The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครูริดวาน สะอิ, 2022-06-22 21:25:44

SAR

SAR

รายงานรายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน ประจาปีการศึกษา 2563
และผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล
(Self Assessment Report: SAR)

นายรดิ วาน สะอิ

ตาแหนง่ ครูผชู้ ่วย

โรงเรยี นบา้ นป่าคลอก

สานกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้ืนฐานกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

สารบญั หนา้

ตอนที่ ๑ ขอ้ มูลส่วนตวั
- ขอ้ มูลทวั่ ไป
- ข้อมลู การปฏบิ ตั ิหนา้ ที่
- การจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน
- ผลการปฏิบตั ิงาน
- ผลการประเมนิ การสอนของครูโดยนักเรียน

- การประเมนิ ตนเองของครู
ตอนท่ี ๒ ผลการดาเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้ รยี น
มาตรบานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทีเ่ นน้ ผู้เรียนเปน็ สาคญั
ภาคผนวก

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)
ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓


ตอนที่ ๑: ขอ้ มลู สว่ นตัว

๑.๑ ข้อมลู ท่ัวไป

ชอ่ื นายรดิ วาน นามสกุล สะอิ

ตาแหน่ง ครผู ูช้ ว่ ย วทิ ยฐานะ -

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เลขทตี่ าแหน่ง ๑๔๔๒ เงนิ เดือน ๑๕,๘๐๐ บาท เงนิ วิทยฐานะ-บาท

เกิดวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๓ อายุ ๓๐ ปี

เร่ิมรับราชการเมือ่ วนั ท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

อายรุ าชการ/ประสบการณก์ ารทางาน ๙ เดือน (ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ปฏิบตั ิการสอน ภาษไทย

ปฏบิ ตั งิ านพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปัจจุบัน/ ทางานตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย โรงเรยี นบ้านป่าคลอก

สังกัด สานกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาภเู กต็

สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

วุฒิการศึกษา

 ปริญญาตรี ครุศาสตรบณั ฑติ วิชาเอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลยั ราชภัฎพระนคร

ปริญญาโท................ วิชาเอกจาก....................................

อืน่ ๆ ระบ.ุ ................ วิชาเอกจาก...................................

แสดงจานวนวนั ลา ประจาปีการศกึ ษา๒๕๖๒ (๑เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔)

วนั /เดือน/ปี ลาป่วย ลากิจ ลาอปุ สมบท ลาคลอด มาสาย
ทล่ี า ครัง้ วัน ครง้ั วนั ครงั้ วนั คร้งั วนั คร้ัง วนั
๒๖-๒๗ -- -- -- -- --

พ.ย. ๖๓ -- --- --- --
๑ ก.พ. ๖๔ -- --- --- --

รวม จานวน - ครง้ั จานวน - วัน

รวมทง้ั สนิ้

๑.๒ ข้อมูลการปฏบิ ัติหนา้ ที่
๑.๒.๑ ปฏิบตั กิ ารสอนตลอดปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

ปฏิบตั กิ ารสอน จานวน ๘ รายวชิ า จานวน ๓ หอ้ งจานวนทั้งหมด ๒๑ คาบ/สัปดาห์ดังนี้

ท่ี รายวชิ า รหสั วชิ า ระดบั ช้ัน/ห้อง จานวนหอ้ ง จานวนชว่ั โมง/สัปดาห์
๑ ภาษไทย ท๑๖๑๐๑ ป.๖ ๑ ๔
๒ ภาษไทย ว๑๕๑๐๑ ป.๕ ๑ ๔
๓ ภาษไทย ท๑๔๑๐๑ ป.๔ ๑ ๔
๔ ประวตั ศิ าสตร์ ส๑๖๑๐๒ ป.๖ ๑ ๑
๕ เดนิ ตามรอยพอ่ ส๑๖๑๐๒ ๑ ๔
๖ แนะแนว ป.๔-ป.๖ ๑ ๓
๗ ลกู เสอื - ป.๖ ๑ ๑
๘ ชมุ นุม - ๑ ๑
- ป.๔-ป.๖ ๒๑
รวม ป๔/๒

ปฏบิ ตั กิ ารสอนภาคเรยี นที่ ๒ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓
ปฏบิ ตั กิ ารสอน จานวน ๘ รายวิชา จานวน ๓ หอ้ งจานวนท้ังหมด ๒๑ คาบ/สปั ดาห์ดังน้ี

ท่ี รายวิชา รหสั วชิ า ระดบั ชน้ั /หอ้ ง จานวนห้อง จานวนช่วั โมง/สัปดาห์

๑ ภาษไทย ท๑๖๑๐๑ ป.๖ ๑ ๔

๒ ภาษไทย ว๑๕๑๐๑ ป.๕ ๑ ๔

๓ ภาษไทย ท๑๔๑๐๑ ป.๔ ๑ ๔

๔ ประวัตศิ าสตร์ ส๑๖๑๐๒ ป.๖ ๑ ๑

๕ เดนิ ตามรอยพ่อ ส๑๖๑๐๒ ป.๔-ป.๖ ๑ ๔

๖ แนะแนว - ป.๖ ๑ ๓

๗ ลกู เสือ - ป.๔-ป.๖ ๑ ๑

๘ ชุมนมุ - ป๔/๒ ๑ ๑

รวม ๒๑

๑.๒.๒ กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี นท่ปี ฏบิ ัตกิ ารพัฒนาผเู้ รยี นตลอดปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

