The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by เปรมหฤทัย มงคลเคหา, 2019-06-04 03:23:36

e-Book Farm Management

farm management

ครูเปรมหฤทยั มงคลเคหา
โทร. 080-740-4466

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

วิชาการจดั การฟารม์
(Farm Management)

สาระการเรียนรู้

ความหมายของการจดั การฟารม์

ประเภทของฟารม์ แบง่ ตามวตั ถุประสงคท์ าฟารม์
ประเภทของฟารม์ แบ่งตามลกั ษณะการผลติ
ประเภทของฟารม์ แบ่งตามรูปแบบการทากจิ การ
แนวคิดเกยี่ วกบั การจดั การฟารม์
รูปแบบของการจดั การฟารม์

ความหมายของการจัดการฟาร์ม

1.1 ความหมายของการจดั การ
1.2 ความสาคญั ของการจดั การฟารม์
1.3 ลกั ษณะการทาฟารม์ ของไทย

1.1 ความหมายของการจดั การ

“การจดั การ” (Management)หมายถงึ
การจดั สรรทรพั ยากรทีม่ อี ยู่จานวนจากดั
ในการ ผลิตสนิ คา้ และบริการ เพือ่ สนอง
ความตอ้ งการของมนุษย์ หรือเพือ่ ใหไ้ ด้
ตามวตั ถุประสงคท์ ีก่ าหนดไว้

1.2 ความหมายการจดั การฟารม์

“การจดั การฟารม์ ” (Farm Management)
หมายถงึ การจดั สรรทรพั ยากรของหน่วย
ธุรกิจฟารม์ ไดแ้ ก่ ทีด่ ิน แรงงาน ทุน ทีม่ อี ยู่
จานวนจากดั มาใชใ้ นการผลิตพชื เล้ ียงสตั ว์
และประมง เพอื่ ใหไ้ ดต้ าม วตั ถุประสงคท์ ี่
กาหนดภายใตก้ ารเสีย่ งและความไม่แน่นอน

เป้ าหมายของการจดั การฟารม์

มไิ ด้มุ่งหวงั เพียงกำไรสงู สดุ เทำ่ น้นั แต่มีจุดมุ่งหมำยท่กี ่อให้เกดิ
รำยได้อย่ำงต่อเน่อื งจำกกจิ กรรมภำยในฟำรม์ โดยเฉพำะกำร
จดั กำรฟำร์มในลักษณะไร่นำสวนผสมของเกษตรกรไทยท่จี ะให้
มรี ำยได้ประจำวัน สปั ดำห์ เดอื น 3เดือน 6เดอื น และรำยปี
ส่งเสริมให้ มีกำรพัฒนำฟำร์มเป็ นแหล่งอำหำรและใช้ สอยใน
ครัวเรือน กำรเพ่ิมรำยได้ ควำมกนิ ดอี ยู่ดี ควำมมหี น้ำท่ใี นสงั คม
ควำมร่ืนรมย์ในชีวิต ควำมสขุ ในครอบครัวกำรพักผ่อนหย่อนใจ
ควำมม่ันคงในอำชีพกำรเกษตร ควำมสมดุลของสภำพแวดล้อม

ลกั ษณะการทาฟารม์ ของไทย

1. การทาฟารม์ แบบยงั ชีพ(Subsistence Farms)
เป็นกำรทำฟำร์ม ไม่ได้มุ่งหวงั กำรทำกำรผลิต
เพ่ือผลิตออกมำจำหน่ำยหรือค้ำขำย จึงมุ่งเน้น
ให้ฟำร์ม คือ แหล่งอำหำร และใช้สอย
ในครัวเรือนเทำ่ น้ัน

ลกั ษณะการทาฟารม์ ของไทย

2. การทาฟารม์ แบบรวม (State and Collective
Farms) เป็ นการรวบรวมทรพั ยากรทีด่ ิน ทุน
และแรงงาน เขา้ ดว้ ยกนั ภายใตก้ ารจดั การ
ของคนใด คนหนงึ่ หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคน
หนึง่ เพอื่ ตอ้ งการผลผลิตปริมาณมากและ
ทนั ต่อเวลา

ลกั ษณะการทาฟารม์ ของไทย

3. การทาฟารม์ แบบคา้ ขาย (Commercial
Farms) ได้รับกำรพัฒนำข้ึนเน่ืองจำกกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และสงั คม ระบบนำยทุน
นิยมและวิชำกำรสมัยใหม่ในกำรผลิตทำง
กำรเกษตรเกดิ ข้ึน

เป้ าหมายของการจดั การฟารม์

กำรใช้ทรัพยำกรกำรผลิตอย่ำงไร จงึ จะคุ้มค่ำกบั ด้ำน
เศรษฐกจิ สงั คม กำรเมอื ง และส่งิ แวดล้อม ดงั น้ัน
เกษตรกรเป็นผ้มู ีส่วนร่วมในกระบวนกำรผลิต ต้องเป็น
ผู้ท่มี คี วำมรู้ ควำมสำมำรถและทกั ษะ ท่จี ะผลิตสนิ ค้ำ
กำรเกษตร ภำยใต้เง่ือนไขทรัพยำกรกำรผลิตท่มี ีอยู่
อย่ำงจำกดั (ท่ดี นิ ทุน และแรงงำน) เพ่ือให้ผลตอบแทน
สงู สดุ ต้นทุนกำรผลิตต่ำสดุ

ประเภทของฟารม์ แบง่ ตามวตั ถุประสงคก์ ารทาฟารม์

1. กำรทำฟำร์มแบบยงั ชีพหรือ
แบบครอบครัว
(Family Farming)

2. กำรทำฟำร์มแบบเชิงธรุ กจิ
(Business Farming)

ประเภทของฟารม์ แบง่ ตามลกั ษณะการผลิต

1. การทาฟารม์ เชิงเดีย่ ว
(Single Farming)

2. การทาฟารม์ แบบหลายกิจกรรม
(Diversification Farming)

ประเภทของฟารม์ แบง่ ตามรูปแบบการทาฟารม์

1. การทาฟารม์ แบบเอกชน
(Private Farming)

2. การทาฟารม์ แบบหา้ งหนุ้ ส่วน
(Partner Farming)

3. การทาฟารม์ แบบบริษทั จากดั
(Corporation Farming)

ความสาคญั ของการจดั การฟารม์

1. เป้ าหมายหลกั ของกการจดั การฟารม์
2. การจดั การฟารม์ เกีย่ วขอ้ งกบั การตดั สินใจ
3. ข้นั ตอนกระบวนการตดั สินใจ

รูปแบบของการจดั การฟารม์

1. การจดั การโดยอาศยั หลกั และทฤษฎี
(Decision theory approach)

2. การจดั การโดยอาศยั ขอ้ มูลข่าวสารความรู้
(Empircal approach)

3. การจดั การโดยอาศยั กระบวนการ
(Managerial process approach)

4. การจดั การที่เกีย่ วกบั กระบวนการทางสงั คม
(Social system approach)

5. การจดั การโดยอาศยั กระบวนการคณิตศาสตร์
6. การจดั การโดยอาศยั ระบบการทาฟารม์

(Farming system approach)

จิตที่ตงั้ ไวด้ ี
ย่อมนำสขุ มำให้

What’s Your Message?


Click to View FlipBook Version