The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ปี 2554 พวกเราตั้งใจจะทำนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนปีที่แปดวาด้วยเรื่องของครอบครัว และทุกคนก็ตกลงใจว่าฉบับแรกของปีหลังจากเล่มพิเศษปีใหม่ เราจะเริ่มกันด้วย “แม่”
สังคมไหน ๆ ก็มักให้คุณค่ากับแม่ละความเป็นแม่ แต่ในทุกสังคมก็จะมีผู้คนไม่น้อยที่หลงลืมไปว่า มนุษย์ทุกคน ไม่เพียงแต่ “เรา” และ ”พวกเรา” ก็ล้วนเป็นลูกแม่ และผู้หญิงหลายคนไม่เพียงแต่เราหรือคนข้างเคียงเรา ก็คือ “แม่” หรือกำลังจะเป็นแม่ในอนาคต หัวจิตหัวใจของแม่ที่อยู่ห่างไกลในซอกมุมที่มองเห็นมักถูกมองข้าม และความทุกข์ กังวล ห่วงใยของแม่ “คนอื่น ” ที่ไม่ใชพวกเรามักถูกเพิกเฉย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Friends Without Borders Foundation, 2021-11-03 04:27:16

Mothers Issue

ปี 2554 พวกเราตั้งใจจะทำนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนปีที่แปดวาด้วยเรื่องของครอบครัว และทุกคนก็ตกลงใจว่าฉบับแรกของปีหลังจากเล่มพิเศษปีใหม่ เราจะเริ่มกันด้วย “แม่”
สังคมไหน ๆ ก็มักให้คุณค่ากับแม่ละความเป็นแม่ แต่ในทุกสังคมก็จะมีผู้คนไม่น้อยที่หลงลืมไปว่า มนุษย์ทุกคน ไม่เพียงแต่ “เรา” และ ”พวกเรา” ก็ล้วนเป็นลูกแม่ และผู้หญิงหลายคนไม่เพียงแต่เราหรือคนข้างเคียงเรา ก็คือ “แม่” หรือกำลังจะเป็นแม่ในอนาคต หัวจิตหัวใจของแม่ที่อยู่ห่างไกลในซอกมุมที่มองเห็นมักถูกมองข้าม และความทุกข์ กังวล ห่วงใยของแม่ “คนอื่น ” ที่ไม่ใชพวกเรามักถูกเพิกเฉย

#$ ดนั !ม่ืภโู พชธาเ์ิ ก!ต"!ุ !เ
ัสมภาษณ!น รยี บเรยี ง!แมน้
เพ่ือกนั และกนั %&'()*+
ำไรพรมแดน

กวาดกถอู ทน่ีหจะนมาาบถางึนจุดคนนดั สพวบนห“ญดงิืม่ กชำาล”งั กกับวาหดญใบิงสไมาแวหสองทงค่ีโรนยใหนลวันนนเกี้ ลท่อื บ่ี นาพน้นื แถมนบนานระหหญวงิ าเงพทงิ่ ากงลับคนไปงหานลหังจญาิงกเเดสินรแ็จบงากน,

ถังปูนอยูในตึกที่ขน้ึ โครงไวยงั ไมเสรจ็ และเมอื่ จอดมอเตอรไซคลงเดิน คนขายน้ำปนหญิงก็ย้มิ ให
เธอท้ังหมดเปนชาวไทใหญจากรฐั ฉาน ประเทศพมา และหญงิ สาวตางวัยทม่ี ารออยู ณ จดุ นัดพบกค็ ือผหู ญิง

ทเ่ี ลือกจะทำงานกับ “เครือขายปฏบิ ัตงิ านสตรไี ทใหญ” (Shan Women's Action Network - SWAN) เพอ่ื ดูแล
กันและกันในยามท่ีตองจากบานจากเมอื งมาอยูตางแดน

