The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Siriwimol Lapom, 2022-09-01 06:31:06

HSK : 16

16 HSK

Happiness Chines Classroom
by Nan Laoshi

Phuwiengwittayakhom School

วิชาภาษาจีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

蔡老师ครูผู้สอน ศิริวิมล หล้าป้อม
()

九月去北京旅游最好。 蔡老师

Jiǔ yuè qù běijīng lǚyóu zuì hǎo.

蔡老师

热身 课文 注释 练习 语音

蔡老师

热身

AB C 给下面的词语选择对应的图片蔡。老师

DE F 1. 猫足旅眼运椅游球动子睛 ..........................
2. ..........................
3. ..........................
4. ..........................
5. ..........................
6. ..........................

看下面的图片,说说来北京旅游最好的时间。 蔡老师
三月
六月

九月 十二月

蔡老师

课文

在学校...

A: 我要去北京旅游,你觉得什么时候去最好? 蔡老师

Wǒ yào qù běijīng lǚyóu, nǐ juédé shénme shíhòu qù zuì hǎo?

B: 九月去北京旅游最好。 生词 :
旅游 lǚyóu
Jiǔ yuè qù běijīng lǚyóu zuì hǎo. 觉得 juédé
最 zuì
A: 为 什么? 为什么 wèishéme
也 yě
Wèi shén me?

B: 九月的北京天气不冷也不热。

Jiǔ yuè de běijīng tiānqì bù lěng yě bù rè.

觉得 :การใช้ คิดว่า, รู้สึก, รู้สึกว่า 蔡老师

觉得 / 感觉 / 感到

juéde / gănjué / găndào

感到 、 觉得“ ” “ ” เป็นคำกริยา สามารถมีกรรมตามหลังได้
感觉ส่วน “ ” เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนาม

ดังนั้นเวลาที่เราใช้สื่อถึงรู้สึกว่าอย่างไร ทั้ง 3 คำนี้ สามารถใช้แทนกันได้

感觉
ได้อย่างเดียวเท่านั้ น

แต่ถ้าใช้เป็นคำนามคือ ความรู้สึก จะใช้คำว่า
感到 、 觉得


ใช้ “ ” “ ” ไม่ได้

觉得 :การใช้ คิดว่า, รู้สึก, รู้สึกว่า 蔡老师

觉得 / 感觉 / 感到

juéde / gănjué / găndào

我觉得头有点儿晕。 我感觉听说比较容易,读写很难。 我很喜欢这样的感觉。

wǒ juéde tóu yǒu diănr yūn wǒ juéde tīngshuō bĭjiào róngyì, Wǒ hĕn xĭhuān zhè yang de gănjué.


dúxiĕ hĕn nán.


ฉั นรู้สึ กเวียนหัวนิ ดหน่ อย
ฉันชอบความรู้สึกแบบนี้ มากๆ


ฉันรู้สึกว่าฟังพูดค่อนข้างง่าย อ่าน

”“ ” “ ”แทนไม่ได้
感到 、 感觉*สามารถใช้ “” แทนได้ เขียนยากมากๆ 觉得 、 感到*ใช้ “”“
感到 、 觉得*สามารถใช้ “” แทนได้

最 :การใช้ ที่สุด 蔡老师

เป็นการบ่งบอกระดับขั้นสูงสุด เช่น

1.泰国菜最好吃,因为是有酸辣咸甜的!Tàiguó cài zuì hào chī, yīnwèi shì yǒu suān là xián tián de
อาหารไทยอร่อยที่สุด เป็นเพราะว่ามีรสชาติเปรี้ยว เผ็ด เค็ม และหวาน

2.她是我最
好朋友。tā shì wǒ zuì hǎo péngyǒu
เขา/หล่อนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉั น

也 :การใช้ " " ก็...เหมือนกัน / 蔡老师

ก็....เช่นกัน

也คำวิเศษณ์ " " วางหน้าค่ากริยาหรือคำคุณศั พท์

ทำหน้าที่เป็นบทขยายภาคแสดงในประโยค ห้ามวางไว้หน้าประธานหรือคำนาม

麦克是留学生,山本也是留学生。 这很美,那也很美。 田芳不是蜜学生,张东也不是留学生。
Màikè shì liúxuéshēng, Tián fāng bùshì mì xuéshēng,
Zhè hěn měi, nà yě hěn měi.
Shānběn yě shì liúxuéshēng. Zhāng dōng yě bùshì liúxuéshēng.

