The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-07-27 05:30:48

Czas na remont 26_Flat

)bFb ,VSYT SJIVYNI RENW^IVW^Ò RE TSPWOMQ V]ROY KEQé WTIGNEPMWX]G^R]GL VS^[MÒ^Eĕ
[ ^EOVIWMI W^PEFER¾[ GLS[ER]GL [ TSHēSŏI WēYTO¾[ EYXSQEX]G^R]GL EYXSQEX]OM
HS FVEQ HS Yŏ]XOY TV^IQ]WēS[IKS M VI^]HIRG]NRIKS


b. m hǟ&ǟG J/&7 &G = ǟ / = 7 S J = 1J&N ƾǟNēʸ –ǟqÊÅ®§qÅÚ}ߨ†


'SKEXE SJIVXE GLS[ER]GL [ TSHēSŏI WēYTO¾[ L]HVEYPMG^R]GL
7–†ßqÔ®‚¨†ǟ¿ß¢q|q¨Úǟ 7&7 M IPIOXVSQIGLERMG^R]GL S V¾ŏR]GL []QMEVEGL QEPS[ER]GL [ W]WXIQMI

OEXEJSVI^] M ^I WXEPM RMIVH^I[RIN ēYTOM TVSHYOS[ERI WÒ [ [IVWNM EYXSQEX]G^RIN
WXIVS[ER]GL HVSKÒ VEHMS[Ò SJIVYNIQ] WēYTOM KE^S[I M WXEēI ēYŏÒ HS
ƒ«¤ UF)Ɖj% XjUj› bF) Ƴ H^MéOM ^I[RéXV^RIQY SHFPSOS[ERMY ^EFI^TMIG^IRME TV^INE^H¾[ HV¾K TSŏEVS[]GL QMINWG TEVOMRKS[]GL
^ETI[RMENÒ QEOW]QEPRI FI^TMIG^ĕWX[S [ TV^]TEHOY ^ERMOY RETMéGME

I Uj… ƉUj`zjb)bˆm› Ƴ FPMWOS PEX HSĮ[MEHG^IRME [ TVSHYOGNM HSTVS[EH^MēS HS []FSVY 7&7 ƾǟ&YXSQEX]OE HS FVEQ
RENPITW^]GL OSQTSRIRX¾[ WXSWS[ER]GL [ TVSHYOGNM WXEPM LEVXS[ERIN FVÒ^Y

MēS[RMOM HS FVEQ WOV^]HēS[]GL ƳTV^]WXSWS[ERI HS SX[MIVERME FVEQ RE[IX HS OK
z~) ¤«¤Ib Ɖ~):X I ƉƳ W^]FOSĮGM WMē] WTS[SPRMIRME TVEG] [ JE^MI SX[EVGME M ^EQORMéGME [EKM NIHRIKS WOV^]HēE TV^IOēEHRMI QIGLERMG^RI []OSRERI ^I WXEPM M FVÒ^Y
[][EŏIRME VEQMSR
MēS[RMOM HS FVEQ TV^IWY[R]GL Ƴ []V¾ŏRMENÒ WMé HYŏÒ WMēÒ M []WSOÒ NEOSĮGMÒ H^MéOM
Fbˆ)bƒ¤›b Ɖz~ ƉƳ W^PEFER] '*3.3(& TVSHYOS[ERI []ēÒG^RMI [ [IVWNM : TV^I^REG^SRI ^EWXSWS[ER]Q HS TVSHYOGNM QEXIVMEēSQ Ƴ FVÒ^Y M WXEPM LEVXS[ERIN TV^IOēEHRMI
WÒ HS MRXIRW][RIKS Yŏ]XOS[ERME [ OÒTMIPM SPINS[IN SH OK HS OK [EKM FVEQ]
MēS[RMOM HS FVEQ KEVEŏS[]GL M FVEQ TV^IQ]WēS[]GLƳ ^ TVS[EHRMGÒ RE ēEĕGYGL
)«zF) «)eƒˆ›jƉƳ []TSWEŏSRI M TEWIO TEWIO OI[PEVS[]
M
[ EQTIVSQIXV]G^RI []OV][ERMI
TV^IW^O¾H


