The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสาร คบจ.สกลนคร ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by danuphon.kun, 2021-11-09 03:45:08

วารสาร คบจ.สกลนคร ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วารสาร คบจ.สกลนคร ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วารสาร คบจ. สกลนคร 1

Public Finance Executive Committee of Sakon Nakhon Province เ ร่ื อ ง เ ด่ น ใ น ฉ บั บ

ว า ร สา ร คบ จ . สก ล น ค ร ก ระ ท รว ง ก า รค ลัง 03

ปีท่ี 1 ฉบับที่ 2 ป ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ คบจ. ดีเด่น

ท่ีปรกึ ษา คลังจงั หวัดสกลนคร (The overall operation results regarding the criteria)
สรรพากรพ้ืนที่จังหวดั สกลนคร
น.ส. จารพุ ร ตามกลาง ธนารกั ษพ์ น้ื ทส่ี กลนคร  ผลการดำเนินงาน
นายภยนั ต์ บรรเทาทุกข์ ตามเกณฑ์ คบจ. ดีเด่น
นางจำปี บญุ สง่

นางจไุ รรัตน์ เคนหาญ สรรพสามติ พ้นื ท่สี กลนคร ของ คบจ. สกลนคร

น.ส. ธนนั ท์ลดา คงสนิ สิริวรกลุ ผู้เชีย่ วชาญ รกั ษาการ

ผอู้ ำนวยการสำนกั งาน คปภ. 13 การประชุม คบจ. (SKN Meetings)
จังหวดั สกลนคร
น.ส. นำ้ ฝน เจนสถิตยไ์ พบลู ย์ ผู้จดั การธนาคารกรงุ ไทยเขตสกลนคร  คบจ. สกลนคร ดำเนินการจดั ประชุม
นายชชู ยั กาญจนสรรพกจิ ออนไลน์ ร่วมกับ ผู้ตรวจราชการ
ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. กระทรวงการคลัง
นางกญั ญา สุนารักษ์ จังหวัดสกลนคร (นายวิจักษ์ อภิรักษ์นันท์ชัย)
ผู้อำนวยการธนาคารออมสนิ
เขตสกลนคร

นายศักดิช์ าย จติ ตนูนท์ ผู้จดั การธนาคารอาคารสงเคราะห์

เขตสกลนคร

นายกฤษฎา ราชมณี ผู้จดั การธนาคารพฒั นาวสิ าหกิจ 15 รายงานพิเศษ (Special Reports)
ขนาดกลางและขนาดย่อมฯ

น.ส. กลุ จิรา ชวฤทธ์ิ สาขาสกลนคร  คบจ. สกลนคร รว่ มบรจิ าคน้ำดม่ื

ผู้จัดการอาวุโสบรหิ ารสาขา เพ่อื สง่ ต่อให้กับโรงพยาบาลสนาม
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย ในจังหวดั สกลนคร
สาขาสกลนคร

บรรณาธิการบริหาร

นายคมสันต์ ลอ่ งวิเชียร นักวชิ าการคลงั ชำนาญการพิเศษ

กองบรรณาธกิ าร สำนักงานคลงั จงั หวัดสกลนคร 16 คนคลังห่วงใยกัน (Kindness at work)
นางสเุ ทพ ท่าคอ้ นักวชิ าการคลังชำนาญการ

นางสิริกาญจน์ บุตรรงุ่ กจิ พนั ธ์ สำนักงานคลงั จังหวัดสกลนคร  คบจ. สกลนคร รว่ มดำเนนิ โครงการ
น.ส. ใกลร้ ุ่ง อือ้ สกลุ นกั วิชาการภาษชี ำนาญการพิเศษ
สำนกั งานสรรพากรพืน้ ทีจ่ ังหวัดสกลนคร “คนคลังหว่ งใยกัน” ด้วยหัวใจ
ส้ภู ยั โควดิ -19
เจ้าหน้าท่จี ัดผลประโยชนช์ ำนาญการพเิ ศษ

สำนกั งานธนารกั ษ์พืน้ ทจี่ งั หวัดสกลนคร

นายครรชิต รมราศรี เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

นางทิพย์มลฑา กอมณี สำนักงานสรรพาสามิตพืน้ ที่จังหวดั สกลนคร 17 ซุบซิบ หน่วยงานใน คบจ.
นายชัยวฒั น์ วงศว์ ิเศษ ผ้เู ช่ียวชาญ
นางจณิสตา แสงทบั ทิม (Gossip SKN)
สำนักงาน คปภ. จังหวัดสกลนคร  สอ่ งผลงานเด่น ของแตล่ ะหน่วยงาน
พนักงานบริหารสินเช่อื ภายใน คบจ. สกลนคร
สำนักงาน ธ.ก.ส. จงั หวัดสกลนคร
ผูจ้ ดั การ CRM

ธนาคารกรุงไทย เขตสกลนคร

นางสายชล นาอุดม พนักงานสนบั สนนุ การปฏบิ ัตงิ าน 7

ธนาคารออมสนิ เขตสกลนคร เลขานุการและฝ่ายดำเนินการ

นายธพิ ัทธภ์ิ มู ิ วิเศษชลธาร พนกั งานบรหิ ารจัดการเขตอาวุโส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสกลนคร นางวิยะดา นาระคล นกั วิชาการคลังชำนาญการ
น.ส. ปรญี า สุรยิ นต์ ผชู้ ่วยผู้จัดการ หวั หน้าทีมการตลาด 1
สำนักงานคลังจงั หวดั สกลนคร
ธนาคารพัฒนาวสิ าหกจิ ขนาดกลาง นายดนุพล กลุ สาร นักวชิ าการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวปิ่นกนก อุปพงษ์ สำนักงานคลังจังหวดั สกลนคร
และขนาดย่อมฯ สาขาสกลนคร เจา้ หน้าทีก่ ารคลัง
สำนักงานคลังจงั หวดั สกลนคร
น2.ส. เฟื่องฟ้า โพธโิ คตร เจา้ หนา้ ท่ี 1 บริการลกู ค้า ธนาคารอิสลาม คบจ. สกลนคร
วารสาร คบจ. สกลแนหคง่ ปรระเทศไทย สาขาสกลนคร

(The overall operation results regarding the criteria)

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคบจ. สกลนคร

สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) ของ คบจ. สกลนคร

คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม

47
50

26
26

24
24

0 10 20 30 40 50

คะแนนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบ 12 เดือน) ของ คบจ. สกลนคร จำแนกตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 1.1 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก

ตัวชี้วัด 1.2 โครงการ National e-Payment

ตัวช้ีวัด 1.3 โครงการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณภาครัฐ

ตัวชี้วัด 1.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น

ตัวชี้วัด 2 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการ
ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัดฯ

ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของจำนวนแบบฯ
ที่ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตฯ

ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละของจำนวนแบบฯ ภ.พ. 30
และ ภ.ง.ด. 50 ที่ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต

ตัวชี้วัด 3.3 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม
เศรษฐกิจฯ

ตัวช้ีวัด 3.4 ร้อยละความสำเร็จในการ "เปล่ียนชุมชน
เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"

วารสาร คบจ. สกลนคร 3

ด้าน นโยบายการ ดำเนิน งาน ท่ีสอ ดรับกับน โยบาย รัฐ บาล /กร ะทร วง การคลัง
(Top down/Agenda Based) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

1. การแกไ้ ขปัญหาเศรษฐกจิ ฐานราก (20 คะแนน) ผลการดำเนนิ งานท่ไี ด้ = 10 คะแนน
1.1 ร้อยละความสำเร็จในการปล่อยกูส้ ินเชื่อรายย่อย
หน่วย จำนวนผู้มายนื่ จำนวนผ้รู บั อนมุ ตั ิ
ก.ย. 2564 ดำเนินการ ความประสงค์ สนิ เชื่อ (ราย)

ธ.ก.ส. ขอสินเชอื่ (ราย)
ออมสิน
16,679 16,679
รวม
รอ้ ยละ 3,565 3,564

20,244 20,243

100

1.2 รอ้ ยละความสำเร็จในการให้ความรทู้ างการเงิน และบริหารจดั การหนี้สินแก่ประชาชนผ้มู รี ายไดน้ ้อย

