The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2019-07-30 02:24:17

MagazynMedyczny - Lipiec 2019

Likwidacja barier
architektonicznych
Rehabilitacja Likwidacja barier architektonicznych nie do-
tyczy tylko niepełnosprawnych. Na takie prze-
szkody napotyka na swojej drodze każdy czło-
likwidacja barier psychofizycznych wiek. Bariery architektoniczne stanowią w wielu
przypadkach przeszkody, których osoby niepełno-
sprawne nie są w stanie pokonać, a co za tym idzie
- nie mogą prawidłowo funkcjonować w społeczeń-
stwie i załatwiać codziennych spraw. Dlatego też
niezbędne jest podejmowanie takich działań, dzię-
ki którym bariery te będą likwidowane, a dostęp do
poszczególnych miejsc i poruszanie się nie będą dla
nikogo w żadnym stopniu ograniczone.


Jak tego dokonać?

Aby zlikwidować bariery architektoniczne, niezbędne
jest przystosowywanie pomieszczeń do potrzeb osób
niepełnosprawnych, wyrównanie nawierzchni, poło-
żenie specjalnych mat antypoślizgowych oraz zlikwi- W jaki sposób wybrać urządzenia?
dowanie progów. Niezbędne jest również korzystanie
ze specjalnie opracowanych do tego celu urządzeń, Aby dostosować urządzenie do określonego po-
przeznaczonych zarówno do obiektów użyteczności mieszczenia, niezbędne jest skorzystanie z usług
publicznej, jak również budynków mieszkalnych. Do specjalisty, który weźmie pod uwagę specyfikę
urządzeń tych należą między innymi: obiektu, a także przeprowadzi analizę znajdujących
się w nim barier architektonicznych i pod tym kątem
W Istotnym czynnikiem powodującym wzrost pewności • podnośniki pionowe, dokona wyboru odpowiedniego rozwiązania. Wyko-
działaniu na rzecz poprawy jakości życia
• platformy schodowe,
nanie optymalnego projektu, a następnie umiejętne
siebie w funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej jest
osób z niepełnosprawnością szczególne
• krzesełka schodowe,
wprowadzenie go w życie to zadanie specjalisty, któ-
znaczenie ma zapewnienie poczucia bez-
pieczeństwa oraz stwarzanie warunków do przezwy- udostepnienie jej sprzętu, który ułatwi zarówno jej sa- • schodołazy. ry jest do dyspozycji klienta.
mej, jak i opiekunom radzenie sobie z codziennością.
Dzięki nim możliwe jest bezproblemowe
ciężenia trudnych sytuacji życiowych. Rehabilitacja Szeroka gama dostępnych na rynku urządzeń ułatwia- pokonywanie schodów, pięter czy nierówno-
i usługi rehabilitacyjne spełniają istotną rolę w tym jących poruszanie się po własnym mieszkaniu, czy też ści, które stanowią barierę nie do pokonania
działaniu. poza nim, a także przyrządy i profesjonalne wyposa- m.in. dla wózków inwalidzkich. Urządzenia
Najpełniejsze warunki rozwoju osoby niepełnosprawnej żenie łazienki, niewątpliwie ułatwia zwykłą codzienną tego typu są również niezwykle przydatne
stwarza jej aktywne uczestnictwo we własnej rehabilita- aktywność. Sprzęty te są dostępne nieodpłatnie lub dla osób starszych, którym pokonanie na-
cji. Usprawnianie to odbywa się na drodze wielu profe- przy miesięcznym abonamencie za wypożyczenie w wet kilkunastu stopni schodów może przy-
sjonalnych działań o charakterze leczniczym, psycholo- ramach działalności różnych organizacji zajmujących sporzyć zbyt wiele trudności.
gicznym, pedagogicznym, społecznym i zawodowym, się pomocą osobom niepełnosprawnym. Jednakże
przy istotnym współudziale samych osób z niepełną często lepszym wyjściem jest zakup takiego urządze-
sprawnością. Ostatecznym celem rehabilitacji jest osią- nia, jeżeli wiadomo, że sprzęt rehabilitacyjny potrzeb-
gnięcie najwyższego możliwego poziomu samodzielno- ny jest komuś na stałe lub na jakiś dłuższy okres (na
ści i niezależności osoby z niepełnosprawnością. przykład co najmniej na kilka – kilkanaście miesięcy),
decyzja o jego zakupie jest jak najbardziej oczywista,
Celem rehabilitacji jest możliwie pełne włączenie a przede wszystkim także opłacalna. Sklep medyczny,
osoby niepełnosprawnej we wszystkie przejawy ży- w którym kupuje się sprzęt rehabilitacyjny zapewnia
cia społecznego, aby osoba ta faktycznie była i czuła gwarancję, z której w razie jakichkolwiek problemów
się wartościowym i pożytecznym członkiem społe- można skorzystać, a po jej upływie – także regularne Bardzo istotną kwestią jest znale-
czeństwa. Dobremu samopoczuciu i radzeniu sobie przeglądy techniczne i serwisowanie sprzętu, co jest zienie takiej firmy, która zapewni
z trudnymi sytuacjami sprzyja obecność i pomoc in- szczególnie istotne w przypadku urządzeń mocno eks- wysokiej jakości urządzenia – dzięki
nych ludzi. Doświadczenie niepełnosprawności nie- ploatowanych, jak na przykład pionizatory, parapodia temu będą one niezawodne i bez-
uchronnie wiąże się bowiem z trudnymi sytuacjami czy wózki inwalidzkie. pieczne dla użytkowników na prze-
i przeżyciami, związanymi z istniejącym uszkodzeniem strzeni wielu lat i nie będą wymagały
i niepełną sprawnością. częstych przeglądów czy napraw.

Likwidacja barier
architektonicznych
Rehabilitacja Likwidacja barier architektonicznych nie do-
tyczy tylko niepełnosprawnych. Na takie prze-
szkody napotyka na swojej drodze każdy czło-
likwidacja barier psychofizycznych wiek. Bariery architektoniczne stanowią w wielu
przypadkach przeszkody, których osoby niepełno-
sprawne nie są w stanie pokonać, a co za tym idzie
- nie mogą prawidłowo funkcjonować w społeczeń-
stwie i załatwiać codziennych spraw. Dlatego też
niezbędne jest podejmowanie takich działań, dzię-
ki którym bariery te będą likwidowane, a dostęp do
poszczególnych miejsc i poruszanie się nie będą dla
nikogo w żadnym stopniu ograniczone.


Jak tego dokonać?

Aby zlikwidować bariery architektoniczne, niezbędne
jest przystosowywanie pomieszczeń do potrzeb osób
niepełnosprawnych, wyrównanie nawierzchni, poło-
żenie specjalnych mat antypoślizgowych oraz zlikwi- W jaki sposób wybrać urządzenia?
dowanie progów. Niezbędne jest również korzystanie
ze specjalnie opracowanych do tego celu urządzeń, Aby dostosować urządzenie do określonego po-
przeznaczonych zarówno do obiektów użyteczności mieszczenia, niezbędne jest skorzystanie z usług
publicznej, jak również budynków mieszkalnych. Do specjalisty, który weźmie pod uwagę specyfikę
urządzeń tych należą między innymi: obiektu, a także przeprowadzi analizę znajdujących
się w nim barier architektonicznych i pod tym kątem
W Istotnym czynnikiem powodującym wzrost pewności • podnośniki pionowe, dokona wyboru odpowiedniego rozwiązania. Wyko-
działaniu na rzecz poprawy jakości życia
• platformy schodowe,
nanie optymalnego projektu, a następnie umiejętne
siebie w funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej jest
osób z niepełnosprawnością szczególne
• krzesełka schodowe,
wprowadzenie go w życie to zadanie specjalisty, któ-
znaczenie ma zapewnienie poczucia bez-
pieczeństwa oraz stwarzanie warunków do przezwy- udostepnienie jej sprzętu, który ułatwi zarówno jej sa- • schodołazy. ry jest do dyspozycji klienta.
mej, jak i opiekunom radzenie sobie z codziennością.
Dzięki nim możliwe jest bezproblemowe
ciężenia trudnych sytuacji życiowych. Rehabilitacja Szeroka gama dostępnych na rynku urządzeń ułatwia- pokonywanie schodów, pięter czy nierówno-
i usługi rehabilitacyjne spełniają istotną rolę w tym jących poruszanie się po własnym mieszkaniu, czy też ści, które stanowią barierę nie do pokonania
działaniu. poza nim, a także przyrządy i profesjonalne wyposa- m.in. dla wózków inwalidzkich. Urządzenia
Najpełniejsze warunki rozwoju osoby niepełnosprawnej żenie łazienki, niewątpliwie ułatwia zwykłą codzienną tego typu są również niezwykle przydatne
stwarza jej aktywne uczestnictwo we własnej rehabilita- aktywność. Sprzęty te są dostępne nieodpłatnie lub dla osób starszych, którym pokonanie na-
cji. Usprawnianie to odbywa się na drodze wielu profe- przy miesięcznym abonamencie za wypożyczenie w wet kilkunastu stopni schodów może przy-
sjonalnych działań o charakterze leczniczym, psycholo- ramach działalności różnych organizacji zajmujących sporzyć zbyt wiele trudności.
gicznym, pedagogicznym, społecznym i zawodowym, się pomocą osobom niepełnosprawnym. Jednakże
przy istotnym współudziale samych osób z niepełną często lepszym wyjściem jest zakup takiego urządze-
sprawnością. Ostatecznym celem rehabilitacji jest osią- nia, jeżeli wiadomo, że sprzęt rehabilitacyjny potrzeb-
gnięcie najwyższego możliwego poziomu samodzielno- ny jest komuś na stałe lub na jakiś dłuższy okres (na
ści i niezależności osoby z niepełnosprawnością. przykład co najmniej na kilka – kilkanaście miesięcy),
decyzja o jego zakupie jest jak najbardziej oczywista,
Celem rehabilitacji jest możliwie pełne włączenie a przede wszystkim także opłacalna. Sklep medyczny,
osoby niepełnosprawnej we wszystkie przejawy ży- w którym kupuje się sprzęt rehabilitacyjny zapewnia
cia społecznego, aby osoba ta faktycznie była i czuła gwarancję, z której w razie jakichkolwiek problemów
się wartościowym i pożytecznym członkiem społe- można skorzystać, a po jej upływie – także regularne Bardzo istotną kwestią jest znale-
czeństwa. Dobremu samopoczuciu i radzeniu sobie przeglądy techniczne i serwisowanie sprzętu, co jest zienie takiej firmy, która zapewni
z trudnymi sytuacjami sprzyja obecność i pomoc in- szczególnie istotne w przypadku urządzeń mocno eks- wysokiej jakości urządzenia – dzięki
nych ludzi. Doświadczenie niepełnosprawności nie- ploatowanych, jak na przykład pionizatory, parapodia temu będą one niezawodne i bez-
uchronnie wiąże się bowiem z trudnymi sytuacjami czy wózki inwalidzkie. pieczne dla użytkowników na prze-
i przeżyciami, związanymi z istniejącym uszkodzeniem strzeni wielu lat i nie będą wymagały
i niepełną sprawnością. częstych przeglądów czy napraw.

DBAJ O SWÓJ KRĘGOSŁUP


I BEZPIECZEŃSTWO NIEPEŁNOSPRAWNEGOUzyskaj
dofinansowanie
do95%


ceny
Uzyskaj dofinansowanie do 95% ceny
w PCPR dla osób niepełnosprawnych.
Przystosuj swój budynek
dla niepełnosprawnych.


