The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bilinbanieyyampiang, 2021-11-08 01:02:56

GKEB1072 BILINBANIEY BINTI YAMPIANG

GKEB1072 BILINBANIEY BINTI YAMPIANG

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA,KOTA
KINABALU,SABAH

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN PPISMP

-KERJA KURSUS -
KURSUS: KEMAHIRAN BELAJAR

KOD KURSUS : GKEB1072

KANDUNGAN: Bahagian A: Penghasilan Produk
i. Bahagian B: Penulisan Akademik
ii.

Nama Guru Pelatih : BILINBANIEY BINTI YAMPIANG
No. Kad Matrik : P21074268

Kumpulan : PPISMP BMSK4

Ambilan :JUN 2021 (Kemasukan September 2021)

Semester/Sesi : 1/September 2021
No. Telefon Bimbit : 0139071208

Alamat E-mel : [email protected]
Nama Pensyarah Kursus : Puan Jaslinah Makantal

Markah :

KRITERIA 40% 40% Jumlah
Pemeriksa 1 Penghasilan Produk Penulisan ( 80 %)
Akademik

Pemeriksa 2

A. Pengesahan Pelajar: ( diisi semasa menghantar tugasan)

Saya mengesahkan bahawa hasil tugasan yang dihasilkan oleh saya sendiri dan tiada unsur-unsur plagiat didalamnya.
Saya faham implikasi yang akan saya terima sekiranya pengakuan iniadalah pengakuan palsu.

Tanda tangan Pelajar: Tarikh: 8/ 11/ 2021

B. Pelajar Menerima Maklumbalas Hasil Tugasan: ( diisi selepas menerima gred dan maklumbalas daripada pensyarah)

PENGHARGAAN
Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan kerana dengan berkat dan

kasihNya, kerja kursus GKEB 1072 Kemahiran Belajar ini dapat saya siapkan dengan jayanya. Dalam
usaha untuk menjayakan kerja kursus ini, saya ingin menitipkan penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada pensyarah kursus GKEB 1072 Kemahiran Belajar, Puan Jaslinah Makantal atas bimbingan dan
tunjuk ajar yang telah beliau curahkan sepanjang tempoh pelaksanaan kerja kursus ini.

Ucapan terima kasih ini juga ditujukan kepada ibu bapa saya yang telah memberikan sokongan dan
dorongan kepada saya untuk menyiapkan tugasan kerja kursus ini. Sokongan dan dorongan mereka
memberikan motivasi kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini.

Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan sekelas atas tunjuk ajar dan perkongsian ilmu
serta nasihat kalian yang amat bermakna bagi saya. Akhir kata, semoga Tuhan memberkati dan memberi
pahala yang berlipat kali ganda atas pertolongan kalian.

Sekian, terima kasih.

i

KANDUNGAN
1 PENGENALAN...................................................................................................................................... 1
2 KEPENTINGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ............................................................................................. 2
3 JUSTIFIKASI PEMILIHAN ALAT BERFIKIR.......................................................................................... 3
4 PEMILIHAN ALAT BERFIKIR................................................................................................................ 4

4.1 Carta jaringan................................................................................................................................. 4
4.2 Carta tulang ikan ............................................................................................................................ 4
5 PENUTUP ............................................................................................................................................. 5
6 RUJUKAN ............................................................................................................................................. 6

ii

1 PENGENALAN
Kemahiran berfikir dapat diertikan sebagai suatu proses mental dalam usaha untuk

memahami pengalaman. Kemahiran berfikir juga membolehkan pelajar untuk mengintegrasikan
pengalaman-pengalaman yang baru dialaminya ke dalam kotak fikiran. Di samping itu, kemahiran
berfikir boleh didefinisikan sebagai proses kognitif tertentu yang membantu pelajar untuk
berkemampuan berfikir di luar kotak serta berfikiran luas.

