby- • Gra dla każdego: dzieci, młodzieży,
wają je, rzucając kostkami – im więcej dorosłych!
oczek zgromadzą na kostkach, tym • Idealna gra na wakacje – odporna na
więcej robali zyskają. Ale gdy zbytnio wodę i piasek!
zaryzykują, mogą stracić wszystko!
2-7 graczy
wiek: 8+
czas gry: 20 minut

Razem raźniej!Jak grać z małymi dziećmi, by nie
zniechęcić maluchów, a samemu
nie nudzić się śmiertelnie? Zwykle
sięgamy po dosyć nużące gry typu
„memory”, ale i tu trzeba uważać, bo
gdy zdobędziemy zbyt dużo punk-
tów – dzieci są rozczarowane i czę-
sto płaczą. Jeśli z kolei celowo damy
dziecku wygrać, może to zauważyć i
obrazić się za taryfę ulgową. Co za-
tem zrobić?
Warto zaproponować najmłodszym
gry kooperacyjne, w których cała
drużyna pracuje na zwycięstwo.
Kotek Psotek uwielbia ścigać się ze zwierzątkami w ogrodzie. Jest bardzo
Jeden za wszystkich, wszy- szybki, ale przyjaciele potrafią go przechytrzyć. Pomóżcie ptaszkowi, wiew-
iórce i myszce dotrzeć do kryjówki na drzewie.
scy za jednego! Celem gry jest doprowadzenie zwierzątek do kryjówki, zanim kotek je

Istotą gier kooperacyjnych jest to, że dogoni. Kotek jest bardzo szybki, dlatego gracze będą musieli go przechy-
współdziałamy razem jako zespół i trzyć, wykorzystując skróty na planszy oraz kocie przysmaki. „Kotek Pso-
oczywiście nadal możemy przegrać, tek” ma proste zasady, efektowne elementy i niebanalną rozgrywkę, która
ale dotknie to równo wszystkich, spodoba się zarówno dzieciom jak i rodzicom.
albo też wszyscy razem wygramy.
Tego typu pozycje przyjdą nam z
pomocą przy wprowadzaniu w świat
planszówek dzieci, którym ciężko
pogodzić się z samotną przegraną.

Współpraca to podstawa!
W grze drużynowej nie występuje
rywalizacja, a gracze omawiają sytu-
ację na planszy i wspólnie podejmu-
ją decyzję, co w danej sytuacji nale-
ży zrobić. Dzięki temu rodzice mają
frajdę z pomagania, a dzieci uczą się
logicznego myślenia, współpracy i
radzenia sobie z emocjami.
Dzieci dużo bezpieczniej czują się
w drużynie. Przeciwnikiem sta-
je się sama gra, a nie inni gracze. Antek i Antosia bardzo lubią zabawę w detektywa. Najpierw ich tata chowa
Czasem warto siąść do planszy po kilka przedmiotów do magicznej skrzyni. Potem dzieci muszą odnaleźć
prostu po to, żeby wspólnie poko- wszystkie pozostałe rzeczy i wydedukować, których brakuje.
nać zadanie – a będą one różne i Czy uda im się rozwiązać zagadkę, zanim skończy się czas? „Mali detektywi”
wcale niełatwe, nawet dla całej to połączenie gry detektywistycznej z mechaniką zapamiętywania. Gracze
drużyny śmiałków. nie tylko muszą odnajdywać pary przedmiotów, ale także wydedukować,
których brakuje. Mają coraz mniej czasu na wykonanie zadanie, co generuje
Dwie gry planszowe z rodzaju ko- wielkie emocje.
operacyjnych pojawiły się nakładem Elementy manualne, takie jak przekręcanie wskazówki zegara, czy wrzu-
wydawnictwa Egmont. „Mali de- canie żetonów do specjalnego otworu w planszy, są dodatkową atrakcją dla
tektywi” i „Kotek Psotek” to pierw- maluchów.
sze tytuły w nowej serii „Rodzinka
wygrywa”, w które można grać już z
3-letnimi maluchami.

.IWXIQ TMVEVIQ KVE QIQS

4S^REN H^MOʈ TV^]VSHʚ 0SRHNM QVɹ[OSNEH] VIOMR] QET]
[MIPSV]F] M MRRI
TMʚORMI MPYWXVS[ERI OEVX] +VE TEQMʚGMS[E HPE H^MIGM
M HSVSW]GL >[]GMʚ^Gʈ ^SWXENI KVEG^ OXɹV] ^RENH^MI
RENFEVH^MIN TEWYNʈGI TEV]
'IRE ^0.0 /ɸOS M /V^]˴]O

; XIN RS[IN KV^I [ OɹOS M OV^]˵]O WXEVEN WMʚ NEO RENW^]FGMIN
YQMI˒GMʊ [ NIHRIN PMRMM X[SNI TMSROM RE W^EGLS[RMG]
4MIV[W^] KVEG^ OXɹVIQY WMʚ XS YHE SXV^]QYNI TGLIOʚ ũ
TYROX 9[EKE [W^]WXOS ^EPI˵] SH XEOX]OM 4EVXMʚ []KV][E
KVEG^ OXɹV] TSWMEHE REN[MʚOW^ʈ MPS˒ʊ TGLIIO ũ TYROXɹ[

'IRE ^


/E˴H] VSH^MG QEV^] EF] NIKS H^MIGOS F]S ^HVS[I W^G^ʙˑPM[I M QʇHVI RMI

TV^IW^OEH^E NIˑPM HS XIKS [W^]WXOMIKS QE HSFV] KYWX
1IQS HSX]OS[I [ [SVIG^OY
9TSHSFERME M TSG^YGMI IWXIX]OM QS˴IQ] OW^XEXS[Eʉ SH QEIKS RMI FI^
^REG^IRME Wʇ [MʙG V^IG^] OXɸVI []FMIVEW^ HPE W[SNIN TSGMIGL] 2MI^[]O] [EVMERX KV] X]TY QIQS TSPIKENʈG] RE
^RENH][ERMY TEV ^E TSQSGʈ HSX]OY ;EPGS[EXI OPSGOM
;W^]WXOMI V^IG^] OXɹVI ^RENH^MIW^ [ REW^]Q WOPITMI []FMIVEPM˒Q] ^I W^G^IKɹPRʈ WXEVERRS˒GMʈ QENʈ Vɹ˵Rʈ TS[MIV^GLRMʚ OXɹVʈ REPI˵] VS^TS^REʊ TEPGEQM
XEO F] WTIRME] REN[E˵RMINW^I OV]XIVME &]] GMIOE[I M [W^IGLWXVSRRMI VS^[MNE] YQMINʚXRS˒GM +VE ^REOSQMGMI VS^[MNE ^Q]W HSX]OY
8[SNIKS H^MIGOE F]] WXEVERRMI []OSRERI ^ HSFV]GL QEXIVMEɹ[ F] MGL HIWMKR F] TV^]NIQR] HPE
SOE QEPYGLɹ[ M GS REN[E˵RMINW^I F] G^EW WTʚH^SR] [ MGL XS[EV^]WX[MI F] []NʈXOS[] 'IRE ^
>ETVEW^EQ]


