The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2018-05-29 04:26:21

Cudne Meble katalog indywidualny

ñƏȵȸƏɀɿƏȅɵ
ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀƏǼȒȇɖي
JƏǼƺȸǣƏ JƏǼƏ ɯ nɖƫǼǣȇǣƺً
ɖǼ IƏƫȸɵƬɿȇƏ א ǼȒǸ אِוِȒȸƏɿ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀǸǼƺȵɖ ȒȇٮǼǣȇƺي
ɯɯɯِ!ɖƳȇƺxƺƫǼƺِȵǼ


zƏ ɯɀɿƺǼǸǣƺ ȵɵɎƏȇǣƏ ɿ ȵȸɿɵǴƺȅȇȒɁƬǣƥ ȒƳȵȒɯǣƺȅɵِ
ñƏȵȸƏɀɿƏȅ ƳȒ ǸȒȇɎƏǸɎɖ ǣ ɀǸȄƏƳƏȇǣƏ ɿƏȅȓɯǣƺȈِ


ɎƺǼ ڷגז ה׎׎ ג׏ה ח׏ב ۴ ɀǸǼƺȵ۬ƬɖƳȇƺȅƺƫǼƺِȵǼ

ɯɯɯِ!ɖƳȇƺxƺƫǼƺِȵǼ


¨ȒǼɀǸǣ ȵȸȒƳɖƬƺȇɎ ȅƺƫǼǣ
ɿ ƳȸƺɯȇƏ ƺǕɿȒɎɵƬɿȇƺǕȒِ

(ȒȒ ȵȸȒƳɖǸƬǴǣ ȇƏɀɿɵƬǝ ȅƺƫǼǣ ɯɵǸȒȸɿɵɀɎɖǴƺȅɵ Ǖȸɖƫƥ ƳƺɀǸǏ ǼǣɎƺǕȒ ƳȸƺɯȇƏ ǣ
(
ɎɵǼǸȒ ƳȸƺɯȇƏِِِIȸȒȇɎɵً ǸȒȸȵɖɀɵً ƫǼƏɎɵً Ə ȇƏɯƺɎ ƳȇƏ ɀɿɖˢƏƳ ǣ ȵǼƺƬɵ ɯ ȇƏɀɿɵƬǝ
ȅƺƫǼƏƬǝ ɿƫɖƳȒɯƏȇƺ ɀƥ ɿ ǴƺƳȇȒȸȒƳȇƺǕȒ ǕƏɎɖȇǸɖ ƳȸƺɯȇƏِ ¨ȒȇǣƺɯƏʂ ȇƏɀɿƺ
ȅƺƫǼƺ ɯɵǸȒȇɖǴƺȅɵ ɯ ǸȸȓɎǸǣƬǝ ɀƺȸǣƏƬǝ ǣ ɯ ȅƏȄƺǴ ȅƏȇɖǔƏǸɎɖȸɿƺً ƳƏǴƺ ɎȒ
¨ƏȈɀɎɯɖ ȅȒʂǼǣɯȒɁƭ ƬǣƺɀɿƺȇǣƏ ɀǣǏ ɿ ɖȇǣǸƏǼȇɵƬǝ ȅƺƫǼǣً ǸɎȓȸɵƬǝ ȇǣǕƳɿǣƺ
ǣȇƳɿǣƺǴ ȇǣƺ ȅȒʂȇƏ Ǹɖȵǣƭِ

ÁǼǸȒ ȵƺȄȇƏ ǸȒȇɎȸȒǼƏ ǴƏǸȒɁƬǣ ȒƳ ƺɎƏȵɖ ȵȸȒǴƺǸɎɖ ȵȸɿƺɿ ȵȸȒƳɖǸƬǴǏً
Áɵ
ɯɵǸȒȈƬɿƺȇǣƺ ǣ ɎȸƏȇɀȵȒȸɎ ƳȒ ǸǼǣƺȇɎƏ ȵȒɿɯƏǼƏ ȇƏȅ ȇƏ ɿƏǕɯƏȸƏȇɎȒɯƏȇǣƺ
¨ƏȈɀɎɯɖ ȵȸȒƳɖǸɎȓɯ ɯɵɀȒǸǣƺǴ ǴƏǸȒɁƬǣ ɿȇƏƬɿȇǣƺ ȒƳƫǣƺǕƏǴƥƬƺ ȒƳ ƳȒɀɎǏȵȇƺǴ
ȇƏ ȸɵȇǸɖ ȅƏɀȒɯƺǴ ȵȸȒƳɖǸƬǴǣِáƬǣƥʂ ɯɀȄɖƬǝɖǴƺȅɵ ɀǣǏ ɯ ȵȒɎȸɿƺƫɵ ȇƏɀɿɵƬǝ
kǼǣƺȇɎȓɯ ǣ ɯɿƫȒǕƏƬƏȅɵ ȇƏɀɿƥ ȒǔƺȸɎǏ Ȓ ȇȒɯƺ ƫȸɵȄɵ ǣ ȇȒɯƺ ȵȒȅɵɀȄɵِ