SCHODOŁAZ
TOWAROWY
DO TRANSPORTU
ŁADUNKÓW
PO SCHODACH.www.emobil.com.pl • www.schodolaz.eu


tel.: 601 170 215 • mail: [email protected] • adres: Paprotnia 29, 95-060 BrzezinySprzymierzeniecw nietrzymaniu moczu
– bielizna, która pokonała wilgoć
Z tą bielizną, nietrzymanie moczu to już nie problem, a zaledwie drobna nie-
dogodność.
Nawet, jeśli Twoje ciało bywa trochę nieposłuszne, już nie musisz się mar-
twić wilgotną bielizną. Pożegnaj niemiłą wilgoć w kroku i ciągły frasunek,
że bielizna przecieknie, a otoczenie coś zauważy. Nietrzymanie moczu
ma nowego przeciwnika: pochłaniającą wilgoć bieliznę, która wygrała
nagrodę EMDA Women of Worth Award.
Bielizna, która pokonuje wilgoć - bez dodatkowych wkładek!
Naukowcyaukowcy opracowali specjalny wkład absorbujący. Wkład ten
N
pochłania wilgoć, odprowadza ją i trzyma z dala od ciała. Wiąże
także zapach. Jest bardzo chłonny: potrafi przyjąć od 100 do
350 ml – a więc dzięki tej bieliźnie nawet spory problem
można dyskretnie ukryć. Ale najlepsze jest to, że bieliznę z
tym wkładem można normalnie prać w pralce! I to wielo-
krotnie: każda sztuka bielizny wytrzymuje co najmniej 250
p prań. Już nie musisz kupować dodatkowych wkładek.
Bielizna zaopiekuje się Twoim problemem od początku
do końca!
Pożegnaj problem estetycznie, wygodnie i zdrowo
Bielizna z wkładem absorbującym jest zrobiona z
najwyższej jakości bawełny - jest więc przyjazna
dla ciała i miła dla skóry. Będzie Ci w niej wygod-
nie! Będziesz też dobrze wyglądać i zachowasz
dyskrecję: na pierwszy rzut oka nie odróżnisz
tej bielizny od zwykłych majtek. Tylna część
jest dodatkowo wyposażona w zabezpie-
czenie przeciwko przemakaniu, dla Twoje-
go bezpieczeństwa.
Dzięki pochłaniającej wilgoć bieliźnie
nikt nie będzie wiedział, z czym się
zmagasz. Niech Twoja tajemnica po-
zostanie… Twoją tajemnicą.


Dla intymnego komfortu. Dla suchego dnia. Najzdrowsza-bielizna.pl

Sprzymierzeniecw nietrzymaniu moczu
– bielizna, która pokonała wilgoć
Z tą bielizną, nietrzymanie moczu to już nie problem, a zaledwie drobna nie-
dogodność.
Nawet, jeśli Twoje ciało bywa trochę nieposłuszne, już nie musisz się mar-
twić wilgotną bielizną. Pożegnaj niemiłą wilgoć w kroku i ciągły frasunek,
że bielizna przecieknie, a otoczenie coś zauważy. Nietrzymanie moczu
ma nowego przeciwnika: pochłaniającą wilgoć bieliznę, która wygrała
nagrodę EMDA Women of Worth Award.
Bielizna, która pokonuje wilgoć - bez dodatkowych wkładek!
Naukowcyaukowcy opracowali specjalny wkład absorbujący. Wkład ten
N
pochłania wilgoć, odprowadza ją i trzyma z dala od ciała. Wiąże
także zapach. Jest bardzo chłonny: potrafi przyjąć od 100 do
350 ml – a więc dzięki tej bieliźnie nawet spory problem
można dyskretnie ukryć. Ale najlepsze jest to, że bieliznę z
tym wkładem można normalnie prać w pralce! I to wielo-
krotnie: każda sztuka bielizny wytrzymuje co najmniej 250
p prań. Już nie musisz kupować dodatkowych wkładek.
Bielizna zaopiekuje się Twoim problemem od początku
do końca!
Pożegnaj problem estetycznie, wygodnie i zdrowo
Bielizna z wkładem absorbującym jest zrobiona z
najwyższej jakości bawełny - jest więc przyjazna
dla ciała i miła dla skóry. Będzie Ci w niej wygod-
nie! Będziesz też dobrze wyglądać i zachowasz
dyskrecję: na pierwszy rzut oka nie odróżnisz
tej bielizny od zwykłych majtek. Tylna część
jest dodatkowo wyposażona w zabezpie-
czenie przeciwko przemakaniu, dla Twoje-
go bezpieczeństwa.
Dzięki pochłaniającej wilgoć bieliźnie
nikt nie będzie wiedział, z czym się
zmagasz. Niech Twoja tajemnica po-
zostanie… Twoją tajemnicą.


Dla intymnego komfortu. Dla suchego dnia. Najzdrowsza-bielizna.pl

Woda dnia. Wyższa temperatura powietrza czy wzmożona ak- • niskozmineralizowane - znajdziemy tam do 500 mg/l.


tywność fizyczna dodatkowo zwiększa zapotrzebowa-
Wydawać by się zatem mogło, że te o największej zawar-
nie na płyny. Lepsze nawodnienie organizmu i przyswo-
tości soli mineralnych będą dla nas najzdrowsze. Jednak
częste picie wody, ale za to w małych ilościach.
WAŻNA CZY BARDZO WAŻNA? jenie substancji mineralnych spowodowane jest przez to nie do końca prawda. Te wysokozmineralizowane
nie będą odpowiednie dla małych dzieci
Zalety picia wody i kobiet w ciąży - mogłyby za bardzo obciążać
• Oczyszczanie organizmu – woda wypłukuje z naszego nerki i zaszkodzić maluchowi. Również
rganizm człowieka w około 60% składa
się z wody. W samym mózgu jest jej 80%, organizmu szkodliwe lub zbędne składniki przemiany pozostałe osoby dorosłe powinny pić
Oa 86% wody zawarte jest w krwi. Wszystkie materii, je zamiennie z innymi rodzajami wód.
Najlepsze do codziennego nawadniania
• Poprawia wygląd i estetyczność skóry – dzięki przyj-
wewnętrzne organy potrz bują jej do prawidłowego mowaniu odpowiedniej ilości wody skóra staje się odpo- będą zatem wody nisko-
funkcjonowania.
wiednio nawilżona i jędrna, a zmarszczki stają się mniej i średniozmineralizowane.
Dlaczego woda i spożywanie jej regularnie jest tak widoczne, Dobrym pomysłem będzie też picie
ważne? • Poprawia wytrzymałość i sprawność fizyczną – picie
Organizm człowieka w około 60% składa się z wody. wody zwiększa możliwość mięśni do wykonywania wody z cytryną każdego ranka -
odkwasi organizm i doda nam energii
W samym mózgu jest jej 80%, a 86% wody zawarte jest skurczów i podnosi ciśnienie krwi, która m.in. odpowia- na cały dzień.
w krwi. Wszystkie wewnętrzne organy potrzebują jej do da za dotlenienie organizmu,
prawidłowego funkcjonowania. Regularne picie wody • Redukuje zmęczenie – pozwala utrzymywać odpo- Funkcje wody w organizmie są
przede wszystkim poprawia pamięć i koncentrację, jak wiednie nawodnienie, jak również dotlenienie mózgu niezwykle ważne - to od jej
również wspomaga proces spalania tkanki tłuszczowej. i wszystkich tkanek organizmu, co sprzyja koncentracji, odpowiedniej ilości zależy jego
Odpowiedni poziom wody w organizmie wspomaga • Zapobiega wielu dolegliwościom – łagodzi bóle głowy, prawidłowe funkcjonowanie!
kondycję skóry i zapewnia odpowiedni poziom jej na- zapobiega chorobom serca czy nerek, koi zgagę.
wilżenia.
Z będących w sprzedaży rodzajów wód możemy zatem
W jakiej ilości należy pić wodę? wyodrębnić:
Przyjmuje się, że dorosły człowiek powinien dziennie • wysokozmineralizowane - zawierają ponad1500 mg/l
przyjmować 1 litr na 30kg masy ciała płynów. Przekłada składników mineralnych,
się to na 1,5-2,5 litra, czyli około 6-10 szklanek w ciągu • średniozmineralizowane - mają od 500 do 1500 mg/l,

Woda dnia. Wyższa temperatura powietrza czy wzmożona ak- • niskozmineralizowane - znajdziemy tam do 500 mg/l.


tywność fizyczna dodatkowo zwiększa zapotrzebowa-
Wydawać by się zatem mogło, że te o największej zawar-
nie na płyny. Lepsze nawodnienie organizmu i przyswo-
tości soli mineralnych będą dla nas najzdrowsze. Jednak
częste picie wody, ale za to w małych ilościach.
WAŻNA CZY BARDZO WAŻNA? jenie substancji mineralnych spowodowane jest przez to nie do końca prawda. Te wysokozmineralizowane
nie będą odpowiednie dla małych dzieci
Zalety picia wody i kobiet w ciąży - mogłyby za bardzo obciążać
• Oczyszczanie organizmu – woda wypłukuje z naszego nerki i zaszkodzić maluchowi. Również
rganizm człowieka w około 60% składa
się z wody. W samym mózgu jest jej 80%, organizmu szkodliwe lub zbędne składniki przemiany pozostałe osoby dorosłe powinny pić
Oa 86% wody zawarte jest w krwi. Wszystkie materii, je zamiennie z innymi rodzajami wód.
• Poprawia wygląd i estetyczność skóry – dzięki przyj-
Najlepsze do codziennego nawadniania
wewnętrzne organy potrz bują jej do prawidłowego mowaniu odpowiedniej ilości wody skóra staje się odpo- będą zatem wody nisko-
funkcjonowania.
wiednio nawilżona i jędrna, a zmarszczki stają się mniej i średniozmineralizowane.
Dlaczego woda i spożywanie jej regularnie jest tak widoczne, Dobrym pomysłem będzie też picie
ważne? • Poprawia wytrzymałość i sprawność fizyczną – picie
Organizm człowieka w około 60% składa się z wody. wody zwiększa możliwość mięśni do wykonywania wody z cytryną każdego ranka -
odkwasi organizm i doda nam energii
W samym mózgu jest jej 80%, a 86% wody zawarte jest skurczów i podnosi ciśnienie krwi, która m.in. odpowia- na cały dzień.
w krwi. Wszystkie wewnętrzne organy potrzebują jej do da za dotlenienie organizmu,
prawidłowego funkcjonowania. Regularne picie wody • Redukuje zmęczenie – pozwala utrzymywać odpo- Funkcje wody w organizmie są
przede wszystkim poprawia pamięć i koncentrację, jak wiednie nawodnienie, jak również dotlenienie mózgu niezwykle ważne - to od jej
również wspomaga proces spalania tkanki tłuszczowej. i wszystkich tkanek organizmu, co sprzyja koncentracji, odpowiedniej ilości zależy jego
Odpowiedni poziom wody w organizmie wspomaga • Zapobiega wielu dolegliwościom – łagodzi bóle głowy, prawidłowe funkcjonowanie!
kondycję skóry i zapewnia odpowiedni poziom jej na- zapobiega chorobom serca czy nerek, koi zgagę.
wilżenia.
Z będących w sprzedaży rodzajów wód możemy zatem
W jakiej ilości należy pić wodę? wyodrębnić:
Przyjmuje się, że dorosły człowiek powinien dziennie • wysokozmineralizowane - zawierają ponad1500 mg/l
przyjmować 1 litr na 30kg masy ciała płynów. Przekłada składników mineralnych,
się to na 1,5-2,5 litra, czyli około 6-10 szklanek w ciągu • średniozmineralizowane - mają od 500 do 1500 mg/l,

Nacierania.
Znakomicie pomagają w stanach zapal-
Aromaterapia nych tkanki mięśniowej, nerwowej i łącz-
nej, działając na system limfatyczny,
drogi oddechowe i układ krążenia.

niedoceniana metoda wspomagająca leczenie Masaż.
Jedna z najbardziej aktywnych me-
tod oddziaływania na organizm. Gwa-
rantuje szybkie przenikanie sub-
stancji aromatycznych do limfy
d tysięcy lat stosuje się olejki eteryczne W związku z ogromną pracochłonnością i kosz- i krwi, co daje efekt kompleksowego dzia-
w celu poprawienia zdrowia fizycznego, tami produkcji olejków eterycznych, niektórzy łania na cały organizm.
Oemocjonalnego, mentalnego i duchowe- producenci zamiast naturalnych olejków wytwa-
go. Jednak stosunkowo niedawno nauka zaczęła rzają ich aromatyczne namiastki, czyli uzyskiwa-
odkrywać, w jaki sposób te aromatyczne płyny ne chemicznie syntetyczne olejki aromatyczne
i zawarte w nich cenne składniki chemiczne wpły- o zapachu analogicznym do naturalnych olejków
wają na ciało i umysł. czy roślin. Takie olejki zwane są także natu-