+VE []ˑGMK 6ETMHMTPI\ G]VO .ERSH

+VE OEVGMERE ']VOS[] []˒GMK JVERGYWOMIN QEVOM
.%23( XS [WTERMEE ^EFE[E HPE H[ɹGL HS G^XIVIGL
SWɹF ũ ^EVɹ[RS H^MIGM NEO M HSVSW]GL

'IRE ^
1IVGM 1EQE YP 8VEOXSVS[E [IN˒GMI SH YP (YʿWOMIN -- TMʚXVS PSOEP RV Q ŽɹH˳ XIP [[[ QIVGMQEQE TP

.IWXIQ TMVEVIQ KVE QIQS

4S^REN H^MOʈ TV^]VSHʚ 0SRHNM QVɹ[OSNEH] VIOMR] QET]
[MIPSV]F] M MRRI
TMʚORMI MPYWXVS[ERI OEVX] +VE TEQMʚGMS[E HPE H^MIGM
M HSVSW]GL >[]GMʚ^Gʈ ^SWXENI KVEG^ OXɹV] ^RENH^MI
RENFEVH^MIN TEWYNʈGI TEV]
'IRE ^0.0 /ɸOS M /V^]˴]O

; XIN RS[IN KV^I [ OɹOS M OV^]˵]O WXEVEN WMʚ NEO RENW^]FGMIN
YQMI˒GMʊ [ NIHRIN PMRMM X[SNI TMSROM RE W^EGLS[RMG]
4MIV[W^] KVEG^ OXɹVIQY WMʚ XS YHE SXV^]QYNI TGLIOʚ ũ
TYROX 9[EKE [W^]WXOS ^EPI˵] SH XEOX]OM 4EVXMʚ []KV][E
KVEG^ OXɹV] TSWMEHE REN[MʚOW^ʈ MPS˒ʊ TGLIIO ũ TYROXɹ[

'IRE ^


/E˴H] VSH^MG QEV^] EF] NIKS H^MIGOS F]S ^HVS[I W^G^ʙˑPM[I M QʇHVI RMI

TV^IW^OEH^E NIˑPM HS XIKS [W^]WXOMIKS QE HSFV] KYWX
1IQS HSX]OS[I [ [SVIG^OY
9TSHSFERME M TSG^YGMI IWXIX]OM QS˴IQ] OW^XEXS[Eʉ SH QEIKS RMI FI^
^REG^IRME Wʇ [MʙG V^IG^] OXɸVI []FMIVEW^ HPE W[SNIN TSGMIGL] 2MI^[]O] [EVMERX KV] X]TY QIQS TSPIKENʈG] RE
^RENH][ERMY TEV ^E TSQSGʈ HSX]OY ;EPGS[EXI OPSGOM
;W^]WXOMI V^IG^] OXɹVI ^RENH^MIW^ [ REW^]Q WOPITMI []FMIVEPM˒Q] ^I W^G^IKɹPRʈ WXEVERRS˒GMʈ QENʈ Vɹ˵Rʈ TS[MIV^GLRMʚ OXɹVʈ REPI˵] VS^TS^REʊ TEPGEQM
XEO F] WTIRME] REN[E˵RMINW^I OV]XIVME &]] GMIOE[I M [W^IGLWXVSRRMI VS^[MNE] YQMINʚXRS˒GM +VE ^REOSQMGMI VS^[MNE ^Q]W HSX]OY
8[SNIKS H^MIGOE F]] WXEVERRMI []OSRERI ^ HSFV]GL QEXIVMEɹ[ F] MGL HIWMKR F] TV^]NIQR] HPE
SOE QEPYGLɹ[ M GS REN[E˵RMINW^I F] G^EW WTʚH^SR] [ MGL XS[EV^]WX[MI F] []NʈXOS[] 'IRE ^
>ETVEW^EQ]


+VE []ˑGMK 6ETMHMTPI\ G]VO .ERSH

+VE OEVGMERE ']VOS[] []˒GMK JVERGYWOMIN QEVOM
.%23( XS [WTERMEE ^EFE[E HPE H[ɹGL HS G^XIVIGL
SWɹF ũ ^EVɹ[RS H^MIGM NEO M HSVSW]GL

'IRE ^
1IVGM 1EQE YP 8VEOXSVS[E [IN˒GMI SH YP (YʿWOMIN -- TMʚXVS PSOEP RV Q ŽɹH˳ XIP [[[ QIVGMQEQE TP

+VE XS[EV^]WOE GLMʾG^]O +VE (SQMRS 'MVGYW

.EO WMʚ KVE [ GLMʿG^]OE [ ^EWEH^MI OE˵H] GL]FE [MI
4MʚORE KVEJMOE WTVE[ME ˵I NIW^G^I QMPIN WTʚH^E WMʚ VE^IQ ; RMI^[]O]Q G]VOY 0SRHNM VS^FE[Mʈ 'Mʚ HS[GMT] OPEYRE
G^EW +VE YG^] GMIVTPM[S˒GM []XV[ES˒GM V][EPM^EGNM %YKYWXE ^SFEG^]W^ []NʈXOS[IKS WMEG^E M EOVSFEXOM [
Hʈ˵IRME HS []^REG^SRIKS GIPY E XEO˵I TSOE^YNI NEO WMʚ RMIWEQS[MX]GL RYQIVEGL [WTERMEI P[] SVE^
[]KV][E FʈH˳ TV^IKV][E REN[MIOW^IKS RE ˒[MIGMI WSRMEŷ
'IRE ^ 'IRE ^+VE QEKRIX]G^RE (SQMRS +V] IHYOEG]NRI &MRKM QIQS (SQMRS 1EPM TV^]NEGMIPI

/PEW]G^RE KVE (SQMRS 'ES˒ʊ ^EQORMʚXE NIWX [ QIXEPS[I
TYHIOS (^MʚOM XIQY ˵I TSW^G^IKɹPRI IPIQIRX] KV] Wʈ +V] (SQMRS &MRKS M 1IQS [ NIHR]Q TYHIOY NIHR]Q
QEKRIWEQM KVEʊ QS˵IQ] [ OE˵H]Q QMINWGY )PIQIRX] WS[IQ TIRME W^G^ʚ˒GME
KV] RMI ^KYFMʈ REQ WMʚ E HSHEXOS[S HS KVERME QS˵IQ] &E[GMI WMʚ M KVENGMI ^ W]QTEX]G^R]QM ^[MIV^EOEQM
TS[VɹGMʊ [ OE˵H]Q QSQIRGMI