ผลการดำเนนิ งานทไี่ ด้ = 10 คะแนน

หนว่ ย จำนวนผ้รู บั อนุมัติ จำนวนผเู้ ขา้ รับ
ดำเนินการ สนิ เชื่อ (ราย) ความรทู้ างการเงนิ ฯ

ธ.ก.ส. (ราย)
ออมสนิ
ก.ย. 2564 5,049 5,049
รวม
รอ้ ยละ 3,316 3,299

8,365 8,348

99.80

2. โครงการ National e-Payment (10 คะแนน)

จำนวนช่องทางทุกช่องทางที่ส่วนราชการ มีธุรกรรมทางการเงิน เพื่อรับ-จ่ายเงินของภาครัฐ ผ่านระบบ KTB
Corporate ผ่านเครือ่ ง EDC และรวมถึงชอ่ งทางการชำระอน่ื ๆ (Mobile Banking)

ผลการดำเนนิ งานท่ีได้ = 10 คะแนน

ก.ย. 2564 กิจกรรม ผลการ
ดำเนนิ งาน
จำนวนของสว่ นราชการที่มีธรุ กรรมทางการเงินฯ
(หน่วยงาน) 79
(เฉพาะหนว่ ยงานทมี่ จี ำนวนธุรกรรม > รายการ) หนว่ ยงาน

จำนวนส่วนราชการในจังหวัด (หนว่ ยงาน) 97
หนว่ ยงาน
ร้อยละ
81.44

4 วารสาร คบจ. สกลนคร

3. โครงการเรง่ รดการเบกิ จ่ายงบประมาณภาครฐั (10 คะแนน)
3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเรง่ รดั การใช้จ่ายงบประมาณภาครฐั

ผลการดำเนินงานทไ่ี ด้ = 5 คะแนน

3.2 ร้อยละความสำเรจ็ ของการเรง่ รดั การเบกิ จา่ ยงบประมาณจาก พ.ร.ก. กเู้ งินเยยี วยาและดูแลเศรษฐกจิ ทลี่ งจงั หวดั

ผลการดำเนินงานทีไ่ ด้ = 2 คะแนน

4. การเพม่ิ ประสิทธภิ าพการคลังทอ้ งถ่ิน (10 คะแนน)
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังท้องถ่ินใหก้ บั องค์กรปกครอง

สว่ นทอ้ งถิน่ (อปท.) ในการเพม่ิ ประสิทธิภาพการคลังทอ้ งถ่ิน

ผลการดำเนินงานท่ีได้ = 10 คะแนน

กจิ กรรม ผลการ คะแนน
ดำเนนิ งาน
1. เก็บขอ้ มลู ตามรปู แบบท่ีกำหนด ดำเนนิ การแลว้ 1.50
2. วเิ คราะห/์ ประมวลผลขอ้ มูล ดำเนนิ การแลว้ 1.50
3. อบรม/ให้ความรู้ทางการเงนิ
ดำเนนิ การแลว้ 4.00
การคลงั ทอ้ งถ่ิน
4. ประเมนิ ผล และรายงานต่อผู้บรหิ าร ดำเนนิ การแล้ว 3.00
10.00
รวมคะแนน

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้
ด้านการเงินการคลังท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น โดยจัดทำ
แผนการดำเนนิ งานของโครงการเพม่ิ ประสิทธิภาพการคลงั ทอ้ งถิ่น ซงึ่ เป็นโครงการเพม่ิ องคค์ วามรดู้ ้านการเงินการคลังท้องถ่ิน

ให้กับองค์กรปกครองส่วนทอ้ งถิ่น ในการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ ซึ่ง คบจ. สกลนคร ได้มีมติ
อนมุ ัตโิ ครงการ ทง้ั น้ี สำนักงานคลังจงั หวัดสกลนคร ได้ดำเนินโครงการดังกลา่ วทั้ง 2 โครงการเสร็จสิ้นแล้ว และได้รายงานผล
การดำเนินงานต่อ คบจ. สกลนคร ในคราวประชุม คบจ. สกลนคร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ มีดังน้ี

วารสาร คบจ. สกลนคร 5

1) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความรับผิด

ทางละเมิดและแพ่ง สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐในจังหวัด
สกลนคร เป็นการบรรยายแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom
แบง่ เปน็ 2 รุ่น ได้แก่

 รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรของ อปท. จำนวน 141 แห่ง ๆ ละ
6 คน รวม 282 คน เม่ือวนั ที่ 19 กรกฎาคม 2564

 รนุ่ ที่ 2 สำหรับบคุ ลากรของส่วนราชการ จำนวน 94 แห่ง ๆ ละ
2 คน รวม 188 คน เมอ่ื วนั ที่ 4 สิงหาคม 2564

โดยโครงการดังกล่าว มีผู้ข้ารับการอบรม จำนวน 470 คน
ตอบแบบประเมินผลโครงการโดยแสกน QR Code จำนวน 385 คน
คดิ เปน็ รอ้ ยละ 81.91 ของจำนวนผู้เขา้ อบรม สรุปภาพรวมโครงการ
ผูเ้ ขา้ รบั การฝกึ อบรมมคี วามพงึ พอใจอย่ใู นเกณฑ์ดมี าก คิดเป็นร้อยละ 93

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคำนวณราคากลาง

งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรบั เจ้าหนา้ ที่
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3 - 5
สิงหาคม 2564 ณ หอ้ ง Smart Classroom วิทยาลยั เทคนคิ สกลนคร
โดยมวี ิทยากรจากสำนกั งานคลงั จงั หวดั สกลนคร และเทศบาลตำบล
กดุ แฮด อำเภอกุดบาก

โครงการดงั กล่าว มจี ำนวน 3 รนุ่ ๆ ละ 1 วัน รุ่นละ 50 คน
มีผู้เข้ารบั การอบรม จำนวน 131 คน ตอบแบบประเมินผลโครงการ
โดยแสกน QR Code จำนวน 121 คน คดิ เป็นร้อยละ 92.37 ของจำนวน
ผู้เข้าการอบรม สรุปภาพรวมโครงการผู้เขา้ รบั การฝึกอบรมมคี วาม
พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดมี าก คิดเป็นรอ้ ยละ 97.32

สรปุ ค่าใช้จา่ ยของโครงการ มีรายละเอยี ด ดงั นี้
โครงการท่ี 1 โครงการความรับผดิ ทางละเมดิ และแพ่ง งบประมาณของ คบจ. สกลนคร จำนวน 11,000 บาท

ใชไ้ ป 11,000 บาท คิดเป็นรอ้ ยละ 100
โครงการท่ี 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร จำนวน 75,000 บาท

ใชไ้ ปจำนวน 70,820 บาท คงเหลอื ส่งคืนจงั หวดั สกลนคร จำนวน 4,180 บาท คิดเปน็ ร้อยละ 94.42

เงนิ งบประมาณ โครงการท่ี 1 โครงการที่ 2 เงนิ งบประมาณ

11,000 บาท 75,000 บาท งบจังหวัด

งบ คบจ. ใช้ไป 100 % ใช้ไป 94.42 %

6 วารสาร คบจ. สกลนคร

ดา้ นนโยบายการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์จงั หวดั หรอื ความตอ้ งการของพ้นื ที่
(Area Based) (คะแนนเต็ม 26 คะแนน)

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่
โดยมุง่ เนน้ การชว่ ยเหลอื สนบั สนนุ ส่งเสรมิ วสิ าหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในจงั หวดั จำนวน 1 โครงการ

ผลการดำเนนิ งานท่ไี ด้ = 26 คะแนน

กจิ กรรม ผลการ คะแนน
ดำเนนิ งาน
1. โครงการดังกลา่ วตอ้ งสนับสนนุ SMEs ดำเนนิ การแลว้ 2.50
2. จดั ทำแผนโดยระบวุ ัตถปุ ระสงค์/
ดำเนนิ การแล้ว 4.00
ผลผลติ /ผลลัพธ์อย่างเปน็ รูปธรรม
3. ดำเนนิ การตามแผนทกี่ ำหนด ตามข้อ 2 ดำเนนิ การแลว้ 13.00
4. ประเมนิ ผล และรายงานต่อผ้บู ริหาร ดำเนนิ การแลว้ 6.50
26.00
รวมคะแนน

