The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-09-08 09:12:36

PS5 Jsystem_Flat

W W W . P M Q . P L

K i e r o w n i k ó w p r o j e k t u  
S P E C J A L I Z U J E M Y S I Ę
Z e s p o ł ó w p r o j e k t o w y c h
W D O S K O N A L E N I U
S z e f ó w p o z i o m u
K U L T U R Y P R O J E K T O W E J
s t r a t e g i c z n e g o
I R O Z W O J U K O M P E T E N C J I
M a n a g e r ó w z a j m u j ą c y c h s i ę
L U D Z I N A K A Ż D Y M P O Z I O M I E :
z a r z ą d z a n i e m o p e r a c y j n y m


JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJEMY?


W f i r m i e t o c z ą s i ę p r o j e k t y ,                        
P r o j e k t y i i n i c j a t y w y n i e m a j ą p l a n ó w
k t ó r e n i e p r z y n o s z ą k o r z y ś c i
P r o j e k t y n i e s ą r e a l i z o w a n e z g o d n i e z
D z i a ł a n i a n i e p r z e k ł a d a j ą s i ę n a z y s k i
z a ł o ż e n i a m i
K a ż d y p r o j e k t j e s t p r o w a d z o n y i n a c z e j
P r a c o w n i c y n i e a n g a ż u j ą s i ę w p o w o ł y w a n e
W f i r m i e n i e m a s t r a t e g i i , k i e r u n k u d z i a ł a ń
i n i c j a t y w y
W f i r m i e p a n u j e c h a o s
P r a c o w n i k o m b r a k u j e n a r z ę d z i i
G a s z e n i e p o ż a r ó w t o c o d z i e n n o ś ć
u m i e j ę t n o ś c i :
K a ż d y p r o j e k t j e s t p r o w a d z o n y i n a c z e j
I w i e l e i n n y c h
- o r g a n i z a c j i p r a c y ,
- t w o r z e n i a p l a n ó w ,
- p r o w a d z e n i a s p o t k a ń ,

- p r z e w o d z e n i a z e s p o ł o m ,
- r o z w i ą z y w a n i a p r o b l e m ó w ,
- p o d ą ż a n i a z a z m i e n i a j ą c y m s i ę                                        
o t o c z e n i e m b i z n e s o w y m


W W W . P M Q . P L
DLACZEGO MY?T W O R Z Y M Y D E D Y K O W A N E P R O G R A M Y R O Z W O J O W E , S Z K O L E N I O W O -

D O R A D C Z E D O P A S O W A N E D O I N D Y W I D U A L N Y C H P O T R Z E B N A S Z Y C H
K L I E N T Ó W .N a s i e k s p e r c i Ł ą c z n i e p o n a d Z n a j o m o ś ć S z k o l e n i a o p a r t e
m a j ą 6 5 0 0 m i ę d z y n a r o d o w y c h n a ć w i c z e n i a c h :
2 5 l a t p r z e s z k o l o n y c h s t a n d a r d ó w 8 0 % p r a k t y k i ,
d o ś w i a d c z e n i a o s ó b i m e t o d y k p o p a r t a 2 0 % w y k ł a d u
c e r t y f i k a t a m i
w d o r a d z t w i e
i s z k o l e n i a c h

D o ś w i a d c z e n i e
D z i a ł a n i a P r a k t y c z n e A u t o r s k i e
w p r o w a d z e n i u
s z k o l e n i o w o - m a t e r i a ł y – p r o g r a m y
p r o j e k t ó w
d o r a d c z e p i g u ł k i w i e d z y s z k o l e n i o w e
w r ó ż n y c h
d e d y k o w a n e
b r a n ż a c h
d l a
i n d y w i d u a l n y c h
p o t r z e b k l i e n t ó wA S Y S T U J E M Y N A S Z Y M K L I E N T O M P O D C Z A S W D R A Ż A N I A

W Y P R A C O W A N Y C H R O Z W I Ą Z A Ń , P I L O T U J E M Y P I E R W S Z E P R O J E K T Y ,
D E M O N S T R U J E M Y D Z I A Ł A N I E N A R Z Ę D Z I N A Ż Y W Y M O R G A N I Z M I E .