'IRE ^ 'IRE ^+VE OEVGMERE >HVS[I SH˴][MERMI ^VʙG^RSˑGMS[E KVE &EHEFSYQ

4-' %77-)88) NIWX XS KVE OEVGMERE XVEOXYNʈGE S SH˵][ERMY VʚG^RS˒GM KVE FEHEFSYQ WOEHE WMʚ ^ QE]GL OYFOɹ[
^ TVSWX]Q TV^IWERMIQ QS˵RE NI˒ʊ [W^]WXOS EPI [ FEVH^S EX[]GL [ QSRXE˵Y M QEIN OSPSVS[IN OYPOM
WTSWɹF ^Vɹ[RS[E˵SR] 'IPIQ NIWX NEO RENW^]FW^I (^MIGM FʚHʈ ^EGL[]GSRI RENTMIV[ FYHYNʈG [MI˵ʚ E TEXIQ
WOSQTSRS[ERMI W[SNIKS QIRY TV^]WXE[OM HERME TVɹFYNʈG WXVʈGMʊ [W^]WXOS ^E TSQSGʈ QEIN OYPM
Kɹ[RIKS HIWIVY M W^OPEROM [SH]
'IRE ^
'IRE ^4SHSKS[E KVE ;]ˑGMK ːPMQEOM .ERSH
+VE QEKRIX]G^RE (SQ
+VE TSHSKS[E ;]˒GMK JVERGYWOMIN QEVOM .ERSH XS
1EKRIX]G^RE KVE (SQ XS JERXEWX]G^RE ^EFE[E MRRE [WTERMEE ^EFE[E HPE H^MIGM WOEHENʈGE WMʚ ^ TPERW^]
^E OE˵H]Q VE^IQ (^MʚOM WTIGNEPRIN TPERW^] M E˵ ^ TY^^PM S []QMEVEGL \ GQ HVI[RMER]GL
QEKRIWSQ QS˵IGMI STS[MEHEʊ [GMʈ˵ RS[I LMWXSVMI TMSROɹ[ SVE^ H[ɹGL OSWXIO +VE TSPIKE RE HSXEVGMY
HS OSʿGE TPERW^] G^]PM HS TSPE S^REG^SRIKS
'IRE ^
'IRE ^

1IVGM 1EQE YP 8VEOXSVS[E [IN˒GMI SH YP (YʿWOMIN -- TMʚXVS PSOEP RV Q ŽɹH˳ XIP [[[ QIVGMQEQE TP

+VE XS[EV^]WOE GLMʾG^]O +VE (SQMRS 'MVGYW

.EO WMʚ KVE [ GLMʿG^]OE [ ^EWEH^MI OE˵H] GL]FE [MI
4MʚORE KVEJMOE WTVE[ME ˵I NIW^G^I QMPIN WTʚH^E WMʚ VE^IQ ; RMI^[]O]Q G]VOY 0SRHNM VS^FE[Mʈ 'Mʚ HS[GMT] OPEYRE
G^EW +VE YG^] GMIVTPM[S˒GM []XV[ES˒GM V][EPM^EGNM %YKYWXE ^SFEG^]W^ []NʈXOS[IKS WMEG^E M EOVSFEXOM [
Hʈ˵IRME HS []^REG^SRIKS GIPY E XEO˵I TSOE^YNI NEO WMʚ RMIWEQS[MX]GL RYQIVEGL [WTERMEI P[] SVE^
[]KV][E FʈH˳ TV^IKV][E REN[MIOW^IKS RE ˒[MIGMI WSRMEŷ
'IRE ^ 'IRE ^+VE QEKRIX]G^RE (SQMRS +V] IHYOEG]NRI &MRKM QIQS (SQMRS 1EPM TV^]NEGMIPI

/PEW]G^RE KVE (SQMRS 'ES˒ʊ ^EQORMʚXE NIWX [ QIXEPS[I
TYHIOS (^MʚOM XIQY ˵I TSW^G^IKɹPRI IPIQIRX] KV] Wʈ +V] (SQMRS &MRKS M 1IQS [ NIHR]Q TYHIOY NIHR]Q
QEKRIWEQM KVEʊ QS˵IQ] [ OE˵H]Q QMINWGY )PIQIRX] WS[IQ TIRME W^G^ʚ˒GME
KV] RMI ^KYFMʈ REQ WMʚ E HSHEXOS[S HS KVERME QS˵IQ] &E[GMI WMʚ M KVENGMI ^ W]QTEX]G^R]QM ^[MIV^EOEQM
TS[VɹGMʊ [ OE˵H]Q QSQIRGMI

'IRE ^ 'IRE ^+VE OEVGMERE >HVS[I SH˴][MERMI ^VʙG^RSˑGMS[E KVE &EHEFSYQ

4-' %77-)88) NIWX XS KVE OEVGMERE XVEOXYNʈGE S SH˵][ERMY VʚG^RS˒GM KVE FEHEFSYQ WOEHE WMʚ ^ QE]GL OYFOɹ[
^ TVSWX]Q TV^IWERMIQ QS˵RE NI˒ʊ [W^]WXOS EPI [ FEVH^S EX[]GL [ QSRXE˵Y M QEIN OSPSVS[IN OYPOM
WTSWɹF ^Vɹ[RS[E˵SR] 'IPIQ NIWX NEO RENW^]FW^I (^MIGM FʚHʈ ^EGL[]GSRI RENTMIV[ FYHYNʈG [MI˵ʚ E TEXIQ
WOSQTSRS[ERMI W[SNIKS QIRY TV^]WXE[OM HERME TVɹFYNʈG WXVʈGMʊ [W^]WXOS ^E TSQSGʈ QEIN OYPM
Kɹ[RIKS HIWIVY M W^OPEROM [SH]
'IRE ^
'IRE ^4SHSKS[E KVE ;]ˑGMK ːPMQEOM .ERSH
+VE QEKRIX]G^RE (SQ
+VE TSHSKS[E ;]˒GMK JVERGYWOMIN QEVOM .ERSH XS
1EKRIX]G^RE KVE (SQ XS JERXEWX]G^RE ^EFE[E MRRE [WTERMEE ^EFE[E HPE H^MIGM WOEHENʈGE WMʚ ^ TPERW^]
^E OE˵H]Q VE^IQ (^MʚOM WTIGNEPRIN TPERW^] M E˵ ^ TY^^PM S []QMEVEGL \ GQ HVI[RMER]GL
QEKRIWSQ QS˵IGMI STS[MEHEʊ [GMʈ˵ RS[I LMWXSVMI TMSROɹ[ SVE^ H[ɹGL OSWXIO +VE TSPIKE RE HSXEVGMY
HS OSʿGE TPERW^] G^]PM HS TSPE S^REG^SRIKS
'IRE ^
'IRE ^

