The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-08-08 09:42:23

Dobra Żywność Amplus v2_Flat

5R]SRF]\QDP\ VH]RQ RZRFRZ\ ] 12:<0,
*DODUHWNDPL GHVHURZ\PL EH] ĹHODW\Q\


XÑç÷ã° ã° Àç»ôÄ Ė°Îçø¼Ñá° đ ã°÷Ėēâ Üô°ÛþȤ ÀÝ°üÄÎç đ°ôüç ñçâēøÝĽ ç ÝÄÜÜѼÐ
Ñ çôĖÄėđÑ°Û·¼ē¼Ð ÀÄ÷Äô°¼Ð Ė ÀçÀ°üÜÑÄâ ÷ÄĖçãçđē¼Ð çđç¼èđȩ ç ѼР÷üđçôĖÄãÑ°
ñçÝļ°âē ã°÷ĖÄ ãçđçø¼Ñ Ɏ °Ý°ôÄüÜÑ ÀÄ÷ÄôçđÄ đ üôĖļРđēÛ·üÜçđē¼Ð ÷â°Ü°¼Ðȣ
Ź 3RPDUDĄF]\ L PRUHOL

Ź &\WU\Q\ L OLPRQNL


Ź 7UXVNDZNL L PDOLQ\#ãüÄã÷ēđãē ÜçÝçôȤ âç¼ãç çđç¼çđē ÷â°Ü Ñ ÀÄÝÑÜ°üã° Üçã÷ē÷üÄã¼Û° ÷ñô°đÑ°Û·Ȥ ęÄ
°Ý°ôÄüÜÑ ÷· Àç÷Üçã°á· »°Ė· ÷áçÀÜÑ¼Ð Ñ »°ôđãē¼Ð ñôĖē÷â°ÜèđȤ ÜüèôÄ ñçÀ°ãÄ
đ ñþ¼Ð°ôÜ°¼Ð »ÌÀ· ÷ÑÌ ñÑÌÜãÑÄ ñôÄĖÄãüçđ°½ Ñ đē»çôãÑÄ ÷â°Üçđ°½ȩ
X °Ý°ôÄüÜ°¼Ð ÀÄ÷Äôçđē¼Ð Ė°÷ü·ñÑÝÑøâē ęÄÝ°üēãÌ Ü°ô°ÎÄãÄâ ɍ ã°üþô°Ýãēâ
ôçøÝÑããēâ ÀçÀ°üÜÑÄâ ęÄÝþÛ·¼ēâȩ ĖÑÌÜÑ üÄâþ ñôçÀþÜüē ÷Ėē»Üç üÌęÄÛ· ã°đÄü
đ Üçãü°Ü¼ÑÄ ĖÄ øđÑÄęēâ °ã°ã°÷Äâ Ñ ÜÑđÑȤ ÜüèôÄ ôçĖñþ÷Ė¼Ė°Û· üô°Àē¼ēÛãÄ Î°Ý°ôÄüÜÑȤ
° ü°ÜęÄ ÷· çÀñçđÑÄÀãÑÄ ÀÝ° đÄÎÄü°ôÑ°ã Ė þđ°ÎÑ ã° »ô°Ü ęÄÝ°üēãē đÑÄñôĖçđÄÛȩ

°Ü°ÝÝ°ãÀ HȮ Ȯ
ZLÙFHM LQVSLUDFML V]XNDM QD þÝȩ °»ôē¼Ėã° ƹȤ ƴƴɎƸƸƺ X°ô÷Ė°đ°


üÄÝȩ ʖƸƼ ƶƶ Ʒƹƹ ƶƶ ƴƴȤ Í°Ēȣ ʖƸƼ ƶƶ Ʒƹƹ ƶƶ ƶƴ

ÄɎâ°ÑÝȣ »Ñþôçˀ»°Ü°ÝÝ°ãÀȩñÝ

5R]SRF]\QDP\ VH]RQ RZRFRZ\ ] 12:<0,
*DODUHWNDPL GHVHURZ\PL EH] ĹHODW\Q\


XÑç÷ã° ã° Àç»ôÄ Ė°Îçø¼Ñá° đ ã°÷Ėēâ Üô°ÛþȤ ÀÝ°üÄÎç đ°ôüç ñçâēøÝĽ ç ÝÄÜÜѼÐ
Ñ çôĖÄėđÑ°Û·¼ē¼Ð ÀÄ÷Äô°¼Ð Ė ÀçÀ°üÜÑÄâ ÷ÄĖçãçđē¼Ð çđç¼èđȩ ç ѼР÷üđçôĖÄãÑ°
ñçÝļ°âē ã°÷ĖÄ ãçđçø¼Ñ Ɏ °Ý°ôÄüÜÑ ÀÄ÷ÄôçđÄ đ üôĖļРđēÛ·üÜçđē¼Ð ÷â°Ü°¼Ðȣ
Ź 3RPDUDĄF]\ L PRUHOL