คบจ. สกลนคร ได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยงานของรัฐและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
ให้เข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Smart gprocurement SMEs) ซึ่งเป็นโครงการท่ีสอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัด
หรอื ความตอ้ งการของพน้ื ที่ แบง่ ออกเปน็ 2 ดา้ น ไดแ้ ก่

1) ดา้ นประเดน็ การพฒั นาที่ 2 การพัฒนาการคา้ การลงทุน และการท่องเทยี่ ว
2) ด้านประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพฒั นาทรพั ยากรมนษุ ยเ์ พ่อื สง่ เสรมิ คณุ ภาพชีวติ ท่ดี ี

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของส่วนราชการ จำนวน 200 คน
องค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่น จำนวน 280 คน และผปู้ ระกอบการภายในเขตพน้ื ท่จี ังหวัดสกลนคร จำนวน 150 ราย ท่ยี งั ไม่ข้ึน
ทะเบยี นเปน็ ผูป้ ระกอบการธรุ กจิ SMEs กับ สสว.

การจัดทำโครงการในครง้ั นี้ มีวตั ถปุ ระสงค์ ดงั นี้

 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถเข้าถึงระบบการจดั ซื้อจดั จ้างภาครัฐอยา่ งท่วั ถึงและเป็นธรรม

 เพื่อสรา้ งความรคู้ วามเข้าใจใหส้ ว่ นราชการและองค์กรปกครองสว่ นท้องถน่ิ สามารถดำเนนิ การจัดซือ้ จดั จ้างได้
อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑแ์ ละวธิ กี ารทก่ี ฎกระทรวงกำหนด

 เพื่อเพิ่มศกั ยภาพของผู้ประกอบธุรกจิ SMEs ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน
รว่ มกับภาครฐั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการดำเนนิ โครงการ

 กจิ กรรมท่ี 1 การจดั โครงการฝกึ อบรม ในระหวา่ งวนั ท่ี 25 - 26 มนี าคม 2564 แบง่ ออกเป็น 3 รนุ่ ๆ ละ
0.5 วัน ดังนี้
ร่นุ ที่ 1 สำหรับส่วนราชการ
รุ่นท่ี 2 สำหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ
รนุ่ ท่ี 3 สำหรับผู้ประกอบการภายในเขตพื้นทจ่ี งั หวัดสกลนคร ท่ียังไม่ขึ้นทะเบียน
เปน็ ผูป้ ระกอบการธรุ กิจ SMEs กับ สสว.

 กิจกรรมท่ี 2 การจดั ทำส่ือวดี ที ัศนเ์ พื่อประชาสัมพันธโ์ ครงการ และใหค้ วามรู้เกยี่ วกับสทิ ธปิ ระโยชน์
การเป็นผปู้ ระกอบการ SMEs

วารสาร คบจ. สกลนคร 7

ผลการดำเนนิ โครงการ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ คบจ. สกลนคร
ไดด้ ำเนินโครงการเพม่ิ ศกั ยภาพหน่วยงานของรัฐและยกระดับ
https://shorturl.asia/7hd1B ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้เข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (Smart gprocurement SMEs) รุ่นที่ 1 - 3 ณ โรงแรม
8 วารสาร คบจ. สกลนคร สกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติงานตามกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตลอดจนหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้แก่
ส่วนราชการ องค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่น และผ้ปู ระกอบการ
เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชี
รายการพัสดุและบัญชีรายชือ่ ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง ครบถ้วน และเป็นไป
ในแนวทางเดยี วกนั สรปุ ผลการประเมินผลโครงการ ดงั นี้

รุ่นที่ 1 สำหรับส่วนราชการ มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด
200 คน มคี วามพงึ พอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑด์ มี าก คดิ เป็น
ร้อยละ 85.56

รุ่นที่ 2 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้เขา้
อบรมทั้งหมด 260 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ดมี าก คดิ เป็นร้อยละ 87.45

รุ่นที่ 3 สำหรับผู้ประกอบการภายในเขตพื้นที่
จงั หวดั สกลนคร ทีย่ งั ไม่ข้นึ ทะเบียนเป็นผปู้ ระกอบการธุรกจิ
SMEs กับ สสว. มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 170 คน มีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยใู่ นเกณฑด์ ี คดิ เปน็ รอ้ ยละ 76.80

รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด จำนวน 630 คน
มีความพงึ พอใจเฉลีย่ อยู่ในเกณฑด์ ี เฉลี่ยคิดเปน็ ร้อยละ 83.67
โดยก่อนท่ีจะดำเนินโครงการในเว็บไซต์ www.thaismegp.com
ของ สสว. ไม่มผี ูป้ ระกอบการลงทะเบยี นเขา้ ร่วมมาตรการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีผู้ประกอบการที่มา
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างใน
จังหวัดสกลนคร ในเว็บไซต์ของ สสว. มากกว่า 341 แห่ง
คิดเปน็ รอ้ ยละ 200.59

ในส่วนของกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อวีดีทัศน์
เพื่อเผยแพร่โครงการ ได้ดำเนินเผยแพร่ผ่านช่องทาง Online
ต่าง ๆ เช่น Facebook Youtube Line Twitter เป็นต้น ตั้งแต่
วันท่ี 19 สิงหาคม 2564 เปน็ ต้นมา

งานตามภารกิจหลัก
(Function Based) (คะแนนเต็ม 24 คะแนน)

มาตรการภาษีและคา่ ธรรมเนยี มอนื่ ๆ

3.1 ร้อยละของจำนวนแบบฯ ที่ยื่นผา่ นอนิ เทอร์เนต็ เทยี บกบั จำนวนแบบทัง้ หมด (ไมร่ วม ภ.ง.ด. 90 91 และ 94)

ผลการดำเนนิ งานที่ได้ = 4 คะแนน

กจิ กรรม ผลการ
ดำเนินงาน

1. จำนวนแบบฯ ทีย่ ื่นผา่ นอนิ เตอรเ์ นต็ 52,047 แบบ

2. จำนวนแบบท้ังหมด 58,161 แบบ

ร้อยละ 89.49

หมายเหตุ : ขอ้ มูลถงึ เดือนกรกฎาคม 2564

3.2 ร้อยละของจำนวนแบบฯ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.50 ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเทียบกับจำนวนแบบ ภ.พ.30

และ ภ.ง.ด.50 ท้ังหมด ผลการดำเนนิ งานทไ่ี ด้ = 4 คะแนน

กจิ กรรม ผลการ
ดำเนนิ งาน
1. จำนวนแบบฯ ภ.พ. 30 และ ภ.ง.ด. 50 7,614 แบบ
ที่ยื่นผ่านอินเตอรเ์ นต็
8,761 แบบ
2. จำนวนแบบฯ ภ.พ. 30 และ ภ.ง.ด. 50 86.91
ทั้งหมด
ร้อยละ

หมายเหตุ : ข้อมูลถึงเดือนธนั วาคม 2563

3.3 ระดบั ความสำเร็จของการส่งเสรมิ เศรษฐกิจชมุ ชน

ผลการดำเนนิ งานทไี่ ด้ = 8 คะแนน

กิจกรรม ผลการ คะแนน
ดำเนนิ งาน

1. แตง่ ตง้ั คณะทำงานสง่ เสรมิ เศรษฐกิจ ดำเนนิ การแลว้ 1.60
ชมุ ชน

2. คดั เลอื กสินคา้ ประจำจงั หวดั

เพื่อทำเป็นสินคา้ ที่มความโดดเดน่ ดำเนนิ การแล้ว 1.60

ประจำจังหวัด (OTOP

สำนักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสกลนคร เป็นหนว่ ยดำเนินการ 3. จัดหาชอ่ งทางการเขา้ ถงึ แหล่งเงนิ ทนุ

