The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Annilin Apat, 2019-12-03 02:35:46

CATATAN PENTAKSIRAN NPQEL 2.0

CATATAN PENTAKSIRAN NPQEL 2.0

Keywords: NPQEL 2.0

e
x

CATATAN PENTAKSIRANNama:
Jabatan:
No. Tel:

CATATAN
PENTAKSIRAN

Institut Aminuddin Baki
Cawangan Sabah

Kementerian Pendidikan Malaysia

PENTAKSIRAN KOMPETENSI PROGRAM NPQEL

Pentaksiran Kompetensi NPQEL 2.0

Pentaksiran Kompetensi Pentaksiran Kompetensi Pentaksiran Kompetensi
Berasaskan Aktiviti Berasaskan Aktiviti Berasaskan Aktiviti
Bersemuka Lapangan Berkumpulan
(TAS) (TAL) (TAK)

TAS TAL TAK

Pembentangan Eksekutif 1 Protokol & Etiket Jalinan Pintar Koprat
(Berwawasan) Perantisan 1 Lawatan Penandaarasan
Perantisan 2
Pembentangan Eksekutif 2 ke Institusi Swasta
(Menerajui Perubahan) Bicara Kepimpinan Melalui

Pembentangan Eksekutif 3 Buku
(Memimpin Pembelajaran)
Pembentangan Eksekutif 4

(Membangun Kapasiti)
Pembentangan Eksekutif 5

(Membina Jaringan &
Jalinan)

KERANGKA PENTAKSIRAN KOMPETENSI NPQEL 2.0

Kompetensi Berfikiran
Strategik
Membuat
Keputusan
Memimpin
Perubahan
Menyelesai
Masalah
Memimpin
Pembelajaran
Membangun
Kapasiti
Membina Jaringan
dan Jalinan
Berkomunikasi
Berkesan
Berkepemimpinan
Berkeperibadian

Tinggi

Aktiviti Pentaksiran TAS Pentaksiran Kompetensi TAS

Pembentangan Eksekutif 1 Ö ÖÖ Ö

Pembentangan Eksekutif 2 Ö ÖÖÖ

Pembentangan Eksekutif 3 ÖÖ Ö Ö

Pembentangan Eksekutif 4 Ö ÖÖ Ö

Pembentangan Eksekutif 5 ÖÖ ÖÖ

Aktiviti Pentaksiran TAL Pentaksiran Kompetensi TAS

Protokol & Etiket ÖÖ Ö
Ö
Perantisan 1 ÖÖ Ö Ö

Perantisan 2 Ö ÖÖÖ Ö Ö Ö ÖÖ Ö

Aktiviti Pentaksiran TAK Pentaksiran Kompetensi TAK Ö
5
Jalinan Pintar Koprat ÖÖ ÖÖ

Lawatan Penandaarasan ke Ö
Institusi Swasta

Bicara Kepimpinan Melalui ÖÖ
Buku

Jumlah Fokus Kompetensi 5 6 4 6 3 3 3 7 4AKTIVITI TAS : PERSEMBAHAN EKSEKUTIF 1- BERWAWASAN

BERFIKIRAN STRATEGIK MEMBUAT KEPUTUSAN
(berupaya berfikir kreatif, inovatif dan ( Keupayaan membuat pilihan yang

KOMPETENSI Futuristik bagi tentukan hala tuju berdasarkan relevan dan mempunyai justifikasi
janggaan persekitaran masa depan)
berasaskan maklumat dengan

mempertimbangkan pelbagai aspek dan

alternatif)

1 (Kesedaran) Memahami Hala Tuju Memikirkan Pilihan
Memahami struktur, objektif dan matlamat
organisasi serta bertindak selari dengan hala Mempamerkan pengetahuan minima
tuju misi dan visi.
- Menyatakan objektif dan matlamat dalam membuat pilihan.
organisasi selari dengan hala tuju misi dan
visi. - Tidak menggunakan data.
- Melaksanakan fungsi tugasnya. - Menyatakan pilihan tanpa justifikasi

2 (Asas) Menyampaikan Hala Tuju Mengenal pasti Pilihan
Menyampaikan matlamat dan hala tuju misi Mempamerkan pengetahuan dalam
dan visi secara praktikal kepada warga membuat pilihan dengan menggunakan
organisasi dengan mengambil kira keadaan maklumat/data.
masa lampau. - Menyatakan idea yang relevan merujuk
- Berkongsi hasrat, matlamat dan hala tuju perkara yang dibincangkan.
misi dan visi. - Menggunakan sekurang-kurangnya dua
- Menggunakan pengetahuan dan (2) data/ maklumat sebagai asas pilihan.
pengalaman, dan keadaan masa lampau
untuk mengaitkan dengan perkara yang
hendak dicapai.

3 (Pertengahan) Menterjemah Hala Tuju Membuat Perkaitan
Menyatakan harapan, hasrat dan hala tuju Mempamerkan penggunaan maklumat
organisasi dengan jelas dengan mengambil kira alternatif lain
-menyatakan harapan, hasrat dan hala tuju dalam membuat pilihan.
organisasi dengan jelas dalam merancang, - Menyatakan asas pilihan dengan
mengurus dan memantau tindakan semasa merujuk pelbagai data dan maklumat yang
relevan.
- Menyatakan perkaitan antara pelbagai
data/maklumat sebagai asas
pertimbangan.
- Menggunakan alat membuat keputusan
dalam menentukan pilihan.

4 (Lanjutan) Mengenal pasti Tindakan Mengenal pasti Alternatif
Membuat refleksi bagi melihat trend atau pola Membuat analisis input dan output
keperluan masa kini dan hadapan bagi berasaskan maklumat dalam menyatakan
merancang tindakan ke hadapan. alternatif pilihan
- Menyatakan pola perubahan dan keperluan - Mengkaji pilihan menggunakan alat yang
masa kini. relevan
- Mengenal pasti perubahan dalam - Menyenarai alternatif pilihan merujuk
persekitaran yang memerlukan tindakan. keutamaan.
- Merancang tindakan berfokuskan hasrat
yang ingin dicapai.

5 (Mahir) Menyediakan Alternatif menentukan Pilihan
Menjana strategi bagi menetapkan masa Menetapkan keutamaan, dalam memilih
depan organisasi berasaskan jangkaan masa matlamat berdasarkan analisis dan
hadapan dengan pemikiran yang kreatif. justifikasi yang jelas sebagai keputusan
- Menyatakan pola jangkaan masa hadapan. - Menghubungkan pilihan terhadap
- Menyediakan strategi dengan mengambil implikasi yang mungkin
kira risiko dan jangkaan masa hadapan. - Membuat keputusan dengan justifikasi
- Menyatakan rasional terhadap strategi dan keputusan yang jelas
tindakan - Melihat semula (menjajarkan semula)
keputusan dengan realiti sedia ada dan
hasrat yang ingin dicapai

AKTIVITI TAS : PERSEMBAHAN EKSEKUTIF 1- BERWAWASAN

MEMIMPIN PERUBAHAN BERKEPEMIMPINAN
(Keupayaan untuk menerima dan memandu perubahan (Berkeupayaan untuk memimpin pelbagai pihak

dengan mengadaptasi tindakan mellaui sokongan individu bersama untuk merealisasikan idea dan
warga organisasi bagi memacu pembangunan dan mencapai matlamat organisasi)
pencapaian)

Memahami Perubahan Menampilkan Keperibadian kendiri
Mempamerkan sikap yang positif untuk berubah yang realistik
berasaskan maklumat/data yang Menampilkan pemikiran dan sikap positif.
diperolehi.
- Mempamerkan keterbukaan terhadap perspektif perubahan - Menampilkan pemikiran yang positif melalui
berasaskan data/maklumat.
- Bersedia mendengar pandangan orang lain. tutur bicara.
- Menampilkan perlakuanyang postif.

Memikirkan Perubahan Mempamerkan Kepimpinan Kendiri
Menyampaikan mesej terhadap keperluan perubahan kepada Mempamerkan keyakinan dan kesanggupan
pelbagai lapisan memimpin.
- Mempamerkan penerimaan terhadap perubahan sebagai - Mempamerkan keberanian untuk memimpin.
cabaran yang positif. - Mempamerkan keyakinan diri untuk
- Mengadaptasi pemikiran kendiri berasaskan data/maklumat melaksanakan tanggungjawab.
dengan menyatakan rasional terhadap perubahan. - Mempamerkan nilai yang positif dalam amalan
seharian.

Menerima Perubahan Mempengaruhi warga organisasi
Memahami perubahan bagi memulakan tindakan Menggunakan pengetahuan dan kemahiran
- Berkongsi matlamat terhadap keperluan perubahan dengan pengurusan dan kepimpinan untuk
orang lain mempengaruhi dan membawa warga organisasi
- Menentukan bidang fokus perubahan melalui tafsiran untuk mencapai matlamat bersama.
penilaian terhadap perubahan. - Berupaya menerangkan idea-idea
- Menyatakan perancangan tindakan dan rasionalisasi (asas) perancangan bagi mencapai matlamat
terhadap tindakan perubahan. organisasi.
- Berupaya mendapatkan sokongan dan
Mengadaptasi Tindakan komitmen warga organisasi.
Menilai perubahan dan mengadaptasi tindakan sendiri untuk - Berupaya mempengaruhi warga organisasi
memandu perubahan organisasi. untuk melaksanakan tugas.
- Berkongsi realiti semasa dan matlamat akhir yang ingi
dicapai. Mengurus organisasi
- Mengadaptasi dan menyesuaikan tindakan kendiri terhadap Mengelola pasukan untuk melaksanakan
perubahan dengan mempamerkan usaha mengisi keperluan tugasan melalui sokongan, pemantauan dan
perubahan. khidmat nasihat.
- Menyediakan pasukan dengan maklumat dan
Memacu Perubahan pengetahuan bagi melaksanakan perancangan.
Mempamerkan kepercayaan dan kepertanggungjawaban - Mengagihkan tugasan dan menggalakkan idea
kepada warga organisasi untuk memacu perubahan dalam daripada ahli yang dipimpin untuk memudahcara
memacu pencapaian bidang fokus yang diputuskan. pelaksanaan.
- Menyemak semula untuk mengubah suai tindakan dan - Memantau kerja buat ahli yang dipimpin
aktiviti merujuk perubahan persekitaran dan data/ maklumat dengan kaedah tertentu dan memberi khidmat
dikumpulkan nasihat.
- Mengupayakan orang bawahan untuk melaksanakan
perubahan berasaskan bidang fokus. Membimbing ke arah kecemerlangan
- Menjelaskan kaedah pemantauan dan kawal selia yang Mempamerkan kesungguhan dan usaha yang
dilaksanakan berserta data/maklumat yang dikumpulkan. berterusan untuk merealisasikan matlamat
organisasi.
- Melaksanakan postmortem bagi mendapatkan
maklumat untuk penambahbaikan.
- Membimbing pasukan secara terancang ke
arah matlamat yang sama.
- Mampu mendapatkan komitmen pihak
berkepentingan terhadap usaha yang
dilaksanakan untuk kecemerlangan.