Ź &\WU\Q\ L OLPRQNL


Ź 7UXVNDZNL L PDOLQ\#ãüÄã÷ēđãē ÜçÝçôȤ âç¼ãç çđç¼çđē ÷â°Ü Ñ ÀÄÝÑÜ°üã° Üçã÷ē÷üÄã¼Û° ÷ñô°đÑ°Û·Ȥ ęÄ
°Ý°ôÄüÜÑ ÷· Àç÷Üçã°á· »°Ė· ÷áçÀÜÑ¼Ð Ñ »°ôđãē¼Ð ñôĖē÷â°ÜèđȤ ÜüèôÄ ñçÀ°ãÄ
đ ñþ¼Ð°ôÜ°¼Ð »ÌÀ· ÷ÑÌ ñÑÌÜãÑÄ ñôÄĖÄãüçđ°½ Ñ đē»çôãÑÄ ÷â°Üçđ°½ȩ
X °Ý°ôÄüÜ°¼Ð ÀÄ÷Äôçđē¼Ð Ė°÷ü·ñÑÝÑøâē ęÄÝ°üēãÌ Ü°ô°ÎÄãÄâ ɍ ã°üþô°Ýãēâ
ôçøÝÑããēâ ÀçÀ°üÜÑÄâ ęÄÝþÛ·¼ēâȩ ĖÑÌÜÑ üÄâþ ñôçÀþÜüē ÷Ėē»Üç üÌęÄÛ· ã°đÄü
đ Üçãü°Ü¼ÑÄ ĖÄ øđÑÄęēâ °ã°ã°÷Äâ Ñ ÜÑđÑȤ ÜüèôÄ ôçĖñþ÷Ė¼Ė°Û· üô°Àē¼ēÛãÄ Î°Ý°ôÄüÜÑȤ
° ü°ÜęÄ ÷· çÀñçđÑÄÀãÑÄ ÀÝ° đÄÎÄü°ôÑ°ã Ė þđ°ÎÑ ã° »ô°Ü ęÄÝ°üēãē đÑÄñôĖçđÄÛȩ