และ/หรอื ช่องทางการตลาด ดำเนนิ การแลว้ 1.60

ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” (รวมถงึ ผา่ นการค้าขาย Online) ดำเนนิ การแล้ว 1.60
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้
4. จดั กจิ กรรมประชาสมั พนั ธ์
ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจงั หวดั (คบจ.) ดีเด่น
5. สรปุ แนวทางการปรบั ปรงุ
และรายงานผลเสนอผบู้ ริหารการคลงั

จำนวน 5 ขัน้ ตอน ครบถว้ นแลว้ ประจำจงั หวดั (คบจ.) รายงานผลตอ่ ดำเนนิ การแลว้ 1.60
ในการน้ี หา้ งหนุ้ สว่ นจำกดั ในทะเล ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ผ้อู ำนวยากรสำนกั งานสรรพสามติ ภาค

และรายงานสรปุ ผลเสนอกรมฯ ทราบ

แปรรูปเนื้อโคขนุ โพนยางคำ (ได้แก่ เนื้อแผ่นปรุงรสดพนยางคำ เนื้อหวาน รวมคะแนน 8.00

โพนยางคำ เนื้อแดดดดเเดดียียววดดพพนนยยาางงคคำำ พรร้อ้อมมรรับบั ปปรระะททาานน))เเพพอื่ ื่อรร่ว่วมมคคัดัดเลเลือือกกใหเ้ ป็นสินค้าที่มคี วามโดดเด่นประจำจังหวัด (OTOP)

ผลปรากฏว่า ผู้ประกอบการรายดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกสินค้าประจำจังหวัดเพื่อทำเป้นสินค้าทีม่ คี วามโดดเดน่ ประจำจังหวัด

(OTOP) ของคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชมุ ชน จงั หวัดสกลนคร

วารสาร คบจ. สกลนคร 9

คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกจิ ชุมชน จังหวัดสกลนคร
นำโดยนางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
พรอ้ มคณะทำงาน ได้เข้าพบผปู้ ระกอบการท่ไี ดร้ บั การคดั เลอื ก
สนิ คา้ ประจำจงั หวัดเพือ่ ทำเปน็ สินค้าทีม่ ีความโดดเด่นประจำ
จังหวัด (OTOP) ราย ห้างห้นุ สว่ นจำกัด ในทะเล เพอื่ ดำเนินการ
หารือกับผูป้ ระกอบการตามขัน้ ตอนการจัดหาช่องทางการเข้าถึง
แหล่งเงินทนุ และ/หรือช่องทางการตลาด รวมถึงการจดั กจิ กรรม
ประชาสมั พันธส์ ินค้า ตามรายละเอียด ดงั นี้

1. การจดั หาแหล่งเงนิ ทุนต้นทนุ ตำ่ ที่ถูกกฎหมาย
คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัด

สกลนคร ได้ประสานขอสินเชื่อดอกเบีย้ ต่ำ โดยธนาคารออมสนิ
สาขาโรบนิ สนั สกลนคร ได้อนุมตั ิสนิ เชื่อตามโครงการ “สนิ เชื่อ
soft Loan ธปท. เพอื่ ฟ้ืนฟกู จิ การ” ใหแ้ ก่ผู้ประกอบการ

2. การจดั หาช่องทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย
(Marketing) โดยคำนงึ ถงึ หลกั 4P

 Product
ผลิตภณั ฑ์ของผูป้ ระกอบการเปน็ ลักษณะแปรรปู

เนื้อโคขุนโพนยางคำ เป็นสินค้าพรอ้ มรับประทาน โดยห้างหุ้นส่วน
จำกัด ในทะเล ได้ผลิตเนื้อโพนยางคำแปรรูปให้กับสหกรณ์
การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง จำกัด จังหวัดสกลนคร ภายใต้
ตราสินค้า โพนยางคำ และผลิตจำหนา่ ยเอง ตราสินค้า Real
Beef และ Real Pone และกำลังพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวกับเน้อื
โคขุนโพนยางคำ เช่น ผงโรยข้าว เนื้อทอด และรับผลิตสนิ คา้
ในลกั ษณะอบแห้ง และทำเป็นผง

 Place
สถานที่ขายส่วนใหญ่ คือ สนามบินสกลนคร,

อุทยานบวั เฉลิมพระเกียรตฯิ , ร้านบวั คำ, ฝากขายตามรา้ นขาย
ของฝาก ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการขาย
Online อกี ช่องทางหน่ึงดว้ ย

 Price
ราคาสินค้ามีตน้ ทนุ คอ่ นขา้ งสงู เนื่องจากวัตถุดิบ

เนื้อโคขุนโพนยางคำเป็นเนื้อที่มีราคาค่อนข้างสูง ทำให้การตั้ง
ราคาต้องสงู ข้นึ ตามวตั ถุดบิ การจะลดตน้ ทนุ เพือ่ ทำให้ราคาขาย
ลดลงไดน้ ้ัน อาจต้องมกี ารปรับเกรดเนอ้ื วัตถุดบิ ลง

 Promotion
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชอื้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผู้ประกอบการจึงมีรายการ
ส่งเสริมการขายผา่ นชอ่ งทาง Online เพิม่ ขน้ึ

3. การจัดกจิ กรรมประชาสมั พันธส์ ินคา้
ได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทาง Online

ไดแ้ ก่ Facebook Line เปน็ ต้น

10 วารสาร คบจ. สกลนคร

3.4 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทาง
การขบั เคลือ่ นการพฒั นาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยนื

ผลการดำเนินงานท่ีได้ = 8 คะแนน

กจิ กรรม ผลการ คะแนน
ดำเนนิ งาน
1. การจดั ทำโครงการฯ
ดำเนนิ การแล้ว 0.50
2. การจดั ประชมุ เตรียมความพรอ้ ม
รว่ มกับหนว่ ยงานท่เี กีย่ วขอ้ ง ดำเนนิ การแลว้ 0.50
ในการดำเนนิ โครงการฯ
ดำเนนิ การแลว้ 2.00
3. การประชาสัมพันธโ์ ครงการฯ
ผ่านช่องทางตา่ ง ๆ อย่างตอ่ เนอ่ื ง ดำเนนิ การแลว้ 4.00

4. การจดั ประชมุ ของหนว่ ยงานตา่ ง ๆ ดำเนนิ การแล้ว 0.50
พรอ้ มจัดตลาดในพนื้ ทดี่ ำเนินการ
โครงการฯ ดำเนนิ การแล้ว 0.50
8.00
5. การประเมนิ ผลความพงึ พอใจ
พร้อมสรปุ ผลการสำรวจ
ความพึงพอใจตามแบบฟอรม์
ทีก่ รมธนารักษก์ ำหนด

6. รายงานสรปุ ผลการดำเนนิ โครงการฯ

รวมคะแนน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เป็นหน่วย
ดำเนินการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ
ในการจดั ทำโครงการ “เปล่ียนชมุ ชน เป็นหอ้ งประชมุ
ในท่ีราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพฒั นา
เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้
ตามเกณฑก์ ารพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำ
จงั หวัด (คบจ.) ดเี ด่น จำนวน 6 ข้นั ตอน ครบถ้วนแลว้

โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการในที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบยี นท่ี สน. 126 (บางส่วน) ตำบล
ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
(บริเวณด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร)
โดยในการดำเนินโครงการฯ มกี ารเปิดพ้นื ที่เปน็ ตลาด
ชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าพื้นเมือง
และผลิตภัณฑ์จากชุมชน ทุกวันอังคารและวันศุกร์
แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จังหวัดสกลนคร
มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID - 19)
ที่เข้มงวด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร จึงได้งด
จัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวมาตั้งแต่เดือน
เมษายน 2564 เปน็ ตน้ มา

