The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2018-07-23 06:24:36

PS13 Woma

2EV]DU\ :LHG]\
7UHQLQJ )LODU´Z (IHNW\ZQRĖFL6]NROHQLD ESFU SO ]QDF]QLH SRGQLRVÆ HIHNW\ZQRĖÈ RSHUDF\MQÆ SUDFRZQLN´Z
=
= SXQNWX ZLG]HQLD VWUDWHJLL FLÆJþHJR GRVNRQDOHQLD L UHGXNFML NRV]W´Z RSHUDF\MQ\FK SRQLķV]H REV]DU\
ZLHG]\ VÆ QDMOHSV]\P NLHUXQNLHP UR]ZRMX SUDFRZQLN´Z RGSRZLHG]LDOQ\FK ]D HIHNW\ZQRĖÈ
UHQWRZQRĖFL L VDW\VIDNFMÚ NOLHQWD ']LÚNL WDNLHPX SRþÆF]HQLX 7ZRMD ILUPD ]DF]QLH F]HUSDÈ NRU]\ĖFL ]
XVSUDZQLHĀ L EÚG]LH VDPRG]LHOQLH UHDOL]RZDÈ ]DþRķHQLD PRGHOX FLÆJþHJR GRVNRQDOHQLD6WZRU]\þHP ILUPÚ ESFU SO DE\ ZQLHĖÈ GR SROVNLHJR EL]QHVX HIHNW\ ODW GRĖZLDGF]HQLD Z
]DU]ÆG]DQLX SURMHNWDPL L XVSUDZQLDQLX SURFHV´Z RSHUDF\MQ\FK ORJLVW\F]Q\FK RUD]
DGPLQLVWUDF\MQ\FK QDMVLOQLHMV]\FK JUDF]\ QD URG]LP\P U\QNX ILQDQVRZ\P


$OH ESFU SO WR QLH W\ONR ILUPD 6NU´W %3&5 UHSUH]HQWXMH DQJLHOVNLH Z\UD]\ ţ%XVLQHVV 3URFHVV
&UHDWLYH 5HHQJLQHULQJŢ Ŝ Z ZROQ\P WþXPDF]HQLX R]QDF]D WR NUHDW\ZQH XVSUDZQLDQLH SURFHV´Z

EL]QHVRZ\FK -HVW WR DXWRUVNLH NRPSOHNVRZH SRGHMĖFLH GR ]DU]ÆG]DQLD G]LDþDOQRĖFLÆ RSHUDF\MQÆ
L SUDFÆ ]ZLÚNV]DMÆFH HIHNW\ZQRĖÈ SURFHV´Z

%
%3&53&5 RSLHUD VLÚ QD F]WHUHFK REV]DUDFK ZLHG]\ RUD] GZ´FK ED]DFK PHWRG\F]Q\FK NW´UH
ZþDĖFLZLH SRþÆF]RQH L Z]ERJDFRQH PRLPL DXWRUVNLPL QDU]ÚG]LDPL UHGXNXMÆ NRV]W\ L VWUDW\
MHGQRF]HĖQLH SRGQRV]ÆF VDW\VIDNFMÚ SUDFRZQLN´Z L NOLHQW´Z