1IVGM 1EQE YP 8VEOXSVS[E [IN˒GMI SH YP (YʿWOMIN -- TMʚXVS PSOEP RV Q ŽɹH˳ XIP [[[ QIVGMQEQE TP

#SZUZKTLJF QSPEVLUZ EP Q’ZXBOJBEMB E[JFDJ J OJFNPXMBU
ZZZ VSODVKDERXW SO :<âć&=1< '<675<%8725 1$ 7(5(1,( 32/6.,
%0 &RQVXOWLQJ %HDWD 0RUDZVND
2NXOLFNLHJR 3LDVHF]QR
LQIR#VSODVKDERXW SO _ WHO

:LHORUD]RZD SLHOXV]ND
+DSS\ 1DSS\‡ :\NRQDQD ] HODVW\F]QHJR QHRSUHQX
R JUXERĤFL PP ² FKURQL SU]HG Z\]LčELHQLHP
‡ 0LčNNLH ĤFLĈJDF]H DE\ ]DWU]\PDþ
ZV]\VWNLH QLHF]\VWRĤFL
‡ âDWZH ]DNãDGDQLH L ]GHMPRZDQLH
‡ 1DMOHSV]H HIHNW\ JG\ Xİ\ZDQD UD]HP
] EDZHãQLDQ\PL PDMWHF]NDPL 1DSS\ :UDS EDZHãQLDQ\PL PDMWHF]NDPL 1DSS\ :UDS
]
RUD] ZNãDGNDPL 1DSS\ /LQHUV


$FOB [’.RVWLXP ] SLHOXV]NĈ

+DSS\ 1DSS\


‡ 8V]\W\ ] PLčNNLHJR Q\ORQ O\FUD L QHRSUHQX
R JUXERĤFL PP ² FKURQL SU]HG Z\]LčELHQLHP
‡ 0LčNNLH ĤFLĈJDF]H DE\ ]DWU]\PDþ ZV]\VWNLH
QLHF]\VWRĤFL
‡ âDWZH ]DNãDGDQLH L ]GHMPRZDQLH
‡ 1DMOHSV]H HIHNW\ JG\ Xİ\ZDQ\ UD]HP
] EDZHãQLDQ\PL PDMWHF]NDPL 1DSS\ :UDS EDZHãQLDQ\PL PDMWHF]NDPL 1DSS\ :UDS
]
RUD] ZNãDGNDPL 1DSS\ /LQHUV


$FOB [’3LDQND QHRSUHQRZD
] SLHOXV]NĈ +DSS\ 1DSS\‡:\NRQDQD ] PLčNNLHJR L HODVW\F]QHJR
QHRSUHQX R JUXERĤFL PP SRGZyMQLH
REV]\WHJR PRFQ\P Q\ORQHP
‡3RãĈF]RQD ] SLHOXV]NĈ GR Sã\ZDQLD +DSS\ 1DSS\
‡=DSLQDQD ] W\ãX QD VXZDN
‡âDWZLHMV]H WU]\PDQLH G]LHFND Z ZRG]LH

‡=DSHZQLD Z\VRNĈ RFKURQč 63) =DSHZQLD Z\VRNĈ RFKURQč 63)


$FOB [’

']LHFLčFH NRPELQH]RQ\

ZDUP LQ RQH L EDE\ ZUDS


‡ .RPELQH]RQ\ ]DSHZQLDMĈ FLHSãR Z ZRG]LH
‡ 8ãDWZLDMĈ WU]\PDQLH G]LHFND Z ZRG]LH

‡ 3LDQND QHRSUHQRZD EDE\ ZUDS R JUXERĤFL PP
EDUG]R ãDWZR VLč ]DNãDGD L GRSDVRZXMH GR G]LHFND

‡ :DUP LQ RQH XV]\W\ MHVW ] PLčNNLHJR SRGV]\WHJR
SRODUHP Q\ORQX
'
‡ 'ãXJLH UčNDZNL L QRJDZNL RJU]HMĈ QDZHW ãXJLH UčNDZNL L QRJDZNL RJU]HMĈ QDZHW
QDMZLčNV]HJR ]PDU]OXFKD


$FOB [’3LDQNL GOD ZLčNV]\FK G]LHFL

VKRUWLH 89 FRPELH
NDPL]HOND L VSRGHQNL‡=DSHZQLDMĈ G]LHFLRP NRPIRUW WHUPLF]Q\
Z ZRG]LH
‡'Xİ\ Z\EyU PRGHOL SLDQHN Z SLčNQ\FK
Z]RUDFK GOD G]LHFL ODW
‡ OXE PP QHRSUHQ ] PRFQ\P REV]\FLHP
]DSLQDQH QD VXZDN
‡3HãQD RFKURQD SU]HFLZVãRQHF]QD 3HãQD RFKURQD SU]HFLZVãRQHF]QD


$FOB [’8EUDQND UčF]QLNRZH‡:\NRQDQH ] QLH]Z\NOH PLčNNLHM EDZHãQ\
EDPEXVRZHM LPSUHJQRZDQHM ZčJOHP
‡0DWHULDã MHVW QDWXUDOQLH DQW\EDNWHU\MQ\
SU]HFLZJU]\ELF]Q\ L GRVNRQDOH RGSURZDG]D
ZLOJRþ
‡,GHDOQH GR RVXV]DQLD FLDãD SR NĈSLHOL
Z EDVHQLH PRU]X OXE ZDQQLH
‡'R Z\ERUX GXİH UčF]QLNL ] Z\JRGQ\P 'R Z\ERUX GXİH UčF]QLNL ] Z\JRGQ\P
NDSWXUHP OXE XEUDQND UčF]QLNRZH$FOB [’

.DPL]HONL Z\SRUQRĤFLRZH
GR QDXNL Sã\ZDQLD


‡ &KURQLĈ SU]HG Z\]LčELHQLHP VãRęFHP
]DSHZQLDMĈ Sã\ZDOQRĤþ

‡ :\NRQDQH ] HODVW\F]QHJR QHRSUHQX
R JUXERĤFL PP

‡ Z\MPRZDQ\FK Sã\ZDNyZ V]\ENLH
L SUHF\]\MQH GRVWRVRZDQLH SR]LRPX Z\SRUQRĤFL
RUD] REMčWRĤFL NDPL]HONL GR SRWU]HE G]LHFND UD] REMčWRĤFL NDPL]HONL GR SRWU]HE G]LHFND
R
‡ =DP\NDQH VROLGQ\P ]DPNLHP Eã\VNDZLF]Q\P
] ]DEH]SLHF]HQLHP