AKTIVITI TAS : PERSEMBAHAN EKSEKUTIF 2- MENERAJUI PERUBAHAN

KOMPETENSI BERFIKIRAN STRATEGIK MEMBUAT KEPUTUSAN
(berupaya berfikir kreatif, inovatif dan Futuristik ( Keupayaan membuat pilihan yang
bagi tentukan hala tuju berdasarkan janggaan relevan dan mempunyai justifikasi
persekitaran masa depan) berasaskan maklumat dengan
mempertimbangkan pelbagai aspek dan
alternatif)

1 (Kesedaran) Memahami Hala Tuju Memikirkan Pilihan
Memahami struktur, objektif dan matlamat
organisasi serta bertindak selari dengan hala Mempamerkan pengetahuan minima
tuju misi dan visi.
- Menyatakan objektif dan matlamat organisasi dalam membuat pilihan.
selari dengan hala tuju misi dan visi. - Tidak menggunakan data.
- Melaksanakan fungsi tugasnya.
- Menyatakan pilihan tanpa justifikasi

2 (Asas) Menyampaikan Hala Tuju Mengenal pasti Pilihan
3 (Pertengahan) Menyampaikan matlamat dan hala tuju misi Mempamerkan pengetahuan dalam
dan visi secara praktikal kepada warga membuat pilihan dengan menggunakan
organisasi dengan mengambil kira keadaan maklumat/data.
masa lampau. - Menyatakan idea yang relevan merujuk
- Berkongsi hasrat, matlamat dan hala tuju misi perkara yang dibincangkan.
dan visi. - Menggunakan sekurang-kurangnya dua
- Menggunakan pengetahuan dan (2) data/ maklumat sebagai asas pilihan.
pengalaman, dan keadaan masa lampau untuk
mengaitkan dengan perkara yang hendak Membuat Perkaitan
dicapai. Mempamerkan penggunaan maklumat
dengan mengambil kira alternatif lain
Menterjemah Hala Tuju dalam membuat pilihan.
Menyatakan harapan, hasrat dan hala tuju - Menyatakan asas pilihan dengan
organisasi dengan jelas merujuk pelbagai data dan maklumat
-menyatakan harapan, hasrat dan hala tuju yang relevan.
organisasi dengan jelas dalam merancang, - Menyatakan perkaitan antara pelbagai
mengurus dan memantau tindakan semasa data/maklumat sebagai asas
pertimbangan.
- Menggunakan alat membuat keputusan
dalam menentukan pilihan.

4 (Lanjutan) Mengenal pasti Tindakan Mengenal pasti Alternatif
Membuat refleksi bagi melihat trend atau pola Membuat analisis input dan output
keperluan masa kini dan hadapan bagi berasaskan maklumat dalam menyatakan
merancang tindakan ke hadapan. alternatif pilihan
- Menyatakan pola perubahan dan keperluan - Mengkaji pilihan menggunakan alat
masa kini. yang relevan
- Mengenal pasti perubahan dalam - Menyenarai alternatif pilihan merujuk
persekitaran yang memerlukan tindakan. keutamaan.
- Merancang tindakan berfokuskan hasrat
yang ingin dicapai.

5 (Mahir) Menyediakan Alternatif menentukan Pilihan
Menjana strategi bagi menetapkan masa Menetapkan keutamaan, dalam memilih
depan organisasi berasaskan jangkaan masa matlamat berdasarkan analisis dan
hadapan dengan pemikiran yang kreatif. justifikasi yang jelas sebagai keputusan
- Menyatakan pola jangkaan masa hadapan. - Menghubungkan pilihan terhadap
- Menyediakan strategi dengan mengambil kira implikasi yang mungkin
risiko dan jangkaan masa hadapan. - Membuat keputusan dengan justifikasi
- Menyatakan rasional terhadap strategi dan keputusan yang jelas
tindakan - Melihat semula (menjajarkan semula)
keputusan dengan realiti sedia ada dan
hasrat yang ingin dicapai

AKTIVITI TAS : PERSEMBAHAN EKSEKUTIF 2- MENERAJUI PERUBAHAN

MEMIMPIN PERUBAHAN MENYELESAI MASALAH
(Menerima dan memandu perubahan dengan mengadaptasi tindakan. Ada ( Keupayaan untuk mengenal pasti masalah dan
sokongan) menggunakan logik, penghakiman, dan data untuk menilai
alternatif dan melaksanakan penyelesaian untuk mencapai
matlamat organisasi yang dihasratkan)

Memahami Perubahan Menyedari Masalah
Mempamerkan sikap yang positif untuk berubah yang realistik berasaskan Mempamerkan pengetahuan yang minima dalam mentafsir
maklumat/data yang situasi/ masalah.
diperolehi. - Menilai masalah secara logik dan tidak merujuk
- Mempamerkan keterbukaan terhadap perspektif perubahan berasaskan data/maklumat berkaitan.
data/maklumat. Mengenal pasti Masalah
- Bersedia mendengar pandangan orang lain. Mempamerkan pengetahuan dan menggunakan
Memikirkan Perubahan maklumat/data dalam mentafsir masalah bagi
Menyampaikan mesej terhadap keperluan perubahan kepada pelbagai memfokuskan isu utama.
lapisan - Mentafsir masalah dengan menyatakan pola dan jurang
- Mempamerkan penerimaan terhadap perubahan sebagai cabaran yang - Mengenal pasti masalah utama dan menilai masalah
positif. menggunakan data/maklumat
- Mengadaptasi pemikiran kendiri berasaskan data/maklumat dengan
menyatakan rasional terhadap perubahan.

Menerima Perubahan Menganalisis Masalah
Memahami perubahan bagi memulakan tindakan Menganalisis data/situasi secara logik dan sistematik
- Berkongsi matlamat terhadap keperluan perubahan dengan orang lain mengikut proses penyelesaian masalah.
- Menentukan bidang fokus perubahan melalui tafsiran penilaian terhadap - Menganalisis data/situasi untuk bagi menentukan punca
perubahan. masalah
- Menyatakan perancangan tindakan dan rasionalisasi (asas) terhadap - Menggunakan kaedah logik untuk menysun dan
tindakan perubahan. menganalisis maklumat.

Mengadaptasi Tindakan Mengenal pasti Intervensi
Menilai perubahan dan mengadaptasi tindakan sendiri untuk memandu Membuat penilaian dan membuat keputusan terhadap
perubahan organisasi. Intervensi yang sesuai dengan justifikasi yang jelas
- Berkongsi realiti semasa dan matlamat akhir yang ingi dicapai. - Mengenal pasti intervensi untuk menyelesaikan masalah
- Mengadaptasi dan menyesuaikan tindakan kendiri terhadap perubahan - Menilai kekuatan dan kelemahan setiap intervensi.
dengan mempamerkan usaha mengisi keperluan perubahan.

Memacu Perubahan Menyelaraskan Tindakan
Mempamerkan kepercayaan dan kepertanggungjawaban kepada warga Melaksanakan tindakan dan membuat penilaian terhadap
organisasi untuk memacu perubahan dalam memacu pencapaian bidang faktor-faktor yang menyokong dan menghalang tindakan
fokus yang diputuskan. yang dilaksanakan.
- Menyemak semula untuk mengubah suai tindakan dan aktiviti merujuk - Menyelidik isu-isu berkaitan masalah
perubahan persekitaran dan data/ maklumat dikumpulkan - Melaksanakan penyelesaian dengan mengambil kira
- Mengupayakan orang bawahan untuk melaksanakan perubahan realiti, politik, organisasi dan individu.
berasaskan bidang fokus. - Menyelaraskan penyelesaian
- Menjelaskan kaedah pemantauan dan kawal selia yang dilaksanakan masalah dengan pihak lain secara berhemah dengan
berserta data/maklumat yang dikumpulkan. mengambil kira tafsiran pelbagai pihak.

AKTIVITI TAS : PERSEMBAHAN EKSEKUTIF 3- MEMIMPIN PEMBELAJARAN

KOMPETENSI MEMIMPIN PERUBAHAN MENYELESAI MASALAH
( Keupayaan untuk mengenal pasti
(Keupayaan untuk menerima dan memandu masalah dan menggunakan logik,
penghakiman, dan data untuk menilai
perubahan dengan mengadaptasi tindakan alternatif dan melaksanakan
mellaui sokongan individu warga organisasi penyelesaian untuk mencapai matlamat
organisasi yang dihasratkan)
bagi memacu pembangunan dan pencapaian)

1 (Kesedaran) Memahami Perubahan Menyedari Masalah
Mempamerkan sikap yang positif untuk Mempamerkan pengetahuan yang
berubah yang realistik berasaskan minima dalam mentafsir situasi/ masalah.
maklumat/data yang - Menilai masalah secara logik dan tidak
diperolehi. merujuk data/maklumat berkaitan.
- Mempamerkan keterbukaan terhadap
perspektif perubahan berasaskan
data/maklumat.
- Bersedia mendengar pandangan orang lain.

