The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครูริดวาน สะอิ, 2022-05-18 12:31:05

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2

ยนิ ดตี อ้ นรบั คณะกรรมการผปู้ ระเมนิ ทกุ ทา่ น

การประเมนิ เตรยี มความพรอ้ มอยา่ งเขม้ ตำแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย

ครู“งานของ น้ัน ถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่าง

แท้จริง เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ ความดี และ
ความสามารถทกุ ๆ ดา้ นแกศ่ ิษย์ เพอ่ื ช่วยให้สามารถดำรง
ตนเป็นคนดี มีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม เพราะเหตุที่งานของครูเป็นงานท่ีหนักและเป็นงาน
สร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ ผู้เป็นครูจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความตั้งใจท่ีแน่วแน่ ด้วยความพากเพียร อดทน และด้วย
ความเมตตากรุณาอย่างสูง ท้ังต้องสารวมระวังตนใน
เร่ืองความประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยตัว
ปล่อยใจไปตามความต้องการที่ไม่สมควรแก่ฐานะและ
เกยี รติภูมิของครู…”

พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการครุ สุ ภา คณะกรรมการมาตรฐานวชิ าชีพ
และคณะกรรมการมูลนธิ ชิ ว่ ยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นาครูอาวุโส ณ ณ ศาลาดสุ ดิ าลยั สวนจิตรลดา พระราชวังดสุ ติ

ประวตั ิสว่ นตัว

นายรดิ วาน สะอิ

MR.RIDWAN SA-ID

เกดิ วันพฤหสั บดีท่ี ๒๔ เดอื น พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๓๓
เชอื้ ชาติ ไทย สญั ชาติ ไทย ศาสนา อสิ ลาม
บา้ นเลขที่ ๓/๓ หมู่ ๔ ตาบลโละจูด
อาเภอแว้ง จงั หวดั นริวาส

การนำเสนอการประเมินเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตำแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย จัดทำโดย นายรดิ วาน สะอิ ตำแหน่งครผู ชู้ ว่ ย
โรงเรียนบา้ นป่าคลอก สำนักงานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาภเู กต็ กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

EDUCATION

ครศุ าสตรบ์ ัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎพระนคร พ.ศ.๒๕๕๖

การนำเสนอการประเมนิ เตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ตำแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย จัดทำโดย นายริดวาน สะอิ ตำแหนง่ ครผู ู้ช่วย
โรงเรียนบ้านป่าคลอก สำนกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาภูเกต็ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ประวตั กิ ารรบั ราชการ

เร่ิมเขำ้ รับรำชกำรครูตำแหน่งผชู้ ่วย
โรงเรียนบำ้ นป่ ำคลอก

เมื่อวนั ท่ี ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓

การนำเสนอการประเมินเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตำแหน่ง ครูผูช้ ่วย จัดทำโดย นายริดวาน สะอิ ตำแหน่งครผู ู้ชว่ ย
โรงเรยี นบ้านป่าคลอก สำนกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภเู ก็ต กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ข้อมลู เกี่ยวกับการปฏบิ ตั ิงาน

การจดั กิจกรรมการเรียนการสอน
ข้าพเจา้ ได้รบั มอบหมายให้ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่การสอนของกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ในภาคเรยี นที่ ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ จานวน ๕ รายวิชา ดังนี้

๑.๑ ทาหน้าที่สอนในรายวิชาภาษาไทยท ๑๒๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒
๑.๒ ทาหน้าที่สอนในรายวิชาภาษาไทยท ๑๔๑๐๑ ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี ๔
๑.๓ ทาหน้าท่สี อนในรายวชิ าภาษาไทยท ๑๕๑๐๑ ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ ๕
๑.๔ ทาหนา้ ทีส่ อนในรายวชิ าภาษาไทยท ๑๖๑๐๑ ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ ๖
๑.๕ ทาหนา้ ทส่ี อนในรายวิชาประวัตศิ าสตร์ ส ๑๕๑๐๒แชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ ๕
๑.๖ ทาหน้าทีส่ อนในรายวชิ าเดนิ ตามรอยพ่อชั้นประถมศึกษาปที ี่ ๕
๑.๗ ทาหน้าท่สี อนในรายวิชาปอ้ งกนั การทจุ รติ ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี ๕
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายใหป้ ฏิบัตหิ นา้ ที่การสอนกิจกรรมพัฒนาผ้เู รยี น ในภาคเรยี นที่ ๑ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ จานวน ๔ รายวิชา
ดังนี้
๑.๖ ทาหนา้ ทีส่ อนในรายวชิ าชมุ นุม
๑.๗ ทาหนา้ ที่สอนในรายวิชากจิ กรรมลกู เสอื สามญั
๑.๘ ทาหนา้ ท่ีสอนในรายวิชาแนะแนว
รบั ผดิ ชอบจานวนการสอนท้ังหมด ๒๘ คาบ