á ȇƏɀɿƺǴ ȒǔƺȸƬǣƺ ɿȇƏǴƳɿǣƺƬǣƺ ¨ƏȈɀɎɯȒ ǸȒȅȒƳɵ ɿ ǼǣɎƺǕȒ ƳȸƺɯȇƏً ƳȸƺɯȇǣƏȇƺ
á
ȵȸɿƺɀɿǸǼȒȇƺ ɯǣɎȸɵȇɵً ɀɿƏǔǸǣ «Áàِ hƺɀɎƺɁȅɵ ȵȸȒƳɖƬƺȇɎƺȅ ȅƺƫǼǣ ɿ ƳȸƺɯȇƏ ǣ
ƳǼƏɎƺǕȒ ȵȸȒȵȒȇɖǴƺȅɵ ¨ƏȈɀɎɯɖ ȇǣƺ ɎɵǼǸȒ ȵǣǏǸȇƺً ƏǼƺ ǣ ɀȒǼǣƳȇƺ ȅƺƫǼƺ ɯ
«…ñ³ (zç!R !0z !RٍɎƺǼ ڷגז ה׎׎ ג׏ה ח׏ב ۴ ɀǸǼƺȵ۬ƬɖƳȇƺȅƺƫǼƺِȵǼzƏ ɯɀɿƺǼǸǣƺ ȵɵɎƏȇǣƏ ɿ ȵȸɿɵǴƺȅȇȒɁƬǣƥ ȒƳȵȒɯǣƺȅɵِ ñƏȵȸƏɀɿƏȅ ƳȒ ǸȒȇɎƏǸɎɖ ǣ
ɀǸȄƏƳƏȇǣƏ ɿƏȅȓɯǣƺȈِ (ǼƏ ¨ȸȒǴƺǸɎƏȇɎȓɯ ȵȸɿƺɯǣƳɖǴƺȅɵ ƫƏȸƳɿȒ ǸȒȸɿɵɀɎȇƺ
ɯƏȸɖȇǸǣ ɯɀȵȓȄȵȸƏƬɵِñ
ñ ɯɵȸƏɿƏȅǣ ɀɿƏƬɖȇǸɖي
kȸɿɵɀɿɎȒǔ (ȸȒɿƳȒɯɀǸǣ

ɯȄƏɁƬǣƬǣƺǼ


ñƏȵȸƏɀɿƏȅɵ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀƏǼȒȇɖ ɯ JƏǼƺȸǣǣ JƏǼƏ ɯ nɖƫǼǣȇǣƺً ɖǼ IƏƫȸɵƬɿȇƏ א ǼȒǸ אِוِ ȒȸƏɿ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀǸǼƺȵɖ ȒȇٮǼǣȇƺي ɯɯɯِ!ɖƳȇƺxƺƫǼƺِȵǼ


¨ȒǼɀǸǣ ȵȸȒƳɖƬƺȇɎ ȅƺƫǼǣ
ɿ ƳȸƺɯȇƏ ƺǕɿȒɎɵƬɿȇƺǕȒِ

(ȒȒ ȵȸȒƳɖǸƬǴǣ ȇƏɀɿɵƬǝ ȅƺƫǼǣ ɯɵǸȒȸɿɵɀɎɖǴƺȅɵ Ǖȸɖƫƥ ƳƺɀǸǏ ǼǣɎƺǕȒ ƳȸƺɯȇƏ ǣ
(
ɎɵǼǸȒ ƳȸƺɯȇƏِِِIȸȒȇɎɵً ǸȒȸȵɖɀɵً ƫǼƏɎɵً Ə ȇƏɯƺɎ ƳȇƏ ɀɿɖˢƏƳ ǣ ȵǼƺƬɵ ɯ ȇƏɀɿɵƬǝ
ȅƺƫǼƏƬǝ ɿƫɖƳȒɯƏȇƺ ɀƥ ɿ ǴƺƳȇȒȸȒƳȇƺǕȒ ǕƏɎɖȇǸɖ ƳȸƺɯȇƏِ ¨ȒȇǣƺɯƏʂ ȇƏɀɿƺ
ȅƺƫǼƺ ɯɵǸȒȇɖǴƺȅɵ ɯ ǸȸȓɎǸǣƬǝ ɀƺȸǣƏƬǝ ǣ ɯ ȅƏȄƺǴ ȅƏȇɖǔƏǸɎɖȸɿƺً ƳƏǴƺ ɎȒ
¨ƏȈɀɎɯɖ ȅȒʂǼǣɯȒɁƭ ƬǣƺɀɿƺȇǣƏ ɀǣǏ ɿ ɖȇǣǸƏǼȇɵƬǝ ȅƺƫǼǣً ǸɎȓȸɵƬǝ ȇǣǕƳɿǣƺ
ǣȇƳɿǣƺǴ ȇǣƺ ȅȒʂȇƏ Ǹɖȵǣƭِ