ท่ี รายการ ชน้ั /ห้อง จานวน จานวนนักเรียนจาแนกตามผลการวดั ผล

นักเรียน (คน) ผ่าน ร้อยละ มผ ร้อยละ

๑ ลกู เสอื ป.๔-ป.๖ ๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๐ - -

๒ เนตรนารี ป.๔-ป.๖ ๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๐ - -

๓ ชุมนมุ ป.๖ ๓๑ ๓๑ ๑๐๐ - -

๑.๒.๓ ปฏิบตั หิ น้าท่คี รทู ่ีปรกึ ษา จานวนนกั เรยี น รวมท้งั สิ้น (คน)
ช้นั /หอ้ ง
๓๑
ชาย (คน) หญิง (คน)
จานวน (แผน)
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๖ ๑๕ ๑๖๐

๑.๒.๔ งานพิเศษ ในโรงเรียน ได้แก่ จานวน (ช้ิน)
- งานบริหารท่ัวไป ๘

๑.๓ การจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน ๕
๒๐
๑. ๓.๑ จัดทาแผนการจดั การเรยี นรู้ ดังน้ี ๗

ท่ี รหสั วิชา ชอ่ื วชิ า ระดับชั้น ๑
ป.๔
๑ ว๑๔๑๐๑ ภาษาไทย

๑.๓.๒ ผลิตสอ่ื / นวัตกรรม ๗ ช้ิน ได้แก่
ท่ี ชื่อสื่อ/นวตั กรรม
๑ มาตราตวั สะกด
๒ อกั ษรสามหมู่
๓ คาควบกล้า
๔ คาราชาศพั ท์
๕ ชนิดในภาษาไทย
๖ พยญั ชนะไทย
๗ แผนผังบทรอยกรอง

๑.๓.๓ จดั ทาวิจัยในชั้นเรียน จานวน ๑ เร่ือง ได้แก่ ระดบั ชน้ั
ท่ี เร่อื ง ป.๖
๑ การพฒั นาทกั ษะในดา้ นการอ่านระดบั ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี ๖

๑.๓.๔ การนา/มอบหมายงาน นักเรยี นไปศึกษาคน้ ควา้ /ใชแ้ หลง่ เรียนรู้นอกโรงเรียนจานวน - คร้ัง ดังนี้

ท่ี ชอ่ื แหล่งเรียนรู้ เรอื่ ง จานวนครงั้

-- --

๑.๓.๕ รปู แบบ / วิธีการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนที่ครูใช้ คือ ข้อใดบ้าง (ตอบไดม้ ากกว่า ๑ ข้อ)

 การอธบิ าย การสืบสวนสอบสวน

การสาธติ / ทดลอง  กลมุ่ สืบคน้ ความรู้

 การใชเ้ กมประกอบ  กลุ่มสมั พนั ธ์

สถานการณจ์ าลอง  การเรียนรู้แบบรว่ มมอื

กรณีตัวอยา่ ง  ความคดิ รวบยอด

บทบาทสมมุติ อรยิ สัจ 4

การแกไ้ ขสถานการณ์ การศึกษาคน้ ควา้ ดว้ ยตนเอง

โปรแกรมสาเร็จรปู การทศั นะศึกษานอกสถานที่

ศูนย์การเรียน การเรียนรูจ้ ากห้องสมดุ

ชดุ การสอน / การพฒั นากระบวนการคิด
คอมพิวเตอรช์ ่วยสอน การใช้ภมู ปิ ญั ญาทอ้ งถ่ิน

โครงงาน การอภปิ รายกลมุ่ ย่อย

 การถามตอบ การแก้ปญั หา

อน่ื ๆ ระบุ............ อื่น ๆ ระบุ……………………...…

สรุป จานวนรปู แบบ / วิธีการจดั กิจกรรมการเรยี นการสอนทค่ี รูใช้ ๘ วธิ ี

๑.๓.๖ สภาพการปฏบิ ัตงิ านสอน เขยี นเคร่ืองหมาย  ในช่องทต่ี รงกับความเป็นจริงทท่ี า่ น
ปฏบิ ตั ิอยู่ (ตอบได้มากกวา่ ๑)

ท่ี รายการปฏิบัติ มาก มาก ปาน นอ้ ย น้อย
ท่สี ดุ กลาง ทสี่ ุด
๑ ตรงตามวุฒิ/สาขาวิชาทจ่ี บการศกึ ษา
๒ ตรงตามความถนัด 
๓ ตรงตามประสบการณก์ ารสอน
๔ ตรงกบั ความรูค้ วามสามารถ 
๕ ตรงกับความตอ้ งการ/ความสนใจ


๑.๓.๗ การพัฒนาตนเอง (การเข้ารว่ มกิจกรรมทาง วชิ าการ / การเขา้ ร่วมอบรม / ประชมุ สัมมนา /
ศึกษาดงู าน ฯลฯ)