งานครทู ีป่ รกึ ษา

ข้าพเจา้ ได้รบั มอบหมายหน้าท่ใี หเ้ ปน็ ครทู ่ปี รึกษาระดบั ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ ๕

ภาคเรียนที่ ๑ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ซ่งึ มหี น้าที่ดังน้ี

- การดูแลและแกไ้ ขปญั หาความประพฤตินักเรียน

- การจดั ระบบดูแลช่วยเหลอื นักเรียน
- การดูแลควบคมุ แถวและการทำกจิ กรรมภาคเช้า
- จดั ท๋ ำเอกสารงานธรุ การในชน้ั เรียน
- ปลกู ฝังคุณธรรม จรยิ ธรรมให้กับนักเรยี น

ผลการปฏบิ ัตงิ าน
การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้มของครผู ู้ชว่ ย

(ครง้ั ที่ ๒)

ระหว่างวนั ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓- ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

การนำเสนอการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำแหน่ง ครูผชู้ ่วย จดั ทำโดย นายริดวาน สะอิ ตำแหน่งครผู ชู้ ว่ ย
โรงเรยี นบา้ นป่าคลอก สำนกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาภเู ก็ต กระทรวงศึกษาธิการ

๏ ด้านการปฏบิ ตั ติ น ๏

การนำเสนอการประเมนิ เตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครผู ู้ชว่ ย จดั ทำโดย นายริดวาน สะอิ ตำแหนง่ ครูผ้ชู ว่ ย
โรงเรียนบา้ นปา่ คลอก สำนักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ กระทรวงศึกษาธิการ

๐๑ วินัยและการรักษาวนิ ยั

ตารางการมาปฏบิ ตั ริ าชการ สรปุ

วันลวนัาเดือน ปี ลาปว่ ย ลากจิ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย
ครง้ั วัน
ทีล่ า ครง้ั วัน ครง้ั วนั ครง้ั วนั ครั้ง วนั
--
๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓ ------ --
๒๔ ม.ค. ๒๕๖๔ --
- -------
รวม จำนวน - คร้ัง จำนวน - วนั
รวมทง้ั สน้ิ

๐๑ วนิ ัยและการรกั ษาวนิ ยั

๑.๑ ข้ำพเจ้ำแสดงออกทำงอำรมณ์ กริยำ ท่ำทำง และกำรสื่อสำรได้เหมำะสม
กบั กำลเทศะต่อผู้เรียน ปฏิบตั ติ นเป็ นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เช่นพูดจำไพเรำะ
ประพฤตปิ ฏบิ ตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดแี ก่ลูกศิษย์ เสียสละ มีนำใจ ควำมเกรงใจ ควำม
ยตุ ิธรรม ควำมเห็นอกเห็นใจ มีมำรยำททีง่ ดงำม ควำมรักและเมตตำต่อศิษย์

การนำเสนอการประเมนิ เตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครผู ชู้ ่วย จดั ทำโดย นายรดิ วาน สะอิ ตำแหน่งครผู ู้ชว่ ย
โรงเรยี นบ้านปา่ คลอก สำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ

วนิ ยั และการรกั ษาวนิ ยั

๑.๒ ข้ำพเจ้ำแสดงออกทำงอำรมณ์ กริยำ ท่ำทำง และกำรส่ือสำรได้เหมำะสมกบั กำลเทศะต่อผ้บู ังคบั บญั ชำ
เช่ือ ฟังและปฏบิ ตั ิตำมคำสั่งของผ้บู ังคบั บัญชำตำมที่ได้รับมอบหมำยและมมี ำรยำทที่งดงำม ควำมรักและ
เมตตำต่อผู้บงั คบั บัญชำ เพ่ือนร่วมงำน ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น

๐๑ วนิ ยั และการรกั ษาวนิ ยั

๑.๓ กำรมีเจตคติเชิงบวกกบั ประเทศชำติ ข้ำพเจ้ำปฏบิ ตั ิตนเป็ นผู้มีคณุ ธรรม จริยธรรม เคำรพกฎเกณฑ์
และยดึ ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองทด่ี ขี องชำตสิ ่งเสริมปลูกฝังค่ำนิยมท่ดี ตี ่อประเทศชำติแกนักเรียน

๐๑ วินัยและการรกั ษาวนิ ยั

๑.๔ ข้ำพเจ้ำปฏบิ ตั ิตนตำมกฎหมำย ระเบยี บแบบแผน หลกั เกณฑ์และวธิ ีปฏบิ ัติรำชกำร รักษำระเบียบวนิ ยั ใน
กำรเป็ นข้ำรำชกำรท้งั ในเวลำรำชกำรและเวลำนอกรำชกำร รักษำระเบยี บวนิ ยั ในด้ำนกำรครองตน เช่น แต่งกำย
ชุดรำชกำรในวนั จันทร์ และชุดสุภำพ เรียบร้อย (รับผดิ ชอบงำนทีไ่ ด้รับมอบหมำยเตม็ ควำมสำมำรถ)

