The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2018-09-11 07:22:50

Prevex - katalog indywidualny

3UHYH[ 6S ] R R
XO &LVRZD 1LHSUXV]HZR
%XN
WHO
VSU]HGD]#SUHYH[ FRP
ZZZ SUHYH[ FRP1g®£1¦»


Ú ®àH€u Q


g Q1uuà Q V r êV1ug€Ú à Q


ZZZ SUHYH[ FRP


®ǍijŭŢǍ şðǗŁěŢŔŭLJě
®ǍijŭŢǍ şðǗŁěŢŔŭLJě1ðƛǍ ŗěðŢHƯŢŔČőŭŢðŗŢŭƜč̶ Ţð ŔƧŮƓą ČǗěŔðŗŁƜŠǍ̸


1D RGSĄ\ZDFK ĄD]LHQNRZ\FK L NXFKHQQ\FK
2SµF] VZRMHM JĄµZQHM IXQNFML F]\OL ]DWU]\P\ZDQLD
]QDP\ VLÛ MDN QLNW LQQ\ 2G SRQDG ODW 2SU
]DMPXMHP\ VLÛ LFK SURMHNWRZDQLHP QLHSU]\MHPQ\FK ]DSDFKµZ V\IRQ (DV\&OHDQ MHVW
SURGXNFMÇ L VSU]HGDľÇ 6WDZLDP\ QD WHľ G]LHFLQQLH SURVW\ Z F]\V]F]HQLX =DMPXMH RQR
Z\VRNÇ MDNRĝÉ L SRP\VĄ 1DV]H ĄDWZH ]DOHGZLH VHNXQG %H] Xľ\ZDQLD DJUHV\ZQHM
L VNXWHF]QH Z Xľ\WNRZDQLX RSDWHQWRZDQH FKHPLL NRQLHF]QRĝFL SRGVWDZLDQLD PLVNL F]\ SUDF\
QD NOÛF]NDFK SRG XP\ZDONÇ
UR]ZLÇ]DQLD VSUDZG]DMÇ VLÛ ]DUµZQR
Z ĝZLHFLH K\GUDXOLNµZ MDN L NOLHQWµZ &]V]F]HQLH V\IRQX (DV\&OHDQ RGE\ZD VLÛ SRSU]H]
Z
&]\
LQG\ZLGXDOQ\FK ĜZLDGF]Ç R W\P Z\MÛFLH JµUQHM F]ÛĝFL JQLD]GD RGSĄ\ZX RSĄXNDQLH
SU]\]QDZDQH QDV]\P SURGXNWRP LXPLHV]F]HQLH MHM ] SRZURWHP ZH ZĄDĝFLZ\P
L
Z\UµľQLHQLD PLHMVFX 'RGDWNRZR G]LÛNL RSDWHQWRZDQHM
EXGRZLH GUREQH SU]HGPLRW\ QLH SU]HGRVWDMÇ VLÛ GR
1DV]H V\IRQ\ VÇ ZVWÛSQLH ]PRQWRZDQH JĄÛEV]\FK ]DNDPDUNµZ LQVWDODFML FR ] SHZQRĝFLÇ
D G]LÛNL ]DVWRVRZDQLX UR]ZLÇ]DĆ GRFHQL ZLHOH RVµE Z W\P QS SDQLH NWµU\P
WHOHVNRSRZ\FK PRľQD MH LQVWDORZDÉ ]GDU]\ĄR VLÛ ]JXELÉ ʑZ XP\ZDOFHʐ HOHPHQW
Z
Z]OHZR]P\ZDNDFK L XP\ZDONDFK UµľQHJR ELľXWHULL
URG]DMX L ZLHONRĝFL 3URMHNWXMHP\ MH ] P\ĝOÇ
R OHSV]\P Z\NRU]\VWDQLX SU]HVWU]HQL SRG
]OHZHP OXE XP\ZDONÇ :VWÛSQ\ PRQWDľ
L JZDUDQFMD HODVW\F]QRĝFL ]DSHZQLDMÇ
V]F]HOQRĝÉ SURGXNWµZ RUD] LFK V]\ENÇ
L EH]SUREOHPRZÇ LQVWDODFMÛ6\IRQ (DV\&OHDQ SRVLDGD NRPSDNWRZ\ NV]WDĄW R QRZRF]HVQHM OLQLL
3U
3HYH[ WR ̬UPD PLÛG]\QDURGRZD QDOHľÇFD 0RľH E\É ]DLQVWDORZDQ\ GR SRGĄRJL OXE GR ĝFLDQ\ -DN ZV]\VWNLH
GR ̬ĆVNLHM JUXS\ .:+ 3RVLDGDP\ SURGXNW\ 3UHYH[ (DV\&OHDQ FKDUDNWHU\]XMH ĄDWZRĝÉ PRQWDľX L SURVWD
FHUW\̬NDW\ ,62 RUD] ,62 NRQVWUXNFMD D GR NOLHQWD SURGXNW WUD̬D ZVWÛSQLH ]PRQWRZDQ\ 'R
1DV]H V\IRQ\ R]QDF]RQH VÇ V\PEROHP (1 Z\ERUX PDP\ WU]\ URG]DMH NRUNµZ ʇ PHWDORZ\ NRUHN ] RWZDUW\P
VLWNLHP RUD] NOLN NODN Z NRORU]H ELDĄ\P OXE PHWDORZ\P (DV\&OHDQ
PRľQD GRSDVRZDÉ Z SR]LRPLH L SLRQLH D IDEU\F]QLH PRQWRZDQH
2 ULQJL GDMÇ SHĄQÇ JZDDQFMÛ V]F]HOQRĝFL
2 ULQJL GDMÇ SHĄQÇ JZDU3UHYH[ 6S ] R R
XO &LVRZD
1LHSUXV]HZR %XN (DV\&OHDQ
WHO
VSU]HGD]#SUHYH[ FRP
ZZZ SUHYH[ FRP