z~j%Uˆ¤Ɖ:~z¤Ɖ )bFb Ɖ«b X «_¤Ɖ« ƒˆjƒj› bF)Ɖ›Ɖ›F)XƉz~)ƒˆF¯j›¤ BƉ`F)Iƒ B×

5EēEG 'IP[IHIVWOM [ ;EVW^E[MI 0ERGIPEVME 5VI^]HIRXE 75 3EVSHS[] 'ERO 5SPWOM ;]X[¾VRME
5ETMIV¾[ ;EVXSĮGMS[]GL SWMIHPI 5SVX 5VEWOM WMIH^MFE 5>9 1SXRMWOE 511 148 [ ;EVW^E[MI

^G^IGMRMI SVE^ [ OMPOYWIX MRR]GL MR[IWX]GNEGL [ 5SPWGI M RE GEē]Q Į[MIGMI¿ß¢q|q¨Úǟ

7&7

–ǟ¿¢Ê¸ –ǟ 7&7 ǟG=1=7& ǟN¸DŽǟßǟ®DŽ®DŽ bbbDŽ 7&7 DŽG1
YP -SPIRHIVWOE (^SWR¾[
qÊÅ®§qÅÚ}ߨ†ǟJ&N XIP H^ LERHPS[]%FIRMRGE TP bbbDŽJ&N b DŽG1


)bFb ,VSYT SJIVYNI RENW^IVW^Ò RE TSPWOMQ V]ROY KEQé WTIGNEPMWX]G^R]GL VS^[MÒ^Eĕ
[ ^EOVIWMI W^PEFER¾[ GLS[ER]GL [ TSHēSŏI WēYTO¾[ EYXSQEX]G^R]GL EYXSQEX]OM
HS FVEQ HS Yŏ]XOY TV^IQ]WēS[IKS M VI^]HIRG]NRIKS


b. m hǟ&ǟG J/&7 &G = ǟ / = 7 S J = 1J&N ƾǟNēʸ –ǟqÊÅ®§qÅÚ}ߨ†


'SKEXE SJIVXE GLS[ER]GL [ TSHēSŏI WēYTO¾[ L]HVEYPMG^R]GL
7–†ßqÔ®‚¨†ǟ¿ß¢q|q¨Úǟ 7&7 M IPIOXVSQIGLERMG^R]GL S V¾ŏR]GL []QMEVEGL QEPS[ER]GL [ W]WXIQMI

OEXEJSVI^] M ^I WXEPM RMIVH^I[RIN ēYTOM TVSHYOS[ERI WÒ [ [IVWNM EYXSQEX]G^RIN
WXIVS[ER]GL HVSKÒ VEHMS[Ò SJIVYNIQ] WēYTOM KE^S[I M WXEēI ēYŏÒ HS
ƒ«¤ UF)Ɖj% XjUj› bF) Ƴ H^MéOM ^I[RéXV^RIQY SHFPSOS[ERMY ^EFI^TMIG^IRME TV^INE^H¾[ HV¾K TSŏEVS[]GL QMINWG TEVOMRKS[]GL
^ETI[RMENÒ QEOW]QEPRI FI^TMIG^ĕWX[S [ TV^]TEHOY ^ERMOY RETMéGME

I Uj… ƉUj`zjb)bˆm› Ƴ FPMWOS PEX HSĮ[MEHG^IRME [ TVSHYOGNM HSTVS[EH^MēS HS []FSVY 7&7 ƾǟ&YXSQEX]OE HS FVEQ
RENPITW^]GL OSQTSRIRX¾[ WXSWS[ER]GL [ TVSHYOGNM WXEPM LEVXS[ERIN FVÒ^Y