$FOB [’.RVWLXP\ Z\SRUQRĤFLRZH

)ORDW 6XLW

‡ 3RPDJDMĈ G]LHFLRP Z QDXFH Sã\ZDQLD
‡ Z\MPRZDQ\FK Sã\ZDNyZ SR GZD
Z NDİGHM ] NLHV]HQL
‡ 6]\ENLH L SUHF\]\MQH GRVWRVRZDQLH SR]LRPX
Z\SRUQRĤFL
‡ 'RVWčSQH PRGHOH IORDW VXLW 89 IORDW VXLW
RUD] VKRUW MRKQ UD] VKRUW MRKQ
R
‡ 8V]\WH ] WNDQLQ\ ] ILOWUHP SU]HFLZVãRQHF]Q\P
63) WHVWRZDQHM Z $XVWUDOLL SU]H] LQVW\WXW
$53$16$
$FOB [’8EUDQND 89 QD VãRęFH

‡ &KãRGQ\ L JãDGNL Z GRW\NX PDWHULDã

‡ =DSRELHJD SU]HJU]DQLX ZFKãDQLDMĈF SRW
]H VNyU\

‡ 7NDQLQD 6XQ %ORFN ] ILOWUHP 63) WHVWRZDQD
Z $XVWUDOLL SU]H] $53$16$ 63) NDWHJRULD
(;&(//(17
‡ âDWZH GR XWU]\PDQLD Z F]\VWRĤFL V]\ENR DWZH GR XWU]\PDQLD Z F]\VWRĤFL V]\ENR
â
VLč VXV]Ĉ
‡ : ]LPč PRJĈ E\þ Xİ\ZDQH MDNR VSRGQLD
ZDUVWZD XEUDQLD SRPRJĈ Z XWU]\PDQLX FLHSãD

$FOB [’

BOUTIQUE INTERNETOWY LALALO.PL POWSTAŁ Z MYŚLĄ
O NASZYCH NAJMŁODSZYCH POCIECHACH.Oferujemy najwyższej jakości ubranka i akcesoria dla dzieci i niemowląt. Jesteśmy
rodzicami i podobnie jak inni rodzice najbardziej cenimy sobie zdrowie naszych dzieci.
Dlatego też w naszej ofercie znajdą Państwo ubranka i akcesoria wykonane
w 100% z bawełny organicznej pochodzącej z ekologicznych upraw (organic cotton).
Wszystkie kolekcje, które wybieramy do naszej oferty są przez nas starannie
wyselekcjonowane przy współpracy z designerami z Danii, Kanady,
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.www.lalalo.pl


[email protected]Kontakt telefoniczny (od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-18:00): +48 508 268 8051$6=( 35(0,(5<,JQDÐ .LWHN DUFKLWHNW

$QGUHD %HDW\ LOXVWUDWRU 'DYLG 5REHUWV

3U]H]DEDZQD L QLHSRNRUQD NVLÃ×ND

9Ü«ˆĂ¹« ôØãÊύ«Êô— ¼«ã—؁¹Ê R UHDOL]RZDQLX VZRLFK SDVML ZEUHZ
SU]HFLZQRÐFLRP« Õ« ¹Ã«— «¼èÜãØÊôÃ— =É
5µ]LD 5HZHOND LQ×\QLHUND

1DV]H Z\GDZQLFWZR VSHFMDOL]XMH VLÇ Z VWDUDQQ\P GRERU]H RIHUW\ L SURSRQXMH $QGUHD %HDW\ LOXVWUDWRU 'DYLG 5REHUWV
URG]LFRP L G]LHFLRP Z\VRNLHM MDNRÐFL NVLÃ×NL ]DUµZQR ZDUWRÐFLRZH OLWHUDFNR =DEDZQD L PÃGUD RSRZLHÐÅ R
MDN L SLÇNQLH LOXVWURZDQH 7R ìSLFWXUHERRNVë å NVLÃ×NL Z NWµU\FK WHNVW L REUD] UHDOL]RZDQLX SDVML L QLH]UD×DQLX

ZVSµÊJUDMà ]H VREà WZRU]ÃF XQLNDOQà MDNRÐÅ NWµUHM QLH GDÊRE\ VLÇ RVLÃJQÃÅ EH] VLÇ QLHSRZRG]HQLDPL
KDUPRQLL PLÇG]\ QLPL 6Ã WR SXEOLNDFMH GOD Z\PDJDMÃF\FK å SRXF]DMÃFD
L MHGQRF]HÐQLH HNVF\WXMÃFD OLWHUDWXUD G]LHFLÇFD =É
7HN 1RZRF]HVQ\ MDVNLQLRZLHF

3DWULFN 0F'RQQHOO


=DEDZQ\ VSRVµE PµZLHQLD R ]QDF]HQLX Z\ÊÃF]HQLD
RWDF]DMÃF\FK QDV XU]ÃG]HÌ L FLHV]HQLD VLÇ XURNDPL
SLÇNQHJR ÐZLDWD GRRNRÊD


$GD %DPELQL 1DXNRZF]\QL

$QGUHD %HDW\ LOXVWUDWRU 'DYLG 5REHUWV


=$32:,('Ô

#.LQGHUNXOND
:6=<67.,( .6,ÂÖ., '267Æ31( 1$ ::: .,1'(5.8/.$ 3/

1$6=( 35(0,(5<,JQDÐ .LWHN DUFKLWHNW

$QGUHD %HDW\ LOXVWUDWRU 'DYLG 5REHUWV

3U]H]DEDZQD L QLHSRNRUQD NVLÃ×ND

9Ü«ˆĂ¹« ôØãÊύ«Êô— ¼«ã—؁¹Ê R UHDOL]RZDQLX VZRLFK SDVML ZEUHZ
SU]HFLZQRÐFLRP« Õ« ¹Ã«— «¼èÜãØÊôÃ— =É
5µ]LD 5HZHOND LQ×\QLHUND

1DV]H Z\GDZQLFWZR VSHFMDOL]XMH VLÇ Z VWDUDQQ\P GRERU]H RIHUW\ L SURSRQXMH $QGUHD %HDW\ LOXVWUDWRU 'DYLG 5REHUWV
URG]LFRP L G]LHFLRP Z\VRNLHM MDNRÐFL NVLÃ×NL ]DUµZQR ZDUWRÐFLRZH OLWHUDFNR =DEDZQD L PÃGUD RSRZLHÐÅ R
MDN L SLÇNQLH LOXVWURZDQH 7R ìSLFWXUHERRNVë å NVLÃ×NL Z NWµU\FK WHNVW L REUD] UHDOL]RZDQLX SDVML L QLH]UD×DQLX