๐๑ วนิ ัยและการรกั ษาวนิ ยั

๑.๕ ข้ำพเจ้ำปฏบิ ัตติ นตำมปฏิบตั ิตนตำมระเบียบ แบบแผน ข้อบงั คบั ข้อกำหนดเพ่ือให้งำนบรรลเุ ป้ำหมำย
โดยกำรมำทำงำนตรงต่อเวลำ เข้ำสอนตรงเวลำ เข้ำร่วมประชุม แต่งกำยถูกต้องเหมำะสม มีควำมรับผดิ ชอบ
รักษำวนิ ยั ท่ีเป็ นข้อห้ำมและข้อปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัดอยู่เสมอ เช่น รับผดิ ชอบต่อกำรเรียนกำรสอนและ
ปฏบิ ตั งิ ำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมเต็มใจ

๐๑ วนิ ยั และการรกั ษาวนิ ยั

๑.๖ กำรปฏบิ ตั ิตำมกฎหมำยข้ำพเจ้ำรักษำวนิ ยั ท่ีเป็ นข้อห้ำมและข้อปฏบิ ตั ิอย่ำงเคร่งครัด โดยศึกษำ
พระรำชบัญญตั ริ ะเบยี บข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือเตือนตนไม่ให้กระทำ
ควำมผดิ ทำงวนิ ัยรำชกำร และปฏบิ ตั ติ นตำมข้อกำหนดของกฎหมำยในฐำนะพลเมืองของประเทศ

๐๒ คณุ ธรรม จริยธรรม

๒.๑ กำรปฏบิ ตั ติ นตำมหลกั ศำสนำ ที่นับถืออย่ำงเคร่งครัดและมีคณุ ธรรม จริยธรรม เพื่อกำรเป็ นครูท่ี
ประกอบด้วยคณุ งำมและควำมดี
๒.๒ กำรเข้ำร่วม ส่งเสริม สนับสนุนศำสนกจิ ของศำสนำทน่ี บั ถืออย่ำงสม่ำเสมอ

๐๒ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม

๒.๓ ข้ำพเจ้ำเข้ำร่วมและให้ควำมร่วมมือกบั ชุมชนและเข้ำร่วมกจิ กรรมต่ำง ๆ ท่ีชุมชนจดั ขึน้ เช่น วนั ลอยกระทง
วนั สำคญั ทำงพระพทุ ธศำสนำ งำนต่ำง ๆ ท่ชี ุมชุนจัดขึน้
๒.๔ ข้ำพเจ้ำเคำรพธงชำติและร่วมพธิ กี รรมหน้ำเสำธงทุกเช้ำมิได้ขำด จนเป็ นทป่ี ระจกั ษ์แก่สำยตำของ
นักเรียนเพื่อนร่วมงำน รักษำขนบธรรมเนียมประเพณไี ทย เข้ำร่วมงำนประเพณตี ่ำง ๆ

๐๒ คณุ ธรรม จริยธรรม

๒.๕ กำรมีจิตบริกำร และจิตสำธำรณะข้ำพเจ้ำมคี วำมเตม็ ใจท่ีจะให้บริกำรแก่ผ้ปู กครองนักเรียนท่ีมำติดต่อรำชกำร
กบั ทำงโรงเรียนด้วยควำมเตม็ ใจและมจี ิตอำสำในกำรร่วมงำนกบั ทำงชุมชน ร่วมบริจำคและแบ่งปันเท่ำท่ีตนเอง
สำมำรถทำได้
๒.๖ กำรต่อต้ำนกำรกระทำของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลทสี่ ่งผลต่อควำมม่ันคง ของชำตหิ รือผลกระทบเชิง
ลบต่อสังคมโดยรวม

๐๓ จรรยาบรรณวชิ าชพี

๓.๑ ข้ำพเจ้ำปฏบิ ตั ิตนเหมำะสมกบั ควำมเป็ นครูตำมจรรยำบรรณวชิ ำชีพครู และมกี ำรเข้ำอบรมและพฒั นำตนให้มี
บุคลกิ ภำพดเี หมำะกบั กำรเป็ นครู พฒั นำงำนให้ดอี ย่เู สมอ มคี วำมรับผดิ ชอบต่อวชิ ำชีพและเป็ นสมำชิกทด่ี ขี ององค์กร
๓.๒ ข้ำพเจ้ำติดตำมข่ำวสำรต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมโซเชียลเนต็ เวริ ์ก กำรเปลย่ี นแปลงด้ำนวทิ ยำกำรในหลำย ๆ
ด้ำน เช่นเกย่ี วกบั เทคโนโลยขี องกำรเรียนรู้ และสภำพเศรษฐกจิ สังคม กำรเมืองของไทย และนำนำชำติ