MēS[RMOM HS FVEQ WOV^]HēS[]GL ƳTV^]WXSWS[ERI HS SX[MIVERME FVEQ RE[IX HS OK
z~) ¤«¤Ib Ɖ~):X I ƉƳ W^]FOSĮGM WMē] WTS[SPRMIRME TVEG] [ JE^MI SX[EVGME M ^EQORMéGME [EKM NIHRIKS WOV^]HēE TV^IOēEHRMI QIGLERMG^RI []OSRERI ^I WXEPM M FVÒ^Y
[][EŏIRME VEQMSR
MēS[RMOM HS FVEQ TV^IWY[R]GL Ƴ []V¾ŏRMENÒ WMé HYŏÒ WMēÒ M []WSOÒ NEOSĮGMÒ H^MéOM
Fbˆ)bƒ¤›b Ɖz~ ƉƳ W^PEFER] '*3.3(& TVSHYOS[ERI []ēÒG^RMI [ [IVWNM : TV^I^REG^SRI ^EWXSWS[ER]Q HS TVSHYOGNM QEXIVMEēSQ Ƴ FVÒ^Y M WXEPM LEVXS[ERIN TV^IOēEHRMI
WÒ HS MRXIRW][RIKS Yŏ]XOS[ERME [ OÒTMIPM SPINS[IN SH OK HS OK [EKM FVEQ]
MēS[RMOM HS FVEQ KEVEŏS[]GL M FVEQ TV^IQ]WēS[]GLƳ ^ TVS[EHRMGÒ RE ēEĕGYGL
)«zF) «)eƒˆ›jƉƳ []TSWEŏSRI M TEWIO TEWIO OI[PEVS[]
M
[ EQTIVSQIXV]G^RI []OV][ERMI
TV^IW^O¾H


z~j%Uˆ¤Ɖ:~z¤Ɖ )bFb Ɖ«b X «_¤Ɖ« ƒˆjƒj› bF)Ɖ›Ɖ›F)XƉz~)ƒˆF¯j›¤ BƉ`F)Iƒ B×

5EēEG 'IP[IHIVWOM [ ;EVW^E[MI 0ERGIPEVME 5VI^]HIRXE 75 3EVSHS[] 'ERO 5SPWOM ;]X[¾VRME
5ETMIV¾[ ;EVXSĮGMS[]GL SWMIHPI 5SVX 5VEWOM WMIH^MFE 5>9 1SXRMWOE 511 148 [ ;EVW^E[MI

^G^IGMRMI SVE^ [ OMPOYWIX MRR]GL MR[IWX]GNEGL [ 5SPWGI M RE GEē]Q Į[MIGMI¿ß¢q|q¨Úǟ

7&7

–ǟ¿¢Ê¸ –ǟ 7&7 ǟG=1=7& ǟN¸DŽǟßǟ®DŽ®DŽ bbbDŽ 7&7 DŽG1
YP -SPIRHIVWOE (^SWR¾[
qÊÅ®§qÅÚ}ߨ†ǟJ&N XIP H^ LERHPS[]%FIRMRGE TP bbbDŽJ&N b DŽG1


'PSCP 'MPPSJOH KFTU ǴXJBUPXZN MJEFSFN X QSPEVLDKJ XZL’BE[JO MJOPMFVN PSB[ KFEOZN
[ OBKXJǗLT[ZDI QSPEVDFOUØX XZL’BE[JO 17$ PSB[ EZXBOPXZDI 8ZL’BE[JOZ 'PSCP ’njD[nj X TPCJF
GVOLDKPOBMOPǴǎ LPMPSZTUZLǗ J X[PSOJDUXP J UXPS[nj HPUPXF SP[XJnj[BOJB EP LBȈEFHP XOǗUS[B
X LBȈEZN TFHNFODJF SZOLV 8ZL’BE[JOZ 'PSCP Tnj QSPEVLPXBOF [HPEOJF [ [BTBEBNJ
[SØXOPXBȈPOFHP SP[XPKV J FLPMPHJJ B JDI [BTUPTPXBOJF QP[ZUZXOJF XQ’ZXB OB EPCSF
TBNPQPD[VDJF J LPNGPSU QSBDZ PTØC
QS[FCZXBKnjDZDI X CVEZOLV ;BTUPTPXBOJF
XZZL’BE[JO 'PSCP QPEXZȈT[B SØXOJFȈ
X
QVOLUBDKǗ X DFSUZöLBDKJ -&&% J #3&&".