ท่ี วัน /เดือน/ ปี เรอ่ื ง สถานท่ี หน่วยงานท่จี ัด หลกั ฐาน
ภาพประกอบ
๑ ๑๐ สิงหาคม อบรมโครงการเสรมิ สรา้ ง บ่อแสนวลิ ลารี โรงแรมเมอร์ลิน
เกียรตบิ ัตร
๒๕๖๓ สมรรถนะความเขม้ แขง็ วินยั สอรท์ จงั หวัดภเู กต็ เกยี รติบตั ร

จรรยาบรรณวชิ าชพี ข้าราชการ ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา ภาพประกอบ

เพ่ือยกระดบั คุณภาพและ

ประสทิ ธิภาพการศึกษา

จังหวัดภเู ก็ต

๒ ๑๑กนั ยายน อบรมระบบดูแลช่วยเหลือ สานักงานเขตพื้นที่ สานกั งานเขตพื้นท่ี

๒๕๖๓ นักเรยี น การศกึ ษาภูเกต็ การศกึ ษาภูเก็ต

จงั หวดั ภูเก็ต จังหวดั ภูเก็ต

๓ ๑๘-๑๙ กันยายน (อบรมเชงิ ปฏิบตั ิการเสรมิ สร้าง โรงแรมโบ๊ทลากู สานักงาน

๒๕๖๓ คณุ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ นรีสอรท์ ตาบล คณะกรรมการ

บาลในสถานศกึ ษา โครงการ เกาะแก้ว จงั หวัด สถานศกึ ษาขั้น

โรงเรียนสจุ รติ ภเู กต็ พ้ืนฐาน สถาบัน

สง่ เสรมิ การสอน

วิทยาศาสตรแ์ ละ

เทคโนโลยี

๔ ๑๖ มกราคม กจิ กรรมสัปดาห์วนั ครู ครั้งท่ี ๖๕ โรงเรียนบ้านปา่ โรงเรียนบา้ นป่า

๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ คลอก คลอก

๕ ๑๓ มนี าคม คณะกรรมการคมุ สอบ nt โรงเรีนรวดั เทพ สานักงานเขตพื้นที่

๒๕๖๔ กระษัตรี ประถมศึกษาภูเกต็

๖ ๒๕ มนี าคม คณะกรรมตรวจข้อสอบแบบ โรงเรียนถลางพระ สานักงานเขตพน้ื ที่

๒๕๖๔ ขอ้ เขยี น นางสรา้ ง ประถมศึกษาภเู กต็

สรปุ การพฒั นาตนเอง จานวน ๖ คร้ัง จานวน ๑ วัน คดิ เปน็ ๒๔ ช่วั โมง

๑.๓.๘ การได้รบั รางวัล / ประกาศเกยี รติคุณ / ผลงานดเี ดน่ / เกยี รตปิ ระวตั ทิ ่ีปรากฏต่อ

สาธารณชนด้านสถานศึกษา / ครู / นกั เรยี น

ท่ี วนั /เดือน/ปี รางวัล/เกียรตคิ ณุ หนว่ ยงานท่ีมอบ หลกั ฐาน

๑ ๑๖ มกราคม ครูดไี มม่ อี บายมุข ปที ี่ ๑๐ สานักงานเครอื ขา่ ย เกยี รตบิ ัตร

๒๕๖๔ องคก์ รงดเหล้า

(สคล.) และ

สานักงานกองทุน

สนบั สนุนการสร้าง

เสรมิ สุขภาพ

(สสส.) ร่วมกับ

สานักงาน

คณะกรรมการ

การศกึ ษาขน้ั

พ้ืนฐาน (สพฐ.)

๑.๔ ผลการปฏบิ ัตงิ าน

๑.๔.๑ การปฏบิ ัตหิ นา้ ท่จี ัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจาปกี ารศึกษา ปรากฏผลดงั น้ี

ผลสมั ฤทธจ์ิ ากการจดั การเรียนการสอนปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

ท่ี รายวชิ า ห้อง จานวน ผลการเรียน (คน)

ผเู้ รียน ร มส ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
๒๑
๑ ภาษไทย ป.๔ ๓๓ - - - - -๒ ๑ ๕ ๔ ๗

๒ ภาษไทย ป.๕ ๔๐ - - - - - ๒ ๘ ๘ ๑๕ ๑๒
๒๓
๓ ภาษไทย ป.๖ ๓๑ - - - - ๗ ๓ ๔ ๑ ๑๔ ๕๒

๔ ประวตั ิศาสตร์ ป.๖ ๓๑ - - - - - ๑ - ๑๐ ๘ ๒๑.๓๙

๕ เดนิ ตามรอยพอ่ ป.๖ ๓๑ - - - --- - ๑ ๗

รวม (๑๐๔) - - - - ๗ ๘ ๑๓ ๒๕ ๔๘

รอ้ ยละ ๑๐๐ - - - - ๙.๐๒ ๑๖.๒๔ ๒๖.๐๓ ๑๙.๘๕

ร้อยละของนกั เรยี นท่ีไดร้ ับผลการเรยี น ๒ ขนึ้ ไป ๙๒.๕๓

ร้อยละของนักเรยี นที่ไดร้ บั ผลการเรยี น ๓ ข้ึนไป ๖๗.๒๗

๑.๔.๒ การปฏิบัติงานหนา้ ท่พี เิ ศษ ปรากฏผลดงั นี้ (หลักฐานปรากฏในภาคผนวก)
๑. ฝ่ายวิชาการ
- ปฏบิ ัตหิ น้าทก่ี ารสอนกลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย
๒. อน่ื ๆ
- ครูประจาชัน้ ป.๖
- เจ้าหน้าทฝ่ี า่ ยผชู้ ว่ ยบริหารท่วั ไป