2 (Asas) Memikirkan Perubahan Mengenal pasti Masalah
Menyampaikan mesej terhadap keperluan Mempamerkan pengetahuan dan
perubahan kepada pelbagai lapisan menggunakan maklumat/data dalam
- Mempamerkan penerimaan terhadap mentafsir masalah bagi memfokuskan isu
perubahan sebagai cabaran yang positif. utama.
- Mengadaptasi pemikiran kendiri berasaskan - Mentafsir masalah dengan menyatakan
data/maklumat dengan menyatakan rasional pola dan jurang
terhadap perubahan. - Mengenal pasti masalah utama dan
menilai masalah menggunakan
data/maklumat

3 (Pertengahan) Menerima Perubahan Menganalisis Masalah
4 (Lanjutan) Memahami perubahan bagi memulakan Menganalisis data/situasi secara logik
tindakan dan sistematik mengikut proses
- Berkongsi matlamat terhadap keperluan penyelesaian masalah.
perubahan dengan orang lain - Menganalisis data/situasi untuk bagi
- Menentukan bidang fokus perubahan melalui menentukan punca masalah
tafsiran penilaian terhadap perubahan. - Menggunakan kaedah logik untuk
- Menyatakan perancangan tindakan dan menysun dan menganalisis maklumat.
rasionalisasi (asas) terhadap tindakan
perubahan. Mengenal pasti Intervensi
Membuat penilaian dan membuat
Mengadaptasi Tindakan keputusan terhadap Intervensi yang
Menilai perubahan dan mengadaptasi tindakan sesuai dengan justifikasi yang jelas
sendiri untuk memandu perubahan organisasi. - Mengenal pasti intervensi untuk
- Berkongsi realiti semasa dan matlamat akhir menyelesaikan masalah
yang ingi dicapai. - Menilai kekuatan dan kelemahan setiap
- Mengadaptasi dan menyesuaikan tindakan intervensi.
kendiri terhadap perubahan dengan
mempamerkan usaha mengisi keperluan
perubahan.

5 (Mahir) Memacu Perubahan Menyelaraskan Tindakan
Mempamerkan kepercayaan dan Melaksanakan tindakan dan membuat
kepertanggungjawaban kepada warga penilaian terhadap faktor-faktor yang
organisasi untuk memacu perubahan dalam menyokong dan menghalang tindakan
memacu pencapaian bidang fokus yang yang dilaksanakan.
diputuskan. - Menyelidik isu-isu berkaitan masalah
- Menyemak semula untuk mengubah suai - Melaksanakan penyelesaian dengan
tindakan dan aktiviti merujuk perubahan mengambil kira realiti, politik, organisasi
persekitaran dan data/ maklumat dikumpulkan dan individu.
- Mengupayakan orang bawahan untuk - Menyelaraskan penyelesaian
melaksanakan perubahan berasaskan bidang masalah dengan pihak lain secara
fokus. berhemah dengan mengambil kira
- Menjelaskan kaedah pemantauan dan kawal tafsiran pelbagai pihak.
selia yang dilaksanakan berserta
data/maklumat yang dikumpulkan.

AKTIVITI TAS : PERSEMBAHAN EKSEKUTIF 3- MEMIMPIN PEMBELAJARAN

MEMIMPIN PEMBELAJARAN MEMBANGUN KAPASITI

(Keupayaan untuk menerajui pelaksanaan kurikulum dan (keupayaan menyelia dan membangunkan

mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan kapasiti staf untuk meningkatkan kemahiran bagi
pemupukan budaya belajar) melaksanakan tugasans ejajar dengan hala tuju

organisasi)

Memahami Tugasan Mengetahui tugasan menyelia
Mempamerkan pengetahuan berkaitan tugas dan pencapaian Mempamerkan pengetahuan minima berkaitan
murid secara minima. tugas untuk membangun kapasiti staf secara
- Menyatakan fungsi tugas secara asas. - Menyatakanfungsi tugas menyelia secara asas.
- Menyatakan standard minima pencapaian murid. - Mempamerkan pengetahuan minima dalam
membangun kapasiti staf

Menyedari Keperluan Pembelajaran Menyedari keperluan pembangunan staf
Mempamerkan pengetahuan berkaitan tugasan dan Mempamerkan usaha membangunkan kapasiti
pencapaian murid serta proses instruksional. staf.
- Menyediakan sumber pembelajaran yang sesuai - Menganalisis keperluan staf berasaskan
- Menyelia tugasan utama guru maklumat
- Mempamerkan kepekaan - Mempamerkan kepekaan terhadap
terhadap keperluan pembelajaran murid. pembangunan kapasiti staf

Membimbing Pembelajaran Membuat perancangan membangunkan
Melaksanakan tindakan menyelia dan membimbing guru kapasiti staf
berkaitan pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) secara Merancang program pembangunan kapasiti
berkesan. mengikut analisis keperluan jurang kompetensi
- Membimbing (coaching) guru berkaitan PdPc ahli
- Mengurus sumber yang menyokong persekitaran -Membuat perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran. program dengan merujuk pelbagai data dan
maklumat
Mewujudkan Persekitaran Pembelajaran - Menyediakan perancangan dan sumber untuk
Mewujudkan suasana pembelajaran berterusan untuk membangunkan kapasiti staf
menyokong pelaksanaan PdPc Melaksana dan Memantau Program
- Melaksanakan pembangunan profesional (CPD) secara Pembangunan Kapasiti Staf
berfokus. Melaksanakan dan memantau program
- Mengupayakan pemimpin pertengahan dalam pembelajaran pembangunan kapasiti staf secara berterusan.
murid. - Menyelia dan membimbing pelaksanaan
- Meningkatkan pembelajaran murid pembangunan staf berasash kaedah
pemantauan tertentu.
Memanfaatkan Persekitaran Pembelajaran - Memberikan sokongan dan dorongan dan
Mewujudkan iklim pembelajaran kondusif bagi menyokong mengendalikan pembangunan staf berterusan.
PdPc berkesan untuk pencapaian murid secara holistik
- Memantau penggunaan sumber pembelajaran agar Meningkatkan Potensi Staf
dimanfaatkan dalam pembelajaran murid Menilai program pembangunan staf yang
- Mendapat sokongan dari pemegang taruh dan komuniti dilaksanakan untuk meningkatkan potensi
setempat - Mewujudkan peluang pembangunan
- Menggalakkan amalan perkongsian ilmu dalam kalangan profesional bagi individu untuk mencapai
guru kecemerlangan dan melatih mereka dalam
keperluan pembangunan jangka panjang
mereka.

AKTIVITI TAS : PERSEMBAHAN EKSEKUTIF 4- MEMBANGUN KAPASITI

KOMPETENSI BERFIKIRAN STRATEGIK MENYELESAI MASALAH
(berupaya berfikir kreatif, inovatif dan ( Keupayaan untuk mengenal pasti
masalah dan menggunakan logik,
Futuristik bagi tentukan hala tuju berdasarkan penghakiman, dan data untuk menilai
alternatif dan melaksanakan penyelesaian
janggaan persekitaran masa depan) untuk mencapai matlamat organisasi
yang dihasratkan)

1 (Kesedaran) Memahami Hala Tuju Menyedari Masalah
Memahami struktur, objektif dan matlamat Mempamerkan pengetahuan yang
organisasi serta bertindak selari dengan hala minima dalam mentafsir situasi/ masalah.
tuju misi dan visi. - Menilai masalah secara logik dan tidak
- Menyatakan objektif dan matlamat merujuk data/maklumat berkaitan.
organisasi selari dengan hala tuju misi dan
visi.
- Melaksanakan fungsi tugasnya.

2 (Asas) Menyampaikan Hala Tuju Mengenal pasti Masalah
Menyampaikan matlamat dan hala tuju misi Mempamerkan pengetahuan dan
dan visi secara praktikal kepada warga menggunakan maklumat/data dalam
organisasi dengan mengambil kira keadaan mentafsir masalah bagi memfokuskan isu
masa lampau. utama.
- Berkongsi hasrat, matlamat dan hala tuju - Mentafsir masalah dengan menyatakan
misi dan visi. pola dan jurang
- Menggunakan pengetahuan dan - Mengenal pasti masalah utama dan
pengalaman, dan keadaan masa lampau menilai masalah menggunakan
untuk mengaitkan dengan perkara yang data/maklumat
hendak dicapai.

3 (Pertengahan) Menterjemah Hala Tuju Menganalisis Masalah
Menyatakan harapan, hasrat dan hala tuju Menganalisis data/situasi secara logik
organisasi dengan jelas dan sistematik mengikut proses
-menyatakan harapan, hasrat dan hala tuju penyelesaian masalah.
organisasi dengan jelas dalam merancang, - Menganalisis data/situasi untuk bagi
mengurus dan memantau tindakan semasa menentukan punca masalah
- Menggunakan kaedah logik untuk
menysun dan menganalisis maklumat.

4 (Lanjutan) Mengenal pasti Tindakan Mengenal pasti Intervensi
5 (Mahir) Membuat refleksi bagi melihat trend atau pola Membuat penilaian dan membuat
keperluan masa kini dan hadapan bagi keputusan terhadap Intervensi yang
merancang tindakan ke hadapan. sesuai dengan justifikasi yang jelas
- Menyatakan pola perubahan dan keperluan - Mengenal pasti intervensi untuk
masa kini. menyelesaikan masalah
- Mengenal pasti perubahan dalam - Menilai kekuatan dan kelemahan setiap
persekitaran yang memerlukan tindakan. intervensi.
- Merancang tindakan berfokuskan hasrat
yang ingin dicapai.

Menyediakan Alternatif Menyelaraskan Tindakan
Menjana strategi bagi menetapkan masa Melaksanakan tindakan dan membuat
depan organisasi berasaskan jangkaan masa penilaian terhadap faktor-faktor yang
hadapan dengan pemikiran yang kreatif. menyokong dan menghalang tindakan
- Menyatakan pola jangkaan masa hadapan. yang dilaksanakan.
- Menyediakan strategi dengan mengambil - Menyelidik isu-isu berkaitan masalah
kira risiko dan jangkaan masa hadapan. - Melaksanakan penyelesaian dengan
- Menyatakan rasional terhadap strategi dan mengambil kira realiti, politik, organisasi
tindakan dan individu.
- Menyelaraskan penyelesaian
masalah dengan pihak lain secara
berhemah dengan mengambil kira
tafsiran pelbagai pihak.