ZZZ SUHYH[ FRP
6SUDZGļ ZV]\VWNLH QDV]H PRGHOH RGSĄ\ZµZ QD VWURQLH ZZZ SUHYH[ FRP


®ǍijŭŢǍ şðǗŁěŢŔŭLJě
®ǍijŭŢǍ şðǗŁěŢŔŭLJě1ðƛǍ ŗěðŢHƯŢŔČőŭŢðŗŢŭƜč̶ Ţð ŔƧŮƓą ČǗěŔðŗŁƜŠǍ̸


1D RGSĄ\ZDFK ĄD]LHQNRZ\FK L NXFKHQQ\FK
2SµF] VZRMHM JĄµZQHM IXQNFML F]\OL ]DWU]\P\ZDQLD
]QDP\ VLÛ MDN QLNW LQQ\ 2G SRQDG ODW 2SU
]DMPXMHP\ VLÛ LFK SURMHNWRZDQLHP QLHSU]\MHPQ\FK ]DSDFKµZ V\IRQ (DV\&OHDQ MHVW
SURGXNFMÇ L VSU]HGDľÇ 6WDZLDP\ QD WHľ G]LHFLQQLH SURVW\ Z F]\V]F]HQLX =DMPXMH RQR
Z\VRNÇ MDNRĝÉ L SRP\VĄ 1DV]H ĄDWZH ]DOHGZLH VHNXQG %H] Xľ\ZDQLD DJUHV\ZQHM
L VNXWHF]QH Z Xľ\WNRZDQLX RSDWHQWRZDQH FKHPLL NRQLHF]QRĝFL SRGVWDZLDQLD PLVNL F]\ SUDF\
QD NOÛF]NDFK SRG XP\ZDONÇ
UR]ZLÇ]DQLD VSUDZG]DMÇ VLÛ ]DUµZQR
Z ĝZLHFLH K\GUDXOLNµZ MDN L NOLHQWµZ &]V]F]HQLH V\IRQX (DV\&OHDQ RGE\ZD VLÛ SRSU]H]
Z
&]\
LQG\ZLGXDOQ\FK ĜZLDGF]Ç R W\P Z\MÛFLH JµUQHM F]ÛĝFL JQLD]GD RGSĄ\ZX RSĄXNDQLH
SU]\]QDZDQH QDV]\P SURGXNWRP LXPLHV]F]HQLH MHM ] SRZURWHP ZH ZĄDĝFLZ\P
L
Z\UµľQLHQLD PLHMVFX 'RGDWNRZR G]LÛNL RSDWHQWRZDQHM
EXGRZLH GUREQH SU]HGPLRW\ QLH SU]HGRVWDMÇ VLÛ GR
1DV]H V\IRQ\ VÇ ZVWÛSQLH ]PRQWRZDQH JĄÛEV]\FK ]DNDPDUNµZ LQVWDODFML FR ] SHZQRĝFLÇ
D G]LÛNL ]DVWRVRZDQLX UR]ZLÇ]DĆ GRFHQL ZLHOH RVµE Z W\P QS SDQLH NWµU\P
WHOHVNRSRZ\FK PRľQD MH LQVWDORZDÉ ]GDU]\ĄR VLÛ ]JXELÉ ʑZ XP\ZDOFHʐ HOHPHQW
Z
Z]OHZR]P\ZDNDFK L XP\ZDONDFK UµľQHJR ELľXWHULL
URG]DMX L ZLHONRĝFL 3URMHNWXMHP\ MH ] P\ĝOÇ
R OHSV]\P Z\NRU]\VWDQLX SU]HVWU]HQL SRG
]OHZHP OXE XP\ZDONÇ :VWÛSQ\ PRQWDľ
L JZDUDQFMD HODVW\F]QRĝFL ]DSHZQLDMÇ
V]F]HOQRĝÉ SURGXNWµZ RUD] LFK V]\ENÇ
L EH]SUREOHPRZÇ LQVWDODFMÛ6\IRQ (DV\&OHDQ SRVLDGD NRPSDNWRZ\ NV]WDĄW R QRZRF]HVQHM OLQLL
3U
3HYH[ WR ̬UPD PLÛG]\QDURGRZD QDOHľÇFD 0RľH E\É ]DLQVWDORZDQ\ GR SRGĄRJL OXE GR ĝFLDQ\ -DN ZV]\VWNLH
GR ̬ĆVNLHM JUXS\ .:+ 3RVLDGDP\ SURGXNW\ 3UHYH[ (DV\&OHDQ FKDUDNWHU\]XMH ĄDWZRĝÉ PRQWDľX L SURVWD
FHUW\̬NDW\ ,62 RUD] ,62 NRQVWUXNFMD D GR NOLHQWD SURGXNW WUD̬D ZVWÛSQLH ]PRQWRZDQ\ 'R
1DV]H V\IRQ\ R]QDF]RQH VÇ V\PEROHP (1 Z\ERUX PDP\ WU]\ URG]DMH NRUNµZ ʇ PHWDORZ\ NRUHN ] RWZDUW\P
VLWNLHP RUD] NOLN NODN Z NRORU]H ELDĄ\P OXE PHWDORZ\P (DV\&OHDQ
PRľQD GRSDVRZDÉ Z SR]LRPLH L SLRQLH D IDEU\F]QLH PRQWRZDQH
2 ULQJL GDMÇ SHĄQÇ JZDDQFMÛ V]F]HOQRĝFL
2 ULQJL GDMÇ SHĄQÇ JZDU3UHYH[ 6S ] R R
XO &LVRZD
1LHSUXV]HZR %XN (DV\&OHDQ
WHO
VSU]HGD]#SUHYH[ FRP
ZZZ SUHYH[ FRP

