The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-08-30 04:35:04

MD29 Schuco_Flat

ROSA - Producent oświetlenia zewnętrznego
Już od 25 lat ROSA jest rozpoznawalna jako marka produktów oświetleniowych na najwyższym poziomie technologicznym, o wysokich
walorach jakościowych i estetycznych. Firma ROSA jest producentem kompletnych systemów oświetlenia zewnętrznego. Wieloletnie
doświadczenie w branży oświetlenia, innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz własne badania laboratoryjne sprawiają, że ROSA
jest dziś jednym z największych i najnowocześniejszych producentów oświetlenia zewnętrznego. Produkty marki ROSA sprzedawane
są klientom do ponad 60 krajów na całym świecie. ROSA oferuje anodowane słupy aluminiowe produkowane na automatycznej linii
produkcyjnej, oprawy oświetleniowe – w tym energooszczędne oprawy LED, słupy o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego,
złącza słupowe oraz fundamenty betonowe. Dodatkowo firma realizuje indywidualne projekty oświetleniowe dopasowane do potrzeb
klienta. Dzięki nowoczesnej anodowni, firma ma możliwość anodowania aluminium w 10 kolorach, każdy z możliwością wybłyszczania.

Popularność produktów Rosa
• żywotność źródeł światła 50 000 godzin pracy• energooszczędne i ekologiczne źródła światła
• szeroki zakres temperatury pracy oprawy• wysoka jakość wykonania• różnorodność optyk

www.rosa.pl

ROSA - Producent oświetlenia zewnętrznego
Już od 25 lat ROSA jest rozpoznawalna jako marka produktów oświetleniowych na najwyższym poziomie technologicznym, o wysokich
walorach jakościowych i estetycznych. Firma ROSA jest producentem kompletnych systemów oświetlenia zewnętrznego. Wieloletnie
doświadczenie w branży oświetlenia, innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz własne badania laboratoryjne sprawiają, że ROSA
jest dziś jednym z największych i najnowocześniejszych producentów oświetlenia zewnętrznego. Produkty marki ROSA sprzedawane
są klientom do ponad 60 krajów na całym świecie. ROSA oferuje anodowane słupy aluminiowe produkowane na automatycznej linii
produkcyjnej, oprawy oświetleniowe – w tym energooszczędne oprawy LED, słupy o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego,
złącza słupowe oraz fundamenty betonowe. Dodatkowo firma realizuje indywidualne projekty oświetleniowe dopasowane do potrzeb
klienta. Dzięki nowoczesnej anodowni, firma ma możliwość anodowania aluminium w 10 kolorach, każdy z możliwością wybłyszczania.• żywotność źródeł światła 50 000 godzin pracy• energooszczędne i ekologiczne źródła światła
• szeroki zakres temperatury pracy oprawyZakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa
ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy
tel. 032 738-89-01, [email protected]

3RGNĄDG\ 3LDQRPDW WR QDMZ\ľV]HM MDNRĝFL SROVNLH
SURGXNW\ HNRORJLF]QH SRFKRG]ÇFH ] HNR UHF\NOLQJX


6Ç WR SRGNĄDG\ NRPµUNRZR RWZDUWH ̰ V\VWHP\ RGG\FKDMÇFH


ĝURGRZLVNR QLHSU]\MD]QH GOD WZRU]HQLD VLÛ JU]\EµZ
QLH PDMÇ ]DSDFKX
:\FLV]DMÇ OHSLHM QLľ V]W\ZQH PDWHULDĄ\ SRGNĄDGRZH

]DFKRZXMÇ SDPLÛÉ NV]WDĄWX
QLZHOXMÇ SXQNWRZH QLHUµZQRĝFL SRGĄRľD
QLH ]PLHQLDMÇ VZRMHM REMÛWRĝFL
QLH SÛF]QLHMÇ QLH NXUF]Ç VLÛ

=DSHZQLDMÇ Z\VRNL NRPIRUW Xľ\WNRZDQLD


Z\WĄXPLDMÇ RGJĄRV\ FKRG]HQLD GļZLÛNL R QLľV]HM JÛVWRĝFL
SRZRGXMÇ ̺HIHNW FLHSĄHM VWRS\̹
SRZRGXMÇ HIHNW ̺PLÛNNLHJR SRGĄRľD̹
Z\GĄXľDMÇ ľ\ZRWQRĝÉ Z\NĄDG]LQ\


ăDWZ\ L V]\ENL PRQWDľ


ĄDWZR SU]\FLQD VLÛ L IRUPXMH QDZHW SR ĄXNX
VSRVµE SDNRZDQLD XPRľOLZLD ]DNXS W\ONR SRWU]HEQHM LORĝFL
PRľOLZRĝÉ VWRVRZDQLD SRG RJU]HZDQLH SRGĄRJRZH
GDMÇ PRľOLZRĝÉ XNĄDGDQLD QD VW\N EUDN NUXV]HQLD L SÛNDQLD

0DOERUVNLH =DNĄDG\ &KHPLF]QH 2UJDQLND 6 $ WR F]RĄRZ\ SURGXFHQW HODVW\F]QHM SLDQNL SROLXUHWDQRZHM Z 3ROVFH L
(XURSLH ĜURGNRZR :VFKRGQLHM 2UJDQLND WZRU]\ PLÛG]\QDURGRZÇ JUXSÛ NDSLWDĄRZÇ REHMPXMÇFÇ VSµĄHN
]DOHľQ\FK SURZDG]ÇF\FK G]LDĄDOQRĝÉ Z &]HFKDFK 5RVML %XĄJDULL 5XPXQLL 6HUELL RUD] %RĝQL L +HUFHJRZLQLH D WDNľH
QD %LDĄRUXVL -HVWHĝP\ MDNRĝFLRZÇ PDUNÇ L ZLDU\JRGQ\P SDUWQHUHP GOD SURGXFHQWµZ G]LDĄDMÇF\FK Z ZLHOX
EUDQľDFK P LQ PHEODUVNLHM PRWRU\]DF\MQHM EXGRZODQHM L LQ :GUDľDP\ VWUDWHJLÛ UR]ZRMX ]JRGQÇ ] QDMZ\ľV]\PL
VWDQGDUGDPL HNRORJLF]Q\PL
ZZZ RUJDQLND SO*[FTQK\QNCELC


FCEJȕY RCUMKEJ
Click to View FlipBook Version