The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-08-16 02:34:20

MD Comitor_Flat

;=(%2-) 1EKE^]R VIQSRXS[S FYHS[PER] 1 (


- HG\Q\ Z 3ROVFH LPSRUWHU NRQWUDNWRZ\ ]OHZR]P\ZDNµZ
ZUD] ] OLF]Q\PL DNFHVRULDPL EDWHULL NXFKHQQ\FK L V\VWHPµZ
VRUWRZDQLD RGSDGNµZ QLHPLHFNLHM PDUNL %/$1&2
ZZZ FRPLWRU SO

RIĆFH#FRPLWRU SO
,QIROLQLD %/$1&2

. D×G\ GHWDO PD ]QDF]HQLH 5µZQLH× Z SU]\SDGNX EDWHULL L ]OHZR]P\ZDNµZ %/$1&2
,VWQLHMH ZLHOH SRZRGµZ GOD NWµU\FK XPLHV]F]D VLÇ MH Z FHQWUDOQ\P PLHMVFX NXFKQL
3R SLHUZV]H å Z\VRND MDNRÐÅ L WUZDÊRÐÅ PDWHULDʵZ 3R GUXJLH å LQWHOLJHQWQH
L SUDNW\F]QH Z\SRVD×HQLH :UHV]FLH SU]HNRQXMÃ GR VLHELH ]DUµZQR
HVWHW\F]Q\P MDN L SU]HP\ÐODQ\P Z]RUQLFWZHP
ZZZ FRPLWRU SO

RIĆFH#FRPLWRU SO
,QIROLQLD %/$1&2

. D×G\ GHWDO PD ]QDF]HQLH 5µZQLH× Z SU]\SDGNX EDWHULL L ]OHZR]P\ZDNµZ %/$1&2
,VWQLHMH ZLHOH SRZRGµZ GOD NWµU\FK XPLHV]F]D VLÇ MH Z FHQWUDOQ\P PLHMVFX NXFKQL
3R SLHUZV]H å Z\VRND MDNRÐÅ L WUZDÊRÐÅ PDWHULDʵZ 3R GUXJLH å LQWHOLJHQWQH
L SUDNW\F]QH Z\SRVD×HQLH :UHV]FLH SU]HNRQXMÃ GR VLHELH ]DUµZQR
HVWHW\F]Q\P MDN L SU]HP\ÐODQ\P Z]RUQLFWZHP
ZZZ FRPLWRU SO

RIĆFH#FRPLWRU SO
,QIROLQLD %/$1&2

6DVHQD 3URGXFHQW

2GSÊ\ZµZ ÉD]LHQNRZ\FK6DVHQD SURGXNXMH RGSÊ\Z\ ÊD]LHQNRZH RG SU]HV]ÊR ODW -HVW WR SROVND ĆUPD NWµUD SRZVWDÊD QD
IXQGDPHQWDFK LQQHM ĆUP\ URG]LQQHM NWµUD PD ODW GRÐZLDGF]HQLD Z SUDF\ ]H VWDOÃ QLHUG]HZQÃ
2GSÊ\Z\ SURGXNRZDQH VÃ Z IDEU\FH ]ORNDOL]RZDQHM Z :\V]NRZLH 'R SURGXNFML Z\NRU]\VW\ZDQH VÃ
QRZRF]HVQH VWHURZDQH F\IURZR PDV]\Q\ WQÃFH L IRUPXMÃFH :V]\VWNLH PDWHULDÊ\ Z\NRU]\VW\ZDQH GR
SURGXNFML RGSÊ\ZµZ VÃ FHUW\ĆNRZDQH SRG NÃWHP MDNRÐFL L VNÊDGX FKHPLF]QHJR

']LÇNL ZLHORHWDSRZHM NRQWUROL MDNRÐFL QDV]H SURGXNW\ VÃ EH]DZDU\MQH QD ND×G\ RGSÊ\Z XG]LHODP\
OHWQLHM JZDUDQFML
3U]H] ODW SURGXNFML QDV]H RGSÊ\Z\ ]DLQVWDORZDQH ]RVWDÊ\ MX× Z SRQDG W\VLÃFDFK ÊD]LHQHN
SU\ZDWQ\FK KRWHORZ\FK V]NROQ\FK VSRUWRZ\FK Z 3ROVFH L (XURSLH