Olejki eteryczne to coś więcej niż wysoce skon- ralizowanymi (w odróżnieniu od naturalnych).
centrowane wyciągi roślinne. Większość z nich Termin ten oznacza, iż olejek został wytworzony
posiada ogromne właściwości lecznicze, a wiele chemicznie i ma tylko naturalny odpowiednik.
ceni się za ich niezwykłe działanie kosmetyczne. Ponieważ niemożliwe jest skopiowanie natural-
Rośliny lub ich części mają korzystne działanie, nych olejków eterycznych, to większość syntety-
jednak pochodzące z nich olejki eteryczne wyka- ków nie tylko nie posiada właściwości leczniczych,
zują o wiele potężniejsze korzyści. Zwane czasa- lecz jest niebezpieczna w aromaterapii, a przede
mi olejkami lotnymi, olejki eteryczne zawierają wszystkim – w zastosowaniu wewnętrznym.
rzeczywistą esencję lub woń roślin, od których Metody stosowania olejków eterycznych:
pochodzą. Kilka popularnych olejków eterycz-
nych pochodzi od całych roślin, ale większość po- Kominki aromatyczne.
zyskuje się z pewnych specyficznych ich części: Najprostszy sposób stosowania olejków eterycz-
z nasion, liści, drewna, kwiatów, a nawet żywicy nych w domu. Pojemniczki nie mogą być zbyt
czy korzeni. małe, gdyż woda szybko wyparuje, a olejek za-
cznie się palić
Profesjonaliści stosują w przybliżeniu trzysta olej-
ków eterycznych do leczenia różnych chorób, ale Inhalacje.
praktycy domowi korzystają na co dzień z dziesię- Aromat olejku można wdychać albo bezpośrednio
ciu do dwudziestu rodzajów. Najbardziej popular- z buteleczki, albo po jego nałożenie na tkaninę.
ne są olejki lawendowy, eukaliptusowy, z szałwii Kąpiele aromatyczne.
muszkatołowej i pomarańczowy. Dobroczynne działanie ciepłej wody i leczni-
Wiele olejków eterycznych działa jak środki prze- cza siła aromatycznych olejków czyni z kąpieli
ciwbólowe, przynoszące ulgę w bólach poprzez zabieg niezwykle korzystny dla organizmu. Olejki
działanie na obwodowy i wewnętrzny układ ner- stykają się z całą powierzchnią skóry. Dzięki szyb-
wowy. Inne posiadają właściwości przeciwzapal- kiej zdolności przenikania poprzez skórę dostają
ne, na przykład olejek tymiankowy jest użytecz- się do limfy i krwiobiegu. Olejki działają na płuca,
nym składnikiem mieszanek przeznaczonych do jelita, nerki, centralny i obwodowy układ ner-
zmniejszania napięcia mięśniowego, a czysty, nie- wowy.
rozcieńczany olejek różany jest skuteczny w lecze- Okłady.
niu suchej skóry ze stanem zapalnym, zmniejsza Substancje, zawarte w olejkach eterycz-
także pojawianie się popękanych naczynek. nych, przenikają przez odcinek skóry,

Aromaterapia jest formą medycyny alternatywnej, znajdujący się bezpośrednio nad cho-
w której stosuje się olejki eteryczne w celu pozy- rym organem i dostają się do limfy,
tywnego oddziaływania na umysł, zdrowie fizycz- działając przeciwbólowo, przeciwzapal-
ne, nastrój i funkcje poznawcze. Aby substancja nie, rozkurczowo.
miała właściwości aromaterapeutyczne, musi być
w pełni naturalna.

Nacierania.
Znakomicie pomagają w stanach zapal-
Aromaterapia nych tkanki mięśniowej, nerwowej i łącz-
nej, działając na system limfatyczny,
drogi oddechowe i układ krążenia.

niedoceniana metoda wspomagająca leczenie Masaż.
Jedna z najbardziej aktywnych me-
tod oddziaływania na organizm. Gwa-
rantuje szybkie przenikanie sub-
stancji aromatycznych do limfy
d tysięcy lat stosuje się olejki eteryczne W związku z ogromną pracochłonnością i kosz- i krwi, co daje efekt kompleksowego dzia-
w celu poprawienia zdrowia fizycznego, tami produkcji olejków eterycznych, niektórzy łania na cały organizm.
Oemocjonalnego, mentalnego i duchowe- producenci zamiast naturalnych olejków wytwa-
go. Jednak stosunkowo niedawno nauka zaczęła rzają ich aromatyczne namiastki, czyli uzyskiwa-
odkrywać, w jaki sposób te aromatyczne płyny ne chemicznie syntetyczne olejki aromatyczne
i zawarte w nich cenne składniki chemiczne wpły- o zapachu analogicznym do naturalnych olejków
wają na ciało i umysł. czy roślin. Takie olejki zwane są także natu-

Olejki eteryczne to coś więcej niż wysoce skon- ralizowanymi (w odróżnieniu od naturalnych).
centrowane wyciągi roślinne. Większość z nich Termin ten oznacza, iż olejek został wytworzony
posiada ogromne właściwości lecznicze, a wiele chemicznie i ma tylko naturalny odpowiednik.
ceni się za ich niezwykłe działanie kosmetyczne. Ponieważ niemożliwe jest skopiowanie natural-
Rośliny lub ich części mają korzystne działanie, nych olejków eterycznych, to większość syntety-
jednak pochodzące z nich olejki eteryczne wyka- ków nie tylko nie posiada właściwości leczniczych,
zują o wiele potężniejsze korzyści. Zwane czasa- lecz jest niebezpieczna w aromaterapii, a przede
mi olejkami lotnymi, olejki eteryczne zawierają wszystkim – w zastosowaniu wewnętrznym.
rzeczywistą esencję lub woń roślin, od których Metody stosowania olejków eterycznych:
pochodzą. Kilka popularnych olejków eterycz-
nych pochodzi od całych roślin, ale większość po- Kominki aromatyczne.
zyskuje się z pewnych specyficznych ich części: Najprostszy sposób stosowania olejków eterycz-
z nasion, liści, drewna, kwiatów, a nawet żywicy nych w domu. Pojemniczki nie mogą być zbyt
czy korzeni. małe, gdyż woda szybko wyparuje, a olejek za-
cznie się palić
Profesjonaliści stosują w przybliżeniu trzysta olej-
ków eterycznych do leczenia różnych chorób, ale Inhalacje.
praktycy domowi korzystają na co dzień z dziesię- Aromat olejku można wdychać albo bezpośrednio
ciu do dwudziestu rodzajów. Najbardziej popular- z buteleczki, albo po jego nałożenie na tkaninę.
ne są olejki lawendowy, eukaliptusowy, z szałwii Kąpiele aromatyczne.
muszkatołowej i pomarańczowy. Dobroczynne działanie ciepłej wody i leczni-
Wiele olejków eterycznych działa jak środki prze- cza siła aromatycznych olejków czyni z kąpieli
ciwbólowe, przynoszące ulgę w bólach poprzez zabieg niezwykle korzystny dla organizmu. Olejki
działanie na obwodowy i wewnętrzny układ ner- stykają się z całą powierzchnią skóry. Dzięki szyb-
wowy. Inne posiadają właściwości przeciwzapal- kiej zdolności przenikania poprzez skórę dostają
ne, na przykład olejek tymiankowy jest użytecz- się do limfy i krwiobiegu. Olejki działają na płuca,
nym składnikiem mieszanek przeznaczonych do jelita, nerki, centralny i obwodowy układ ner-
zmniejszania napięcia mięśniowego, a czysty, nie- wowy.
rozcieńczany olejek różany jest skuteczny w lecze- Okłady.
niu suchej skóry ze stanem zapalnym, zmniejsza Substancje, zawarte w olejkach eterycz-
także pojawianie się popękanych naczynek. nych, przenikają przez odcinek skóry,

Aromaterapia jest formą medycyny alternatywnej, znajdujący się bezpośrednio nad cho-
w której stosuje się olejki eteryczne w celu pozy- rym organem i dostają się do limfy,
tywnego oddziaływania na umysł, zdrowie fizycz- działając przeciwbólowo, przeciwzapal-
ne, nastrój i funkcje poznawcze. Aby substancja nie, rozkurczowo.
miała właściwości aromaterapeutyczne, musi być
w pełni naturalna.