AKTIVITI TAS : PERSEMBAHAN EKSEKUTIF 4- MEMBANGUN KAPASITI

MEMIMPIN PEMBELAJARAN MEMBANGUN KAPASITI
(Keupayaan untuk menerajui pelaksanaan kurikulum dan (keupayaan menyelia dan membangunkan

mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan kapasiti staf untuk meningkatkan kemahiran bagi
pemupukan budaya belajar) melaksanakan tugasans ejajar dengan hala tuju
organisasi)

Memahami Tugasan Mengetahui tugasan menyelia
Mempamerkan pengetahuan berkaitan tugas dan pencapaian Mempamerkan pengetahuan minima berkaitan
murid secara minima. tugas untuk membangun kapasiti staf secara
- Menyatakan fungsi tugas secara asas. - Menyatakanfungsi tugas menyelia secara asas.
- Menyatakan standard minima pencapaian murid. - Mempamerkan pengetahuan minima dalam
membangun kapasiti staf

Menyedari Keperluan Pembelajaran Menyedari keperluan pembangunan staf
Mempamerkan pengetahuan berkaitan tugasan dan Mempamerkan usaha membangunkan kapasiti
pencapaian murid serta proses instruksional. staf.
- Menyediakan sumber pembelajaran yang sesuai - Menganalisis keperluan staf berasaskan
- Menyelia tugasan utama guru maklumat
- Mempamerkan kepekaan - Mempamerkan kepekaan terhadap
terhadap keperluan pembelajaran murid. pembangunan kapasiti staf

Membimbing Pembelajaran Membuat perancangan membangunkan
Melaksanakan tindakan menyelia dan membimbing guru kapasiti staf
berkaitan pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) secara Merancang program pembangunan kapasiti
berkesan. mengikut analisis keperluan jurang kompetensi
- Membimbing (coaching) guru berkaitan PdPc ahli
- Mengurus sumber yang menyokong persekitaran -Membuat perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran. program dengan merujuk pelbagai data dan
maklumat
- Menyediakan perancangan dan sumber untuk
membangunkan kapasiti staf

Mewujudkan Persekitaran Pembelajaran Melaksana dan Memantau Program
Mewujudkan suasana pembelajaran berterusan untuk Pembangunan Kapasiti Staf
menyokong pelaksanaan PdPc Melaksanakan dan memantau program
- Melaksanakan pembangunan profesional (CPD) secara pembangunan kapasiti staf secara berterusan.
berfokus. - Menyelia dan membimbing pelaksanaan
- Mengupayakan pemimpin pertengahan dalam pembelajaran pembangunan staf berasash kaedah
murid. pemantauan tertentu.
- Meningkatkan pembelajaran murid - Memberikan sokongan dan dorongan dan
mengendalikan pembangunan staf berterusan.

Memanfaatkan Persekitaran Pembelajaran Meningkatkan Potensi Staf
Mewujudkan iklim pembelajaran kondusif bagi menyokong Menilai program pembangunan staf yang
PdPc berkesan untuk pencapaian murid secara holistik dilaksanakan untuk meningkatkan potensi
- Memantau penggunaan sumber pembelajaran agar - Mewujudkan peluang pembangunan
dimanfaatkan dalam pembelajaran murid profesional bagi individu untuk mencapai
- Mendapat sokongan dari pemegang taruh dan komuniti kecemerlangan dan melatih mereka dalam
setempat keperluan pembangunan jangka panjang
- Menggalakkan amalan perkongsian ilmu dalam kalangan mereka.
guru

AKTIVITI TAS : PERSEMBAHAN EKSEKUTIF 5- MEMBINA JARINGAN DAN JALINAN

MEMBUAT KEPUTUSAN MENYELESAI MASALAH
( Keupayaan membuat pilihan yang relevan ( Keupayaan untuk mengenal pasti

KOMPETENSI dan mempunyai justifikasi berasaskan masalah dan menggunakan logik,
maklumat dengan mempertimbangkan penghakiman, dan data untuk menilai
pelbagai aspek dan alternatif) alternatif dan melaksanakan penyelesaian
untuk mencapai matlamat organisasi yang
dihasratkan)

1 (Kesedaran) Memikirkan Pilihan Menyedari Masalah
Mempamerkan pengetahuan minima dalam Mempamerkan pengetahuan yang minima

membuat pilihan. dalam mentafsir situasi/ masalah.

- Tidak menggunakan data. - Menilai masalah secara logik dan tidak

- Menyatakan pilihan tanpa justifikasi merujuk data/maklumat berkaitan.

2 (Asas) Mengenal pasti Pilihan Mengenal pasti Masalah
Mempamerkan pengetahuan dalam Mempamerkan pengetahuan dan
membuat pilihan dengan menggunakan menggunakan maklumat/data dalam
maklumat/data. mentafsir masalah bagi memfokuskan isu
- Menyatakan idea yang relevan merujuk utama.
perkara yang dibincangkan. - Mentafsir masalah dengan menyatakan
- Menggunakan sekurang-kurangnya dua (2) pola dan jurang
data/ maklumat sebagai asas pilihan. - Mengenal pasti masalah utama dan
menilai masalah menggunakan
data/maklumat

3 (Pertengahan) Membuat Perkaitan Menganalisis Masalah
Mempamerkan penggunaan maklumat Menganalisis data/situasi secara logik dan
dengan mengambil kira alternatif lain dalam sistematik mengikut proses penyelesaian
membuat pilihan. masalah.
- Menyatakan asas pilihan dengan merujuk - Menganalisis data/situasi untuk bagi
pelbagai data dan maklumat yang relevan. menentukan punca masalah
- Menyatakan perkaitan antara pelbagai - Menggunakan kaedah logik untuk
data/maklumat sebagai asas pertimbangan. menysun dan menganalisis maklumat.
- Menggunakan alat membuat keputusan
dalam menentukan pilihan.

4 (Lanjutan) Mengenal pasti Alternatif Mengenal pasti Intervensi
Membuat analisis input dan output Membuat penilaian dan membuat
berasaskan maklumat dalam menyatakan keputusan terhadap Intervensi yang
alternatif pilihan sesuai dengan justifikasi yang jelas
- Mengkaji pilihan menggunakan alat yang - Mengenal pasti intervensi untuk
relevan menyelesaikan masalah
- Menyenarai alternatif pilihan merujuk - Menilai kekuatan dan kelemahan setiap
keutamaan. intervensi.

5 (Mahir) menentukan Pilihan Menyelaraskan Tindakan
Menetapkan keutamaan, dalam memilih Melaksanakan tindakan dan membuat
matlamat berdasarkan analisis dan justifikasi penilaian terhadap faktor-faktor yang
yang jelas sebagai keputusan menyokong dan menghalang tindakan
- Menghubungkan pilihan terhadap implikasi yang dilaksanakan.
yang mungkin - Menyelidik isu-isu berkaitan masalah
- Membuat keputusan dengan justifikasi - Melaksanakan penyelesaian dengan
keputusan yang jelas mengambil kira realiti, politik, organisasi
- Melihat semula (menjajarkan semula) dan individu.
keputusan dengan realiti sedia ada dan - Menyelaraskan penyelesaian
hasrat yang ingin dicapai masalah dengan pihak lain secara
berhemah dengan mengambil kira tafsiran
pelbagai pihak.

AKTIVITI TAS : PERSEMBAHAN EKSEKUTIF 5- MEMBINA JARINGAN DAN JALINAN

MEMBINA JARINGAN DAN JALINAN BERKOMUNIKASI BERKESAN
(Keupayaan membina, mengekalkan dan memanfaatkan (Berkeupayaan untuk mendengar,

hubungan untuk berkongsi amalan terbaik dan berusaha menyampaikan idea dengan lancar dan
kearah matlamat yang sama) meyakinkan secara lisan dan/atau bertulis, serta
boleh menerima pandangan orang lain)

Membina hubungan Berkomunikasi kurang lancar
Mempamerkan hubungan dengan pihak berkepentingan. Berkomunikasi secara lisan dan/atau bertulis
- Mengenalpasti keperluan membina hubungan berasaskan dengan kurang lancar
data/maklumat yang relevan. - Maklumat yang disampaikan tidak difahami.
- Mengenalpasti jawatankuasa pelaksana. - Menggunakan bahasa kurang sesuai dalam
berkomunikasi secara lisan / bertulis.
Membina kepercayaan
Berkongsi matlamat untuk mendorong keterbukaan dalam Kelancaran dalam berkomunikasi
hubungan. Berkomunikasi secara lisan dan/atau bertulis
- Berkongsi hasrat,matlamat dan objektif dengan warga dengan lancar menggunakan bahasa yang
organisasi dalam membina hubungan dengan pihak sesuai.
berkepentingan secara lisan atau bertulis. - Berupaya menyampaikan idea dengan lancar.
- Menyenaraikan pihak berkepentingan yang boleh berkongsi - Menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah
amalan terbaik. difahami dalam berkomunikasi secara lisan /
bertulis.

Memantapkan hubungan Keterbukaan dalam berkomunikasi
Membina jaringan dan jalinan melalui hubungan baik dengan Mendengar dan mampu berkomunikasi secara
pihak berkepentingan. lisan dan/atau bertulis dengan lancar
- Menghubungi pihak berkepentingan yang boleh berkongsi - Mempamerkan keterbukaan dalam
amalan terbaik untuk membina jaringan dan jaringan. berkomunikasi dengan mengambil kira
- Menggunakan lebih daripada satu cara untuk mempengaruhi pandangan orang lain.
pihak lain - Mempamerkan usaha mendapatkan maklum
balas dalam berkomunikasi.

Mengekalkan hubungan baik Kejelasan dalam berkomunikasi
Memperkukuhkan jaringan dan jalinan yang dapat Mampu menyampaikan idea dengan lancar
memanfaatkan kedua pihak melalui hubungan baik merujuk topik yang dibincangkan.
- Mempamerkan usaha untuk mendorong keterbukaan dan - Berupaya menyampaikan idea dengan jelas
penerimaan warga organisasi dalam membina hubungan dan tersusun secara lisan dan bertulis
dengan pihak berkepentingan. - Mempamerkan kebolehan membincangkan
- Mempamerkan usaha untuk mengekalkan hubungan secara lisan dan bertulis topik yang difokuskan.
jaringan dan jalinan dari semasa ke semasa dengan pihak - Berupaya mengupas topik yang dibincangkan
berkepentingan melalui maklum balas.

Memanafaatkan Hubungan Keyakinan dalam berkomunikasi
Mengekal dan memanfaatkan hubungan baik dengan pihak Mampu menyampaikan idea dengan lancar dan
berkepentingan. meyakinkan dalam tugas secara sepasukan.
- Mengaplikasikan perkongsian amalan dengan pihak - Mempamerkan kebolehan meyakinkan
berkepentingan ke arah penambahbaikan organisasi. pendengar/ pembaca berkaitan dengan topik
- Mempamerkan usaha memotivasikan warga organisasi yang dibincangkan.
untuk membina jaringan dan jalinan kearah membantu - Berupaya memanfaatkan komunikasi secara
kecemerlangan organisasi lisan dan bertulis bagi mempengaruhi rakan
sepasukan dalam melaksanakan tugasan.