ÁǼǸȒ ȵƺȄȇƏ ǸȒȇɎȸȒǼƏ ǴƏǸȒɁƬǣ ȒƳ ƺɎƏȵɖ ȵȸȒǴƺǸɎɖ ȵȸɿƺɿ ȵȸȒƳɖǸƬǴǏً
Áɵ
ɯɵǸȒȈƬɿƺȇǣƺ ǣ ɎȸƏȇɀȵȒȸɎ ƳȒ ǸǼǣƺȇɎƏ ȵȒɿɯƏǼƏ ȇƏȅ ȇƏ ɿƏǕɯƏȸƏȇɎȒɯƏȇǣƺ
¨ƏȈɀɎɯɖ ȵȸȒƳɖǸɎȓɯ ɯɵɀȒǸǣƺǴ ǴƏǸȒɁƬǣ ɿȇƏƬɿȇǣƺ ȒƳƫǣƺǕƏǴƥƬƺ ȒƳ ƳȒɀɎǏȵȇƺǴ
ȇƏ ȸɵȇǸɖ ȅƏɀȒɯƺǴ ȵȸȒƳɖǸƬǴǣِáƬǣƥʂ ɯɀȄɖƬǝɖǴƺȅɵ ɀǣǏ ɯ ȵȒɎȸɿƺƫɵ ȇƏɀɿɵƬǝ
kǼǣƺȇɎȓɯ ǣ ɯɿƫȒǕƏƬƏȅɵ ȇƏɀɿƥ ȒǔƺȸɎǏ Ȓ ȇȒɯƺ ƫȸɵȄɵ ǣ ȇȒɯƺ ȵȒȅɵɀȄɵِ

á ȇƏɀɿƺǴ ȒǔƺȸƬǣƺ ɿȇƏǴƳɿǣƺƬǣƺ ¨ƏȈɀɎɯȒ ǸȒȅȒƳɵ ɿ ǼǣɎƺǕȒ ƳȸƺɯȇƏً ƳȸƺɯȇǣƏȇƺ
á
ȵȸɿƺɀɿǸǼȒȇƺ ɯǣɎȸɵȇɵً ɀɿƏǔǸǣ «Áàِ hƺɀɎƺɁȅɵ ȵȸȒƳɖƬƺȇɎƺȅ ȅƺƫǼǣ ɿ ƳȸƺɯȇƏ ǣ
ƳǼƏɎƺǕȒ ȵȸȒȵȒȇɖǴƺȅɵ ¨ƏȈɀɎɯɖ ȇǣƺ ɎɵǼǸȒ ȵǣǏǸȇƺً ƏǼƺ ǣ ɀȒǼǣƳȇƺ ȅƺƫǼƺ ɯ
«…ñ³ (zç!R !0z !RٍɎƺǼ ڷגז ה׎׎ ג׏ה ח׏ב ۴ ɀǸǼƺȵ۬ƬɖƳȇƺȅƺƫǼƺِȵǼzƏ ɯɀɿƺǼǸǣƺ ȵɵɎƏȇǣƏ ɿ ȵȸɿɵǴƺȅȇȒɁƬǣƥ ȒƳȵȒɯǣƺȅɵِ ñƏȵȸƏɀɿƏȅ ƳȒ ǸȒȇɎƏǸɎɖ ǣ
ɀǸȄƏƳƏȇǣƏ ɿƏȅȓɯǣƺȈِ (ǼƏ ¨ȸȒǴƺǸɎƏȇɎȓɯ ȵȸɿƺɯǣƳɖǴƺȅɵ ƫƏȸƳɿȒ ǸȒȸɿɵɀɎȇƺ
ɯƏȸɖȇǸǣ ɯɀȵȓȄȵȸƏƬɵِñ
ñ ɯɵȸƏɿƏȅǣ ɀɿƏƬɖȇǸɖي
kȸɿɵɀɿɎȒǔ (ȸȒɿƳȒɯɀǸǣ