จามแดง: ผหู ญิงไทใหญท่มี าทำงานเมืองไทย มกั จะ จามแดง: มาอยูตางแดนมนั ไมเหมอื นอยูบานคะ
ถกู หลอกถกู ลอลวงงาย ถกู กดข่ไี ดงาย เพราะวา เขาเปน ไมมชี มุ ชนชวยกัน ผหู ญงิ บางคนโทษตวั เองวาถาเราไมมี
ผูหญงิ และเพราะเขายังไมมสี ถานะทางกฎหมาย ไมมีบัตร ลูกเยอะขนาดน้ี ครอบครวั นาจะรอด เวลาทสี่ ามภี รรยา
ไมมีเอกสารทีร่ ะบวุ าเราเปนเรา มนั เปนความรสู ึกท่มี าจาก ทำงานดวยกัน ถาเลิกกัน ตอใหผชู ายเปนฝายไป นายจาง
ประวตั ิศาสตรไทยกับพมารบกนั ดวย ผหู ญิงจากพมากเ็ ลย กม็ กั จะไมจางผหู ญงิ ตอเพราะเหน็ วาไมคมุ พอตกงานกเ็ ปน
อาจจะถกู ดูถูกหรอื ไมชอบหนานะคะ ปญหาวาจะเอาอะไรมาเลีย้ งลกู