°Ü°ÝÝ°ãÀ HȮ Ȯ
ZLÙFHM LQVSLUDFML V]XNDM QD þÝȩ °»ôē¼Ėã° ƹȤ ƴƴɎƸƸƺ X°ô÷Ė°đ°


üÄÝȩ ʖƸƼ ƶƶ Ʒƹƹ ƶƶ ƴƴȤ Í°Ēȣ ʖƸƼ ƶƶ Ʒƹƹ ƶƶ ƶƴ

ÄɎâ°ÑÝȣ »Ñþôçˀ»°Ü°ÝÝ°ãÀȩñÝ

3$6,(.$
*RVSRGDUVWZR 3DVLHF]QH 7RPDV] É\VRÌ VS ] R R VS N

6XÊNRZLFH N $QGU\FKRZD XO 5DFÊDZLFND
H PDLO SRF]WD#RU\JLQDOQHSUH]HQW\ SO
WHO WHO0LRG\


=RVWDÊ\ RQH ZLHORNURWQLH Z\Uµ×QLRQH SRGF]DV
PLµG L SURGXNW\ SV]F]HOH UR×QHJR URG]DMX LPSUH] SV]F]HODUVNLFK D Z RVWDW
QLP F]DVLH RWU]\PDÊ\ FHUW\ĆNDW\ MDNRÐFL Z SUR
JUDPLH 'RFHÌ 3ROVNLH RUD] QLH SR UD] SLHUZV]\
QRPLQDFMH Z NRQNXUVLH $*52 3ROVND
6LÇJD RQD ODW W\FK XELHJÊHJR ZLHNX NLHG\ WR 3DQ 0DULDQ É\VRÌ SUDFRZDÊ MDNR ÐOXVDU] Z
:\WZµUQL 6LOQLNµZ :\VRNRSUÇ×Q\FK D ND×Gà ZROQà FKZLOÇ SRÐZLÇFDÊ QD UR]ZLMDQLH VZRMH
JR KREE\ MDNLP E\ÊR SV]F]HODUVWZR =DNXSLÊ Z W\P RNUHVLH SU]HGZRMHQQÃ ZLHUWDUNÇ UÇF]QÃ 0LRGRZH 63$
NWµUÃ VDP SU]HURELÊ QD HOHNWU\F]QÃ 3U]\ MHM SRPRF\ Z\NRQ\ZDÊ LQQRZDF\MQH PRGHOH
VSU]ÇWµZ SV]F]HODUVNLFK RUD] SLHUZV]H IRUP\ QD XOH VW\URSLDQRZH -HJR SUDFD Z]EXG]LÊD 'ÊXJROHWQLH GRÐZLDGF]HQLH Z EUDQ×\ SV]F]HODUVNLHM
]DLQWHUHVRZDQLH V\QD $QGU]HMD RUD] ZQXND 7RPDV]D FR VSUDZLÊR L× ZLHOH JRG]LQ VSÇG]DOL SR]ZROLÊR QDP Z\NRU]\VWDÅ GREURF]\QQH G]LDÊDQLH
ZVSµOQLH QD SURMHNWRZDQLX L UHDOL]DFML SRP\VʵZ ]ZLÃ]DQ\FK ] SV]F]HODUVWZHP SURGXNWµZ SV]F]HOLFK Z NRVPHW\FH $E\ ]DVSRNRLÅ
SRWU]HE\ QDV]\FK NOLHQWµZ QD QDWXUDOQH SURGXNW\
: URNX 3DQ 7RPDV] ]DÊR×\Ê ĆUPÇ ìÉ\VRÌë L ZVSµOQLH ZUD] ]H VZRMà URG]LQà NRQW\QXXMH SV]F]HOH ĆUPD VWZRU]\ÊD QRZà PDUNÇ 0,2'2:(
G]LHÊR G]LDGND FLÃJOH SRV]HU]DMÃF DVRUW\PHQW L UR]ZLMDMÃF VLHÅ VSU]HGD×\ QLH W\ONR QD 3ROVNÇ 63$ RIHUXMÃF Z\VRNLHM MDNRÐFL NRVPHW\NL
DOH L FDÊÃ (XURSÇ RUD] NUDMH ] SR]D QLHM

6ÊRG\F]H


3URGXNW\ SU]HGVLÇELRUVWZD É\VRÌ GRVWÇSQH VÃ Z VNOHSDFK ]H ]GURZÃ 0LµG WR QDMEDUG]LHM QDWXUDOQD VÊRG\F] ]QDQD Z
QDWXU]H 8GRZDGQLD ×H WR FR VÊRGNLH PR×H E\Å
×\ZQRÐFLÃ HNR GHOLNDWHVDFK RUD] VNOHSDFK ]LHODUVNR PHG\F]Q\FK ]DUµZQR ]GURZH :V]\VWNR FR WZRU]\P\ URELP\ ]

ZZZ SDVLHNDO\VRQ SO Z\NRU]\VWDQLHP PLRGX L QDV]HM SDVML GR QLHJR 1DV]H
VÊRG\F]H VÃ QDWXUDOQ\P UR]ZLQLÇFLHP WHM PLÊRÐFL GR