ZVSµÊJUDMà ]H VREà WZRU]ÃF XQLNDOQà MDNRÐÅ NWµUHM QLH GDÊRE\ VLÇ RVLÃJQÃÅ EH] VLÇ QLHSRZRG]HQLDPL
KDUPRQLL PLÇG]\ QLPL 6Ã WR SXEOLNDFMH GOD Z\PDJDMÃF\FK å SRXF]DMÃFD
L MHGQRF]HÐQLH HNVF\WXMÃFD OLWHUDWXUD G]LHFLÇFD =É
7HN 1RZRF]HVQ\ MDVNLQLRZLHF

3DWULFN 0F'RQQHOO


=DEDZQ\ VSRVµE PµZLHQLD R ]QDF]HQLX Z\ÊÃF]HQLD
RWDF]DMÃF\FK QDV XU]ÃG]HÌ L FLHV]HQLD VLÇ XURNDPL
SLÇNQHJR ÐZLDWD GRRNRÊD


$GD %DPELQL 1DXNRZF]\QL

$QGUHD %HDW\ LOXVWUDWRU 'DYLG 5REHUWV


=$32:,('Ô

#.LQGHUNXOND
:6=<67.,( .6,ÂÖ., '267Æ31( 1$ ::: .,1'(5.8/.$ 3/

8NL. L " H E8 .#LL. HL B L H"8B
.ZL" 38 4#H# ʛ ]#]# 38E . H
ÝēüÐÄ þđÑÄݻѰ âçÀÌȦ ĖÑÌÜÑ ÄÝÄâÄãüçâ
ÀÄÜçô°¼ēÛãēâ ÀĖÑÄđ¼ĖēãÜÑ âçη đē÷üēÝÑĖçđ°½
ÝēüÐÄ Ñ ÛÄÛ ĖđÑÄôĖ·üÜçȦ

ƺǂ B.4
ǂƹ
1DMOHSV]H
]DEDZNL Z VLHFL

L83Z .#LL. HL B L H"8B
.BOţ [BCBXLJ PE SPLV [BKNVKF TJÕ XZTZþLPXÁ E .8 ] - ] X# H]- #H" E BE# . ] # 3

TQS[FEBĸÁ [BCBXFL J BLDFTPSJ¯X EMB E[JFDJ 8 DJÁHV ]°»°đÜÑ L83Z ñçâ°Î°Û· ôçĖđÑÛ°½ đēç»ô°ėãÑÌȤ 3 H]Z4Z NL-8 # HL ɓ . ]
LJMLV MBU VEBþP OBN TJÕ [EPCZà OJF[CÕEOF ÜôÄ°üēđãÄ âēøÝÄãÑÄȤ ÷ñô°đãçø½ â°ãþ°Ýã· LÄô°Ė ÷°âç¼ÐçÀĖÑÜÑ Ė đÑĖÄôþãÜÑÄâ þÝþ»Ñçãē¼Ð
EPėXJBED[FOJF J [FCSBà T[FSPLJF HSPOP PECJPSD¯X Ñ âçüçôē¼Ėã· çô°Ė ÜççôÀēã°¼ÛÌ đĖôçÜçđç Ɏ ñç÷ü°¼Ñ Ė »°ÛÜÑ Ȭ Ý°ĖÄ Ñ 3Äΰ 3°÷ĖēãēȬ âçη
÷áþ¼Ðçđç Ɏ ôþ¼Ðçđ· Ė°ñÄđãѽ â°Ýþ¼Ðçâ âãè÷üđç Ė°»°đēȦ
%[JÕLJ LPOTFLXFODKJ J QS[FNZėMBOFK TFMFLDKJ
ƾƹ
ǂƹ
TQS[FEBXBOZDI BSUZLVþ¯X XFT[MJėNZ EP ėDJTþFK D[Pþ¯XLJ ƽ B.4 Ƽƿ B.4
TQS[FEBXD¯X [BCBXFL [B QPėSFEOJDUXFN "MMFHSP

0 0GFSVKFNZ 1BĀTUXV CBSE[P T[FSPLJ BTPSUZNFOU LU¯SZ
TUBMF QPXJÕLT[B TJÕ P LPMFKOF QP[ZDKF
. -.8 -# -84HLEN- Z,4
ĖMFE[JNZ USFOEZ KFTUFėNZ OB CJFĸÁDP ƻƹƹ . 3 4L9X

;BQSBT[BNZ OB OBT[F BVLDKF .BOţ [BCBXLJ ]°»°đ° ÜÝç¼Ü°âÑ »þÀĖÑ ÜôÄ°üēđãçø½Ȥ
ôçĖđÑÛ° ĖÀçÝãçø¼Ñ â°ãþ°ÝãÄȤ À°ÛÄ
ãÑÄ÷Üçä¼ĖçãÄ âçęÝÑđçø¼Ñ Ñ âçęã° ñçøđÑ̼ѽ
đÑÄÝÄ ÎçÀĖÑã ã° üđèô¼ĖÄÛ Ė°»°đÑÄȩ

ƺƺǂ B.4
ƹƹ
E W 4H NE E BN]]. Ƽ B B#2- ]3Z2- H E# ƻȩ
ƻƺƿ . ɓ 38HL L8X E ,Ä÷ü Ė°»°đã° Ñ ãÑÄñôĖÄđÑÀēđ°Ýã°ȩ
1 ) %".* 8JFTþBXB #JFHBĀTLB ] þãÑÜ°üçđç đēÎÑÌüē¼Ð Ñ ñá°÷ÜѼРñÝ°÷üÑÜçđē¼Ð ñþĖĖÝÑ 3° ñôĖÄ÷þãÑÌüē øôçÀÄÜ ¼ÑÌęÜçø¼ÑȤ ÀĖÑÌÜÑ

1 ) %".* 1VDLB (EZOJB 10-4," âçęã° üđçôĖē½ ĖÀþâÑÄđ°Û·¼Ä üôèÛđēâÑ°ôçđÄ ôÄñÝÑÜÑ ¼ĖÄâþ ÝÄ¼Ñ ãÑÄ ü°â ÎÀĖÑÄ Û· ñçøÝÄ÷ĖȤ °ÝÄ ü°âȤ
ÎÀĖÑÄ ÷°â° ¼Ð¼Äȩ
»þÀçđÝÑ Ėã°ãē¼Ð ã° ¼°áēâ øđÑļÑÄȦ
5FM & NBJM TLMFQ!NBOţ QM
ƻƽ B.4
ǂƹ
XXX NBOţ QM ƺƽǂ B.4
ƹƹ