วารสาร คบจ. สกลนคร 11

ข้าวขาวหอมมะลิ ต่อมากรมธนารกั ษ์ได้มกี ารปรบั หลักเกณฑ์ตัวช้ีวัด
ขา้ วกล้องหอมมะลิ ดังกล่าว โดยอนุญาตให้จัดการประชุมได้โดยไม่ต้องไปจัด
ประชุมในพื้นที่เป้าหมาย และไมจ่ ำเป็นต้องจัดให้มีตลาดนดั
ข้าวมันปู ชุมชนฯ แต่ในการจัดประชุมจะต้องมีการนำเสนอ
ขา้ วไรซเ์ บอร์รี่ หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น แหล่งจำหน่าย
พร้อมช่องทางการจำหน่าย ดังนั้น จึงได้นำผลิตภัณฑ์ข้าว
ปลอดสารจากกลมุ่ วิสาหกิจชมุ ชนทบั สอ มาประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้เกิดการรบั รู้แก่ผบู้ ริโภคมากขน้ึ และเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการกระตุ้นให้เกิดการค้าขายสินค้าในระดับฐานรากได้
ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
โดยมีข้าวปลอดสารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวขาวหอมมะลิ
ขา้ วกลอ้ ง ขา้ วมนั ปู ข้าวไรซเ์ บอรรี่ ข้าวเหนียว กข 6

สำหรับผู้ที่สนใจจะซื้อข้าวปลอดสาร จากกลุ่ม
วสิ าหกิจชมุ ชนทับสอ สามารถสั่งซ้ือไดโ้ ดยตรง ณ ทท่ี ำการ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านทับสอ หมู่ 2 ตำบลงิ้วด่อน
อำเภอเมืองสกลนคร หรือที่ตลาดชุมชน บริเวณด้านหน้า
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร ทุกวันอังคารและวันศุกร์
หรือโทรสงั่ ซอื้ ไดท้ ่หี มายเลขโทรศัพท์ 08 6227 6580

12 วารสาร คบจ. สกลนคร ข้าวเหนยี ว กข 6

การประชุม คบจ. (SKN Meetings)

คบจ.สกลนคร ดำเนินการจัดประชุมออนไลน์ ร่วมกับ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

นายวิจักษณ์ อภริ กั ษน์ นั ทช์ ัย
ผตู้ รวจราชการ กระทรวงการคลงั

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นางสาวจารุพร ตามกลาง ประธานคณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดสกลนคร (คบจ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
การคลังประจำจังหวัดสกลนคร (คบจ.) ร่วมประชุมกับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายวิจักษ์ อภิรักษ์นันท์ชยั
เ พ ื ่ อ ต ิ ด ต า ม ผ ล ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ใ น ส ั ง กั ด
กระทรวงการคลงั ทอ้ งท่ีจงั หวดั สกลนคร ผา่ นสอื่ อเิ ล็กทรอนิกส์
(VDO Conference) ด้วยระบบ Cisco Webex Meeting
ซ่ึงแต่ละหนว่ ยงานได้รายงานผลการดำเนนิ งานเก่ยี วกับแผนงาน/
โครงการที่ดำเนนิ การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564 พร้อมปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
และข้อมูลอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย/
ตวั ชวี้ ัด ตามทหี่ นว่ ยงานหรอื กระทรวงการคลังกำหนดไว้

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าท่ี
ในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณ ์การ แพร่ร ะบาดข อง โรคต ิดเชื ้อไวรั ส โค โร น า
2019 (Covid-19) รวมถึงต้องเฝา้ ระวงั และปฏบิ ัติตามมาตรการ
ของจงั หวัดอย่างเคร่งครัด

วารสาร คบจ. สกลนคร 13

คบจ.สกลนคร ดำเนินการจัดประชุมออนไลน์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานและหารือข้อราชการอ่ืน ๆ

การประชมุ คบจ. สกลนคร คร้งั ที่ 4/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นางสาวจารพุ ร ตามกลาง ประธานคณะผ้บู รหิ ารการคลังประจำจังหวัด
สกลนคร (คบจ.สกลนคร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำ
จงั หวัดสกลนคร (คบจ.สกลนคร) ร่วมประชุม คบจ. จังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft
Teams เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวดั (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตลอดจนหารือข้อราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของ คบจ. รวมถึงไดม้ คี วามเห็นร่วมกันเกย่ี วกบั การให้บรกิ ารประชาชน
ของทุกหน่วยงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน D-M-H-T-T-A อยา่ งเคร่งครัด

ในการนี้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสกลนคร
ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทับสอ ได้แก่
ข้าวขาวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวมันปู ข้าวไรเบอร์รี่ และข้าวเหนียว
กข6 ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”
ในการประชุมครง้ั น้ดี ้วย

14 วารสาร คบจ. สกลนคร

ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ ( S p e c i a l R e p o r t s )
คบจ. ส กลนคร ร่วมบริจา คน้ำ ดื่มเพ่ือส่ง ต่อให้กับโรงพยาบาลสนามในจังห วัด สกลนคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสกลนคร (คบจ.) และเจ้าหน้าที่
ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 500 โหล ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลสนาม
ภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการน้อย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วารสาร คบจ. สกลนคร 15

ค น ค ลั ง ห่ ว ง ใ ย กั น ( K i n d n e s s a t w o r k )

คบจ. ส กลนคร ร่วมดำ เนินโครงการ “คน คลังห่วงใยกัน ” ด้วยหัวใจ สู้ภัยโค วิด - 19

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดสกลนคร
นำโดย นายภยันต์ บรรเทาทุกข์ สรรพากรพืน้ ท่สี กลนคร และนางจำปี บุญสง่ ธนารักษพ์ ื้นทส่ี กลนคร พรอ้ มด้วยเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมมอบน้ำดื่มและเงินสดมูลค่า 5,000 บาท เพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ตามโครงการ “คนคลังห่วงใยกัน” ด้วยหัวใจ สู้ภัยโควิด-19 ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร
สำนกั งานสรรพสามติ พืน้ ท่ีสกลนคร อำเภอเมอื ง จังหวดั สกลนคร
16 วารสาร คบจ. สกลนคร

ส่องผลงานเด่น ของแต่ละหน่วยงานภายใน คบจ. สกลนคร ซุบซิบ หน่วยงานใน คบจ.

(Gossip SKN)

สำนักงานคลงั จังหวดั สกลนครผา่ นการรับรองมาตรฐานศนู ย์ราชการสะดวก Government Easy Contact

Center (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในระดบั ก้าวหน้า

เมือ่ วนั พฤหสั บดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจารพุ ร ตามกลาง คลงั จงั หวัดสกลนคร เขา้ รว่ มพิธี
มอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการใหบ้ ริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดบั กา้ วหนา้ ผา่ นระบบ
Video Conference : ZOOM Meeting โดยมนี ายอนชุ า นาคาศัย รฐั มนตรปี ระจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปน็ ประธานในพิธี
ทั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ได้รับมอบโล่และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน
ดังกลา่ วเรยี บร้อยแลว้

วารสาร คบจ. สกลนคร 17

ศูนย์ราชการสะดวกสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564

สำนักงานคลังจงั หวัดสกลนคร ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการโดดเดน่ ปี ๒๕๖๔

ศนู ยข์ อ้ มลู ข่าวสาร ศูนยข์ ้อมลู ข่าวสาร
ทางกายภาพ ทางอเิ ล็กทรอนกิ ส์

18 วารสาร คบจ. สกลนคร

สำนักงานสรรพากรพื้นท่ีสกลนคร โชว์ผลการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนว่ ย : ล้านบาท

2.800 ภาษธี ุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

รายได้อนื่ ๆ

อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพม่ิ ภาษีเงินไดบ้ คุ คล
ธรรมดา
หนว่ ย : ล้านบาท

ประเภทภาษี ปงี บประมาณ ประมาณการ เพม่ิ (ลด) จากประมาณการ
พ.ศ. 2564
ภาษีเงนิ ได้บคุ คลธรรมดา 169.593 จำนวนเงนิ %
ภาษีเงินไดน้ ติ บิ คุ คล 198.512 155.912
ภาษมี ูลค่าเพม่ิ 161.274 321.003 28.919 17.05
ภาษธี ุรกจิ เฉพาะ 348.883 5.362 3.44
อากรแสตมป์ 5.108 27.880 8.69
รายไดอ้ ืน่ ๆ 4.678 12.628 (0.430) (8.42)
รวมจัดเกบ็ 2.092
12.477 666.336 (0.151) (1.20)
2.800 0.708 33.84
728.624 62.288 9.35