๐๓ จรรยาบรรณวชิ าชพี

๓.๓ ข้ำพเจ้ำเห็นคณุ ค่ำและควำมสำคญั ของกำร เป็ นครูท่ีดอี ย่เู สมอ โดยมีควำมรักและศรัทธำในวชิ ำชีพครู พงึ
กระทำตนให้เป็ นแบบอย่ำงทีด่ ตี ่อ ศิษย์ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม
๓.๔ ข้ำพเจ้ำปฏบิ ัตงิ ำนสอนด้วยควำมรับผดิ ชอบ เตม็ ใจเตม็ กำลงั ควำมสำมำรถ เพื่อพฒั นำผู้เรียนให้มพี ฒั นำกำรและ
ควำมพร้อมท่ีเหมำะสมกบั วยั และศักยภำพ ปฏบิ ตั หิ น้ำที่ด้วยควำมวริ ิยะอุตสำหะ เสียสละท้ังเวลำแรงกำย พฒั นำผ้เู รียน
ให้เกดิ กระบวนกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำยทก่ี ำหนดไว้ กำรมุ่งมน่ั ต่อกำรพฒั นำควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้เรียน

๐๓ จรรยาบรรณวชิ าชพี

๓.๕ ข้ำพเจ้ำเข้ำร่วมกำรประชุม/กำรอบรมควำมรู้ทเี่ กยี่ วข้องกบั กำรศึกษำอย่เู สมอ เมื่อเสร็จสิ้นกำรจัดกจิ กรรม
ข้ำพเจ้ำทำแบบทึกและสรุปผลกำรเข้ำร่วมกจิ กรรม นำควำมรู้ทไี่ ด้มำพฒั นำตนเองและผ้เู รียน และรำยงำนผลให้
ผ้บู ริหำรสถำนศึกษำรับทรำบอยู่เสมอ
๓.๖ ข้ำพเจ้ำปฏบิ ัตหิ น้ำทอ่ี บรมสั่งสอนศิษย์ด้วยควำมรักและศรัทธำในวชิ ำชีพครู กระตุ้นและส่งเสริมให้ผ้เู รียนเกดิ กำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง สร้ำงเสริมทักษะชีวติ และปลกู ฝังคุณธรรม จริยธรรมทุกคร้ังในกจิ กรรมกำรเรียนกำรสอนประพฤติตน
เป็ นแบบอย่ำงทด่ี ใี ห้กบั ผู้เรียนด้วยกำรตรงต่อเวลำ รักษำวนิ ัย พูดจำไพเรำะ และให้ควำมเป็ นกนั เองแก่นักเรียน

๐๓ จรรยาบรรณวชิ าชพี

๓.๗ กำรประพฤตปิ ฏิบตั ติ น เป็ นทยี่ อมรับของผู้เรียน ผู้บริหำรเพ่ือนร่วมงำนผู้ปกครอง และชุมชน ข้ำพเจ้ำดำรงตน
ด้วยควำมสุภำพอ่อนน้อมสำรวมในกริ ิยำมำรยำท และกำรแสดงออกด้วยปิ ยวำจำ แต่งกำยสะอำดเรียบร้อยถูกต้องตำม
กำลเทศะ ไม่เบียดบงั เวลำของทำงรำชกำรไปทำธุรกจิ อื่นใด ปฏิบัติงำนท่ีได้รับมอบหมำยตำมตำแหน่งและงำนอ่ืน ๆ ท่ี
ได้รับมอบหมำยได้สำเร็จลลุ ่วงและมคี ณุ ภำพบรรลตุ ำมเป้ำหมำยตำมที่กำหนด ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจและเสมอ
ภำคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จำกกำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่ข้ำรำชกำรโดยมชิ อบ

๐๓ จรรยาบรรณวชิ าชพี

๓.๘ กำรไม่ปฏิบตั ิตนท่ีส่งผลเชิงลบ ต่อกำยและใจของผู้เรียน
ข้ำพเจ้ำปฏิบตั ิตนตำมจรรยำบรรณวชิ ำชีพครูอย่ำงเคร่งครัดและเป็ นแบบอย่ำงท่ีดแี ก่ผู้เรียนโดยกำรปฏบิ ตั ิ
ตนอย่ใู นศีลธรรมอนั ดี และคอยให้คำปรึกษำแก่ผ้เู รียนทีม่ ำขอคำปรึกษำอย่ำงเตม็ ควำมสำมำรถ