8NL. L " H E8 .#LL. HL B L H"8B
.ZL" 38 4#H# ʛ ]#]# 38E . H
ÝēüÐÄ þđÑÄݻѰ âçÀÌȦ ĖÑÌÜÑ ÄÝÄâÄãüçâ
ÀÄÜçô°¼ēÛãēâ ÀĖÑÄđ¼ĖēãÜÑ âçη đē÷üēÝÑĖçđ°½
ÝēüÐÄ Ñ ÛÄÛ ĖđÑÄôĖ·üÜçȦ

ƺǂ B.4
ǂƹ
1DMOHSV]H
]DEDZNL Z VLHFL

L83Z .#LL. HL B L H"8B
.BOţ [BCBXLJ PE SPLV [BKNVKF TJÕ XZTZþLPXÁ E .8 ] - ] X# H]- #H" E BE# . ] # 3

TQS[FEBĸÁ [BCBXFL J BLDFTPSJ¯X EMB E[JFDJ 8 DJÁHV ]°»°đÜÑ L83Z ñçâ°Î°Û· ôçĖđÑÛ°½ đēç»ô°ėãÑÌȤ 3 H]Z4Z NL-8 # HL ɓ . ]
LJMLV MBU VEBþP OBN TJÕ [EPCZà OJF[CÕEOF ÜôÄ°üēđãÄ âēøÝÄãÑÄȤ ÷ñô°đãçø½ â°ãþ°Ýã· LÄô°Ė ÷°âç¼ÐçÀĖÑÜÑ Ė đÑĖÄôþãÜÑÄâ þÝþ»Ñçãē¼Ð
EPėXJBED[FOJF J [FCSBà T[FSPLJF HSPOP PECJPSD¯X Ñ âçüçôē¼Ėã· çô°Ė ÜççôÀēã°¼ÛÌ đĖôçÜçđç Ɏ ñç÷ü°¼Ñ Ė »°ÛÜÑ Ȭ Ý°ĖÄ Ñ 3Äΰ 3°÷ĖēãēȬ âçη
÷áþ¼Ðçđç Ɏ ôþ¼Ðçđ· Ė°ñÄđãѽ â°Ýþ¼Ðçâ âãè÷üđç Ė°»°đēȦ
%[JÕLJ LPOTFLXFODKJ J QS[FNZėMBOFK TFMFLDKJ
ƾƹ
ǂƹ
TQS[FEBXBOZDI BSUZLVþ¯X XFT[MJėNZ EP ėDJTþFK D[Pþ¯XLJ ƽ B.4 Ƽƿ B.4
TQS[FEBXD¯X [BCBXFL [B QPėSFEOJDUXFN "MMFHSP

0 0GFSVKFNZ 1BĀTUXV CBSE[P T[FSPLJ BTPSUZNFOU LU¯SZ
TUBMF QPXJÕLT[B TJÕ P LPMFKOF QP[ZDKF
. -.8 -# -84HLEN- Z,4
ĖMFE[JNZ USFOEZ KFTUFėNZ OB CJFĸÁDP ƻƹƹ . 3 4L9X

;BQSBT[BNZ OB OBT[F BVLDKF .BOţ [BCBXLJ ]°»°đ° ÜÝç¼Ü°âÑ »þÀĖÑ ÜôÄ°üēđãçø½Ȥ
ôçĖđÑÛ° ĖÀçÝãçø¼Ñ â°ãþ°ÝãÄȤ À°ÛÄ
ãÑÄ÷Üçä¼ĖçãÄ âçęÝÑđçø¼Ñ Ñ âçęã° ñçøđÑ̼ѽ
đÑÄÝÄ ÎçÀĖÑã ã° üđèô¼ĖÄÛ Ė°»°đÑÄȩ

ƺƺǂ B.4
ƹƹ
E W 4H NE E BN]]. Ƽ B B#2- ]3Z2- H E# ƻȩ
ƻƺƿ . ɓ 38HL L8X E ,Ä÷ü Ė°»°đã° Ñ ãÑÄñôĖÄđÑÀēđ°Ýã°ȩ
1 ) %".* 8JFTþBXB #JFHBĀTLB ] þãÑÜ°üçđç đēÎÑÌüē¼Ð Ñ ñá°÷ÜѼРñÝ°÷üÑÜçđē¼Ð ñþĖĖÝÑ 3° ñôĖÄ÷þãÑÌüē øôçÀÄÜ ¼ÑÌęÜçø¼ÑȤ ÀĖÑÌÜÑ

1 ) %".* 1VDLB (EZOJB 10-4," âçęã° üđçôĖē½ ĖÀþâÑÄđ°Û·¼Ä üôèÛđēâÑ°ôçđÄ ôÄñÝÑÜÑ ¼ĖÄâþ ÝÄ¼Ñ ãÑÄ ü°â ÎÀĖÑÄ Û· ñçøÝÄ÷ĖȤ °ÝÄ ü°âȤ
ÎÀĖÑÄ ÷°â° ¼Ð¼Äȩ
»þÀçđÝÑ Ėã°ãē¼Ð ã° ¼°áēâ øđÑļÑÄȦ
5FM & NBJM TLMFQ!NBOţ QM
ƻƽ B.4
ǂƹ
XXX NBOţ QM ƺƽǂ B.4
ƹƹ

# 83 .8 -# -.8 -# H2N` Z NE8E . .- HZE 4- 38E 4
E LN4-8X ɓ 29 ^ # " .#-8BL E H HB E-. H ƻƿ 3
þôçô° XçôÝÀ ÛÄ÷ü ÝÑÀÄôÄâ Ė ñçã°À Ʒƴ ÝÄüãÑâ
-Ýç¼ÜÑ ÀÝ° â°áē¼Ð ñ°÷Ûçã°üèđ ñçÝѼÛÑȩ ĖÑÌÜÑ ãÑâ
¼Ðáçñ¼ē â°Û· Ė°ñÄđãÑçã· Í°ãü°÷üē¼Ėã· ñôĖēÎçÀÌȩ ÀçøđÑ°À¼ĖÄãÑÄâ đ ñôçÛÄÜüçđ°ãÑþ Ñ ñôçÀþܼÛÑ
Ñããçđ°¼ēÛãē¼ÐȤ đē÷çÜÑÄÛ Û°Üçø¼Ñ ñôçÀþÜüèđ
ǁǁ B.4 ñÝþ÷Ėçđē¼Ð
ǂƹ
ƻǁ B.4
ƹƹ-. #4 3 H]Z4 ç H]Z # . . .- 4 L .# "8 ]#ȩ IB# X
]# # ] 4 B 3 48`4Z3
# 39X# B8 B8.H-N
3°÷Ėēã° Àç ÷Ėē¼Ñ° üç Ė°»°đÜ° ñôĖÄĖã°¼Ėçã° ÀÝ°
ÀĖÑÄđ¼ĖēãÄÜȤ ÜüèôÄ Ñã÷ñÑôþÛÄ ñôçÛÄÜüçđ°ãÑÄ Ñ ÷Ėē¼ÑÄȩ ÐçÀĖ·¼° Ý°ÝÜ° 4°ü°ÝÑ° üç ã°ÛÝÄñ÷Ė° ñôçñçĖē¼Û°
ÀÝ° đ÷Ėē÷üÜѼРÀĖÑÄđ¼ĖēãÄÜȩ
ƺƼǁ B.4
ƹƹ
ƺƽǂ B.4
ǂƹ
L#4Z .8W . ` ] - B8 E9`4Z HLX Z 4 EZ #E H 3N " 4

