The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2018-02-15 07:22:21

USW Elfa

dtKZzDz WZ ^dZ F

/ŶƚĞůŝŐĞŶƚŶĞ ƉƌnjĞĐŚŽǁLJǁĂŶŝĞ ǁ ƐŬĂŶĚLJŶĂǁƐŬŝŵ ƐƚLJůƵ
ǁǁǁ͘ĞůĨĂ͘ĐŽŵ


ďŝƵƌŽΛĞůĨĂ͘ĐŽŵ

ŝƵƌŽ ,ĂŶĚůŽǁĞ

Ƶů͘ ĂŐĂũŶŝŬŽǁĂ ϯϱ ͮ ϵϭͲϴϰϵ BſĚǍ
dĞů͗ ϰϮ ϲϭϭ ϲϰ Ϭϭ͕ &Ădž͗ ϰϮ ϲϭϭ ϲϰ ϬϮ

/Ed >/' EdE WZ ,Ktzt E/ t ^< E zE t^</D ^dz>hůĨĂ ŽĚ ƉŽŶĂĚ Ɖſų ǁŝĞŬƵ ƚǁŽƌnjLJ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚŶĞ͕
ǁLJŬŽŶĂŶĞ ŶĂ ŵŝĂƌħ ƐLJƐƚĞŵLJ ƉƌnjĞĐŚŽǁLJǁĂŶŝĂ͘
EĂƐnjĞ ƐLJƐƚĞŵLJ ƐƚǁŽƌnjŽŶĞ ƐČ ƉŽ ƚŽ͕ ĂďLJ ƵĐnjLJŶŝđ
ǏLJĐŝĞ ųĂƚǁŝĞũƐnjLJŵ͘ EŽǁŽĐnjĞƐŶĂ͕ ĨƵŶŬĐũŽŶĂůŶĂ
ŬŽŶƐƚƌƵŬĐũĂ ŝŶƐƉŝƌƵũĞ ŝ ƵųĂƚǁŝĂ ƐƚǁŽƌnjĞŶŝĞ

ƐLJƐƚĞŵƵ͕ ŬƚſƌLJ ďħĚnjŝĞ ƉĂƐŽǁĂđ ĚŽ ǁƐnjLJƐƚŬŝĐŚ
ƵnjLJƚŬŽǁŶŝŬſǁ ǁ ĚŽǁŽůŶLJŵ ƉŽŵŝĞƐnjĐnjĞŶŝƵ͘
<
<ŝĞĚLJ ŝĞĚLJ ǁƐnjLJƐƚŬŽ ŵĂ ƐǁŽũĞ ŵŝĞũƐĐĞ͕ ǏLJĐŝĞ ǁLJĚĂũĞ
Ɛŝħ Ž ǁŝĞůĞ ƉƌŽƐƚƐnjĞ͘


EĂƐnjĂ ŐĂŵĂ ƉƌŽĚƵŬƚſǁ ŽďĞũŵƵũĞ ǁLJŬŽŶĂŶĞ

ŶĂ ŵŝĂƌħ Ěƌnjǁŝ ƉƌnjĞƐƵǁŶĞ ŝ ƑĐŝĞŶŶĞ ůƵď
ǁŽůŶŽƐƚŽũČĐĞ ƐLJƐƚĞŵLJ ŐĂƌĚĞƌſď͘ ůĂ
ŽƉƚLJŵĂůŶĞŐŽ ƉƌnjĞĐŚŽǁLJǁĂŶŝĂ ŵŽǏůŝǁĞ ũĞƐƚ
ųČĐnjĞŶŝĞ ŝ ĂĚĂƉƚŽǁĂŶŝĞ ǁƐnjLJƐƚŬŝĐŚ ŶĂƐnjLJĐŚ
ƉƌŽĚƵŬƚſǁ͘