%PXJFE[ TJǗ XJǗDFK XXX GPSCP øPPSJOH QM
XXX GPSCP øPPSJOH QM


'PSCP 'MPPSJOH 1PMTLB
VM +FMFOJPHØSTLB t 1P[OBǩ 1PMTLB
5FMFGPO


'PSCP 'MPPSJOH KFTU ǴXJBUPXZN MJEFSFN X QSPEVLDKJ XZL’BE[JO MJOPMFVN PSB[ KFEOZN
[ OBKXJǗLT[ZDI QSPEVDFOUØX XZL’BE[JO 17$ PSB[ EZXBOPXZDI 8ZL’BE[JOZ 'PSCP ’njD[nj X TPCJF
GVOLDKPOBMOPǴǎ LPMPSZTUZLǗ J X[PSOJDUXP J UXPS[nj HPUPXF SP[XJnj[BOJB EP LBȈEFHP XOǗUS[B
X LBȈEZN TFHNFODJF SZOLV 8ZL’BE[JOZ 'PSCP Tnj QSPEVLPXBOF [HPEOJF [ [BTBEBNJ
[SØXOPXBȈPOFHP SP[XPKV J FLPMPHJJ B JDI [BTUPTPXBOJF QP[ZUZXOJF XQ’ZXB OB EPCSF
TBNPQPD[VDJF J LPNGPSU QSBDZ PTØC
QS[FCZXBKnjDZDI X CVEZOLV ;BTUPTPXBOJF
XZZL’BE[JO 'PSCP QPEXZȈT[B SØXOJFȈ
X
QVOLUBDKǗ X DFSUZöLBDKJ -&&% J #3&&".


%PXJFE[ TJǗ XJǗDFK XXX GPSCP øPPSJOH QM
XXX GPSCP øPPSJOH QM


'PSCP 'MPPSJOH 1PMTLB
VM +FMFOJPHØSTLB t 1P[OBǩ 1PMTLB
5FMFGPO


^njLJďŬŝĞ͕ ĞůĞŐĂŶĐŬŝĞ ŽƌĂnj ƉƌnjLJũĂnjŶĞ ĚůĂ ƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ

ƌŽnjǁŝČnjĂŶŝĞ ĚŽ ǁLJŬŽŷĐnjĞŶŝĂ ŶĂǁŝĞƌnjĐŚŶŝ ƵƚǁĂƌĚnjĂŶLJĐŚ
^LJƐƚĞŵ ůƵĞdžĐĞů ũĞƐƚ ũĞĚŶČ nj ŶĂũďĂƌĚnjŝĞũ ŽƉųĂĐĂůŶLJĐŚ ŵĞƚŽĚ ǁLJŬĂŷĐnjĂŶŝĂ ŶĂǁŝĞƌnjĐŚŶŝ
ƵƚǁĂƌĚnjŽŶLJĐŚ njĞ ǁnjŐůħĚƵ ŶĂ ƐnjLJďŬŽƑđ ŝŶƐƚĂůĂĐũŝ͘ tLJŬǁĂůŝĮŬŽǁĂŶLJ ƉƌĂĐŽǁŶŝŬ ŵŽǏĞ ƵųŽǏLJđ ŶĂǁĞƚ
ϰϬ ŵĞƚƌſǁ ŽďƌnjĞǏĂ ǁ ĐŝČŐƵ ŐŽĚnjŝŶLJ͕ ƵŬųĂĚĂũČĐ ĚǁƵŝƉſųŵĞƚƌŽǁĞ ĞůĞŵĞŶƚLJ ŶĂ ƐƵĐŚĞũ ƉŽĚďƵĚŽǁŝĞ
ŝ ƉƌnjLJďŝũĂũČĐ ũĞ ĚŽ ƉŽĚųŽǏĂ͘ <ČƚLJ ŝ ųƵŬŝ ŵŽǏŶĂ ųĂƚǁŽ ŝ ƐnjLJďŬŽ ŬƐnjƚĂųƚŽǁĂđ ĚnjŝħŬŝ ĞůĂƐƚLJĐnjŶŽƑĐŝ
ŽďƌnjĞǏĂ͘ ŽƐƚħƉŶĞ ƐČ ƌſǁŶŝĞǏ ŐŽƚŽǁĞ ĞůĞŵĞŶƚLJ ŶĂƌŽǏŶĞ͕ ŬƚſƌĞ njĂƉĞǁŶŝĂũČ ĚŽŬųĂĚŶŽƑđ
ŝ ƐƉƌĂǁŶŽƑđ ŵŽŶƚĂǏƵ͘


hŶŝŶŝŬĂůŶČ njĂůĞƚČ ŽďƌnjĞǏLJ ůƵĞdžĐĞů ũĞƐƚ ŵŽǏůŝǁŽƑđ ƐƵĐŚĞũ ĂƉůŝŬĂĐũŝ͘ EĂƚLJĐŚŵŝĂƐƚ ƉŽ ŝŶƐƚĂůĂĐũŝ
h
ŽďƌnjĞǏLJ ŵŽǏĞ ďLJđ ƵŬųĂĚĂŶĂ ŶĂǁŝĞƌnjĐŚŶŝĂ͕ Ă njĂƚĞŵ ƐŬƌĂĐĂ Ɛŝħ ĐĂųLJ ƉƌŽĐĞƐ ďƵĚŽǁLJ͘ DŽǏůŝǁĞ ũĞƐƚ
ǁŝħĐ ǁLJďƵĚŽǁĂŶŝĞ ŽĚĐŝŶŬĂ ŶĂǁŝĞƌnjĐŚŶŝ ǁƌĂnj nj ŽďƌnjĞǏĂŵŝ ǁ ĐŝČŐƵ ũĞĚŶĞŐŽ ĚŶŝĂ ƌŽďŽĐnjĞŐŽ͕ ďĞnj
ŬŽŶŝĞĐnjŶŽƑĐŝ ƉƌnjĞǁŝĚLJǁĂŶŝĂ ĚŽĚĂƚŬŽǁLJĐŚ ĚŶŝ ŶĂ ƐĂŵŽ ŽďƐĂĚnjĂŶŝĞ ŝ ĚŽĐŝŶĂŶŝĞ ŽďƌnjĞǏLJ͘ DĂ ƚŽ
ƐnjĐnjĞŐſůŶĞ njŶĂĐnjĞŶŝĞ͕ ŐĚLJ ůŝĐnjLJ Ɛŝħ ĐnjĂƐ ƌĞĂůŝnjĂĐũŝ ƉƌŽũĞŬƚƵ͘


tŝħĐĞũ ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ ƚĞĐŚŶŝĐnjŶLJĐŚ ũĞƐƚ ĚŽƐƚħƉŶĞ ŶĂ ŶĂƐnjĞũ ƐƚƌŽŶŝĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũ͕ njĂƉƌĂƐnjĂŵLJ͗
ǁǁǁ͘ĚƌŝŌǁŽŽĚ͘Ɖů͘