๐๓ จรรยาบรรณวชิ าชพี

๓.๙ กำรทำงำนกบั ผ้อู ่ืนได้โดยยดึ หลกั ควำมสำมคั คี เกือ้ กลู ซ่ึงกนั และกนั ข้ำพเจ้ำปฏบิ ัตงิ ำนต่ำง ๆ ท่โี รงเรียนหมอบ
หมำยอย่ำงเตม็ ใจช่วยเหลือเกือ้ กลู ซ่ึงกนั และกนั ให้ควำมร่วมมือกบั คณะครูในกำรทำกจิ กรรมต่ำง ๆ ท้ังในและนอก
สถำนศึกษำ ให้คำแนะนำท่เี ป็ นประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพฒั นำสื่อนวตั กรรมกำร
สอน มีน้ำใจและเอือ้ เฟื้ อเผ่ือแผ่เพ่ือนร่วมงำนทุกคนด้วยควำมเตม็ ใจอย่ำงเสมอภำค เช่น ช่วยงำนเวรหรืองำนพเิ ศษท่ี
ได้รับมอบหมำยอย่ำงเตม็ ควำมสำมำรถ

๐๓ จรรยาบรรณวชิ าชพี

๓.๑๐ กำรใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีมีอยู่นำให้เกดิ ควำมเปลย่ี นแปลง ในทำงพฒั นำให้กบั ผู้เรียน โรงเรียน หรือ
ชุมชนในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง (ด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปวฒั นธรรม ภูมิปัญญำ และส่ิงแวดล้อม) ข้ำพเจ้ำต้ังใจปฏิบัติ
หน้ำทีใ่ นกำรถ่ำยถอดควำมรู้ ทักษะท่ตี นเองมีให้กบั นกั เรียนโดยมิได้ปิ ดบัง พยำยำมศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้
เพม่ิ เติมเพ่ือพฒั นำตนเอง ตติ ำมข่ำวสำร และเข้ำอบรมเทคนิคใหม่ๆ นำมำช่วยพฒั นำกำรเรียนกำรสอนให้กบั
นกั เรียนเพื่อให้นกั เรียนเป็ นบุคคลทมี่ ีควำมรู้ ทักษะ และทันต่อเหตุกำรณ์ สำมำรถนำควำมรู้ทไ่ี ด้ไปพฒั นำชุมชน
และท้องถ่ิน

๐๓ จรรยาบรรณวชิ าชพี

๓.๑๑ กำรยดึ มน่ั ในกำรปกครอง ระบอบประชำธิปไตยอนั มพี ระมหำกษตั ริย์ทรงเป็ นประมุข
ข้ำพเจ้ำมคี วำมจงรักภกั ดตี ่อสถำบนั ชำติ ศำสนำและพระมหำกษตั ริย์ยดึ มนั่ ในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยและเป็ นแบบอย่ำงทด่ี แี ก่ผู้เรียนในกำรส่งเสริมควำมเป็ นประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ เช่น
กำรใช้สิทธเิ ลือกต้ังสภำนกั เรียน กำรเลือกหวั หน้ำห้องเรียนในท่ีปรึกษำและส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงจิตสำนึก
ควำมรักชำติ

๐๔ การดารงชวี ติ ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

๔.๑ มคี วำมรู้ ควำมเข้ำใจเกย่ี วกบั หลกั ปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
ข้ำพเจ้ำตระหนักถึงคณุ ค่ำของกำรดำเนินชีวติ ตำมหลกั เศรษฐกจิ พอเพยี ง และพยำยำมน้อมนำหลกั ปรัชญำ
ของเศรษฐกจิ พอเพยี งมำใช้ในชีวติ ประจำวนั เพื่อควำมผำสุกของตนเองในปัจจุบันและอนำคต

๐๔ การดารงชวี ติ ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

๔.๒ มกี ำรนำหลกั ปรัชญำของ เศรษฐกจิ พอเพยี งไปปรับประยุกต์ใช้ กบั กำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียน
ข้ำพเจ้ำนำหลกั ปรัชญำเศรษฐกจิ พอเพยี งมำจัดกำรเรียนกำรสอนโดยบูรนำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยสร้ำงจติ
สำนกึ ให้ผู้เรียนใช้อย่ำงประหยดั สำมำรถนำหลกั ของควำมพอเพยี งคือ ควำมพอประมำณ มเี หตุผล และมีภมู ิคุ้มกนั ใน
ตัวเองนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวนั ได้

๐๔ การดารงชวี ติ ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

๔.๓ ข้ำพเจ้ำดำเนินชีวติ โดยยดึ หลกั ปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพยี งมำเป็ นแนวทำงในกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ
๔.๔ ข้ำพเจ้ำดำเนินชีวติ โดยยดึ หลกั ปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพยี งของในหลวง เป็ นแนวทำงในกำรดำเนนิ ชีวติ
ในกำรใช้จ่ำยเงนิ ให้เหมำะสม เช่น กำรแบ่งเงนิ เป็ นส่วนๆและเหลือไว้ออม
๔.๕ข้ำพเจ้ำปฏบิ ัติตนเป็ นแบบอย่ำงทด่ี แี ก่ลูกศิษย์ ใช้ชีวติ บนสำยกลำง ยดึ หลกั ปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
มำใช้ในกำรดำเนินชีวติ และเป็ นผู้ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน และใฝ่ พฒั นำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