ZZZ SUHYH[ FRP
6SUDZGļ ZV]\VWNLH QDV]H PRGHOH RGSĄ\ZµZ QD VWURQLH ZZZ SUHYH[ FRP


®ǍijŭŢǍ şðǗŁěŢŔŭLJě
®ǍijŭŢǍ şðǗŁěŢŔŭLJě£ƓěŗŭČ 6\IRQ\ 3UHORF ʇ ZHUVMD HNRQRPLF]QD€ē ēǗŁƜ LJŁİČěő ŠŁěőƛČð Ɛŭē ƯŠǍLJðŗŔą̸ ăÇF]Ç XQLZHUVDOQRĝÉ L HODVW\F]QRĝÉ SRGVWDZRZHJR PRGHOX
] RF]HNLZDQLDPL U\QNX QD WUDG\F\MQ\ L WDQL V\IRQ XP\ZDONRZ\


6\IRQ\ ] VHULL 3UHORF WR SURGXNW\ LGHDOQH ]ZĄDV]F]D NLHG\ G\VSRQXMHP\ QLHZLHONÇ ĄD]LHQNÇ L NDľG\
FHQW\PHWU SRZLHU]FKQL MHVW QD ZDJÛ ]ĄRWD ']LÛNL V\IRQRZL 3UHORF PDP\ PRľOLZRĝÉ 5•Ľ1( 52'=$-( =$0.1,Ú&,$
]DPRQWRZDQLD EH]SRĝUHGQLR SRG XP\ZDONÇ FDĄHM V]X̭DG\

3HORF WR RGSĄ\Z HODVW\F]Q\ ĄDWZ\ Z PRQWDľX 3R]ZDOD ]DRV]F]ÛG]LÉ PLHMVFH MHVW RGSRZLHGQL GR '2'$7.2:(
3U
]DVWRVRZDQLD ] SRMHG\QF]Ç MDN L ] SRGZµMQÇ XP\ZDONÇ QLH]DOHľQLH RG MHM UR]PLDUX 3DVXMH GR 35=<ăÆ&=(
ZV]\VWNLFK W\SµZ LQVWDODFML GR ĝFLDQ\ L GR SRGĄRJL .RUSXV RGSĄ\ZX PRľQD UHJXORZDÉ '2 35$/.,
Z ]DNUHVLH JµUD GµĄ D UDPLÛ PRľQD Z\GĄXľDÉ OXE VNUDFDÉ
ƚ 00
']LÛNL
']LÛNL ]DNRĆF]HQLX UDPLHQLD RGSĄ\ZX NLHOLFKHP OXE ĝUXEÇ GR RGSĄ\ZX PRľQD ]DVWRVRZDÉ
]DPNQLÛFLD UµľQHJR W\SX NRUHN WZLVWHU OXE NOLN NODN 1LH]DZRGQRĝÉ SURGXNWX ]DSHZQLD
]DVWRVRZDQLH XV]F]HOQLHQLD W\SX 2 ULQJ 3UHORF PRľQD WHľ PRQWRZDÉ GR PRGQ\FK HOHJDQFNLFK
XP\ZDOHN QDEODWRZ\FK 86=&=(/.,
=,17(*52:$1(
.RQVWUXNFMD RGSĄ\ZX 3UHORF ]DSHZQLD ĄDWZH F]\V]F]HQLH EH] NRQLHF]QRĝFL GHPRQWDľX V\IRQX
2GSĄ\Z WUD̬D GR NOLHQWD Z ZHUVML IDEU\F]QLH ]ĄRľRQHM ʇ Z\VWDUF]\ JR ]DWHP W\ONR SRGĄÇF]\É GR
XP\ZDONL RUD] UXU\ RGSĄ\ZX L JRWRZH 352'8.7
7(/(6.232:<
ă$7:< : 2%6ă8'=(=$/(7< 2'3ă<:8 35(/2&

ʔ 3URGXNW IDEU\F]QLH ]ĄRľRQ\ ʇ JRWRZ\ GR PRQWDľX SR RGSDNRZDQLX

ʔ (ODVW\F]Q\ ʇ GRVWRVRZXMH VLÛ GR NDľGHJR W\SX XP\ZDONL UDPLÛ
] NLHOLFKHP PRľQD Z\GĄXľDÉ OXE VNUDFDÉ ʇ PP

ʔ 2V]F]ÛG]D PLHMVFH SRG XP\ZDONÇ MHVW SU]HVXQLÛW\ QD ĝFLDQÛ
0RľOLZRĝÉ XPLHV]F]HQLD V]X̭DG EH]SRĝUHGQLR SRG XP\ZDONÇ

ʔ 'R \ERUX ]HVWDZ\ GOD MHGQR L GZXNRPRURZ\FK XP\ZDOHN
ʔ 'R Z
ʔ :V]\VWNLH W\S\ LQVWDODFML ʇ GR ĝFLDQ\ L SRGĄRJL RUD] ZV]\VWNLH
UR]PLDU\ ĄÇF]HĆ SU]\MÛWH QD WHUHQLH (XURS\
ʔ 'XľD LORĝÉ NRPSDW\ELOQ\FK DNFHVRULµZ ʇ ]DPNQLÛFLD NRUHN WZLVWHU
NOLN NODN SU]HOHZ\ PRľOLZRĝÉ GRVWRVRZDQLD GR XP\ZDOHN
QDEODWRZ\FK

ʔ :V]\VWNLH SURGXNW\ ̬UP\ 3UHYH[ PDMÇ FHUW\̬NDW (1
5R]ZLÇ]DQLH RV]F]ÛG]DMÇFH PLHMVFH
ZZZ SUHYH[ FRP
6SUDZGļ ZV]\VWNLH QDV]H PRGHOH RGSĄ\ZµZ QD VWURQLH ZZZ SUHYH[ FRP