ข่าวจากสำนักงานสรรพากรพื้นท่ีสกลนคร

กรมสรรพากรได้รบั รางวลั เลิศรัฐยอดเยีย่ ม ประจำปี 2564 ระดบั ดเี ด่น จำนวน 3 สาขา ได้แก่

 รางวลั คุณภาพการบรหิ ารจัดการภาครัฐ

 รางวัลบรกิ ารภาครฐั

 รางวลั การบรหิ ารราชการแบบมสี ว่ นร่วม วารสาร คบจ. สกลนคร 19

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด
คุณธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้ประเมนิ ตามเกณฑ์ 9 ขนั้ ตอน 3 ระดับ คอื

 ระดับสง่ เสรมิ คุณธรรม
 ระดบั คุณธรรม
 ระดับคุณธรรมตน้ แบบ
ผลปรากฎว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “องค์กรคุณธรรมระดับ
คุณธรรมต้นแบบ” และได้รบั คัดเลือกใหเ้ ป็น “องค์กร
คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ของจังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พรอ้ มน้ี สำนกั งานสรรพากรพนื้ ที่สกลนครยงั ไดร้ บั
โล่รางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากสำนักงาน
สรรพากรภาค 10 ไว้เป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติ
แด่หนว่ ยงานดว้ ย เมอื่ วนั ท่ี 21 กันยายน 2564

มุม สท. สกลนคร

เม่อื วันพธุ ท่ี 15 กนั ยายน 2564 นายภยนั ต์ บรรเทาทุกข์ สรรพากรพ้ืนท่ี
สกลนคร และคณะผ้บู รหิ าร สำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ กลนคร ได้รว่ มประชุม
เพื่อประเมินผลและติดตามการควบคุมภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนกั งานสรรพากรพืน้ ท่สี กลนคร
ณ ห้องประชมุ ชนั้ 4 อาคารสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่สี กลนคร

20 วารสาร คบจ. สกลนคร

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ร่วมจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ "ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจ

ในท่ีราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และแผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ ฉบบั ท่ี 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมติ รกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเป้าหมายและแนวทาง
การพัฒนาทสี่ ำคัญในการรกั ษาฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสมดุลของการอนุรกั ษ์และใชป้ ระโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึง
ขดี จำกัดและศกั ยภาพในการฟ้ืนตัว รักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากร สนับสนุนการปลูกป่า และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนไปพร้อมกัน ส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชน และปา่ ครวั เรือน สร้างเครือข่ายการมสี ่วนรว่ ม
ในการฟนื้ ฟูดแู ลผืนปา่ เพ่มิ พ้ืนทปี่ ่าเศรษฐกจิ โดยการส่งเสริม
.การปลกู ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว ซึ่งกรมธนารักษ์มีนโยบายในการดำเนินการเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยการนำ
ทีร่ าชพสั ดุ ท่สี ่วนราชการครอบครองใช้ประโยชน์เกินความจำเปน็ และหรอื ไม่ไดใ้ ชป้ ระโยชน์มาขับเคลอื่ น “โครงการปลูกและดูแล
ต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน” อันเป็นการเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวให้ชุมชน ตลอดจนเป็นการปรับสมดุล
ของสภาพแวดล้อม ดูดซบั กา๊ ซเรือนกระจก และฟน้ื ฟรู ะบบนเิ วศน์ โดยมวี ตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ ดังนี้

 เพ่ือเพ่ิมพน้ื ท่สี เี ขยี วให้ชมุ ชน ตลอดจนเป็นการปรบั สมดลุ ของสภาพแวดลอ้ มใหด้ ขี น้ึ อันเป็นการยกระดบั คณุ ภาพชีวิต
ให้ประชาชนและชุมชนทอ่ี ยู่บรเิ วณโครงการฯ

 เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการปลูกป่า และบำรุงรักษาป่าร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ ง ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ และบำรุงรกั ษาเพื่อให้ต้นไมเ้ จรญิ เตบิ โตแข็งแรง
อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 10 ปี

 เพื่อนำที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสมซึ่งเป็นที่ว่างหรือที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองไว้เกินความจำเป็น
และหรือไม่ได้ใชป้ ระโยชน์ มาดำเนินโครงการปลูกและดแู ลตน้ ไมเ้ ศรษฐกิจในท่รี าชพัสดเุ พ่ือพฒั นาคุณภาพชีวติ ชุมชน

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สน.221
(บางส่วน) ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ 40-0-00 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ว่าง และไม่มีส่วนราชการ
ครอบครองใช้ประโยชน์ โดยได้ทำการจ้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียภูพาน ให้เป็นผู้ปลูกและ ดูแลต้นไม้เศรษฐกิจ
อันเปน็ การส่งเสรมิ วิสาหกิจชมุ ชนให้มรี ายไดแ้ ละสรา้ งการมสี ว่ นรว่ มในการบำรงุ รักษาป่าชุมชนร่วมกัน

วารสาร คบจ. สกลนคร 21

โดยเมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
นางจำปี บุญส่ง ธนารักษ์พื้นท่ีสกลนคร พร้อมด้วย
เจา้ หนา้ ทีส่ ำนกั งานธนารักษ์พน้ื ที่สกลนคร ร่วมจัดกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการ "ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่
ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 บนดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ สน.221 (บางส่วน) ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส จังหวดั สกลนคร เนื้อที่ 40-0-00 ไร่
โดยมี นางสาวจิราภรณ์ เบกิ บานดี นายอำเภอวานรนิวาส
และนายกำจัด ทิพย์สุริย์ นายกเทศมนตรีตำบล
วานรนิวาส รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเป็น
เกียรติในพธิ ีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีการจำกดั จำนวน
ผู้ร่วมงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ เฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื
ไวรสั โคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจงั หวัดสกลนคร

สำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่สกลนคร จดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ - พักอาศัย

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางจำปี บุญส่ง ธนารักษ์
พื้นที่สกลนคร ได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคาร
พาณิชย์-พักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น มีชั้นลอย จำนวน 36 คูหา
ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียนที่ สน.888 (บางส่วน) ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนวิ าส จังหวดั สกลนคร ปลกู สรา้ งโดยเทศบาลตำบล
วานรนิวาส ระยะเวลาเชา่ 10 ปี 6 เดือน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม 2564 ถึงวนั ที่ 14 กันยายน 2574

22 วารสาร คบจ. สกลนคร

สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสกลนคร โชว์ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ในรอบเดอื นเมษายน 2564 - กนั ยายน 2564 ที่ผ่านมา
สำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่สกลนคร มีเป้าหมายในการ
จัดเก็บรายได้อยทู่ ่ี 2,542,300.00 บาท โดยสามารถจัดเก็บ
รายได้จำนวน 2,741,565.29 บาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
199,265.29 บาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 7.84

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาข้างต้น ยังมีเป้าหมายคดี
อยูท่ ่ี 72 คดี ค่าปรับเปรียบเทยี บ 667,000.00 บาท
ผลการปฏิบัติงานจริงจำนวนคดี 76 คดี ค่าปรับ
792,192.84 บาท สูงกว่าเป้าหมาย 4 คดี ค่าปรับ
125,192.84 บาท คิดเปย้ รอ้ ยละ 18.77

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสกลนคร

แสตมปย์ าสูบ 2 ประเภท ยังคงใหค้ วามสำคัญ
กับคุณลักษณะการป้องกันการปลอมแปลงแสตมป์
สรรพสามิตเพอ่ื ใหป้ ลอมแปลงไดย้ ากขึ้น และทำให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบเบื้องต้น ได้คล้ายกับ
การตรวจสอบธนบตั ร โดยการใช้น้วิ มือสัมผัสท่ีดวง
แสตมป์ จะพบว่าพื้นผิวของดวงแสตมป์มีลักษณะ
นูนขึ้นมา กระดาษมีลายน้ำในตัว มีลวดลายไขวไ้ ป
มาและมีอกั ษรจิ๋วซ่อนอยู่ ซึ่งหากใช้แสงแบล็กไลต์
ส่องดจู ะสามารถมองเห็นหมึกพมิ พช์ นดิ พเิ ศษ

นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังเพิ่มเทคโนโลยี
ความปลอดภยั ใหก้ ับดวงแสตมปส์ รรพสามิตมากข้ึน
ด้วยการมีรหัสตัวเลขเฉพาะกำกบั สินคา้ แบบช้นื ตอ่
ขึ้น และ QR code เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ซื้อได้ด้วย
ตนเองมคี วามสะดวกรวดเรว็ แม่นยำ เพียง "หยิบแล้ว
ส่อง" โดยใช้ Smartphone สแกน QR code บนดวง
แสตมป์รายละเอียดของสินค้าและข้อมลู การชำระภาษี
ทถี่ ูกตอ้ งกจ็ ะปรากฏขนึ้ มาทันที

วารสาร คบจ. สกลนคร 23

ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตเร่ิมใช้แสตมป์สรรพสามติ รปู ลกั ษณใ์ หม่น้ี
อยา่ งเป็นทางการแลว้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยทกุ ฝ่าย
ทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ และภาครัฐจะได้รับประโยชน์
จากการเปล่ยี นแปลงรปู ลักษณ์ของแสตมปส์ รรพสามติ ในครง้ั น้ี
เช่น ประชาชนจะสามารถตรวจสอบเองได้ว่า สินค้าเหล่าน้ัน
ได้เสยี ภาษีถูกตอ้ งแลว้ หรอื ไม่ สามารถแยกแยะไดอ้ ยา่ งแม่นยำ
ว่าเป็นสินค้าจริงหรือสินค้าปลอม และตรวจสอบได้สะดวก
และงา่ ยย่ิงข้ึนดว้ ยการใช้ Smartphone ของตวั เอง

ส่วนผู้ประกอบการจะไดร้ บั ประโยชน์ในการสั่งซ้อื แสตมป์
สรรพสามิตได้ตามจำนวนทีต่ ้องการใช้จริง ไม่ต้องสั่งเผื่อหรือ
ล่วงหน้าอย่างเช่นในอดีตท่ีผา่ นมา อกี ทง้ั ยังสามารถตรวจสอบ
ขอ้ มูลแสตมปส์ รรพสามติ ไดส้ ะดวก และง่ายยิง่ ขึน้ ด้วย Mobile
Appication สำหรับผู้ประกอบการพรอ้ มทัง้ ตรวจสอบการชำระ
ภาษีขอผู้ประกอบการเองไดอ้ ยา่ งถูกต้อง

กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมสรรพสามิต ควา้ รางวัลเลิศรฐั ประจำปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รางวลั ไดแ้ ก่

 รางวัลคณุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)
ระดับกา้ วหนา้ (Advance) จำนวน 1 รางวัล

 รางวัลบรกิ ารภาครฐั จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย
2.1 ประเภทยกระดบั การอำนวยความสะดวก
ในการใหบ้ รกิ าร จำนวน 1 รางวลั
หนว่ ยงานเจา้ ของผลงาน : กล่มุ พฒั นาระบบบรหิ าร
ระดบั รางวลั : ระดับดเี ด่น
2.2 ประเภทพัฒนาการบรกิ าร จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1) ชอ่ื ผลงาน : e-Excise บริการอเิ ล็กทรอนิกส์
จดุ เดยี ว
หน่วยงานเจา้ ของผลงาน: ศนู ย์เทคในโลยีสารสนเทศ
ระดบั รางวลั : ระดับดี
2) ชื่อผลงาน : การขอใบอนุญาตจำหน่ายสรุ า ยาสูบ
และไพ่ ต่อเนอ่ื ง ณ สถานประกอบการเดิม
ผา่ นธนาคารกรงุ ไทย และร้าน 7 - ELEVEN
ทุกสาขาทวั่ ประเทศ
หนว่ ยงานเจ้าของผลงาน: ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศ
ระดบั รางวัล : ระดับดี

24 วารสาร คบจ. สกลนคร

คปภ. สกลนคร บอกข่าว

วารสาร คบจ. สกลนคร 25

26 วารสาร คบจ. สกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารกรุงไทย เขตสกลนคร

กรุงไทยคว้ารางวัล “Transport Deal of the Year”
ตอกย้ำผู้นำสถาบันการเงินเคียงข้างธุรกิจเติบโต
อยา่ งยั่งยนื

ธนาคารกรุงไทย ประสบความสำเร็จได้รับรางวัล
“Transport Deal of the Year” ในงาน The Asset
Triple A Infrastructure Awards 2021 จาก The Asset

นิตยสารการเงินชั้นนำแหง่ เอเชยี จากการเป็นผจู้ ัดการ
การจัดจำหนา่ ยหุน้ กู้เพ่ืออนรุ กั ษส์ ิ่งแวดล้อมหรือหุ้นกู้
สีเขยี ว (Green Bonds) มูลค่า 8,600 ล้านบาท ให้กับ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รางวัลน้ี
แสดงถึงความมุ่งมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจ
ตามวิสัยทศั น์ของธนาคารท่ีคำนึงถึงสง่ิ แวดล้อม สังคม

และธรรมาภิบาล (ESG) พร้อมอยู่เคียงข้างการทำธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน การจดั จำหน่ายหนุ้ กู้เพ่อื อนรุ ักษ์สง่ิ แวดลอ้ ม
เปิดใหก้ ลมุ่ ผู้ลงทนุ สถาบันและผลู้ งทุนรายใหญ่เลือกลงทุน

และมโี อกาสไดร้ บั ผลตอบแทนที่ดคี วบคูไ่ ปกบั การเตบิ โต
ของสงั คมอยา่ งย่งั ยนื

สนใจอา่ นรายละเอยี ดเพิม่ เติม
https://krungthai.com/.../krungthai.../promotion-detail/799

วารสาร คบจ. สกลนคร 27

ธนาคาร ธ.ก.ส. จังหวัดสกลนคร ผ่านการรบั รองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy
Contact Center (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในระดับพนื้ ฐาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชูชัย กาญจนสรรพกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2564
ระดับพื้นฐาน ผ่านระบบ Video Conference : ZOOM Meeting จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาสกลนคร สาขาพังโคน
สาขาสวา่ งแดนดนิ และสาขากุสมุ าลย์ โดยมนี ายอนุชา นาคาศยั รัฐมนตรปี ระจำสำนกั นายกรฐั มนตรี เปน็ ประธานในพธิ ี

ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาสกลนคร คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น ระดับประเทศ

ธ.ก.ส. คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ซึ่ง ธ.ก.ส. สาขาสกลนคร ได้รับรางวัลระดับประเทศ และอีก 192 สาขา
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับจังหวัด สะท้อนการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย
อาชวี อนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมาตรฐาน

นายสันติ เจริญสุข รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เปิดเผยว่า ตามท่ี ธ.ก.ส. ไดเ้ ขา้ ร่วมโครงการสถานประกอบกจิ การต้นแบบดีเดน่ ดา้ นความปลอดภยั
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการ
และคมุ้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพ่อื ใหส้ ถานประกอบกจิ การท่ีปฏิบัติถูกตอ้ งตามกฎหมาย
มีระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานที่ดี เพื่อก้าวสู่ระบบมาตรฐานสากล รวมทั้งได้รับการเชิดชูเกียรติและเป็นองค์กร
ตน้ แบบด้านความปลอดภยั ฯ ให้กบั สถานประกอบกจิ การกิจการอน่ื ๆ