๐๕ จติ วิญญาณความเปน็ ครู

๕.๑ ข้ำพเจ้ำปฏบิ ตั หิ น้ำท่ีทีไ่ ด้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เตม็ เวลำ เข้ำสอนตรงเวลำ เอำใจใส่ต่อกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทอี่ ย่ำงสม่ำเสมอ โดยมีกำรวำงแผนกำรสอนล่วงหน้ำ จดั ทำและจัดหำส่ือ จัดกจิ กรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็ นสำคญั
มกี ำรปรับปรุงพฒั นำงำนกำรสอนอยู่เสมอ
๕.๒ข้ำพเจ้ำรู้และตระหนักในหน้ำทข่ี องครู ดงั นี้ ๑. งำนสอน คือ มีกำรเตรียมกำรสอนและวำงแผนกำรสอน ๒. งำน
ครู คือ ครูต้องรับผดิ ชอบงำนด้ำนต่ำง ๆ เช่น งำนบริหำรทวั่ ไป และงำนอ่ืน ๆ ทที่ ่ำให้องค์กรก้ำวหน้ำ ๓. งำนนกั ศึกษำ
คือ ให้เวลำในกำรอบรม ส่ังสอน เมื่อศิษย์ต้องกำรค่ำแนะน่ำหรือกำรช่วยเหลือ

๐๕ จติ วญิ ญาณความเปน็ ครู

๕.๓ ข้ำพเจ้ำเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล พยำยำมเรียนรู้และศึกษำผู้เรียนก่อนจดั กจิ กรรมกำรเรียน
กำรสอนเพื่อจะได้ทรำบควำมรู้ของนักเรียน แล้วน่ำผลที่ได้ไปใช้ในกำรจดั กจิ กรรมกำรเรียนกำรสอนให้
เหมำะสมกบั ผ้เู รียน ท่ำให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไปในทิศทำงท่ีดขี ึน้
๕.๔ กำรรู้จักให้อภยั ปรำศจำกอคติ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบั สนุนให้ผ้เู รียนประสบควำมสำเร็จตำม
ศักยภำพ รวมถงึ สิ่งที่ดๆี ให้กบั ผ้เู รียน

๐๕ จติ วิญญาณความเปน็ ครู

๕.๕ กำรเป็ นท่ีพงึ่ ให้กบั ผู้เรียนได้ตลอดเวลำ ข้ำพเจ้ำเสียสละเวลำตนเอง มคี วำมมุ่งมำนะและคอยช่วยเหลือ เป็ นทป่ี รึกษำ
เกยี่ วกบั ปัญหำของผู้เรียนในด้ำนต่ำง ๆ เป็ นกำลงั ใจและให้คำแนะนำเสมอมำ ท้ังในเวลำเรียนและนอกเวลำเรียน
๕.๖ กำรจัดกจิ กรรมส่งเสริม กำรใฝ่ รู้ ค้นหำ สร้ำงสรรค์ถ่ำยทอด ปลูกฝังและเป็ นแบบอย่ำงที่ดขี องผู้เรียน

๐๕ จติ วิญญาณความเปน็ ครู

๕.๗ กำรทุ่มเทเสียสละในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กบั ผู้เรียน ข้ำพเจ้ำอทุ ิศเวลำให้กบั รำชกำร ไม่ว่ำกำรสอนน้นั
จะอย่ใู นเวลำรำชกำรหรือนอกเวลำรำชกำรจนกว่ำนกั เรียนจะมีควำมรู้อย่ำงเตม็ เปี่ ยม เสียสละท้ังเวลำ เพ่ือ
ให้ผลจะเกดิ กบั นักเรียนและสังคม

๐๕ จติ สำนกึ ความรบั ผดิ ชอบในวชิ าชพี ครู

๖.๑ กำรมเี จตคติเชิงบวกกบั วชิ ำชีพครู ข้ำพเจ้ำปฏิบตั ิหน้ำทีด่ ้วยใจซ่ึงทำให้เกดิ ควำมรัก ศรัทธำและยดึ มน่ั ใน
อดุ มกำรณ์แห่งวชิ ำชีพ มุ่งมั่น ท่มุ เทในกำรทำงำน ประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงท่ีดี และปฏิบตั ติ นดงั นี้ ๑ มคี วำม
จงรักภกั ดี ต่อสถำบนั ชำติ ศำสนำ และพระมหำกษตั ริย์ ๒ ยดึ มั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย โดยมี
พระมหำกษตั ริย์เป็ นประมุข ๓ รักและศรัทธำในวชิ ำชีพครู

