The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2016-10-06 09:19:47

mp 15f12v2_Flat

M AGAZYN

PRZEDSZKOLA
wydanie specjalne

wyłącznydystrybutorwózków ifotelików niemieckichfirm

www.mini-maxi.pl


KATALOG

2015PRZEDSZKOLA

Wydawca:

MagazynPrzedszkola
T:533-495-714
www.magazynprzedszkola.pl
[email protected]

Mamyzaszczytpoinformowaćiż
PATRONEM wydaniajest
MINI•MAXI

Serdeczniezapraszamydo
zapoznaniasięzcałąofertą
prezentowanychfirmnałamach

katalogu.

OdWydawcy:

Wewnątrzkataloguznajdziecie
Państwoprezentacjęnajlepszych

firmiinstytucji,któreoferują
zarównozajęcia,jakiatrakcjedladzieci.

MAGAZYN
PRZEDSZKOLA


Raportsłuchu Drn.med.
CzyzdarzająCisięsytuacje,żesłabiej MichałMichalik
rozumieszzdania kierowane do Ciebie?
Maszwrażenie,żewszyscymówiąciszej? Specjalista
Wstydziszsięprosićopowtórzenie,bonie otolaryngologii,
zrozumiałeś? A może maszuczucie,że chirurgiigłowyiszyi
uchojest„zatkane”? Centrum Medyczne
MMLw Warszawie
Wielokrotnieniezdajemysobiesprawy
zfaktu,żetracimysłuch.Wartopamiętać,
żeutratasłuchumożepostępowaćnatyle
powoli,żeprzyzwyczajamysiędogorszego
słyszenia.W 2012 roku przeprowadzono
NarodowyTestSłuchu.Objętonim około15
tysięcy mieszkańców z70 polskich miast.
Wynik badań nie jestoptymistyczny.Co
trzeciPolakma kłopotyze słuchem.Nied-
osłuchpojawiasięprawieupołowy40-lat-
ków.Chorobamisłuchu może być za-
grożonenawet4milionyPolaków.

Jakie są przyczyny
osłabieniasłuchu?

Czynnikaminegatywnie wpływającymina
stansłuchumogąbyć:hałaswotoczeniu,niepraw-
idłowa pielęgnacja uszu lub jejbrak,zażywanie
niektórych leków,kontaktzsubstancjamitoksyc-
znymi,przebyte schorzenia ucha zewnętrznego,
środkowego iwewnętrznego,choroby zapalne,
wirusowe,bakteryjne,nowotwory,podłożegenety
czne,przebyte w czasie ciążyinfekcje wirusowe,
bakteryjneipierwotniakowe,lekiototoksyczneczy
teratogennew okresieokołoporodowym niedotle-
nienie,żółtaczka zwysokim poziomem bilirubiny
równieżmogą wywołaćpoważnezaburzenia słu-
chu.W tym artykuleskupimysiętylkonakilkuczyn-
nikachnegatywniewpływającychnasłuch.

Hałas
Liczba osób,które straciły słuch zpowodu
nadmiernego hałastu rośnie w zastraszającym
tempie.Każdorazowe nasilenie dźwięków prze-
kraczające 85 decybeli(dB)jestszkodliwe dla
słuchu. Hałas stopniowo uszkadza receptory
zmysłowe.Gwałtowny,ponadnormatywnydźwięk,
np.:wybuchmożedoprowadzićdourazuakusty-
cznego,anawetdorozerwaniabłonybębenkowej
wrazzuszkodzeniem kosteczeksłuchowych.Około
70%Polaków uskarżasięnaulicznyhałas.Otocze-
nie,w którym żyjemygenerujehałasnapoziomie
80-90decybeli.Wieleosóbpracujew miejscach,w
których przekroczone są dopuszczalne normy
hałasuniestosujączalecanychochraniaczy.Dlate
go około 17% chorób zawodowychw Polsce to
przypadkitrwałegoubytkusłuchu.Dużailośćdzieci
imłodzieżysłuchagłośnejmuzykipoprzezsłuchaw-
kidouszne.Torównieżprzyczynaznacznegoosłabi-
aniasłuchu.


Click to View FlipBook Version