สรุปได้วา่ ระดบั คุณภาพการปฏบิ ตั ิ ดี  พอใช้ ปรับปรงุ

๒. ฝ่ายกจิ การนกั เรียน ปรบั ปรุง
๑. การเยยี่ มบ้านนักเรยี นช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี..๖..
๒.รว่ มการประชมุ ผูป้ กครองนักเรียน....๒......คร้ัง

สรปุ ไดว้ า่ ระดับคณุ ภาพการปฏิบัติงาน ดี  พอใช้

๓. ฝา่ ยบรหิ ารงานทั่วไป

๑. ปฏบิ ัติงานหนา้ ที่ดแู ลบรเิ วณเขตพน้ื ท่ชี ้ันประถมศกึ ษาปที ่ี ๖ รบั ผิดชอบ

๒. ปฏบิ ัติหน้าที่ครเู วรประจาวันศุกร์

๓. ปฏบิ ตั หิ น้าที่ครูเวรกลางคืน

๔. อ่ืนๆ

สรปุ ได้วา่ ระดบั คณุ ภาพการปฏบิ ัติงาน ดี  พอใช้ ปรับปรุง

๔. ฝ่ายยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นา

รายงานผลการประเมนิ ตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

สรุปไดว้ า่ ระดับคุณภาพการปฏบิ ัติงาน ดี  พอใช้ ปรบั ปรุง

๑.๕ ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรยี น (หลกั ฐานแสดงความพงึ พอใจตอ่ การเรียนการสอน)
ตาราง แสดงรอ้ ยละของระดบั การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน

ระดับการประเมนิ

กจิ กรรม มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด กลาง ทีส่ ดุ

๑. ครูแจง้ ผลการเรียนร้ใู ห้นกั เรียนทราบอยา่ งชดั เจน 
๒. ครูจัดกจิ กรรมการเรยี นรูส้ นุกและน่าสนใจ 

๓. เนื้อหาทสี่ อนทันสมัยเสมอ 

๔. ครใู ชส้ ือ่ ประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย 

๕. ครใู ช้คาถามซักถามนกั เรียนบอ่ ย ๆ  
๖. ครปู ระยุกตส์ าระทส่ี อนเขา้ กับเหตกุ ารณ์ปจั จบุ นั /สภาพแวดล้อม  
๗. ครสู ง่ เสรมิ นกั เรียนไดฝ้ กึ ปฏิบัติจรงิ มกี ารจัดการ และ 

การแก้ปัญหา 
๘. ครใู หน้ กั เรยี นฝึกกระบวนการคิด คิดวเิ คราะห์ คดิ สร้างสรรค์  
๙. ครูส่งเสรมิ ใหน้ กั เรียนทางานรว่ มกนั ทั้งเป็นกลุม่ และรายบคุ คล 
๑๐. ครใู หน้ ักเรียนแสวงหาความรจู้ ากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
๑๑. ครูมกี ารเสริมแรงใหน้ กั เรียนทร่ี ่วมกจิ กรรมการเรียนการสอน
๑๒. ครูเปดิ โอกาสให้นกั เรยี นซกั ถามปัญหา 
๑๓. ครูคอยกระตนุ้ ให้นักเรียนต่ืนตวั ในการเรียนเสมอ
๑๔. ครูสอดแทรกคณุ ธรรมและค่านิยม ๑๒ ประการในวชิ าทส่ี อน 
๑๕. ครยู อมรับความคิดเห็นของนักเรยี นท่ีต่างไปจากครู 
๑๖. นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการวัดและประเมินผลการเรยี น 
๑๗. ครมู ีการประเมินผลการเรยี นดว้ ยวธิ กี ารท่หี ลากหมายและ

ยตุ ิธรรม
๑๘. ครมู ีความต้งั ใจในการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน
๑๙. บุคลกิ ภาพ การแต่งกายและการพดู จาของครเู หมาะสม
๒๐. ครูเข้าสอนและออกชน้ั เรยี นตรงตามเวลา

จากผลการประเมินการสอนของครโู ดยนกั เรยี น พบวา่ อยใู่ นระดบั น้อยท่ีสดุ
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย

๑.๖ การประเมินตนเองเกย่ี วกบั การจดั ทาแผนการจัดการเรียนร้ทู เี่ นน้ ผเู้ รียนเป็นสาคญั
(เขียนเครือ่ งหมาย / ลงในชอ่ งระดับคณุ ภาพ โดยพจิ ารณาจากเกณฑ์การประเมินด้านขวามอื )