:þDĖQLH WH REV]DU\ ZLHG]\ L ED]\ PHWRG\F]QH VWDQRZLÆ RIHUWÚ V]NROHQLRZR XVþXJRZÆ ILUP\
ESFU SO

3 3RGHMĖFLH %3&5 VSUDZG]LþR VLÚ Z XGDQ\FK SURMHNWDFK XVSUDZQLHQLD XVþXJ DGPLQLVWUDF\MQ\FK

JHQHUXMÆF QDZHW RV]F]ÚGQRĖFL L SRQDG Z]URVW\ SURGXNW\ZQRĖFL RUD] ZVNDĵQLN
VDW\VIDNFML NOLHQWD


6HUGHF]QLH ]DSUDV]DP GR OHNWXU\ QDVWÚSQ\FK VWURQ D WDNķH GR NRQWDNWX L ZVS´þSUDF\

2EV]DU\ :LHG]\
7UHQLQJ )LODU´Z (IHNW\ZQRĖFL6]NROHQLD ESFU SO ]QDF]QLH SRGQLRVÆ HIHNW\ZQRĖÈ RSHUDF\MQÆ SUDFRZQLN´Z
=
= SXQNWX ZLG]HQLD VWUDWHJLL FLÆJþHJR GRVNRQDOHQLD L UHGXNFML NRV]W´Z RSHUDF\MQ\FK SRQLķV]H REV]DU\
ZLHG]\ VÆ QDMOHSV]\P NLHUXQNLHP UR]ZRMX SUDFRZQLN´Z RGSRZLHG]LDOQ\FK ]D HIHNW\ZQRĖÈ
UHQWRZQRĖFL L VDW\VIDNFMÚ NOLHQWD ']LÚNL WDNLHPX SRþÆF]HQLX 7ZRMD ILUPD ]DF]QLH F]HUSDÈ NRU]\ĖFL ]
XVSUDZQLHĀ L EÚG]LH VDPRG]LHOQLH UHDOL]RZDÈ ]DþRķHQLD PRGHOX FLÆJþHJR GRVNRQDOHQLD6WZRU]\þHP ILUPÚ ESFU SO DE\ ZQLHĖÈ GR SROVNLHJR EL]QHVX HIHNW\ ODW GRĖZLDGF]HQLD Z
]DU]ÆG]DQLX SURMHNWDPL L XVSUDZQLDQLX SURFHV´Z RSHUDF\MQ\FK ORJLVW\F]Q\FK RUD]
DGPLQLVWUDF\MQ\FK QDMVLOQLHMV]\FK JUDF]\ QD URG]LP\P U\QNX ILQDQVRZ\P


$OH ESFU SO WR QLH W\ONR ILUPD 6NU´W %3&5 UHSUH]HQWXMH DQJLHOVNLH Z\UD]\ ţ%XVLQHVV 3URFHVV
&UHDWLYH 5HHQJLQHULQJŢ Ŝ Z ZROQ\P WþXPDF]HQLX R]QDF]D WR NUHDW\ZQH XVSUDZQLDQLH SURFHV´Z

EL]QHVRZ\FK -HVW WR DXWRUVNLH NRPSOHNVRZH SRGHMĖFLH GR ]DU]ÆG]DQLD G]LDþDOQRĖFLÆ RSHUDF\MQÆ
L SUDFÆ ]ZLÚNV]DMÆFH HIHNW\ZQRĖÈ SURFHV´Z

%
%3&53&5 RSLHUD VLÚ QD F]WHUHFK REV]DUDFK ZLHG]\ RUD] GZ´FK ED]DFK PHWRG\F]Q\FK NW´UH
ZþDĖFLZLH SRþÆF]RQH L Z]ERJDFRQH PRLPL DXWRUVNLPL QDU]ÚG]LDPL UHGXNXMÆ NRV]W\ L VWUDW\
MHGQRF]HĖQLH SRGQRV]ÆF VDW\VIDNFMÚ SUDFRZQLN´Z L NOLHQW´Z


:þDĖQLH WH REV]DU\ ZLHG]\ L ED]\ PHWRG\F]QH VWDQRZLÆ RIHUWÚ V]NROHQLRZR XVþXJRZÆ ILUP\
ESFU SO

3 3RGHMĖFLH %3&5 VSUDZG]LþR VLÚ Z XGDQ\FK SURMHNWDFK XVSUDZQLHQLD XVþXJ DGPLQLVWUDF\MQ\FK

JHQHUXMÆF QDZHW RV]F]ÚGQRĖFL L SRQDG Z]URVW\ SURGXNW\ZQRĖFL RUD] ZVNDĵQLN
VDW\VIDNFML NOLHQWD


6HUGHF]QLH ]DSUDV]DP GR OHNWXU\ QDVWÚSQ\FK VWURQ D WDNķH GR NRQWDNWX L ZVS´þSUDF\

%D]D PHWRG\F]QD

/HDQ 0DQDJHPHQW
Z %LXU]H L 8VþXJDFK=EXGRZDQLH NXOWXU\ /HDQ SU]\VSLHV]D SUDFÚ ILUP\ L REQLķD MHM NRV]W\ :\HOLPLQXM QDMEDUG]LHM GRWNOLZH -DN ]URELÈ L ]DURELÈ ZLÚFHM W\P VDP\P NRV]WHP OXE REQLķ\È NRV]W\ EL]QHVX"
SUREOHP\ Z SURFHVDFK 7ZRMHM ILUP\ L XF]\Ā VWDQGDUG ] FLÆJþHJR GRVNRQDOHQLD =DVWRVRZDQLH DXWRPDW\]DFML Z PDVRZ\P SU]HWZDU]DQLX ]OHFHĀ NRPXQLNDFML PDLOLQJRZHM F]\ QDZHW