แสงมล: ผูหญงิ ทีอ่ ยใู นไซทกอสราง ถาไมไดอยกู บั ฉนั : แลว SWAN ทำงานกบั แรงงานหญงิ ท่ีประสบ
ครอบครวั หรอื ไมไดแตงงาน ทอ่ี ยทู ก่ี นิ มนั กไ็ มปลอดภยั แต ปญหาในครอบครวั ยงั ไงบางคะ
พอมคี รอบครวั ชวี ติ ครอบครวั ในเมอื งไทยกไ็ มงายเหมอื น
กนั คนทม่ี าเมอื งไทยกบั สามแี ลวมาแยกทางกนั ทน่ี ก่ี ม็ เี ยอะ แสงล: ก็ใหคำปรกึ ษา ใหกำลงั ใจ แตเราตอง
คะ งานบางท่ีเขารับแตผชู าย บางท่ีรับแตผูหญิง ความ พยายามสรางความเขาใจใหคสู ามภี รรยาดวย เราไมยใุ ห
จำเปนทำใหสามีภรรยาตองอยูแยกกัน แลวไป ๆ มา ๆ ก็ เขาเลิกกันนะ ตองคุยกบั เขาใหเขาใจวาถาเลกิ กนั มันจะมี
มปี ญหา ผูชายมแี ฟนใหม ผูหญิงมแี ฟนใหม เราเคยชวย ปญหาอยางน้ีนะ จะตดั สนิ ใจยงั ไง สวนใหญทกุ คนอยากให
ผหู ญิงที่มากบั สามีนะ สามีทิง้ ไปตอนเขาทอง เราก็ชวยให มีคนฟงและเขาใจ ไมใชตัดสนิ ใจให แลว SWAN ก็มีการ
เขามาอยบู านพกั ฉกุ เฉนิ ของเรา ปกติที่บานนใี้ หพักไดแค อบรมกับวงแลกเปลี่ยนพูดคุยใหเขาเขาใจปญหาความ
เดอื นเดียว แตถาคนที่ทอง 1-3 เดือนแบบนี้ ไปทำงาน รนุ แรงในครอบครวั คะ
ท่ไี หนกไ็ มได ก็ตองใหเขาอยูจนคลอดจนมที ่จี ะไปได
จามแดง: เปาหมายเราอยากใหผูหญิงมีความรู มี
ฉัน : คิดวาทำไมผูหญงิ ทม่ี าทำงานถึงมาเจอปญหา ความเปนผนู ำ ชวยเหลือตัวเองได ชวยเหลอื ชุมชนได
ครอบครวั ในเมอื งไทยเยอะคะ
แสงมล: เวลาที่เราไปทำอบรมในชมุ ชน ผหู ญิงจะมี
จามแดง: การยายมาอยูถ่ินใหมมันทำใหแรงงานได กำลงั ใจ มน่ั ใจ กลา เราอยากใหเขาชวยเหลือตัวเอง
เจอคนเยอะมากขน้ึ มงั คะ เมอื งไทยไมใชชมุ ชนเลก็ ๆ เหมอื น เพราะเราไมไดอยูกับเขาตลอดเวลา อกี อยาง เราอยากจะ
ทบ่ี าน ชีวิตเปล่ยี นไป บางทีเทคโนโลยกี ท็ ำใหคนรจู กั กัน เปลยี่ นความเชอ่ื เดิม ๆ ที่วา เราเปนผูหญงิ แคแตงงาน
งายขึ้น มาเปนแรงงานแบบนคี้ วามเครยี ดกเ็ ยอะ แลวก็มี มีลกู กพ็ อ ไมตองเรียนสงู ซึ่งก็ไมใชวาเราจะเขาไปในชมุ ชน
ทผี่ ูหญิงไมสบาย ทำงานไมได ผชู ายเหน็ เปนภาระกท็ ิ้งไป แลวบอกใหเขาเปลีย่ น แตจะเปนกระบวนการใหเขารจู กั
เลยก็มี ปทแี่ ลวเจอตั้ง 3-4 คนแบบนี้ พอถูกทง้ิ กต็ อง ตัวเองมากกวา เราอยากใหสงั คมยอมรับวา ผูหญงิ เปน
เลย้ี งลกู คนเดยี ว บางทเี ดก็ ตองออกจากโรงเรยี น เพราะแม กำลงั ของครอบครวั หรอื ชมุ ชนได ถาผหู ญงิ มคี วามรูและ
ทำงานคนเดยี ว สงเรยี นไมไหว มสี วนรวมในการตดั สนิ ใจ ชมุ ชนกจ็ ะพฒั นา ถาผูหญงิ
เขมแขง็ ครอบครวั และชมุ ชนก็จะเขมแข็ง
แสงมล: ถาคนเปนแมเจอปญหา มนั จะเกดิ ปญหา
กับลูกตอไปอีก ถาพอไปมคี นใหม ลกู กบั แมอยูกันเองมัน ฉนั : อนั นี้คือหลกั การทำงานของ SWAN นะคะ
ก็อนั ตราย ถาแมจะไปแตงงานใหมกต็ องหวงเรอื่ งพอเลี้ยง แสงมล: คะ ที่เมอื งไทยน่ีนะคะ ขนาดคนท่ีมบี ัตร
กับลูกอกี ผหู ญิงบางคนแตงงานใหมแลวตองเอาลกู ไปให มใี บกย็ ังเจอปญหา คนทเี่ ขามาใหมทกุ วันน้ไี มมีบัตรไมมีใบ
ยายทชี่ ายแดนเลย้ี ง เดก็ ๆ ไมมีคนดแู ลเยอะมาก นักเรียน ปญหาก็ยงิ่ เยอะ ไมวาจะเปนเรือ่ งการเขาถงึ การบริการ
ทเ่ี ราชวยเหลืออยูราว ๆ 2500 คน มเี ด็กท่ไี มมีพอแมดูแล สขุ ภาพ คาแรง ฯลฯ เราก็ตองใหขอมลู เชน เรื่องบตั ร
และครอบครัวแตกแยกประมาณ 300-400 คนนะคะ สขุ ภาพประเภทตาง ๆ ใครมีบัตรไหน จะใชสิทธิไดยงั ไง
อะไรแบบนี้ นอกจากน้นั บางทเี ราก็ตองชวยแกปญหา ท้งั