ดชั นชี ้ีวดั ระดับคณุ ภาพ เกณฑ์การประเมนิ
๔๓๒๑
๑. การวิเคราะห์ มาตรฐานฯ ๑. มีการระบุตัวชวี้ ัด/ผลการเรียนรู้
และ ตัวช้วี ัด/ผลการเรียนรู้  ๒. มกี ารวเิ คราะหต์ ัวชวี้ ดั /ผลการเรียนรู้
แยกออกเปน็ ๓ ดา้ นคือ ความรู้ เจตคติ ทกั KษPะA) (
(ระดบั ๔ มี ๕ ขอ้ ๓. มคี วามเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
ระดับ ๓ มี ๔ ขอ้ ๔. สอดคลอ้ งกบั ผลการเรยี นรู้ทค่ี าดหวงั
ระดบั ๒ มี ๓ ข้อ ๕. ครอบคลุมมาตรฐานการศกึ ษา
ระดับ ๑ มี ๑-๒ ขอ้ )

๓. การออกแบบปฏิสมั พนั ธ์  ๑. มกี ารจัดกจิ กรรมการเรียนรโู้ ดยใชก้ ระบวนการกลุ่ม
(ระดบั ๔ มี ๕ ขอ้  ๒. มคี วามหลากหลายในการมีส่วนร่วมของผเู้ รยี น
๓. มกี ารกาหนดบทบาทและกจิ กรรมอยา่ ง ชัดเจน
ระดบั ๓ มี ๔ ขอ้ ๔. ปฏบิ ตั จิ ริง
ระดับ ๒ มี ๓ ขอ้ ๕. ผู้เรยี นสนกุ สนาน เกิดการเรยี นรู้
ระดบั ๑ มี ๑-๒ ข้อ) ๑. มกี ารประเมนิ ผลการเรยี นในแต่ละแผน
๔. การออกแบบประเมนิ ผล ๒. มกี ารกาหนดวธิ กี ารประเมินผลหลากหลาย
(ระดับ ๔ มี ๕ ขอ้ ๓. วธิ ีการประเมนิ ผลสอดคล้องกบั จุดประสงค์
ระดบั ๓ มี ๔ ข้อ การเรียนรู้
ระดบั ๒ มี ๓ ขอ้ ๔. ปฏบิ ตั ิจริง
ระดบั ๑ มี ๑-๒ ข้อ) ๕. นาผลการประเมนิ มาพฒั นาการเรียนรู้
๑. มกี ารใชส้ ือ่ อปุ กรณ์หรอื แหล่งเรียนรู้
๕. การใช้สอ่ื อปุ กรณ์  ๒. มีการกาหนดขนั้ ตอนหรือวิธีการใช้ส่อื
การเรยี นรู้
(ระดับ ๔ มี ๕ ขอ้ หรอื แหล่งเรียนรู้
ระดบั ๓ มี ๔ ขอ้ ๓. มกี ารใช้ส่อื อุปกรณ์หรอื แหลง่ การเรียนรู้
ระดบั ๒ มี ๓ ข้อ
ระดับ ๑ มี ๑-๒ ข้อ) เหมาะสมกบั กจิ กรรมการเรยี นรู้
๔. มสี ือ่ อปุ กรณ์ แหลง่ เรียนรู้
๕. มกี ารพฒั นาส่อื อปุ กรณ์ แหลง่ เรยี นรู้

สรปุ : การจัดทาแผนการจดั การเรียนร้นู ี้ อย่ใู นระดับคณุ ภาพ………ดีมาก……………..
เกณฑ์การตดั สนิ

๔ หมายถงึ มีการปฏบิ ตั อิ ยู่ในระดบั ดมี าก หรอื พอใจมากท่สี ุด
๓ หมายถงึ มีการปฏบิ ตั อิ ยใู่ นระดับดี หรอื พอใจมาก
๒ หมายถงึ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง หรือพอใจพอใช้
๑ หมายถึง มกี ารปฏบิ ัติอยูใ่ นระดับปรับปรุง หรือไมพ่ อใจ

๑.๗ ผลการประเมนิ ผูเ้ รียน

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผเู้ รียน

รายวชิ า ชัน้ จานวน ผลการประเมนิ (คน)

นกั เรยี น (คน) ดเี ย่ยี ม ดี ผา่ น ไมผ่ า่ น
(๐)
(๓) (๒) (๑) -
-
ภาษไทย ป.๔ ๓๓ ๓๑ ๒ - -
ภาษไทย ป.๕
ภาษไทย ป.๖ ๔๐ ๓๐ ๑๐ - -
ประวตั ิศาสตร์ ป.๖
เดนิ ตามรอยพ่อ ป.๖ ๓๑ ๒๘ ๓ -

๓๑ ๓๐ ๑

๓๑ ๒๘ ๑

รวม ๓๘๘ ๑๔๗ ๑๗ -

ผลการประเมนิ การอ่านคิด วิเคราะหแ์ ละเขียน

รายวิชา ชนั้ จานวน ผลการประเมิน(คน)

นกั เรยี น (คน) ดเี ยย่ี ม ดี ผ่าน ไม่ผา่ น

(๓) (๒) (๑) (๐)

ภาษไทย ป.๔ ๓๓ ๓๑ ๒ - -
ภาษไทย
ภาษไทย ป.๕ ๔๐ ๓๐ ๑๐ - -
ประวัตศิ าสตร์
เดินตามรอยพ่อ ป.๖ ๓๑ ๒๘ ๓ - -