W W W . P M Q . P L


SZKOLENIA AUTORSKIE I CERTYFIKUJĄCE

N A W I G A T O R P MP R O G R A M Z A I N S P I R O W A N Y
P r z y g o t o w a n i e p r o j e k t u
R Ó Ż N Y M I P O D E J Ś C I A M I
Z a k r e s
I S T A N D A R D A M I
e
K r y t y c z n o g r a n i c z e n i a
Z Z A R Z Ą D Z A N I A P R O J E K T A M I .
R e a l i z a c j a
D L A K I E R O W N I K Ó W
Z e s p ó ł
P R O J E K T Ó W I W S Z Y S T K I C H ,
K T Ó R Z Y C H C Ą Z G Ł Ę B I Ć T E M A T
N A P O Z I O M I E
Z A A W A N S O W A N Y M .
P R A K T Y K A
P R Z E K R Ó J N A R Z Ę D Z I ,
D O B R Y C H P R A K T Y K I
S T O S O W A N I A
R Ó Ż N Y C H P E R S P E K T Y W
M O D E L I
A g i l e P r o j e c t M a n a g e m e n t           W A R S Z T A T Y
Z P R A K T Y C Z N E G O
d l a p r a k t y k ó w
P R I N C E 2 ® d l a p r a k t y k ó w S T O S O W A N I A
Z w i n n e z a r z ą d z a n i e p r o j e k t a m i M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H
d l a p r a k t y k ó w S T A N D A R D Ó W
O R A Z
Z a r z ą d z a n i e z m i a n ą                                    
w o r g a n i z a c j i M E T O D Y K Z A R Z Ą D Z A N I A
P R O J E K T A M I


S Z K O L E N I A

C E R T Y F I K U J Ą C EA g i l e P M ™ F o u n d a t i o n & P r a c t i t i o n e r ,
S K I E R O W A N E D O O S Ó B
P R I N C E 2 ® F o u n d a t i o n & P r a c t i t i o n e r ,
P R A G N Ą C Y C H P O T W I E R D Z A Ć
P R I N C E 2 ® R e c e r t y f i k a c j a ,
S W O J Ą W I E D Z Ę
P r z y g o t o w a n i e d o c e r t y f i k a c j i I P M A ®
Z Z A R Z Ą D Z A N I A P R O J E K T A M I
D & C ,
Z A P O M O C Ą C E R T Y F I K A C J I
P S M S c r u m M a s t e r .
P r a k t y k a s t o s o w a n i a m o d e l i
R O Z P O Z N A W A N Y C H
N A C A Ł Y M Ś W I E C I E


W W W . P M Q . P L
EKSPERCI:
P r o g r a m m e , P r o j e c t a n d B u s i n e s s T r a n s f o r m a t i o n M a n a g e r
A N N A  
Z a r z ą d z a ł a p r o j e k t a m i , p r o g r a m a m i i p o r t f e l a m i p r o j e k t ó w
J A S Z C Z O Ł T
w m i ę d z y n a r o d o w y c h k o r p o r a c j a c h . P r o w a d z i ł a p r o j e k t y
z o b s z a r u d a n y c h f i n a n s o w y c h , k s i ę g o w o ś c i , f u n d u s z y
i n w e s t y c y j n y c h , m a r k e t i n g u , t r a n z y c j i , o u t s o u r c i n g u , H R , I T ,
i z n h . a
a u t o m a t y z a c j o r a z m i a s t r a t e g i c z n y c P r z e w o d z i ł
z e s p o ł o m z A z j i , E u r o p y , A m e r y k i P ó ł n o c n e j i P o ł u d n i o w e j .
P a s j o n u j e j ą b u d o w a n i e w i e l o k u l t u r o w y c h , z r ó ż n i c o w a n y c h
z e s p o ł ó w p r o j e k t o w y c h . P r o w a d z ą c p r o j e k t y r o z w i j a j ą c e
a g h w e , a a
c e n t r u s ł u w s p ó l n y c P o l s c z a r z ą d z a ł w i e l o m
p r o j e k t a m i t r a n z y c j i , w t y m m . i n . z n a s t ę p u j ą c y c h k r a j ó w :
I r l a n d i a , L u x e m b u r g , W i e l k a B r y t a n i a , C z e c h y , S ł o w a c j a ,
B u ł g a r i a , R u m u n i a , W ę g r y , U k r a i n a , K a z a c h s t a n , R o s j a ,
P o l s k a . P r o w a d z i b l o g a „ Z a r z ą d z a m - p r o j e k t a m i . p l ”
o r a z p r o w a d z i „ S t r e f ę P M a ” n a F a c e b o o k u .
B O G U S Ł A W