ǁǁǁ͘ĚƌŝŌǁŽŽĚ͘Ɖů
ĞŵĂŝů͗ ďŝƵƌŽΛĚƌŝŌǁŽŽĚ͘Ɖů


^njLJďŬŝĞ͕ ĞůĞŐĂŶĐŬŝĞ ŽƌĂnj ƉƌnjLJũĂnjŶĞ ĚůĂ ƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ

ƌŽnjǁŝČnjĂŶŝĞ ĚŽ ǁLJŬŽŷĐnjĞŶŝĂ ŶĂǁŝĞƌnjĐŚŶŝ ƵƚǁĂƌĚnjĂŶLJĐŚ
^LJƐƚĞŵ ůƵĞdžĐĞů ũĞƐƚ ũĞĚŶČ nj ŶĂũďĂƌĚnjŝĞũ ŽƉųĂĐĂůŶLJĐŚ ŵĞƚŽĚ ǁLJŬĂŷĐnjĂŶŝĂ ŶĂǁŝĞƌnjĐŚŶŝ
ƵƚǁĂƌĚnjŽŶLJĐŚ njĞ ǁnjŐůħĚƵ ŶĂ ƐnjLJďŬŽƑđ ŝŶƐƚĂůĂĐũŝ͘ tLJŬǁĂůŝĮŬŽǁĂŶLJ ƉƌĂĐŽǁŶŝŬ ŵŽǏĞ ƵųŽǏLJđ ŶĂǁĞƚ
ϰϬ ŵĞƚƌſǁ ŽďƌnjĞǏĂ ǁ ĐŝČŐƵ ŐŽĚnjŝŶLJ͕ ƵŬųĂĚĂũČĐ ĚǁƵŝƉſųŵĞƚƌŽǁĞ ĞůĞŵĞŶƚLJ ŶĂ ƐƵĐŚĞũ ƉŽĚďƵĚŽǁŝĞ
ŝ ƉƌnjLJďŝũĂũČĐ ũĞ ĚŽ ƉŽĚųŽǏĂ͘ <ČƚLJ ŝ ųƵŬŝ ŵŽǏŶĂ ųĂƚǁŽ ŝ ƐnjLJďŬŽ ŬƐnjƚĂųƚŽǁĂđ ĚnjŝħŬŝ ĞůĂƐƚLJĐnjŶŽƑĐŝ
ŽďƌnjĞǏĂ͘ ŽƐƚħƉŶĞ ƐČ ƌſǁŶŝĞǏ ŐŽƚŽǁĞ ĞůĞŵĞŶƚLJ ŶĂƌŽǏŶĞ͕ ŬƚſƌĞ njĂƉĞǁŶŝĂũČ ĚŽŬųĂĚŶŽƑđ
ŝ ƐƉƌĂǁŶŽƑđ ŵŽŶƚĂǏƵ͘


hŶŝŶŝŬĂůŶČ njĂůĞƚČ ŽďƌnjĞǏLJ ůƵĞdžĐĞů ũĞƐƚ ŵŽǏůŝǁŽƑđ ƐƵĐŚĞũ ĂƉůŝŬĂĐũŝ͘ EĂƚLJĐŚŵŝĂƐƚ ƉŽ ŝŶƐƚĂůĂĐũŝ
h
ŽďƌnjĞǏLJ ŵŽǏĞ ďLJđ ƵŬųĂĚĂŶĂ ŶĂǁŝĞƌnjĐŚŶŝĂ͕ Ă njĂƚĞŵ ƐŬƌĂĐĂ Ɛŝħ ĐĂųLJ ƉƌŽĐĞƐ ďƵĚŽǁLJ͘ DŽǏůŝǁĞ ũĞƐƚ
ǁŝħĐ ǁLJďƵĚŽǁĂŶŝĞ ŽĚĐŝŶŬĂ ŶĂǁŝĞƌnjĐŚŶŝ ǁƌĂnj nj ŽďƌnjĞǏĂŵŝ ǁ ĐŝČŐƵ ũĞĚŶĞŐŽ ĚŶŝĂ ƌŽďŽĐnjĞŐŽ͕ ďĞnj
ŬŽŶŝĞĐnjŶŽƑĐŝ ƉƌnjĞǁŝĚLJǁĂŶŝĂ ĚŽĚĂƚŬŽǁLJĐŚ ĚŶŝ ŶĂ ƐĂŵŽ ŽďƐĂĚnjĂŶŝĞ ŝ ĚŽĐŝŶĂŶŝĞ ŽďƌnjĞǏLJ͘ DĂ ƚŽ
ƐnjĐnjĞŐſůŶĞ njŶĂĐnjĞŶŝĞ͕ ŐĚLJ ůŝĐnjLJ Ɛŝħ ĐnjĂƐ ƌĞĂůŝnjĂĐũŝ ƉƌŽũĞŬƚƵ͘