:DUWR VLÚJQÆÈ SR /HDQ Z ELXU]H L XVþXJDFK L ZDUWR VWRVRZDÈ /HDQ ] JþRZÆ ER F]DVHP /HDQ QLH
: LQWHJUDFML QDU]ÚG]L 06 2IILFH ] V\VWHPDPL LQQ\FK NRQWUDKHQW´Z QS ILUP\ NXULHUVNLH SR]ZROL
Z\VWDUF]\ = SRPRFÆ ESFU SO RVLÆJQLHV] Z\PLHUQH RV]F]ÚGQRĖFL F]DVX L SLHQLÚG]\ L QLH ]JLQLHV] Z ZLHORNURWQLH SU]\VSLHV]\È UHDOL]DFMÚ FRG]LHQQ\FK ]DGDĀ 7ZRMHJR ]HVSRþX
PHDQGUDFK L RJUDQLF]HQLDFK PHWRG\NL 7R R]QDF]D ZLÚFHM ]DGDĀ ]UHDOL]RZDQ\FK W\PL VDP\PL VLþDPL

%D]D PHWRG\F]QD

/HDQ 0DQDJHPHQW
Z %LXU]H L 8VþXJDFK=EXGRZDQLH NXOWXU\ /HDQ SU]\VSLHV]D SUDFÚ ILUP\ L REQLķD MHM NRV]W\ :\HOLPLQXM QDMEDUG]LHM GRWNOLZH -DN ]URELÈ L ]DURELÈ ZLÚFHM W\P VDP\P NRV]WHP OXE REQLķ\È NRV]W\ EL]QHVX"
SUREOHP\ Z SURFHVDFK 7ZRMHM ILUP\ L XF]\Ā VWDQGDUG ] FLÆJþHJR GRVNRQDOHQLD =DVWRVRZDQLH DXWRPDW\]DFML Z PDVRZ\P SU]HWZDU]DQLX ]OHFHĀ NRPXQLNDFML PDLOLQJRZHM F]\ QDZHW

:DUWR VLÚJQÆÈ SR /HDQ Z ELXU]H L XVþXJDFK L ZDUWR VWRVRZDÈ /HDQ ] JþRZÆ ER F]DVHP /HDQ QLH
: LQWHJUDFML QDU]ÚG]L 06 2IILFH ] V\VWHPDPL LQQ\FK NRQWUDKHQW´Z QS ILUP\ NXULHUVNLH SR]ZROL
Z\VWDUF]\ = SRPRFÆ ESFU SO RVLÆJQLHV] Z\PLHUQH RV]F]ÚGQRĖFL F]DVX L SLHQLÚG]\ L QLH ]JLQLHV] Z ZLHORNURWQLH SU]\VSLHV]\È UHDOL]DFMÚ FRG]LHQQ\FK ]DGDĀ 7ZRMHJR ]HVSRþX
PHDQGUDFK L RJUDQLF]HQLDFK PHWRG\NL 7R R]QDF]D ZLÚFHM ]DGDĀ ]UHDOL]RZDQ\FK W\PL VDP\PL VLþDPL

Szkolenia DOFINANSOWANE do 80%


Mamy 10 lat doświadczenia

Międzynarodowa Certyfikacja
Projektujemy szkolenia szyte na miarę

Szkolenia dla menadżerów i pracowników
Pomagamy Znamy Rozwijamy

w formalnościach biznes kompetencje


www.GrupaSET.pl

Akademia SET® to efekt naszej wieloletniej pracy
w roli trenerów, coachów, menadżerów zespołów

i handlowców, a obecnie osób, które od lat
z sukcesami tworzą własną markę.

Zdefiniuj i zrealizuj z nami swój
Wielki Zuchwały Wypasiony Cel!


SZKOŁA COACHÓWNASZE CELE:ROZWÓJ umiejętności prowadzenia sesji

coachingowych zgodnie z 11 Kluczowymi
Kompetencjami Coacha ICF.