M A C H O W S K I
P r z e p r o w a d z i ł p o n a d 6 0 0 0 g o d z i n s z k o l e ń i w a r s z t a t ó w ,
p o s i a d a j ą c y s z e r o k i e d o ś w i a d c z e n i e w p r a c y p r o j e k t o w e j .
Z a r z ą d z a ł p r o j e k t a m i w z e s p o ł a c h 8 0 o s o b o w y c h ,
p r o g r a m a m i d o 7 r ó w n o l e g ł y c h p r o j e k t ó w , p e r s o n e l e m
d o 1 5 0 o s ó b m . i n . w C o m a r c h S . A . , M O T O R O L A P o l s k a
S o f t w a r e C e n t e r , e C e n t r e S . A . , A B G S . A .   W s w o j e j p r a c y
w p r o w a d z a i s t o s u j e m e t o d y f o r m a l n e b a z u j ą c n a
m o d e l a c h S E I / C M M I ® , P M I ® / P M B O K ® , P R I N C E 2 ®
o r a z t e c h n i k a c h z w i n n y c h S c r u m i D S D M / A t e r n .
W y z n a j e z a s a d ę , ż e g ł ó w n y m c z y n n i k i e m o s i ą g n i ę c i a
c e l u p r z e d s i ę w z i ę c i a j e s t z g r a n y z e s p ó ł i d o b r e r e l a c j e
z o t o c z e n i e m .


K i e r o w n i k p r o j e k t ó w z p o n a d 1 0 - l e t n i m s t a ż e m z a r ó w n o
M A R C I N
w m a ł y c h , j a k i d u ż y c h o r g a n i z a c j a c h . K o n s u l t a n t
M I O D U S Z E W S K I
z a a n g a ż o w a n y w d z i a ł a n i a d o r a d c z e , r e a l i z a c j ę p r o j e k t ó w
i n f o r m a t y c z n y c h o r a z b i z n e s o w y c h a t a k ż e p r o w a d z e n i e
s z k o l e ń . P r a k t y k u j ą c y A d m i n i s t r a t o r B e z p i e c z e ń s t w a
I n f o r m a c j i m a j ą c y p o d o p i e k ą s p ó ł k i m . i n . z b r a n ż y
f i n a n s o w e j , i n f o r m a t y c z n e j o r a z z a r z ą d z a n i a
n i e r u c h o m o ś c i a m i . O d p o w i e d z i a l n y m . i n . z a w d r o ż e n i a
s y s t e m ó w E C M i C R M w o b s z a r a c h s p r z e d a ż y i o b s ł u g i
k l i e n t ó w b i z n e s o w y c h , i n f o r m a t y c z n y c h s y s t e m ó w
w s p o m a g a j ą c y c h d e c y z j e b i z n e s o w e o r a z e - u s ł u g .
E l a s t y c z n i e s t o s u j e m e t o d y k i i t e c h n i k i z a r z ą d z a n i a
p r o j e k t a m i ( P R I N C E 2 ® , P M I ® , I P M A ® , A g i l e P M ® ) w i e r z ą c ,
ż e d o c e l u m o ż n a d o j ś ć r ó ż n y m i ś c i e ż k a m i .


PRIMESPEAKERS
to biuro spikerów dla biznesu.
Pracujemy ze znanymi ekspertami
i liderami gospodarki, finansów,
polityki, mediów, sportu.

„ Nie lubię „robić” biznesu,
lubię budować relacje.
One powodują, że Twój biznes
jest trwały i wartościowy.”

Łukasz Grass – EiC Business Insider PolskaZnajdź „Gospodarka jest
taką dziedziną życia,
gdzie zderzenie z realiami
Speakera następuje szybko i dotyczy „Nie można polegać na tych
samych metodach, nawet jeśli
to każdej władzy.”
przyniosły one złoty medal.”
Marek Belka Stéphane Antiga

PRIMESPEAKERS skupia czołowych przedstawicieli biznesu,
gospodarki, finansów, polityki, mediów, nauki i sportu.