นี้ สวยมาก นั้นก็สวยมากเหมือนกัน
ไมเคิลเป็นนั กเรียนต่างชาติ
เถียนฟางไม่ใช่นักศึ กษาต่างชาติ
ซานเปิ้ นก็เป็นนักเรียนต่างชาติเช่นกัน จางตงก็ไม่ใช่นักศึ กษาต่างชาติเช่นกัน

看照片... 生词 : 蔡老师

A: 你喜欢什么运动? 旅游 yùndòng
觉得 tī zúqiú
Nǐ xǐhuān shénme yùndòng? 最 yìqǐ

B: 我最喜欢踢足球。

Wǒ zuì xǐhuān tī zúqiú.

A: 下午 我们一起去踢足球吧

Xiàwǔ wǒmen yìqǐ qù tī zúqiú ba

B: 好啊!

Hǎo a!

一起การใช้ (yìqǐ) แปลว่า ด้วยกัน 蔡老师

也คำวิเศษณ์ " " วางหน้าค่ากริยาหรือคำคุณศั พท์

ทำหน้าที่เป็นบทขยายภาคแสดงในประโยค ห้ามวางไว้หน้าประธานหรือคำนาม

一起吃饭 一起逛街 一起学习

yìqǐ chīfàn yìqǐ guàngjiē yìqǐ xuéxí


ทานข้าวด้วยกัน ช้อปปิ้ งด้วยกัน เรียนด้วยกัน

一起看
电影 一起买
东西 一起回


yìqǐ kàn diànyǐng yìqǐ măi dōngxi yìqǐ huíjiā


ดูหนั งด้วยกัน ซื้อของด้วยกัน กลับบ้านด้วยกัน

家里... 蔡老师

A: 我们要不要买几个新的椅子? 生词 :

Wǒmen yào bù yāo mǎi jǐ gè xīn de yǐzi? 要 yào
新 xīn
B: 好啊。什么时候去买?

Hǎo a. Shénme shíhòu qù mǎi?

A: 明天下午 怎么样? 你明天几点能回来?

Míngtiān xiàwǔ zěnme yàng?

Nǐ míngtiān jǐ diǎn néng huílái?

B: 三点多。

Sān diǎn duō.

要 :การใช้ 蔡老师

要 要หลายๆคนคิดว่า แปลได้แค่ว่า “ต้องการ” แต่จริงๆ แปลได้มากกว่าคำว่า ต้องการเรามารู้จัก กับความหมายอื่นๆ ที่เราไม่เคยรู้กัน
รูปประโยคของ โดยทั่วไปคือ
(ประธาน) + + กริยา + (กรรม)
ส่ วนที่อยู่ในวงเล็บคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ค่ะ

要 :การใช้ 蔡老师

ความหมายที่ 1
ซึ่งเป็นความหมายสุดฮิตของ [yào] แปลได้ว่า “ต้องการ” หรือ “อยาก” ก็ได้
เช่น ต้องการอะไร หรือ อยากทำอะไรซักอย่าง

我要一杯咖啡 。 我要吃面包。 今天很累,我要
休息一下。

Wǒ yào yībēi kāfēi Wǒ yào chī miànbāo jīntiān hěn lèi, Wǒ yào xiūxí yīxià


ฉัน “เอา” กาแฟแก้วนึง ฉัน “อยาก” กินขนมปัง วันนี้ เหนื่อยมาก ฉัน “อยาก” ขอพักหน่อย

要 :การใช้ 蔡老师

ความหมายที่ 2

要 要

แปลว่า “จำเป็นต้อง” (ไม่ทำไม่ได้) โดยดีกรีจะมากกว่า ในความหมายที่ 1 ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ ง

我要找到我的书包。 去美国要申
请签证。
Wǒ yào zhǎodào wǒ de shūbāo qù Měiguó yào shēnqǐng qiānzhèng.

ฉัน “ต้อง” หากระเป๋าหนังสือของฉันให้เจอ จะไปประเทศอเมกา “(จำเป็น) ต้อง” ทำวีซ่า

要 :การใช้ 蔡老师

ความหมายที่ 3ในที่นี้ แปลว่า “ควรจะ” เป็นเชิงแนะนำว่าควรทำแบบนั้น แบบนี้ นะ

生病时要多喝水。 你学习中文要
努力一点。
Shēngbìng shí yào duō hē shuǐ. Nǐ xuéxí Zhōngwén yào nǔlì yìdiǎn