ɯȄƏɁƬǣƬǣƺǼ


ñƏȵȸƏɀɿƏȅɵ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀƏǼȒȇɖ ɯ JƏǼƺȸǣǣ JƏǼƏ ɯ nɖƫǼǣȇǣƺً ɖǼ IƏƫȸɵƬɿȇƏ א ǼȒǸ אِוِ ȒȸƏɿ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀǸǼƺȵɖ ȒȇٮǼǣȇƺي ɯɯɯِ!ɖƳȇƺxƺƫǼƺِȵǼ


³ɎȒȄɵ
³ɿƬɿƺǕȓǼȇƏ ¨ƏȈɀɎɯƏ ɖɯƏǕǏ ƬǝƬƺȅɵ ɿɯȸȓƬǣƭ ȇƏ ɀɎȒȄɵِ
¨ȒɀǣƏƳƏȅɵ ƫƏȸƳɿȒ Ƴɖʂƥ ǕƏȅǏ ɀɎȒȄȓɯ ƳȒ ǴƏƳƏǼȇǣ ɯ
ȸȒɿȅǣƏȸƏƬǝ ȒƳ ח׎ɴח׎ ƳȒ ׏א׎ɴבה׎Ƭȅٍ …ƬɿɵɯǣɁƬǣƺ
ɯɀɿɵɀɎǸǣƺ ɀɎȒȄɵ ɀƥ ȸȒɿǸȄƏƳƏȇƺ ǣ ɯɵǸȒȇƏȇƺ ɿȒɀɎƏȄɵ ɯ ׏׎׎ۏ
ɿ ǼǣɎƺǕȒ ƳȸƺɯȇƏِ
ñƏȵȸƏɀɿƏȅɵ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀƏǼȒȇɖ ɯ JƏǼƺȸǣǣ JƏǼƏ ɯ nɖƫǼǣȇǣƺً ɖǼ IƏƫȸɵƬɿȇƏ א ǼȒǸ אِוِ ȒȸƏɿ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀǸǼƺȵɖ ȒȇٮǼǣȇƺي ɯɯɯِ!ɖƳȇƺxƺƫǼƺِȵǼ


³ɎȒȄɵ
³ɿƬɿƺǕȓǼȇƏ ¨ƏȈɀɎɯƏ ɖɯƏǕǏ ƬǝƬƺȅɵ ɿɯȸȓƬǣƭ ȇƏ ɀɎȒȄɵِ
¨ȒɀǣƏƳƏȅɵ ƫƏȸƳɿȒ Ƴɖʂƥ ǕƏȅǏ ɀɎȒȄȓɯ ƳȒ ǴƏƳƏǼȇǣ ɯ
ȸȒɿȅǣƏȸƏƬǝ ȒƳ ח׎ɴח׎ ƳȒ ׏א׎ɴבה׎Ƭȅٍ …ƬɿɵɯǣɁƬǣƺ
ɯɀɿɵɀɎǸǣƺ ɀɎȒȄɵ ɀƥ ȸȒɿǸȄƏƳƏȇƺ ǣ ɯɵǸȒȇƏȇƺ ɿȒɀɎƏȄɵ ɯ ׏׎׎ۏ
ɿ ǼǣɎƺǕȒ ƳȸƺɯȇƏِ
ñƏȵȸƏɀɿƏȅɵ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀƏǼȒȇɖ ɯ JƏǼƺȸǣǣ JƏǼƏ ɯ nɖƫǼǣȇǣƺً ɖǼ IƏƫȸɵƬɿȇƏ א ǼȒǸ אِוِ ȒȸƏɿ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀǸǼƺȵɖ ȒȇٮǼǣȇƺي ɯɯɯِ!ɖƳȇƺxƺƫǼƺِȵǼ