WYPOSAŻENIE W WIEDZĘ z zakresu modeli,
procesów i technik coachingowych.
WZMOCNIENIE umiejętności pracy w oparciu

o kluczowe postawy coacha: partnerstwo,
wiara w klienta, tu i teraz, tworzenie nowego.

PREZENTACJA różnych perspektyw pracy
coachingowej.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI coachingowych –
praca pod superwizją coachingową.

Propagowanie ETYCZNEGO coachingu.
Program Szkoły Coachów jest akredyowany przez ICF na poziomie ACSTH

SZKOŁA TRENERÓW


BIZNESU

DLACZEGO MY?

Mamy DOŚWIADCZENIE -

Zrealizowaliśmy już ponad 200
projektów rozwijających kompetencje

trenerskie dla 2500 uczestników
Jako jedyni uczymy pracy z MODELEM
EFEKTYWNEGO TRENINGU. Zgodnie

z nim, dbamy o wspieranie uczestników
naszych szkoleń, dlatego dostaniesz

wsparcie Opiekuna Merytorycznego.
WESPRZEMY CIĘ na początku drogi!

SPRAWDŹ JAK OTRZYMAĆ

DOFINANSOWANIE

NA NASZE SZKOLENIA
www.GrupaSET.pl [email protected] 669 301 300

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA

A co, jeśli bycie liderem nie jest kwestią charakteru,

czy charyzmy, ale po prostu zestawem umiejętności

wykorzystania właściwych narzędzi? Czyli czegoś,

czego można się nauczyć po to, aby lepiej komunikować

się z innymi, osiągać więcej, budować zaangażowanie?

DOŁĄCZ DO SZKOŁY ZARZĄDZANIA


I POZNAJ NASZE NARZĘDZIA

NOWOCZESNE, W PEŁNI WYPOSAŻONE
KLIMATYZOWANE SALE SZKOLENIOWE


W W A R S Z A W I E

: $.$'(0,, (&206 =5($/,=8-(6= 7:•- &(/ 52=:2-2:<

32' .,(581.,(0 .203(7(171(*2 75(1(5$


(FR06 &RQVXOWLQJ WZRU]Ã RVRE\ ] ZLHOROHWQLP GRÐZLDGF]HQLHP SUDF\ Z SU]HP\ÐOH RUD] ĆUPDFK
GRUDGF]\FK ]DMPXMÃF\FK VLÇ V]HURNR UR]XPLDQÃ SUREOHPDW\NÃ ]DU]ÃG]DQLD 1DVL WUHQHU]\ ] $NDGHPLL
(FR06 VÃ ZLÇF GRÐZLDGF]RQ\PL SUDNW\NDPL G]LÇNL F]HPX SU]HND]\ZDQD ZLHG]D QLH MHVW F]\VWR
WHRUHW\F]QD L ]DF]HUSQLÇWD ] NVLÃ×HN 1D QDV]\FK V]NROHQLDFK SR]QDV] UHDOQH SU]\NÊDG\ ZSURVW Z]LÇWH
] FRG]LHQQ\FK GRÐZLDGF]HÌ Z ĆUPDFK


'/$&=(*2 0<"
.D×G\ SURMHNW SURZDG]RQ\ SU]H] ]HVSµÊ QDV]\FK NRQVXOWDQWµZ WUDNWRZDQ\ MHVW LQG\ZLGXDOQLH
GODWHJR UHDOL]DFMD Z\]QDF]RQ\FK FHOµZ SRSU]HG]DQD MHVW ]DZV]H GRNÊDGQ\P UR]SR]QDQLHP
SRWU]HE .OLHQWD 0DP\ ÐZLDGRPRÐÅ ×H ZVSµÊSUDFXMHP\ ] OXGÕPL D GRNXPHQW\ L XU]ÃG]HQLD VÃ
W\ONR QDU]ÇG]LHP QDV]HM SUDF\ 'RVWU]HJDP\ QLHSRZWDU]DOQRÐÅ L Z\MÃWNRZRÐÅ SUREOHPµZ
QDV]\FK .OLHQWµZ =DZV]H VWDUDP\ VLÇ WZRU]\Å UR]ZLÃ]DQLD SRPDJDMÃFH OXG]LRP L RUJDQL]DFML
Z NWµUHM SUDFXMÃ
'/$ .2*2" ï 0DQDJHURZLH ï .LHURZQLFWZR ï 3HÊQRPRFQLF\ V\VWHPµZ ï 6SHFMDOLÐFL %+3 2Ï 332Ö 85 +5
ï $XG\WRU]\ ï 3RGZ\NRQDZF\ ï 6,3 ï 3UDFRZQLF\ RSHUDF\MQL
-$.$ )250$" :\ELHU] RGSRZLHGQLÃ GOD &LHELH IRUPÇ V]NROHQLD
ï :\NÊDG ï ÄZLF]HQLD JUXSRZH ï ÄZLF]HQLD QD WHUHQLH ]DNÊDGX ï :DUV]WDW\ ï &RDFKLQJ