®ǍijŭŢǍ şðǗŁěŢŔŭLJě
®ǍijŭŢǍ şðǗŁěŢŔŭLJě£ƓěŗŭČ 6\IRQ\ 3UHORF ʇ ZHUVMD HNRQRPLF]QD€ē ēǗŁƜ LJŁİČěő ŠŁěőƛČð Ɛŭē ƯŠǍLJðŗŔą̸ ăÇF]Ç XQLZHUVDOQRĝÉ L HODVW\F]QRĝÉ SRGVWDZRZHJR PRGHOX
] RF]HNLZDQLDPL U\QNX QD WUDG\F\MQ\ L WDQL V\IRQ XP\ZDONRZ\


6\IRQ\ ] VHULL 3UHORF WR SURGXNW\ LGHDOQH ]ZĄDV]F]D NLHG\ G\VSRQXMHP\ QLHZLHONÇ ĄD]LHQNÇ L NDľG\
FHQW\PHWU SRZLHU]FKQL MHVW QD ZDJÛ ]ĄRWD ']LÛNL V\IRQRZL 3UHORF PDP\ PRľOLZRĝÉ 5•Ľ1( 52'=$-( =$0.1,Ú&,$
]DPRQWRZDQLD EH]SRĝUHGQLR SRG XP\ZDONÇ FDĄHM V]X̭DG\

3HORF WR RGSĄ\Z HODVW\F]Q\ ĄDWZ\ Z PRQWDľX 3R]ZDOD ]DRV]F]ÛG]LÉ PLHMVFH MHVW RGSRZLHGQL GR '2'$7.2:(
3U
]DVWRVRZDQLD ] SRMHG\QF]Ç MDN L ] SRGZµMQÇ XP\ZDONÇ QLH]DOHľQLH RG MHM UR]PLDUX 3DVXMH GR 35=<ăÆ&=(
ZV]\VWNLFK W\SµZ LQVWDODFML GR ĝFLDQ\ L GR SRGĄRJL .RUSXV RGSĄ\ZX PRľQD UHJXORZDÉ '2 35$/.,
Z ]DNUHVLH JµUD GµĄ D UDPLÛ PRľQD Z\GĄXľDÉ OXE VNUDFDÉ
ƚ 00
']LÛNL
']LÛNL ]DNRĆF]HQLX UDPLHQLD RGSĄ\ZX NLHOLFKHP OXE ĝUXEÇ GR RGSĄ\ZX PRľQD ]DVWRVRZDÉ
]DPNQLÛFLD UµľQHJR W\SX NRUHN WZLVWHU OXE NOLN NODN 1LH]DZRGQRĝÉ SURGXNWX ]DSHZQLD
]DVWRVRZDQLH XV]F]HOQLHQLD W\SX 2 ULQJ 3UHORF PRľQD WHľ PRQWRZDÉ GR PRGQ\FK HOHJDQFNLFK
XP\ZDOHN QDEODWRZ\FK 86=&=(/.,
=,17(*52:$1(
.RQVWUXNFMD RGSĄ\ZX 3UHORF ]DSHZQLD ĄDWZH F]\V]F]HQLH EH] NRQLHF]QRĝFL GHPRQWDľX V\IRQX
2GSĄ\Z WUD̬D GR NOLHQWD Z ZHUVML IDEU\F]QLH ]ĄRľRQHM ʇ Z\VWDUF]\ JR ]DWHP W\ONR SRGĄÇF]\É GR
XP\ZDONL RUD] UXU\ RGSĄ\ZX L JRWRZH 352'8.7
7(/(6.232:<
ă$7:< : 2%6ă8'=(=$/(7< 2'3ă<:8 35(/2&

ʔ 3URGXNW IDEU\F]QLH ]ĄRľRQ\ ʇ JRWRZ\ GR PRQWDľX SR RGSDNRZDQLX

ʔ (ODVW\F]Q\ ʇ GRVWRVRZXMH VLÛ GR NDľGHJR W\SX XP\ZDONL UDPLÛ
] NLHOLFKHP PRľQD Z\GĄXľDÉ OXE VNUDFDÉ ʇ PP

ʔ 2V]F]ÛG]D PLHMVFH SRG XP\ZDONÇ MHVW SU]HVXQLÛW\ QD ĝFLDQÛ
0RľOLZRĝÉ XPLHV]F]HQLD V]X̭DG EH]SRĝUHGQLR SRG XP\ZDONÇ

ʔ 'R \ERUX ]HVWDZ\ GOD MHGQR L GZXNRPRURZ\FK XP\ZDOHN
ʔ 'R Z
ʔ :V]\VWNLH W\S\ LQVWDODFML ʇ GR ĝFLDQ\ L SRGĄRJL RUD] ZV]\VWNLH
UR]PLDU\ ĄÇF]HĆ SU]\MÛWH QD WHUHQLH (XURS\
ʔ 'XľD LORĝÉ NRPSDW\ELOQ\FK DNFHVRULµZ ʇ ]DPNQLÛFLD NRUHN WZLVWHU
NOLN NODN SU]HOHZ\ PRľOLZRĝÉ GRVWRVRZDQLD GR XP\ZDOHN
QDEODWRZ\FK

ʔ :V]\VWNLH SURGXNW\ ̬UP\ 3UHYH[ PDMÇ FHUW\̬NDW (1
5R]ZLÇ]DQLH RV]F]ÛG]DMÇFH PLHMVFH
ZZZ SUHYH[ FRP
6SUDZGļ ZV]\VWNLH QDV]H PRGHOH RGSĄ\ZµZ QD VWURQLH ZZZ SUHYH[ FRP