tŝħĐĞũ ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ ƚĞĐŚŶŝĐnjŶLJĐŚ ũĞƐƚ ĚŽƐƚħƉŶĞ ŶĂ ŶĂƐnjĞũ ƐƚƌŽŶŝĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũ͕ njĂƉƌĂƐnjĂŵLJ͗
ǁǁǁ͘ĚƌŝŌǁŽŽĚ͘Ɖů͘

ǁǁǁ͘ĚƌŝŌǁŽŽĚ͘Ɖů
ĞŵĂŝů͗ ďŝƵƌŽΛĚƌŝŌǁŽŽĚ͘Ɖů


Aluminiowe systemy balustradowe Mo-
rad obejmują szereg barierek które mo-
żemy podzielić na dwa podstawowe typy
AB oraz AB-S. Balustrady przeznaczo-
ne są do zastosowań wewnętrznych oraz
zewnętrznych, takich jak balkony, klatki
schodowe, tarasy, antresole oraz innych
obiektach, w których wymagane jest wy-
sokie bezpieczeństwo użytkowania, no-
woczesny wygląd i przede wszystkim wie-
loletnia trwałość konstrukcji.
Wszystkie systemy balustradowe Morad
zostały przebadane przez Instytut Techni-
ki Budowlanej, który potwierdził wytrzy- AB-RO1
małość balustrad do 1 kN/m.SYSTEM ABSystemy Morad AB dają możliwość kon-
struowania balustrad aluminiowych w wie-
lu kreatywnych konfiguracjach. Głównym
elementem nośnym są słupki i poręcze.
Jako wypełnienie balustrad można stoso-
wać szkło hartowane, laminowane, płytę
HPL, a także aluminiową blachę perforo-
waną. Wypełnienie może być mocowane
w listwach górą i dołem lub na okuciach AB-GO2
punktowych. System został zaprojekto-
wany mając na uwadze łatwy oraz szyb-
ki montaż, dlatego wszystkie elementy
balustrady są skręcane lub zatrzaskiwane.SYSTEM AB-SMorad AB-S to system balustrad alum-
iniowo-szklanych bezsłupkowych, zwa-
nych również samonośnymi. Elementem
nośnym jest szkło hartowane i laminowa-
ne 88.4 lub 1010.4. Wypełnienie moco-
wane jest za pomocą specjalnych klinów
w aluminiowej szynie. Dostępnych jest
kilka rodzajów poręczy aluminiowych mo-
cowanych do szkła. Zarówno poręcze jak i AB-S
szyna może być malowana proszkowo na
dowolny kolor RAL, a także anodowana
lub w wykończeniu aninox (imitacja sta-
li nierdzewnej). Szyna wykończona może ul. Kościerska 13,
83-300 Kartuzy
być także systemową osłonką aluminiową 58 694 91 51
lub osłonami ze stali nierdzewnej. morad@morad