H] E8 ɓ ] EX84Z B2ZX ]-# E - X-# 8 B2ZX 4#
LÑãē .çĐÄ üç °âÄôēÜ°ä÷Ü° ķôâ° çÀ Ý°ü EÄđÄÝ°¼ēÛãÄ ôÌÜ°đÜÑ ķôâē Ä÷üđ°ē ãÎôē ÑôÀ÷
ñôçÀþÜþÛ·¼° Ė°»°đÜÑȤ ÜüèôÄ ĖÀç»ēđ°Û· þñôĖēÛÄâãÑ· đēñ°Àē ã°À đçÀÌȩ
ã°ÎôçÀē ã° ¼°áēâ øđÑļÑÄȩ
ǀ B.4
ǂǂ
ǂǁ B.4 1DMOHSV]H
ǂƹ


]DEDZNL Z VLHFL

HLX Z 3ZH]- 3#44# # #HZ
3N " 4Z H 4 ƺƹƻ ¼â
1 ) %".* 8JFTþBXB #JFHBĀTLB
EÄđÄÝ°¼ēÛãēȤ ÜçÝçôçđē »°÷Äã ÀÝ° ÀĖÑÄ¼Ñ ķôâē 1 ) %".* 1VDLB (EZOJB 10-4,"
Ä÷üđ°ē Ė°ñÄđãÑ ÀĖÑļÑçâ đ÷ñ°ãÑ°á· Ė°»°đÌ
ñçÀ¼Ė°÷ þñ°Ýãē¼ÐȤ ÝÄüãѼРÀãÑȩ 5FM & NBJM TLMFQ!NBOţ QM

ƻǂ B.4
ƹƹ
XXX NBOţ QM

# 83 .8 -# -.8 -# H2N` Z NE8E . .- HZE 4- 38E 4
E LN4-8X ɓ 29 ^ # " .#-8BL E H HB E-. H ƻƿ 3
þôçô° XçôÝÀ ÛÄ÷ü ÝÑÀÄôÄâ Ė ñçã°À Ʒƴ ÝÄüãÑâ
-Ýç¼ÜÑ ÀÝ° â°áē¼Ð ñ°÷Ûçã°üèđ ñçÝѼÛÑȩ ĖÑÌÜÑ ãÑâ
¼Ðáçñ¼ē â°Û· Ė°ñÄđãÑçã· Í°ãü°÷üē¼Ėã· ñôĖēÎçÀÌȩ ÀçøđÑ°À¼ĖÄãÑÄâ đ ñôçÛÄÜüçđ°ãÑþ Ñ ñôçÀþܼÛÑ
Ñããçđ°¼ēÛãē¼ÐȤ đē÷çÜÑÄÛ Û°Üçø¼Ñ ñôçÀþÜüèđ
ǁǁ B.4 ñÝþ÷Ėçđē¼Ð
ǂƹ
ƻǁ B.4
ƹƹ-. #4 3 H]Z4 ç H]Z # . . .- 4 L .# "8 ]#ȩ IB# X
]# # ] 4 B 3 48`4Z3
# 39X# B8 B8.H-N
3°÷Ėēã° Àç ÷Ėē¼Ñ° üç Ė°»°đÜ° ñôĖÄĖã°¼Ėçã° ÀÝ°
ÀĖÑÄđ¼ĖēãÄÜȤ ÜüèôÄ Ñã÷ñÑôþÛÄ ñôçÛÄÜüçđ°ãÑÄ Ñ ÷Ėē¼ÑÄȩ ÐçÀĖ·¼° Ý°ÝÜ° 4°ü°ÝÑ° üç ã°ÛÝÄñ÷Ė° ñôçñçĖē¼Û°
ÀÝ° đ÷Ėē÷üÜѼРÀĖÑÄđ¼ĖēãÄÜȩ
ƺƼǁ B.4
ƹƹ
ƺƽǂ B.4
ǂƹ
L#4Z .8W . ` ] - B8 E9`4Z HLX Z 4 EZ #E H 3N " 4

H] E8 ɓ ] EX84Z B2ZX ]-# E - X-# 8 B2ZX 4#
LÑãē .çĐÄ üç °âÄôēÜ°ä÷Ü° ķôâ° çÀ Ý°ü EÄđÄÝ°¼ēÛãÄ ôÌÜ°đÜÑ ķôâē Ä÷üđ°ē ãÎôē ÑôÀ÷
ñôçÀþÜþÛ·¼° Ė°»°đÜÑȤ ÜüèôÄ ĖÀç»ēđ°Û· þñôĖēÛÄâãÑ· đēñ°Àē ã°À đçÀÌȩ
ã°ÎôçÀē ã° ¼°áēâ øđÑļÑÄȩ
ǀ B.4
ǂǂ
ǂǁ B.4 1DMOHSV]H
ǂƹ


]DEDZNL Z VLHFL

HLX Z 3ZH]- 3#44# # #HZ
3N " 4Z H 4 ƺƹƻ ¼â
1 ) %".* 8JFTþBXB #JFHBĀTLB
EÄđÄÝ°¼ēÛãēȤ ÜçÝçôçđē »°÷Äã ÀÝ° ÀĖÑÄ¼Ñ ķôâē 1 ) %".* 1VDLB (EZOJB 10-4,"
Ä÷üđ°ē Ė°ñÄđãÑ ÀĖÑļÑçâ đ÷ñ°ãÑ°á· Ė°»°đÌ
ñçÀ¼Ė°÷ þñ°Ýãē¼ÐȤ ÝÄüãѼРÀãÑȩ 5FM & NBJM TLMFQ!NBOţ QM

ƻǂ B.4
ƹƹ
XXX NBOţ QM


Click to View FlipBook Version