เวลาป่วย “ควรจะ(ต้อง)” ดื่มน้ำเยอะๆนะ เรียนถาษาจีน "ควรจะ(ต้อง)" ขยันหน่อย

要 :การใช้ 蔡老师

ความหมายที่ 4

要 不 不要
แปลได้ว่า “อย่า”
ในที่นี้ เป็นคำสั่ง ส่วนมากใช่คู่กับ เป็น
什么都不要说。 不要看
我。
shénme dōu búyào shuō. bú yào kàn wǒ

(เรื่อง) อะไรๆ ก็ “อย่า” พูดนะ “อย่า” เพิ่งมองฉันสิ

要 :การใช้ 蔡老师

ความหมายที่ 5ใช้กับเหตุการณ์อนาคต แบบว่าเกิดขึ้นแน่ๆ วางแผนไว้แล้วหรือเตรียมการไว้แล้วแปลได้ว่า “จะ” เกิดแบบนั้นค่อนข้างแน่นอน
好像要下雨了。
明天我们要
去公园。
hǎo xiàng yào xià yǔ le. Míngtiān wǒmen yào qù gōngyuán

ดูเหมือนว่าฝนจะตก พรุ่งนี้ พวกเราจะไปสวนสาธารณะ
要 不要มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประโยค บางครั้งแปลได้ว่า “จะ” “ควรจะ” หรือ “อย่า ” ก็ยังได้
要แต่ยังไงก็ตาม ก็ให้ความหมายที่หนักแน่นมั่นคงว่าสิ่ งนั้นต้องเกิดขึ้นแน่

在家里 生词 : 蔡老师

A: 桌子下面有个猫。 它 tā
那是我的 它叫花花。zhuōzi xiàmiàn yǒu gè māo. 眼睛 yǎnjing

B: , 专名花花 :
Huāhuā
它很漂亮。Nà shì wǒ de, tā jiào Huāhuā.

A:

B: 是Tā啊h,ě我n觉p得ià它oli的an眼g睛. 最漂亮。
它多大了Shì a, wǒ juéde tā de yǎnjing zuì piàoliang.

A: ?

六个多月。Tā duōdàle?

B:

Liù gè duō yuè.

蔡老师

注释

1.助动词:要
用在动词前,表示有做某件事情的愿望。例如:
蔡老师


Subject Predicate


王方 要 学习英语。

我要 吃米饭。

我们 要不要 买几个新的椅子?

2.程度副词 :最

表示在同类是物中或某方面第一位。例如:

1.大卫的汉语最好。
2.我最喜欢吃米饭。 3.她的眼睛最漂亮。

3.概数的表达:几,多
几( ) 可以表示10以内的不定个数,后边要有量词。例如:
蔡老师几 量词 名词 123...车我我上想们有买要几几不个个要人本买。书几。个新的椅子?
几 个 人

几本书


几 个 新的椅子

(几)可以用在 (十)之后,表示大于 10 小于 20 的数字,如:十几个人;
也可以用在 (十)之前,表示大
于 20 小于 100 的数字,如:几十个人。

(多)与数字量词搭配使用,数词是 10 一下的数字时,(多)用在量词之后。例如: 蔡老师
数词 量词 多 名词

三 个 多 星期

五年多


六个多月

数词是 10 以上的整数时,多 用在量词前,在这种情况下,多 和 几 通用。例如: 蔡老师
数词 多 量词 名词

十多个月

二十 多 块 钱

八十 多 个 人

蔡老师

练习

根据课文内容回答问题
1.什么时候去北京旅游最好?为什么? 2.他们下午要做什么?
3.他们想什么时候去买椅子? 4.花花在哪儿? 蔡老师

5.花花多大了?

用本课新学的语音点和词语描述图片
1.我要去买...............个新杯子。
2.你...............买衣服,去那个商店吧。

3.我的你猫的三猫岁多...大....了...?.....了。 我想和4.我朋不友想去学....习...,......。

蔡老师

语音

1.中重格式 双音节词语的重音:

大多数双音节词属中重格式,第二个音节为重音,音长较长。例如: 蔡老师

冰箱 :bīngxiāng 帮忙 :bāngmáng 打扰 : 高兴 :dǎrǎogāoxìng

旅游 :ǚyóu 可能 : kěnéng 开始 : kāishǐ 考试 :kǎoshì

2.重轻格式

少数双音节词是(重轻)格式,第一个音节为重音,音长较长;第二个音节为轻音,音长较短。例如:

东西 :dōngxi 窗户 :chuānghu 萝卜 :luóbo 时候 :shíhou
枕头 :zhěntou 你们 :nǐmen 告诉 :gàosu 故事 :gùshi

再见

蔡老师


Click to View FlipBook Version