«ƺǕƏȄɵ
!ɿɵ ƫǏƳƥ ɎȒ ȇȒɯȒƬɿƺɀȇƺ ȅȄȒƳɿǣƺʂȒɯƺ
ȸƺǕƏȄɵ ɿ ȵƏǼǣɀƏȇƳȸɖ ɯ ǸɖƫǣƬɿȇƺǴ ǔȒȸȅǣƺً Ƭɿɵ
Ɏƺʂ ǸǼƏɀɵƬɿȇƺ ȸƺǕƏȄɵ ȇƏ ǸɀǣƥʂǸǣ ɯɵǸȒȇƏȇƺ
ɿ ȅƏȇǕȒً Ə ȅȒʂƺ Ɏƺʂ ɀƺȸǣƏ ƏɀɵȅƺɎȸɵƬɿٮ
ȇɵƬǝ ȸƺǕƏȄȓɯ ɯɀɿɵɀɎǸǣƺ Ɏƺ ȅƺƫǼƺ ȵȒɿɯȒǼƥ
ȇƏ ȅǣƺɀɿƏȇǣƺ ɀɎɵǼȓɯ ǣ ƏȸƏȇʂƏƬǴǏ ɿƏȸȓɯȇȒ
ɯ ȇȒɯȒƬɿƺɀȇɵƬǝ ǴƏǸ ǣ ɯ ǸǼƏɀɵƬɿȇɵƬǝ ɯȇǏٮ
ɎȸɿƏƬǝِ áɀɿɵɀɎǸǣƺ Ɏƺ ȅƺƫǼƺ ɯ ƬƏȄȒɁƬǣ ɀƥ
ɿƫɖƳȒɯƏȇƺ ɯ ׏׎׎ۏ ɿ ǼǣɎƺǕȒ ƳȸƺɯȇƏ ǣ ɿƏٮ
ƬǝɯɵƬƏǴƥ ǴƏǸȒɁƬǣƥ ɯɵǸȒȇƏȇǣƏ ǣ ȵȸȒɀɎȒɎƥ
ƫȸɵȄɵِ ÁƏǸǣƺ ȸƺǕƏȄɵ ȵƺȄȇǣƥ ɯ ȅǣƺɀɿǸƏȇǣƏƬǝ
ȇǣƺ ɎɵǼǸȒ ȸȒǼǏ ȵȸƏǸɎɵƬɿȇƺǕȒ ȅƺƫǼƏً ƏǼƺ
ǣ ȵǣǏǸȇƺǴ ȒɿƳȒƫɵ ¨ƏȈɀɎɯƏ ɯȇǏɎȸɿƏñƏȵȸƏɀɿƏȅɵ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀƏǼȒȇɖ ɯ JƏǼƺȸǣǣ JƏǼƏ ɯ nɖƫǼǣȇǣƺً ɖǼ IƏƫȸɵƬɿȇƏ א ǼȒǸ אِוِ ȒȸƏɿ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀǸǼƺȵɖ ȒȇٮǼǣȇƺي ɯɯɯِ!ɖƳȇƺxƺƫǼƺِȵǼ


«ƺǕƏȄɵ
!ɿɵ ƫǏƳƥ ɎȒ ȇȒɯȒƬɿƺɀȇƺ ȅȄȒƳɿǣƺʂȒɯƺ
ȸƺǕƏȄɵ ɿ ȵƏǼǣɀƏȇƳȸɖ ɯ ǸɖƫǣƬɿȇƺǴ ǔȒȸȅǣƺً Ƭɿɵ
Ɏƺʂ ǸǼƏɀɵƬɿȇƺ ȸƺǕƏȄɵ ȇƏ ǸɀǣƥʂǸǣ ɯɵǸȒȇƏȇƺ
ɿ ȅƏȇǕȒً Ə ȅȒʂƺ Ɏƺʂ ɀƺȸǣƏ ƏɀɵȅƺɎȸɵƬɿٮ
ȇɵƬǝ ȸƺǕƏȄȓɯ ɯɀɿɵɀɎǸǣƺ Ɏƺ ȅƺƫǼƺ ȵȒɿɯȒǼƥ
ȇƏ ȅǣƺɀɿƏȇǣƺ ɀɎɵǼȓɯ ǣ ƏȸƏȇʂƏƬǴǏ ɿƏȸȓɯȇȒ
ɯ ȇȒɯȒƬɿƺɀȇɵƬǝ ǴƏǸ ǣ ɯ ǸǼƏɀɵƬɿȇɵƬǝ ɯȇǏٮ
ɎȸɿƏƬǝِ áɀɿɵɀɎǸǣƺ Ɏƺ ȅƺƫǼƺ ɯ ƬƏȄȒɁƬǣ ɀƥ
ɿƫɖƳȒɯƏȇƺ ɯ ׏׎׎ۏ ɿ ǼǣɎƺǕȒ ƳȸƺɯȇƏ ǣ ɿƏٮ
ƬǝɯɵƬƏǴƥ ǴƏǸȒɁƬǣƥ ɯɵǸȒȇƏȇǣƏ ǣ ȵȸȒɀɎȒɎƥ
ƫȸɵȄɵِ ÁƏǸǣƺ ȸƺǕƏȄɵ ȵƺȄȇǣƥ ɯ ȅǣƺɀɿǸƏȇǣƏƬǝ
ȇǣƺ ɎɵǼǸȒ ȸȒǼǏ ȵȸƏǸɎɵƬɿȇƺǕȒ ȅƺƫǼƏً ƏǼƺ
ǣ ȵǣǏǸȇƺǴ ȒɿƳȒƫɵ ¨ƏȈɀɎɯƏ ɯȇǏɎȸɿƏñƏȵȸƏɀɿƏȅɵ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀƏǼȒȇɖ ɯ JƏǼƺȸǣǣ JƏǼƏ ɯ nɖƫǼǣȇǣƺً ɖǼ IƏƫȸɵƬɿȇƏ א ǼȒǸ אِוِ ȒȸƏɿ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀǸǼƺȵɖ ȒȇٮǼǣȇƺي ɯɯɯِ!ɖƳȇƺxƺƫǼƺِȵǼ