(FR06 &RQVXOWLQJ 6S ] R R

XO .LOLÌVNLHJR :URFÊDZ
WHO RIĆFH#HFRPV SO::: (&206 3/

: $.$'(0,, (&206 =5($/,=8-(6= 7:•- &(/ 52=:2-2:<

32' .,(581.,(0 .203(7(171(*2 75(1(5$


(FR06 &RQVXOWLQJ WZRU]Ã RVRE\ ] ZLHOROHWQLP GRÐZLDGF]HQLHP SUDF\ Z SU]HP\ÐOH RUD] ĆUPDFK
GRUDGF]\FK ]DMPXMÃF\FK VLÇ V]HURNR UR]XPLDQÃ SUREOHPDW\NÃ ]DU]ÃG]DQLD 1DVL WUHQHU]\ ] $NDGHPLL
(FR06 VÃ ZLÇF GRÐZLDGF]RQ\PL SUDNW\NDPL G]LÇNL F]HPX SU]HND]\ZDQD ZLHG]D QLH MHVW F]\VWR
WHRUHW\F]QD L ]DF]HUSQLÇWD ] NVLÃ×HN 1D QDV]\FK V]NROHQLDFK SR]QDV] UHDOQH SU]\NÊDG\ ZSURVW Z]LÇWH
] FRG]LHQQ\FK GRÐZLDGF]HÌ Z ĆUPDFK


'/$&=(*2 0<"
.D×G\ SURMHNW SURZDG]RQ\ SU]H] ]HVSµÊ QDV]\FK NRQVXOWDQWµZ WUDNWRZDQ\ MHVW LQG\ZLGXDOQLH
GODWHJR UHDOL]DFMD Z\]QDF]RQ\FK FHOµZ SRSU]HG]DQD MHVW ]DZV]H GRNÊDGQ\P UR]SR]QDQLHP
SRWU]HE .OLHQWD 0DP\ ÐZLDGRPRÐÅ ×H ZVSµÊSUDFXMHP\ ] OXGÕPL D GRNXPHQW\ L XU]ÃG]HQLD VÃ
W\ONR QDU]ÇG]LHP QDV]HM SUDF\ 'RVWU]HJDP\ QLHSRZWDU]DOQRÐÅ L Z\MÃWNRZRÐÅ SUREOHPµZ
QDV]\FK .OLHQWµZ =DZV]H VWDUDP\ VLÇ WZRU]\Å UR]ZLÃ]DQLD SRPDJDMÃFH OXG]LRP L RUJDQL]DFML
Z NWµUHM SUDFXMÃ
'/$ .2*2" ï 0DQDJHURZLH ï .LHURZQLFWZR ï 3HÊQRPRFQLF\ V\VWHPµZ ï 6SHFMDOLÐFL %+3 2Ï 332Ö 85 +5
ï $XG\WRU]\ ï 3RGZ\NRQDZF\ ï 6,3 ï 3UDFRZQLF\ RSHUDF\MQL
-$.$ )250$" :\ELHU] RGSRZLHGQLÃ GOD &LHELH IRUPÇ V]NROHQLD
ï :\NÊDG ï ÄZLF]HQLD JUXSRZH ï ÄZLF]HQLD QD WHUHQLH ]DNÊDGX ï :DUV]WDW\ ï &RDFKLQJ