ǁǁǁ͘ĞůĨĂ͘ĐŽŵ


EŝĞ ŵĂ ŶŝĐ ƉƌnjLJũĞŵŶŝĞũƐnjĞŐŽ ŶŝǏ njŽƌŐĂŶŝnjŽǁĂŶĂ

ƉƌnjĞƐƚƌnjĞŷ ǁ ĚŽŵƵ͘ ďŝƵƌŽΛĞůĨĂ͘ĐŽŵ

<ŝĞĚLJ ǁƐnjLJƐƚŬŽ ũĞƐƚ ŶĂ ƐǁŽŝŵ ŵŝĞũƐĐƵ͕ ŵŽǏĞŵLJ ŝƵƌŽ ,ĂŶĚůŽǁĞ
njĂũČđ Ɛŝħ ƚLJŵ͕ ĐŽ ŶĂƐ ĐŝĞƐnjLJ͕ nj ƚLJŵŝ͕ ŬƚſƌLJĐŚ ŬŽĐŚĂŵLJ͘
Ƶů͘ ĂŐĂũŶŝŬŽǁĂ ϯϱ ͮ ϵϭͲϴϰϵ BſĚǍ
tŝƚĂŵLJ ǁ ŶĂƐnjLJŵ ƑǁŝĞĐŝĞ͕ ŐĚnjŝĞ ǁƐnjLJƐƚŬŽ ũĞƐƚ dĞů͗ ϰϮ ϲϭϭ ϲϰ Ϭϭ͕ &Ădž͗ ϰϮ ϲϭϭ ϲϰ ϬϮ
ƵƉŽƌnjČĚŬŽǁĂŶĞ͘

/Ed >/' EdE WZ ,Ktzt E/ t ^< E zE t^</D ^dz>hůĨĂ ŽĚ ƉŽŶĂĚ Ɖſų ǁŝĞŬƵ ƚǁŽƌnjLJ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚŶĞ͕
ǁLJŬŽŶĂŶĞ ŶĂ ŵŝĂƌħ ƐLJƐƚĞŵLJ ƉƌnjĞĐŚŽǁLJǁĂŶŝĂ͘
EĂƐnjĞ ƐLJƐƚĞŵLJ ƐƚǁŽƌnjŽŶĞ ƐČ ƉŽ ƚŽ͕ ĂďLJ ƵĐnjLJŶŝđ
ǏLJĐŝĞ ųĂƚǁŝĞũƐnjLJŵ͘ EŽǁŽĐnjĞƐŶĂ͕ ĨƵŶŬĐũŽŶĂůŶĂ
ŬŽŶƐƚƌƵŬĐũĂ ŝŶƐƉŝƌƵũĞ ŝ ƵųĂƚǁŝĂ ƐƚǁŽƌnjĞŶŝĞ

ƐLJƐƚĞŵƵ͕ ŬƚſƌLJ ďħĚnjŝĞ ƉĂƐŽǁĂđ ĚŽ ǁƐnjLJƐƚŬŝĐŚ
ƵnjLJƚŬŽǁŶŝŬſǁ ǁ ĚŽǁŽůŶLJŵ ƉŽŵŝĞƐnjĐnjĞŶŝƵ͘
<
<ŝĞĚLJ ŝĞĚLJ ǁƐnjLJƐƚŬŽ ŵĂ ƐǁŽũĞ ŵŝĞũƐĐĞ͕ ǏLJĐŝĞ ǁLJĚĂũĞ
Ɛŝħ Ž ǁŝĞůĞ ƉƌŽƐƚƐnjĞ͘


EĂƐnjĂ ŐĂŵĂ ƉƌŽĚƵŬƚſǁ ŽďĞũŵƵũĞ ǁLJŬŽŶĂŶĞ

ŶĂ ŵŝĂƌħ Ěƌnjǁŝ ƉƌnjĞƐƵǁŶĞ ŝ ƑĐŝĞŶŶĞ ůƵď
ǁŽůŶŽƐƚŽũČĐĞ ƐLJƐƚĞŵLJ ŐĂƌĚĞƌſď͘ ůĂ
ŽƉƚLJŵĂůŶĞŐŽ ƉƌnjĞĐŚŽǁLJǁĂŶŝĂ ŵŽǏůŝǁĞ ũĞƐƚ
ųČĐnjĞŶŝĞ ŝ ĂĚĂƉƚŽǁĂŶŝĞ ǁƐnjLJƐƚŬŝĐŚ ŶĂƐnjLJĐŚ
ƉƌŽĚƵŬƚſǁ͘