โดยในปนี ้เี ป็นปแี รกท่ี ธ.ก.ส. ส่งประกวดในระดับประเทศ และสาขาสกลนคร ได้รับรางวัล
เกียรติบตั ร (ทอง) ระดับประเทศ อีกทัง้ ธ.ก.ส. สาขา อีกจำนวน 192 สาขา ได้รับรางวลั เกียรติบัตร
ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เหน็ ถึงการมุ่งเน้นใหม้ กี ารบรหิ ารจดั การและมีการดำเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับหลกั เกณฑ์การพจิ ารณารางวัลนนั้ สถานประกอบกจิ การต้องไมม่ ีการถูกดำเนินคดี
ด้านความปลอดภัยในการทำงานทุกกรณี ไม่มลี กู จา้ งประสบอนั ตรายจากการทำงานถงึ ขนั้ เสียชีวิต
ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะบางส่วน ในระยะเวลาที่กำหนดมีอัตราการประสบอันตราย
จากการทำงานถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยผลการเปรียบเทียบ
อตั ราการประสบอันตรายจากการทำงานถึงข้ันหยุดงานเกิน 3 วนั และมีการจัดตั้งชมรมจิตอาสา
สร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ และคลินิกความปลอดภัย
ในสถานประกอบกจิ การ

28 วารสาร คบจ. สกลนคร

ธนาคาร ธ.ก.ส. จังหวัดสกลนคร ลงพ้ืนที่มอบน้ำดื่มและผ้าห่มให้แก่โรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นางสาวจารุพร ตามกลาง คลังจังหวัดสกลนคร นายชูชัย
กาญจนสรรพกจิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสกลนคร
พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม จำนวน
1,200 ขวด และมอบผ้าห่มตราสัญลักษณ์ ธ.ก.ส. จำนวน
100 ผืน ให้กับโรงพยาบาลสนาม ทบ. ค่ายกฤษณ์สีวะรา
เพอ่ื รองรบั ผปู้ ว่ ยโควดิ - 19 จำนวน 500 เตียง

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. เดินหนา้ เคียงข้างเกษตรไทย พรอ้ มช่วยเหลอื แก้ไขปัญหา “หนนี้ อกระบบ”
คณุ สมบัติผู้สมคั ร : เปน็ เกษตรกร และบคุ คลในครวั เรอื นที่มีหน้ีนอกระบบ
กรณีชำระหนีน้ อกระบบ รายละไมเ่ กิน 100,000 บาท
ระยะเวลาดำเนนิ โครงการตง้ั แต่วันน้ี - 31 มนี าคม 2566

 สอบถามโทร Call Center 0 2555 0555 หรือตดิ ตอ่ ได้ที่ ธ.ก.ส. ทกุ สาขาทั่วประเทศ

ธ.ก.ส. เดินหนา้ ให้ความช่วยเหลือลูกค้าธรุ กิจท่องเทย่ี ว และธรุ กจิ ท่ีเกยี่ วเน่อื งกับการท่องเท่ียว
วตั ถปุ ระสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดอื ดร้อนและชว่ ยเหลือผู้ประกอบการที่ไดร้ บั ผลกระทบ

จากการระบาดของโรค COVID-19
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

งดคิดดอกเบ้ียเงินกู้วงเงินไมเ่ กนิ รายละ 100,000 บาท เป็นเวลา 6 เดอื น
ตั้งแต่วนั ท่ี 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
สำหรบั เกษตรกร บคุ คล ผู้ประกอบการ (นิติบคุ คล) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกจิ ชุมชน
กองทุนหม่บู ้านและชมุ ชน องค์กร และสหกรณ์ทเี่ ป็นลูกคา้ ธ.ก.ส.

 สอบถามโทร Call Center 0 2555 0555 หรอื ตดิ ต่อไดท้ ี่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

วารสาร คบจ. สกลนคร 29

ธนาคารออมสิน เขตสกลนคร จัดกิจกรรม “ตลาดออมสิน”

ธนาคารออมสิน เขตสกลนคร จัดกิจกรรม “ตลาดออมสิน”
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคนา 2019 (COVID - 19) และพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร
ออมสิน เขตสกลนคร ทุกสาขา

ธนาคารออมสิน เขตสกลนคร ร่วมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวนั องั คารท่ี 3 สงิ หาคม 2564
นางกัญญา สุนารักษ์ ผู้อำนวยการ
ธนาคารออมสิน เขตสกลนคร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน/
ลูกจ้างในสังกัด ร่วมถวายเทียนพรรษา
ประจำปี 2564 ณ วัดพระธาตุเชิงชมุ
วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

30 วารสาร คบจ. สกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสกลนคร

วารสาร คบจ. สกลนคร 31

32 วารสาร คบจ. สกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ เขต 11 สกลนคร

SME D Bank ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าของเราทั้ง 4 กิจการ ที่รับได้รางวัลการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ
ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

“ความสาเรจ็ ของลูกคา้ คือ ความสาเร็จของ SME D Bank”

วารสาร คบจ. สกลนคร 33

ข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร

ไอแบงก์ เข้ารบั โลป่ ระกาศเกียรติคุณ สำหรับความร่วมมือ
ในการดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูล
หมอพรอ้ ม กระทรวงสาธารณสขุ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธาน
ในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับความร่วมมือ
ในการดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูล
หมอพร้อม กระทรวงสาธารณสขุ " โดยมี นางนุจรี ภกั ดีเจรญิ
ผชู้ ว่ ยกรรมการผู้จดั การ ผู้บรหิ ารกลุ่มงานยทุ ธศาสตร์องคก์ ร
ผแู้ ทนกรรมการผจู้ ดั การ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เข้ารับมอบ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนบั สนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ เมอ่ื วนั ท่ี 6 ตลุ าคม 2564

ไอแบงก์ ขยายวงเงินสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจ
ชว่ ยเหลือผปู้ ระกอบการธุรกจิ สโู้ ควดิ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขยายวงเงิน
สินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจสำหรับลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่
ที่เป็นผปู้ ระกอบการธุรกิจ คดิ อัตรากำไรพเิ ศษ 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก
พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการ
ธรุ กจิ ฝ่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและภัยโควิด

โครงการสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจ ตามมาตรการของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นโครงการที่ไอแบงก์ได้ให้
ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกนิ
500 ลา้ นบาท โดยให้วงเงินสงู สุดไม่เกิน 30% ของวงเงนิ สินเชื่อรวม
ที่มอี ยู่กับธนาคาร แต่ไม่เกิน 150 ลา้ นบาท (ไม่รวมภาระผกู พัน
และวงเงินสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค) และลูกค้าใหม่ที่ไม่มี
วงเงินสินเช่ือกบั สถาบันการเงินใด จะได้วงเงนิ สูงสดุ ไม่เกิน 20
ลา้ นบาท (ไม่รวมวงเงินสินเชอ่ื เพอ่ื การอปุ โภคบริโภค)

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มเติมความช่วยเหลือลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
ธนาคารไดป้ รับเพมิ่ วงเงนิ การใหส้ ินเช่ือดงั นี้ กรณเี ป็นลูกค้าที่มี
วงเงินกับธนาคารอยูแ่ ลว้ วงเงินสูงสุดที่จะได้รับพิจารณาไม่เกนิ
ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อเดิม หรือไม่เกิน 50 ล้านบาท
แล้วแต่จำนวนใดจะสงู กว่าแต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ส่วนลูกค้าใหม่
.ที่ยังไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินใด ธนาคารจะพจิ ารณาให้วงเงินสินเชื่อสงู สุด 50 ล้านบาท (รวมทุกสถาบันการเงนิ ) โดยลูกคา้ บางราย
อาจต้องใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรือ หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารกำหนด สินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจ
คิดอตั รากำไรพิเศษเพียง 2% ตอ่ ปี ใน 2 ปีแรก (ยกเว้นกำไร 6 เดอื นแรก) ปที ี่ 3-5 คิดกำไรไม่เกิน 7% ตอ่ ปี ผอ่ นได้นานสูงสุด 5 ปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม
Front–end Fee ค่านิติกรรมสัญญา และยกเวน้ คา่ ธรรมเนียมชำระคืนเสรจ็ สิน้ กอ่ นครบกำหนดอายุสญั ญา (Prepayment Fee)

ลูกค้าและผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นสมัครสินเชื่อได้ที่ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตง้ั แต่วันนไ้ี ปจนกว่าวงเงินโครงการจะเต็ม สอบถามข้อมูลเพ่มิ เตมิ โทร. ibank Call Center 1302

34 วารสาร คบจ. สกลนคร

วารสาร คบจ. สกลนคร 35


Click to View FlipBook Version