SRF]WD#RU\JLQDOQHSUH]HQW\ SO QDWXUDOQ\FK SURGXNWµZ

3$6,(.$
*RVSRGDUVWZR 3DVLHF]QH 7RPDV] É\VRÌ VS ] R R VS N

6XÊNRZLFH N $QGU\FKRZD XO 5DFÊDZLFND
H PDLO SRF]WD#RU\JLQDOQHSUH]HQW\ SO
WHO WHO0LRG\


=RVWDÊ\ RQH ZLHORNURWQLH Z\Uµ×QLRQH SRGF]DV
PLµG L SURGXNW\ SV]F]HOH UR×QHJR URG]DMX LPSUH] SV]F]HODUVNLFK D Z RVWDW
QLP F]DVLH RWU]\PDÊ\ FHUW\ĆNDW\ MDNRÐFL Z SUR
JUDPLH 'RFHÌ 3ROVNLH RUD] QLH SR UD] SLHUZV]\
QRPLQDFMH Z NRQNXUVLH $*52 3ROVND
6LÇJD RQD ODW W\FK XELHJÊHJR ZLHNX NLHG\ WR 3DQ 0DULDQ É\VRÌ SUDFRZDÊ MDNR ÐOXVDU] Z
:\WZµUQL 6LOQLNµZ :\VRNRSUÇ×Q\FK D ND×Gà ZROQà FKZLOÇ SRÐZLÇFDÊ QD UR]ZLMDQLH VZRMH
JR KREE\ MDNLP E\ÊR SV]F]HODUVWZR =DNXSLÊ Z W\P RNUHVLH SU]HGZRMHQQÃ ZLHUWDUNÇ UÇF]QÃ 0LRGRZH 63$
NWµUÃ VDP SU]HURELÊ QD HOHNWU\F]QÃ 3U]\ MHM SRPRF\ Z\NRQ\ZDÊ LQQRZDF\MQH PRGHOH
VSU]ÇWµZ SV]F]HODUVNLFK RUD] SLHUZV]H IRUP\ QD XOH VW\URSLDQRZH -HJR SUDFD Z]EXG]LÊD 'ÊXJROHWQLH GRÐZLDGF]HQLH Z EUDQ×\ SV]F]HODUVNLHM
]DLQWHUHVRZDQLH V\QD $QGU]HMD RUD] ZQXND 7RPDV]D FR VSUDZLÊR L× ZLHOH JRG]LQ VSÇG]DOL SR]ZROLÊR QDP Z\NRU]\VWDÅ GREURF]\QQH G]LDÊDQLH
ZVSµOQLH QD SURMHNWRZDQLX L UHDOL]DFML SRP\VʵZ ]ZLÃ]DQ\FK ] SV]F]HODUVWZHP SURGXNWµZ SV]F]HOLFK Z NRVPHW\FH $E\ ]DVSRNRLÅ
SRWU]HE\ QDV]\FK NOLHQWµZ QD QDWXUDOQH SURGXNW\
: URNX 3DQ 7RPDV] ]DÊR×\Ê ĆUPÇ ìÉ\VRÌë L ZVSµOQLH ZUD] ]H VZRMà URG]LQà NRQW\QXXMH SV]F]HOH ĆUPD VWZRU]\ÊD QRZà PDUNÇ 0,2'2:(
G]LHÊR G]LDGND FLÃJOH SRV]HU]DMÃF DVRUW\PHQW L UR]ZLMDMÃF VLHÅ VSU]HGD×\ QLH W\ONR QD 3ROVNÇ 63$ RIHUXMÃF Z\VRNLHM MDNRÐFL NRVPHW\NL
DOH L FDÊÃ (XURSÇ RUD] NUDMH ] SR]D QLHM

6ÊRG\F]H


3URGXNW\ SU]HGVLÇELRUVWZD É\VRÌ GRVWÇSQH VÃ Z VNOHSDFK ]H ]GURZÃ 0LµG WR QDMEDUG]LHM QDWXUDOQD VÊRG\F] ]QDQD Z
QDWXU]H 8GRZDGQLD ×H WR FR VÊRGNLH PR×H E\Å
×\ZQRÐFLÃ HNR GHOLNDWHVDFK RUD] VNOHSDFK ]LHODUVNR PHG\F]Q\FK ]DUµZQR ]GURZH :V]\VWNR FR WZRU]\P\ URELP\ ]

ZZZ SDVLHNDO\VRQ SO Z\NRU]\VWDQLHP PLRGX L QDV]HM SDVML GR QLHJR 1DV]H
VÊRG\F]H VÃ QDWXUDOQ\P UR]ZLQLÇFLHP WHM PLÊRÐFL GR

SRF]WD#RU\JLQDOQHSUH]HQW\ SO QDWXUDOQ\FK SURGXNWµZ64#&;%;,0'


$Ɂ$019' 24#ʜ'0+'

ű *CTOQPKC ɺYKCVC K EKGPKC VCLGOPKEC MCY[ 1TKIQ

ű 6TCF[ELG MVȡT[OK OQʝPC UKɂ FGNGMVQYCȲMZ MX
1 M _ f M _ f ` a W M \ ^ h Q U P M

[ X Z
3 M n _ ` c M \ ^ _ ` [ f % Q ^ U M6GN

' OCKN EQPETGV"QTKIQMCHHGG RN

YYY QTKIQMCHHGG RN

3,(5:6=< : 32/6&(+LVWRULD SU]HGVLÇELRUVWZD %LXUNRP )ODPSRO 6S ] R R VLÇJD U

2G WHJR F]DVX ] QLHZLHONLHM ĆUP\ VNXSXMÃFHM G]LF]\]QÇ VWDOLÐP\ VLÇ MHGQ\P
] F]RÊRZ\FK SU]HGVLÇELRUVWZ Z 3ROVFH RUD] (XURSLH 8VWDELOL]RZDQD SR]\FMD ĆUP\