Odkryj tajniki olejków OLEJKI ETERYCZNE WPŁYWAJĄ POZYTYWNIE NA czy, że odkręcisz buteleczkę i całe pomieszczenie wypełnia
TWOJE EMOCJE
aro- mat. Dzięki dyfuzowaniu olejków eterycznych w ultra-
Olejek eteryczny z MIĘTY pieprzowej jest w pewnym
dźwiękowym dyfuzorze możemy stworzyć wyjątkową at-
eterycznych/aromaterapii sensie wyjątkowy, ponieważ może wpływać na hormony mosferę w przestrzeni i poprawić sobie oraz innym nastrój.
nastroju, takie jak serotonina i neuropeptydy, dzięki cze-
Dyfuzor ultradźwiękowy to urządzenie, które za pomocą
mu możesz mieć większą jasność umysłu. Ten olejek ete-
ryczny równoważy i wspomaga zdrowie hormonów i po- ultradźwięków tworzy parę wodną unoszącą zapach olej-
ków eterycznych. Jest bardzo prosty w użyciu, wlewasz
maga wyleczyć emocjonalnie. Olejek eteryczny z mięty
CO TO SĄ OLEJKI ETERYCZNE kortyzolu, który pomaga organizmowi dostosować się do pieprzowej może również pomóc kobietom w poczuciu do pojemnika wodę, dodajesz 5 kropelek olejku eterycz-
Olejki eteryczne to najwyższej jakości skoncentrowana stresora. Problem polega na tym, że ten sam hormon bu- jasności umysłu podczas cyklu miesiączkowego. ne- go, ustawiasz czas i zimna para wodna unosi się ra-
esencja rośliny. Każdy olejek zawiera inne aktywne sub- dulcowy, który jest stosowany do wytwarzania kortyzolu, zem z olejkiem eterycznym, tworząc cudowny aromat i
stancje zapachowe i właściwości lecznicze chętnie wy- jest również wykorzystywany do wytwarzania innych hor- Naturalny olejek eteryczny ze SŁODKIEJ POMARAŃ- atmosferę. Dyfuzor pozwala na bardziej ekonomiczne i
korzystywane przez ludzi na całym świecie. Warto się̨ monów, takich jak progesteron i DHEA, które następnie CZY to wszechstronny i popularny olejek eteryczny, przy- wydajne stosowanie olejków, gdyż wystarczy dosłownie
z olejkami zaprzyjaźnić́ – z łatwością̨ możesz zacząć́ ich wytwarzają estrogen i testosteron. gotowany z tłoczonych na zimno skór pomarańczowych. parę kropelek, by cały dom pięknie pachniał. Inhalacje
używać́ już̇ dziś́ we własnym domu: w swojej kuchni, ła- Zatem jeśli stres jest przewlekły, kortyzol jest traktowa- Selekcja najwyższej jakości, dojrzałych pomarańczy spra- olejków eterycznych w postaci rozpylonej to jedna z naj-
zience, sypialni, a nawet w pracy. wia, że olejek absolutnie zachwyca lekkim aromatem. lepszych form ich stosowania oraz czerpania z ich tera-
Olejki eteryczne to w stu procentach naturalne substan- ny priorytetowo w stosunku do hormonów płciowych, co Olejek ze słodkiej pomarańczy pozwala Ci tryskać ener- peutycznych właściwości.
cje zapachowe pozy- skane z nasion, skórki, łodyg, ko- przyczynia się do braku równowagi hormonalne. Prosty- gią cały dzień, jej słodki, a jednocześnie odżywczy zapach Dyfuzor ultradźwiękowy to większa inwestycja niż ko-
rzeni i kwiatów. Ziemię pokrywają miliony przeróżnych mi słowami jesteś narażona na ostre bóle miesiączkowe, poprawia nastrój i sprawia, że życie nabiera koloru. minek, jednak jest to dobra opcja dla osób, które cenią
nieregularny okres, niepłodność czy niskie libido.
roślin o różnych kształtach, kolorach, walorach zapa- OLEJKI ETERYCZNE JAKO NATURALNE PERFUMY sobie czas i wygodę. Dyfuzor działa na prąd i nie wymaga
chowych i właściwościach. Wiele z tych roślin zachwyca Dlatego warto sięgnąć po olejki eteryczne o działaniu koją- Innym sposobem na wykorzystanie zalet aromatycznych wymiany świeczek, co jest konieczne w przypadku ko-
swym wyglądem, a na dodatek w ich wnętrzu drzemie cym i relaksującym. Olejek eteryczny z LAWENDY, uspo- olejków jest noszenie ich jako naturalnego zapachu. Mo- minka. Dodatkowo jest bezpieczniejszy, gdy w pobliżu są
ogromna moc i siła. Rośliny zawierają związki organicz- kaja i obniża poziom stres. Olejek z lawendy jest znany żesz mieszać ze sobą oleje, aby uzyskać pożądany zapach dzieci. Dyfuzor po włączeniu możemy zostawić, gdyż po
ne, które znajdują się w ich liściach, łodygach, kwiatach. jako jeden z najlepszych i najbardziej korzystnych olejków lub wybrać jeden ulubiony olejek dla siebie. upływie wybranego przez nas czasu automatycznie się
Te nie- widoczne gołym okiem związki to właśnie olejki eterycznych dostępnych w przyrodzie. Powstaje w procesie wyłączy. Ma jeszcze kilka plusów, które warto poznać –
eteryczne – niezwykle skoncentrowane, silne w swym destylacji parą wodną z kwiatów lawendy rosnącej na sło- Olejek eteryczny YLANG YLANG ma słodki, odurzający rozpyla olejki na zimno, nie podgrzewając ich jak komi-
działaniu i skuteczne. necznych stokach Francji. Charakteryzuje się przyjemną zapach, Aromat ylang ylang może zapewnić uczucie spo- nek, co sprawia, że zawarte w nich substancje aktywne
i znajomą kwiatowo-ziołową nutą zapachową koju zarówno dla ciała, jak i umysłu. Jeśli cierpisz na stany
OLEJKI ETERYCZNE SĄ NATURALNE, PROSTE emocjonalne związane ze smutkiem i żalem, olejek z yang nie ulegają osłabieniu. Co więcej, wydobywana para na-
W UŻYCIU I BARDZO EFEKTYWNE W DZIAŁANIU Jednym z najlepszych sposobów by czerpać z korzyści ylang może pomóc Ci wrócić do dobrego nastroju. Świet- wilża powietrze, a stylowy kształt nadaje pomieszczeniu
terapeutycznych olejku lawendowego jest użycie go do wyjątkowy charakter.
JAK NAJLEPIEJ ZACZĄĆ nie sprawdza się w formie naturalnych perfum, wystarczy,
Niezależnie czy wybierasz formę lotną, przez skórę czy aromaterapii. Wystarczy pocierać kilka kropli olejku że rozetrzesz kropelkę olejku za uchem lub na nadgarstku.
w dłonie a następnie wziąć kilka głębokich oddechów aby
wewnętrzną bardzo dobrze jest zacząć od olejków, które złagodzić dolegliwości związane ze stresem i emocjonal- STWÓRZ ATMOSFERĘ
mają bardzo wszechstronne zastosowa- nie. Proste oraz Zapach domujest bardzo ważny w jego aranżacji. Rozpy-
popularne ekstrakty z roślin pozwolą Ci zaznajomić się nego niepokoju. lane zapchy potrafią zmienic odbiór wnętrza. Zamknij
oraz oswoić z siłą i aromatem olejków eterycznych. Dla Olejek eteryczny z BERGAMOTY ma cytrusowy i słod- więc oczy, weż głęboki oddech i przenieś się na Sycylię,
początkujących polecam olejek z lawendy, cytryny oraz ki zapach podobny do zapachu herbaty Earl Grey. Wie- do ogrodu pełnego cytrynowych drzewek.
mięty, możesz je stosować samodzielnie lub łączyć. le osób zna zdolność bergamoty do oczyszczania skóry
Lawenda – bez niej ani rusz! Pomaga na stres i bezsenno- i podnoszenia nastroju, ale może to również wpływać na ODŚWIEŻAJĄCY SPRAY DO POMIESZCZEŃ
ść, łagodzi niepo- kój – wmasuj w skórę, skrop poduszkę. hormony. Czasami brak równowagi hormonalnej jest Ten spray jest lekki, świeży i ma bardzo przyjemny cytru-
Łagodzi podrażnienia skóry – zrób sobie tonik lub dodaj spowodowany stresem emocjonalnym. Olejek eteryczny sowy aromat.
kropelkę do swojego kremu na noc. z bergamotki może wspomóc relaksację i pomóc w po-
Cytryna – naturalnie oczyszcza, usuwa przebarwienia oraz wrocie do stanu homeostazy, czyli do samoregulacji pro- Co potrzebujesz:
poprawia nastrój. Naturalny antyoksydant i odkwaszacz. cesów biologicznych. • Szklana buteleczka z atomizerem o pojemnośći 100ml
Mięta – orzeźwia oraz dodaje energii. Łagodzi ból brzu- • 10 kropli olejku eterycznego ze słodkiej pomarańczy
cha i mdłości . Podwyższa poziom energii oraz ochładza. RELAKSUJĄCA MGIEŁKA DO POŚCIELI NA DOBRY SEN • 5 kropli olejku eterycznego z drzewka herbacianego
Wmasuj w ciało kroplę olejku eterycznego z mięty lub Co potrzebujesz: • 5 kropli olejku eterycznego z cytryny
dodaj do ulubionego balsamu lub żelu pod prysznic. • Szklana buteleczka z atomizerem o pojemnośći 100ml • 10 kropli olejku eterycznego z bergamoty
• 10 kropli olejku eterycznego z LAWENDY • 90ml wody destylowanej
OLEJKI ETERYCZNE SĄ POTĘŻŃYM NARZĘDZIEM • łyżka stołowa octu
W ZARZĄDZANIU STRESEM • 10 kropli olejku eterycznego YLANG-YLANG
Stres! Co myślisz, kiedy słyszysz to słowo? Jestem pew- • 5 kropli olejku eterycznego z BERGAMOTY Do szklanej butelki z atomizerem dodaj wszystkie wyżej
na, że zaczniesz wymieniać różne sytuacje i stresogenne • 90ml wody destylowanej wymienione składniki. Aby odświeżyć pokój, po prostu
miejsca jak presja pracy, egzaminy, finanse, trudne relacje • łyżka stołowa octu potrząśnij butelką i rozpylaj swobodnie. Gotowa mgiełka
rodzinne itp. Do szklanej butelki z atomizerem dodaj wszystkie wyżej do pomieszczeń jest zdatna do użytku przez 4 tygodnie.
Ale w rzeczywistości istnieje wiele źródeł stresu np. niebie- wymienione składniki. Aby odświeżyć pokój, po prostu DYFUZOR ULTRADZWIĘKOWY CZYLI NAJPROST-
skie światło płynące z urządzeń elektrycznych, co wpływa, potrząśnij butelką i rozpylaj szczodrze na pościel i po- SZA FORMA AROMATERAPII
że żyjesz w stałym, chronicznym stresie. Jak więc chro- duszkę przed snem. Nie musisz być ekspertem, by zacząć korzystać z olejków
niczny stres wpływa na twoje hormony? W skrócie, pod Gotowa mgiełka do pomieszczeń jest zdatna do użytku eterycznych na co dzień. Najłatwiejszym sposobem sto-
wpływem stresu, nadnercza są stymulowane do produkcji przez 4 tygodnie. sowania olejków eterycznych jest droga lotna. Wystar-