จากเพอ่ื นๆ !"
ไรพรมแดน !"#$%&(' )*+*,-.%-/01)
หองสมุดไดรบั วารสารตง้ั แตป 2547 ถงึ
ตงั้ แตป 2547 เปนตนมา เราไดมาพบและรูจกั กนั ผานนติ ยสาร ปจจบุ นั ออกบริการเผยแพรใหนกั ศกึ ษาและ
เพือ่ นไรพรมแดนปละ 6 ครง้ั หรอื 2 เดอื นตอ 1 ครั้ง ผอู านทส่ี นใจทกุ ฉบบั อยากทราบหมายเลขบญั ชี
หรือชื่อผูรับผิดชอบที่อยูในการจัดสงเงินสนับสนุน
จน ณ ปจจุบนั เปนปที่ 8 หรือเลมที่ 43 ทำนติ ยสารเพ่ือนไรพรมแดนตอไป
หากดวยปญหาเงนิ ทนุ สนับสนนุ การทำงาน หมายเหตุ ฉบบั ที่ 42 ไดรับตัวเลมแลวคะ /
ทำใหลาสดุ เราจำเปนตองตัดสนิ ใจเล่อื นกำหนดการออกนติ ยสาร กาญจนา นครปฐม

เปน 3 เดือนตอ 1 เลม หรอื ปละ 4 เลม ขอบคณุ มากคะสำหรบั เงินสนับสนนุ อยางทีไ่ ด
โดยจะเริ่มจากฉบบั หนาซึ่งจะออกในปลายเดอื นมนี าคมเปนตนไป กลาวถงึ ในนติ ยสารฉบับปใหมแลววา การสนบั สนุน
ไมวาจะมาในรปู ใด เลก็ นอยหรอื มโหฬารเพียงใดลวน
การตดั สนิ ใจครงั้ นี้ เปนความพยายามของพวกเรา เปนสิ่งทท่ี รงคายงิ่ สำหรบั พวกเรา เพราะกลั ยาณมติ ร
ท่จี ะรักษานิตยสารทเ่ี ปนพ้นื ทขี่ องกลุมคนเลก็ ๆ ท่เี หน็ คุณคาในสงิ่ ทีเ่ ราทำ คงเปนกำลงั ใจสูงสดุ สำหรับ
พวกเราในขณะน้ี
ทีม่ ีความเชื่อม่นั ในมติ รภาพไรพรมแดน
ใหยังดำรงอยูไดนานทสี่ ุดเทาทจ่ี ะเปนไปได สวสั ดคี รบั มนี องคนหนงึ่ อายุ 16 ป เปนลูกสาวพมา
ซง่ี เปนแรงงานผิดกฎหมาย เกิดในไทย ตอนนนี้ องอยู
เพอื่ นสมาชิกท้งั หลายจะไดรับหนงั สอื ครบ กรุงเทพ กำลงั มีปญหาเรือ่ งการศกึ ษาและอนาคต
ตามจำนวนเลมทีส่ มคั รมาดงั เดมิ และในระหวางน้ี ตัวเอง เพราะเปนเด็กไรสญั ชาติ ทำบัตรประชาชน
เพ่อื นไรพรมแดนจะงดรบั สมคั รสมาชิกใหมช่ัวคราว ไมได บัตรพมากไ็ มมี เราพอชวยไดอยางไรครบั ผม
จนกวาเราจะไดรบั การสนับสนนุ การพิมพหนงั สอื ในระยะยาวทแี่ นนอน คิดวานองเกดิ เมอื งไทย พูดไทยดี พูดพมาก็ไมชัด
โดยทานสมาชิกเกาทีห่ มดอายุแลวจะยังไมตองตอสมาชกิ
และจะยังไดรบั หนงั สอื ตอไปกอนจนกวาจะมกี ารเปดรบั สมัครครั้งใหม นองนาจะไดสัญชาตไิ ทยจะไดมีอนาคต ตอนนเี้ ขา
นาสงสารมากดวย เพราะพอแมถกู บบี ใหสงให
ดวยความศรัทธาในศกั ดิศ์ รีความเปนมนุษย เขาเปนเมยี นอยเจาหนาท่ีรฐั / กิตติ กทม.
กองบรรณาธิการเพือ่ นไรพรมแดน