0DP\ GRÐZLDGF]HQLH ]ZLÃ]DQH ] SURMHNWRZDQLHP L SURGXNFMÃ RGSÊ\ZµZ LGHDOQLH GRSDVRZDQ\FK GR
SRWU]HE QDV]HJR .OLHQWD 0R×HP\ ]DSURMHNWRZDÅ RGSÊ\Z Z RSDUFLX R Z\PDJDQLD WHFKQLF]QH
RF]HNLZDQH SU]H] .OLHQWD D WDN×H SHUVRQDOL]RZDÅ VWURQÇ ZL]XDOQÃ RGSÊ\ZX QS QDSLV ORJR OXE Z]µU
ZHGÊXJ Z\W\F]Q\FK .OLHQWD

-HVWHÐP\ SU]\JRWRZDQL QD UHDOL]DFMÇ GX×\FK ]DPµZLHÌ Z NUµWNLP F]DVLH RGSÊ\Z\ ÊD]LHQNRZH PR×HP\
Z\VÊDÅ GR GRZROQHJR PLHMVFD Z NUDMX L ]D JUDQLFÃ


$E\ XÊDWZLÅ QDV]\P .OLHQWRP F]ÇÐÅ ]ZLÃ]DQÃ ] EXGRZÃ L PRGHUQL]DFMÃ
ÊD]LHQNL ZSURZDG]LOLÐP\ GR RIHUW\ GRGDWNRZH DNFHVRULD SRWU]HEQH GR
PRQWD×X WM PDQNLHW\ L PDW\ XV]F]HOQLDMÃFH RUD] FDÊH ]HVWDZ\
]DZLHUDMÃFH UµZQLH× QDUR×QLNL XV]F]HOQLDMÃFH RUD] IROLH Z SÊ\QLH
'OD QDV]\FK VWDÊ\FK .OLHQWµZ SURSRQXMHP\ LQG\ZLGXDOQH
RIHUW\ ]DZLHUDMÃFH GRNÊDGQLH WR FR MHVW SRWU]HEQH QD
V]F]HJµÊRZR GRSDVRZDQ\FK ZDUXQNDFK3RQDG W\VLÇF\ ]DGRZRORQ\FK .OLHQWµZZZZ RGSO\Z\ OD]LHQNRZH SO

ELXUR#RGSO\Z\ OD]LHQNRZH SO
=DNÊDG SURGXNF\MQ\ XO /RWQLNµZ :\V]NµZ

$.&(625,$1DV]\P .OLHQWRP RIHUXMHP\ V]HURNÃ JDPÇ SURGXNWµZ XÊDWZLDMÃF\FK PRQWD×
D WDN×H ZSÊ\ZDMÃF\FK QD EH]SLHF]HÌVWZR X×\WNRZDQLD


ï 0DQNLHW\ XV]F]HOQLDMÃFH GRSDVRZDQH GR UR]PLDUX RGSÊ\ZX
ï 0DW\ XV]F]HOQLDMÃFH ] URONL

ï +\GURL]RODFMH QDUR×QH
ï )ROLH Z SÊ\QLH
ï RUD] ]HVWDZ\ SRZ\×V]\FK DUW\NXʵZ

6DVHQD 3URGXFHQW

2GSÊ\ZµZ ÉD]LHQNRZ\FK3RQDG W\VLÇF\ ]DGRZRORQ\FK .OLHQWµZ
ZZZ RGSO\Z\ OD]LHQNRZH SO

ELXUR#RGSO\Z\ OD]LHQNRZH SO
XO /RWQLNµZ :\V]NµZ

2'3É<:< /,1,2:(: 2)(5&,( '267Æ31<&+ -(67 :=25•:ï 'R ]DEXGRZ\ SÊ\WNÃ ï 3HÊQ\ ï )DOD ï 3LDVHN ï *ZLD]G\ ï .UDWND ï ÏODG\
ï 6ÊXSNL ï ÏZLHUN ï 7UµMNL ï 3LÃWNL ï 6LWNR ï 3DVNL