AKTIVITI TAL : PERANTISAN 1

KOMPETENSI BERFIKIRAN STRATEGIK MEMBUAT KEPUTUSAN
(berupaya berfikir kreatif, inovatif dan Futuristik ( Keupayaan membuat pilihan yang
bagi tentukan hala tuju berdasarkan janggaan relevan dan mempunyai justifikasi
persekitaran masa depan) berasaskan maklumat dengan
mempertimbangkan pelbagai aspek dan
alternatif)

1 (Kesedaran) Memahami Hala Tuju Memikirkan Pilihan
Memahami struktur, objektif dan matlamat
organisasi serta bertindak selari dengan hala Mempamerkan pengetahuan minima
tuju misi dan visi.
- Menyatakan objektif dan matlamat organisasi dalam membuat pilihan.
selari dengan hala tuju misi dan visi. - Tidak menggunakan data.
- Melaksanakan fungsi tugasnya.
- Menyatakan pilihan tanpa justifikasi

2 (Asas) Menyampaikan Hala Tuju Mengenal pasti Pilihan
3 (Pertengahan) Menyampaikan matlamat dan hala tuju misi Mempamerkan pengetahuan dalam
4 (Lanjutan) dan visi secara praktikal kepada warga membuat pilihan dengan menggunakan
organisasi dengan mengambil kira keadaan maklumat/data.
masa lampau. - Menyatakan idea yang relevan
- Berkongsi hasrat, matlamat dan hala tuju misi merujuk perkara yang dibincangkan.
dan visi. - Menggunakan sekurang-kurangnya
- Menggunakan pengetahuan dan dua (2) data/ maklumat sebagai asas
pengalaman, dan keadaan masa lampau untuk pilihan.
mengaitkan dengan perkara yang hendak
dicapai.

Menterjemah Hala Tuju Membuat Perkaitan
Menyatakan harapan, hasrat dan hala tuju Mempamerkan penggunaan maklumat
organisasi dengan jelas dengan mengambil kira alternatif lain
-menyatakan harapan, hasrat dan hala tuju dalam membuat pilihan.
organisasi dengan jelas dalam merancang, - Menyatakan asas pilihan dengan
mengurus dan memantau tindakan semasa merujuk pelbagai data dan maklumat
yang relevan.
Mengenal pasti Tindakan - Menyatakan perkaitan antara pelbagai
Membuat refleksi bagi melihat trend atau pola data/maklumat sebagai asas
keperluan masa kini dan hadapan bagi pertimbangan.
merancang tindakan ke hadapan. - Menggunakan alat membuat
- Menyatakan pola perubahan dan keperluan keputusan dalam menentukan pilihan.
masa kini.
- Mengenal pasti perubahan dalam Mengenal pasti Alternatif
persekitaran yang memerlukan tindakan. Membuat analisis input dan output
- Merancang tindakan berfokuskan hasrat berasaskan maklumat dalam
yang ingin dicapai. menyatakan alternatif pilihan
- Mengkaji pilihan menggunakan alat
yang relevan
- Menyenarai alternatif pilihan merujuk
keutamaan.

5 (Mahir) Menyediakan Alternatif menentukan Pilihan
Menjana strategi bagi menetapkan masa Menetapkan keutamaan, dalam memilih
depan organisasi berasaskan jangkaan masa matlamat berdasarkan analisis dan
hadapan dengan pemikiran yang kreatif. justifikasi yang jelas sebagai keputusan
- Menyatakan pola jangkaan masa hadapan. - Menghubungkan pilihan terhadap
- Menyediakan strategi dengan mengambil kira implikasi yang mungkin
risiko dan jangkaan masa hadapan. - Membuat keputusan dengan justifikasi
- Menyatakan rasional terhadap strategi dan keputusan yang jelas
tindakan - Melihat semula (menjajarkan semula)
keputusan dengan realiti sedia ada dan
hasrat yang ingin dicapai

AKTIVITI TAL : PERANTISAN 1 BERKEPERIBADIAN TINGGI
(Berkeupayaan membuat refleksi kendiri untuk
BERKOMUNIKASI BERKESAN meningkatkan kualiti peribadi secara berterusan.
(Berkeupayaan untuk mendengar, menyampaikan idea Mempamerkan nilai yang baik dalam pemikiran
dengan lancar dan meyakinkan secara lisan dan/atau bertulis, serta amalan untuk menyumbang kepada
serta boleh menerima pandangan orang lain) organisasi)

Berkomunikasi kurang lancar Menyedari Diri

Berkomunikasi secara lisan dan/atau bertulis dengan kurang Mengetahui personaliti diri.

lancar - Mempamerkan keupayaan untuk menyatakan
- Maklumat yang disampaikan tidak difahami. emosi dan perlakuan kendiri.

- Menggunakan bahasa kurang sesuai dalam berkomunikasi

secara lisan / bertulis.

Kelancaran dalam berkomunikasi Memperbaiki Diri
Berkomunikasi secara lisan dan/atau bertulis dengan lancar Mempamerkan kesediaan berubah ke arah
menggunakan bahasa yang sesuai. kebaikan.
- Berupaya menyampaikan idea dengan lancar. - Membuat refleksi dan mampu mengenal pasti
- Menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah difahami kekuatan dan kelemahan kendiri.
dalam berkomunikasi secara lisan / bertulis. - Mempamerkan kesedaran untuk memperbaiki
diri.

Keterbukaan dalam berkomunikasi Mengurus Diri
Mendengar dan mampu berkomunikasi secara lisan dan/atau Mengawal dan menyesuaikan diri dengan
bertulis dengan lancar mempunyai kemampuan memahami emosi
- Mempamerkan keterbukaan dalam berkomunikasi dengan orang lain.
mengambil kira pandangan orang lain. - Mempamerkan penampilan diri dan personaliti
- Mempamerkan usaha mendapatkan maklum balas dalam yang positif.
berkomunikasi. - Mempamerkan keupayaan mengawal emosi
apabila berhadapan dengan orang lain dan
Kejelasan dalam berkomunikasi mempamerkan pemahaman terhadap tindak
Mampu menyampaikan idea dengan lancar merujuk topik balas orang lain.
yang dibincangkan. - Mempamerkan keupayaan menyesuaikan
- Berupaya menyampaikan idea dengan jelas dan tersusun pemikiran dan perlakuan bagi memberi tindak
secara lisan dan bertulis balas positif.
- Mempamerkan kebolehan membincangkan secara lisan dan
bertulis topik yang difokuskan. Menghargai Diri
- Berupaya mengupas topik yang dibincangkan melalui Menghormati diri sendiri dan yakin terhadap nilai
maklum balas. yang dipegang melalui pemikiran dan amalan
yang dipamerkan
- Mempamerkan nilai yang baik dalam pemikiran
serta amalan.
- Mempamerkan keyakinan dan wawasan dalam
pertuturan dan tindakan.
- Mempamerkan keupayaan memberi
pandangan dengan jelas dan tegas dan
menyokong orang lain.

Keyakinan dalam berkomunikasi Meneroka Potensi Diri
Mampu menyampaikan idea dengan lancar dan meyakinkan Memperkembangkan potensi diri dan orang lain
dalam tugas secara sepasukan. melalui tugasan dan cabaran
- Mempamerkan kebolehan meyakinkan pendengar/ pembaca - Mempamerkan usaha untuk
berkaitan dengan topik yang dibincangkan. memperkembangkan potensi diri melalui tugasan
- Berupaya memanfaatkan komunikasi secara lisan dan dan cabaran yang baharu.
bertulis bagi mempengaruhi rakan sepasukan dalam - Berkongsi pengetahuan dan kemahiran untuk
melaksanakan tugasan. membangun potensi orang lain untuk
menyumbang kepada organisasi.

AKTIVITI TAL : PERANTISAN 2

BERFIKIRAN STRATEGIK MEMBUAT KEPUTUSAN
(berupaya berfikir kreatif, inovatif dan ( Keupayaan membuat pilihan yang
relevan dan mempunyai justifikasi
KOMPETENSI Futuristik bagi tentukan hala tuju berasaskan maklumat dengan
berdasarkan janggaan persekitaran masa mempertimbangkan pelbagai aspek dan
depan) alternatif)

1 (Kesedaran) Memahami Hala Tuju Memikirkan Pilihan
Memahami struktur, objektif dan matlamat Mempamerkan pengetahuan minima
organisasi serta bertindak selari dengan dalam membuat pilihan.
hala tuju misi dan visi. - Tidak menggunakan data.
- Menyatakan objektif dan matlamat - Menyatakan pilihan tanpa justifikasi
organisasi selari dengan hala tuju misi dan
visi.
- Melaksanakan fungsi tugasnya.

2 (Asas) Menyampaikan Hala Tuju Mengenal pasti Pilihan
Menyampaikan matlamat dan hala tuju misi Mempamerkan pengetahuan dalam
dan visi secara praktikal kepada warga membuat pilihan dengan menggunakan
organisasi dengan mengambil kira maklumat/data.
keadaan masa lampau. - Menyatakan idea yang relevan merujuk
- Berkongsi hasrat, matlamat dan hala tuju perkara yang dibincangkan.
misi dan visi. - Menggunakan sekurang-kurangnya dua
- Menggunakan pengetahuan dan (2) data/ maklumat sebagai asas pilihan.
pengalaman, dan keadaan masa lampau
untuk mengaitkan dengan perkara yang
hendak dicapai.

3 (Pertengahan) Menterjemah Hala Tuju Membuat Perkaitan
4 (Lanjutan) Menyatakan harapan, hasrat dan hala tuju Mempamerkan penggunaan maklumat
organisasi dengan jelas dengan mengambil kira alternatif lain
-menyatakan harapan, hasrat dan hala tuju dalam membuat pilihan.
organisasi dengan jelas dalam - Menyatakan asas pilihan dengan
merancang, mengurus dan memantau merujuk pelbagai data dan maklumat yang
tindakan semasa relevan.
- Menyatakan perkaitan antara pelbagai
data/maklumat sebagai asas
pertimbangan.
- Menggunakan alat membuat keputusan
dalam menentukan pilihan.