ǁǁǁ͘ĞůĨĂ͘ĐŽŵ


EŝĞ ŵĂ ŶŝĐ ƉƌnjLJũĞŵŶŝĞũƐnjĞŐŽ ŶŝǏ njŽƌŐĂŶŝnjŽǁĂŶĂ

ƉƌnjĞƐƚƌnjĞŷ ǁ ĚŽŵƵ͘ ďŝƵƌŽΛĞůĨĂ͘ĐŽŵ

<ŝĞĚLJ ǁƐnjLJƐƚŬŽ ũĞƐƚ ŶĂ ƐǁŽŝŵ ŵŝĞũƐĐƵ͕ ŵŽǏĞŵLJ ŝƵƌŽ ,ĂŶĚůŽǁĞ
njĂũČđ Ɛŝħ ƚLJŵ͕ ĐŽ ŶĂƐ ĐŝĞƐnjLJ͕ nj ƚLJŵŝ͕ ŬƚſƌLJĐŚ ŬŽĐŚĂŵLJ͘
Ƶů͘ ĂŐĂũŶŝŬŽǁĂ ϯϱ ͮ ϵϭͲϴϰϵ BſĚǍ
tŝƚĂŵLJ ǁ ŶĂƐnjLJŵ ƑǁŝĞĐŝĞ͕ ŐĚnjŝĞ ǁƐnjLJƐƚŬŽ ũĞƐƚ dĞů͗ ϰϮ ϲϭϭ ϲϰ Ϭϭ͕ &Ădž͗ ϰϮ ϲϭϭ ϲϰ ϬϮ
ƵƉŽƌnjČĚŬŽǁĂŶĞ͘

^XYOE OVIEX][RIKS ŏ]GME XS V¾[RMIŏ W^XYOE X[SV^IRME [SO¾ē WMIFMI OVIEX][RIKS SXSG^IRME 0VIEX][RI
)VYOS[ERMI XSƉŸĩĬåŞƉĜĹƋåųĹåƋŅƵƼ [ OX¾V]Q TSQ]Wē] RE ŅÅų°DŽƼ TS[WXENÒ ^ Q]ĮPÒ S QEV^IRMEGL M TSXV^IFEGL

0PMIRX¾[ (^ēSROS[MI REW^IKS ^IWTSēY []OSV^]WXYNÒ W[SNÒ []SFVEōRMé F] GS VYW^ VS^W^IV^EÔ MWXRMINÒGI NYŏ
OEXIKSVMI XIQEX]G^RI Ƴ ^RENHÒ XY 5EĕWX[S ^EV¾[RS TS^]GNI TEWYNÒGI HS QMIW^OEĕ RS[SG^IWR]GL NEO
M TV^]XYPR]GL HS W]TMEPRM WEPSR¾[ TSOSN¾[ H^MIGMéG]GL OYGLRM E XEOŏI FMYV VIWXEYVEGNM G^] LSXIPM
«ÚģöÎĜ°ƉĹ°ƉŞĴņƋĹĜå M ųåŞųŅÚƚĩÎģåƉŅÅų°DŽņƵ OX¾V]GL WTV^IHEŏ TVS[EH^MQ] QENÒ RMI X]PI [MWMIÔ RE ĮGMEREGL
M S^HEFMEÔ QYV MPI OSQTSRS[EÔ WMé ^ SXSG^IRMIQ M [WT¾ēX[SV^]Ô YTVEKRMSRÒ EXQSWJIVé [RéXV^E
M
; REW^IN SJIVGMI ^RENHÒ 5EĕWX[S SFVE^] [ OMPOY QSŏPM[]GL VS^QMEVEGL TMSRS[I
M TS^MSQI NIHRSG^éĮGMS[I M [MIPSG^éĮGMS[I VITVSHYOGNI OX¾VI [ ^EPIŏRSĮGM SH
SG^IOM[Eĕ QSKÒ ^SWXEÔ TV^IHWXE[MSRI [ JSVQMI O[EHVEXY PYF TERSVEQ]

;]WIPIOGNSRS[ER]GL TV^I^ REW [^SV¾[ ^RENHYNÒ WMé [ QIRY X]WMÒGI NIĮPM NIHREO
QENÒ NYŏ 5EĕWX[S KSXS[] TSQ]Wē RE SFVE^ RE TV^]OēEH DŽÚģöÎĜå []OSRERI
[ēEWR]Q ETEVEXIQ G]JVS[]Q PYF OSROVIXRI H^MIēS QEPEV^E JSXSKVEJE