]PRW\ZRZDÊD QDV GR UR]V]HU]HQLD ]DNUHVX G]LDÊDOQRÐFL ZSURZDG]DMÃF QD U\QHN
QRZÃ PDUNÇ VRNµZ 1)& SRG QD]ZÃ 2U\JLQDOQ\ 6RNèè : VZRLP SRUWIROLR SRVLDGDP\
RU\JLQDOQH VRNL Z V]NODQ\FK EXWHONDFK R SRMHPQRÐFL PO
PO PO R PO PO RUD] RU\JLQDOQH VRNL Z NDUWRQDFK EDJ LQ ER[ R SRMHPQRÐFL / /

L / 6ÊXFKDMÃF 3DÌVWZD XZDJ L Z\FKRG]ÃF QDSU]HFLZ RF]HNLZDQLRP ]DPLHU]DP\

SURGXNRZDÅ QDMZ\×V]HM MDNRÐFL VRNL WDN DE\ ND×G\ PµJÊ SLÅ SLHUZV]\ 2U\JLQDOQ\ VRN=DSUDV]DP\ GR ZVSµÊSUDF\


%,85.20 )/$032/ 63 = 2 2


6]HOLJRZR 5HGÊR ELXUR#RU\JLQDOQ\VRN SO WHO
=DNÊDG SURGXNF\MQ\ .RV]DOLÌVND å 6]F]HFLQHN

ZZZ RU\JLQDOQ\VRN SO

3,(5:6=< : 32/6&(+LVWRULD SU]HGVLÇELRUVWZD %LXUNRP )ODPSRO 6S ] R R VLÇJD U

2G WHJR F]DVX ] QLHZLHONLHM ĆUP\ VNXSXMÃFHM G]LF]\]QÇ VWDOLÐP\ VLÇ MHGQ\P
] F]RÊRZ\FK SU]HGVLÇELRUVWZ Z 3ROVFH RUD] (XURSLH 8VWDELOL]RZDQD SR]\FMD ĆUP\

]PRW\ZRZDÊD QDV GR UR]V]HU]HQLD ]DNUHVX G]LDÊDOQRÐFL ZSURZDG]DMÃF QD U\QHN
QRZÃ PDUNÇ VRNµZ 1)& SRG QD]ZÃ 2U\JLQDOQ\ 6RNèè : VZRLP SRUWIROLR SRVLDGDP\
RU\JLQDOQH VRNL Z V]NODQ\FK EXWHONDFK R SRMHPQRÐFL PO
PO PO R PO PO RUD] RU\JLQDOQH VRNL Z NDUWRQDFK EDJ LQ ER[ R SRMHPQRÐFL / /

L / 6ÊXFKDMÃF 3DÌVWZD XZDJ L Z\FKRG]ÃF QDSU]HFLZ RF]HNLZDQLRP ]DPLHU]DP\

SURGXNRZDÅ QDMZ\×V]HM MDNRÐFL VRNL WDN DE\ ND×G\ PµJÊ SLÅ SLHUZV]\ 2U\JLQDOQ\ VRN=DSUDV]DP\ GR ZVSµÊSUDF\


%,85.20 )/$032/ 63 = 2 2


6]HOLJRZR 5HGÊR ELXUR#RU\JLQDOQ\VRN SO WHO
=DNÊDG SURGXNF\MQ\ .RV]DOLÌVND å 6]F]HFLQHN

ZZZ RU\JLQDOQ\VRN SO

:RGRURZÇJODQ\
+&2
:DSÌ &D0DJQH] 0J

6µG 1D


6LDUF]DQ\ 62

&KORUNL &/
JO

3RWDV . P
µ


)OXRUNL ) PQUÊZ HD
D L G
VÊ \NZ
R
ÊÐL RF

đđđȮđçÀ°»ē÷üô°ȮñÝ D &

8ÍÄôþÛÄâē B°ä÷üđþ »çΰüē đē»èô ã°ñçÛèđ
¼ÐáçÀĖ·¼ē¼Ð ç ôèęãē¼Ð ÷â°Ü°¼Ðȩ

4çđçø½Ȧ

4°üþô°Ýã° đçÀ° âÑãÄô°Ýã°ȣ ΰĖçđ°ã°Ȥ ãÑÄΰĖçđ°ã°ȩ
BôçÀþÜü ÀÄÀēÜçđ°ãē ÀÝ° ÷ÄÎâÄãüþ "çEÄ °


Click to View FlipBook Version