®ǍijŭŢǍ ŔƯČļěŢŢě
®ǍijŭŢǍ ŔƯČļěŢŢě


HŗěnjŗŭČ £͘ŗŭČǗŢðČǗǍ ƯŢŁLJěƓƛðŗŢǍ̻ 'ŗð ƧƓðēǍČőŭŢðŗŁƛƧŮLJ


:
: V\IRQLH GR ]OHZR]P\ZDND OLF]\ VLÛ SU]HGH ZV]\VWNLP ĄDWZRĝFL 0RGHO 3 ORF WR SRĄÇF]HQLH WUDG\F\MQHJR NV]WDĄWX V\IRQX ] SHĄQÇ IXQNFMRQDOQRĝFLÇ )OH[ORFD 6\IRQ\
PRQWDľX RV]F]ÛGQRĝÉ PLHMVFD SRG ]OHZHP RUD] QLH]DZRGQRĝÉ 3 ORF PRľQD SRGĄÇF]DÉ ]DUµZQR GR ĝFLDQ\ MDN L GR SRGĄRJL :\PLDU\ UXU RGSĄ\ZRZ\FK RGSRZLDGDMÇ
,VWRWQÇ FHFKÇ SURGXNWµZ 3UHYH[ MHVW WHľ PRľOLZRĝÉ ZV]\VWNLP UR]ZLÇ]DQLRP Z\VWÛSXMÇF\P Z 8QLL (XURSHMVNLHM W]Q PP
GRVWRVRZDQLD RIHUW\ GR VSHF\̬F]Q\FK SRWU]HE Xľ\WNRZQLNµZ
G]LÛNL Z\MÇWNRZR ]UµľQLFRZDQ\P SRĄÇF]HQLRP ]DZRURP
L SU]HSĄ\ZRP


)OH[ORF MHVW Z SHĄQL HODVW\F]Q\P ĄDWZ\P Z PRQWDľX
LV]F]ÛG]DMÇF\P PLHMVFH RGSĄ\ZHP 8QLZHUVDOQRĝÉ NRQVWUXNFML
L R
RUD] NRPSOHWQD JDPD DNFHVRULµZ VSUDZLDMÇ ľH PRľQD JR
GRSDVRZDÉ GR NDľGHJR W\SX ]OHZR]P\ZDND ]DUµZQR MHGQR
MDN L GZXNRPRURZHJR GR ]OHZR]P\ZDND ] DXWRPDW\F]Q\P
NRUNLHP OXE EH] DXWRPDWX VWDORZHJR MDN L JUDQLWRZHJR=$/(7< 2'3ă<:8 )/(;/2& L 3 /2&

ʔ 3RGĄÇF]HQLH EH]SRĝUHGQLR GR ĝFLDQ\

ʔ : )OH[ORF 3XV]ND GROQD F]ÛĝÉ V\IRQX RNUÇJĄD ĄDWZR VLÛ RGNUÛFD Z FHOX RF]\V]F]HQLD :HZQÇWU]
VWUXPLHĆ ZRG\ NLHURZDQ\ FR R]QDF]D ľH PRľQD QD]ZDÉ WHQ V\IRQ VDPRF]\V]F]ÇF\P

ʔ 2V]F]ÛGQRĝÉ PLHMVFD SRG ]OHZHP ʇ ]H Z]JOÛGX QD NRQVWUXNFMÛ V\IRQ PRľQD SU]\ĄÇF]\É EH]SRĝUHGQLR
GR ĝFLDQ\ 7DNLH UR]ZLÇ]DQLH SR]ZDOD RG]\VNDÉ QDZHW GR PLHMVFD SRG ]OHZR]P\ZDNLHP

ʔ 7HOHVNRSRZH Z\VXZDQH UDPLRQD SR]ZDODMÇ QD LFK UHJXODFMÛ Z SLRQLH L SR]LRPLH L QD LQVWDODFMÛ V\IRQX
ʔ
GR ]OHZX QLH]DOHľQLH RG MHJR ZLHONRĝFL L URG]DMX
ʔ )DEU\F]QH ]ĄRľHQLH SR]ZDOD QD XQLNQLÛFLH HZ EĄÛGµZ SU]\ PRQWDľX
ʔ 8V]F]HONL QRZHM JHQHUDFML ]DNĄDGDQH IDEU\F]QLH HOLPLQXMÇ PRľOLZRĝÉ SU]HFLHNX RUD] ]DJXELHQLD LFK
Z VNOHSLH F]\ Z F]DVLH WUDQVSRUWX
ʔ 5HJXORZDQ\ Z SLRQLH L Z SR]LRPLH ']LÛNL GRGDWNRZHM PRľOLZRĝFL REURWX ZRNµĄ ZĄDVQHM RVL PRQWDľ
RGSĄ\ZX MHVW MHV]F]H SURVWV]\
ʔ
ʔ 3HĄHQ ]HVWDZ DNFHVRULµZ DXWRPDW SU]HOHZ\ ZV]\VWNLH URG]DMH NRĆFµZHN SU]HOHZRZ\FK
,QVWDODFMD
ʔ 3URGXNW ]JRGQ\ ] QRUPÇ (1