Mengenal pasti Tindakan Mengenal pasti Alternatif
Membuat refleksi bagi melihat trend atau Membuat analisis input dan output
pola keperluan masa kini dan hadapan berasaskan maklumat dalam menyatakan
bagi merancang tindakan ke hadapan. alternatif pilihan
- Menyatakan pola perubahan dan - Mengkaji pilihan menggunakan alat yang
keperluan masa kini. relevan
- Mengenal pasti perubahan dalam - Menyenarai alternatif pilihan merujuk
persekitaran yang memerlukan tindakan. keutamaan.
- Merancang tindakan berfokuskan hasrat
yang ingin dicapai.

5 (Mahir) Menyediakan Alternatif menentukan Pilihan
Menjana strategi bagi menetapkan masa Menetapkan keutamaan, dalam memilih
depan organisasi berasaskan jangkaan matlamat berdasarkan analisis dan
masa hadapan dengan pemikiran yang justifikasi yang jelas sebagai keputusan
kreatif. - Menghubungkan pilihan terhadap
- Menyatakan pola jangkaan masa implikasi yang mungkin
hadapan. - Membuat keputusan dengan justifikasi
- Menyediakan strategi dengan mengambil keputusan yang jelas
kira risiko dan jangkaan masa hadapan. - Melihat semula (menjajarkan semula)
- Menyatakan rasional terhadap strategi keputusan dengan realiti sedia ada dan
dan tindakan hasrat yang ingin dicapai

AKTIVITI TAL : PERANTISAN 2 MENYELESAI MASALAH
MEMIMPIN PERUBAHAN ( Keupayaan untuk mengenal pasti masalah dan
(Keupayaan untuk menerima dan memandu perubahan menggunakan logik, penghakiman, dan data
dengan mengadaptasi tindakan mellaui sokongan individu untuk menilai alternatif dan melaksanakan
warga organisasi bagi memacu pembangunan dan penyelesaian untuk mencapai matlamat
pencapaian) organisasi yang dihasratkan)

Memahami Perubahan Menyedari Masalah
Mempamerkan sikap yang positif untuk berubah yang Mempamerkan pengetahuan yang minima dalam
realistik berasaskan maklumat/data yang mentafsir situasi/ masalah.
diperolehi. - Menilai masalah secara logik dan tidak merujuk
- Mempamerkan keterbukaan terhadap perspektif perubahan data/maklumat berkaitan.
berasaskan data/maklumat.
- Bersedia mendengar pandangan orang lain.

Memikirkan Perubahan Mengenal pasti Masalah
Menyampaikan mesej terhadap keperluan perubahan Mempamerkan pengetahuan dan menggunakan
kepada pelbagai lapisan maklumat/data dalam mentafsir masalah bagi
- Mempamerkan penerimaan terhadap perubahan sebagai memfokuskan isu utama.
cabaran yang positif. - Mentafsir masalah dengan menyatakan pola dan
- Mengadaptasi pemikiran kendiri berasaskan data/maklumat jurang
dengan menyatakan rasional terhadap perubahan. - Mengenal pasti masalah utama dan menilai
masalah menggunakan data/maklumat

Menerima Perubahan Menganalisis Masalah
Memahami perubahan bagi memulakan tindakan Menganalisis data/situasi secara logik dan
- Berkongsi matlamat terhadap keperluan perubahan dengan sistematik mengikut proses penyelesaian
orang lain masalah.
- Menentukan bidang fokus perubahan melalui tafsiran - Menganalisis data/situasi untuk bagi
penilaian terhadap perubahan. menentukan punca masalah
- Menyatakan perancangan tindakan dan rasionalisasi (asas) - Menggunakan kaedah logik untuk menysun dan
terhadap tindakan perubahan. menganalisis maklumat.

Mengadaptasi Tindakan Mengenal pasti Intervensi
Menilai perubahan dan mengadaptasi tindakan sendiri untuk Membuat penilaian dan membuat keputusan
memandu perubahan organisasi. terhadap Intervensi yang sesuai dengan justifikasi
- Berkongsi realiti semasa dan matlamat akhir yang ingi yang jelas
dicapai. - Mengenal pasti intervensi untuk menyelesaikan
- Mengadaptasi dan menyesuaikan tindakan kendiri terhadap masalah
perubahan dengan mempamerkan usaha mengisi keperluan - Menilai kekuatan dan kelemahan setiap
perubahan. intervensi.

Memacu Perubahan Menyelaraskan Tindakan
Mempamerkan kepercayaan dan kepertanggungjawaban Melaksanakan tindakan dan membuat penilaian
kepada warga organisasi untuk memacu perubahan dalam terhadap faktor-faktor yang menyokong dan
memacu pencapaian bidang fokus yang diputuskan. menghalang tindakan yang dilaksanakan.
- Menyemak semula untuk mengubah suai tindakan dan - Menyelidik isu-isu berkaitan masalah
aktiviti merujuk perubahan persekitaran dan data/ maklumat - Melaksanakan penyelesaian dengan mengambil
dikumpulkan kira realiti, politik, organisasi dan individu.
- Mengupayakan orang bawahan untuk melaksanakan - Menyelaraskan penyelesaian
perubahan berasaskan bidang fokus. masalah dengan pihak lain secara berhemah
- Menjelaskan kaedah pemantauan dan kawal selia yang dengan mengambil kira tafsiran pelbagai pihak.
dilaksanakan berserta data/maklumat yang dikumpulkan.

AKTIVITI TAL : PERANTISAN 2

MEMIMPIN PEMBELAJARAN MEMBANGUN KAPASITI
(Keupayaan untuk menerajui pelaksanaan (keupayaan menyelia dan membangunkan

KOMPETENSI kurikulum dan mewujudkan persekitaran kapasiti staf untuk meningkatkan
pembelajaran yang menggalakkan
pemupukan budaya belajar) kemahiran bagi melaksanakan tugasans

ejajar dengan hala tuju organisasi)

1 (Kesedaran) Memahami Tugasan Mengetahui tugasan menyelia
2 (Asas) Mempamerkan pengetahuan berkaitan Mempamerkan pengetahuan minima
tugas dan pencapaian murid secara berkaitan tugas untuk membangun kapasiti
minima. staf secara
- Menyatakan fungsi tugas secara asas. - Menyatakanfungsi tugas menyelia secara
- Menyatakan standard minima asas.
pencapaian murid. - Mempamerkan pengetahuan minima
dalam membangun kapasiti staf

Menyedari Keperluan Pembelajaran Menyedari keperluan pembangunan staf
Mempamerkan pengetahuan berkaitan Mempamerkan usaha membangunkan
tugasan dan pencapaian murid serta kapasiti staf.
proses instruksional. - Menganalisis keperluan staf berasaskan
- Menyediakan sumber pembelajaran maklumat
yang sesuai - Mempamerkan kepekaan terhadap
- Menyelia tugasan utama guru pembangunan kapasiti staf
- Mempamerkan kepekaan
terhadap keperluan pembelajaran murid.

3 (Pertengahan) Membimbing Pembelajaran Membuat perancangan membangunkan
Melaksanakan tindakan menyelia dan kapasiti staf
membimbing guru berkaitan pengajaran Merancang program pembangunan
dan pemudahcaraan (PdPc) secara kapasiti mengikut analisis keperluan jurang
berkesan. kompetensi ahli
- Membimbing (coaching) guru berkaitan -Membuat perancangan dan pelaksanaan
PdPc program dengan merujuk pelbagai data
- Mengurus sumber yang menyokong dan maklumat
persekitaran pembelajaran. - Menyediakan perancangan dan sumber
untuk membangunkan kapasiti staf

4 (Lanjutan) Mewujudkan Persekitaran Melaksana dan Memantau Program
5 (Mahir) Pembelajaran Pembangunan Kapasiti Staf
Mewujudkan suasana pembelajaran Melaksanakan dan memantau program
berterusan untuk menyokong pembangunan kapasiti staf secara
pelaksanaan PdPc berterusan.
- Melaksanakan pembangunan - Menyelia dan membimbing pelaksanaan
profesional (CPD) secara berfokus. pembangunan staf berasash kaedah
- Mengupayakan pemimpin pertengahan pemantauan tertentu.
dalam pembelajaran murid. - Memberikan sokongan dan dorongan dan
- Meningkatkan pembelajaran murid mengendalikan pembangunan staf
berterusan.

Memanfaatkan Persekitaran Meningkatkan Potensi Staf
Pembelajaran Menilai program pembangunan staf yang
Mewujudkan iklim pembelajaran kondusif dilaksanakan untuk meningkatkan potensi
bagi menyokong PdPc berkesan untuk - Mewujudkan peluang pembangunan
pencapaian murid secara holistik profesional bagi individu untuk mencapai
- Memantau penggunaan sumber kecemerlangan dan melatih mereka dalam
pembelajaran agar dimanfaatkan dalam keperluan pembangunan jangka panjang
pembelajaran murid mereka.
- Mendapat sokongan dari pemegang
taruh dan komuniti setempat
- Menggalakkan amalan perkongsian ilmu
dalam kalangan guru

AKTIVITI TAL : PERANTISAN 2 BERKOMUNIKASI BERKESAN
(Berkeupayaan untuk mendengar,
MEMBINA JARINGAN DAN JALINAN
(Keupayaan membina, mengekalkan dan memanfaatkan menyampaikan idea dengan lancar dan
hubungan untuk berkongsi amalan terbaik dan berusaha
kearah matlamat yang sama) meyakinkan secara lisan dan/atau bertulis, serta

boleh menerima pandangan orang lain)

Membina hubungan Berkomunikasi kurang lancar
Mempamerkan hubungan dengan pihak berkepentingan. Berkomunikasi secara lisan dan/atau bertulis
- Mengenalpasti keperluan membina hubungan berasaskan dengan kurang lancar
data/maklumat yang relevan. - Maklumat yang disampaikan tidak difahami.
- Mengenalpasti jawatankuasa pelaksana. - Menggunakan bahasa kurang sesuai dalam
berkomunikasi secara lisan / bertulis.

Membina kepercayaan Kelancaran dalam berkomunikasi
Berkongsi matlamat untuk mendorong keterbukaan dalam Berkomunikasi secara lisan dan/atau bertulis
hubungan. dengan lancar menggunakan bahasa yang
- Berkongsi hasrat,matlamat dan objektif dengan warga sesuai.
organisasi dalam membina hubungan dengan pihak - Berupaya menyampaikan idea dengan lancar.
berkepentingan secara lisan atau bertulis. - Menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah
- Menyenaraikan pihak berkepentingan yang boleh berkongsi difahami dalam berkomunikasi secara lisan /
amalan terbaik. bertulis.