W ramach współpracy:

zapewniamy speakerów na przemówienia,

Piotr Bucki prezentacje, moderatorów dyskusji
– Doradca, trener biznesowy, badacz trendów
organizujemy kameralne spotkania zamknięte
ze znanymi osobistościami polityki, gospodarki i sportu

Tatiana Mindewicz-Puacz proponujemy tematykę i charakter wystąpień
– Doradca, trener, praktyk biznesu

rekomendujemy i pomagamy wybrać speakerów na eventy

wspieramy organizatorów w przygotowaniu
koncepcji merytorycznej przemówień
Marek Stączek
– Coach, trener organizujemy obieg informacji, przygotowujemy umowy
i psycholog biznesu


Znajdź speakera na swój event — skontaktuj się z nami! [email protected] +48 508 490 469


PRIMESPEAKERS
to biuro spikerów dla biznesu.
Pracujemy ze znanymi ekspertami
i liderami gospodarki, finansów,
polityki, mediów, sportu.

„ Nie lubię „robić” biznesu,
lubię budować relacje.
One powodują, że Twój biznes
jest trwały i wartościowy.”

Łukasz Grass – EiC Business Insider PolskaZnajdź „Gospodarka jest
taką dziedziną życia,
gdzie zderzenie z realiami
Speakera następuje szybko i dotyczy „Nie można polegać na tych
samych metodach, nawet jeśli
to każdej władzy.”
przyniosły one złoty medal.”
Marek Belka Stéphane Antiga

PRIMESPEAKERS skupia czołowych przedstawicieli biznesu,
gospodarki, finansów, polityki, mediów, nauki i sportu.

W ramach współpracy:

zapewniamy speakerów na przemówienia,

Piotr Bucki prezentacje, moderatorów dyskusji
– Doradca, trener biznesowy, badacz trendów
organizujemy kameralne spotkania zamknięte
ze znanymi osobistościami polityki, gospodarki i sportu

Tatiana Mindewicz-Puacz proponujemy tematykę i charakter wystąpień
– Doradca, trener, praktyk biznesu

rekomendujemy i pomagamy wybrać speakerów na eventy

wspieramy organizatorów w przygotowaniu
koncepcji merytorycznej przemówień
Marek Stączek
– Coach, trener organizujemy obieg informacji, przygotowujemy umowy
i psycholog biznesu


Znajdź speakera na swój event — skontaktuj się z nami! [email protected] +48 508 490 469


6T’VHJ #)1 J 110Lj 4[LPMFOJB #)16T’VHJ #)1 J 110Lj (SBȈZOB ;BLS[FXTLB UP öSNB
E[JB’BKnjDB X T[D[FHØMOPǴDJ X CSBOȈZ [XJnj[BOFK [ T[FSPLP
QPKǗUnj UFNBUZLnj CF[QJFD[FǩTUXB J IJHJFOZ QSBDZ PSB[
PDISPOZ QS[FDJXQPȈBSPXFK B UBLȈF QJFSXT[FK QPNPDZ
8 DFMV [BQFXOJFOJB 1BǩTUXV XZTPLJFK KBLPǴDJ VT’VH
[BUSVEOJBNZ XZTPLPXZLGBMJöLPXBOZDI
J J EPǴXJBED[POZDI TQFDKBMJTUØX CF[QJFD[FǩTUXB J IJHJFOZ
QSBDZ PSB[ PDISPOZ QS[FDJXQPȈBSPXFK ,PS[ZTUBNZ
SØXOJFȈ [ VT’VH SBUPXOJLØX NFEZD[OZDI PSB[
QSBXOJLØX TQFDKBMJ[VKnjDZDI TJǗ X T[D[FHØMOPǴDJ
X [BLSFTJF QSBXB QSBDZ