Terdapat dua jenis kemahiran berfikir, iaitu kemahiran berfikir secara kritis dan kemahiran
berfikir secara kreatif. Scriven dan Paul (seperti yang dinyatakan dalam Masrah dan Rio Sumarni,
2006) menjelaskan bahawa:

Kemahiran berfikir secara kritis merupakan satu proses disiplin secara intelek yang
berfungsi secara aktif dan berkemahiran dalam menyatakan konsep, membuat
aplikasi, menganalisis, mensintesis atau menilai maklumat yang dikumpul, dijana,
pemerhatian, pengalaman, tindakbalas, taakulan, atau komunikasi sebagai petunjuk
kepada kepercayaan dan tindakan.
Manakala kemahiran berfikir kreatif dapat didefinisikan sebagai kecekapan dan keupayaan
untuk menggunapakai minda bagi meneroka sebarang kemungkinan, mencipta sesuatu yang baru,
asli dan mempunyai nilai.

1

2 KEPENTINGAN KEMAHIRAN BERFIKIR
Terdapat beberapa manfaat atau kepentingan berfikir secara kritis dan kreatif seperti

menyemai dan mewujudkan pemikiran yang baik dan berkesan. Ini akan menyebabkan sesebuah
kesimpulan yang dibuat lebih dipercayai serta lebih bijak . Ia juga membolehkan perkara yang dikaji
dapat dilihat dengan lebih mendalam. Secara tidak langsung, kemahiran berfikir ini akan membawa
kepentingan terhadap hasil ciptaan yang lebih kreatif dan berseni kerana segala kritikan yang
dibuat adalah membina untuk penambahbaikan.

Kepentingan kemahiran berfikir yang berikutnya ialah budaya berfikir secara kritis dan
kreatif dapat diamalkan. Hal ini dikatakan demikian kerana pemikiran yang kritis dan kreatif ini amat
diiperlukan oleh tenaga kerja pada masa akan datang kerana kebanyakan bidang pekerjaan
memerlukan kemahiran berfikir ini untuk menyelesaikan masalah yang wujud dan harus membuat
sesuatu keputusan. Oleh itu, semua pihak khususnya guru yang sedang mengajar di sekolah atau
sedang menjalani latihan berperanan untuk membentuk generasi akan dataang kerana golongan
bergantung kepada kepimpinan dan tunjuk ajar guru.

Selain itu, kemahiran berfikir juga dapat mengelakkan daripada berlakunya kesilapan dalam
berfikir iaitu, fikiran yang terburu-buru, fikiiran yang sempit dan fikiran yang kabur.

2

3 JUSTIFIKASI PEMILIHAN ALAT BERFIKIR
Pengurusan grafik merupakan suatu bentuk ilustrasi atau lakaran yang digunakan untuk

membantu dan mengurus cara berfikir yang lebih tersusun bagi tujuan pemantapan pemikiran selepas
melakukan pembacaan. Pengurusan grafik ini juga boleh membantu pelajar mentadbir maklumat yang
diterima dan seterusnya diolah ke dalam bentuk visual yang lebih menarik dan kreatif.

3

4 PEMILIHAN ALAT BERFIKIR
4.1 Carta jaringan
4.2 Carta tulang ikan

4

5 PENUTUP
Pengurusan grafik amat sesuai digunakan sebagai alat berfikir kerana ia dapat membantu pelajar

untuk memperkembangkan pemikiran mereka. Selain itu, murid juga akan lebih senang untuk memahami
topik pembelajaran kerana alat pengurusan grafik ini dapat menyimpulkan hasil dapatan semasa proses
pengajaran dan pembelajaran berlansung dengan mudahnya.

5

6 RUJUKAN
Ahamad, M., & Shariffudin, R. S. (2006). Pembangunan dan penilaian perisian prototaip MS-Gravis
berasaskan kemahiran berfikir secara kritis dalam mekanik (Doctoral dissertation, Universiti
Teknologi Malaysia).
http:/ / cikgupija92.blogspot.com/ 2016 /05/kepentingan-kemahiran-berfikir-secara.html?m=1

6


Click to View FlipBook Version