(FR06 &RQVXOWLQJ 6S ] R R

XO .LOLÌVNLHJR :URFÊDZ
WHO RIĆFH#HFRPV SO::: (&206 3/

2&+521$
,62
Ï52'2:,6.$2)(57$

6=.2/(1,$ $.$'(0,$ (&206
1DV]H VSHFMDOQRÐFL WR V]NROHQLD ] Z\PDJDÌ SUDZQ\FK Z REV]DU]H RFKURQ\ ÐURGRZLVND %+3 JRVSRGDUNL FKHPLF]QHM RUD] V]NROHQLD
GRVNRQDOÃFH Z ]DNUHVLH V\VWHPµZ ]DU]ÃG]DQLD ZJ QRUP ,62 V]NROHQLD GOD DXG\WRUµZ V]NROHQLD GOD ]HVSRʵZ V\VWHPRZ\FK
*2632'$5.$ %(=3,(&=(Ë67:2 ,
7ZRU]\P\ V]NROHQLD V]\WH QD PLDUÇ MDN UµZQLH× PR×QD Z\EUDÅ LQWHUHVXMÃF\ WHPDW ] QDV]HJR KDUPRQRJUDPX &+(0,.$/,$0, +,*,(1$ 35$&<

%(+$9,25$/ %$6(' 6$)(7< %%6 %(=3,(&=(Ë67:2 %(+$:,25$/1(
3URJUDP ì%HKDZLRUDOQH SRGHMÐFLH GR SU]\ZµG]WZDë PD XÊDWZLÅ RVRERP NLHUXMÃF\P SUDFÃ OXG]L NWµU\ UHDOL]DFMÇ FHOµZ LFK ĆUP Z ]DNUHVLH
SRSUDZ\ SR]LRPX EH]SLHF]HÌVWZD

2VWDWHF]Q\P FHOHP MHVW SRGQLHVLHQLH SR]LRPX NXOWXU\ EH]SLHF]HÌVWZD ]GHĆQLRZDQHJR MDNR WDNL SR]LRP ]DFKRZDÌ MDNL ]DFKRZXMHP\ JG\
QLNW QD QDV QLH SDWU]\
:DUV]WDW\ VÃ LQG\ZLGXDOQLH GRVWRVRZDQH GR NRQNUHWQHM RUJDQL]DFML RUD] GHG\NRZDQH NRQNUHWQHM JUXSLH SUDFRZQLNµZ


=$5=Â'=$1,( 5<=<.,(0 , '26.21$/(1,( 352&(6•: 2&+521$ (1(5*(7<.$
35=(&,:32Ö$52:$
3RPDJDP\ ZH ZGUR×HQLX L GRVNRQDOHQLX 6\VWHPµZ =DU]ÃG]DQLD ZJ QRUP ,62 ,62 ,62 ,62 6NXWHF]QLH ZGUR×RQ\
6\VWHP ]DSHZQLD RJUDQLF]HQLH U\]\N L Z\NRU]\VWDQLH V]DQV ]ZLÃ]DQ\FK ] SURZDG]HQLHP G]LDÊDOQRÐFL 1DVL NOLHQFL SRVLDGDMÃ FHUW\ĆNDW\
QDMEDUG]LHM UHQRPRZDQ\FK MHGQRVWHN

=$5=Â'=$1,( %(=3,(&=(Ë67:(0 : 352&(6$&+ ,1:(67<&<-1<&+

5HDOL]XMHP\ SURMHNW\ ]ZLÃ]DQH ] NRPSOHNVRZ\P QDG]RUHP QDG EH]SLHF]HÌVWZHP SUDFRZQLNµZ SRGF]DV SUDF EXGRZODQ\FK LQZHVW\FMH UHPRQW\
VHUZLV\ 1DVL VSHFMDOLÐFL SHÊQLÃ IXQNFMH LQVSHNWRUµZ L OXE NRRUG\QDWRUµZ %+3 3UDFXMHP\ ]JRGQLH ] Z\PDJDQLDPL NOLHQWµZ RUD] SURSRQXMHP\ ZÊDVQH
SURFHGXU\ EH]SLHF]HÌVWZD D WDN×H PHWRG\ RFHQ\ L UDSRUWRZDQLD SU]HVWU]HJDQLD ]DVDG EH]SLHF]HÌVWZD Z UDPDFK SURMHNWµZ

35$:2 /$%25$725,$
Ö<:12Ï&,2:(35$:2 *(2/2*,&=1( :<0$*$1,$
, *•51,&=( -$.2Ï&,2:(3R V]F]HJµÊ\ ]DSUDV]DP\ QD
$NDGHPLD(FRPV SO