wȓʂǸƏ


zƏɀɿƺ ȄȓʂǸƏ ɯɵǸȒȇɖǴƺȅɵ ɿ ɿƏƬǝȒɯƏȇǣƺȅ ȇƏǴƫƏȸƳɿǣƺǴ ɀɖȸȒɯɵƬǝ ȇȒȸȅ
ƺǸȒǼȒǕǣƬɿȇɵƬǝ ǣ ƳȒ ǣƬǝ ȵȸȒƳɖǸƬǴǣ ɯɵǸȒȸɿɵɀɎɖǴƺȅɵ ƺǕȒɎɵƬɿȇƺ ƬǣƺȵȄƺ
ǕƏɎɖȇǸǣ ƳȸƺɯȇƏً ǸɎȓȸƺ ɀƥ ȵȸɿɵǴƏɿȇƺ ƳǼƏ ƬɿȄȒɯǣƺǸƏِ XƬǝ ɀɎƺǼƏʂً ɎȒ ȸȓɯȇǣƺʂ
ȵƺȄȇƏً ǕȸɖƫƏ ƳƺɀǸƏً Ə ȇǣƺ ƬǣƺȇǸƏ ɀǸǼƺǴǸƏِ ɵ ɿƏȵƺɯȇǣƭ ¨ƏȈɀɎɯɖ
ȅƏǸɀǣȅɖȅ ɯɵǕȒƳɵ ǣ ƫƺɿȵȸȒƫǼƺȅȒɯƺǕȒ ɖʂɵɎǸȒɯƏȇǣƏً ƳȒ ɯɿȅȒƬȇǣƺȇǣƏ
ɀɎƺǼƏʂƏ ɿ ȄȓʂǸǣƺȅ ɿƏɀɎȒɀȒɯƏǼǣɁȅɵ ɀɎƏȸƥ ɎƺƬǝȇǣǸǏ ȵȒȄƥƬɿƺȇǣƏ ƬǣƺɀǣƺǼɀǸǣƺǕȒ
ɿɯƏȇƺǕȒ ٓȇƏ ǴƏɀǸȓȄƬɿɵ ȒǕȒȇِٓ ÁƏǸǣƺ ȵȒȄƥƬɿƺȇǣƺ ǕɯƏȸƏȇɎɖǴƺً ʂƺ ȄȓʂǸȒ ƫƺɿ
ɯɿ
ɯɿǕǼǏƳɖ ȇƏ ɀƬǝȇǣǏƬǣƺ ƳȸƺɯȇƏ ȇǣƺ ƫǏƳɿǣƺ ȇǣǕƳɵ ɀǸȸɿɵȵǣƏȄȒ ǣ ɿƏƬǝȒɯƏ
ɀɯȒǴƥ ɀɎƏƫǣǼȇƥ ǔȒȸȅǏِ