Odkryj tajniki olejków OLEJKI ETERYCZNE WPŁYWAJĄ POZYTYWNIE NA czy, że odkręcisz buteleczkę i całe pomieszczenie wypełnia
TWOJE EMOCJE
aro- mat. Dzięki dyfuzowaniu olejków eterycznych w ultra-
Olejek eteryczny z MIĘTY pieprzowej jest w pewnym
dźwiękowym dyfuzorze możemy stworzyć wyjątkową at-
eterycznych/aromaterapii sensie wyjątkowy, ponieważ może wpływać na hormony mosferę w przestrzeni i poprawić sobie oraz innym nastrój.
nastroju, takie jak serotonina i neuropeptydy, dzięki cze-
Dyfuzor ultradźwiękowy to urządzenie, które za pomocą
mu możesz mieć większą jasność umysłu. Ten olejek ete-
ryczny równoważy i wspomaga zdrowie hormonów i po- ultradźwięków tworzy parę wodną unoszącą zapach olej-
ków eterycznych. Jest bardzo prosty w użyciu, wlewasz
maga wyleczyć emocjonalnie. Olejek eteryczny z mięty
CO TO SĄ OLEJKI ETERYCZNE kortyzolu, który pomaga organizmowi dostosować się do pieprzowej może również pomóc kobietom w poczuciu do pojemnika wodę, dodajesz 5 kropelek olejku eterycz-
Olejki eteryczne to najwyższej jakości skoncentrowana stresora. Problem polega na tym, że ten sam hormon bu- jasności umysłu podczas cyklu miesiączkowego. ne- go, ustawiasz czas i zimna para wodna unosi się ra-
esencja rośliny. Każdy olejek zawiera inne aktywne sub- dulcowy, który jest stosowany do wytwarzania kortyzolu, zem z olejkiem eterycznym, tworząc cudowny aromat i
stancje zapachowe i właściwości lecznicze chętnie wy- jest również wykorzystywany do wytwarzania innych hor- Naturalny olejek eteryczny ze SŁODKIEJ POMARAŃ- atmosferę. Dyfuzor pozwala na bardziej ekonomiczne i
korzystywane przez ludzi na całym świecie. Warto się̨ monów, takich jak progesteron i DHEA, które następnie CZY to wszechstronny i popularny olejek eteryczny, przy- wydajne stosowanie olejków, gdyż wystarczy dosłownie
z olejkami zaprzyjaźnić́ – z łatwością̨ możesz zacząć́ ich wytwarzają estrogen i testosteron. gotowany z tłoczonych na zimno skór pomarańczowych. parę kropelek, by cały dom pięknie pachniał. Inhalacje
używać́ już̇ dziś́ we własnym domu: w swojej kuchni, ła- Zatem jeśli stres jest przewlekły, kortyzol jest traktowa- Selekcja najwyższej jakości, dojrzałych pomarańczy spra- olejków eterycznych w postaci rozpylonej to jedna z naj-
zience, sypialni, a nawet w pracy. wia, że olejek absolutnie zachwyca lekkim aromatem. lepszych form ich stosowania oraz czerpania z ich tera-
Olejki eteryczne to w stu procentach naturalne substan- ny priorytetowo w stosunku do hormonów płciowych, co Olejek ze słodkiej pomarańczy pozwala Ci tryskać ener- peutycznych właściwości.
cje zapachowe pozy- skane z nasion, skórki, łodyg, ko- przyczynia się do braku równowagi hormonalne. Prosty- gią cały dzień, jej słodki, a jednocześnie odżywczy zapach Dyfuzor ultradźwiękowy to większa inwestycja niż ko-
rzeni i kwiatów. Ziemię pokrywają miliony przeróżnych mi słowami jesteś narażona na ostre bóle miesiączkowe, poprawia nastrój i sprawia, że życie nabiera koloru. minek, jednak jest to dobra opcja dla osób, które cenią
nieregularny okres, niepłodność czy niskie libido.
roślin o różnych kształtach, kolorach, walorach zapa- OLEJKI ETERYCZNE JAKO NATURALNE PERFUMY sobie czas i wygodę. Dyfuzor działa na prąd i nie wymaga
chowych i właściwościach. Wiele z tych roślin zachwyca Dlatego warto sięgnąć po olejki eteryczne o działaniu koją- Innym sposobem na wykorzystanie zalet aromatycznych wymiany świeczek, co jest konieczne w przypadku ko-
swym wyglądem, a na dodatek w ich wnętrzu drzemie cym i relaksującym. Olejek eteryczny z LAWENDY, uspo- olejków jest noszenie ich jako naturalnego zapachu. Mo- minka. Dodatkowo jest bezpieczniejszy, gdy w pobliżu są
ogromna moc i siła. Rośliny zawierają związki organicz- kaja i obniża poziom stres. Olejek z lawendy jest znany żesz mieszać ze sobą oleje, aby uzyskać pożądany zapach dzieci. Dyfuzor po włączeniu możemy zostawić, gdyż po
ne, które znajdują się w ich liściach, łodygach, kwiatach. jako jeden z najlepszych i najbardziej korzystnych olejków lub wybrać jeden ulubiony olejek dla siebie. upływie wybranego przez nas czasu automatycznie się
Te nie- widoczne gołym okiem związki to właśnie olejki eterycznych dostępnych w przyrodzie. Powstaje w procesie wyłączy. Ma jeszcze kilka plusów, które warto poznać –
eteryczne – niezwykle skoncentrowane, silne w swym destylacji parą wodną z kwiatów lawendy rosnącej na sło- Olejek eteryczny YLANG YLANG ma słodki, odurzający rozpyla olejki na zimno, nie podgrzewając ich jak komi-
działaniu i skuteczne. necznych stokach Francji. Charakteryzuje się przyjemną zapach, Aromat ylang ylang może zapewnić uczucie spo- nek, co sprawia, że zawarte w nich substancje aktywne
i znajomą kwiatowo-ziołową nutą zapachową koju zarówno dla ciała, jak i umysłu. Jeśli cierpisz na stany
OLEJKI ETERYCZNE SĄ NATURALNE, PROSTE emocjonalne związane ze smutkiem i żalem, olejek z yang nie ulegają osłabieniu. Co więcej, wydobywana para na-
W UŻYCIU I BARDZO EFEKTYWNE W DZIAŁANIU Jednym z najlepszych sposobów by czerpać z korzyści ylang może pomóc Ci wrócić do dobrego nastroju. Świet- wilża powietrze, a stylowy kształt nadaje pomieszczeniu
terapeutycznych olejku lawendowego jest użycie go do wyjątkowy charakter.
JAK NAJLEPIEJ ZACZĄĆ nie sprawdza się w formie naturalnych perfum, wystarczy,
Niezależnie czy wybierasz formę lotną, przez skórę czy aromaterapii. Wystarczy pocierać kilka kropli olejku że rozetrzesz kropelkę olejku za uchem lub na nadgarstku.
w dłonie a następnie wziąć kilka głębokich oddechów aby
wewnętrzną bardzo dobrze jest zacząć od olejków, które złagodzić dolegliwości związane ze stresem i emocjonal- STWÓRZ ATMOSFERĘ
mają bardzo wszechstronne zastosowa- nie. Proste oraz Zapach domujest bardzo ważny w jego aranżacji. Rozpy-
popularne ekstrakty z roślin pozwolą Ci zaznajomić się nego niepokoju. lane zapchy potrafią zmienic odbiór wnętrza. Zamknij
oraz oswoić z siłą i aromatem olejków eterycznych. Dla Olejek eteryczny z BERGAMOTY ma cytrusowy i słod- więc oczy, weż głęboki oddech i przenieś się na Sycylię,
początkujących polecam olejek z lawendy, cytryny oraz ki zapach podobny do zapachu herbaty Earl Grey. Wie- do ogrodu pełnego cytrynowych drzewek.
mięty, możesz je stosować samodzielnie lub łączyć. le osób zna zdolność bergamoty do oczyszczania skóry
Lawenda – bez niej ani rusz! Pomaga na stres i bezsenno- i podnoszenia nastroju, ale może to również wpływać na ODŚWIEŻAJĄCY SPRAY DO POMIESZCZEŃ
ść, łagodzi niepo- kój – wmasuj w skórę, skrop poduszkę. hormony. Czasami brak równowagi hormonalnej jest Ten spray jest lekki, świeży i ma bardzo przyjemny cytru-
Łagodzi podrażnienia skóry – zrób sobie tonik lub dodaj spowodowany stresem emocjonalnym. Olejek eteryczny sowy aromat.
kropelkę do swojego kremu na noc. z bergamotki może wspomóc relaksację i pomóc w po-
Cytryna – naturalnie oczyszcza, usuwa przebarwienia oraz wrocie do stanu homeostazy, czyli do samoregulacji pro- Co potrzebujesz:
poprawia nastrój. Naturalny antyoksydant i odkwaszacz. cesów biologicznych. • Szklana buteleczka z atomizerem o pojemnośći 100ml
Mięta – orzeźwia oraz dodaje energii. Łagodzi ból brzu- • 10 kropli olejku eterycznego ze słodkiej pomarańczy
cha i mdłości . Podwyższa poziom energii oraz ochładza. RELAKSUJĄCA MGIEŁKA DO POŚCIELI NA DOBRY SEN • 5 kropli olejku eterycznego z drzewka herbacianego
Wmasuj w ciało kroplę olejku eterycznego z mięty lub Co potrzebujesz: • 5 kropli olejku eterycznego z cytryny
dodaj do ulubionego balsamu lub żelu pod prysznic. • Szklana buteleczka z atomizerem o pojemnośći 100ml • 10 kropli olejku eterycznego z bergamoty
• 10 kropli olejku eterycznego z LAWENDY • 90ml wody destylowanej
OLEJKI ETERYCZNE SĄ POTĘŻŃYM NARZĘDZIEM • łyżka stołowa octu
W ZARZĄDZANIU STRESEM • 10 kropli olejku eterycznego YLANG-YLANG
Stres! Co myślisz, kiedy słyszysz to słowo? Jestem pew- • 5 kropli olejku eterycznego z BERGAMOTY Do szklanej butelki z atomizerem dodaj wszystkie wyżej
na, że zaczniesz wymieniać różne sytuacje i stresogenne • 90ml wody destylowanej wymienione składniki. Aby odświeżyć pokój, po prostu
miejsca jak presja pracy, egzaminy, finanse, trudne relacje • łyżka stołowa octu potrząśnij butelką i rozpylaj swobodnie. Gotowa mgiełka
rodzinne itp. Do szklanej butelki z atomizerem dodaj wszystkie wyżej do pomieszczeń jest zdatna do użytku przez 4 tygodnie.
Ale w rzeczywistości istnieje wiele źródeł stresu np. niebie- wymienione składniki. Aby odświeżyć pokój, po prostu DYFUZOR ULTRADZWIĘKOWY CZYLI NAJPROST-
skie światło płynące z urządzeń elektrycznych, co wpływa, potrząśnij butelką i rozpylaj szczodrze na pościel i po- SZA FORMA AROMATERAPII
że żyjesz w stałym, chronicznym stresie. Jak więc chro- duszkę przed snem. Nie musisz być ekspertem, by zacząć korzystać z olejków
niczny stres wpływa na twoje hormony? W skrócie, pod Gotowa mgiełka do pomieszczeń jest zdatna do użytku eterycznych na co dzień. Najłatwiejszym sposobem sto-
wpływem stresu, nadnercza są stymulowane do produkcji przez 4 tygodnie. sowania olejków eterycznych jest droga lotna. Wystar-

MOJA ULUBIONA KOMPOZYCJE ZAPACHOWE DO
DYFUZORA

SŁODKI SEN
Kompozycja przynosi słodki sen, powieki lekko opadają,
a Ty spokojnie zasypiasz.

• 2 krople olejku eterycznego z paczuli
• 2 krople olejku z lawendy
• 1 kropla olejku ze słodkiej pomarańczy

AROMATERAPIA
Aromaterapia wykorzystuje zapachy, naturalne aroma-
ty w postaci olejków eterycznych, aby wpłynąć na stan
psycho zyczny człowieka; jest często stoso- wana, by po-
prawić kondycję zdrowia, nastrój, a także by zniwelować
nega- tywne emocje i wspomóc różnego rodzaju terapie.
Aromaterapia pomaga w pracy z negatywnymi emocja-
mi. Każdy z nas jest inny i każdy odbiera świat na swój
sposób. Bardzo ważne jest, aby przy pracy ze swoimi
emocjami kierować się własnymi preferencjami: np. pod-
czas gdy dla niektórych ruch jest idealny, aby „pozbyć się”
negatywnych emocji, dla innej osoby taką metodą będzie
medytacja i wyciszenie. Czasem połączenie różnych wa-
riantów daje najlepsze efekty. Znajdź sposób, który To-
bie odpowiada i współgra z Twoją osobowością. Również
podczas pracy z olejkami eterycznymi kieruj się swoimi
odczuciami i preferencjami zapachowymi.
BIO

Kasia Stryczniewicz
Autorka debiutanckiej książki „Podstawy Aromaterapii
w Pracy z Ciałem i emocjami.” Prowadząca pionierskie
kursy i warsztaty z zastosowania olejków eterycznych
w Polsce i za granicą.

Kasia zdobywała doświadczenie na całym świecie, od
Anglii i Francji poprzez Kanadę, Chiny, Indie aż po samą
Indonezję. Ostatnie dwa lata spędziła ucząc jogi na Bali.
Wróciła do Polski by otworzyć własne studio jogi pod
Krakowem łącząc swoją pasję do jogi z wlasnymi olejka-
mi eterycznymi KASIA RAW. Więcej informacji o Kasi
i aromaterapii znajdziesz na www.kasiaraw.pl.

MOJA ULUBIONA KOMPOZYCJE ZAPACHOWE DO
DYFUZORA

SŁODKI SEN
Kompozycja przynosi słodki sen, powieki lekko opadają,
a Ty spokojnie zasypiasz.

• 2 krople olejku eterycznego z paczuli
• 2 krople olejku z lawendy
• 1 kropla olejku ze słodkiej pomarańczy

AROMATERAPIA
Aromaterapia wykorzystuje zapachy, naturalne aroma-
ty w postaci olejków eterycznych, aby wpłynąć na stan
psycho zyczny człowieka; jest często stoso- wana, by po-
prawić kondycję zdrowia, nastrój, a także by zniwelować
nega- tywne emocje i wspomóc różnego rodzaju terapie.
Aromaterapia pomaga w pracy z negatywnymi emocja-
mi. Każdy z nas jest inny i każdy odbiera świat na swój
sposób. Bardzo ważne jest, aby przy pracy ze swoimi
emocjami kierować się własnymi preferencjami: np. pod-
czas gdy dla niektórych ruch jest idealny, aby „pozbyć się”
negatywnych emocji, dla innej osoby taką metodą będzie
medytacja i wyciszenie. Czasem połączenie różnych wa-
riantów daje najlepsze efekty. Znajdź sposób, który To-
bie odpowiada i współgra z Twoją osobowością. Również
podczas pracy z olejkami eterycznymi kieruj się swoimi
odczuciami i preferencjami zapachowymi.
BIO

Kasia Stryczniewicz
Autorka debiutanckiej książki „Podstawy Aromaterapii
w Pracy z Ciałem i emocjami.” Prowadząca pionierskie
kursy i warsztaty z zastosowania olejków eterycznych
w Polsce i za granicą.

Kasia zdobywała doświadczenie na całym świecie, od
Anglii i Francji poprzez Kanadę, Chiny, Indie aż po samą
Indonezję. Ostatnie dwa lata spędziła ucząc jogi na Bali.
Wróciła do Polski by otworzyć własne studio jogi pod
Krakowem łącząc swoją pasję do jogi z wlasnymi olejka-
mi eterycznymi KASIA RAW. Więcej informacji o Kasi
i aromaterapii znajdziesz na www.kasiaraw.pl.