ZZZ SUHYH[ FRP
6SUDZGļ ZV]\VWNLH QDV]H PRGHOH RGSĄ\ZµZ QD VWURQLH ZZZ SUHYH[ FRP


®ǍijŭŢǍ ŔƯČļěŢŢě
®ǍijŭŢǍ ŔƯČļěŢŢě


HŗěnjŗŭČ £͘ŗŭČǗŢðČǗǍ ƯŢŁLJěƓƛðŗŢǍ̻ 'ŗð ƧƓðēǍČőŭŢðŗŁƛƧŮLJ


:
: V\IRQLH GR ]OHZR]P\ZDND OLF]\ VLÛ SU]HGH ZV]\VWNLP ĄDWZRĝFL 0RGHO 3 ORF WR SRĄÇF]HQLH WUDG\F\MQHJR NV]WDĄWX V\IRQX ] SHĄQÇ IXQNFMRQDOQRĝFLÇ )OH[ORFD 6\IRQ\
PRQWDľX RV]F]ÛGQRĝÉ PLHMVFD SRG ]OHZHP RUD] QLH]DZRGQRĝÉ 3 ORF PRľQD SRGĄÇF]DÉ ]DUµZQR GR ĝFLDQ\ MDN L GR SRGĄRJL :\PLDU\ UXU RGSĄ\ZRZ\FK RGSRZLDGDMÇ
,VWRWQÇ FHFKÇ SURGXNWµZ 3UHYH[ MHVW WHľ PRľOLZRĝÉ ZV]\VWNLP UR]ZLÇ]DQLRP Z\VWÛSXMÇF\P Z 8QLL (XURSHMVNLHM W]Q PP
GRVWRVRZDQLD RIHUW\ GR VSHF\̬F]Q\FK SRWU]HE Xľ\WNRZQLNµZ
G]LÛNL Z\MÇWNRZR ]UµľQLFRZDQ\P SRĄÇF]HQLRP ]DZRURP
L SU]HSĄ\ZRP


)OH[ORF MHVW Z SHĄQL HODVW\F]Q\P ĄDWZ\P Z PRQWDľX
LV]F]ÛG]DMÇF\P PLHMVFH RGSĄ\ZHP 8QLZHUVDOQRĝÉ NRQVWUXNFML
L R
RUD] NRPSOHWQD JDPD DNFHVRULµZ VSUDZLDMÇ ľH PRľQD JR
GRSDVRZDÉ GR NDľGHJR W\SX ]OHZR]P\ZDND ]DUµZQR MHGQR
MDN L GZXNRPRURZHJR GR ]OHZR]P\ZDND ] DXWRPDW\F]Q\P
NRUNLHP OXE EH] DXWRPDWX VWDORZHJR MDN L JUDQLWRZHJR=$/(7< 2'3ă<:8 )/(;/2& L 3 /2&

ʔ 3RGĄÇF]HQLH EH]SRĝUHGQLR GR ĝFLDQ\

ʔ : )OH[ORF 3XV]ND GROQD F]ÛĝÉ V\IRQX RNUÇJĄD ĄDWZR VLÛ RGNUÛFD Z FHOX RF]\V]F]HQLD :HZQÇWU]
VWUXPLHĆ ZRG\ NLHURZDQ\ FR R]QDF]D ľH PRľQD QD]ZDÉ WHQ V\IRQ VDPRF]\V]F]ÇF\P

ʔ 2V]F]ÛGQRĝÉ PLHMVFD SRG ]OHZHP ʇ ]H Z]JOÛGX QD NRQVWUXNFMÛ V\IRQ PRľQD SU]\ĄÇF]\É EH]SRĝUHGQLR
GR ĝFLDQ\ 7DNLH UR]ZLÇ]DQLH SR]ZDOD RG]\VNDÉ QDZHW GR PLHMVFD SRG ]OHZR]P\ZDNLHP

ʔ 7HOHVNRSRZH Z\VXZDQH UDPLRQD SR]ZDODMÇ QD LFK UHJXODFMÛ Z SLRQLH L SR]LRPLH L QD LQVWDODFMÛ V\IRQX
ʔ
GR ]OHZX QLH]DOHľQLH RG MHJR ZLHONRĝFL L URG]DMX
ʔ )DEU\F]QH ]ĄRľHQLH SR]ZDOD QD XQLNQLÛFLH HZ EĄÛGµZ SU]\ PRQWDľX
ʔ 8V]F]HONL QRZHM JHQHUDFML ]DNĄDGDQH IDEU\F]QLH HOLPLQXMÇ PRľOLZRĝÉ SU]HFLHNX RUD] ]DJXELHQLD LFK
Z VNOHSLH F]\ Z F]DVLH WUDQVSRUWX
ʔ 5HJXORZDQ\ Z SLRQLH L Z SR]LRPLH ']LÛNL GRGDWNRZHM PRľOLZRĝFL REURWX ZRNµĄ ZĄDVQHM RVL PRQWDľ
RGSĄ\ZX MHVW MHV]F]H SURVWV]\
ʔ
ʔ 3HĄHQ ]HVWDZ DNFHVRULµZ DXWRPDW SU]HOHZ\ ZV]\VWNLH URG]DMH NRĆFµZHN SU]HOHZRZ\FK
,QVWDODFMD
ʔ 3URGXNW ]JRGQ\ ] QRUPÇ (1