๐๕ จติ สานกึ ความรบั ผดิ ชอบในวชิ าชพี ครู

๖.๒ กำรมุ่งม่นั ทุ่มเทในกำรสร้ำงสรรค์ นวตั กรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกดิ กำรพฒั นำวชิ ำชีพและให้สังคมยอมรับ
ข้ำพเจ้ำพยำยำมศึกษำหำควำมรู้เพมิ่ เตมิ อย่เู สมอ จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น หนงั สือ ส่ือสิ่งพมิ พ์
โทรทัศน์ อนิ เทอร์เนต็ เป็ นต้น เพื่อน ำควำมรู้มำผลติ ส่ือกำรสอนและนำมำพฒั นำวชิ ำชีพต่อไป

๐๕ จิตสานกึ ความรบั ผดิ ชอบในวชิ าชพี ครู

๖.๓ ประพฤติปฏบิ ตั ติ นในกำรรักษำภำพลกั ษณ์ในวชิ ำชีพ ข้ำพเจ้ำประพฤติตนให้เป็ นสมำชิกที่ดขี องสังคม
ไม่ให้สังคมมองวชิ ำชีพในทำงไม่ดี และมจี ิตสำธำรณะมีควำมรับผดิ ชอบต่อสังคม โดยช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมงำนโดยไม่หวงั ผลประโยชน์และส่ิงตอบแทนใด ๆ ท้งั สิ้นยดึ หลกั คุณธรรมและจรรยำบรรณวชิ ำชีพใน
กำรยดึ เหนีย่ วจิตใจในกำรปฏิบตั งิ ำน

๐๕ จติ สานกึ ความรบั ผดิ ชอบในวชิ าชพี ครู

๖.๔ กำรปกป้อง ป้องกนั มิให้ ผ้รู ่วมวชิ ำชีพประพฤติปฏิบตั ใิ นทำงทีจ่ ะเกดิ ภำพลกั ษณ์เชิงลบต่อวชิ ำชีพ
ข้ำพเจ้ำคอยให้คำปรึกษำแนะนำผู้ร่วมวชิ ำชีพให้ประพฤติปฏบิ ัตติ นเป็ นแบบอย่ำงท่ีดแี ละยดึ ม่นั ปฏิบตั ิตน
ตำมจรรยำบรรณวชิ ำชีพครูอย่ำงเคร่งครัด

๐๕ จติ สานกึ ความรบั ผดิ ชอบในวชิ าชพี ครู

๖.๕ กำรจดั กจิ กรรมส่งเสริม กำรใฝ่ รู้ ค้นหำสร้ำงสรรค์ ถ่ำยทอด ปลกู ฝังและเป็ นแบบอย่ำงทีด่ ขี องเพ่ือนร่วมงำน
และสังคม ข้ำพเจ้ำปฏิบัตหิ น้ำทีด่ ้วยใจซึ่งทำให้เกดิ ควำมรัก ศรัทธำและยดึ มน่ั ในอุดมกำรณ์แห่งวชิ ำชีพ มุ่งมนั่
ทุ่มเทในกำรทำงำน ประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงท่ีดี ยอมรับฟังควำมคดิ เหน็ ของเพื่อนร่วมงำน และปรับปรุงใน
ส่วนทตี่ นเองบกพร่องให้ดมี ำกขนึ้ กว่ำเดมิ และร่วมกนั แลกเปลยี่ นเรียนรู้อยู่ตลอดเวลำ

๏ ดา้ นการปฏบิ ตั งิ าน ๏

๐๑ การจดั การเรยี นการสอน

๑.๑ ข้ำพเจ้ำจดั กจิ กรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผ้เู รียนตำมระดบั ช้ัน
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมำย โดยดำเนนิ กำรตำมข้ันตอนดงั นี้

๑. วเิ ครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้
๒. วเิ ครำะห์หลกั สูตร/สำระกำรเรียนรู้
๓. ศึกษำคำอธบิ ำยรำยวชิ ำ
๔. จดั ทำหน่วยกำรเรียนรู้
๕. จดั ทำแผนกำรเรียนรู้ทีม่ อี งค์ประกอบครบถ้วน
๖. จดั กำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจดั กำรเรียนรู้
๗. บนั ทกึ หลงั สอน
(จดั กจิ กรรมกำรเรียนรู้)

๐๑ การจดั การเรยี นการสอน

๑.๒ ขำ้ พเจำ้ กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยเน้นผ้เู รียนเป็ นสำคญั เพ่ือให้ผ้เู รียน มีควำมรู้ ทกั ษะ
คุณลกั ษณะประจำวชิ ำ คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ และสมรรถนะ ท่ีสำคญั ตำมหลกั สูตร

๐๑ การจดั การเรยี นการสอน

๑.๓ กำรจัดกจิ กรรมกำรเรียนรู้ อำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้และส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยวธิ กี ำรท่ี
หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็ นสำคญั ข้ำพเจ้ำจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็ นสำคญั ผ้เู รียนจะต้องอำศัย
กระบวนกำรเรียนรู้ ท่ีหลำกหลำยกระบวนกำรเรียนรู้ ทจี่ ำเป็ นสำหรับผู้เรียน เช่น เรียนรู้จำกประสบกำรณ์
จริง กระบวนกำรปฏิบัติ ลงมือทำจริง