W CZYM SĄ LEPSZE PRODUKTY
ekologiczne?


uż od pewnego czasu panuje „moda” na ekologicz- Jedną z zasad produkcji ekologicznej jest stosowanie
ny styl życia. Nie wiem czy „moda” to odpowiednie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt
Jsformułowanie - być może to po prostu większa i uwzględnianie potrzeb poszczególnych gatunków.
świadomość tego, że powinniśmy dbać o naszą planetę Obejmuje to wybór odpowiednich ras i praktyk hodow-
na każdym kroku. Dotyczy to nie tylko żywności ekolo- lanych, jak również dbanie o zdrowie zwierząt poprzez
gicznej. Segregujemy śmieci, używamy żarówek energo- wspomaganie ich naturalnej obrony immunologicznej.
oszczędnych, toreb biodegradowalnych, oszczędzamy Rolnicy muszą zapewniać szczególną opiekę we wszyst-
wodę i pilnujemy, czy „kontrolki” przy telewizorze na noc kich etapach rozwoju zwierząt.
są wyłączone. Jednak to na ekologiczną żywność coraz Kontrola i jakość
częściej kładziemy nacisk, bo bezpośrednio wpływa na Procedury ciągną się od producenta po sprzedawcę. Farmy
nasz organizm i zdrowie. Czym właściwie ona jest? Wiele
osób używa sformułowań „żywność ekologiczna” i „żyw- i producenci zajmujący się produkcją ekologiczną spraw-
ność dietetyczna” jako synonimy. Należy zwrócić uwagę, dzane są szczegółowo podczas inspekcji przynajmniej raz
że te określenia nie są równoznaczne. Z pewnością każdy w roku. Jednak jedynie połowa Europejczyków wie, że
wszystkie podmioty gospodarcze, zajmujące się produkcją
ekologiczny produkt jest zdrowszy, niż jego konwencjo- ekologiczną, muszą być kontrolowane regularnie.
nalny odpowiednik choćby ze względu na to, że nie doda-
je się do niego sztucznych substancji, konserwantów, nie Inspektorzy sprawdzają jakość gleb, pobierają próbki.
produkuje się ich z GMO i tak dalej... O tym za chwilę. Zwracają też uwagę na stosowanie płodozmianu. Muszą
Jednak wśród produktów ekologicznych nie brakuje też mieć również pewność, że odchwaszczanie wykonuje
tych niedietetycznych - choćby miodów, sosów, olejów, się metodami mechanicznymi i że w gospodarstwie nie
dżemów, przekąsek. Ale nie dajmy się zwariować - we- używa się chemicznych środków ochrony roślin. Jeśli
dług mnie każdy „ekoprodukt” jest naprawdę warty uwa- gospodarstwo rolne spełnia założone w ustawie kryteria
gi. Czym jest żywność ekologiczna i dlaczego powinni- i przejdzie kontrolę, to producent dostaje certyfikat na
śmy się nią zainteresować? produkty i możliwość używania ekologicznego znaku.

Rolnictwo Ekologiczne Gdy produkt jest w dalszej drodze przetwarzany, to po-
Ekologiczne, biologiczne i organiczne, kojarzycie te ha- nownie przechodzi restrykcyjną kontrolę. Zakłady prze-
sła? Pod nimi kryje się w myśl unijnych przepisów jedna twórcze nie mogą stosować niedopuszczonych synte-
definicja. To zrównoważona produkcja roślinna i zwie- tycznych dodatków. Zabronione są syntetyczne barwniki,
rzęca, prowadzona metodami w możliwie największym emulgatory, stabilizatory i przeciwutleniacze. Nie moż-
stopniu naturalnymi. na też wykorzystywać mikroorganizmów zmienionych
w drodze inżynierii genetycznej (GMO) i ich produktów.
Rolnictwo ekologiczne oznacza metody produkcji żywno-
ści, które pod względem naukowym są najbardziej zrów- Środowisko naturalne
noważone i jednocześnie przyjazne środowisku. Pomaga Produkcja ekologiczna łączy przyjazne dla środowiska
zapobiec utracie różnorodności biologicznej, użyźnić glebę praktyki oraz wysoki stopień różnorodności biologicznej
oraz utrzymać wysoką jakość wody. Oznacza to, że rolnik z troską o zachowanie zasobów naturalnych. Jest to meto-
nie może używać chemicznych środków ochrony roślin ani da produkcji, w której wykorzystuje się naturalne substan-
nawozów syntetycznych. Produkty ekologiczne mogą być cje i procesy. Dzięki tym metodom uzyskujemy produkty,
zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. które powstają zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Hodowla ekologiczna Założeniem upraw ekologicznych jest naśladowanie
Zastanawia Was czasem liczba zwierząt hodowlanych zjawisk zachodzących w naturalnych ekosystemach.
na świecie? Niepokoicie się, słuchając o masowych ho- Jednostki certyfikujące prowadzą kontrole jakościowe
dowlach, antybiotykach, paszach GMO? Zwierzęta i ilościowe, aby nie było nieprawidłowości w procesie pro-
w gospodarstwach ekologicznych mają odpowiednią dukcji. Zalecane jest utrzymanie równowagi biologicznej
ilość miejsca, przeważnie wysłanego słomą i są karmione dzięki różnorodności upraw (płodozmian). Rolnicy eko-
ekologiczną paszą. Zadbano również o odpowiedną ilość logiczni dążą do zamknięcia obiegu materii w gospodar-
przestrzeni. Nawozy, których dostarczają, są podstawą stwie – chów zwierząt daje nawozy, a uprawiane rośliny
w uprawie roślin. Dzięki nim gleba jest bogata w substan- służą po części jako pasza.
cje odżywcze i daje obfite plony.

W CZYM SĄ LEPSZE PRODUKTY
ekologiczne?


uż od pewnego czasu panuje „moda” na ekologicz- Jedną z zasad produkcji ekologicznej jest stosowanie
ny styl życia. Nie wiem czy „moda” to odpowiednie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt
Jsformułowanie - być może to po prostu większa i uwzględnianie potrzeb poszczególnych gatunków.
świadomość tego, że powinniśmy dbać o naszą planetę Obejmuje to wybór odpowiednich ras i praktyk hodow-
na każdym kroku. Dotyczy to nie tylko żywności ekolo- lanych, jak również dbanie o zdrowie zwierząt poprzez
gicznej. Segregujemy śmieci, używamy żarówek energo- wspomaganie ich naturalnej obrony immunologicznej.
oszczędnych, toreb biodegradowalnych, oszczędzamy Rolnicy muszą zapewniać szczególną opiekę we wszyst-
wodę i pilnujemy, czy „kontrolki” przy telewizorze na noc kich etapach rozwoju zwierząt.
są wyłączone. Jednak to na ekologiczną żywność coraz Kontrola i jakość
częściej kładziemy nacisk, bo bezpośrednio wpływa na Procedury ciągną się od producenta po sprzedawcę. Farmy
nasz organizm i zdrowie. Czym właściwie ona jest? Wiele
osób używa sformułowań „żywność ekologiczna” i „żyw- i producenci zajmujący się produkcją ekologiczną spraw-
ność dietetyczna” jako synonimy. Należy zwrócić uwagę, dzane są szczegółowo podczas inspekcji przynajmniej raz
że te określenia nie są równoznaczne. Z pewnością każdy w roku. Jednak jedynie połowa Europejczyków wie, że
wszystkie podmioty gospodarcze, zajmujące się produkcją
ekologiczny produkt jest zdrowszy, niż jego konwencjo- ekologiczną, muszą być kontrolowane regularnie.
nalny odpowiednik choćby ze względu na to, że nie doda-
je się do niego sztucznych substancji, konserwantów, nie Inspektorzy sprawdzają jakość gleb, pobierają próbki.
produkuje się ich z GMO i tak dalej... O tym za chwilę. Zwracają też uwagę na stosowanie płodozmianu. Muszą
Jednak wśród produktów ekologicznych nie brakuje też mieć również pewność, że odchwaszczanie wykonuje
tych niedietetycznych - choćby miodów, sosów, olejów, się metodami mechanicznymi i że w gospodarstwie nie
dżemów, przekąsek. Ale nie dajmy się zwariować - we- używa się chemicznych środków ochrony roślin. Jeśli
dług mnie każdy „ekoprodukt” jest naprawdę warty uwa- gospodarstwo rolne spełnia założone w ustawie kryteria
gi. Czym jest żywność ekologiczna i dlaczego powinni- i przejdzie kontrolę, to producent dostaje certyfikat na
śmy się nią zainteresować? produkty i możliwość używania ekologicznego znaku.

Rolnictwo Ekologiczne Gdy produkt jest w dalszej drodze przetwarzany, to po-
Ekologiczne, biologiczne i organiczne, kojarzycie te ha- nownie przechodzi restrykcyjną kontrolę. Zakłady prze-
sła? Pod nimi kryje się w myśl unijnych przepisów jedna twórcze nie mogą stosować niedopuszczonych synte-
definicja. To zrównoważona produkcja roślinna i zwie- tycznych dodatków. Zabronione są syntetyczne barwniki,
rzęca, prowadzona metodami w możliwie największym emulgatory, stabilizatory i przeciwutleniacze. Nie moż-
stopniu naturalnymi. na też wykorzystywać mikroorganizmów zmienionych
w drodze inżynierii genetycznej (GMO) i ich produktów.
Rolnictwo ekologiczne oznacza metody produkcji żywno-
ści, które pod względem naukowym są najbardziej zrów- Środowisko naturalne
noważone i jednocześnie przyjazne środowisku. Pomaga Produkcja ekologiczna łączy przyjazne dla środowiska
zapobiec utracie różnorodności biologicznej, użyźnić glebę praktyki oraz wysoki stopień różnorodności biologicznej
oraz utrzymać wysoką jakość wody. Oznacza to, że rolnik z troską o zachowanie zasobów naturalnych. Jest to meto-
nie może używać chemicznych środków ochrony roślin ani da produkcji, w której wykorzystuje się naturalne substan-
nawozów syntetycznych. Produkty ekologiczne mogą być cje i procesy. Dzięki tym metodom uzyskujemy produkty,
zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. które powstają zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Hodowla ekologiczna Założeniem upraw ekologicznych jest naśladowanie
Zastanawia Was czasem liczba zwierząt hodowlanych zjawisk zachodzących w naturalnych ekosystemach.
na świecie? Niepokoicie się, słuchając o masowych ho- Jednostki certyfikujące prowadzą kontrole jakościowe
dowlach, antybiotykach, paszach GMO? Zwierzęta i ilościowe, aby nie było nieprawidłowości w procesie pro-
w gospodarstwach ekologicznych mają odpowiednią dukcji. Zalecane jest utrzymanie równowagi biologicznej
ilość miejsca, przeważnie wysłanego słomą i są karmione dzięki różnorodności upraw (płodozmian). Rolnicy eko-
ekologiczną paszą. Zadbano również o odpowiedną ilość logiczni dążą do zamknięcia obiegu materii w gospodar-
przestrzeni. Nawozy, których dostarczają, są podstawą stwie – chów zwierząt daje nawozy, a uprawiane rośliny
w uprawie roślin. Dzięki nim gleba jest bogata w substan- służą po części jako pasza.
cje odżywcze i daje obfite plony.