ZZZ SUHYH[ FRP
6SUDZGļ ZV]\VWNLH QDV]H PRGHOH RGSĄ\ZµZ QD VWURQLH ZZZ SUHYH[ FRP


®ǍijŭŢǍ ŔƯČļěŢŢě
®ǍijŭŢǍ ŔƯČļěŢŢě


®ŠðƓƧŗŭČ


ŢŭLJǍ ŁŢƧěŗŁĴěŢƧŢǍ ŭēƐşǍLJ ŔƯČļěŢŢǍ ēŗð ŢðőċðƓēǗŁěő LJǍŠðĴðőąČǍČļ ƯǚǍƧŔŭLJŢŁŔŮLJ̻
6PDUWORFWR QRZD SURSR]\FMD Z SRUWIROLR ̬UP\ 3UHYH[ ăÇF]\ ZV]\VWNLH QDV]H GRW\FKF]DVRZH
6PDUWORF
GRĝZLDGF]HQLD RUD] WHFKQLF]QH XOHSV]HQLD Z HIHNFLH WZRU]ÇF Z SHĄQL XQLNDOQH UR]ZLÇ]DQLH
3RĄÇF]\OLĝP\ JĄDGNRSRZLHU]FKQLRZH WHOHVNRSRZH UDPLRQD R RZDOQ\P SU]HNURMX ] QLH]DOHľQ\P
NRUSXVHP GOD X]\VNDQLD MHV]F]H ZLÛNV]HM RV]F]ÛGQRĝFL PLHMVFD SRG ]OHZR]P\ZDNLHP ,QVWDODFMD
L F]\V]F]HQLH 6PDUWORFD VÇ SURVWH G]LÛNL Xľ\FLX V]\ENR]ĄÇF]D G]LDĄDMÇFHJR QD NOLNQLÛFLH 2GSĄ\Z
G]LÛNL FDĄHM JDPLH DNFHVRULµZ VSHĄQLD ZV]\VWNLH SRWU]HE\ Xľ\WNRZQLNµZ 5D]HP ] V\IRQHP
Z RIHUFLH ]QDMGXMH VLÛ NLOND URG]DMµZ VLW ]DSURMHNWRZDQ\FK Z UµľQ\FK
Z
VW\ODFK RUD] ZLHF]NR PDJQHW\F]QH NRPSOHPHQWDUQH GR VLWHN,112:$&<-1(
52=:,Æ=$1,$


ʔ 2ZDOQ\ SU]HNUµM UDPLRQ VWDELOL]XMH NRQVWUXNFMÛ
L SRSUDZLD R SU]HSĄ\Z ZRG\

ʔ 2V]F]ÛGQRĝÉ PLHMVFD G]LÛNL
]DV
]DWRVRZDQLX WHOHVNRSRZ\FK UDPLRQ SU]\
UR]ZLÇ]DQLX GZXNRPRURZ\P QLH]DOHľQH NRUSXV\
GDMÇ PRľOLZRĝÉ XWU]\PDQLD NLHOLFKµZ QD W\P VDP\P
SR]LRPLH
PRľOLZRĝFL SU]\WZLHUG]HQLD RGSĄ\ZX GR ĝFLDQ\
SRG ]OHZR]P\ZDNLHP ʔ ĜUXE\ V]HĝFLRNÇWQH VWRľNRZH Z NLHOLFKDFK ʇ
GRG
GRGDWNRZHM NODPU]H VWRVRZDQHM SU]\ LQVWDODFML .DľG\ RGSĄ\Z ]DRSDWU]RQ\ MHVW Z QDU]ÛG]LH
UXU\ Z\ORWRZHM GR ZNUÛFDQLD ĝUXE RUD] XFKZ\W JG]LH PRľH E\É
SU]HFKRZ\ZDQH
ʔ .RUHN VSXVWRZ\ EH]QDU]ÛG]LRZ\ ʇ EDUG]R ĄDWZ\
Z Xľ\FLX VNUDFDMÇF\ F]DV L XĄDWZLDMÇF\ F]\V]F]HQLH ʔ .RUSXV\ GR RGSĄ\ZX GZXNRPRURZHJR ĄÇF]RQH
V\IRQX SRSU]H] V]\ENR]ĄÇF]H MHGQ\P NOLNQLÛFLHP
ʔ 6L
ʔ )DEU\F]QLH ]HVSRORQH XV]F]HONL WDNľH ʔ 6LWD Z NLHOLFKDFK ʇ ] RSFMÇ SHUVRQDOL]RZDQLD
Z NLHOLFKDFK ʇ GOD XQLNQLÛFLD SRP\ĄHN SU]\
Z NLHOLFKDFK ʇ GOD XQLNQLÛFLD SRP\ĄHN SU]\ ZLHF]NLHP PDJQHW\F]Q\P ]PLDQÇ Z]RUX
PRQWDľX OXE LFK ]DJXELHQLD SRGF]DV WUDQVSRUWX OXE MHJR JĄÛERNRĝFLÇ 6LWD RSUDFRZDQH VÇ
Z UµľQ\FK VW\ODFK SDVXMÇ GR ZLÛNV]RĝFL
]OHZR]P\ZDNµZ
ʔ 'RGDWNRZH DNFHVRULD ʇ P LQ V]W\ZQ\ SU]HOHZ
ʔ 'RG
)LOP\ LQVWUXNWDľRZH GRVWÛSQH QD NDQDOH JĄDGNRSRZLHU]FKQLRZ\ SRSUDZLDMÇF\ SU]HSĄ\Z
̬UP\ 3UHYH[ QD <RX7XEH ZRG\ RUD] UµľQH NRĆFµZNL SU]HOHZRZH
VWRVRZDQH SU]\ ]OHZR]P\ZDNDFK JUDQLWRZ\FK
L VWDORZ\FK 'OD RGSĄ\ZµZ MHGQR NRPRURZ\FK
6(5:,6 ,167$/$&-$ GRGDWNRZH SU]\ĄÇF]H GOD XU]ÇG]HĆ PRQWRZDQH
V]\ENR]ĄÇF]HP
ZZZ SUHYH[ FRP
6SUDZGļ ZV]\VWNLH QDV]H PRGHOH RGSĄ\ZµZ QD VWURQLH ZZZ SUHYH[ FRP