Memantapkan hubungan Keterbukaan dalam berkomunikasi
Membina jaringan dan jalinan melalui hubungan baik dengan Mendengar dan mampu berkomunikasi secara
pihak berkepentingan. lisan dan/atau bertulis dengan lancar
- Menghubungi pihak berkepentingan yang boleh berkongsi - Mempamerkan keterbukaan dalam
amalan terbaik untuk membina jaringan dan jaringan. berkomunikasi dengan mengambil kira
- Menggunakan lebih daripada satu cara untuk pandangan orang lain.
mempengaruhi pihak lain - Mempamerkan usaha mendapatkan maklum
balas dalam berkomunikasi.

Mengekalkan hubungan baik Kejelasan dalam berkomunikasi
Memperkukuhkan jaringan dan jalinan yang dapat Mampu menyampaikan idea dengan lancar
memanfaatkan kedua pihak melalui hubungan baik merujuk topik yang dibincangkan.
- Mempamerkan usaha untuk mendorong keterbukaan dan - Berupaya menyampaikan idea dengan jelas
penerimaan warga organisasi dalam membina hubungan dan tersusun secara lisan dan bertulis
dengan pihak berkepentingan. - Mempamerkan kebolehan membincangkan
- Mempamerkan usaha untuk mengekalkan hubungan secara lisan dan bertulis topik yang difokuskan.
jaringan dan jalinan dari semasa ke semasa dengan pihak - Berupaya mengupas topik yang dibincangkan
berkepentingan melalui maklum balas.

Memanafaatkan Hubungan Keyakinan dalam berkomunikasi
Mengekal dan memanfaatkan hubungan baik dengan pihak Mampu menyampaikan idea dengan lancar dan
berkepentingan. meyakinkan dalam tugas secara sepasukan.
- Mengaplikasikan perkongsian amalan dengan pihak - Mempamerkan kebolehan meyakinkan
berkepentingan ke arah penambahbaikan organisasi. pendengar/ pembaca berkaitan dengan topik
- Mempamerkan usaha memotivasikan warga organisasi yang dibincangkan.
untuk membina jaringan dan jalinan kearah membantu - Berupaya memanfaatkan komunikasi secara
kecemerlangan organisasi lisan dan bertulis bagi mempengaruhi rakan
sepasukan dalam melaksanakan tugasan.

AKTIVITI TAL : PERANTISAN 2

BERKEPEMIMPINAN BERKEPERIBADIAN TINGGI
(Berkeupayaan untuk memimpin pelbagai (Berkeupayaan membuat refleksi kendiri
KOMPETENSI pihak bersama untuk merealisasikan idea dan untuk meningkatkan kualiti peribadi secara
mencapai matlamat organisasi) berterusan. Mempamerkan nilai yang baik
dalam pemikiran serta amalan untuk
1 (Kesedaran) Menampilkan Keperibadian kendiri menyumbang kepada organisasi)
Menampilkan pemikiran dan sikap positif. Menyedari Diri
- Menampilkan pemikiran yang positif melalui Mengetahui personaliti diri.
tutur bicara. - Mempamerkan keupayaan untuk
- Menampilkan perlakuanyang postif. menyatakan emosi dan perlakuan kendiri.

2 (Asas) Mempamerkan Kepimpinan Kendiri Memperbaiki Diri
Mempamerkan keyakinan dan kesanggupan Mempamerkan kesediaan berubah ke arah
memimpin. kebaikan.
- Mempamerkan keberanian untuk memimpin. - Membuat refleksi dan mampu mengenal
- Mempamerkan keyakinan diri untuk pasti kekuatan dan kelemahan kendiri.
melaksanakan tanggungjawab. - Mempamerkan kesedaran untuk
- Mempamerkan nilai yang positif dalam memperbaiki diri.
amalan seharian.

3 (Pertengahan) Mempengaruhi warga organisasi Mengurus Diri
4 (Lanjutan) Menggunakan pengetahuan dan kemahiran Mengawal dan menyesuaikan diri dengan
5 (Mahir) pengurusan dan kepimpinan untuk mempunyai kemampuan memahami emosi
mempengaruhi dan membawa warga orang lain.
organisasi untuk mencapai matlamat bersama. - Mempamerkan penampilan diri dan
- Berupaya menerangkan idea-idea personaliti yang positif.
perancangan bagi mencapai matlamat - Mempamerkan keupayaan mengawal emosi
organisasi. apabila berhadapan dengan orang lain dan
- Berupaya mendapatkan sokongan dan mempamerkan pemahaman terhadap tindak
komitmen warga organisasi. balas orang lain.
- Berupaya mempengaruhi warga organisasi - Mempamerkan keupayaan menyesuaikan
untuk melaksanakan tugas. pemikiran dan perlakuan bagi memberi
tindak balas positif.

Mengurus organisasi Menghargai Diri
Mengelola pasukan untuk melaksanakan Menghormati diri sendiri dan yakin terhadap
tugasan melalui sokongan, pemantauan dan nilai yang dipegang melalui pemikiran dan
khidmat nasihat. amalan yang dipamerkan
- Menyediakan pasukan dengan maklumat dan - Mempamerkan nilai yang baik dalam
pengetahuan bagi melaksanakan perancangan. pemikiran serta amalan.
- Mengagihkan tugasan dan menggalakkan - Mempamerkan keyakinan dan wawasan
idea daripada ahli yang dipimpin untuk dalam pertuturan dan tindakan.
memudahcara pelaksanaan. - Mempamerkan keupayaan memberi
- Memantau kerja buat ahli yang dipimpin pandangan dengan jelas dan tegas dan
dengan kaedah tertentu dan memberi khidmat menyokong orang lain.
nasihat.

Membimbing ke arah kecemerlangan Meneroka Potensi Diri
Mempamerkan kesungguhan dan usaha yang Memperkembangkan potensi diri dan orang
berterusan untuk merealisasikan matlamat lain melalui tugasan dan cabaran
organisasi. - Mempamerkan usaha untuk
- Melaksanakan postmortem bagi memperkembangkan potensi diri melalui
mendapatkan maklumat untuk tugasan dan cabaran yang baharu.
penambahbaikan. - Berkongsi pengetahuan dan kemahiran
- Membimbing pasukan secara terancang ke untuk membangun potensi orang lain untuk
arah matlamat yang sama. menyumbang kepada organisasi.
- Mampu mendapatkan komitmen pihak
berkepentingan terhadap usaha yang
dilaksanakan untuk kecemerlangan.

CATATAN

AKTIVITI TAK : JALINAN PINTAR KORPORAT

KOMPETENSI MENYELESAI MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN
( Keupayaan untuk mengenal pasti ( berupaya membuat pilihan : ada
masalah dan menggunakan logik, justifikasi, ada maklumat,
penghakiman, dan data untuk menilai mempertimbangkan pelbagai aspek dan
alternatif dan melaksanakan penyelesaian alternatif)
untuk mencapai matlamat organisasi yang
dihasratkan)

1 (Kesedaran) Menyedari Masalah Memikirkan Pilihan
Mempamerkan pengetahuan yang minima Mempamerkan pengetahuan minima
dalam mentafsir situasi/ masalah. dalam membuat pilihan.
- Menilai masalah secara logik dan tidak - Tidak menggunakan data.
merujuk data/maklumat berkaitan. - Menyatakan pilihan tanpa justifikasi

2 (Asas) Mengenal pasti Masalah Mengenal pasti Pilihan
3 (Pertengahan) Mempamerkan pengetahuan dan Mempamerkan pengetahuan dalam
4 (Lanjutan) menggunakan maklumat/data dalam membuat pilihan dengan menggunakan
5 (Mahir) mentafsir masalah bagi memfokuskan isu maklumat/data.
utama. - Menyatakan idea yang relevan merujuk
- Mentafsir masalah dengan menyatakan perkara yang dibincangkan.
pola dan jurang - Menggunakan sekurang-kurangnya dua
- Mengenal pasti masalah utama dan (2) data/ maklumat sebagai asas pilihan.
menilai masalah menggunakan
data/maklumat

Menganalisis Masalah Membuat Perkaitan
Menganalisis data/situasi secara logik dan Mempamerkan penggunaan maklumat
sistematik mengikut proses penyelesaian dengan mengambil kira alternatif lain
masalah. dalam membuat pilihan.
- Menganalisis data/situasi untuk bagi - Menyatakan asas pilihan dengan
menentukan punca masalah merujuk pelbagai data dan maklumat yang
- Menggunakan kaedah logik untuk relevan.
menysun dan menganalisis maklumat. - Menyatakan perkaitan antara pelbagai
data/maklumat sebagai asas
pertimbangan.
- Menggunakan alat membuat keputusan
dalam menentukan pilihan.

Mengenal pasti Intervensi Mengenal pasti Alternatif
Membuat penilaian dan membuat - Membuat analsisi input dan output
keputusan terhadap Intervensi yang sesuai berasaskan maklumat dalam menyatakan
dengan justifikasi yang jelas alternatif pilihan
- Mengenal pasti intervensi untuk - Mengkaji pilihan menggunakan alat yang
menyelesaikan masalah relevan
- Menilai kekuatan dan kelemahan setiap - Menyenarai alternatif pilihan merujuk
intervensi. keutamaan.

Menyelaraskan Tindakan menentukan Pilihan
Melaksanakan tindakan dan membuat Menetapkan keutamaan, dalam memilih
penilaian terhadap faktor-faktor yang matlamat berdasarkan analisis input dan
menyokong dan menghalang tindakan output berasaskan sokongan
yang dilaksanakan. data/maklumat.
- Menyelidik isu-isu berkaitan masalah - Menghubungkan pilihan terhadap
- Melaksanakan penyelesaian dengan implikasi yang mungkin
mengambil kira realiti, politik, organisasi - Membuat keputusan dengan justifikasi
dan individu. keputusan yang jelas
- Menyelaraskan penyelesaian - MMelihat semula (menjajarkan semula)
masalah dengan pihak lain secara keputusan dengan realiti sedia ada dan
berhemah dengan mengambil kira tafsiran hasrat yang ingin dicapai
pelbagai pihak.

