The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2018-08-31 02:32:12

MagArt23 Universe

0$5&,1 %5$66%$1' 0DUFLQ %UDVVEDQG RIHUXMH UµZQLH× RSUDZÇ PX]\F]QÃ GOD


'/$ ),50 , .25325$&-,
Ï:,Â7 3$Ë67:2:<&+ , 5(/,*,-1<&+
25.,(675$ 'Æ7$ :52&É$: ï ÐZLÇWD SDWULRW\F]QH ï MXELOHXV]H ĆUP

ï RSUDZD PV]\ ï MXELOHXV]H LQG\ZLGXDOQH

2UNLHVWUD GÇWD 0DUFLQ %UDVVEDQG MHVW MHGQà ] QLHOLF]Q\FK NWµUD FLHV]\ VLÇ GX×à SRSXODUQRÐFLà ï SURFHVMH ï ELHVLDG\
ZÐUµG SXEOLF]QRÐFL Z ZRMHZµG]WZLH GROQRÐOÃVNLP L SR]D QLP
0DUFLQ %UDVVEDQG WR SURIHVMRQDOQL PX]\F\ JUDMÃF\ ] SDVMà SROVNLH L ÐZLDWRZH VWQDGDUG\ 26•% 35<:$71<&+ 852&=<672Ï&, 3$7521$&.,&+
PX]\NL UR]U\ZNRZHM PDUV]RZHM SDWULRW\F]QHM L UHOLJLMQHM ï XURF]\VWRÐFL ÐOXEQH , 2.2/,&=12Ï&,2:<&+

ï RSUDZD REU]ÇGµZ SRJU]HERZ\FK ï XURF]\VWRÐFL VWUD×DFNLH
ï NRQFHUW\ QD LQG\ZLGXDOQH ]DPµZLHQLD ï XURF]\VWRÐFL JPLQQH SRZLDWRZH L PLHMVNLH
ï GQL PLDVW
ï SRFKRG\ SU]HPDUV]H


7(/
25.,(675$ 326,$'$ : 6:2,0 5(3(578$5=( 5•=1( *$781., 08=<&=1( , 2)(58-(
:<67(3< : 3/(1(5=( .2Ï&,2É$&+ 25$= 6$/$&+ .21&(572:<&+ ::: %5$66%$1' 3/


0$5&,1 %5$66%$1' 0DUFLQ %UDVVEDQG RIHUXMH UµZQLH× RSUDZÇ PX]\F]QÃ GOD


'/$ ),50 , .25325$&-,
Ï:,Â7 3$Ë67:2:<&+ , 5(/,*,-1<&+
25.,(675$ 'Æ7$ :52&É$: ï ÐZLÇWD SDWULRW\F]QH ï MXELOHXV]H ĆUP

ï RSUDZD PV]\ ï MXELOHXV]H LQG\ZLGXDOQH

2UNLHVWUD GÇWD 0DUFLQ %UDVVEDQG MHVW MHGQà ] QLHOLF]Q\FK NWµUD FLHV]\ VLÇ GX×à SRSXODUQRÐFLà ï SURFHVMH ï ELHVLDG\
ZÐUµG SXEOLF]QRÐFL Z ZRMHZµG]WZLH GROQRÐOÃVNLP L SR]D QLP
0DUFLQ %UDVVEDQG WR SURIHVMRQDOQL PX]\F\ JUDMÃF\ ] SDVMà SROVNLH L ÐZLDWRZH VWQDGDUG\ 26•% 35<:$71<&+ 852&=<672Ï&, 3$7521$&.,&+
PX]\NL UR]U\ZNRZHM PDUV]RZHM SDWULRW\F]QHM L UHOLJLMQHM ï XURF]\VWRÐFL ÐOXEQH , 2.2/,&=12Ï&,2:<&+

ï RSUDZD REU]ÇGµZ SRJU]HERZ\FK ï XURF]\VWRÐFL VWUD×DFNLH
ï NRQFHUW\ QD LQG\ZLGXDOQH ]DPµZLHQLD ï XURF]\VWRÐFL JPLQQH SRZLDWRZH L PLHMVNLH
ï GQL PLDVW
ï SRFKRG\ SU]HPDUV]H


7(/
25.,(675$ 326,$'$ : 6:2,0 5(3(578$5=( 5•=1( *$781., 08=<&=1( , 2)(58-(
:<67(3< : 3/(1(5=( .2Ï&,2É$&+ 25$= 6$/$&+ .21&(572:<&+ ::: %5$66%$1' 3/


2UJDQL]XMHV] Z\GDU]HQLH"