๐๑ การจดั การเรยี นการสอน

๑.๔ กำรเลือกและใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกบั กจิ กรรมกำรเรียนรู้
ขำ้ พเจำ้ ใชส้ ื่อ / นวตั กรรมที่หลำกหลำยมีควำมสอดคลอ้ งกบั จุดประสงคก์ ำรเรียนรู้ กิจกรรมกำร

เรียนรู้ วยั และควำมสำมำรถของผเู้ รียนโดยเปิ ดโอกำสให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในกำรเลือก/จดั ทำ/จดั หำสื่อ
หรือนวตั กรรม

๐๑ การจดั การเรยี นการสอน

๑.๕ กำรวดั และประเมนิ ผลกำรเรียนรู้ ด้วยวธิ กี ำรท่หี ลำกหลำย เหมำะสม และสอดคล้องกบั ตวั ชี้วดั
และจุดประสงค์กำรเรียนรู้

ข้ำพเจ้ำได้วดั และประเมนิ ผลหลงั จำกทีข่ ้ำพเจ้ำจดั กำรเรียนรู้ในหน่วยกำรเรียนรู้แต่ละหน่วย
เสร็จสิ้นแล้วข้ำพเจ้ำได้ทำกำรบนั ทึกผลกำรจดั กำรเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยไว้ท้ำยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
ทำกำรศึกษำหำสำเหตุและปัญหำทเี่ กดิ ขึน้ ในหน่วยน้นั ๆ เพื่อนำมำปรับปรุงพฒั นำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนคร้ังต่อไป

๐๑ การจดั การเรยี นการสอน

๑.๖ คณุ ภำพผ้เู รียน ได้แก่ ๑) ผลสัมฤทธ์ิทำงวชิ ำกำรของผ้เู รียน
๒) คุณลกั ษณะท่ีพงึ ประสงค์ของผู้เรียน กำรเรียนรู้ของผ้เู รียนที่แสดงออกถงึ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะตำมหลกั สูตรสถำนศึกษำ และมี
พฒั นำกำรตำมวยั มีสมรรถนะที่สำคญั และคณุ ลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงค์

๐๒ การบรหิ ารจดั การชน้ั เรยี น

๒.๑ ข้ำพเจ้ำได้จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย โดยให้ผ้เู รียนทำงำนในรูปแบบ
กจิ กรรมงำนเดยี่ วและงำนกล่มุ ตำมควำมเหมำะสมกบั กจิ กรรมกำรเรียนกำรสอน และมุมสำหรับกำรทำกจิ กรรมเฉพำะ
หน้ำช้ันเรียนตอบสนองต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

๐๒ การบรหิ ารจดั การชน้ั เรยี น

๒.๒ ข้ำพเจ้ำจัดทำข้อมูลของผู้เรียนเป็ นรำยบุคคลในระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียนให้ครอบคลุมและเป็ น
ปัจจุบันนำข้อมูลไปใช้ในกำรช่วยเหลือ ติดตำมและประเมนิ ผลผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนและกำรปรับ
พฤติกรรม เช่นกำรเยยี่ มบ้ำน กำรแนะแนว และกำรประชุมผู้ปกครอง

๐๒ การบรหิ ารจดั การชนั้ เรยี น

๒.๓ ข้ำพเจ้ำได้มกี ำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทดี่ งี ำมให้เกดิ ขนึ้ กบั ผู้เรียน โดยมกี ำรอบรมคณุ ธรรม
จริยธรรมในทุกคร้ังทมี่ ีกำรจัดกจิ กรรมกำรเรียนกำรสอนในแต่ละระดบั ช้ัน ตลอดเวลำท่จี ัดกจิ กรรมกำร
เรียนกำรสอนมกี ำรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เกดิ ขึน้ กบั ผู้เรียน และยงั ปลูกฝังคณุ ธรรม จริยธรรม
ให้กบั นักเรียนในทป่ี รึกษำในทุก ๆ เช้ำอกี ด้วย

๐๓ การพฒั นาตนเอง

๓.๑ ข้ำพเจ้ำพฒั นำตนเองเพื่อให้มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกั ษะด้วยวธิ ีกำรต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม โดยกำรหมนั่ ศึกษำ

และพฒั นำตนเองอย่เู สมอ และเข้ำร่วมกจิ กรรมกำรฝึ กอบรมรวมท้งั กำรแลกเปลย่ี นเรียนรู้กบั เพื่อนครูท้งั ในและ
นอกโรงเรียนอย่ำงต่อเน่ือง รวมถงึ กำรเข้ำร่วมกจิ กรรมต่ำงๆในชุมชนทจี่ ดั ขนึ้


Click to View FlipBook Version