ป.๖ ๓๑ ๓๐ ๑

ป.๖ ๓๑ ๒๘ ๑

รวม ๓๘๘ ๑๔๗ ๑๗ - -

ตอนที่ ๒
ผลการดาเนนิ งานตามมาตรฐานการศกึ ษา
คาชี้แจง
๑. ศึกษาเกณฑม์ าตรฐานคณุ ภาพการศึกษาของโรงเรียน....บา้ นปา่ คลก......... มาตรฐานที่ ๑-๓
๒. มาตรฐานท่ี ๑-๓ ประเมินผลแล้วจะได้ผลระดับคณุ ภาพตวั บ่งชี้/มาตรฐาน
แลว้ ทาเครื่องหมาย  ลงในชอ่ งระดบั คุณภาพ
๓.เกณฑก์ ารตดั สนิ
๕หมายถงึ มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม
๔หมายถึง มผี ลการปฏบิ ตั อิ ยใู่ นระดบั ดีเลิศ
๓หมายถึง มผี ลการปฏบิ ตั ิอยู่ในระดับดี
๒หมายถึง มผี ลการปฏิบัตอิ ยใู่ นระดับปานกลาง
๑หมายถึง มผี ลการปฏิบัตอิ ยใู่ นระดบั กาลังพัฒนา
มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพของผูเ้ รยี น

ตวั บ่งช้ี ระดับคณุ ภาพตัวบ่งช้ี/มาตรฐาน
๕๔๓๒๑
๑.๑ ผลสมั ฤทธทิ์ างวิชาการของผเู้ รยี น
๑) มคี วามสามารถในการอ่าน การเขียน การส่อื สารและการคิดคานวณ 
๒) มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภปิ รายแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และแกป้ ญั หา 
๓) มคี วามสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศ
และการสือ่ สาร 
๕) มผี ลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นตามหลกั สูตรสถานศึกษา 
๖) มคี วามรูท้ กั ษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชพี
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคข์ องผู้เรยี น 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านยิ มท่ีดีตามที่สถานศกึ ษากาหนด
๒) ความภมู ใิ จในท้องถน่ิ และความเป็นไทย 
๓) การยอมรับทจี่ ะอยรู่ ว่ มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สขุ ภาวะทางร่างกาย และจิตสงั คม 

คะแนนรวม ๑๕ ๑๒ ๑๒
สรปุ ผลการประเมนิ มาตรฐานที่ ๑
๓.๙
(คะแนนรวมท้ังหมด/๑๐)
ระดับคณุ ภาพ ๔

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ

ตวั บง่ ช้ี ระดับคุณภาพตวั บ่งช้ี/มาตรฐาน

๒.๑ มเี ปา้ หมายวสิ ัยทศั นแ์ ละพนั ธกจิ ทส่ี ถานศกึ ษากาหนดชดั เจน ๕ ๔ ๓ ๒๑
๒.๒ มรี ะบบบรหิ ารจดั การคณุ ภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดาเนนิ งานพัฒนาวชิ าการทีเ่ น้นคุณภาพผ้เู รียนรอบด้าน ตาม 
หลกั สตู รสถานศกึ ษา และทกุ กลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พฒั นาครูและบคุ ลากรให้มคี วามเช่ียวชาญทางวชิ าชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้อื ต่อการจดั การเรยี นรู้ 
อย่างมคี ุณภาพ
๒.๖ จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนุนการบริหารจดั การและ 
การจดั การเรียนรู้

คะแนนรวม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี๒ ๑๕ ๑๒
๔.๕
(คะแนนรวมทง้ั หมด/๖)
ระดบั คณุ ภาพ ๕

ขอ้ เสนอแนะเพ่มิ เติม
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทีเ่ นน้ ผูเ้ รียนเป็นสาคญั

ตวั บ่งชี้ ระดับคุณภาพตวั บง่ ชี้/มาตรฐาน

๕ ๔ ๓ ๒๑

๓.๑ จัดการเรียนรผู้ า่ นกระบวนการคดิ และปฏิบตั จิ ริง และ 
สามารถนา ไปประยกุ ตใ์ ช้ในชีวิตได้

๓.๒ ใชส้ อื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรยี นรู้ท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนรู้

๓.๓ มกี ารบรหิ ารจัดการชนั้ เรียนเชงิ บวก 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรยี นอยา่ งเป็นระบบ และนาผล 
มาพัฒนาผู้เรียน

๓.๕ มีการแลกเปล่ยี นเรยี นรแู้ ละให้ขอ้ มูลสะท้อนกลบั 
เพื่อพัฒนาและปรับปรงุ การจัดการเรียนรู้

คะแนนรวม ๑๐ ๑๒

สรุปผลการประเมนิ มาตรฐานท่ี๓ ๔.๒

(คะแนนรวมทั้งหมด/๕)

ระดบั คณุ ภาพ ๕

ข้อเสนอแนะเพม่ิ เตมิ

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

การรับรองรายงานการประเมนิ ตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR)

ลงชอ่ื ผู้รายงาน
(นายริดวาน สะอิ)
ครโู รงเรยี นบา้ นปาคลอก
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ลงชือ่ ผรู้ ับรองรายงาน
(นายเกษวมุ ฒิ แจ่มใส)

ผอู้ านวยการโรงเรยี นบา้ นป่าคลอก
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ภาคผนวก

- สาเนาคาส่งั
- สาเนาเกยี รตบิ ัตร

ประกาศนยี บตั ร วฒุ ิบตั ร
- สาเนาโล่รางวัล
- สาเนารูปภาพกิจกรรม
- อืน่ ๆ ที่เก่ยี วขอ้ ง