kȒȅȒƳɵ


ɵ ȵȒǸƏɿƏƭ ɎȒ ƬȒ ɯ Ƴȸƺɯȇǣƺ ǴƺɀɎ ȇƏǴȵǣǏǸȇǣƺǴɀɿƺً ƬɿɵǼǣ ȸɵɀɖȇƺǸ ǴƺǕȒ ɀȄȒǣً ɎƏǸ
ȵȸȒǴƺǸɎɖǴƺȅɵ ȇƏɀɿƺ ȅƺƫǼƺ ƫɵ ȇǣƺ ɯɵȅƏǕƏȄɵ ɿƏɀɎȒɀȒɯƏȇǣƏ ƳȒƳƏɎǸȒɯɵƬǝ
ǕƏȄƺǸ Ƭɿɵ ǸǼƏȅƺǸِ áɵɀɎƏȸƬɿƥ ɖȅǣƺǴǏɎȇǣƺ ɯɵǔȸƺɿȒɯƏȇƺ ɯ ƳȸƺɯȇǣƏȇɵƬǝ
ƳȸɿɯǣƬɿǸƏƬǝ ɖƬǝɯɵɎɵِ ñǕȒƳȇǣƺ ɿ ƳɖƬǝƺȅ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀǸǼƺȵɖ ȒƬɿɵɯǣɁƬǣƺ
ǸȒȸȵɖɀً ȵȓȄǸǣ ǴƏǸ ǣ ȵǼƺƬɵ ȅƺƫǼƏ ɯɵǸȒȇƏȇƺ ɀƥ ɿ ɎƺǕȒ ɀƏȅƺǕȒ ǕƏɎɖȇǸɖ
ƬɿɵɀɎƺǕȒ ƳȸƺɯȇƏِ á ¨ƏȈɀɎɯƏ ɯȇǏɎȸɿɖ ɎƏǸƏ ǸȒȅȒƳƏ ɿƏȵȸƺɿƺȇɎɖǴƺ ɀǣǏ
ȇǣƬɿɵȅ ȵǣǏǸȇɵ ȒƫȸƏɿ ȇƏ ɁƬǣƏȇǣƺ ٮ ȇǣƺȵȒɯɎƏȸɿƏǼȇɵ ȸɵɀɖȇƺǸ ǴƺɀɎ ǴƏǸ ɎȸƺɁƭ
Ǹɀǣƥʂ
ǸɀǣƥʂǸǣً ǸɎȓȸƥ ȅȒʂƺȅɵ ɿƏ ǸƏʂƳɵȅ
ȸƏɿƺȅ ȒƳƬɿɵɎɵɯƏƭ ȇƏ ȇȒɯȒِ


ñƏȵȸƏɀɿƏȅɵ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀƏǼȒȇɖ ɯ JƏǼƺȸǣǣ JƏǼƏ ɯ nɖƫǼǣȇǣƺً ɖǼ IƏƫȸɵƬɿȇƏ א ǼȒǸ אِוِ ȒȸƏɿ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀǸǼƺȵɖ ȒȇٮǼǣȇƺي ɯɯɯِ!ɖƳȇƺxƺƫǼƺِȵǼ


wȓʂǸƏ


zƏɀɿƺ ȄȓʂǸƏ ɯɵǸȒȇɖǴƺȅɵ ɿ ɿƏƬǝȒɯƏȇǣƺȅ ȇƏǴƫƏȸƳɿǣƺǴ ɀɖȸȒɯɵƬǝ ȇȒȸȅ
ƺǸȒǼȒǕǣƬɿȇɵƬǝ ǣ ƳȒ ǣƬǝ ȵȸȒƳɖǸƬǴǣ ɯɵǸȒȸɿɵɀɎɖǴƺȅɵ ƺǕȒɎɵƬɿȇƺ ƬǣƺȵȄƺ
ǕƏɎɖȇǸǣ ƳȸƺɯȇƏً ǸɎȓȸƺ ɀƥ ȵȸɿɵǴƏɿȇƺ ƳǼƏ ƬɿȄȒɯǣƺǸƏِ XƬǝ ɀɎƺǼƏʂً ɎȒ ȸȓɯȇǣƺʂ
ȵƺȄȇƏً ǕȸɖƫƏ ƳƺɀǸƏً Ə ȇǣƺ ƬǣƺȇǸƏ ɀǸǼƺǴǸƏِ ɵ ɿƏȵƺɯȇǣƭ ¨ƏȈɀɎɯɖ
ȅƏǸɀǣȅɖȅ ɯɵǕȒƳɵ ǣ ƫƺɿȵȸȒƫǼƺȅȒɯƺǕȒ ɖʂɵɎǸȒɯƏȇǣƏً ƳȒ ɯɿȅȒƬȇǣƺȇǣƏ
ɀɎƺǼƏʂƏ ɿ ȄȓʂǸǣƺȅ ɿƏɀɎȒɀȒɯƏǼǣɁȅɵ ɀɎƏȸƥ ɎƺƬǝȇǣǸǏ ȵȒȄƥƬɿƺȇǣƏ ƬǣƺɀǣƺǼɀǸǣƺǕȒ
ɿɯƏȇƺǕȒ ٓȇƏ ǴƏɀǸȓȄƬɿɵ ȒǕȒȇِٓ ÁƏǸǣƺ ȵȒȄƥƬɿƺȇǣƺ ǕɯƏȸƏȇɎɖǴƺً ʂƺ ȄȓʂǸȒ ƫƺɿ
ɯɿ
ɯɿǕǼǏƳɖ ȇƏ ɀƬǝȇǣǏƬǣƺ ƳȸƺɯȇƏ ȇǣƺ ƫǏƳɿǣƺ ȇǣǕƳɵ ɀǸȸɿɵȵǣƏȄȒ ǣ ɿƏƬǝȒɯƏ
ɀɯȒǴƥ ɀɎƏƫǣǼȇƥ ǔȒȸȅǏِ