^ TV^]NIQRSĮGMÒ TV^IHVYOYNIQ] NI Ĺ°ƉŞĴņƋĹĜå M STVE[MQ] /IWXIĮQ] [ WXERMI
HSTEWS[EÔ HERI ^HNéGMI Ƴ TV^IX[SV^]Ô NI RE SFVE^ G^EVRS FMEē] WITMé TV^IVSFMÔ
NEOMĮ IPIQIRX PYF []OEHVS[EÔ HERÒ WGIRé4¨ ¨ ¨ ZO


ƵƵƵţĩųå°ƋƼƵĹåÚųƚĩŅƵ°ĹĜåţŞĬ


FMYVS%OVIEX][RIHVYOS[ERMI TP ` XIP

^XYOE OVIEX][RIKS ŏ]GME XS V¾[RMIŏ W^XYOE X[SV^IRME [SO¾ē WMIFMI OVIEX][RIKS SXSG^IRME 0VIEX][RI
)VYOS[ERMI XSƉŸĩĬåŞƉĜĹƋåųĹåƋŅƵƼ [ OX¾V]Q TSQ]Wē] RE ŅÅų°DŽƼ TS[WXENÒ ^ Q]ĮPÒ S QEV^IRMEGL M TSXV^IFEGL

0PMIRX¾[ (^ēSROS[MI REW^IKS ^IWTSēY []OSV^]WXYNÒ W[SNÒ []SFVEōRMé F] GS VYW^ VS^W^IV^EÔ MWXRMINÒGI NYŏ
OEXIKSVMI XIQEX]G^RI Ƴ ^RENHÒ XY 5EĕWX[S ^EV¾[RS TS^]GNI TEWYNÒGI HS QMIW^OEĕ RS[SG^IWR]GL NEO
M TV^]XYPR]GL HS W]TMEPRM WEPSR¾[ TSOSN¾[ H^MIGMéG]GL OYGLRM E XEOŏI FMYV VIWXEYVEGNM G^] LSXIPM
«ÚģöÎĜ°ƉĹ°ƉŞĴņƋĹĜå M ųåŞųŅÚƚĩÎģåƉŅÅų°DŽņƵ OX¾V]GL WTV^IHEŏ TVS[EH^MQ] QENÒ RMI X]PI [MWMIÔ RE ĮGMEREGL
M S^HEFMEÔ QYV MPI OSQTSRS[EÔ WMé ^ SXSG^IRMIQ M [WT¾ēX[SV^]Ô YTVEKRMSRÒ EXQSWJIVé [RéXV^E
M
; REW^IN SJIVGMI ^RENHÒ 5EĕWX[S SFVE^] [ OMPOY QSŏPM[]GL VS^QMEVEGL TMSRS[I
M TS^MSQI NIHRSG^éĮGMS[I M [MIPSG^éĮGMS[I VITVSHYOGNI OX¾VI [ ^EPIŏRSĮGM SH
SG^IOM[Eĕ QSKÒ ^SWXEÔ TV^IHWXE[MSRI [ JSVQMI O[EHVEXY PYF TERSVEQ]

;]WIPIOGNSRS[ER]GL TV^I^ REW [^SV¾[ ^RENHYNÒ WMé [ QIRY X]WMÒGI NIĮPM NIHREO
QENÒ NYŏ 5EĕWX[S KSXS[] TSQ]Wē RE SFVE^ RE TV^]OēEH DŽÚģöÎĜå []OSRERI
[ēEWR]Q ETEVEXIQ G]JVS[]Q PYF OSROVIXRI H^MIēS QEPEV^E JSXSKVEJE

^ TV^]NIQRSĮGMÒ TV^IHVYOYNIQ] NI Ĺ°ƉŞĴņƋĹĜå M STVE[MQ] /IWXIĮQ] [ WXERMI
HSTEWS[EÔ HERI ^HNéGMI Ƴ TV^IX[SV^]Ô NI RE SFVE^ G^EVRS FMEē] WITMé TV^IVSFMÔ
NEOMĮ IPIQIRX PYF []OEHVS[EÔ HERÒ WGIRé4¨ ¨ ¨ ZO


ƵƵƵţĩųå°ƋƼƵĹåÚųƚĩŅƵ°ĹĜåţŞĬ


FMYVS%OVIEX][RIHVYOS[ERMI TP ` XIP


Click to View FlipBook Version