www.morad.pl


Aluminiowe systemy balustradowe Mo-
rad obejmują szereg barierek które mo-
żemy podzielić na dwa podstawowe typy
AB oraz AB-S. Balustrady przeznaczo-
ne są do zastosowań wewnętrznych oraz
zewnętrznych, takich jak balkony, klatki
schodowe, tarasy, antresole oraz innych
obiektach, w których wymagane jest wy-
sokie bezpieczeństwo użytkowania, no-
woczesny wygląd i przede wszystkim wie-
loletnia trwałość konstrukcji.
Wszystkie systemy balustradowe Morad
zostały przebadane przez Instytut Techni-
ki Budowlanej, który potwierdził wytrzy- AB-RO1
małość balustrad do 1 kN/m.SYSTEM ABSystemy Morad AB dają możliwość kon-
struowania balustrad aluminiowych w wie-
lu kreatywnych konfiguracjach. Głównym
elementem nośnym są słupki i poręcze.
Jako wypełnienie balustrad można stoso-
wać szkło hartowane, laminowane, płytę
HPL, a także aluminiową blachę perforo-
waną. Wypełnienie może być mocowane
w listwach górą i dołem lub na okuciach AB-GO2
punktowych. System został zaprojekto-
wany mając na uwadze łatwy oraz szyb-
ki montaż, dlatego wszystkie elementy
balustrady są skręcane lub zatrzaskiwane.SYSTEM AB-SMorad AB-S to system balustrad alum-
iniowo-szklanych bezsłupkowych, zwa-
nych również samonośnymi. Elementem
nośnym jest szkło hartowane i laminowa-
ne 88.4 lub 1010.4. Wypełnienie moco-
wane jest za pomocą specjalnych klinów
w aluminiowej szynie. Dostępnych jest
kilka rodzajów poręczy aluminiowych mo-
cowanych do szkła. Zarówno poręcze jak i AB-S
szyna może być malowana proszkowo na
dowolny kolor RAL, a także anodowana
lub w wykończeniu aninox (imitacja sta-
li nierdzewnej). Szyna wykończona może ul. Kościerska 13,
83-300 Kartuzy
być także systemową osłonką aluminiową 58 694 91 51
lub osłonami ze stali nierdzewnej. morad@morad


www.morad.pl


23 LATA
DOŚWIADCZENIA
DOŚWIADCZENIA

1994 60 DO 205 22 000
ROZPOCZĘCIE RYNKÓW lm/W m 2
DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻY SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA POWIERZCHNI
STOSOWANYCH DIOD LED PRODUKCYJNEJ

OPRAWY OŚWIETLENIOWE PXF LIGHTING:
WYSOKA WYDAJNOŚĆ ŚWIETLNA DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ 50 000h
DIODY LED RENOMOWANYCH PRODUCENTÓW 5 LAT GWARANCJI

NIKSIE KOSZTY EKSPLOATACJI PRODUKCJA W POLSCE


Siedziba PXF Lighting Fabryka PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73 ul. Jutrzenki 1
02-230 Warszawa 05-310 Kałuszyn
tel.: 22 33 44 000 tel.: 25 752 58 80
fax.: 22 33 44 044 fax.: 25 757 63 27


23 LATA
DOŚWIADCZENIA
DOŚWIADCZENIA

1994 60 DO 205 22 000
ROZPOCZĘCIE RYNKÓW lm/W m 2
DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻY SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA POWIERZCHNI
STOSOWANYCH DIOD LED PRODUKCYJNEJ

OPRAWY OŚWIETLENIOWE PXF LIGHTING:
WYSOKA WYDAJNOŚĆ ŚWIETLNA DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ 50 000h
DIODY LED RENOMOWANYCH PRODUCENTÓW 5 LAT GWARANCJI

NIKSIE KOSZTY EKSPLOATACJI PRODUKCJA W POLSCE


Siedziba PXF Lighting Fabryka PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73 ul. Jutrzenki 1
02-230 Warszawa 05-310 Kałuszyn
tel.: 22 33 44 000 tel.: 25 752 58 80
fax.: 22 33 44 044 fax.: 25 757 63 27


Click to View FlipBook Version