XXX CIQJQQP[ DPN QM6T’VHJ #)1 J 110Lj (SBȈZOB ;BLS[FXTLB
"M 8JMBOPXTLB MPL 8BST[BXB


EnjȈZNZ EP

1&3'&,$+*%MB 1BǩTUXB XZHPEZ PSB[ [BPT[D[ǗE[FOJB D[BTV VT’VHJ
[ X X CSBOȈ N JO T[LPMFOJB #)1 110Lj
J QJFSXT[FK QPNPDZ NPȈFNZ ǴXJBED[Zǎ [BSØXOP
OB UFSFOJF E[JB’BMOPǴDJ 1BǩTUXB 'JSNZ MVC JOOZN
XZCSBOZN QS[F[ 8BT NJFKTDV PSB[ X OBT[ZN CJVS[F QS[Z
VMJDZ 0MFTJǩTLJFK \.PLPUØX^ X 8BST[BXJF
/ /BT[nj H’ØXOnj E[JB’BMOPǴDJnj Tnj QS[FEF XT[ZTULJN
T[LPMFOJB PLSFTPXF #)1 EMB QSBDPXOJLØX [BUSVEOJPOZDI
OB TUBOPXJTLBDI SPCPUOJD[OZDI BENJOJTUSBDZKOP
CJVSPXZDI JOȈZOJFSZKOP UFDIOJD[OZDI PSB[ EMB
QSBDPEBXDØX J PTØC LJFSVKnjDZDI QSBDPXOJLBNJ B UBLȈF
T[LPMFOJB [ [BLSFTV PDISPOZ QS[FDJXQPȈBSPXFK /BT[F
T[LPMFOJF EPTUPTPXVKFNZ QPE QSPöM E[JB’BMOPǴDJ ,MJFOUB
[HHPEOJF [ +FHP ȈZD[FOJFN J [BQPUS[FCPXBOJFN
[
4QFDKBMJ[VKFNZ TJǗ X PSHBOJ[PXBOJV J QS[FQSPXBE[BOJV
T[LPMFǩ #)1 J 110Lj PSB[ [ QJFSXT[FK QPNPDZ EMB
QSBDPXOJLØX KFEOFK öSNZ KFEOBLȈF QSPXBE[JNZ SØXOJFȈ
T[LPMFOJB PUXBSUF EMB QSBDPXOJLØX [ SØȈOZDI öSN

1POBEUP JTUOJFKF SØXOJFȈ NPȈMJXPǴǎ QS[FQSPXBE[BOJB
T[LPMFǩ PLSFTPXZDI CIQ [B QPǴSFEOJDUXFN QMBUGPSNZ
FMFBSOJOHPXFK D[ZMJ U[X TBNPLT[UB’DFOJB LJFSPXBOFHP
4FSEFD[OJF [BQSBT[BNZ
1POBEUP [HPEOJF [ ,PEFLTFN 1SBDZ PGFSVKFNZ
PVUTPVSDJOH #)1 EMB öSN [BUSVEOJBKnjDZDI EP KBL
J J QPXZȈFK QSBDPXOJLØX X LUØSFHP [BLSFTJF
PGFSVKFNZ T[FSFH VT’VH [ [BLSFTV CIQ J QQPȈ N JO
T[LPMFOJB #)1 T[LPMFOJB 110Lj T[LPMFOJB [ QJFSXT[FK
QPNPDZ PQSBDPXZXBOJF JOTUSVLDKJ CIQ J QQPȈ
XTQؒQSBDB QS[Z PQSBDPXBOJV PDFOZ SZ[ZLB
TQPS[njE[BOJF EPLVNFOUBDKJ QPXZQBELPXFK
LPOUSPMF TUBOV CIQ J QQPȈ DPSPD[Onj BOBMJ[Ǘ TUBOV
C CIQ J QQPȈ PSB[ XT[FMLJFHP SPE[BKV CJFȈnjDF
LPOTVMUBDKF [ [BLSFTV CIQ J QQPȈ