6]XNDV] JUXS\ NWµUD Z]ERJDFL 7ZµM OLQH XS"
=DG]ZRĆ GR QDV OXE QDSLV] 1D SHZQR VLÛ GRJDGDP\


=HVSµĄ .RORURZH *LWDU\ SRZVWDĄ QD SRF]ÇWNX
URNX ]D VSUDZÇ VSRWNDQLD PX]\NµZ
] ZLHOROHWQLP UµľQRURGQ\P GRĝZLDGF]HQLHP
VFHQLF]Q\P L VWXG\MQ\P 0X]\F\ WZRU]ÇF\ ]HVSµĄ
]D FHO SRVWDZLOL VRELH SRSXODU\]DFMÛ XWZRUµZ OHJHQG
SROVNLHM PX]\NL UR]U\ZNRZHM Ȃ ]HVSRĄµZ &]HUZRQH *LWDU\
RUD] 7U]\ .RURQ\ -Xľ SR QLHVSHĄQD URNX G]LDĄDOQRĝFL WZµUF]RĝÉ .RORURZ\FK *LWDU VSRWNDĄD UD] 7U]\ .RURQ\ -Xľ SR QLHVSHĄQD URNX G]LDĄDOQRĝFL WZµUF]RĝÉ .RORURZ\FK *LWDU VSRWNDĄD
R
VLÛ ]H VSRU\P X]QDQLHP L ]HVSµĄ ]GRE\Ą ΖΖΖ QDJURGÛ QD Ζ9 )HVWLZDOX LP .U]\V]WRID
.OHQF]RQD Z 3XĄWXVNX : MXU\ )HVWLZDOX RERN $OLFML .OHQF]RQ ZGRZ\ SR .U]\V]WRȴH
.OHQF]RQLH ]DVLDGĄ\ P LQ WDNLH SRVWDFLH SROVNLHM PX]\NL UR]U\ZNRZHM MDN 5\V]DUG
3R]QDNRZVNL 7RPDV] -DĝNLHZLF] 3DZHĄ 6]WRPSNH F]\ 0DUHN *DV]\ĆVNL
ZZZ NRORURZHJLWDU\ SO


7HO WHO NRORURZHJLWDU\#JPDLO FRP ZZZ IDFHERRN SO NJLWDU\


9MJ 7THPNS (MFNW YT Ȉ^\F JSJWLNF UÍ^SnjHF _ W^YRZ PQFX^H_SJLT
GQZJXF N WTHPF I_NJHN P\NFYµ\ 8NQSJ GW_RNJSNJ IFRXPNJLT LÍTXZ
UW_JUQFYF XNǗ _ NRUWT\N_FHOFRN UNFSNSF N LNYFW^ TUFWY^RN
SF Ȉ^\NTÍT\^HM UFWYNFHM UJWPZXON N GFXZ <X_^XYPT YT ZYW_^RFSJ KFHJGTTP HTR YMJWTHPNSHMFNWTKKNHNFQ
\ JXYJY^HJ QFY Y^HM XY\FW_F SNJXFRT\NYnj FYRTXKJWǗ NSXYFLWFR HTR YMJWTHPNSHMFNWDTKKNHNFQ
SF PTSHJWYFHM UJÍS^HM WT_YFÏH_TS^HM XYZIJSYµ\ ^TZYZGJ HTR HMFSSJQ :(6?84)*)H) -.*S+=3 'H L

0TSYFPY /NRN &SYJP


9MJ 7THPNS (MFNW YT Ȉ^\F JSJWLNF UÍ^SnjHF _ W^YRZ PQFX^H_SJLT
GQZJXF N WTHPF I_NJHN P\NFYµ\ 8NQSJ GW_RNJSNJ IFRXPNJLT LÍTXZ
UW_JUQFYF XNǗ _ NRUWT\N_FHOFRN UNFSNSF N LNYFW^ TUFWY^RN
SF Ȉ^\NTÍT\^HM UFWYNFHM UJWPZXON N GFXZ <X_^XYPT YT ZYW_^RFSJ KFHJGTTP HTR YMJWTHPNSHMFNWTKKNHNFQ
\ JXYJY^HJ QFY Y^HM XY\FW_F SNJXFRT\NYnj FYRTXKJWǗ NSXYFLWFR HTR YMJWTHPNSHMFNWDTKKNHNFQ
SF PTSHJWYFHM UJÍS^HM WT_YFÏH_TS^HM XYZIJSYµ\ ^TZYZGJ HTR HMFSSJQ :(6?84)*)H) -.*S+=3 'H L

0TSYFPY /NRN &SYJP


DISPELLED REALITY to całkowicie nowe podejście do rocka i metalu
progresywnego na polskim rynku muzycznym. Swoją muzykę określają
„Progiem dla ludzi”, co potwierdzane jest świetnym odbiorem ich twórczości
przez publikę. Dispelled Reality stawia na jakość kompozycji oraz wykonania,
czego dowodem są liczne nagrody przyznawane zespołowi w konkursach
i i festiwalach muzycznych. Rozbudowane melodie połączone z chwytliwymi

liniami wokalnymi tworzą niespotykaną mieszankę, która zaskakuje i porywa
każdego słuchacza.