: RIHUFLH GRVWÇSQ\FK MHVW GÊXJRÐFL

FP FP FP FP FP FP FP FP


3DUDPHWU\ WHFKQLF]QH


3DUDPHWU :DUWRÐÅ

5RG]DM VWDOL 6WDO QLHUG]HZQD $,6,


*UXERÐÅ VWDOL PP JUXED

6]HURNRÐÅ SRNU\Z\ PP

*ÊÇERNRÐÅ RGSÊ\ZX GR SR]LRPX GQD JOD]XU\ PP

&DÊNRZLWD JÊÇERNRÐÅ GR SR]LRPX JOD]XU\ PP


3U]HSXVWRZRÐÅ RGELµU ZRG\ OLWUµZ PLQXWÇ

6\IRQ 0F$OSLQH 8. F]\V]F]RQ\ RG JµU\

*ZDUDQFMD /$7

2'3É<:< 381.72:( .:$'5$72:(

: 2)(5&,( '267Æ31( 6Â :=25<


ï 'R ]DEXGRZ\ SÊ\WNÃ ï 3HÊQ\ ï 3LDVHN ï *ZLD]G\

: RIHUFLH GRVWÇSQÇ VÃ UR]PLDU\

FP FP FP
3DUDPHWU\ WHFKQLF]QH

3DUDPHWU :DUWRÐÅ


5RG]DM VWDOL 6WDO QLHUG]HZQD $,6,

*UXERÐÅ VWDOL PP JUXED

*ÊÇERNRÐÅ RGSÊ\ZX GR SR]LRPX GQD JOD]XU\ PP

&DÊNRZLWD JÊÇERNRÐÅ GR SR]LRPX JOD]XU\ PP

3U]HSXVWRZRÐÅ RGELµU ZRG\ OLWUµZ PLQXWÇ


6\IRQ 0F$OSLQH 8. F]\V]F]RQ\ RG JµU\

*ZDUDQFMD /$7

Ekologiczne lite i
warstwowe podłogi
dębowe

www.stenyk.eu
505 630 626

Moja taktykana ciepły dom


Kompletny zestaw stolarki do domów energooszczędnych i pasywnych.
Ciepłe okna i drzwi wejściowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe
oraz solidna brama garażowa o grubości 60 mm.
Jedna inwestycja - jeden dostawca - gwarancja Twojego spokoju.
Zapraszamy do sieci komfortowych salonów KRISPOL.www.krispol.pl

20 7
U MAT producent wycieraczek obiektowychwww.wycieraczki.info

P INT uality

20 7Standardowe typy pro ili do wycieraczek prod U MATUnimat 0 Unimat 2 Unimat 2 M Marathon
profil wzmocniony

1,3 5 31 1,5 5 31 2,5 5 31

9,5 10 11 14 11 13


Unimat 7 Unimat 7 M Marathon Unimat 7 K
profil wzmocniony grzebień czyszczący


1,5 5 31 2,5 5 31 4 9

14 ~18 14 ~18
Unimat 22 Unimat 22 M Marathon Unimat 22 K
profil wzmocniony grzebień czyszczący
1,5 5 31 2,5 5 31 1,5 4 9


19 ~23 18 ~22
Unimat 27 Unimat 22 P Prestige Unimat 22 M
profil szeroki wąska szczotka

1,5 5 31
1,5 5 31 10 5

24 ~28 19 ~23

A E Prawdziwa wysokoś gotowej wycieraczki zależy od zastosowanego wkładu czyszczącego
Standardowe typy ram do wycieraczek prod U MAT


Ramy systemowe do zabudowania w posadzce 3 Unimat TrapSystem80 - kompletny system
wycieraczka wraz z osadnikiem
UR 0
UR 2 3
UR 22 3
UR 3 podpora na regulowanych nogach
3 0
22 26 0
15
tylko dla typ Unimat 22