Stopa cukrzycowa. pierwszym etapie pacjent odczuwa ból, który póź- zaawansowania neuropatii. W praktyce, według
różnych szacunków neuropatia dotyka 40 do 65%
niej zanika. Wielu pacjentów przyjmuje ten fakt z
osób chorych na cukrzycę. Problemem jest wy-
ulgą, nie zdając sobie sprawy, że to tak naprawdę po-
czątek jego poważnych problemów, jako że na tym chwycenie momentu, w którym neuropatia stano-
Jak zapobiegać powikłaniom. etapie następuje nieodwracalne uszkodzenie ner- wi istotne zagrożenie. Specjaliści zalecają, aby ba-
dania te były wykonywane co 6 miesięcy. Badania
wów ze wspomnianymi powyżej konsekwencjami.
dr Robert Gajewski* Rozwiązaniem problemu identyfikacji zagrożeń dostarczają informacji, stanowią ostrzeżenie, ale
i im zapobiegania, jest wykonywanie badania roz- oprócz tego umożliwiają zaprojektowanie wkład-
Cukrzyca dotyka coraz większą grupę naszej populacji. Według danych z Atlasu International Diabetes mieszczenia nacisków na podeszwowej stronie ki dokładnie dopasowanej do potrzeb pacjen-
Federation z roku 2014, w Polsce jest 2,05 mln chorych w wieku 20-79 lat, co stanowi 7,08% popula- stopy. Badania te pozwalają w sposób obiektyw- ta. A dodatkowo, dzięki specjalnym wkładkom
cji. Niestety, prognozy sugeru- ny zidentyfikować przeciążone miejsca, a następ- z czujnikami nacisku można zweryfikować, czy
ją, że frakcja osób z cukrzycą nie na tej podstawie projektować odpowiednie wykonana wkładka jest prawidłowa.
będzie wzrastać. Szacuje się, wkładki. Przykłady badań osób chorych na cu-
że ilość chorych dotknię- krzycę przedstawiamy na rys 1 do 3, w kolejności Takie działania, razem z odpowiednią akcją infor-
tych tym schorzeniem rośnie od stanu bez deformacji, poprzez zespół stopy macyjno-edukacyjną, powinny przynieść korzyść
o 2,5% rocznie. Cukrzyca nie cukrzycowej aż po zaawansowany etap Stopy Cu- pacjentom, przede wszystkim w zakresie zmniej-
jest teraz chorobą śmiertelną, krzycowej nazywany Stopą Charcota, w którym szenia ilości amputacji. W Polsce dokonywanych
jednak często wywołuje róż- destrukcji uległa struktura kostna stopy. Badanie jest ich ok. 16 tys. rocznie, co można przyrównać
ne powikłania mające poważ- takie powinno być uzupełnieniem badań stopnia do liczby mieszkańców Buska-Zdroju.
ne konsekwencje dla zdrowia
i jakości życia pacjentów. Jednym • Pełnomocnik Dyrektora Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytutu Przemysłu Skórzanego
z takich powikłań jest Stopa Cu- ds. Umiędzynarodowienia, pracownik naukowy
krzycowa. Szacunki co do często-
tliwości występowania „Zespołu
Stopy Cukrzycowej” są różne, ale ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
można przyjąć, że problem do-
tyczy od 6 do 15% osób chorych
na cukrzycę. Ale pomimo po- ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Skórzanego pracuje na rzecz przemysłu (m.in. podologicznego, skó-
wszechności występowania tego rzanego, obuwniczego, medycznego, włókienniczego, meblarskiego, tworzyw sztucznych, biotechnologii,
powikłania, w Polsce ten temat w ochrony środowiska, spożywczego) w zakresie prac badawczo-rozwojowych, laboratoryjnych, wdrożenio-
Rys. 1. Stopa osoby cho- Rys. 2. Zespół Stopy Cukrzy- Rys. 3. Zespół Stopy dużym stopniu jest zaniedbany. wych oraz w zakresie szkoleń, certyfikacji, ekspertyz.
rej na cukrzycę. Brak cowej. Deformacje przednie- Cukrzycowej – Stopa www.ips.lodz.pl
zniekształceń. Najwięk- go odcinka stopy. Największy Charcota. Największy Z doświadczenia wyniesionego
szy nacisk: 40 N/cm 2 nacisk: 96 N/cm . nacisk: 121 N/cm . z badań prowadzonych przez ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Skórzanego nadaje znaki dla obuwia
2
2
Łukasiewicz – Instytut Przemy-
słu Skórzanego wynika, że więk-
szość pacjentów chorych na cukrzycę, nie jest świadoma niebezpieczeństwa, a wielu lekarzy, w tym diabe-
tologów, nie prowadzi działalności edukacyjnej wśród pacjentów. Zazwyczaj reakcją pacjentów na naszą
propozycję zbadania kończyn dolnych było pytanie: po co? A ta niewiedza może pociągnąć za sobą po-
ważne konsekwencje: deformację stóp, owrzodzenia i w ostateczności konieczność amputacji.

Jaka jest etiologia powstania Stopy Cukrzycowej? lowane. Mamy zatem sytuację, w której pacjent
Literatura naukowa w tej kwestii jest bardzo bogata nie odczuwa bólu, ale jednocześnie z każdym kro-
i wskazuje na kilka przyczyn, wśród których kiem naraża swoją stopę na urazy.
można wymienić upośledzenie przewodzenia Z punktu widzenia prewencji Stopy Cukrzycowej,
impulsów nerwowych - neuropatię. W tym me- ten stan wywołuje dwie komplikacje. Po pierwsze
chanizmie powoduje uszkodzenie nerwów obwo- osoba cierpiąca na neuropatię ze względu na brak
dowych, a ponieważ stopy są najdalej oddalone od odczucia bólu, nie dostrzega zagrożenia. Tu moż-
ośrodkowego układu nerwowego (SNC), to ner- na przytoczyć drastyczne przykłady osób, z ciężki-
wy do nich prowadzące są najbardziej narażone mi ranami stóp, będące skutkiem dostanie się do Najbliższe wydarzenie organizowane przez ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Skórzanego: IX Konfe-
na uszkodzenie. W rezultacie impulsy z recep- buta kamyka i niezauważenia tej niedogodności, rencja Naukowo-Szkoleniowa ORTHO-SHOES 2019 pt. „OBUWIE I WKŁADKI PROFILAKTYCZNE
torów dotyku nie dochodzą do SNC, skutkiem aż do momentu zdjęcia buta. Z tych też powodów ORAZ ORTOPEDYCZNE”, podczas Targów REHABILITACJA 2019 w dniach 19 – 20 września 2019r.
czego osoba cierpiąca na neuropatię nie odczuwa osoby cierpiące na neuropatię powinny zwracać
nadmiernych nacisków (bólu). Dodatkowo, upo- uwagę np. na temperaturę wody przed kąpielą, aby Więcej informacji >> ips.lodz.pl
śledzenie przewodnictwa impulsów nerwowych uniknąć oparzeń. Po drugie, sam proces uszkadza-
powoduje, że mięśnie nie są prawidłowo kontro- nia nerwów przebiega stopniowo i podstępnie. W

Stopa cukrzycowa. pierwszym etapie pacjent odczuwa ból, który póź- zaawansowania neuropatii. W praktyce, według
różnych szacunków neuropatia dotyka 40 do 65%
niej zanika. Wielu pacjentów przyjmuje ten fakt z
osób chorych na cukrzycę. Problemem jest wy-
ulgą, nie zdając sobie sprawy, że to tak naprawdę po-
czątek jego poważnych problemów, jako że na tym chwycenie momentu, w którym neuropatia stano-
Jak zapobiegać powikłaniom. etapie następuje nieodwracalne uszkodzenie ner- wi istotne zagrożenie. Specjaliści zalecają, aby ba-
dania te były wykonywane co 6 miesięcy. Badania
wów ze wspomnianymi powyżej konsekwencjami.
dr Robert Gajewski* Rozwiązaniem problemu identyfikacji zagrożeń dostarczają informacji, stanowią ostrzeżenie, ale
i im zapobiegania, jest wykonywanie badania roz- oprócz tego umożliwiają zaprojektowanie wkład-
Cukrzyca dotyka coraz większą grupę naszej populacji. Według danych z Atlasu International Diabetes mieszczenia nacisków na podeszwowej stronie ki dokładnie dopasowanej do potrzeb pacjen-
Federation z roku 2014, w Polsce jest 2,05 mln chorych w wieku 20-79 lat, co stanowi 7,08% popula- stopy. Badania te pozwalają w sposób obiektyw- ta. A dodatkowo, dzięki specjalnym wkładkom
cji. Niestety, prognozy sugeru- ny zidentyfikować przeciążone miejsca, a następ- z czujnikami nacisku można zweryfikować, czy
ją, że frakcja osób z cukrzycą nie na tej podstawie projektować odpowiednie wykonana wkładka jest prawidłowa.
będzie wzrastać. Szacuje się, wkładki. Przykłady badań osób chorych na cu-
że ilość chorych dotknię- krzycę przedstawiamy na rys 1 do 3, w kolejności Takie działania, razem z odpowiednią akcją infor-
tych tym schorzeniem rośnie od stanu bez deformacji, poprzez zespół stopy macyjno-edukacyjną, powinny przynieść korzyść
o 2,5% rocznie. Cukrzyca nie cukrzycowej aż po zaawansowany etap Stopy Cu- pacjentom, przede wszystkim w zakresie zmniej-
jest teraz chorobą śmiertelną, krzycowej nazywany Stopą Charcota, w którym szenia ilości amputacji. W Polsce dokonywanych
jednak często wywołuje róż- destrukcji uległa struktura kostna stopy. Badanie jest ich ok. 16 tys. rocznie, co można przyrównać
ne powikłania mające poważ- takie powinno być uzupełnieniem badań stopnia do liczby mieszkańców Buska-Zdroju.
ne konsekwencje dla zdrowia
i jakości życia pacjentów. Jednym • Pełnomocnik Dyrektora Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytutu Przemysłu Skórzanego
z takich powikłań jest Stopa Cu- ds. Umiędzynarodowienia, pracownik naukowy
krzycowa. Szacunki co do często-
tliwości występowania „Zespołu
Stopy Cukrzycowej” są różne, ale ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
można przyjąć, że problem do-
tyczy od 6 do 15% osób chorych
na cukrzycę. Ale pomimo po- ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Skórzanego pracuje na rzecz przemysłu (m.in. podologicznego, skó-
wszechności występowania tego rzanego, obuwniczego, medycznego, włókienniczego, meblarskiego, tworzyw sztucznych, biotechnologii,
powikłania, w Polsce ten temat w ochrony środowiska, spożywczego) w zakresie prac badawczo-rozwojowych, laboratoryjnych, wdrożenio-
Rys. 1. Stopa osoby cho- Rys. 2. Zespół Stopy Cukrzy- Rys. 3. Zespół Stopy dużym stopniu jest zaniedbany. wych oraz w zakresie szkoleń, certyfikacji, ekspertyz.
rej na cukrzycę. Brak cowej. Deformacje przednie- Cukrzycowej – Stopa www.ips.lodz.pl
zniekształceń. Najwięk- go odcinka stopy. Największy Charcota. Największy Z doświadczenia wyniesionego
szy nacisk: 40 N/cm 2 nacisk: 96 N/cm . nacisk: 121 N/cm . z badań prowadzonych przez ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Skórzanego nadaje znaki dla obuwia
2
2
Łukasiewicz – Instytut Przemy-
słu Skórzanego wynika, że więk-
szość pacjentów chorych na cukrzycę, nie jest świadoma niebezpieczeństwa, a wielu lekarzy, w tym diabe-
tologów, nie prowadzi działalności edukacyjnej wśród pacjentów. Zazwyczaj reakcją pacjentów na naszą
propozycję zbadania kończyn dolnych było pytanie: po co? A ta niewiedza może pociągnąć za sobą po-
ważne konsekwencje: deformację stóp, owrzodzenia i w ostateczności konieczność amputacji.