AKTIVITI TAK : JALINAN PINTAR KORPORAT CATATAN
BERKOMUNIKASI BERKESAN
(Berkeupayaan untuk mendengar, menyampaikan idea dengan lancar dan
meyakinkan secara lisan dan/atau bertulis, serta boleh menerima
pandangan orang lain)
Berkomunikasi kurang lancar
Berkomunikasi secara lisan dan/atau bertulis dengan kurang lancar
- Maklumat yang disampaikan tidak difahami.
- Menggunakan bahasa kurang sesuai dalam berkomunikasi secara lisan /
bertulis.
Kelancaran dalam berkomunikasi
Berkomunikasi secara lisan dan/atau bertulis dengan lancar menggunakan
bahasa yang sesuai.
- Berupaya menyampaikan idea dengan lancar.
- Menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah difahami dalam
berkomunikasi secara lisan / bertulis.

Keterbukaan dalam berkomunikasi
Mendengar dan mampu berkomunikasi secara lisan dan/atau bertulis
dengan lancar
- Mempamerkan keterbukaan dalam berkomunikasi dengan mengambil kira
pandangan orang lain.
- Mempamerkan usaha mendapatkan maklum balas dalam berkomunikasi.

Kejelasan dalam berkomunikasi
Mampu menyampaikan idea dengan lancar merujuk topik yang
dibincangkan.
- Berupaya menyampaikan idea dengan jelas dan tersusun secara lisan dan
bertulis
- Mempamerkan kebolehan membincangkan secara lisan dan bertulis topik
yang difokuskan.
- Berupaya mengupas topik yang dibincangkan melalui maklum balas.
Keyakinan dalam berkomunikasi
Mampu menyampaikan idea dengan lancar dan meyakinkan dalam tugas
secara sepasukan.
- Mempamerkan kebolehan meyakinkan pendengar/ pembaca berkaitan
dengan topik yang dibincangkan.
- Berupaya memanfaatkan komunikasi secara lisan dan bertulis bagi
mempengaruhi rakan sepasukan dalam melaksanakan tugasan.

AKTIVITI TAK : LAWATAN PENANDAARASAN KE INSTITUSI SWASTA

KOMPETENSI BERKOMUNIKASI BERKESAN
(Berkeupayaan untuk mendengar,
menyampaikan idea dengan lancar dan
meyakinkan secara lisan dan/atau bertulis,
serta boleh menerima pandangan orang
lain)

1 (Kesedaran) Berkomunikasi kurang lancar
Berkomunikasi secara lisan dan/atau
bertulis dengan kurang lancar
- Maklumat yang disampaikan tidak
difahami.
- Menggunakan bahasa kurang sesuai
dalam berkomunikasi secara lisan / bertulis.

2 (Asas) Kelancaran dalam berkomunikasi
Berkomunikasi secara lisan dan/atau
bertulis dengan lancar menggunakan
bahasa yang sesuai.
- Berupaya menyampaikan idea dengan
lancar.
- Menggunakan bahasa yang sesuai dan
mudah difahami dalam berkomunikasi
secara lisan / bertulis.

3 (Pertengahan) Keterbukaan dalam berkomunikasi
Mendengar dan mampu berkomunikasi
secara lisan dan/atau bertulis dengan
lancar
- Mempamerkan keterbukaan dalam
berkomunikasi dengan mengambil kira
pandangan orang lain.
- Mempamerkan usaha mendapatkan
maklum balas dalam berkomunikasi.

4 (Lanjutan) Kejelasan dalam berkomunikasi
5 (Mahir) Mampu menyampaikan idea dengan lancar
merujuk topik yang dibincangkan.
- Berupaya menyampaikan idea dengan
jelas dan tersusun secara lisan dan bertulis
- Mempamerkan kebolehan
membincangkan secara lisan dan bertulis
topik yang difokuskan.
- Berupaya mengupas topik yang
dibincangkan melalui maklum balas.

Keyakinan dalam berkomunikasi
Mampu menyampaikan idea dengan lancar
dan meyakinkan dalam tugas secara
sepasukan.
- Mempamerkan kebolehan meyakinkan
pendengar/ pembaca berkaitan dengan
topik yang dibincangkan.
- Berupaya memanfaatkan komunikasi
secara lisan dan bertulis bagi
mempengaruhi rakan sepasukan dalam
melaksanakan tugasan.

CATATAN

AKTIVITI TAK :BICARA KEPIMPINAN MELALUI BUKU

KOMPETENSI BERKOMUNIKASI BERKESAN BERKEPEMIMPINAN
1 (Kesedaran) (Berkeupayaan untuk mendengar, (Berkeupayaan untuk memimpin pelbagai
2 (Asas) menyampaikan idea dengan lancar dan pihak bersama untuk merealisasikan idea
meyakinkan secara lisan dan/atau bertulis, dan mencapai matlamat organisasi)
serta boleh menerima pandangan orang
lain) Menampilkan Keperibadian kendiri
Menampilkan pemikiran dan sikap positif.
Berkomunikasi kurang lancar - Menampilkan pemikiran yang positif
Berkomunikasi secara lisan dan/atau melalui tutur bicara.
bertulis dengan kurang lancar - Menampilkan perlakuanyang postif.
- Maklumat yang disampaikan tidak
difahami. Mempamerkan Kepimpinan Kendiri
- Menggunakan bahasa kurang sesuai Mempamerkan keyakinan dan
dalam berkomunikasi secara lisan / kesanggupan memimpin.
bertulis. - Mempamerkan keberanian untuk
memimpin.
Kelancaran dalam berkomunikasi - Mempamerkan keyakinan diri untuk
Berkomunikasi secara lisan dan/atau melaksanakan tanggungjawab.
bertulis dengan lancar menggunakan - Mempamerkan nilai yang positif dalam
bahasa yang sesuai. amalan seharian.
- Berupaya menyampaikan idea dengan
lancar.
- Menggunakan bahasa yang sesuai dan
mudah difahami dalam berkomunikasi
secara lisan / bertulis.

3 (Pertengahan) Keterbukaan dalam berkomunikasi Mempengaruhi warga organisasi
4 (Lanjutan) Mendengar dan mampu berkomunikasi Menggunakan pengetahuan dan
5 (Mahir) secara lisan dan/atau bertulis dengan kemahiran pengurusan dan kepimpinan
lancar untuk mempengaruhi dan membawa
- Mempamerkan keterbukaan dalam warga organisasi untuk mencapai
berkomunikasi dengan mengambil kira matlamat bersama.
pandangan orang lain. - Berupaya menerangkan idea-idea
- Mempamerkan usaha mendapatkan perancangan bagi mencapai matlamat
maklum balas dalam berkomunikasi. organisasi.
- Berupaya mendapatkan sokongan dan
Kejelasan dalam berkomunikasi komitmen warga organisasi.
Mampu menyampaikan idea dengan lancar - Berupaya mempengaruhi warga
merujuk topik yang dibincangkan. organisasi untuk melaksanakan tugas.
- Berupaya menyampaikan idea dengan
jelas dan tersusun secara lisan dan bertulis Mengurus organisasi
- Mempamerkan kebolehan Mengelola pasukan untuk melaksanakan
membincangkan secara lisan dan bertulis tugasan melalui sokongan, pemantauan
topik yang difokuskan. dan khidmat nasihat.
- Berupaya mengupas topik yang - Menyediakan pasukan dengan maklumat
dibincangkan melalui maklum balas. dan pengetahuan bagi melaksanakan
perancangan.
Keyakinan dalam berkomunikasi - Mengagihkan tugasan dan
Mampu menyampaikan idea dengan lancar menggalakkan idea daripada ahli yang
dan meyakinkan dalam tugas secara dipimpin untuk memudahcara
sepasukan. pelaksanaan.
- Mempamerkan kebolehan meyakinkan - Memantau kerja buat ahli yang dipimpin
pendengar/ pembaca berkaitan dengan dengan kaedah tertentu dan memberi
topik yang dibincangkan. khidmat nasihat.
- Berupaya memanfaatkan komunikasi
secara lisan dan bertulis bagi Membimbing ke arah kecemerlangan
mempengaruhi rakan sepasukan dalam Mempamerkan kesungguhan dan usaha
melaksanakan tugasan. yang berterusan untuk merealisasikan
matlamat organisasi.
- Melaksanakan postmortem bagi
mendapatkan maklumat untuk
penambahbaikan.
- Membimbing pasukan secara terancang
ke arah matlamat yang sama.
- Mampu mendapatkan komitmen pihak
berkepentingan terhadap usaha yang
dilaksanakan untuk kecemerlangan.

AKTIVITI TAK : BICARA KEPIMPINAN MELALUI BUKU CATATAN
BERKEPERIBADIAN TINGGI
(Berkeupayaan membuat refleksi kendiri untuk meningkatkan
kualiti peribadi secara berterusan. Mempamerkan nilai yang
baik dalam pemikiran serta amalan untuk menyumbang
kepada organisasi)

Menyedari Diri
Mengetahui personaliti diri.
- Mempamerkan keupayaan untuk menyatakan emosi dan
perlakuan kendiri.

Memperbaiki Diri
Mempamerkan kesediaan berubah ke arah kebaikan.
- Membuat refleksi dan mampu mengenal pasti kekuatan dan
kelemahan kendiri.
- Mempamerkan kesedaran untuk memperbaiki diri.

Mengurus Diri
Mengawal dan menyesuaikan diri dengan mempunyai
kemampuan memahami emosi orang lain.
- Mempamerkan penampilan diri dan personaliti yang positif.
- Mempamerkan keupayaan mengawal emosi apabila
berhadapan dengan orang lain dan mempamerkan
pemahaman terhadap tindak balas orang lain.
- Mempamerkan keupayaan menyesuaikan pemikiran dan
perlakuan bagi memberi tindak balas positif.

Menghargai Diri
Menghormati diri sendiri dan yakin terhadap nilai yang
dipegang melalui pemikiran dan amalan yang dipamerkan
- Mempamerkan nilai yang baik dalam pemikiran serta amalan.
- Mempamerkan keyakinan dan wawasan dalam pertuturan
dan tindakan.
- Mempamerkan keupayaan memberi pandangan dengan jelas
dan tegas dan menyokong orang lain.

Meneroka Potensi Diri
Memperkembangkan potensi diri dan orang lain melalui
tugasan dan cabaran
- Mempamerkan usaha untuk memperkembangkan potensi diri
melalui tugasan dan cabaran yang baharu.
- Berkongsi pengetahuan dan kemahiran untuk membangun
potensi orang lain untuk menyumbang kepada organisasi.


Click to View FlipBook Version