Możliwości montażu
Rampy najazdowe
Unimat U 0 2 Unimat U 2 7


www wycieraczki in o

20 7Standardowe typy wkład w czyszczących do wycieraczek U MAT

osuszający czyszczący osuszający czyszczący czyszczący czyszczący
tekstylny wąska i czyszczący grzebień gumowy szczotka
szczotka tekstylny aluminowy

T M ST K R


Standardowe kolory wkład w czyszczących do wycieraczek U MAT


K A TEKST L R PS T lub ST


nne kolory wkład w
czyszczących na
zam wienie

czarny antracyt szary brązowy czerwony piaskowy czarny ST gra itowy ST

S C TKA


przykład
czarny szary biały brązowy niebieski czerwony pomarańczowy zielony ż łty szczotki
dwukolorowej
GUMA Rczarny szary brązowy

kierunki Przy pro ektowaniu i zamawianiu wycieraczek nale y zawsze podawa kierunek ruc u
ruchu
Długo z zaznaczeniem wymiar w w milimetrac .
A E Podstawowe wymagane informac e: rodza , typ wycieraczki, kolor wkład w czyszcz cyc
szeroko w mm, długo w mm, kierunek ruc u, kształt,
elementy dodatkowe: rama systemowa, na azd itp.
zeroko

www wycieraczki in o

20 7


maty osuszające, pyłochłonne, czyszczące, z logo Unimat
listwa z
logo logo maty
wycieraczka Unimata 20 KRATA


wymiary standardowe
44
11 600 400
26 ~ 20 50 500
1000 500
~ 20 1200 800
inne rozmiary na zam wienie
wycieraczka stalowa ocynkowana ogniowo z antypoślizgowym wykończeniem
wycieraczka Unimata 22 MGA

wymiary standardowe
26 ~ 22 1500 1000
inne rozmiary na zam wienie

szczotki montowane w otworac
wycieraczki polepsza wła ciwo ci
czyszcz ce
wycieraczka gumowa drenażem umożliwiającym swobodny przepływ wody

kompletny system wycieraczka + osadnik Unimata HomeCleaner PS70


70 105


kr ciec
Ø 70 do odwodnienia
wymiary standardowe
wypełnienie 600 400
osadnika: krata tekstyl guma szczotka 50 500
1000 500
sadniki z poliestru wzmocnionego wł knem szklanym Unimata ome leaner Ps 0. ła ciwo ci tego tworzywa sprawia , e
est ono stosowane w obszarac , gdzie szczeg lne znaczenie ma takie cec y ak wytrzymało i stabilno .. Materiał ten
zna du e szerokie zastosowanie w budownictwie, przemy le samoc odowym, stoczniowym, lotniczym i kosmicznym. ec y
c arakterystyczne: niełamliwo , niewielka waga, odporno na mr z, działanie wysokic temperatur, odporno na c emikalia,
odporno na działanie ole w, benzyn i gno owicy, gładka powierzc nia ułatwia ca czyszczenie.
wycieraczka przejazdowa Unimata HERCULES
ycieraczka prze azdowa do czyszczenia k ł
40 w zk w widłowyc , samoc od w ci arowyc i
45 osobowyc , paleciak w, a tak e obuwia roboczego
itp. o konstrukc i modułowe . arakteryzu e si
montaż w posadzce ekstremalnie du wytrzymało ci oraz
skuteczno ci oczyszczania obuwia oraz k ł
600
ezdnyc . kłady szczotkowe odporne s na
cieranie, łamanie, gnicie oraz zmiany temperatury.
Idealnie nada e si ako strefa czyszcz ca przed
montaż na posadzce w azdami z plac w i parking w do al, warsztat w
samoc odowyc , al przemysłowyc , a tak e ci gi
czyszcz ce pomi dzy strefami czystymi i brudnymi w
wymiary standardowe
przemy le i rolnictwie. Przeznaczona do
1000 4 0 40 intensywnego ruc u.
UNIMAT fabryka wycieraczek
61-248 Poznań, ul. Dziadoszańska 10
tel 61 848 93 95, kom 609 534390 email: [email protected]


www wycieraczki in o


Click to View FlipBook Version