Jaka jest etiologia powstania Stopy Cukrzycowej? lowane. Mamy zatem sytuację, w której pacjent
Literatura naukowa w tej kwestii jest bardzo bogata nie odczuwa bólu, ale jednocześnie z każdym kro-
i wskazuje na kilka przyczyn, wśród których kiem naraża swoją stopę na urazy.
można wymienić upośledzenie przewodzenia Z punktu widzenia prewencji Stopy Cukrzycowej,
impulsów nerwowych - neuropatię. W tym me- ten stan wywołuje dwie komplikacje. Po pierwsze
chanizmie powoduje uszkodzenie nerwów obwo- osoba cierpiąca na neuropatię ze względu na brak
dowych, a ponieważ stopy są najdalej oddalone od odczucia bólu, nie dostrzega zagrożenia. Tu moż-
ośrodkowego układu nerwowego (SNC), to ner- na przytoczyć drastyczne przykłady osób, z ciężki-
wy do nich prowadzące są najbardziej narażone mi ranami stóp, będące skutkiem dostanie się do Najbliższe wydarzenie organizowane przez ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Skórzanego: IX Konfe-
na uszkodzenie. W rezultacie impulsy z recep- buta kamyka i niezauważenia tej niedogodności, rencja Naukowo-Szkoleniowa ORTHO-SHOES 2019 pt. „OBUWIE I WKŁADKI PROFILAKTYCZNE
torów dotyku nie dochodzą do SNC, skutkiem aż do momentu zdjęcia buta. Z tych też powodów ORAZ ORTOPEDYCZNE”, podczas Targów REHABILITACJA 2019 w dniach 19 – 20 września 2019r.
czego osoba cierpiąca na neuropatię nie odczuwa osoby cierpiące na neuropatię powinny zwracać
nadmiernych nacisków (bólu). Dodatkowo, upo- uwagę np. na temperaturę wody przed kąpielą, aby Więcej informacji >> ips.lodz.pl
śledzenie przewodnictwa impulsów nerwowych uniknąć oparzeń. Po drugie, sam proces uszkadza-
powoduje, że mięśnie nie są prawidłowo kontro- nia nerwów przebiega stopniowo i podstępnie. W

• układu krążenia – zaburzenia rytmy serca, przez
samych chorych trudne do zauważenia;
• skóry – wtórne rumienie wędrujące, zwykle
Borelioza niak limfocytowy.
mniejsze od pierwotnego i wspomniany już chło-


Borelioza po latach?
Ze względu na wzmożoną aktywność kleszczy

CIĘŻKI PRZECIWNIK. w okresie wiosenno-letnim i czas wylęgania się
choroby najwięcej przypadków boreliozy zgła-
szanych jest od czerwca do października. Trzeba
jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach
choroba może dać o sobie znać dopiero wiele mie-
sięcy lub nawet lat po zakażeniu. Mówi się wów-
czas o boreliozie późnej. Zazwyczaj obserwuje się
w niej nasilenie, utrwalenie lub wzrost częstotli-
wości objawów z wczesnej rozsianej fazy choroby.
Borelioza późna może powodować:
• zaburzenia funkcji poznawczych i pogorszenie
pamięci, a niekiedy także obniżenie nastroju i za-
burzenia snu;
• uszkodzenia innych niż twarzowy nerwów czasz-
kowych, objawiające się zaburzeniami widzenia,
czucia, słuchu i połykania;
• korzeniowe zespoły bólowe splotu barkowego
lub odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa,
wywołane zajęciem nerwów obwodowych;
• przewlekłe zapalenia stawów;
• przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn –
objawia się ono tym, że skóra na nogach lub grzbie-
tach dłoni (przeważnie, bo zmiany mogą też poja-
wić się na tułowiu) jest początkowo obrzęknięta,
nadmiernie miękka i żywoczerwona, a z czasem
robi się coraz cieńsza (jak papier), nabiera sinej
barwy, prześwitują przez nią naczynia krwiono-
śne i wyraźnie uwidaczniają się żyły.

orelioza nie zawsze daje o sobie znać od ścieniowaty kształt. Jej cechą charakterystyczną jest ucha, brodawce sutkowej lub mosznie. Ta niezłośli- Na szczęście na opisane powyżej powikłania bore-
razu – zdaża się, że ujawnia się wiele miesięcy to, że szybko zwiększa swoją średnicę i często (ale nie wa zmiana pojawia u ok. 1 proc. chorych na borelio- liozy, które często powodują nieodwracalne zmia-
Bpo zakażeniu. Jej sygnały mogą też pochodzić zawsze) przejaśnia się w centralnej części. Rumień zę, z reguły kilka tygodni do kilku miesięcy po zaka- ny w narządzie ruchu czy układzie nerwowym
z różnych części ciała oraz być mocno niespecyficz- wędrujący występuje u 50 do 80 proc. zakażonych żeniu, a więc już na jego późniejszym etapie. narażone są tylko niektóre osoby. Jeżeli zakażenie
ne. Jakie objawy powinny niepokoić? i – co bardzo ważne – jest jedynym objawem zare- Borelioza – rozwój zakażenia krętkami Borrelia zostanie wyleczone we wstęp-
nej miejscowej fazie, to ryzyko ich wystąpienia
Sprawcami boreliozy są krętki z rodziny Borrelia zerwowanym wyłącznie dla boreliozy. Pojawia się w Niestety infekcja nie zawsze ogranicza się do skóry, jest znikome.
przenoszone przez kleszcze. Obraz choroby różni ciągu 3 do 30 dni od ukąszenia (najczęściej tydzień a bakterie (za pośrednictwem krwi, limfy oraz nerwów
się w zależności od stadium zakażenia oraz tego, do trzech tygodni po takim incydencie). obwodowych) mogą rozprzestrzenić się w zasadzie po Niestety chorobę nie zawsze udaje się odpowied-
gdzie szerzy się infekcja. Rumieniowi wędrującemu mogą towarzyszyć łagod- całym organizmie. Za najbardziej powszechne sympto- nio wcześnie zdiagnozować, bo wiele objawów
boreliozy (od zapalenia stawów i zapalenia opon
Pierwsze objawy boreliozy ne objawy grypopodobne, takie jak: my wczesnej, ale rozsianej fazy zakażenia uznawane są mózgowo-rdzeniowych przez korzeniowe-zespo-
W najwcześniejszej fazie rozwoju choroby infekcja ma • osłabienie i gorsze samopoczucie; ze strony: ły bólowe na dolegliwościach, takich jak gorsza
charakter miejscowy i manifestuje się przede wszystkim • gorączka i stany podgorączkowe; • układu ruchu – zapalenia stawów, przeważnie dużych pamięć czy zaburzenia snu kończąc) może zostać
na skórze, najczęściej w postaci rumienia wędrującego • bóle głowy, mięśni, stawów; pojedynczych takich, jak: staw kolanowy, biodrowy, bar- przypisanych zupełnie innym schorzeniom i pro-
lub – znacznie rzadziej – chłoniaka limfocytowego. • powiększenie okolicznych węzłów chłonnych. kowy, skokowy czy łokciowy; blemom. Kilka miesięcy lub lat dzielących ich wy-
• układa nerwowego – zapalenie opon mózgowo-r-
Rumień wędrujący zaczyna się od zaczerwienio- Chłoniak limfocytowy to niebolesny, sino-czer- dzeniowych oraz porażenia nerwów czaszkowych, stąpienie od ugryzienia przez kleszcza dodatkowo
nej plamki lub grudki w miejscu, gdzie ugryzł nas wony guzek o średnicy od kilku milimetrów do kilku z reguły twarzowego manifestujące się charakterystycz- powoduje, że trudno te fakty ze sobą powiązać.
kleszcz. Następnie zmiana przyjmuje płaski pier- centymetrów, najczęściej umiejscowiony na płatku nym zniekształceniem rysów twarzy (paraliż kącika ust);

• układu krążenia – zaburzenia rytmy serca, przez
samych chorych trudne do zauważenia;
• skóry – wtórne rumienie wędrujące, zwykle
Borelioza niak limfocytowy.
mniejsze od pierwotnego i wspomniany już chło-


Borelioza po latach?
Ze względu na wzmożoną aktywność kleszczy

CIĘŻKI PRZECIWNIK. w okresie wiosenno-letnim i czas wylęgania się
choroby najwięcej przypadków boreliozy zgła-
szanych jest od czerwca do października. Trzeba
jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach
choroba może dać o sobie znać dopiero wiele mie-
sięcy lub nawet lat po zakażeniu. Mówi się wów-
czas o boreliozie późnej. Zazwyczaj obserwuje się
w niej nasilenie, utrwalenie lub wzrost częstotli-
wości objawów z wczesnej rozsianej fazy choroby.
Borelioza późna może powodować:
• zaburzenia funkcji poznawczych i pogorszenie
pamięci, a niekiedy także obniżenie nastroju i za-
burzenia snu;
• uszkodzenia innych niż twarzowy nerwów czasz-
kowych, objawiające się zaburzeniami widzenia,
czucia, słuchu i połykania;
• korzeniowe zespoły bólowe splotu barkowego
lub odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa,
wywołane zajęciem nerwów obwodowych;
• przewlekłe zapalenia stawów;
• przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn –
objawia się ono tym, że skóra na nogach lub grzbie-
tach dłoni (przeważnie, bo zmiany mogą też poja-
wić się na tułowiu) jest początkowo obrzęknięta,
nadmiernie miękka i żywoczerwona, a z czasem
robi się coraz cieńsza (jak papier), nabiera sinej
barwy, prześwitują przez nią naczynia krwiono-
śne i wyraźnie uwidaczniają się żyły.

orelioza nie zawsze daje o sobie znać od ścieniowaty kształt. Jej cechą charakterystyczną jest ucha, brodawce sutkowej lub mosznie. Ta niezłośli- Na szczęście na opisane powyżej powikłania bore-
razu – zdaża się, że ujawnia się wiele miesięcy to, że szybko zwiększa swoją średnicę i często (ale nie wa zmiana pojawia u ok. 1 proc. chorych na borelio- liozy, które często powodują nieodwracalne zmia-
Bpo zakażeniu. Jej sygnały mogą też pochodzić zawsze) przejaśnia się w centralnej części. Rumień zę, z reguły kilka tygodni do kilku miesięcy po zaka- ny w narządzie ruchu czy układzie nerwowym
z różnych części ciała oraz być mocno niespecyficz- wędrujący występuje u 50 do 80 proc. zakażonych żeniu, a więc już na jego późniejszym etapie. narażone są tylko niektóre osoby. Jeżeli zakażenie
ne. Jakie objawy powinny niepokoić? i – co bardzo ważne – jest jedynym objawem zare- Borelioza – rozwój zakażenia krętkami Borrelia zostanie wyleczone we wstęp-
nej miejscowej fazie, to ryzyko ich wystąpienia
Sprawcami boreliozy są krętki z rodziny Borrelia zerwowanym wyłącznie dla boreliozy. Pojawia się w Niestety infekcja nie zawsze ogranicza się do skóry, jest znikome.
przenoszone przez kleszcze. Obraz choroby różni ciągu 3 do 30 dni od ukąszenia (najczęściej tydzień a bakterie (za pośrednictwem krwi, limfy oraz nerwów
się w zależności od stadium zakażenia oraz tego, do trzech tygodni po takim incydencie). obwodowych) mogą rozprzestrzenić się w zasadzie po Niestety chorobę nie zawsze udaje się odpowied-
gdzie szerzy się infekcja. Rumieniowi wędrującemu mogą towarzyszyć łagod- całym organizmie. Za najbardziej powszechne sympto- nio wcześnie zdiagnozować, bo wiele objawów
boreliozy (od zapalenia stawów i zapalenia opon
Pierwsze objawy boreliozy ne objawy grypopodobne, takie jak: my wczesnej, ale rozsianej fazy zakażenia uznawane są mózgowo-rdzeniowych przez korzeniowe-zespo-
W najwcześniejszej fazie rozwoju choroby infekcja ma • osłabienie i gorsze samopoczucie; ze strony: ły bólowe na dolegliwościach, takich jak gorsza
charakter miejscowy i manifestuje się przede wszystkim • gorączka i stany podgorączkowe; • układu ruchu – zapalenia stawów, przeważnie dużych pamięć czy zaburzenia snu kończąc) może zostać
na skórze, najczęściej w postaci rumienia wędrującego • bóle głowy, mięśni, stawów; pojedynczych takich, jak: staw kolanowy, biodrowy, bar- przypisanych zupełnie innym schorzeniom i pro-
lub – znacznie rzadziej – chłoniaka limfocytowego. • powiększenie okolicznych węzłów chłonnych. kowy, skokowy czy łokciowy; blemom. Kilka miesięcy lub lat dzielących ich wy-
• układa nerwowego – zapalenie opon mózgowo-r-
Rumień wędrujący zaczyna się od zaczerwienio- Chłoniak limfocytowy to niebolesny, sino-czer- dzeniowych oraz porażenia nerwów czaszkowych, stąpienie od ugryzienia przez kleszcza dodatkowo
nej plamki lub grudki w miejscu, gdzie ugryzł nas wony guzek o średnicy od kilku milimetrów do kilku z reguły twarzowego manifestujące się charakterystycz- powoduje, że trudno te fakty ze sobą powiązać.
kleszcz. Następnie zmiana przyjmuje płaski pier- centymetrów, najczęściej umiejscowiony na płatku nym zniekształceniem rysów twarzy (paraliż kącika ust);


Click to View FlipBook Version
Previous Book
מאמרים_רחלי הרוש_מיכל סלונים סופי
Next Book
HTC VIVE Pro