kȒȅȒƳɵ


ɵ ȵȒǸƏɿƏƭ ɎȒ ƬȒ ɯ Ƴȸƺɯȇǣƺ ǴƺɀɎ ȇƏǴȵǣǏǸȇǣƺǴɀɿƺً ƬɿɵǼǣ ȸɵɀɖȇƺǸ ǴƺǕȒ ɀȄȒǣً ɎƏǸ
ȵȸȒǴƺǸɎɖǴƺȅɵ ȇƏɀɿƺ ȅƺƫǼƺ ƫɵ ȇǣƺ ɯɵȅƏǕƏȄɵ ɿƏɀɎȒɀȒɯƏȇǣƏ ƳȒƳƏɎǸȒɯɵƬǝ
ǕƏȄƺǸ Ƭɿɵ ǸǼƏȅƺǸِ áɵɀɎƏȸƬɿƥ ɖȅǣƺǴǏɎȇǣƺ ɯɵǔȸƺɿȒɯƏȇƺ ɯ ƳȸƺɯȇǣƏȇɵƬǝ
ƳȸɿɯǣƬɿǸƏƬǝ ɖƬǝɯɵɎɵِ ñǕȒƳȇǣƺ ɿ ƳɖƬǝƺȅ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀǸǼƺȵɖ ȒƬɿɵɯǣɁƬǣƺ
ǸȒȸȵɖɀً ȵȓȄǸǣ ǴƏǸ ǣ ȵǼƺƬɵ ȅƺƫǼƏ ɯɵǸȒȇƏȇƺ ɀƥ ɿ ɎƺǕȒ ɀƏȅƺǕȒ ǕƏɎɖȇǸɖ
ƬɿɵɀɎƺǕȒ ƳȸƺɯȇƏِ á ¨ƏȈɀɎɯƏ ɯȇǏɎȸɿɖ ɎƏǸƏ ǸȒȅȒƳƏ ɿƏȵȸƺɿƺȇɎɖǴƺ ɀǣǏ
ȇǣƬɿɵȅ ȵǣǏǸȇɵ ȒƫȸƏɿ ȇƏ ɁƬǣƏȇǣƺ ٮ ȇǣƺȵȒɯɎƏȸɿƏǼȇɵ ȸɵɀɖȇƺǸ ǴƺɀɎ ǴƏǸ ɎȸƺɁƭ
Ǹɀǣƥʂ
ǸɀǣƥʂǸǣً ǸɎȓȸƥ ȅȒʂƺȅɵ ɿƏ ǸƏʂƳɵȅ
ȸƏɿƺȅ ȒƳƬɿɵɎɵɯƏƭ ȇƏ ȇȒɯȒِ


ñƏȵȸƏɀɿƏȅɵ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀƏǼȒȇɖ ɯ JƏǼƺȸǣǣ JƏǼƏ ɯ nɖƫǼǣȇǣƺً ɖǼ IƏƫȸɵƬɿȇƏ א ǼȒǸ אِוِ ȒȸƏɿ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀǸǼƺȵɖ ȒȇٮǼǣȇƺي ɯɯɯِ!ɖƳȇƺxƺƫǼƺِȵǼ


ñƏȵȸƏɀɿƏȅɵ
ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀƏǼȒȇɖي
JƏǼƺȸǣƏ JƏǼƏ ɯ nɖƫǼǣȇǣƺً
ɖǼ IƏƫȸɵƬɿȇƏ א ǼȒǸ אِוِȒȸƏɿ ƳȒ ȇƏɀɿƺǕȒ ɀǸǼƺȵɖ ȒȇٮǼǣȇƺي
ɯɯɯِ!ɖƳȇƺxƺƫǼƺِȵǼ


zƏ ɯɀɿƺǼǸǣƺ ȵɵɎƏȇǣƏ ɿ ȵȸɿɵǴƺȅȇȒɁƬǣƥ ȒƳȵȒɯǣƺȅɵِ
ñƏȵȸƏɀɿƏȅ ƳȒ ǸȒȇɎƏǸɎɖ ǣ ɀǸȄƏƳƏȇǣƏ ɿƏȅȓɯǣƺȈِ


ɎƺǼ ڷגז ה׎׎ ג׏ה ח׏ב ۴ ɀǸǼƺȵ۬ƬɖƳȇƺȅƺƫǼƺِȵǼ

ɯɯɯِ!ɖƳȇƺxƺƫǼƺِȵǼ


Click to View FlipBook Version