คาสง่ั ปฏบิ ัตงิ าน
ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

ลาดับ เลขที่คาส่งั คาสั่งเรื่อง หนว่ ยงาน การปฏบิ ตั ิหน้าที่ ภาพการปฏิบตั ิ
ในคาสั่ง ราชการ
ท่ี ท่ีออกคาส่ัง
ปฏบิ ตั ิหน้าทเ่ี วร
๑ ๕๔/๒๕๖๓ การักษาความปลอดภยั สถานที่ โรงเรยี นบ้านป่า กลางวนั ประจาวนั ท่ี
๕,๑๙,๒๖ และปฏบิ ตั ิ
และทรัพย์ของราชการ คลอก หน้าท่ีเวรกลางคืน
ประจาวันที่
๒ ๕๘/๒๕๖๓ การแตง่ ตง้ั คณะกรรมการการ โรงเรยี นบ้านปา่ ๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓
จดั งานวนั ไหวค้ รู ปงี บประมาณ คลอก ๐,๓๑
๒๕๖๓ กรรมการดาเนนิ งาน มี
หนา้ ท่ี วางแผนและ
ประสานงานด้านต่างๆ
สถานทพี่ ธิ ีการ ให้
เปน็ ไปตามความ
เรียบร้อย

๓ ๖๑/๒๕๖๓ การกั ษาความปลอดภัยสถานที่ โรงเรียนบา้ นป่า ปฏบิ ตั หิ น้าท่ีเวร

และทรพั ยข์ องราชการ คลอก กลางวันประจาวันท่ี

๑๑,๑๘,๒๕ และปฏิบัติ

หนา้ ทีเ่ วรกลางคนื

ประจาวนั ท่ี

๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒

๙,๓๐

๓ ๖๔/๒๕๖๓ การแตง่ ตง้ั คณะกรรมการ โรงเรียนบา้ นป่า คณะกรรมการจดั ทา

จัดทาแผนปฏบิ ัตกิ าร คลอก แผนปฏบิ ตั กิ า

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปงี บประมาณ ๒๕๖๓

๔ ๖๗/๒๕๖๓ การกั ษาความปลอดภยั สถานท่ี โรงเรียนบ้านป่า ปฏิบัติหน้าที่เวร

และทรพั ยข์ องราชการ คลอก กลางวันประจาวันท่ี

๒,๙,๑๖,๓๐, และ

ปฏิบตั หิ นา้ ท่ีเวร

กลางคืนประจาวันท่ี

๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒

๙,๓๐,๓๑

๔ ๗๔/๒๕๖๓ การกั ษาความปลอดภัยสถานที่ โรงเรียนบ้านป่า ปฏิบตั หิ น้าทเี่ วร

และทรัพย์ของราชการ คลอก กลางวันประจาวันท่ี

๖,๑๓,๒๗, และปฏิบตั ิ

หน้าทเ่ี วรกลางคนื

ประจาวันที่

๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒

๙,๓๐

๕ ๗๖/๒๕๖๓ การกั ษาความปลอดภัยสถานท่ี โรงเรยี นบา้ นป่า ปฏบิ ตั ิหน้าทเี่ วร

และทรพั ย์ของราชการ คลอก กลางวันประจาวนั ที่

๔,๑๘,๒๕, และปฏิบัติ

หนา้ ท่ีเวรกลางคนื

ประจาวันท่ี

๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓

๐,๓๑

๖ ๗๗/๒๕๖๓ แต่งตง้ั ครูท่ีปรึกษาประจาชัน้ โรงเรยี นบา้ นปา่ ปฏิบัตหิ น้าทเ่ี ปน็ ครู