Dispelled Reality budują nie tylko muzycy,
ale przede wszystkim przyjaciele, którzy nie
wyobrażają sobie przyszłości bez siebie
oraz wspólnego występowania na scenie.Kontakt

Manager +48 501 567 565

[email protected]


DISPELLED REALITY to całkowicie nowe podejście do rocka i metalu
progresywnego na polskim rynku muzycznym. Swoją muzykę określają
„Progiem dla ludzi”, co potwierdzane jest świetnym odbiorem ich twórczości
przez publikę. Dispelled Reality stawia na jakość kompozycji oraz wykonania,
czego dowodem są liczne nagrody przyznawane zespołowi w konkursach
i i festiwalach muzycznych. Rozbudowane melodie połączone z chwytliwymi

liniami wokalnymi tworzą niespotykaną mieszankę, która zaskakuje i porywa
każdego słuchacza.


Dispelled Reality budują nie tylko muzycy,
ale przede wszystkim przyjaciele, którzy nie
wyobrażają sobie przyszłości bez siebie
oraz wspólnego występowania na scenie.Kontakt

Manager +48 501 567 565

[email protected]


8 ï 9ð5 9 R


1D DOEXPLH $OER ,QDF]HM OHJHQGDUQL SROVF\ ZRNDOLÐFL ]DÐSLHZDOL Z QRZ\FK
MD]]RZ\FK DUDQ×DFMDFK XWZRU\ SLHUZRWQLH Z\NRQ\ZDQH SU]H] UDSHUµZ


$UW\ÐFL ]DDQJD×RZDQL Z SURMHNW WR .U\VW\QD 3URÌNR (ZD %HP $QGU]HM
'ÃEURZVNL :RMFLHFK *ÃVVRZVNL L )HOLFMDQ $QGU]HMF]DN D DXWRUDPL

RU\JLQDOQ\FK WHNVWµZ VÃ P LQ 3H]HW (OGR ÉRQD 3HMD RUD] ]HVSRÊ\ )OH[[LS
6WDUH 0LDVWR L .DOLEHU : SU]\JRWRZDQLX MHVW WDN×H GUXJD F]ÇÐÅ SURMHNWX
W\P UD]HP GR ZVSµÊSUDF\ ]DSURV]HQL Và PÊRG]L Z\NRQDZF\ P LQ 0RQLND

%RU]\P RUD] )LVPROO


3URMHNW PR×QD E\ÊR XVÊ\V]HÅ QD ×\ZR P LQ Z 7HDWU]H 'UDPDW\F]Q\P QD

IHVWLZDOX 5HGEXOO 0XVLF $FDGHP\ :HHNHQGHU QD WUDVLH 0ÇVNLHJR *UDQLD RUD] QD
VFHQLH SOHQHURZHM 3RNµM 1D /DWR SU]\ 0X]HXP 3RZVWDQLD :DUV]DZVNLHJR
]DUµZQR Z WRZDU]\VWZLH VWDÊHJR ]HVSRÊX MDN L ] DNRPSDQLDPHQWHP

NLONXQDVWRRVRERZHJR ELJEDQGX


: n * î ð 9 9 k < ;V;;GV k ê9 # 9 9Vð V 9ð ï Vð .#% 9 ï 9ð5


8 ï 9ð5 9 R


1D DOEXPLH $OER ,QDF]HM OHJHQGDUQL SROVF\ ZRNDOLÐFL ]DÐSLHZDOL Z QRZ\FK
MD]]RZ\FK DUDQ×DFMDFK XWZRU\ SLHUZRWQLH Z\NRQ\ZDQH SU]H] UDSHUµZ


$UW\ÐFL ]DDQJD×RZDQL Z SURMHNW WR .U\VW\QD 3URÌNR (ZD %HP $QGU]HM
'ÃEURZVNL :RMFLHFK *ÃVVRZVNL L )HOLFMDQ $QGU]HMF]DN D DXWRUDPL

RU\JLQDOQ\FK WHNVWµZ VÃ P LQ 3H]HW (OGR ÉRQD 3HMD RUD] ]HVSRÊ\ )OH[[LS
6WDUH 0LDVWR L .DOLEHU : SU]\JRWRZDQLX MHVW WDN×H GUXJD F]ÇÐÅ SURMHNWX
W\P UD]HP GR ZVSµÊSUDF\ ]DSURV]HQL Và PÊRG]L Z\NRQDZF\ P LQ 0RQLND