®ǍijŭŢǍ ŔƯČļěŢŢě
®ǍijŭŢǍ ŔƯČļěŢŢě


®ŠðƓƧŗŭČ


ŢŭLJǍ ŁŢƧěŗŁĴěŢƧŢǍ ŭēƐşǍLJ ŔƯČļěŢŢǍ ēŗð ŢðőċðƓēǗŁěő LJǍŠðĴðőąČǍČļ ƯǚǍƧŔŭLJŢŁŔŮLJ̻
6PDUWORFWR QRZD SURSR]\FMD Z SRUWIROLR ̬UP\ 3UHYH[ ăÇF]\ ZV]\VWNLH QDV]H GRW\FKF]DVRZH
6PDUWORF
GRĝZLDGF]HQLD RUD] WHFKQLF]QH XOHSV]HQLD Z HIHNFLH WZRU]ÇF Z SHĄQL XQLNDOQH UR]ZLÇ]DQLH
3RĄÇF]\OLĝP\ JĄDGNRSRZLHU]FKQLRZH WHOHVNRSRZH UDPLRQD R RZDOQ\P SU]HNURMX ] QLH]DOHľQ\P
NRUSXVHP GOD X]\VNDQLD MHV]F]H ZLÛNV]HM RV]F]ÛGQRĝFL PLHMVFD SRG ]OHZR]P\ZDNLHP ,QVWDODFMD
L F]\V]F]HQLH 6PDUWORFD VÇ SURVWH G]LÛNL Xľ\FLX V]\ENR]ĄÇF]D G]LDĄDMÇFHJR QD NOLNQLÛFLH 2GSĄ\Z
G]LÛNL FDĄHM JDPLH DNFHVRULµZ VSHĄQLD ZV]\VWNLH SRWU]HE\ Xľ\WNRZQLNµZ 5D]HP ] V\IRQHP
Z RIHUFLH ]QDMGXMH VLÛ NLOND URG]DMµZ VLW ]DSURMHNWRZDQ\FK Z UµľQ\FK
Z
VW\ODFK RUD] ZLHF]NR PDJQHW\F]QH NRPSOHPHQWDUQH GR VLWHN,112:$&<-1(
52=:,Æ=$1,$


ʔ 2ZDOQ\ SU]HNUµM UDPLRQ VWDELOL]XMH NRQVWUXNFMÛ
L SRSUDZLD R SU]HSĄ\Z ZRG\

ʔ 2V]F]ÛGQRĝÉ PLHMVFD G]LÛNL
]DV
]DWRVRZDQLX WHOHVNRSRZ\FK UDPLRQ SU]\
UR]ZLÇ]DQLX GZXNRPRURZ\P QLH]DOHľQH NRUSXV\
GDMÇ PRľOLZRĝÉ XWU]\PDQLD NLHOLFKµZ QD W\P VDP\P
SR]LRPLH
PRľOLZRĝFL SU]\WZLHUG]HQLD RGSĄ\ZX GR ĝFLDQ\
SRG ]OHZR]P\ZDNLHP ʔ ĜUXE\ V]HĝFLRNÇWQH VWRľNRZH Z NLHOLFKDFK ʇ
GRG
GRGDWNRZHM NODPU]H VWRVRZDQHM SU]\ LQVWDODFML .DľG\ RGSĄ\Z ]DRSDWU]RQ\ MHVW Z QDU]ÛG]LH
UXU\ Z\ORWRZHM GR ZNUÛFDQLD ĝUXE RUD] XFKZ\W JG]LH PRľH E\É
SU]HFKRZ\ZDQH
ʔ .RUHN VSXVWRZ\ EH]QDU]ÛG]LRZ\ ʇ EDUG]R ĄDWZ\
Z Xľ\FLX VNUDFDMÇF\ F]DV L XĄDWZLDMÇF\ F]\V]F]HQLH ʔ .RUSXV\ GR RGSĄ\ZX GZXNRPRURZHJR ĄÇF]RQH
V\IRQX SRSU]H] V]\ENR]ĄÇF]H MHGQ\P NOLNQLÛFLHP
ʔ 6L
ʔ )DEU\F]QLH ]HVSRORQH XV]F]HONL WDNľH ʔ 6LWD Z NLHOLFKDFK ʇ ] RSFMÇ SHUVRQDOL]RZDQLD
Z NLHOLFKDFK ʇ GOD XQLNQLÛFLD SRP\ĄHN SU]\
Z NLHOLFKDFK ʇ GOD XQLNQLÛFLD SRP\ĄHN SU]\ ZLHF]NLHP PDJQHW\F]Q\P ]PLDQÇ Z]RUX
PRQWDľX OXE LFK ]DJXELHQLD SRGF]DV WUDQVSRUWX OXE MHJR JĄÛERNRĝFLÇ 6LWD RSUDFRZDQH VÇ
Z UµľQ\FK VW\ODFK SDVXMÇ GR ZLÛNV]RĝFL
]OHZR]P\ZDNµZ
ʔ 'RGDWNRZH DNFHVRULD ʇ P LQ V]W\ZQ\ SU]HOHZ
ʔ 'RG
)LOP\ LQVWUXNWDľRZH GRVWÛSQH QD NDQDOH JĄDGNRSRZLHU]FKQLRZ\ SRSUDZLDMÇF\ SU]HSĄ\Z
̬UP\ 3UHYH[ QD <RX7XEH ZRG\ RUD] UµľQH NRĆFµZNL SU]HOHZRZH
VWRVRZDQH SU]\ ]OHZR]P\ZDNDFK JUDQLWRZ\FK
L VWDORZ\FK 'OD RGSĄ\ZµZ MHGQR NRPRURZ\FK
6(5:,6 ,167$/$&-$ GRGDWNRZH SU]\ĄÇF]H GOD XU]ÇG]HĆ PRQWRZDQH
V]\ENR]ĄÇF]HP
ZZZ SUHYH[ FRP
6SUDZGļ ZV]\VWNLH QDV]H PRGHOH RGSĄ\ZµZ QD VWURQLH ZZZ SUHYH[ FRP


3UHYH[ 6S ] R R
XO &LVRZD 1LHSUXV]HZR
%XN
WHO
VSU]HGD]#SUHYH[ FRP
ZZZ SUHYH[ FRP1g®£1¦»


Ú ®àH€u Q


g Q1uuà Q V r êV1ug€Ú à Q


ZZZ SUHYH[ FRP


Click to View FlipBook Version