นักเรยี น ภาคเรยี นท่ี ๒ ปี คลอก ประจาชัน้

การศกึ ษาท่ีปี ๒๕๖๓ ประถมศึกษาปที ่ี ๖

๗ ๗๕/๒๕๖๓ แต่งต้งั คณะกรรมการตรวจรบั โรงเรยี นบา้ นปา่ ปฏิบตั ิหน้าทตี่ รวจสอบ

อาหารกลางวัน ประจาปี คลอก คณุ ภาพอาหาร

การศึกษา ๒๕๖๓

๘ ๗ช/๒๕๖๓ มอบหมายงานในหน้าทขี่ อง โรงเรยี นบา้ นปา่ ปฏิบตั ิหนา้ ทีก่ ลุ่ม

สถานศกึ ษา ปงี บประมาณ คลอก บริหารท่วั ไป

๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒

๙ ๘๑/๒๕๖๓ การักษาความปลอดภัยสถานท่ี โรงเรียนบ้านป่า ปฏิบัติหน้าทเ่ี วร

และทรพั ย์ของราชการ คลอก กลางวนั ประจาวันที่

๘,๑๕,๒๒,๒๙ และ

ปฏิบตั ิหนา้ ที่เวร

กลางคืนประจาวนั ท่ี

๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓

๐,๓๑

๑๐ ๓/๒๕๖๔ การกั ษาความปลอดภัยสถานท่ี โรงเรียนบ้านป่า ปฏบิ ตั ิหนา้ ทเี่ วร

และทรัพย์ของราชการ คลอก กลางวนั ประจาวนั ที่

๕,๑๙ และปฏิบตั หิ น้าท่ี

เวรกลางคืนประจาวนั ท่ี

๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๘

๑๑ ๔/๒๕๖๔ แตง่ ต้ังคณะกรรมการคัดเลอื ก โรงเรียนบา้ นป่า ปฏิบัติหนา้ ที่การ

หนงั สอื เรยี น ปกี ารศึกษา คลอก คัดเลอื กหนังสือเรยี น

๒๕๖๔

๑๒ ๕/๒๕๖๔ การกั ษาความปลอดภยั สถานท่ี โรงเรยี นบ้านปา่ ปฏบิ ัติหนา้ ท่เี วร

และทรพั ย์ของราชการ คลอก กลางวันประจาวันท่ี

๕,๑๒,๑๙,๒๖ และ

ปฏิบัติหนา้ ท่ีเวร

กลางคืนประจาวันที

๒๔,๒๕,๒๕,๒๖,๒๗,๒

๘,๒๙,๓๐,๓๑

๑๓ ๒๕๖๔ การแตง่ ตัง้ คระกรรมการ สานักงานเขตพ้นื ท่ี คณะกรรมคมุ สอบ

ดาเนินงานการประเมนิ การศึกษา

คณุ ภาพผู้เรยี น ( NT ) ชั้น ประถมศกึ ษาภเู ก็ต

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปี

การศึกษา ๒๕๖๔

๑๕ ๔๓/๒๕๖๔ แต่งตัง้ คณะกรรมการ สานกั งานเขตพน้ื ท่ี ครูควบคุมนกั เรยี น

ดาเนินการทดสอบทาง การศกึ ษา

การศึกษาระดับชาติ ประจาปี ประถมศึกษาภูเก็ต

๒๕๖๓

๑๖ ๔๓/๒๕๖๔ แต่งต้ังคณะกรรมการการ สานักงานเขตพ้นื ท่ี คณะกรรมการ

ขับเคลือ่ นโครงการส่งเสริม การศกึ ษา ขบั เคลอื่ นโครงการ

โรงเรียนเปน็ ชมุ ชนแห่งการ ประถมศึกษาภูเกต็ ระดับการศกึ ษา

เรยี นรู้ เพือ่ พฒั นาสมรรถนะ โรงเรียนบ้านป่าคลอก

พลเมอื งรนุ่ ใหม่ ระดับเขตพน้ื ที่

การศึกษาและระดับ

สถานศึกษา

ทะเบียนการพฒั นาตนเอง

ท่ี วัน/เดอื น/ปี รายการ/เรอ่ื ง หน่วยงานท่จี ัด จานวน
ชวั่ โมง
๑ ๖ พฤษภาคม ขับเคลอ่ื นโครงการส่งเสริมโรงเรยี นเป็นชุมชน เขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษา
๒๕๖๔ แห่งการเรียนรู้ เพื่อพฒั นาสมรรถนะพลเมอื งรุน่ ประถมศึกษาภเู ก็ต ๑๒ ชั่วโมง
ใหม่ ระดับเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษาและระดับ
๒ ๑๕ เมษายน สถานศึกษา
๒๕๖๔ หลกั สตู รวิทยาการคานวณสาหรับครู Coding สานกั งานคณะกรรมการ
for Teacher (C4T) ภายใตน้ โยบาย“การ สถานศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน
ขบั เคลือ่ นการจดั การเรยี นร้โู ค้ดดิง้ ในโรงเรยี น” สถาบันสง่ เสริมการสอน
หลกั สูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรยี นรู้ วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วทิ ยาการคานวณสาหรับครปู ระถมศกึ ษาปีท่ี ๑ -
๓Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher

(C๔T – ๖) (รุ่นท่ี ๓)

๓ ๑๘ เมษายน หลกั สตู รวทิ ยาการคานวณสาหรบั ครู Coding for สานักงานคณะกรรมการ ๑๒ ช่วั โมง
๒๕๖๔ Teacher (C4T) ภายใต้นโยบาย “การขับเคล่ือนการ สถานศึกษาขน้ั พื้นฐาน
จดั การเรยี นรโู้ ค้ดดิ้งในโรงเรียน” หลักสูตรอบรม สถาบันสง่ เสรมิ การสอน
ออนไลน์การจัดการเรยี นรู้ วทิ ยาการคานวณ วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
สาหรับครปู ระถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ร่นุ ที่ ๓)

๔ ๒๐ เมษายน หลักสูตรวทิ ยาการคานวณสาหรับครู Coding for สานกั งานคณะกรรมการ ๑๒ ชั่วโมง
๒๕๖๔
Teacher (C4T) ภายใตน้ โยบาย สถานศกึ ษาขั้นพื้นฐาน

“การขบั เคลือ่ นการจดั การเรียนรโู้ คด้ ดิ้งใน สถาบันสง่ เสริมการสอน

โรงเรียน” หลกั สตู รอบรมออนไลน์การจัดการ วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

เรยี นรู้

วิทยาการคานวณสาหรับครูมัธยมศกึ ษาปที ี่

๑ – ๓ (รนุ่ ท่ี ๓)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แผนการจัดการเรียนรู้
Next Book
สื่อการสอน