%RU]\P RUD] )LVPROO


3URMHNW PR×QD E\ÊR XVÊ\V]HÅ QD ×\ZR P LQ Z 7HDWU]H 'UDPDW\F]Q\P QD

IHVWLZDOX 5HGEXOO 0XVLF $FDGHP\ :HHNHQGHU QD WUDVLH 0ÇVNLHJR *UDQLD RUD] QD
VFHQLH SOHQHURZHM 3RNµM 1D /DWR SU]\ 0X]HXP 3RZVWDQLD :DUV]DZVNLHJR
]DUµZQR Z WRZDU]\VWZLH VWDÊHJR ]HVSRÊX MDN L ] DNRPSDQLDPHQWHP

NLONXQDVWRRVRERZHJR ELJEDQGX


: n * î ð 9 9 k < ;V;;GV k ê9 # 9 9Vð V 9ð ï Vð .#% 9 ï 9ð5


:É( Û Ñ+( % ZB*ù$ + +(É[
1É ÉÈÉ ;+ % É $ ù È+ * A+" $ 7 & : +#

:É( Û Ñ+( % É + %$ ( + É %+ +*& + É ÉÊã (+%É $ É + É É% &$ & *Ê& * Ê ÇÛ+$ j$ Û É +(ÉÛ * ( + É *&%É *&$% #Ú È+Ý( ÉÈ * Ê #É%+ +È Ê
É ÉÊã i + *Ú % È ÊÉ$ ù Ê + %(É * ;+ f ý$% Ç É *&$ Ú %+ +*& + +($ É(ÉÛ& ÊÉ + * ù É *É # +# % :É(ÛÉ V 1É ÉÈÉ ;+ % É $ ù È+ * V
i *&% +( ÉÊ # É# Ê *+Ý Ú + È %É Ê& (&$ +(ÉÊ& Èá( ù%É È* $ #$*& +# % V A+"  $ 7 & V * + Ê # È+# *É # +È(ÉãÊ # D %$ & È+ É#Ú È+ +È + &
( ( $ +$ $ +Ê ÉÊ *Ê& ÊÉ É Ê& +$ & +È * Ê *È &È+(ÉÊ& Èá( ù% ( Ç É ÉÊÉ *& % & *Ê& $% *& + ùÇ #Ú È É É Ç ù %+Ê % & + *& $ ù

( É +$ * È É +Ç * *Ê+Ý Ú (& ÉÊ& Ê Ç ( $ +$ É Ê & *Ê&


:É( Û Ñ+( % c Ç É É Ý (
;+ f ý$% c Ç É É
6É % 2*(+Ê+($% c $% *&
8É Ê 7ùÈ* É c Ç É É É$+(É
7 % j+# %+($% c ÉÊ+
8É $* 8 ÇÉ$ c % $ +ÊÉ É#+ ÉI ÉÊÉÇ cÉ
( ÊÉI ÉÊÉÇ cÉ

((( É( c É ÉÈ&


:É( Û Ñ+( % ZB*ù$ + +(É[
1É ÉÈÉ ;+ % É $ ù È+ * A+" $ 7 & : +#

:É( Û Ñ+( % É + %$ ( + É %+ +*& + É ÉÊã (+%É $ É + É É% &$ & *Ê& * Ê ÇÛ+$ j$ Û É +(ÉÛ * ( + É *&%É *&$% #Ú È+Ý( ÉÈ * Ê #É%+ +È Ê
É ÉÊã i + *Ú % È ÊÉ$ ù Ê + %(É * ;+ f ý$% Ç É *&$ Ú %+ +*& + +($ É(ÉÛ& ÊÉ + * ù É *É # +# % :É(ÛÉ V 1É ÉÈÉ ;+ % É $ ù È+ * V
i *&% +( ÉÊ # É# Ê *+Ý Ú + È %É Ê& (&$ +(ÉÊ& Èá( ù%É È* $ #$*& +# % V A+"  $ 7 & V * + Ê # È+# *É # +È(ÉãÊ # D %$ & È+ É#Ú È+ +È + &
( ( $ +$ $ +Ê ÉÊ *Ê& ÊÉ É Ê& +$ & +È * Ê *È &È+(ÉÊ& Èá( ù% ( Ç É ÉÊÉ *& % & *Ê& $% *& + ùÇ #Ú È É É Ç ù %+Ê % & + *& $ ù

( É +$ * È É +Ç * *Ê+Ý Ú (& ÉÊ& Ê Ç ( $ +$ É Ê & *Ê&


:É( Û Ñ+( % c Ç É É Ý (
;+ f ý$% c Ç É É
6É % 2*(+Ê+($% c $% *&
8É Ê 7ùÈ* É c Ç É É É$+(É
7 % j+# %+($% c ÉÊ+
8É $* 8 ÇÉ$ c % $ +ÊÉ É#+ ÉI ÉÊÉÇ cÉ
( ÊÉI ÉÊÉÇ cÉ

((( É( c É ÉÈ&


Click to View FlipBook Version