2&+521$
,62
Ï52'2:,6.$2)(57$

6=.2/(1,$ $.$'(0,$ (&206
1DV]H VSHFMDOQRÐFL WR V]NROHQLD ] Z\PDJDÌ SUDZQ\FK Z REV]DU]H RFKURQ\ ÐURGRZLVND %+3 JRVSRGDUNL FKHPLF]QHM RUD] V]NROHQLD
GRVNRQDOÃFH Z ]DNUHVLH V\VWHPµZ ]DU]ÃG]DQLD ZJ QRUP ,62 V]NROHQLD GOD DXG\WRUµZ V]NROHQLD GOD ]HVSRʵZ V\VWHPRZ\FK
*2632'$5.$ %(=3,(&=(Ë67:2 ,
7ZRU]\P\ V]NROHQLD V]\WH QD PLDUÇ MDN UµZQLH× PR×QD Z\EUDÅ LQWHUHVXMÃF\ WHPDW ] QDV]HJR KDUPRQRJUDPX &+(0,.$/,$0, +,*,(1$ 35$&<

%(+$9,25$/ %$6(' 6$)(7< %%6 %(=3,(&=(Ë67:2 %(+$:,25$/1(
3URJUDP ì%HKDZLRUDOQH SRGHMÐFLH GR SU]\ZµG]WZDë PD XÊDWZLÅ RVRERP NLHUXMÃF\P SUDFÃ OXG]L NWµU\ UHDOL]DFMÇ FHOµZ LFK ĆUP Z ]DNUHVLH
SRSUDZ\ SR]LRPX EH]SLHF]HÌVWZD

2VWDWHF]Q\P FHOHP MHVW SRGQLHVLHQLH SR]LRPX NXOWXU\ EH]SLHF]HÌVWZD ]GHĆQLRZDQHJR MDNR WDNL SR]LRP ]DFKRZDÌ MDNL ]DFKRZXMHP\ JG\
QLNW QD QDV QLH SDWU]\
:DUV]WDW\ VÃ LQG\ZLGXDOQLH GRVWRVRZDQH GR NRQNUHWQHM RUJDQL]DFML RUD] GHG\NRZDQH NRQNUHWQHM JUXSLH SUDFRZQLNµZ


=$5=Â'=$1,( 5<=<.,(0 , '26.21$/(1,( 352&(6•: 2&+521$ (1(5*(7<.$
35=(&,:32Ö$52:$
3RPDJDP\ ZH ZGUR×HQLX L GRVNRQDOHQLX 6\VWHPµZ =DU]ÃG]DQLD ZJ QRUP ,62 ,62 ,62 ,62 6NXWHF]QLH ZGUR×RQ\
6\VWHP ]DSHZQLD RJUDQLF]HQLH U\]\N L Z\NRU]\VWDQLH V]DQV ]ZLÃ]DQ\FK ] SURZDG]HQLHP G]LDÊDOQRÐFL 1DVL NOLHQFL SRVLDGDMÃ FHUW\ĆNDW\
QDMEDUG]LHM UHQRPRZDQ\FK MHGQRVWHN

=$5=Â'=$1,( %(=3,(&=(Ë67:(0 : 352&(6$&+ ,1:(67<&<-1<&+

5HDOL]XMHP\ SURMHNW\ ]ZLÃ]DQH ] NRPSOHNVRZ\P QDG]RUHP QDG EH]SLHF]HÌVWZHP SUDFRZQLNµZ SRGF]DV SUDF EXGRZODQ\FK LQZHVW\FMH UHPRQW\
VHUZLV\ 1DVL VSHFMDOLÐFL SHÊQLÃ IXQNFMH LQVSHNWRUµZ L OXE NRRUG\QDWRUµZ %+3 3UDFXMHP\ ]JRGQLH ] Z\PDJDQLDPL NOLHQWµZ RUD] SURSRQXMHP\ ZÊDVQH
SURFHGXU\ EH]SLHF]HÌVWZD D WDN×H PHWRG\ RFHQ\ L UDSRUWRZDQLD SU]HVWU]HJDQLD ]DVDG EH]SLHF]HÌVWZD Z UDPDFK SURMHNWµZ

35$:2 /$%25$725,$
Ö<:12Ï&,2:(35$:2 *(2/2*,&=1( :<0$*$1,$
, *•51,&=( -$.2Ï&,2:(3R V]F]HJµÊ\ ]DSUDV]DP\ QD
$NDGHPLD(FRPV SO

ZZZ EXVLQHVVDQGUHOD[ SO


Click to View FlipBook Version