8 DFMV QPEOJFTJFOJB KBLPǴDJ PGFSPXBOZDI VT’HV
XTQؒQSBDVKFNZ SØXOJFȈ [ JOOZNJ öSNBNJ
E[JB’BKnjDZNJ X UFK TBNFK CSBOȈZ

8ZSØȈOJB OBT

;""/("Lj08"/*&


& MFBSOJOH


8 [XJnj[LV [ SP[XPKFN OBT[FHP QS[FETJǗCJPSTUXB J SP[XPKFN UFDIOPMPHJJ NBNZ NPȈMJXPǴǎ
PCFDOJF T[LPMJǎ QSBDPXOJLØX J QSBDPEBXDØX [ [BLSFTV #)1 [B QPNPDnj QMBUGPSNZ
FMFBSOJOHPXFK 4QSBXOF OBS[ǗE[JF QP[XBMB OBN TQSBXE[Jǎ KBL XZHMnjEB QS[FCJFH LT[UB’DFOJB
QPOBEUP NPȈOB QS[FKǴǎ QSØCOZ FH[BNJO LUØSZ QPNPȈF 1BǩTUXV [EBǎ KVȈ UFO X’BǴDJXZ
PECZXBKnjDZ TJǗ QS[FE LPNJTKnj
8ZȈFK XZNJFOJPOF T[LPMFOJB PLSFTPXF #)1 EPTUǗQOF Tnj EMB QSBDPXOJLØX [BUSVEOJPOZDI
O OB TUBOPXJTLBDI BENJOJTUSBDZKOP CJVSPXZDI JOȈZOJFSZKOP UFDIOJD[OZDI PSB[
QSBDPEBXDØX J PTØC LJFSVKnjDZDI QSBDPXOJLBNJ 4[LPMFOJB NPHnj PECZǎ TJǗ [BSØXOP
X KǗ[ZLV QPMTLJN KBL J BOHJFMTLJN %ZTQPOVKFNZ SØXOJFȈ T[LPMFOJBNJ EFEZLPXBOZNJ EMB
OBVD[ZDJFMJ J EZSFLUPSØX QMBDØXFL PǴXJBUPXZDI QS[FETUBXJDJFMJ IBOEMPXZDI PSB[
QSBDPXOJLØX T’VȈCZ NFEZD[OFK QSBDVKFNZ SØXOJFȈ OBE LPMFKOZNJ CSBOȈBNJ
+FȈFMJ JOUFSFTVKF 1BǩTUXB UB GPSNB T[LPMFOJB QSPTJNZ P LPOUBLU UFMFGPOJD[OZ MVC NBJMPXZ
B XØXD[BT QPEBNZ XT[FMLJF EBOF EPTUFQPXF EP QMBUGPSNZ FMFBSOJOHPXFK
XXX CIQJQQP[ DPN QM6T’VHJ #)1 J 110Lj (SBȈZOB ;BLS[FXTLB
"M 8JMBOPXTLB MPL 8BST[BXB CJVSP!CIQJQQP[ DPN QM


;BLSFT OBT[ZDI VT’VH X [BLSFTJF #)1 J 110Lj


%03"%;580

,POTVMUBDKF J EPSBE[UXP X [BLSFTJF QPQSBXZ CF[QJFD[FǩTUXB J IJHJFOZ QSBDZ X öSNJF
,POTVMUBDKF J EPSBE[UXP X [BLSFTJF QPQSBXZ PDISPOZ QS[FDJXQPȈBSPXFK X öSNJF


4;,0-&/*"

4[LPMFOJB X E[JFE[JOJF #)1 XTUǗQOF J PLSFTPXF QSBDPEBXDZ PTPCZ LJFSVKnjDF QSBDPXOJLBNJ QSBDPXOJDZ
BENJOJTUSBDZKOP CJVSPXJ QSBDPXOJDZ JOȈZOJFSZKOP UFDIOJD[OJ QSBDPXOJDZ OB TUBOPXJTLBDI SPCPUOJD[ZDI
4[LPMFOJB X E[JFE[JOJF 110Lj PCT’VHB QPESǗD[OFHP TQS[ǗUV HBǴOJD[FHP X UFPSJJ J QSBLUZDF
PSHBOJ[PXBOF QSØCOFK FXBLVBDKJ
4[LPMFOJB QPETUBXPXF [ [BLSFTV QJFSXT[FK QPNPDZ QS[FENFEZD[OFK


;"%"/*" 4Œ6Lj#: #)1 J 110Lj

4QPS[njE[BOJF QF’OFK EPLVNFOUBDKJ QPXZQBELPXFK
8TQؒQSBDB QS[Z XZLPOZXBOJV PDFOZ SZ[ZLB [BXPEPXFHP
0QSBDPXZXBOJF JOTUSVLDKJ CIQ
1PNPD X SFBMJ[BDKJ XZTUnjQJFǩ J OBLB[ØX 1BǩTUXPXFK *OTQFLDKJ 1SBDZ PSB[ EFDZ[KJ 1BǩTUXPXFK *OTQFLDKJ 4BOJUBSOFK
,POUSPMB XBSVOLØX CIQ J QQPȈ X öSNJF SBQPSUZ SPD[OF J QSPCMFNPXF

;BPQBUS[FOJF öSNZ X BSUZLV’Z CIQ [OBLJ CF[QJFD[FǩTUXB BQUFD[LJ HBǴOJDF J JOOF
4QPS[njE[FOJF *OTUSVLDKJ #F[QJFD[FǩTUXB 1PȈBSPXFHP PSB[ KFK BLUVBMJ[BDKB
*OOF [BEBOJB XZOJLBKnjDF [ 3P[QPS[njE[FOJB 3BEZ .JOJTUSØX [ EOJB XS[FǴOJB S X TQSBXJF T’VȈCZ
CF[QJFD[FǩTUXB J IJHJFOZ QSBDZ %[ 6 /S QP[ [N %[ 6 [ S /S QP[


Click to View FlipBook Version