แผนดนิ ไหวและสึนามทิ ญี่ ีป่ นุ ยินดีอยางยง่ิ คะที่จะใหคำปรึกษาในเร่ืองระเบยี บ ขอกฎหมายและวิถปี ฏิบตั ิ ใน
แผนดนิ ไหวท่ีรัฐฉานประเทศพมา บางสวนทเ่ี ปนเรอ่ื งลกึ ซึง้ เฉพาะกรณี เราก็มีเพอื่ นพองท่มี ปี ระสบการณเชี่ยวชาญใน
และนำ้ ทวมใหญท่ีภาคใตของไทย แตละดานท่ีจะใหขอมูลโดยละเอียดได ไดตอบคุณกติ ตเิ ปนการสวนตัวไปแลวนะคะ แต
เปนภัยพิบัติทีก่ อใหเกดิ ความสญู เสยี มหาศาล ขอยกมาลงไวอกี ณ ทีน่ ี้ ยินดีเสมอหากผูอานทานอ่ืนจะสนใจถามไถขอสงสยั ใด ๆ ผาน
ทางเวบ็ ไซท เฟสบคุ หรอื อเี มล กไ็ ดคะ
และเตือนใจเราใหรสู ึกไดถงึ
ความเปนพ่ีนองของผองมนุษย ตองขอขอบคุณทางศนู ยขอมูลรมิ ขอบแดน มลู นิธิเพื่อนไรพรมแดนมากทส่ี งขาวสารมา
ใหตลอด ไดอานแลวทำใหคดิ ถงึ บานมาก ๆ เลยครบั ผมเปนคนชนเผาทม่ี าทำงานใน
มูลนิธเิ พ่อื นไรพรมแดน เมอื งครบั / เฉลิมศกั ดิ์
ขอแสดงความเสยี ใจ
แกทุกครอบครัวผสู ูญเสีย บทความวนั นข้ี องศนู ยขอมลู รมิ ขอบแดน มลู นธิ เิ พอ่ื นไรพรมแดน เปนบทความทด่ี ี นาจะ
และแมเราจะไมไดมีภารกิจ สงใหหนวยงานท่ีเกย่ี วของไดรบั ทราบ เขาจะไดมบี ทเรยี นวา เวลาอยใู นที่ตางวฒั นธรรม
ในการเปนชองทางชวยเหลอื ผปู ระสบภยั ควรใหเกียรติกบั ความเชอ่ื และวถิ ชี วี ิตของผูคนตางวัฒนธรรมดวย / สุวดี
เรากข็ อสนบั สนนุ
กลุมประชาชนทีไ่ ดเปดชองทางตาง ๆ เอาจดหมายทเี่ ขียนถงึ ศนู ยขอมูลมาลง เผื่อไววา นิตยสารฉบบั นจี้ ะประสบเหตุ
เพอื่ สงนำ้ ใจและมิตรภาพไรพรมแดน ขลกุ ขลกั ใหไมมโี อกาสมาพบกบั ผอู านในระยะเวลาทก่ี ำหนด ทานทส่ี นใจอยากรบั ขาวสาร
ใหแกเพื่อนมนุษยของเรา บทความ เรอ่ื งราวทางอเี มล ติดตอมาไดเลยนะคะ หรือจะเขาไปดูในบลอ็ ก และเวบ็ ไซท
สำหรบั การสงความชวยเหลือแก ของเราที่ระบไุ วในปกในหนา 2 ก็ไดคะ และสำหรบั คณุ สวุ ดี เรากำลงั ตดิ ตอกบั ตวั
ผูประสบภัยในรัฐฉาน เจาของเรือ่ งอยคู ะวาตองการเดินเร่ืองอยางไรหรือไม เพอื่ ใหบทความทีผ่ เู ขียนซ่ึงเปนคน
สอบถามไดทศ่ี นู ยขาวคนเครอื ไท ในทองถ่ินสงมาไดเปนประโยชนท่ีสดุ คะ
!"#$%&"'()*+!(*(,*&"
Click to View FlipBook Version